NIEUWS» en ADVERTENTIEBLAD. OM ONS HEEN Stadsnieuws 24e. Jaargang No. 7192 VsFsehIJnt dagelijks, behali»# ®p Zou- m Feestdagen; WOENSDAG 5 DECEMBER 1908 A HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN PER DRIB MAANDEN: Voor Haarlem c 1.20 Voost de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente) 1.30 Franco per post door Nederland 1^65 Afzonderlijke nummers3 0.02M Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem 0.37 H n de omstreken en franco per post 0.45 Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Haarlem van 1—5 regels ƒ0.75, elke regel meer ƒ0.15. Reclames 30 Cent per regel Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Advertentiën van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing; 50 Cts. voor 3 plaatsingen a contant. Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 55. Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 6. Telefoonnummer 122. Abonnementen en Advertentiën worden aangenomen door onze Agenten en door alle Boekhandelaren en Courantiers. Met uitzondering van het Arrondissement Haarlem is het uitsluitend recht tot plaatsing van Advertentiën en Reclames betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, opgedragen aan het Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn. te Amsterdam. Hoofdagenten voor het Buitenland: Compagnie Générale de Publicité Etrangère G. L. DAUBE Co., JOHN F. JONES, Succ., Parijs, 31bis Faubourg Montmartre. EERSTE BEAD. AGENDA WOENSDAG 5 DECEMBER. D«© Kroon (Cafézaal): Darnen Kapelle Ferdinand User. -Teyler's Museum: Tentoonstelling Tan (Pih'oto-gravuren, enz. CCCCXLI, 'VAN VROEGER DAGEN. „Plus ca change, plus c'sst la même ohose", heeft eens een geestig Fransch- Dian gezegd of met landere woorden: hoe meer de dingen veranderen, des le ineer gelijken ze op de zaken ivan rroeger. Hebben we onlangs niet in lit blad uitvoerige stukken gelezen iver 'het '-bevorderen van den vrede en ie afschaffing van den oorlog? .Gezegd nog wel op een manier, alsof irthee 1 wat nieuws aan de orde kwam? (Velnu, in den jaargang 1872 "wan het- laarlean's Nieuwsblad", waaruit ik al iens meer geput heb, lees ik dat de In Brnationale Vredebond een algemeene rergadering hield. Precies als tegenwoordig. Dat er verder di'ie yerschillende joorstellen waren. Precies als tegenwoordig. Dat men hesloot een algemeen peti- ionnement op touw te zetten aan de egeering. Precies als tegenwoo-rdig. Om te verkrijgen, dat de militaire iitgaven niet worden opgevoerd en len zoo mogelijk zal geraken tot de fschaffing van ons staand leger. Precies als tegenwoordig. Alleen zijn de namen 'veranderd, 'at vroeger Vredebond of Vredever- miging heette, wordt nu Algemeene. redes-Tentoonstelling genoemd. iMioet daaruit nu worden .afgeleid, at de mensch maar niets doen en bij e pakken neerzitten moet? Zeker niet, '.ant dan zou de maatschappij die nu aar heel heel langzaam vooruit gaat, eheel ien ;al stil blijven staan. In dat- ilfde nummer toch lees ik, dat de foil. Spoor voor 't eerst gas .in 'haar [agens zou gaan branden, 't Moest [Tachtig wezen en iedere waggon zou een reservoir worden voorzien. lis we ons nu dat licht herinneren .en et vergelijken bij dat van tegenwoor- dia-n moeten we het toch loven, er menschen zijn geweest, die in ie jaren voortdurend naar iets beters ebben gezocht. Onder de zaken die veel veranderd maar toch gebleven zoo als ze w-a- schijnt de (keuring van de waar e vischmarkt te behoor en. Den Maart 1872 schreef zekere Iheer een ingezonden stuk, waarhij hij tóhaalt hoe twee burgers er schol «hten, die bij nader onderzoek be- irven bleek te wezen. ,,Nu vraag ik," zegt de schrijver op den bekenden eigenden toon van een verontwaar- inzender, „is de viscii aan keur onderworpen, voordat ze op Stads-visahmarkt mag worden paboden?" leven nu in 1906, vier en dertig later en de inzender zou zijn sag gevoegelijk kunnen herhalen. er~.niet onlangs een partijtje gar- i verkocht, waarvan de menschen passelijk zijn geworden? Een punt iarop het gemeentebestuur zijn aan- ibt wel eens mag vestigen, want aneer we aan den eenen kant van stackdoor het slachthuis voor scha lk vleesch worden bewaard en er den anderen geen toezicht bestaat slechte visch, dan .is de zaak nóg zooals ze wezen moet. 's, zullen de menschen zeggen, B. W. zijn als het geduldig lastdier, taflen tast er zijn bezwaren maar Dat is altijd al zoo geweest, vroe- evengoed als tegenwoordig. Ik i zelfs in een Raadsverslag van 1872 aiededeeling van den voorzitter, I 5000.iop prolongatie is uitge- iD- Als onze wethouder van finan- tegenwoordig precies aan den vertelde hoe hij elk sommetje der «en-te belegt, zouden de leden ver- »d staan kijken. andere opzichten werd het 't da- fech bestuur toen ook al niet ge melijk gemaakt. Altijd in datzelfde (1672 werd door B. en W. voorge- •in de Barteljorisstraat niet al- een .bestrating met nieuwe keien te leggen, maar ook tot den aan- 'an nieuwe trottoirs aldaar te be- 2i,. Daar kwam schriftelijk het Raads lid Jhr. M. 'Salvador, namens anderen en ziehzelven, tegen op. Deze heer, die in die dagen zoo niet een belangrijke, dan toch een luidruchtige rol heeft ge speeld, beriep zich op... de onschend baarheid van zijn eigendomsrecht ten opzichte van de stoep en de daarmee verhouden waterloozirig, en noemde verder bezwaren over de -passage met rijtuigen en, natuurlijk, .de kosten van het werk. (Salvador ging destijds door voor een man met moderne begrippen, maaT voor ons rieken zijn bezwaren al schrikkelijk duf en lijkt het nóg duf fer, dat de Raad met 9 tegen 6 stem men het voorstel van B. en W. ver wierp. Er kwam toen dus geen trottoir in de Barteljorisstraat! In één opzicht schijnt er weinig ver anderd te zijn. Nog onlangs konden we in d-e couranten lezen, hoe 'het Alg. Nederl. Verhond zich schrap wou zet ten tegen valsche en lasterlijke berich ten, die over ons land en ons volik de ronde doen in de buitenlandsche pers. ■En de redacteur van Haarlem's Nieuwsblad maakt zich in zijn num mer van 8 Juni over precies (hetzelfde boos. 't (Betrof namelijk een zekeren „mijnheer Van Klaes", die in Rotter dam gewoond moest hebben en zoo"n hartstochtelijk rooker was, dat hij vóór zijn dood hevel gaf hem .te begra ven in een kist van sigarenplankjes. in gezelschap 'van tzijn pijp, eenige ponden tabak, lucifers enz. De genoo- digden ter begrafenis moesten met brandende pijpen achter het lijk gaan en de asch op de kist uitkloppen. Ieder van hen zou tien ponden hesten tabak •en twee pijpen ten geschenke ontvan gen. En voor wie mieenen mocht, 'dat d& .arbeidersvergaderingen een uitvinding zijn van -den nieuweren tijd, vestig ik de 'aandacht op niet minder dan twee berichten in het nummer van .15 Juni 1872, waaihij gemeld wordt, dat de timmerliedenvereeniging Eensgezind heid en de bakkersgezellen een© ver gadering hadden gehouden. Bij de eer ste waren de patroons, de timmer mansbazen zoo.als ze toen heetten, uit- genoodigdde bijeenkomst bij te wonen maar dezen hadden geantwoord, dat als hunne werklieden, wenschen betref fende hunne belangen te bespreken hadden, zij daartoe eiken dag en elk uur gelegenheid hadden. Wat toen óok .al voorkwam was ge brek iaah schoolruimte, want hoewel de stad veel kleiner was, waren er in die dagen nog maair Jvier kostelooze scholen. R. en W. maakten geen haast om -een nieuwe school te bouwen, toen in Juni 1872 bleek, dat de school aan 't (Heiligland overbevolkt was. Ze wis ten er wel goedkooper raad op. Boven de spijskokerij kon .een groote zolder tot schoollokaal worden ingericht en dit lokaal i(ja, er staat lokaal) door een gang, die liep over een open poort, -in verbinding gebracht met de be staande school. Na langdurige her,aadslaging i(zijn er Raadsleden geweest, die liever de turven, dan de kinderen op den zol der huisvesting gaven?) werd met 14 tegen 5 stemmen 'overeenkomstig dit voorstel besloten. Kritiek op 's Raads beleid was er in die dagen niet veel. Dat moet een ple zierige tijd zijn geweest voor de vroe de vaderen. Een -enkel© burger mocht, onder bedekking van zijn eigen of een gefingeerde voorletter, in de rubriek der ingezonden stukken al eens uit den slof schieten, de redactie van 't Weekblad zelf hield 'zicfli standvas tig koest. Zoo zei ze den 9den Juli 1872, dat er over hét oprichten van een eigen gasfabriek al zooveel gezegd en geschreven wa.s, dat zij voor 't' oogen blik deze zaak stilzwijgend voorbij zou gaan. Zoo kreeg men met niemand ruzie. Ten slotte een merkwaardigheid. Destijds bestond de gewoonte van het uitreiken van prijzen niet alleen in de scholen voor lager, maar ook voor middelbaar en hooger onderwijs. Zoo lees ik, dat er op de Latijnsche school een -werd Toegekend aan 'den leerling 'C. CT von Reeken, nu rechter in de Rechtbank alhier. Op "de Hoogere Burgerschool kreeg leen prijs de leerling J. Ratelband, nu notaris in Haarlem .en op de meisjes-1 school voor M. O. de leerlinge J. van Walsem, die tegenwoordig als leerares aan diezelfde school les geeft. J. C. F. Buitenlandsdi Overzieht DE KROONSTADSCHE MUITERS. 683 mot/rozen zijn d'oor den krijgs raad wegéns de beikietnid'e muiterij tot dwangarbeid, strafba,tal join- of gevan genisstraf veroordeeld1117 man wer den vrijgesproken.. HET GRAANSCHANDAAL. Die adijunot-mtihlisteir van Binneoi- landsche Zaken, Goerko, is op zijn. Verzoek voor dien tijd van- het onder zoek van het graaanschandaal ge schorst. Vian de 10 mllllioen poed graan heeft de firma Lildwall er maar lemkelel duizenden geleverd'. De rest is aan dien strijkstok blijven hangen -en op dein tusschenpersoon, die vooir dé levering Verantwoordelijk is, is waar schijnlijk niets ite verhalen. Iutii'Ss'ch'en neemt de hongersnood imiet 'den dlag toie. DOODGESCHOTEN. Td Kazan fis het hoofd der politie bij het verlaten -van den schouwburg, doodgeschoten. De moordenaar werd gepakt eau verMaarde door het Tot tot dié daad te zijn .aangewdzen. Uilt .andere Laaden. DE VERGADERING VAN HET CORPS DIPLOMATIQUE TE TANGER. In 'de vergadering Van biet Corps diplomatique op 24 November jl.-heeft 'de F-ranséhie gezant gewezen op de machteloosheid -vian den Magihzen om de dladen van willekeur van Raisoel-i tegen te gaanhij <gaf daarvan ver schillende voorbeelden. De Vertegenwoordigers van Enge land, Spanje, Italië, Rusland, België en Portugal vielen-dén gezant bij, dié het zenden van een collectieven brief aan B-en Slimaai voorstelde. De vertegenwoordigers van Duiitschtand lefn Oostenrijk erkendén het gewicht der (ldachten, maar verklaarden, dat rij, gegeven' het kleine aantal hunner 'landgeinooitien, nimmer klachten van dien aard' hadden ontvangen.. Bebriéf aah B'en Siliirmain wordt opgesteld. HET FRANSCHE ESKADER. Het eskader van .admiraal Tou- c'hiard, bestaande uit dé SufCren. de Charlemagne -en de Saiint-Louis ligt nu iini de haven van Gadix -en zal waarschijnlijk nilöt naar Marokko gaan voor dé Spaanische schepen voor vertrek gereed zijn, HET SPAANSCHE MINISTERIE. Bet nieuw© Spaanschie ministerie, dat zich 1 December fin den- Senaat voorstelde, is Maandag reeds weder afgetreden. UIT DEN DUITSCHEN RIJKSDAG. Bij de voordgezette bespreking van de aanV'Ul'lingsto.egroótiug voor Zuid- Wést-Af rika, -verklaarde die toOnnialo .directeur tegenover het betoog van Bebel, Alblass en Roeren „Mijn -beiginsél isschuldige amb tenaren woirddn gestraft, onschuldige beschermd, lasteraars worden ter verantwoording geroiefpem. In het be heer der koloniën is onze ©erst© plicht dö eerlijkheid hoog te ho-uden, daar om worden Machten mét dé grootste nauwgezetheid onderzocht." De spreker bewijst dé onjuistheid van sommige door dé .afgevaardigden geuite beschuldigingen, terwijl hij verklaart do-or de réchter- noch door de linkerzijde invloed op zich te zullen laten uitoefenen'. „Wanneer", -zoo zegt hij, „ik mijn ambt niet met waardigheid en eer kan vervullen, dan zal ik heengaan." (Groote beweging). In het verder verloop van- de zitting viel Roeren den heer Demburg heftig aan, die hem had verweten gezegd te hebben,, dat bét centrum het toestaan van kredieten voor de koloniën af hankelijk stelde Van de uitspraak m het proces tegen iden kolonialen amb tenaar Wistuba in den géést, door hét Centrum gewénscht. Beheer Roeren verzoeht verschoond te blijven van dergelijke grove, lom pe beleédiigingen in beursspeculanten- taah- (Groote onrust). De heer Dernburg betoogt, dat hij ten zeerste geprikkeld was, 'doordat men met -allerlei materiaal van twij felachtig gehalte w.as komen aandra- gen. Bij het geheel e vo'lk mloest daar door hét geloof worden gewekt, dat- mén geen menschen', maar beesten naar de koloniën bad gezonden. Voor ihet openen van den etterbuil neemt hij d© geheel© verantwoordelijkheid op zi'ch. (Daverende toejuichingen). Zeldzaam. Als éene -zeldzaamheid1 kan wor den vermeld, dat in het aanstaande jaar 1907 drié .agenten van politie le klasse 'hiun 25-jarig jubileum vieren, en w-el lo. op 1 Januari de agent-recher cheur M. L. van. Halst, j 2o. op 1 April de agent Van politie K. Kievit: 3o. op 1 September de 'agent van politie J. J. Sanders. HET TOONEEL. „HET ZEVENDE GEBOD", door de „NEDERL. TOONEELVEREEN." De heer Van Gasteren heeft Maan dagavond geprobeerd in de drukke St. Nicolaas nog een zaaltje met men schen bijeen te krijgen. En als is 't hem ook ni/et volkomen .gelukt, de Schouwburg was, 'die omstandighe den in aanmerking genomen, toch nog tamelijk goed bezet. Maar dat heeft Hei j er mans ge daan-, want mien mag gekust aanne men, dat als er niet een stuk van de zen populairen charmeur was ge- gaan, de opkomst nog geringer ware geweest. Wij zijn ook nog eens naar dit oude stuk wezen Mjken, maar. sjonge, als je een stuk van Heijermans na eeni ge jaren terug ziet-, dan wint 't er niet hij. Dan zie je weer duidelijk het holle geraamte, waaromheen 't met trucjes en smakelijke kunstjes, die pakken, is -opgebouwd, en hoe dm zijn stukkien een -waarlijk groot drama tisch gegeven ontbreekt, en dat de avond gevuld wordt met foefjes en kunstjes. Wat viel Maandag *t zoeken naar gewilde succes-effecten weer opieder bedrijf eindigt met een „pakkende scène het eerste met het verzoek van den v-ader aan zijn zoon, dén pastoor, om luidop te bidden, en terwijl de pastoor bidt, zakt het scherm... lang zaam het twieede eindigt met de huil- scêne van Lottehet derde met 't flanw vallen Van Lotte, die geen bloed kan zien als Peter een bloed spuwing krijgt. Allemaal berekende effecten en trucsEn wat weet Heijermans goed; dat men altijd met iemand in pastoorskleeren succes heeft et) het tooneel. ph wat. tapt bij uit dat kraantje, zelfs in twee van zijn stukken. Ook voelt men, dat hij in „Het Zevende Gebod" ^eern weg weet op 't einde van zjin stuk met zijn gegeven, en geen .oplossing bij de hand. heeft voor het geval .vian den student, die tegen den zin van zijn ouders met een meisje samenwoont, en dan gelukkig om de tering denkt- om er een eind aan te maken. Als die tering er nu eens niet geweest was, wat dan Maar de duivels handige Heij-er mans weet het publiek toch te pak ken; hij is een knap charméur en éen „metteur en scène", die overal succes wéét. uit te Moppen.. Wie duet 't hem na De opvoering, w.as maar la-la, en in 't geheel niét zooals men dat- van een gezelschap met dé reputatie van de „Nederlandsche To.oneel.vereeni- ging" gewend is-maar na 156 opvoe ringen 'hebben zij zich blijkbaar dood gespeeld op dit stuk. En geen won dér Van der Borst als de pastoor was mat: Terne oy Apèl als de vriend was plomp, slordig en nonchalant; hij scheen maling aan zijn rol te heb ben, gooide er met zijn muts naar, en zocht zijn kracht in 't ijsbeeren door de ka-mer. Is dat tooneel sp el? Zulk een manier om voer het publiek te durven verschijnen, is gewoon we; 'brutaal. Alex Post (Faassen) als Peter, de studént, die met het meisje samen woont en de tering 'heeft, was haas tig en slordig in zijn spel, en Mevr. Temooy Apèl als Lotte was totaal on geschikt voer haar rolzij heeft een klankloos brabbelstemmetje, waar zij niets m:ee doen kan, en een ge voelloos kwêkerig geluidje: voor dracht mist ze bovendien we heb ben no-oit eenig talent voor het too neel in haar gezien. Haar biecht aan haar broer in het eerste bedrijf brab belde ze op een én.tonig dreuntje af: .de lamp stoomt, twee broers dood, wilt u een bittertje erfelijk belast allies kwam er in één deun als een afgeroffeld lesje uit. Neen, van deze opvoering wanende fijne puntjes af. Alleen Mevr. De Boer—Van Rijk als de juffrouw u-it de Pijp, die ka mers verhuurt, was goed als altijd. De „NederlandSche Tooneel ver eeni- ging" is verheijermansd en afge- heijerm.ansd ze gaat er haar kwali teiten bij inschieten; tweehonderd maal „Op Hoop van Zegen". 156maal „Het Zevende Gebod", en „Ora et Labo.ra", en „Het Pantser", enz. We kunnen ons 'begrijpen, dat ze naar wat anders gaat verlangen. Welnu, dat krijgt ze nu in liet nieuwe stuk van Van Riemsdijk te d'oen, dat mis schien nor op 't einde van deze maand' .gaat. Laat ze, na de slecht afgewerkte opvoering van Maandag, daarin aan spél weer eens laten zien wat ze kan en haar oude reputatie van een der beste .gezelschappen van ons land weer hoog houden. Ze is ons een eer herstel van zich zelf verschuldigd, en we weten dat ze die kan eeven. Tot zoo lang dus. Inmiddels gaat 'hier aanstaanden Zaterdag een nieuw stuk van luite nant Schuil, die indertijd ook hier zoo'n succes heeft gehad met zijn f.o wiens eerste kleinere stukjes door „Cremer" wer den gegeven. „Mésalliance" heet zijn nieuwe stuk, waai-van de pre mière Vrijdag te Rotterdam gaat hij Van Eijsden. FRANS NETSCHER. SINT NICOLAAS IN DE KLEINE VEREENIGING. Sint Nicolaas is regelrecht uit Spanje gekomen, regelrecht: blik- semtrein Madrid, via Parijs En zoo kwam hij Maandagmiddag om half vijf in Haarlem. De eerste- klasse wachtkamer van ons nieuwe station, was voor den hoogen gastin gereedheid gebracht, want daar moesten eeinge autoriteiten hem ont vangen. Na. deze verwelkoming deed de Sint zijn intrede in -de stad. Bij de stationsuitgang wachtte een equipa ge, prachtig met groen en bloemen, en bovendien nog met vele lichtjes versierd. Hij werd hartelijk door de jeugd be groet, luide hoezee's werdén aangehe ven. Ook deelde in deze spontane hul diging Sint's trouwe zwarte knecht, al werd met wat angst naar den grooten zak, 'bestemd voor ondeugen de jongens en meisjes, gekeken. I-Iu!... Voorafgegaan -door twee klaroen- blazende herauten, werd een tocht door de stad gemaakt overal werd er gejubeld, door kinderen en... óók door grooten Een transparant op Sint's equipa ge kondde-de aan, dat hij 's -avonds in hét Variété „De Kleine Vereenigin.g'" receptie zou geven. Dus.,., wiji ook naar deze receptie Wat was het daar druk De direc tie van dit Variété had alle kinderen, die komen wilden, uitgenoodigd, en zoo waren er zeker een duizend (mis- i sohien nóg wel meergekomen. Ze zaten gepakt als haring in een ton. j Toen de Sint op zijn schimmel de zaal binnenreed, werd hij ontvangen door liet bekende liedje, Zie de maan schijnt door de boomen, Makkers staakt uw wild p-eraas 't Heerlijk .avondje is gekomen, 't Avondje van Sint Niklaas. Wel vier of vijf keer moest Sint de zaal 'doorrijden, liandjes-geven, knik ken en buigen en zoo meer. Toen kwam er eindelijk wat rust, en kon de goede Sint een oogenblikje rusten-. Maar daarna mo,est hij weer naar de kinderen, om elk wat lek tors en een klein presentje te geven. Onderwijl werden verschillende specialiteiten-nummers gegeven, o. a, gaf onze komiek Vrugt enkele -voordrachtén ten beste. /t Was een welgeslaagd feest de kinderen hebben genoten Een woord van hulde en dank komt den heer Van Tol, exploitant van „De Kleine Vereeniging"', zeker toe voor zulk een opoffering, te meer waar hedenmiddag nog een dergelijk feest zal plaats hebben, maar nu weer met andere kinderen. II a v e n g e 1 d. iDoor de firma Hagedoorn en Co., zandleveranciers te Amsterdam is een adres aan den Raad dezer gemeente gericht, waarin verzocht wordt, het reglement voor het sleepen van zand schuiten te wijzigen. De rechten, die hier geheven worden zijn, volgens adressant, zOó hoog, dat zij -daarom steeds onze stad heeft ge meden. Nu heeft de firma echter de levering van het zand voor de uitbrei ding der lichtfabrieken alhier op zich genomen, en ondervindt pas hoe be zwarend de bepalingen wel zijn. Zon der succes heeft zij zich tot den Bur gemeester gewend, om gunstiger voor waarden voor het sleepen van gekop pelde vaartuigen, waarom zij zich thans tot den Raad heeft gericht, ORGELBESPELING in dé Groote of St. Bavokerk te Haar lem op Ronder dag 6 December 1906, d'es n amiddags iv an 23 uur, do en den -heer W. Ezerman. Programma 1. Preludium1 en Fuga, G. F. Handel. 2. Offertodre, Th. Dubois. 3. Concertfantasie, W. Rudnick. 4. Ave M-aria, Fr. Liiszt. 5. Aria uit „Josua", Handel. Gé v allen. Maandagmiddag om vier uur viel de hoogbejaarde vrouw Prêne op de Brouwersvaart, door dat er een hou ten goot dwars over den weg lag (dien stig voor de werken ter uitbreidingvan de Haarlemsche Machinefabriek). De vrouw bekwam zulke ernstige kneu zin gen aan (het linkerbeen, dat zij niet meer haar weg kon volgen, ©n door twee personen (per"~kruiwagen naar haar woning op een hofje aan de Brouwersvaart moest vervoerd wor den. TUINBOUW- BN PLANTKUNDE. In de Maandagavond, onder leiding van den voorzitter, den heer Joh. de Breuk, gehouden vergadering der, Afd. Haarlem en Omstr. van de Ned1., Maatsch. voor Tuinbouw- en Plant kunde, werd medegedeeld, dat voor, den van we ge de Afdeeldng dezen' winter te 'houden Tuinbouwwinter- cursus ziin toegestaan een Rijks subsidie van f 300 en van de gemeen te Haarlem eén van f 100, benevens het gebruik van lokalen in de le Tus- schenschool alhier. Omtrent het onderzoek, verzocht' door de Afd. Rotterdam in zake door haar beweerde concurrentie der Ned.-. Heide Mij. met vaklieden, werd een bespreking gehouden, waaromtrent der Pers stilzwijgend werd verzocht. De Afd. bleef bij haar vroeger uit gesproken meening. geen belang te zien in toepassing -van het leerling stelsel en zulks naar aanleiding van' een -desbetreffende circulaire van het Hoofdbestuur. De heer Hendriks bracht ter sprake' de vraag of liet in 't belang is der vakmannen, dat in Tuinbouw- en an dere bladen, doorgaans door onbe voegden, tuinbouw-adviezen werden gegeven en vanwege de Maatsch. bu reaux van adviezen worden inge steld. De Af deeling sprak zich in ontton- nenden zin uit. De voorsteller zal de ze quaestie behandelen in dé a. s. winterbiieenkomst der Maatschappij.. Ondier dankbetuiging voor hun me dewerking, bij de zoo welgeslaagde onderlinge tentoonstellingen in 1905, reikte cle voorzitter daarop de -prijzen uit aan hén, die, blijkens 'het aantal bekroningen, het meest daartoe had den bij-gedragen, en w-elle. prijs, verg. zilv. med. aan den heer' Pin. Deys2e prijs, zilv. med. aan het Etablissement Aerdenhout3e prijs bronzen med. aan den heer C. Blan- kensteyn. Op de onderlinge tentoonstelling waren ditmaal ingezonden een Cy- prepsdium en 12 Cyclamen, waar voor -de commissie van beoordeeling, bestaande uit de heeren C. Blanken- steyn, 'Reysbergen en Nederhasselty aan elk een certificaat le kl. toe- kende. Ten slotte hield de heer J. Sturing een zeer belangwekkende bespreking over eenige cultuurplanten, welke' met allé aandacht werd gevolgd. En >die toejuichingen der leden, èn de waardeerende woorden van dank van -den voorzitter, bewezen den 'héén. Sturing, hoezeer men prijs stelt o,p zijn lezingen. Garneer cursus. Evenals het vorige jaar zal ook dit jaar hier ter stede weder een gar- ne&rcursus plaats hebben. Hoewel het bestuur van de Ned. Banketbakkers- bedien den-Vereeniging, -afd. Haar lem, er verleden jaair aanvankelijk eenige bezwaren tegen inbracht, bij het begin van dezen cursus, kan men onbezorgd het werk tegemoet gaan, claar een terugblik op het af gekropen cursusjaar zeer bemoedigend is. Het aantal leerlingen, dat verleden jaar al vrij groot was, belooft nu verdub beld te worden. Ook zal dit jaar weder een wed strijd worden uitgeschreven op het einde van den cursus, echter op groo- ter schaal. Voor tijd van aanmelding en begin van den cursus, raadpleege men de eerstdaags in dit blad geplaatst wor dende advertentie. Storing van bezit. Gedurende eenige jaren zijn er bij de civiele kamer van onze Rechtbank reeds processen hangende over het eigendomsrecht van eenige te IJmui- den staande woningen. De Velser Bouw-maatschappij betwist den heer Schol tens het eigendom dezer per- ceelen, terwijl er in het geding nog bovendien quaestie is over een hypo theekrecht, op die huizen -gevestigd. Thans wordt in deze zaak weer een principale beslissing uitgelokt. De heer Scholtens heeft onlangs de wo ningen verhuurd en dé hhurpenin- gen ontvangen. De Velser Bouw maatschappij vordert nu van hemde- ze gelden terug, bewerende eigenares dier perceelen te zijn en dus ook recht op de lmur te hebben. De Rechtbank, heden vonnis ge vende, besliste, dat de basis, waarop de vordering gegrond is. namelijk „storing van bezit", niet bewezen is ten opzichte van alle woningen, aan gezien het hier hoogstens geldt een inbreuk op de uitoefening van het be zit. Ten opzichte van één perceel, liet de Rechtbank het aan eischeres te bewijzen, dat zij -sedert jaar en dag als eigenares over dit huis heeft be schikt. Dit getuigenverhoor werd bepaald op 6 Februari 1907. De einduitspraak werd daardoor aangehouden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1906 | | pagina 1