Weerbericht Thermometerstand Uit de Omstreken Binnenland MEDEDEELINGEN VAN HET K0NINKL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgem'aakt voXWrmL 10.50 uur.) De Bildt. 15 Nov. 1907. Hoogste barometerstand. 772.9 m.ML te Horta (Azoren)laagste 748.9 m.M. te SeydsfkortL Verwachting tot den avond van 16 November Windzwakke tot matigen, veran derlijken wind. Gesteldheid Vaft dJe luchtveran derlijke bewolking, waarschijn'ijk öroog weer. Temperatuuriets kouder. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Barometerstand hedenmiddag te 2 uur 7001/2 m.M. Geeft neiging tot voor- of achteruit gang. Vorige standi te 2 uur 766 m.M. t« Haarlem. Vrijdag 15 November Hoogfrt» gisterenF. 53" Laagste heden nacht F. 45" Hoogste hedenmiddag 2 uur. F. 52 jHAiAiRiLEM's ZANGGENOT'. De liedertoEel Haarlem's Zangge not" opende Donderdag avi ond haar conceuüseizoen met eerue uitvoering in dJe Vereeiftiging"wiaiarbiji alls so listen medewerkten mej. Dorothea H. C. Schoon (sopraan) van hie<r en' de heeren' Flr. Phlippeau (tenor) v,an Amsterdam en J. Huyftöorn. (has) van ftiler, terwijl de heer Willem Andrites- sem miert, de pi anObegeleddtog was be- ïasü. Uitgevoerd werden ivoor koor: „De Schemering-' van Zweers, „'ft Is dag' van Willem Andriessen, „Goe den Nacht' van ROeske (in memori- iam: C. Dmayer, in leven le secretaris dier ivereeniging); „Credo ivan 't Mensdhdouii" van A. F. Wouters en na de pauze het omvangrijke werk met sola: „Veillodia" van C. Jos. Rram- bateft. Deze nummers gaven bet koor, dat, zoo als men weet, onder leiding staat van den heer N. H. Andriessen, gedegenheid genoeg om1 van zijn be kende verdienstelijk»' eigenschappen te doen blijken. Zeer goed zong heit (vooral Zweers' „Sobemefrinig" een .wegens veel chromatiek, wij moeilijk (werkje. Recht verdienstelijk was ook (Róesbés Goeden Macht", waar al leen bij het woord „weggenomen", in de laatste stroplhe, de zangers een ongelukkig «ogenblikje hadden. De overige werken, die meer stem uitzetting vorderden, bleven in goede verhouding en in bescfiiaiafdiheid van klank bij de genoemde wat ten ach ter zonder daarom nog het prae- Ödoaat „verdienstelijk" te verbeuren. „Verdienstelijkheid" was trouwens wei' de kenmerkende eigenschap van het geheel» concert met inbegrip van het Werk der solisten» Hiermede is tegelijk bet goede en bet 'kwade er van gezegd: er wenen geen donke re plekken, maar ook evenmin licht punten van belang. Elr lag over 't ge hoed iets goeds en zalvend®, dat, als 't lang duurt, erg. veervelend «kan wor den v En bet duurdie bier nlog al vrij lang bet eerste deel althans. Wat ik van „Velletda" hoorde mar cheerde best. De koren klonken tfrisoh en pdttftig; het duo votor sopraan en tenor was heel mooi en de piano- part/ij uitstékend.- Het fiwteedlei (deel) van den avnd moet dan 'ook ais ar tistiek beslist boogier staande dan het eerste wonden aangemerikt. Mej. Schoon en .de beier Philippeau deden zich ook vóór die pauze hooren. De eerste zong. liederen van Ver- hulst, H. F. R. Rrandits Buys en Wil lem Andriessen. Het aardige „Ades- te" van den laatste was onder mej. Schoons voordrachten wel de beste; het overige zweefde tus- schen het meer of minder TerdiensMijke. De heer Plblippeau gat twee liedjes van Verhuist en „Ik ken een.' iied" van Dr. Modi. Dit laat ste vooral bezorgde hem een storm achtig succes. Aam toejuichingen ontbrak bet ove rigens rneij. Schoon en den compcxnist- accompagrwiiteuir Willem Andriessen otolk niet, PHILIP LOOTS. ORGELBESPELING inde Groote of St. Bavokerk teHaar- 3tem, op Dinbdag 19 November 1907, des namiddags van 1 tot 2 uur, door den heer W. BZermam Programma No. 1. Fantasie Eroica, Kühmsfedt. No. 2. Sonate No. 1, J. S. Bach. a. Allegro moderato. b. Adagio. c. Allegro. No. 3. Adagio (Sonate patihétóque), Beethoven. No. 4. Allegro moderato, Niels W. Gadle. No. 5. Arita uit.de Me&siaLg, Handel. Gevallen. Donderdagmiddag had een tamimerr mamsjongen het ongeluk op de Leid- tech ervaart vaft een dak te vallen, door dat hij uitgleed, met 't gevolg dat hij lijm arm brak. Hij werd naar heÜ Gasthuis vervoerd. VERWAARLOOSDE KINDEREN. Ons wordt verzodht het navolgen de te plaatsen: Woensdagavond, luad hier ter stede in de bovenzaal van de Kroon' eene vergadering plaats, waarin met alge meene stemmen besloten werd tot op richting van een afdeoling Haarlem der Vereentgimg tot opvoeding van1 ihalf-veirweesdie-, vetriwia ariooedte- of verlaten kinderen in het Huisgezin. Aanwezig waren o.iai die arrondAsse- (mentssehoo'lopzianer en 5 raadsleden. Het initiatief tot deze oprichting iwa» genomen door de hoeren mir. A S. Miedema, imsr. J. H. Thiol en C. Sorgdrager, en de beer Miedema wees er in rijft openingswoord o,p hoe Haarlem nog ten.' achteren is bij zoo- veie andere plaatsen, waarbij veel klieinere en waar met een flink aan tal leden, begunstigers en bescher- mJeiris, voor de goede opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde en ver laten kinderen wordt gezorgd. Dei lieer Miedema gaf na die warme •openingsrede het woord aan, den al- gemieienen secretaris van deze verete- ni'giiig, de heer Finketmeier te Am sterdam. De geheel» lezing van diezen geach- ten lieer ook maar in. korte trekken weer te geven, zou te veel plaatsruim te vorderen, doch genoeg zij: het me de te deelen hoe hij in hartelijke war me bewoordingen en zoo voelbaar in nig gemeend voor het schoone doel der vereenigiög pleitte, boe hij Wees op Quest reusachtig getal kinderen be néden de 16 jaren, die jaarlijks we genis ver^dhiUleftdle misd^rijvten (vjoor den rechter moeten uerschijtoem, in dien regel' ten gevolge van eerue vler keerde opvoeding en hoe bet de ipïiteht is van élk oprecht mensch een ■steentje bij te dragen tot verbetering van dezen toesta/md), thloe bet de plicht is van elk waar mam, dien kinderen éen beter opvoeding te doen geven en elk kind onverschillig van. welke igeloofsbelifdenis in die gekootfsbeli]- -dleuis. Zie dat is een h,oog te roemen neutraal standpunt: onverschillig van (Welke geloofsbelijdenis en in dat ge loof. Hoe warm en oprecht kwam het uit dies heer en Finkeaneiiiers mond: om dat biji niet wilde gebruik mialken van- den nolod dier ouders of kinderen -om daarvan misbruik makende propa.- iganda. te maken voor eentig geloof of vrijzinnig beginsel. En in het huis gezin, niet in eten koud gestiichtisleven voelende de .warmte die er van een gezellig huisgezin' uiitgaiat. Spreker sdhietstè nog even de keurige werikilnig van het Doorgangshuis te Bussum, enz. eniz. Daarna voerde het woord de heer Th.iel, die naast andlere mededeeiin- geu -ook nog met een kijkje uit zijn rijke ervaring als voorzitter van de voogdijraad Warm voor die oprich ting van een afdeeltng Haarlem pleitte. Een levendig debat werd nog ge voerd dOor de hoeren Schram, Moi, dr. Ten Gever, Levert, Kersbergen en Kloeke, waarna, staande de vergade ring toetraden 30 leden, 3 begunsti gers en 1 beschermer. Een voorloopig bestuur wierd ge- koizen en bestaat uit de heeren: Mie dema, Tbiel, Sorgdrager, nar. J. D. Pasteur, refter in de airronddsse- ments-rechtbank, Mol, directeur v. h. postkantoor, P. H. van der Le.y, di recteur van de Rijkskiweek schooi v. onderwijzers, A. J. E. Voogd, Rijks- veearts te Halfweg en' mir, P. Tide- man te BloemendlaiaJ, en werd- als dia- mesHd genoemd mevr. Dieutschlbein. Moge dloqr de toetreding van. steeds mJeer nieuwe leden deze afdeefllimig igiroieiien en bloeden. EEN MAN OVERREDEN EN GEDOOD.- Hedenmorgen omstreeks zeven uur heeft er aan het Schouwtje weder een zeier ernstig ongeluk plaats gehad. De timmerman Zijp, -woniemdle. to de Kloosterstraat te Haiarilem, 'wnilide op de Leidsche Vaart uahij' de Schouiw- -tjesbrug voor eenige fietsrijders uit wijken. Ongelukkig naderde juiiist adh.ter hem een electrijsdhe tram., eö doolr het op, rij' uitwijken wiais; een •aainrijding het noodlottig gevolg. Zijp •werd zeer ernstig aan het hoofd ge wond, en to hoogst emstigen toe stand per'brancard naar het Gast huis vervoerd!. Naiar wij vernemen heeft die wiagen- voerder der tram geen schuld, daar deze hedhaiaMélijk gewaarschuwd had', en stoppen op het laatste oogem- bliik niet meer mogelijk was. Nader wordlt ons medegedeeld, dat de ongelukkige Z. 'bij de overbren ging naar het Gasthuis reeds beswe ken is. Voor eenlige wéken overleed Zijp's vrouw,, zoodat zijin vier kandoren thans onverzorgd achterblijven. V er mist. Sedert 13 dezer wordt in deze ge meente vermist Johannes Oosterbaan, oud 72 jaar, tamelijk gezet, gewone lenigte, wit haar, dito1 bakkebaarden, groote neujs, gekleed met lange zwar te overjas, donker colbertcoetuum, zwarte bottines, omgeslagen boord met zwart strikje. Hij is zenuwlijder en stoot allerlei onwcrri.aanbarei klanken1 uit. Mien ver moedt, dat hem een ongeluk is over komen. De commissaris van politie alhier verzoekt zijne opsporing en bericht, VROUWENKIESRECHT. 'De Vereend gtosg voor Vrouwenkies recht houdt Zaterdag 14 December haar jaarvergadering in De Kroon. De Haarlemsche afdieeltog heeft be sloten den afgevaardigden, den avond te voren een feestelijke ontvangst te bereiden.- Te Haarlem en Omstreken vóór honderd jaar. XXVI. 26 October-16 November 1807. BéLangrijlke feiten' vonden geduren de dit tijdperk Met plaats. Uit die hand werd te koop aiamgefoo- dien de hofstede „Sparrehheiuvel" te BloemienJdiaial en' te huur de buiten plaats „Zocngviliied" in de Twijnders- laan aian' het ZiuMer-Bulitienspaarne. Gedurende deze dagen o^-erleden o.m. 4 November Jacobus van der Thali, 8-i jaar, eohtgeo. van Christina Ryn- dlexs en 13 November Joanna van dier 'Reek, weduwe Joian Bosman. Géboren Werden o.a.: 5 Nlov. een doode dochter van Vto- oemrtia Catiharina van TouLon, en P. S. Crotmmedto. 7 Nov. een zoon van Johanna. Al- trioigge en A Smits; 7 Nov. een dochter van Anna S.poiel- sfcra en' Airie van Eeden Pz. en 15 November een dochter van Mar- garetha Christina Schnieeivoogt en C. J. van den Bosch. 'De volgende oproepingen van be langhebbenden hadden plaats to za ke die boedels der owerledemlen: Francisoa van Duuren, wed. Ab bertus van der Linden; Aaltje Rijisi- gers, laatst weduwe Hendrik Tijlhiuij- 'sen; Christina Nibbrig; Margarertha 'van Stammen, wed'. Michiel Groenen- wieg; Pielter van de Poll, overleden' op zijn llandgoad. ,,'t PLacikers-boscb" te Veisen; Nlcotaas Kok; Jan -Mok- kiaards en Frans van Giftenen.. W. P. J. OVERM1EER. II et orgel iade Gro ot.e IC e r k. Zooals men .weet werd vóór ecu paar jaar aan den heer M. M-aar- schalkerweerd' te Utrecht door dé v e- meente opgiedragen 'het orgel in de Groote Kerk te herstellen, zoovéél mo gelijk in den oorspronkelijken staat en de vtoditag-en en verbeteringen, der moderne orgelbouwkunst slechts zeer matig toe te passen, zood'at het ori- gi-neele toonkaraikter mét wend omge werkt. Door deze restauratie was de heer Maarschalikerweerd in de1 gelegenbeid het orgel te leeren kennen en bestu- déeren, en het is naar aanleiding hiervan, dat hij een klein, doch hoogst belangrijk boekje hééft geschreven over de techniek van het orgel, welke beschrijving door hem aan kenniss '.n en ]>elangpttellendlen. is toegezonden. Na aan den bouwer Christ's n Muller lof te hebben toegezwaaid, begint d'e schrijver, de onderdeelen en de inrichting van het tostrum' ni zaaMcundig mede te deelen om ver volgens op te komen tegen een on juist oordieel van don heer J. W. En schedé in de „Ó.H. Ct." van 14 Sep tember 1888, ails zou door versch:her- die wijzigingen to de dispositie het. kenmerkende, dat het orgel zijn eigen aardigheid! verleende, te lour zijn ge gaan. Deze wijzigingen waren in' 18 gedaan, door de firma Batzite Utrëelvt. Over liet orgel schrijf d'e heer Maa r- bchaiLkenweerd o.a. Het pijpwerk van hlet bovenkiavi.': is boven in die orgelkast zeer hojg geplaatst en zéér ruim, wat v-n uiterst voordeeliigen invloed is op 'le aeoustiitek, dié toch to Haarlem's groo te Bavo zoo zeldtzaam schoon is. k°o enkel register, b.v. de prestant 8 voet, werkt to de Kerk of een geheel org-:! wordt bespeeld, vol, rond, fraai, aan grijpend', zangrijk. Ook de daar -p het bovenwerk geplaatste Vox Huma na, w,erkt betooverend. Indertijd w".rd zij door den: grooten Handel genoemd als 'het schoonste wat hi] kende, en toch, van nabij gezien en gehoord, heeft deze stem niets bijzonders, intr- gandéel zij klinkt ruw, maar kunst vaardig bespéeld en geholpen dh-ir éene goedie gemischlooze tremulaat, kan zij nog de hoorders in de Kerk in verrukking brengen. V. V. V. V. V. Dinsdag zal de Niedferiandsche Ver- eenigftng voor verbetering van Vrou- wenjkleediing haar 10de algemeene vergadering houden in hot gebouw van den Protestantenbond. De agenda vermeldt uitbrengtog (van hét jaarverslag, alsook verslagen van enkele oomimis'saes, benevens vast stelling der .begrooting en eenige be stuursverkiezingen. Als bestuurslid, treden af de dames mevr. M. D. Bolt- Rcland) Holst, mej-, M. W. J. Mtlatz, imeivr. H. Brok.Troelstra, inetvr, J. Koster—N-iératrasz en mej. I. Pier son (alleen de twee laatsteen zijn niet' her kiesbaar. Bovendien komt een wijziging van Ihet huiShoudeilijfc reglement aan de orde, welke wijrigtog beoogt, om een betere regeüftng te brengen' to dé fi- nancdeedé verhouding van de afdee- lingen en het hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur ontraadt de aan neming van een voorstel der af dee- ling 's^Gr.av-enhage, om een reorgani satie in dte vereenöiging te brengen, de afdJeeltalgen op té heffen en conrespon- dienltschappen en pliaatselijike öomité's in het leven te roepen. NATUUR HISTORISCHE VEREENTGING. Het bezoek op de Donderdagavond 'gehouden vergadering in café Rrtok- mann was ongemeen druk. Geen won. deg, 'de groote natuurkenner, de heer Jac. P. Thijsse, -van Bloefmen- daal, zou een voordracht houden. De hooggespannen verwachtingen zijn zeker niet teleurgesteld. De spreker heeft rijn onderwerp „Vögel studie" 'op zooft aangename en interessianté wijze behandeld, dat (hét luisteren daarnaar een recht en heerlijk genot was. Ook bij het b'estUdeeren van vogels moet volgens den heer Thijssen een systeem gevolgd worden.. Het beate is, eerst de vogels (natuurlijk niet al lemaal, maar toch veel, zooto 50 of 100 soorten) goed te leeren kennen van naam en uiterlijk, zoodat men dadelijk kan zeggen dat is een en dat is een 't Is een minder aaingename studie, maar 't loont de inspanning ruim schoots. Nu kan men pas aan de eigenlijke bestudeertog der vogels be ginnen, hoe ze leven, broeien, op groeien, zich voeden, hoe ze zich ge dragen tegenover hun soortgenooten, hoe ze trekken, en O, er is zooveel vain het vogelleven te zien etu te ge nieten. Donk naet, er zijn ai honder den boeken over geschreven, daar aal all es wel in staan, zoo dat er voor mij niets nieuws meer te ontdekken is, denik dit niet, want het is onwaar. We weten nog zoo weinig Vaft het le- 1 ven der vogels, haast nog niela, en studie, ernstige waarneming van ve le natuurvrienden is noodig om de geringe kennis te vermeerderen. Nog steeds ia het een vraag of de vogels spreken kunnen, of d# vogels werke lijk een instinct of slechts een stel gewoonten hebben, terwijl ook de stu die omtrent erfelijkheid, -verande- iijkheid en evolutie nog weinig refsul- taat heeft opgeleverd» Hierna schetste spreker, hoe hij de vogels gadeslaat, soms uren etn uren to boschjes ligt, om daar ongezien die diertjes gadie te slaan. Een verve lende bezigheid, zou men zoo zéggen, maar als men dan later zulke inte ressante voorvallen uit hlet vogelle ven kan vertellen, als de heer Tbijsse nu deed, d'an, zou men ér die opoffe ring ook wél voor over hebben. Gok vond spreker nog de gelegen heid, om op de nieuwe richting op 't gebied der vogelstudJie, te wijzen. Ook hier is een oudé en nieuwe school, en de opvattingen der oude school, m de boekten yooir 1830 b.v. verkondigd, zijn voor een belangrijk deel omver geworpen en vervangen door echte natuurlij kheid. Spreker eindigde zijn met kwink slagen en humor doorspekte voor dracht met het wijzen op h'et feit, dat men als natuurkenner op reis veel meer genot heeft diaft- andere memschen. Ook als men een andere Fauna en Flora om rich ziet, voelt men zich dadelijk thuis, en tot studie opgewekt. Een luid applaus dankte dien spre ker voor zdjn voordracht. Na de pauze genoten de aanwezi gen van een 100-tal lichtbeelden uit het planten- en dierenleven van Ne derland, welke opnamen door dien heer W. G. N. v. d. Sleen .gemaakt waren. De voorritter, de heer R. Luyfcen, bracht aan het etodle dier veigadering dank aan de heeren' Thysse en Van der Sleen voor hun medewerking tot het welslagen van dezen avoftd. B e n o e md. Bij Koninklijk besluit Ls benoemd tot onderwijzer bij de Rijkskweek school vptolr iondter.wijlzeffs te Maas tricht, de heer J, Sturing, thans te Haarlem. De sa Ion trein van den Duit.- sc-hen Keizer. Onze stad heeft nu het voorrecht, Om- .een. salontrieto van- den Duttschen keizer te herbergen. Deze staat op een dood spoor bij het Kenaüpark, en teilt zeven prachtige saloniwagens. Het Duitsehe personeel logeert to den. trein en maakt het zich daar gemak kelijk. Maandag zal deze trein naar IJmui- den vertrekken' to verband met het keizerlijk bezoek. AERDENHOUT. j Arbeidsongeval. Een monteur, bezig zijnde met den aanleg van de centrale verwarming op het buitenverblijf Boekenrode, kwam zoodanig met een zijner bee- nen in aanraking met een distel, d'at deze door zijn schoen doordrong tot to het been, en wel mét zoo'm vaart, dat het bloed; er uitspoot. Door een opzichter werd' het eerste verband gelegd'. SCHOTEN. Gasfabriek. Voorn dé betrekking van directeur der nieuwe gasfabriek hebben zich 25 sollicitanten aangemeld. Staat9penisi onneer Lng. Eerstdaags zal voor de vereecuig'ng van neringdoenden in het Schoter- kwartdter „Eendracht maakt Macht" de heer Verbeek een spreekbeurt ver vullen over het onderwerp „Winke liers en Sfaafepensionneering". Veranderingen. Naar men one mededeelt, zal de brug, die over dei Schalk Burgerkade geprojecteerd was, met goedvinden van het gemeentebestuur niet .wor telen gemaakt, doch daar ter plaatse een duiker gelegd worden voor wa- terverversching. De Binnenlandsche ExpL Maats, zeide daarvoor eenige andterte concessies toe. Jammer is het echter, méént onze correspondent, dat hier geen flinke brug komt, omdat daardoor het ka naal altijd een dood vaarwater aal billijken, te zijn, daar hét brugje over het Spaanschevaartje te.geringe d)oor-: vaartbreedte, heeft. HAARLEMMERMEER- In publieke veiling is Dotn'derdag j.L fce Hoofddorp verkocht eep woon- en winkelhuis, groot 2 A. Eigenaar A. de Kort op J J 72 te Hoofddorp. Opbrengst 3300. Kooper T. v. d. Vlugt, alhier. HAARLEMMERLIED E 'EN SPAARNWOUDE. Raadsvergadering van 13 Novem ber 1907. 'Afwezig de heer C. Hartgertok. Ingekomen waren de door Gedepu teerd» Staten goedgekeurde besluiten tot verhuur der gemeentel, landerijen in den. Haarlemmermteerpoldereen door d'at college, goedgekeurd supple toir kohier van. den hoofdelijken om slag, de rekening over 1906 en d» be grooting voor 1907 van de Gezond- heidscommissie. Benoeming hoofd der o. 1. school te Spaamwoudé. Na voorlezing van het betrekkelijk schrijven van den dvstricts-schoolop- ziener, wordit met 9 st. benoemd dc heer W. H. C. Van Heek, hoofd to Warm'enhuizen., tegen 1 stem op dom lieer Klerk, onderwijzer te Haarlem- mermieer. Adressen C. Luyten c. a., pachters der gemJeente-laiiderijen in den 1 Haari.emmermcerpo 1 derdaarin ver zoekend» geheele of gedeeltelijke ont heffing der verhoogde pacht, waartoe in de vorige vergadering wals beslo ten; Nia eenige discussie werd met tuk trekking van het vorige besluit met 7 stemmen tegen 3 aangenomen het des tijds door het dagelijksch bestuur ge dane voorstel om de pacht met slechts 75 per H.A. te verhoogen. 1 De heeren Kroon, Barendregt en Biesheuvel verklaarden zich daarte gen. Adres hoofden van .scholen te Half weg en Houtrakpodider oen vexhooging hunner jaarwedden. Op voorstel van B. en W., aange houden tot behandeling der begroe ting voor 1909. Adres van de afdeeltog Halfweg e. o. Ider yereéniging „I-Iet Witte Kruis" om een gemeentelijke subsidie. Op voorstel van het dag.elijksch be- Btuur met algemeene stemmen, voor 1908 f 25 toegestaan. Aankoop igi-ond bij die ondieaiwijzers- woning te Spaarnwoudie voor tuin. Wijl rich nu de gelegenheid voor doet, om voor f250 grond voor tuin te kooi>en, stellen B. en W. voor daar toe over te gaan, waartoe met alge meene stemmen werd toesloten. In verband daarmede en het doen van verschillende buitengewone uit gaven, als de aanschaffing van een brancard, het bekostigen der telepno- nische verbinding van het stadskwar tier niet Haarlem, oon dienst te doen bij brand, enz., werd goedgevonden (een'e leendng aan te gaaai van f 1700, tegen ten. hoogste 41/2 pet,, en f 150 jaarlijksche aflossing,, en deze zaak. bij supplefcoire begrooting te. regelen. Begrootinig Burg. Armbestuur. Goedigekelurd zooals ze dooai da,t be stuur wais ingediend, op een bedlrag van f 6578.681/2 in ontvangst en uit gaaf. Uitloting aandieelenin d'e geldlee- ,ning van 1892 werd uitgeloot aa.ndéei -No. 6, groot f 500, blijkens aainiteeke- ning in hét bezit van den heer J Vrie'sendoi'p. Bij de rondvraag informeerde de lileer Ivrooai naar clen tijd van schouw op de Uiterdijken, de heer Vatu War merdam naar dien op de buitenlan den. IJMUIDEN. BE\ZOEK DER KEIZERIN VAN DUITSCHLAND. Voor het a.s. bezoek van H. M. ae keizerin woirdleai bereids dé ruoddlige maatnegelen getroffen. Het voorn»- men is H. M. van de aanlegplaats aan die Vis'schenkhavenrecht door de nieuwe Rijksvi'schhal, in den keizer- 1 ijken trein te doen stappen, a e daartoe aan het etod-emplaceinent gereed zal staan. Een baldakijn wordt gebouwd, d'ati II. M. zal beschutten te- gieax hét mogelijk ruwe weer. Zaterdag zal de keizerlijke trein te IJmuiden arriveeren. HOFBERICHTEN. De Kontogto-Moieder zal, op reis van Bazel naar Ne uwied, zich an derhalf uur ophouden, te Kai'lsruhe, ten einde ,een bezoek te brengen aan die Graatftertogin-'weduwe en de Groot hertogin van Baden. H. M. zal Zaterdagmiddag te dii'ie uur 35 min. te Arnhem aankom,en. en doorreizen naar het Loo, TWEEDE KAMER. Hef vermoeden' was, d'at gisteren- ochtend belangrijke politieke redevoe ringen zouden worden gehouden, en diat vermoeden is juist geblelken. Zij zijn in dit blad per telegraaf ver meid. Hoofdmoment was natuurlijk de verklaring van. dien heer Tydlemian, d'at de ouddatoeraletn niét meegingen met de voorgenomen grondweitsh' r- zlenitogv Mlinistea- De Meester drukte zijn leedwezen Uit ovér die vexMar ringhij had gehoopt op die mede- weaMng der heeren Tydeman c. s. te blijven rekenen. De Minister sprak kort en zake lijk, want hij was zeer hietescb, en moest een pauze houden van een kwartier tusschen zijn rede in, gedu- ilend'e welke dr. Blooker hem blijk baar een „opknappertje"gaf. Ook 'sMinisters repliek wa's kort; enkel eenie opheldering aan den heer Kolk man ,die zich gegriefd gevoelde, wijl de Minister gezégd had, dat hij blijkbaar niilet begi'epen had, d'at eer gevoel den Minister Cohen Stuart dreef om te wijken voor dte in de Ka mer geleverde critoek. Minister De Meester had natuurlijk niets beleedi'gend.s bedoeld. Hiermede is evenwel reeds vooruit- géloopen op de rede des Minx/Sters. Na dte per telegraaf gemelde rede-: voeringen, was te voren nog 't woord gevoerd door dr. Nolens, wiens rede inzonderheid een antwoord was aan den heer Tmellstra en diéns betoog over cleric aal terrorisme. Hij betoogde, dat. de jongste ency cliek tegen liet modern» speciaal ge- riollt was tegen Frankrijk, waar liet geloof werd uitgeroeid. De héeir Van Gitters besprak enkele ftoanciieelle zaken en de heer Talma kwam even, to hét veld tegen, den heer .Borgesius, die hem, ten onrechte dan, verweten had in Franeker liberale stemmen' te hebben geworven, onder voorgeven, d!at de anti -re voluti'on ai - ren de Regeering zoudlen steunen. 1 De heer Schokking eindelijk betoog de, dat de Regeering niets tegen, de Christelijk» beginselen had gedaan, doch ook mieitte ter bevordering daai-- van, -door verhooging der zedelijk heid, Zondagswet, enz. Gelijk gezegd, Minister De Meester Was door zijn verkoudheid verplicht tot nog grooter beknoptheid en. zake lijkheid, dan men reedis van ihem ge wend Is. Men had korter troonredes ge- weiischt het denkbeeld' kon over wogen. De troonrede kon niet gewa gen vani de fmanc-ieele catastrophes, die immers in September kwamen, en vele slachtoffers maakten. Vooral spe lers, die door geen wetten to helpen waren, doch ook onschuldigen. Da Minister van Justitie was diligent in zake de naaml. vennootschappen. Het loodwitgevaar had de volle aandacht der Regeeringer wérden proeven genomen met vergtfwerende oliën. De (Minister dankt e voor den steil ondervonden door liet Kabinet, dl bij de tegenwoordige samen^tellil der Kamer, niet steunen kon op e krachtige meerderheid'. De uitslag c provinciale verkiezingen was dan o< geien reden geweest oan af te tredea er veranderd» niets. Evenmto' werd het regeeiingsbieie getroffen d'oor het votum in zake stelling Amst'erdam. 'De militaire g( dxdgslijn dter Regeering was nog pre cies dezelfde. Het wetje betr.effeox het blijvend gedeelte was der Kami beloofd en dus Ingediendhet wt nliet die sclxiuld der Regteexing, dat hé niet tijdig behandeld! waa. Dat d nieuw» Minister vaxx Ma ito» ove teciliinilsche aangelegetnhedeux ander dacht dan rijn voorganger, bracht d homogeniteit niet in gevaar. De Regeering hield mede woor door d» indiening, tijdig genoeg, va de voorstellen tot grondwetstrerriehin 't Blanco-artikel-voorstel stotod reed vast vóór de. instelling dier Staat commissie. En dat dé Regeering te slotte d» herziening zeer beperkt vooi te telde, beperkter daar d» voorstelh.i der coanrnlssi», was' toch zekér vee! eer hét tegendeel van een bewiji van zwakte» De Minister handhaafde de vo-lk'i men onpartijdigheid! der Regeer in inzake benoemingen, en omdeijsche dingeai, alsook rijn bereidvetrklarin tot samenwerking met de rechtei zijde. Alleen waar het beginneten be trof, was geen transigeeren mogelijk de Regee ring wil die geen zaken-kali net zijn, doch een vrijzinnige regee ring, als hoediandg zij zich' had aaft gediend. Aan die werkzaamheid der Rege» ring was hulde gebracht Een Zon dagswet wlas in beweridng. Wat d zedlelijlklieid betrof, wees d» Mi nis t ei op het optreden, tegen de speelholen •Dat men de Regeering' verweet wleat af te doen van haar voorgangster, be. we»© hoe onbillijk dte grief wate, cLai zij niets gedaan had dan dier wet ten intrekken. Aan ambtenaars-v'akvejfeieinilgtogieB, die (evenals de militaire bondrt dienstbelangen ihadden te behartigciii moesten, politieke bedoelingen vreemd blijven. Dit ver» enig,ingsleven wai nog jong; sommige uitwassen mow ten du© gepardonneerd1 worden. Het verheugd» hem, dat men. dte R& geering op dit stuk algemeen bijviel De Regeering wenschte door de Lt langhebbenden volledig te worden. ;a. geürteb(t, maar zij had te letten op tl eisohen van orde en tucht en van.' ouj Üexhandielen kon dus evenmin sprakij zijn met die vakvereeniging als van béhandlelding van persoonlijke belan' gen. van een 'enkelen ambteaxaair. ik hiilerarcM'e kon niet verbroken wor den de gehoorzaamheid aan d ölitefs, vooral in het militaire, moe? jstremg- blijven behouden. Wettelijke regeling van de positi; d'er ambtenaren'was eieai' eindwee7 gevorderd'als regel was dte Minis,tó er tegen, dat ambtenaren commissa rissen vaft maatschappijen zijn- Wat de financiën betrof, de. uii-| komsten der middelen, die toenamen lieten de stijgenide uitgaven toe, maa naar matiging- werd gestreefd: Evea] wel, inzondexhiei'd het onderwijs vor. derde, steeds meer millioenen. Spoe dig zou een ontwerp koanen tot sul- hidi-eertog van bijzondere middelbar) scliolen: De Mmdertie'r handhaafdie ten slot tl hef beginsel dter Regeering ten aan zien van den, yrijihandjel. Van afghj dten n-aar protectie was geen sprak: In aansluiting hiermedte protesteer de Minister Veegetns krachtig tege: de aantijging van den heer Troelstra die hem behartiging van particulier; belangen- had verweten. (De Kame; appl audlsseerde) Heden voortzetting van het debat; H. VAN BEEK. Uit Londen -wordt g'esetod aan. be! „Hbld." Dte heer H. van Beek, chef van d; buitenlandsche wissel-afdeoling bij dt London City and Midland oveReet; gisteren aan d» gevolgten van eet motoriruis-ongeva 1De overledene wa( algèihjeen geac-ht en zijn onrvei-wacli1.; overlijden wordt zeer betreurd: DE ONGEVALLENVERZEKERING Reuter meldt uit Berlijn, diat todt bijeenkomst van dten Duitsohec Bondsraad het verdrag met' Neder- l'anid! over de ongevallenverzekering werd goedgekeurd. Mr. 'F. A. VAN HALL. Naar hlet- „Vad." verneemt, is mr, F. A. van Hall. presadent-comlmissa- .ris van het Paleis van Volksvlijt er. eigenaar van den Pariosdhouwburglt Amatérdam, etostig ongesteld;, zooddl vrees voor zijn lieven, bestaat. DOOR DEN STORM. Men meldt uit Nieuwiediiep, dato 11 NOV.: Door vissche-rs zijn in de nabijheid der Haakisgronden vele balken drij vende gevonden, gemenkt W C Ook werden verschillende andere voorwerpen opgevlscftt, ate ledige fltesscften, lange waskaarsen en klein' hout. KAMERVERKIEZING TE SMEEK- Niaialr „^Hlet Vadteriiamd." verneemt, zal het oud-Kamerlid Staalman yer- moteddijk de candidoat deer Christen- DermtocoTaten zijtn. Men schrijft aihn Het Volk uil Sne'ek, dat W. H. VR'egen door de S. D. A. P. candidaat gesteld te. EEN RAADSELACHTIG GEVAL. Een. raadselachtig geval heeft zicc Donderdlagniaimtddaig omstreeks half! te Dordrecht voorgedaan in de wa ning van ds. A. van der Sluis, Al bert Guyp'stogtel 180. De vrouw des huizes was op reis en dom/toé to1 ftlaar na afloop zijner catechisatie aan bet station gaan afhalen. De beida dienstboden, de 18-jarige Marie vat D., die rteedis een jaar of vier lm be trekking is, Was met het tweedfl meisje alleen- thuis. Terwijl zij beneden aan bet werk waren, hoonden zij op zolder gestort- mei, zoodat Marie besloot daarheen te gaan, om te zien wat' ar gaande was. Nauwelijks echter vas rij bo ven, otf het andere mesje hoorde moer leven- en hulpgeroep. Ijlings liep zij de straat op, om po- lttieftulp te halen en weldra keerde

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1907 | | pagina 2