Weerbericht, MEDEDBELING VAN HET KONINKL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt voorin. 10.50 uur). De Bilt, 2 April 1906. Hoogste barometerstand 778-1 m.M, te Sylt (ten W. van Jutland)laagste 761.3 m.M. te Haparanda (N. O. Zwe den). Verwachting (tot den avond van 3 April) Windzwakke tot matigen Ooste lijken wind. Gesteldheid van de luchtlicMbe- wolkte lucht, droog weer. Temperatuurnachtvorst, overdag warmer. Thermometerstand. te Haarlem. Zondag 1 April Hoogste gisteren Laagste heden nacht Hoogste heden tet '2 uur. Maandag 2 April Hoogste gisteren Laagste heden nacht Hoogste heden tot 2 uur F. 48° F. 40o F. 43« F. 43« F. 36o5 F. 47o Aanbesteding. Door den architect J. A. Traan- berg is aanbesteedhet verbouwen van het woonhuis Turf mankt no. 10. Ingeschreven werd alss volgt H. Schornagel 7468 Neuteboom en Zn7480 H. J. Hazevoet „7444 H. Meeuwig Schoten „7395 J. F. Duin „6985 G. L. Zantvoort „68S0 A. A. Zurendonk ,,6865 R. Smnnk Czn„6850 W. Hoek „6585 P. Boks 6575 C. den Hollander „6500 J. V'ink 6498 Turkenburg en v. d. Ham 6404 HaarL Coöp. Bouwersb6400 Nonnekes en Rol 6389 Gebr. Winnubst ,,6200 H. v. Heerden 6175 Een biljet werd van onwaarde ver klaard. De overige inschrijvers wonen te Haarlem. Door den bouwk. ingenieur A. G. v. d. Steur werd Zaterdagmiddag aan besteed Het maken van eene berg plaats en het bouwen van eene wo ning o phet terrein der fabriek van de firma Droste Co. Ingeschreven werd als volgt W. A. v. Zanten f 14750 W. Saeijs 14728 B. J. Driessen, Zandvoort 14489 J. N. v. d. Vlerk 14038 H. Sehornagel 13970 Gebr. de Graa^ Watergraafs meer M. Nederkoorn J. W. v. Santé J. A. Kaub Halfweg- B. Hagen Kaub en Bierboom VEILING gehouden in het Verkooplokaal „De Gouden Leeuw" te Haarlem, op Za terdag 31 Maart 1906, des avonds te 5 uur. No. 1. Een huis en annexe schil derswerkplaats. met afz. opg. bo venwoning en erven in de Jacobijpe- straat, en een woonhuis en erve in de Nobelstraat. Get. Jacobijnestraat no. 13 en 11 zwart en rood en Nobel straat no. 11 rood. f 7500, F. C. Piët. No. 2. Een huis met afz. bovenwo ning en en e aan de Gedempte Oude Gracht no. 150 zwart en rood, f5150. Opgehouden. No. 3. Een winkelhuis met afz. opg. bovenwoning, benevens een1 Firma Martens Zn. daarachter in een poort gelegen De overige inschrijvers wonen te woonhuis en an^ex pakhuis en erven Haarlem. aam de Leliestrdht no. 17 zwart en j rood en 17 A eiil7B. f3000. B. H. z o nd agsdr u kt e. Heeremans. j Zondag was liet in de stad vrij No. 4. Een winkelhuis met open dmk. Ook in de omstreken waren plaatsje, afz. opg. bovenwoning en wandelaars en fietsrijders, waar- erve aan de Rozenpriëelstraat no. 34 onder een flink aantal menschen van zwart en rood, 1300. S. J. de Vries, buiten de stad en uit Amsterdam. No. 5. Een villa genaamd „Casa j Veel was van de hyacinthen nog Cara" en erve met grooten tuin te niet te zien. Het bloeien der bloemen Bloemendaal aan den straatweg van schiet nog niet hard op. Overveen naar Bloemendaal no. 36, Vele fietsers en wandelaars troost- 12200. T. C. Niephaus q q. ten zich met een ruiker narcissen No. 6. Een bouwmanswoning met mede naar huis te nemen. erve en stalling aan die Dubbele Buurt no. 9. i D e K o nin kl ij k e t r e i n. No. 7. Een perceel grond metschu- Bij de proefneming heeft de Ko- De deur wordt geflankeerd door! twéé lantarens, rijk in vorm en sier lijk als smeedwerk. Achter deze deur geeft een vesti bule toegang tot een hal, waarvan de z.g. eerste steen nog is gelegd door wijlen den vorigen Burgemeester. De hal zelf is keurig in kleur ge houden door de bekleeding daarvan met eokt-Hollandsche tegeltjes in) al lerlei vorm. De aan de hal grenzende Raadszaal 'heeft een hoog© eikenhouten lambri- zeering en aan d- eene zijde een schoorsteen in oud-Hollandsdhiën stijl, waarboven een olieverfschilderij, een Hollandsch landschap voorstellende-. De zoldering is van blank hout, dat echter versierd is mvet kleuren van blauw, geel en brum met goud af gezet. Op die verdieping zijn ook de ka mers voor den Burgemeestér en den secretaris, een wachtkamer, een toi let- en een brandvrije kamer, alle lioogst eenvoudig ingericht. De nagedachtenis van wijlen Jhr. W. Ph. Teding van Berkhout zal wor den gehuldigd door het aanbrengen in de hal van een wit-marmeren bas- relief, zijn beeltenis voorstellende. Het geheel is een uiting van kunst, den heer London ten' volle waardig. BLOEMENDAAL. De heer A. C, E. Sluys, alhier, slaagde te Bingen voor het examen van candidaat-ingenieur. 13800 13750 12454 13442 13345 13320 13240 ren aan de Zomervaart. De perceelen no. 6 en 7 gecombi neerd, ƒ5390. C. J. Cramer qq. No. 8. Een koffiehuis met twee afz. verhuurd wordende bovenwoningen, erve en grond' te Schoten aan de Paul Kmgerkade, 11575. G. B Meer man. No. 9. Een winkelhuis en erve met open plaats aan de Barteljorisstraat no. 14, 17900. J. W. Lippetz. ninklijke trein aan alle eischen vol daan. Hij is daarna overgegeven aan de directie der Staatsspoorwegen en zou Maandag door het Vorstelijk Echt paar worden gebruikt voor de reis naar 't Loo. Richard Hol. Door den heer Henri Pielage is als No. 10. Een winkelhuis en erve lid van het Nationaal Comité Ri- met tuin aan de Warmoesstraat ehard Hol, aan den penningmeester tio. 16. van het Uitvoerend Comité toege-zon- No. 11. Een heerenhuis en erve met den de somma van f 25 als bijdrage tuin naast het voorgaande. voor het op te richten gedenkteeken De perceelen No. 10 en 11 gecombi- voor Richard Hol, geschonken door neesrdl ƒ16660. J. C. v. d. Berg qq. i Onder Ons" en „Mannenkoor Cae- No. 12. Een pakhuis met afz. opg. cilia", alhier. De heer Pielage hield bovenwoning cn ben daaraan ver- zelve voor dit doel e enige collecten heeld huis met afz. bovenwoning en 0p zijn beide koren met gemeld erven aan het Wijde Geldeloozepad' succes. no. 59 en 57 beiden zwart en rood. No. 13. Een huis met afz. opg. bo- De verslagen van het weldadig- venwoning eru erve naast het voor- heidsconoert, van die School voor gaande perceel. Kunstnijverheid over 1905 en andere De perceelen no. 12 en 13 uit de copy blijven tot een volgend nummer hand verkocht. liggen. No. 14. Een huis en erve met tuin aan de Rustenburgerlaan no. 13, School voor K u n s t n> ij v e r- ƒ1725. M. C. v. Deursen qq. beid. No. 15. Een winkelhuis met afz. Blijkens het lieden verschenen ver eng bovenwoning en erve aan de slag, bestaat het voornemen, om de Nassaulaan no. 23 zwart en rood, School voor Kunstnijverheid' uit te ƒ2075. J. H. Cassée. breiden. De kosten hiervan zullen be No. 16. Twee aaneengebouwde hui- dragen 20.000. zen en erven met tuin en poort aan de Nassaulaan no. 21A en 21B. ƒ1050, A. v. d. Wateren. Nos. 17—21. Vijf 'huizen en erven met tuinen, naast elkander aan de Weverstraat, als No. 1, ƒ2350. R. Röder. No. 3, ƒ2300. R. Röder. I No. 5. ƒ2300. M. F. Benraadt. No. 7. ƒ2340. J. P. C. Gunter. No. 9, ƒ2300, D. Sabelis. Uit de Omstreken HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. j Het Nieuwe Raadlhiuis. Op 1 Mei a.s. zal liet nieuwe Raad- huis te Haarlemmerliedie en Spaarn- woude w or dén ingewijd. Het is ge- -, bouwd naar de plannen van den ar- No. 22. Een pakhuis en erve met chitect J. London te Haarlem, door tuin met afz. opg- bovenwoning aan den aannemer J. Kaub te Halfweg, de Van Zompelstraat no. 3 zwarten Het heeft heel wat voeten in de rood, ƒ3000. Opgehouden. aarde gehad, voor dat de Raad er toe No. 23. Een huis en erve met tuin overging zijn toestemming tot den aan de Korte Heerenstraat no. 20, bouw te geven. Blijkbaar vond men ƒ3475. C. Groenewegem. bet vergaderen in het huis aan de No. 24. Een gebouw dienende tot Liedebrug, waar de Amsterdamsche bergplaats en paardenstalling en er- waterleiding ook water per emmer t© vrije poort en grond aan dié verkoopt, nog zoo slecht niet en de Lange Heerenvest no. 20, 4475. Op- secretarie was toch te Haarlem geves gehouden. tigd, maar eindelijk wist nu wijlen No. 25. Een winkelhuis met plaats Jdü- W. Ph. Teding van Berkhout den aan de Koningstraat no. 8 11150. J. Raad tot overtuiging te brengen, dat W G Droste q q zoo'n toestand niet kon worden he- Nos'. 26-33. Acht hutzen en erven 5'??dig(i wa~rl heer London to aan de Lange Heerenvest, als 11904 opgedragen plannen te ontwar Nos. 64. 66 68, 70, 72, 74. 76 en 78. 'f1 00rJ66i van De perceeJon no. 26 tot en met 33 Raad f 1000 te veel van dofman. V. yimarrlrrannt rl-ov CöTn.ouvnT.A 7rm. gecombineerd /7110. J. H. Bierboom. "oela draagkracht der gemeente zou- No. 34. Een winkelhuis waarneven» A™\ wrpn waarona hemwerdver- woning. bleekveld en Sve. ultgan- f gen door eene gemeenschappeUjke JW .tot de aanbeste poort aan den Burgwal no. 61, 65 A. ƒ1950. G. T. C. Kroon. ding worden overgegaan. en En nu staat het Raadhuis er, onge- veer midden in de koon der gemeen te. Het is een monumentaal gebouw, i opgetrokken- in 18de-eeaiwsch-en stijl en" bevat twee verdiepingen en een C. zoldering, die zal worden benut tot de berging van het archief. Gelijkvloers is gebouwd het kantoor Onwillige Landweer- plichtige. De onwillige landweerplichtige Krill er, wonende alhier aan Oranjestraat no. 109, -die volgons zij- ne opgave wegens gemoedsbezwaren voor den gemeente-ontvanger, die tot geen gevolg heeft gegeven aan zijne ïru t°e ook al te Haarlem resideerde .verplichtingen om onder de wapens en verder is daar de woning van den ie komen, heeft zijn uniform franco bewaarder, dan een brandspuithuis, toegezonden aan den Minister van een stalling voor de paarden en rij- Oorlog, onder mededeeling, dat hij tu*«®n der Raadsleden on eindelijk daarvan geen gebruik wenschte te ook,t™ arrestantenlokalen, naar het maken. Deze heeft alle- weder te- mod<ïi daarvoor eenige jaren geleden ruggezonden aan den Burgemeester Jvaj? Rijkswege aangegeven, alhier om weder in het bezit te i Aan deu gevel 1S uitgebouwd een doen stellen van artistiek bewerkte hardsteenen, mo- weerplichtige die echter bSlistwef numfntale traP' waarvan de zij-zuiLep gSrPdc u&ting SX ZjUmSr^ars ^rpa^zHrf^Krinpr aw«6t °P de schilden zijn de wapens der !üiif?Lïï!i:l heeft reeds als beide gemeenten uitgehouwen-, mihtieplichtige kennis gemaakt met. De hoofddeur is een meesterwerk ™r.,iw'ani?en«S' omd,at5 ais,van beeldhouwkunst, naai- de motie- i l geweigerd onder de 'ven, daarvoov door den heer London apenen te komen. j ontworpen, bewerkt door den heer l Louis Vréugde te Haarlem. I SANTPOORT. Het plan der Vereéniging voor het Vreemdelingenverkeer om hier eene bloemententoonstelling te houden, zal verwezenlijkt worden. Deze expositie, die zich in veel sympathie mag ver heugen, zal nu gehouden worden in een zaal op het Kerkplein op Zater dag, Zondag en Maandag a.s. De- be kende Santpoortsche bloem enfirma's zenden allen in, terwijl bij gunstig weer ook werkende bijen achter glas te zien zullen zijn. Verscheidene ne ringdoenden verleenen hun belangloo- ze hulp voor d!e bijkomende werk zaamheden. Het postkantoor zal verplaatst wor den naar -een terrein1 -naast het huis van Dr. De Groot, waar een nieuwe brievengaarderswoning gebouwd zal worden. Door de politie is een man gearres teerd. die onder dreigementen bij eenige ingezetenen geld kwam eischen. Hij werd in een hok in de openbare school opgesloten, waarna bleek, dat hij een oude bekende der justitie was. HEEMSTEDE. Op Donderdag 5 en Vrijdag 6 April zal ten Raadhuize gelegenheid zijn tot kostelooze vaccinatie en re-vacci natie. Zaterdag zijn alhier op de boerde rij, liewoond dooi' den heer A. v. d-. Linden, de eerste kievitseieren gevon- deaï en aangeboden aan Jhr. J. B. van M-erlen. HILLEGOM. Onder talrijke bewijzen van waar deering van het personeel dier Poste rijen alhier en van vrienden en be kenden herdacht de heer D. Walter Zondag den dag, waarop hij vóór 25 jaar als brievenbesteller in dienst trad. ZANDVOORT. Door B. en W. is aan den heer F, J. Zantvoort alhier, verlof verleend voor -den verkoop van alcoholhou denden drank anderen dan sterken drank, in de gelagkamer, suite en serre naast de gelagkamer van het perceel aan de Schoolstraat no. 11. alhier. Tot tijdelijk onderwijzeres aan school A aan den Hoogeweg alhier is aangesteld mej. J. van Dulleman te Haarlem en zulks op eene wedde be rekend naar 550 per jaar. Binnenland AMSTERDAMSCHE UNIVERSI- TEITS-VEREENIGING. In een der zalen der Universiteit werd Zaterdagmiddag onder leiding van den voorzitter, prof. dr. J. C. Matthes. gehouden de jaarlijksehe algemeene vergadering van boven genoemde Vereeniging, die ook werd bijgewoond door den eere-voorzitter, den commissaris der Koningin in de ze provincie, mr. G. van Tienhoven. Uit het verhandelde bleek o. m. dat 'het kapitaal ïn den loop des jaars met 1000 vermeerderde, 't Be draagt thans 53,736. Dat trots dit betrekkelijk gering bedrag de Veree niging zooveel doen kan, is te -dan ken aan de uitnemende wijze, waar op de penningmeester, de heer mr. C. H. van Tienhoven, nu reeds on geveer 15 jaren de financiën be heert daarvoor brengt spr. hem alle hulde. Ten slotte spreekt de voorzitter woiorden van waardeering tot den eere-voorzitter, mr. G. van Tienho ven. die. waar hij daarin door druk ke bezigheden telkens verhinderd werd. thans voor de eerste maal als zoodanig de vergadering bijwoont; daarvoor brengt spr. hem namens alle aanwezigen hartelijk dank. Op hoogen prijs stelde spr. zijn tegen woordigheid ter plaatse, omdat mr. G. van Tienhoven feitelijk den stoot gaf tot de oprichting derVereeniging. Immers, spr. herinnert er aan, dat nu ongeveer 16 jaar geleden, tijdens hij reetor-magnificuis was een com missie te Amsterdam zich gevormd had om -de Universiteit een Aula te geven. Op eenmaal kwam de tij-ding, dat de heer Rudolf Lehmann deze geschonken had en spr. vroeg toen den heer Van Tienhoven toenmaals burgemeester, w-at met die edele mannen, leden der commissie, te doen. De burgemeester raadde toen aan met hen de Universiteits-Veree- niging op te richten. Die wenk gevolgd en steeds bleef mr. G. van Tienhoven de Vereeniging steunen, waar hij kon. Onder applaus der vergaderden bracht spr. den eere voorzitter daarvoor hulde en dank en hij hoopt dat hij nog lange jaren die hooggewaardeerde belangstelling zal mogen toonen. BEDWELMD. Toen Zaterdagmorgen de sleepboot „Adiiana II", kapitein v. -d. Graaf, zou gaan varen, bleek dat de stuur man en do stoker geheel bedwelmd door de kolendamp in hun kooi la gen. Spoedig werd geneeskundige hulp van di'. Wubbe te Lobith ingeroepen die er in mocht slagen bij beide per sonen na eenigen tijd de levensgees ten weder op te wekken. De kapitein kon bij het vertrek echter nog niet voldoende op de kracht van zijn personeel rekenen en nam nog een stuurman voor assis tentie mede naai- Rotterdam. SPOORWEGONGELUK BIJ HANNOVER. De bij het spoorwegongeluk te Seél- ze bij Hannover omgekomen Neder lander is blijkens het Wbl. van Woerden, enz., de heer J- H. Kuijten, van Woerden. GASVERST1KK1NG. Zaterdagmorgen werd mevrouw Heus., te Zwolle, bewusteloos gevon den door gasontsnapping in de slaapkamer. De hond lag dood- in de mond, die was reeds gestikt. De doktoren Klinkert en Jorr-itsma verleenen hulp. Tot op dit oogen- blik is mevr. H. nog niet weer tot bewustzijn teruggebracht. AAN JUSTITIA ONTSNAPT. De koopman J. V. uit' Kampen, die door het gerechtshof te Arnhem de vorige week tot 1 jaar gevangenis straf werd veroordeeld, wegens be ling van lood, heeft, naar we ver nemen, -die wijk genomen naar het buitenland. (A. Ct.) Gemengd Nieuws INBRAAK DEU. Door de politie te Sloten (N.-H.) zijn een viertal te Amsterdam woon achtig zijnde knapen opgespoord, die verdacht worden de dezer dagen door ons vermelde diefstal in -de Cho coladefabriek «aan den Schoterweg te hebben gepleegd. Een hunner legde bereids een volledige bekentenis af. Te zijnen huize zijn dan ook gestolen stukken chocolade enz. in beslag ge nomen. EEN WRAK GEZIEN. Kapt. Voss, van het stoomschip „Karlsruhe", Zaterdagmorgen te Rot terdam van Hamburg aangekomen, rapporteert Vrijdagmorgen 8.30 tus- -schen Borkum en Terschelling gezien te hebben een wrak met den kiel bo ven drijvend, waarschijnlijk een vis- schersvaartuig. DE BEDEVAARTKAPEL TE HEILOO. Men1 schrijft uit Alkmaar aan de N. Crt. Het gemeente-archief alhier werd Zaterdag bezocht door het comité, door Z. D. H. den Bisschop van Haar lem benoemd, ter inzameling van gel den tot het hei-stel der aloude bede vaartkapel O. L. V. ter Nood;, te Hei- loo bij Alkmaar, welke bedevaart plaats reeds dateert van de 12e eeuw. De kapel werd in 1573 vermóest, doch men bleef, ondanks de daartegen dooi de Staten van Holland gerichte schér pe plakkaten, de heilige plaats bezoe ken, tot in het begin der vorige eeuw, toen zulks geheel in onbvuik ge raakte. Sinds korten tijd wordt weer meer -ter bedevaart naar deze plaats geto gen. In het vorig jaar b.v. meer dan 6000 personen. Dit vindt vermoedelijk zijn oorzaak in de omstandigheid dat de grond waarop men meende dat de kapel en runxputte gestaan hebben in eigendom zijn overgegaan aan de ke kerk. Men beijverde zich toen ter plaatse een put te metselen, waarvan liet water van heinde en ver werd gehaald. Omtrent de juiste plaats rees eehter al spoedig eenige twijfel, en de heer dr. H.. E. van Gelder, onze adjunct archivaris, beweerde, op grond van gedane onderzoekingen, da.t niet op het tegenwoordige, doch op een door hem aangegeven, in de nabijheid ge legen terrein, kapel en put hebben ge staan. In verband- daarmede werden op liet terrein -eenige opgravingen ge daan. Het comité heeft ook thans hierom trent ter plaatse een onderzoek inge steld in tegenwoordigheid van den heer Van Gelder. De heer C. W. Bruinvis, onze archi varis, heeft te dezer zake eenige tee- keningen en belangrijke schrifturen uit het archief bijeenverzameld, waar van het bovenbedoelde comité met be langstelling kennisnam. Zooals bekend is bestaat het comité uit de Jieeren J. Graaf, delten te Ouderkerk a. d. Amstel, J. A. F. Kro nenburg, pater te Roermond-, C. J. Gonnet, archivaris ie Haarlem, Jan Stuyt, architect te Amsterdam, en G. T. M. van den Bosch, industrieel te Alkmaar. NE. CONSVLE, CONVSL, 1VS, VI-1 nau i/W„ die Vrijdagavond te Gla- GEAT, MISERIS, SIC, ERO, TVTA, j nerbrug een bruiloft bijwoonde, is DOMVS, vertaaldDe raad zij een J Zaterdagmorgen levenloos in een bij- trouwe verzorgerzie wel toe, na droge greppel te Glanerbrug go- Burgemeester. dat het recht uit vonden. kracht zij voor de ongelukkigen, als-1 De ongelukkige schijnt des nachts dan zal uwe woonplaats veilig zijn. j huiswaarts koerende, bedwelmd door sterken drank, voorover in die grep- EEN GESTOORDE BRUILOFT. pel te zijn gevallen en gestikt. De „Dordtsche Ct." schrijftJ- Vier maanden had Ka reeds verkee- j ring met Janus, een 34-jarig wediurW- naar, en ze moalit hem gaarne lijden, - hij was een bovenste beste kerel. Ze HENNIG L4CHT NOG durfde -niet -hem hiet huwelijksbootje „Moet IK dat zijn vines 'i-Ienuis dan -wel instappem. Daarom kwam ook attn (jen commissaris van pSüWa, toen harerzijds het voorstel; maar te gaan (Irae hem portret ,i6t ^at bii trouwen. Nu Janus bad daar wel de vn-uchtelooze nasporingen haii ooran maar. Ka was nu net «en dienst godman, „dan kan ik begrii- wouwtje voor item Hij was dol op pen, dat u me niet te pakken kon haar en gaf daar dan ook menig blijk krijgen1" yan. Een praolitigon ring een trouw. joe gansclie. zoo avontuurlijke japon -en een fraaien hoed', dat alles -vtludht van dien -moordenaar, zii-n on- gaJ Janus zijn Dulcmen present gehinderd voortzetten der edele to- Vnjdagmorgern zou de gewichtige brekersloopbaan, zou dan ook tader- stap gedaan worden. Met den trein daad onmogelijk zijn geweest, als van 10 uur zooveel arriveerde Janus men 'n behóórlijke fotografie van. te Dordt. 't Geluk straalde hem de hem in handen-had gehad oogen uit, toen schoonpapa, m grande rjo Duitsdhe recherche .schijnt dus tenue, 'hem verwelkomdle. Zijn ideaal óók niet van smetten vrij te zijn. Van jzou dan nu -spoedig verwezenlijkt wot- 'n anarchist, die 'n paar voddige vl'ug- den, dat dacht hij ten- minste. schriftjes tegen het parlementarisme Doch helaas, de zaak nam voor Ja- colporteert, wondietn pijnlijk-nauwkeu- nus een verkeerden dtraai, want jtoiet rigg kiekjes verspreid, maar van een steeds is de liefde bestendig van individu als II e n-n i ,g wordt 'n plaat- duur Bij Janus wiel, die wilde niets je vervaaaidigd en allerwegen tot zijne hever, da» zijn Iya spoedig de zijne te apsporing' gebezigd, dat zóóveel op kunnen noemen. Niet alzoo Ka. Ze had hem lijkt, diat hij zélf lachen moetom. er al een paar dagen mee rondgeloo- de snuggerheid zijner vervolgers, pen en het ten slottó ook aan moeder jy& hemel weet, hoeveel lieve jon en enkele vriendinnen verteld: ze hield gen«, dank zij deze handigheid, zich niet meer v-an Janus. Hij was zoo veel -j-Q dé handen wrijven in d'e schoon© ouder, neen, ze ihad: heelemaal geen yrij-heidEn terwijl Hentnig rustig „zin" oneer in hem. in Stettin zijn boterham at, idep te I Toen werd er een snood complot ge- poMtie te Berlijn, en zocht, en zocht smeed, waar papa echter niets van gn- Jnj-kt nu, na héél Berlijn doorge- mocht weten, die moest en is er bui- hold te zijn, beteuterd op d'r neus. ten gebleven. Het volgende piaii de De Stettinsche politie daarentegen I campagne werd door die dochteren triomfeert ie» snijdt van hare gevat- Eva's vastgesteld. beid op, en vergeet, dat ook hblinde Als Janus kwam, zou zij m trouw- een.s ''n hoefijzer vindt, costuum klaar zitten en doen. alsof Want toen men den rijwiel dief pak- ze nergens van wist. Voor de rijtuigen te was er niet één der brave Her- kwamen, om haar met J-anus stad- mandad-dienaren, die- 'm flauw ver- buiswaarts té voeren, zou ze van het moedsen- had van -het gewicht vanluuai tooneel verdwijnen, en emigreeren yo-ndst. Maar cle papieren, die opdien naar Antwerpen met een heel goeden aangehoudene gevonden werd/en, we lbekende, met wien ze Dinsdagavond eeil pasl dat de rijwieldiéf zich op in Den Haag nog „uit" was geweest, schóóner verleden beroepen, mocht, en Met de hoop in -het hart stapte Ja- Hennig was de véél-en-vergéfs-ere n-u s Ka's woning hinnen. Hij hftd nog zochte Mörder I-Iennig wat voor haai- meegebracht, een paar Hoe ,de brave dié vijf weken lang 'gouden oorbellen en een ring. gelachen heeft, toen hij die slrimmig- i „Ja, Ka", zei 'hij, „je wordt nu toch zijner vervolgers uit de kranten mijn vrouw, trek ze maai- aan. bestudeerde, och arme zelfs eentoo- t Ka volgde die welgemeende raad- neelstuk was er op hem gemaakt gering stilzwijgend op. Toen kwam de Wat thans de brave bekend heeft, ontknooping. dank zij 'n maal met biefstuk eini een Ka moest even de kamer verlaten, nobel wijntje, geeft een interessanten doch dat „even" duurde lang, te lang kijk op 'n niisdadigers-z-iel. voor Janus. De -rijtuigen kwamen voor zijn siachtoffer. dé kel-Lner Giernolk eni nog was ze niet teruggekeerd. He- ware hiedien nog in lieven, zoo hij de vige consternatie ondei' de familie en vijfhonderd -mark in contanten bij zich de bruilfotsgasten. Janus was rade- had: gehad'. Maar wat heeft een. dief loos. 'tG.eh.eele huis werd doorzocht, aan 'n gpaarhankboekje, waai-van de nergens een spoor van Ka te vinden, eigenaar rond loopt all)s bedreiging Ja toch, -een der zoekenden ontwaar- van d6T1 onitfiutsellaar. Vo-rt dus met de een brief, geadresseerd aan Janus, man van 't boekjejammer Der w-anhoop ten prooi las hij hem. y00r eten man, maar het kón niet an- Daar stond het, ze zag van hem af, de.rs> jji koopmanschap scheidt zich „en alsdath-ij vriendelijk bedankt was de -vTiendöch-ap. voor zijn cadeautjes en zij hem verder, Ia stettin. dat kleine ®at, -heeft on- het goede toeweaischt". Als hij dat las ze yj-ienó. zulke stukjes niet uitge- zou zij reeds ve-r weg zijn. haald. Dat is het lastige van zulke Men kan zidh het leed van den ar- nesten, daar loopen zulke dingenda- men bruidegom voorstellen. In gezel- lelijk in. den kijker. En Hennig is schap van den a.-s. schoonpapa begaf onbezonnen, integendeel, koele hij zich -naar -liet politiebureau, waar bezinning leidt zijne handelingen, de vader opsporing zijner verdwenen- Géén politieman kon daartegen op 1 dóchter verzocht -en J-anus vroeg om De „Lokal-Anzeiger" had redds een maatregelen te nemen om weer in het brief v-an hem, lang vóór het lijk van bezit te worden gesteld van de aan den keu-ner gevonden was. zijne bruid gegeven geschenken. Aan Daarin bood hij aaneen brief (het. eerste verzoek werd terstond- ge- over 't geval te schrijven tegen beta- volg gegeven, van het tweede kon na- kT1g yan behoorlijk honorarium. Het .tuurlijk niets komen. j geld zou .een- kruier afhalen eeni han- I Met gebogen lioofd keei-de Janus 3ii,ge debeotive had het g-ansche stuk .toén naar hét station terug, om zijn vjjf miinuten dloorzieai. Maar het i wedei-varen te gaan meded-eelen te gii-mnie volkje tóóg met zulk een ver- i Amsterdam aan zijne ter verwelko- yaarlijke schare klaliakken aclitei' den I ming wachtende bloedverwanten. Jo-u-iér aan-, dat van dé he'ele zaak Nog vóór het -vertrek van den trein niets terecht kwam. kwam hem de papa van Ka den ring i Het wo-rdt nog mooier en oorbellen terugbrengen. Zijn, doch-j Een- commissaris van politie had tar had' ze om vijf uur thuis gestuurd bém vastm-aaa- onze vriend gaf zóó [met het verzoek ze Janus terug te rustig en koel-hoffelijk aide inlichtin- i geven. Al-zoo geschiedde. Janus kreeggen, dat dé vernuftige commissaris imeteen de toezegging, dat, als het bem weer loopen liet! Met 'n be- i verloren schaap terug was gevonden, hoorilijk portret had zóóiets toch niet hem daarvan telegraphisdh kennis j voorgevallen De heer Hennig begon zou worden gegeven, 's Avonds heeft g^hiik te krijgen1 in het geval, en zond DE DIEFSTAL TE ZAANDAM. Men meldt, dat te Arnhem twee personen zijn aangehouden als ver dacht betrokken te zijn bij de in braak met diefstal, onlangs gepleegd ten kantore van -den heer Avis, te Zaandam. RAADHUIS TE DELDEN- In het nieuw te bouwen raadhuis te Delden wordt de gedenksteen ge plaatst ,-di-e in 1738 in 'het oude raad huis werd aangebracht. Hij -draagt het volgende opschriftIVS. PIE- TAT. IS, AMOR FIDES. ETFAS. VBI. REGNANT, PVBLICA, VIGE- BIT, PAX LABOR, ARSETOPES. Een vrije vertaling er van luidt Waar Godsdienst heerscht, naast Trouw en Recht, En billijkheid mag groeien Daar zullen Arbeid, Kunst en Vree Gepaard met Rijkdom, bloeien. In de raadzaal wordt in de kroon lijst van den schoorsteen de volgen de spreuk geplaatst, gevonden op een balk in het oude gemeentehuis bij de slooping in 1872. VRTA. SIT, CVRAE. VIGILA. BE- .Tanus dat bericht nog bereikt. Ka was tegen -den avond- teruggekeerd naar de ouderlijke woning en had! onder het zingen van„Hier heb je de bruid, wi-e wil haar zien daar haar intrek weer genomen. Van haar -reis naar Antwerpen met eén a-nderilief is niets gekomen, omdat de afspraak niet goed was begrepen. Ze had' toen den dag maar in een café doorgebracht. We kunnen verder nog m-eedeelen, dat Janus blijkbaar moeite doet, dc zaak weer in het -reine te brengen. Zaterdagmorgen is hij weer te Dordt gearriveerd. Zou ook het slot van dit drama worden ze krijgen mekaar? Zooals de lezer zal begrijpen, heb ben wij de ware namen der hoofd personen van -dit tragisch-komisch too neel weggelaten om niet al te per soonlijk te worden -en daarvoor die van Janus en Ka in die plaats ge steld. DE WATERSNOOD IN ZEELAND. Bij Honteniisse is de toestand veel gunstiger. Men kan van Walsoorden weer droogvoets naar Kloosterza-nde komen. Vermoedelijk rijdt Maandag de stoomtram weer tot Walsoorden. De schade is enorm. Dit blijkt, nu het water zoo goed als weg is. Het is eenige dagen na de ramp, die Zeeland 12 Maart getroffen heeft. De miliciens van de 3e comp. Ie bat. 3e reg. inf., te Bergen op Zoom, staan gereed hun vijfdaagsche soldij in ontvangst te nemen. Eén -hunner zegt zijn geheele soldij te willen ge ven voor de slachtoffers der over strooming. Onmiddellijk sluiten al len zich eenparig bij hem aam en verzoeken hum kapitein, den heer Lienders, hun soldij ter beschikking der noodlijdenden te willen stellen. De kapitein kan echter aan dit ver zoek niet voldoen, het geld .wordt hun uitbetaald, maar met de pas op gestreken vijftig cent in de hand ver voegen zij zich oogenblikkelijk bij den fourier der compagnie en over handigen hem de soldij. Niet één die achterbleef. ONGELUKKEN. Uit Lonnelcer wordt aan de Zw. Ct- gemeld Een 23-jarig Hollandsch arbeider, D I... genaamd, woonachtig in Gro- - ditmaal aam de redactie vam de Anzeiger" dezen- brief „Nu zullen de hondjes toch wel „overtuigd zij», diat die vos .slim- „mer is dan zij-, en dat hij dén!kop „weer uit den strik trekt, ais zij „gelooven, diat hij al stevig er in „zit. REINTJE DE VOS." Is er kostelijker galgenhumor denk baar Maai- niet alléén ontkwam „ReinJtje de Vos" naar Stettin zijn vakbroeder Frans was bij hem. Deze i:s ook bij dén moord geweest, en zal dus mondje-toe houden. In Stettin zijm dé vrienden uiteen gegaan, want het wederzij-dsch ver trouwen bestond' niet meer. Grooter ridderlijkheid kam onder liiediem vam eer niét bestaanEn toen ten slotte de man gepakt was, en z'm portret zag, en a'l deze snuggerheid der poli tie -overwoog-, toen brulde hij het uit „Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!" Of hij gelijk hééft? Wie het laatst lacht („Tel.") TENTOONSTELLING TE MILAAN. De datum van de officieele opening der tentoonstelling te Milaan- door koning Victor Emanuel, is thams défi- nitief "op 21 April vastgesteld. OOK EEN PROEF. Te Londen hebben vier mannen op zich genomen, een proef te nemen of zij het drie -maanden kunnen vol houden om zich van vier stuivers daags te voeden. Hun voetdsel zal al- leem uit groete en fruit bestaan. Maandag hebben zij het huis betrok ken, dat zij al dien tijd niet verla ten zullen. GEHEELONTHOUDING Keir Hardie, het Enge-lsche Parle mentslid. diat nooit iets anders drinkt dan water, iaat onder zijn collega's een papier ter onderteekening rond gaan, waarin de verklaring staat, dat zij gedurende de Kamerzittingen geen alcohoJiischen drank drinken zullen. Een honderdtal leden, waaronder eenige Ierscbe nationalisten-, hebben de verklaring geteekenid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1906 | | pagina 2