NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. AGENDA Buitenlandsch Overzicht Stadsnieuws 26e Jaargang. No. 7643 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon en Feestdagen. DINSDAG 26 MEI 1908 A HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN PBR DRIB MAANDBNi ^oor Haarlem1.20 Vmi de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente)1.30 Franco per post door Nederland1.65 Afzonderlijke nummers0.02 K (Öéfltustreerd Zondagsblad, voor Haarlem03114 n de omstreken en franco per post 0.45 Uitgave der Vennootschap tourens Coster. Directeur l C. PEEREBOOM. ADVERTENTIE Ni Van 1—5 regels 50 Cts.: Iedere regel meer 10 Cis. Builen het Arrondissement Haarlem van 1—5 regels 1-elke regel meer ƒ0. SS Reclames 30 Cent pS regel, BH Abonnement aanzienlijk rabat Advertenüën van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing. 50 Cts. voor 3 plaatsingen S contant Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 55. intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Drukkerij: Zolder Bultenspaarne 6. Telefoonnummer 122. de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen .Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA, Warmoesstraat 76—78, Amsterdam. Telephoon interc. 6229. DIT NUMMER BESTAAT UIT ZES BLADZIJDEN. EERSTE BLAD. DINSDAG 26 MEI. Groote Kerk: Orgelbespeling 1-2 t. Buiten Sociëteit: Concert Harmonie, 8 uur. RUSLAND. Van het duel tusschen de Doema- leden Miljoekof en Goetsjkof is niets gekomen De hear en vreesden zeker de „blauwe boonen", die in revolvers groeien, en hebben 't zaak je daarom maar per brief in 't reine gebracht Goetsjkof schreif aan Miljoekof „Lieve vriend ik heb wel gezegd, dat je beweringen onjuist waren, maarik had niet het doel je daar mee te beleedigen Toen was aan de eer van Miljoekof voldaan en luidde zijn antwoord „alles goed en wel", „vergeten en vergeven" Zoo eindigde dit duel Een of twee lijkeu zijn Rusland dus bespaard geworden, maar „ma gere Hein" heeft op andere plaatsen weer schadeloosstelling-met-interest geëischt. In het. dorp Tiflis kregen de boe ren ruzie met de kozakken waar schijnlijk over het uitleveren van ge vangenen die maar dadelijk de sabel trokken en een charge maak ten Resultaat12 dooden 1 Toen werden de boeren nog boozer, schoten, en vijf kozakken vielen neer. Ook de gevangenissen hebben weer heel wat offers aan „magéren Hein" geleverd.... De laatste dagen Meld men daar zoo'n beetje schoon maak en werden de in-de-termen-val- lenden maar opgeknoopt of doodge schoten. In Cherson werden enkel 20 boeren gehangen, omdat ze een landgoed hadden aangevallen.... Te Tobolsk werden 13 gefusilleerd, omdat ze als bannelingen wanorde lijkheden hadden gepleegd Dit zijn slechts twee staaltjes.... ROEMENIë. Wederom hebben jodenvervolgingen plaats gehad. Tal van joodsche fami lies worden verdreven. In Bivolari kregen bijna alle joden, die geen on roerende goederen bezitten, een uit- wijzingsbevel en ze bevinden zich dientengevolge in een wanhopigen iestand. Door invloedrijke tusschen- komst is het gelukt voorloopig een korten termijn van uitstel voor de uitgewezenen te verkrijgen. Maar wanneer niet spoedig van gezagheb bende zijde zeer nadrukkelijke ver- toogen ter bevoegde plaatse worden gediend.- dan worden tal van fa milies met den ondergang bedreigd. FRANKRIJK. De oneenigheid (zacht uitgedrukt (ontstaan tengevolge van de schei ding van Kerk en Staat, is nog lang [niet uitgewoed. Zaterdag ontving de Paus naar lome gekomen Fransche bedevaart gangers, en dit was voor den kerk vorst aanleiding er aan te herinne ren, dat de voordeelen, door de Fran- L fiche regeering geboden, slechts schijnbaar waren. Hij betreurde, zich (niet te midden van hen te kunnen bevinden in hun land, om te toonen, hoe men zijn oprecht geloof moet handhaven. Terugkeerend naar uw land (zoo zeide de Paus), herinnert uw medeburgers er aan, dat de Paus steeds met hen is, voor het welzijn der kerk. Ook in den oniangs verschenen brief aan de kardinalen zet de Paus nog eens de quaestie scherp u)s el kaar. De onderlinge vereenigingen van priesters, zooals de nieuwe wet die toestaat, zijn onvereenigbaar met de tuchtde bepalingen aan gaande de zielenmissen zijn even on aanneembaar voor de kerk. ENGELAND. De geheelonthouding wint blijkbaar veld Het Lagerhuis heeft (met 189 tegen 72 stemmen in tweede lezing) een wetsvoorstel aangenomen, waar bij in Schotland zoogenaamde ge meentelijke keuze wordt ingesteld, namelijk het recht voor de kiezers van elke gemeente, om te bepalen, of er op haar gebied sterke drank zal Worden verkocht. Het wetsontwerp ging uit van een der liberale Schot- sche leden en kreeg den steun van de regeering. Hoeveel gemeenten zullen dit ver- >d nu uitvaardigen Hoeveel Nederlandsche ge meenten zouden het aandurven De pretmakerij der Duitsche burge meesters duurt voort. Zaterdag wer den de edelachtbare heeren zelfs door den koning in het Buckingham Pala ce ontvangen en hoorden Edward in :t Duitsch speechen over de goeie en nu nóg verbeterde verstandhou ding tusschen Duitschland en Enge land. BELGIë. Zondag zijn de verkiezingen van Kamer en Senaat gehouden. Over den uitslag is nu nog niet veel te zeggen, alleen lijkt het waarschijnlijk, dat de meerderheid der Katholieken wat ge slonken is. Ook doet het gerucht de ronde, dat de senator Hubert, minister van Nij verheid en Arbeid, „gevallen" is. In de mijnen dreigt weer een strijd. Doordat de raad van advies de werklieden in zake de kwestie der opgelegde geldboete in het ongelijk heeft gesteld, zal het conflict zeer verscherpt worden. Een algemeen o werkstaking van mijnwerkers ie Charleroi wordt weldra verwacht. De lijst der slachtoffers van de spoor wegramp bij Contich wordt steeds uitgebreid. Nu staan er op 36 dooden en 132 gewonden. Welk een ramp DUITSCHLAND. De zaak Harden is voor het Rijks gerechtshof geweest. Het door het landgericht te Berlijn uitgesproken vonnis is vernietigd, ende zaak zal weer opnieuw behahdeld wor den. Verkwikkelijk is de historie niet ZWITSERLAND. Groote sneeuwvallen in het grootste deel van het land zijn een ware ramp voor den landbouw in de wouden. Onberekenbare schade is aangericht. De telegrafische en telefonische ge meenschap is op tal van punten on derbroken. Het treinverkeer leed aan aanmerkelijke vertraging. DENEMARKEN. In 't Folkethinj*1 zeide de minister president Christensen, dat bij het be gin der volgende zitting een wetsont werp zal worden ingediend over de verandering in de kiesdistricten voor de Folkething-verkiezingen. Het aan tal leden van dit regeeringslichaam zou daardoor van 114 op 165 ge bracht worden. SPANJE. Spanje gaat leenen. 160 millioen tegen 4 pet., aflosbaar in 50 jaar. Wie wil z'n duitjes ge ven MAROKKO. De gewaande of echte sultan Moe- lay Hafid is te Mequinez binnenge trokken. Telegrammen deelen mede, dat er ter zijner eere vreugde-demon straties en feesten zijn gehouden. Van den Marokkaanschen preten dent Bou Hamara was in den laat- sten tijd weinig vernomen. Thans wordt uit Tanger geseind dat de oude tegenstander van Abd-el-Azis op de vraag, welke houding hij tegen Mou- lay Hafid zou aannemen, geantwoord heeft, dat hij zich beschouwde als een eenvoudig soldaat van Moulay Hafid en diens opperheerschappij erkende. Als een berouwvol zondaar dus ENGELSCII-INDIë. Wij hebben reeds gemeld, dat voor de rechtbank te Calcutta het proces tegen de anarchisten is begonnen. Er zijn 32 beklaagden, die door 30 advo caten worden verdedigd. De beklaag den nemen een zeer onverschillige houding aan en vinden daarbij steun bij een groot deel der toehoorders, voor zoover die althans van Indische nationaliteit zijn. Onder de in beslag genomen voorwerpen bevinden zich o.a. een zakboekje met recepten voor de vervaardiging van bommen en no tities over den Russisch-Japanschen oorlog. AMERIKA. Ongelukkig de arme sterveling, wien geen rechtspositie is verzekerd, en die eiken dag door zijn patroon zonder vonn van proces kan worden ontslagen. Misschien zijn er heel wat van die „ongelukkigen", want.... óók Presi dent Roosevelt hoort onder hen Hij, de machtige, die zwijneristallen reinigdehij, de rechtvaardige, die miilionairs en hun trusts bespookte... hij, de geëerde, wiens dochter men „prinses" noemde.... ook hij Men weet, dat er spoedig weer een verkiezing voor het Presidentschap zal zijn, en dit doet Roosevelt vree zen te meer, waar Taft een zeer sterke concurrent is en hij de repu blikeinen meer op de hand heeft. Roosevelt's invloed is geducht aan het slinken. De handelsmenschen heeft hij niet voor zich gewonnen, het Congres is hem blijkens het lot, dat de meeste „presidentieele bood schappen" ondergaan niet sympa thiek gezind, en nu is hij in 't pu bliek te schande gesteld. De National Association of Manu facturers een verzameling van in vloedrijke mannen houdt elk jn.in een feestdiner. Als bij menig diner wordt er stevig geheschen.... De eerste toast is altijd op den President. Maar nu niet De voorzitter van de tafel zei, dat hij zou volstaan met den aanwezigen te vragen, „zich te verheffen van hun zetels en in stilzwijgendheid hun glas te ledigen ter eere van het hoog ste ambt, dat door het volk wordt verleend." "t Is een soort doodvonnis Wat de kiezers nu zullen doen HOLL. MAATSCH. VOOR WETEN SCHAPPEN. In aansluiting op ons veerslag in het vorig nummer opgenomen, kan nog gemeld worden, dat de gouden-eere penning voor de beantwoording der prijsvraag „een of meer looistoffen" met 34 tegen 32 stemmen werd toege kend aan Dr. J. Dekker, militair apotheker 2de klasse in Ned.-Indië. De subsidie voor anthropologic werd Alle voorgestelde prijsvragen wer den vastgesteld. PRINS HENDRIK. Over het bezoek van Z. K. H. Prins Hendrik Zaterdag aan onze stad ge bracht, valt nog maar weinig moa te deelen als aanvulling. Tegen vier uur was de vergadering der Holl. Maatsch. v. Wetenschappen geëindigd, .en reed de Prins in een rijtuig naar de Sociëteit „Trou moet blij eken" om daar de (reeds door ons beschreven) tentoonstelling te bezich tigen. Op den weg en vooral bij het Sociëteitsgebouw stonden vele kijk- lustigen. Na het bezoek aan de tentoonstel ling werd nog een rijtoer gemaakt, waarna in het gebouw der Maatsch. aan 't Spaarne gedineerd werd. Om kwart voor negen vertrok de Prins vandaar, om met een ■express- trein Haarlem te verlaten. Voor het stationsgebouw en op het perron ston den vele nieuwsgierigen, die Z. K. H. bij het vertrek een ovatie brachten, en luide hoera's aanhieven. De Prins dankte vriendelijk voor deze huldiging, en nam hartelijk af scheid van zijn geleiders, Mr. G. van Tienhoven, Commissaris der Koning in in deze provincie, en Dr. Nieuwen- hu ijzen ICruseman, waarnemend bux- emeester. Claudius Civilis. Zaterdag 23 Mei had de prijsuitrei king en tevens de viering plaats van het 12^-jarig bestaan der schietveree- niging Claudius Civilis in het Stati onskoffiehuis alhier. Na opening door den voorzitter werd aan dezen door den heer J. Krol Kzn„ beschermheer der vereeniging met een hartelijke toespraak een prachtig gouden horloge uitgereikt, aangeboden door alle leden met oor- oorkonde, geteekend door de leden als blijk van achting on waardeering. Hierna had de uitreiking der prij zen en medailles plaats, behaald in den onderlingen wintel-wedstrijd. Hiermede was het officieele geëin digd. Het feest werd voortgezet met voordrachten van de heer Vrugr. en de leden met hunne dames, en ge- zelschapspelen. Dat een en ander zeer in den smaak viel blijkt hieruit, dat. de feestvieren den tot laat in den morgen bijeen bleven. Een woord van hulde mag dan ook worden gebracht aan de uitvoeren den en aan de feestcommissie voor hare moeite. Arm gebroken. In het St. Elisabeths Gasthuis al hier is opgenomen de 9-jarige knaap J. van Keulen, wonende Wouwer- mansstraat, die 1.1. Zaterdag bij .het spelen op balken, liggende op een on afgebakend bouwterrein aan de Tot- terodestraat gevallen en daarbij een arm heeft gebroken. Dokter Van Wa- veren heeft de eerste hulp verleend, ZANGWEDSTRIJD TE AMSTERDAM. De zangwedstrijd ie Amsterdam, die de vorige week aanving, werd Zon dag voortgezet met de tweede en eer ste afdeeling voor gemengde koren. Des middags kwamen elf vereeni gingen uit in de laagste afdeeling, elk met twee nummers naai' keuze. Er waren goede bekenden bij van de concoursen ten vorigen jare in Den Haag en Amsterdam gehouden. Zoo herinnerden wij ons nog zeer leven dig den goeden indruk toen verkre gen van „Zang en Vriendschap" te Krommenie, welke vereeniging onder directie eener dame, mej. P.W. Klerk, in dezelfde afdeeling een 3en prijs verwierf. En zoo waren er meer. Uit Haarlem waren er geen veree nigingen, zoodat wij kunnen volstaan met den uitslag te laten volgen: 1ste prijs, verguld zilveren medaille met f 150, aan Gemengd a Cappella-koor, onder afdeeling van de Koninkl. ver eeniging: Breda's Mannenkoor, met algemeene stemmen; 2e prijs: verguld zilveren medaille en f 75 aan Alcrna- ria te Alkmaar met 41 stemmen; 3e prijs: verguld zilveren medaille en 40 aan Coer9' Liederkoor te Utrecht met 41 stemmen; 4e prijs A, ver guld zilveren medaille aan Zang en Vriendschap te Krommenie, met alge meene stemmen; 4e prijs B, aan Auro ra" te Wormerveer met 41 stemmen; 5e prijs A: aan Caecilia, te Barsinger- horn met 41 stemmen en 5e prijs B. aan Excelsior te Wormerveer met 3— 2 stemmen. Gelijk men ziet werd slechts een etsivclo pi'ïje mot algemeene stemmen toegekend. Er werd over het geheel genomen verdienstelijk gezongen. De jury bestond uit de heeren: Fred. J. Roeske, Isr. J. Olman en Jacq. Hartog te Amsterdam. L. F. Brandts Buys te Rotterdam en Philip Loots te Haarlem. Het koor uit Breda telde slechts 27 zangeressen en zangers. Des avonds was het de eerste afdee ling gemengde koren, die een volle zaal trok en niet ten onrechte. er werd goede kunst gehoden. Twee Haarlemsche vereenigingen: Polyhymnia en Dindua hadden zich doen inschrijven, maar konden he laas geen prijs bemachtigen, hetgeen ons vooral wat Dindua betreft, teleur stelde. Zij had beter verdiend, alhoe wel niet ontkend kan worden, dat in het vrije nummer Exaudi Deus nog al eens gestruikeld werd. Het slot daarentegen was prachtig. Polyhymnia was al zeer ongeluk kig; het vrije nummer Pelgrims Nachtlied bracht de vereeniging ten val. In het midden ervan waren de leden er geheel en al uit en herstel den zich niet meer: De uitslag was: le prijs, verguld zil veren medaille en f 300 aan De Stem des Volks te Amsterdam met 4—3 stemmen; 2e prijs: verguld zilveren medaille en 150, aan Zanglust te Amsterdam met 4—3 stemmen; 3e prijs verguld zilveren medaille en f 50 aan Rottei'damsche Onderwijzers Zang- vereeniging met 61 stemmen; 4e pr. A, verguld zilveren medaille aaai Nieuw Leven te Alkmaar, met 43 stemmen en 4e prijs B aan Concordia te Westzaan, met 52 stemmen. De jury bestond uit de reeds ge noemde heeren en C. van der Linden te Amsterdam en Herman Rutters te Den Haag. In den nu volgenden eere-wedstrijd behaalde het Breda'sche koor den len prijs en de Stem des Volks te Amster dam den 2en prijs. Directeur dezer laatste vereeniging is onze stadgenoot, de heer Otto W. de Nobel. Het verplichte nummer voor deze afdeeling is „Sneeuwklokjes" van Isa*. J. Olman, dat zeker wel een reper toire-nummer zal blijven. Den componist werd vooral na de vertolking er van door het koor van Otto W. de Nobel een ware ovatie ge bracht. H e r ij k. Dinsdag 26 Mei zal de herijk plaats hebben 's morgens van8 tot 12 uur voor de Brouwersstraat; 's middags van 1 tot 4 uur voor de Klarehbenk- straat, De Clercqstraat en Rolland- straat. H a a r 1 e m's Kinderkoor. Men schrijft ons: Een heerlijk feest hebben ze Zater dagavond gevierd, die jeugdige leden van Haarlem's Kinderkoor en welver diend na hun zoo goed geslaagde eer ste uitvoering van den 4en Mei jt. Na de inspanning, die aan die uitvoering voorafging, hebben ze zich dezen avond ontspannen en gejuicht en ge jubeld en gedanst, dat de muren der Vauxhall schudden en de heer Bon- gers, de leider der feestelijkheden, met voldoening en bij herhaling mocht ontwaren, dat ze genoten. De avond begon met de aanbieding van een fraai vaandel, een wel wat laat, maai' daarom niet minder op prijs gesteld cadeau van Sint Nico- laas, zeker uit dankbaarheid voor het mooie zingen van de Sint Nicolaas- cantate van Bernard Zweers bij de reeds genoemde uitvoering. De voorzitter, de heer P. van Ooy, bocd de vereeniging in welgekozen woorden dit vaandel aan, dat in zij ne banen den naam „Jong Holland" voert. En nu volgde een programma van voordrachten, spelen en... versnape ringen, die aan afwisseling niets te wenschen overlieten en slechts noode maakten de kinderen van Haarlem's Kinderkoor zich gereed tot scheiden, toch vol waardeering voor al het ge- notene. Eene advertentie in dit blad bevat een mededeeling aangaande de repe tition. LIEFDADIGIIEIDSSOIRéE. Het getal Haarlemmers, dat Zater dag naar het Brongebouw getrokken is, om daar de liefdadigheidssoirée ten bate van de tuberculose-bestrij- ding bij te wonen, was slechts zeer gering. De Haagsche vereeniging „Jong "s- Gravenhage" had op zich genomen, om de bezoekers te amuseeren, en voerde het 4-bedrijvige blijspel „De gevolgen van een leugen" op. De speelsters en spelers hadden wel succes. Het tooneelstukje werd dan ook verdienstelijk gespeeld, zoo dat het leuke er in goed uitkwam en de toehoorders er wel om hebben zit ten lachen. Verschillende, ook musicaal ontwik kelde leden van „Jong 's-Gravenhage, brachten op loffelijke wijze vele mooie solo's en quartetten ten gehoore. Vooral mag wel genoemd worden 't door den heer Louis Perger gecompo neerde en door hem zelf ten gehoore gebrachte 1'Am our, waarvan de uit voering een luid applaus ontlokte. Veel hulde mag voorts gebracht worden aan 't strijkorkest van Haar- lemsch Muziekkorps, dat vele en voor al ook zeer schoone stukken ten ge hoore bracht. Het was dus zeer jammer, dat het financieel voordeel van dezen avond zoo gering is geweest. Sociëteit „Trou Moet Bly- cken".- Goucert op Dinsdag 26 Mei 1908, 'savonds 8 uur, door de Muziekver- eeniging „Harmonie", directeur de heer H. W. Hofmeester Rzn. Programma 1. Karmel-Marsch, H. W. Hof meester Rzn. 2. Ouverture „Le domino noir', E. Auber. 3. „Hymne St. Cécile", morceau religion», Fr. Dunkier. 4. „Carmen Sylva", Concert-Wal- zer, J. Ivanovici. 5. Fantaisie sur l'opéra „Maritana" Wallache. 6. Ouverture „Confidence", C. Perck 7. Caprice sur l'opéra „Norma". Bellini. 8. „Lugdunurn", fantaisie da con cours, G. Allier. 9. „Die Meistersönger von Berlin", grosse Gesiings-pótpourri, Pai.il Lincke. Verlof Drankwet. Door C. M. Immers, echtgenoote van P. Havik is aan B. en W. ge vraagd om verlof (ingevolge art. 34 dier wet), tot het verkoopen van al coholhoudenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaat se van verkoop in de gelagkamer van het perceel Bakenessergracht 74. Hetzelfde is door J. N. van der Voort gevraagd voor het beneden- roorlokaal (winkel) van het p aveel (Madestraat 2. ZONDERLINGE POLEMIEK. In de courant van 24 Februari schreef :k een artikel, waarin de aan dacht werd gevestigd op de gevaren, die kunnen ontstaan door bet aan de Holl. Spoor ver leenen van de tramconcessies, die zij vraagt en die hierin' bestaan, dat door de wet op de spoorwegen met beperkte snelheid ons gemeentebestuur (voor zoover Haarlem betreft) daarover geen zeg genschap meer zou hebben, maar dat overgedragen zou zien aan de regee ring. Welk een groot bezwaar (ge vaar) daarin zou liggen, begrijpt iedereen, die de zaak onbevooroor deeld beziet. Niet de. heer J. F., die in de Stads-Editie van 7 April (dus zoo wat zes weken later) een hol artikel schrijft, waarin mijn bezwaar aller minst ontzenuwd wordt. Zonder dralen heb ik die opmer king toen reeds gemaakt en zie, nu komt de heer F. op Zaterdag 23 Mei, dat is dus weer na zes weken, met een tweede artikel, vooral niet min der hol dan het eerste, maar wel ha telijker. Dit is geen manier van polemisee- ren. Wanneer de heer F. in den Haag „een zeer drukke(n) werk kring heeft, doet hij beter een pole miek over Haarlemsche belangen maar aan anderen over te laten. Mij lust een polemiek van om de zes we ken een lepel allerminst. En dat te minder, omdat de heer F. rus tig voortgaat, met mijn argumenten te negeeren en zich zijn taak gemak kelijk maakt door zichzelf als de mo derne, vooruitstrevende man bij uit nemendheid voor te stellen en mij te noemen „de man, die het volkomen afgesloten zijn van de buitenwereld schijnt te beschouwen als het ideaal van autonomie eener gemeente Dit noem ik een onoprecht betoog, want de schrijver kan beter weten. Vandaar dat ik van dezen kampioen voor de Holl. Spoor afscheid neem en alleen de lezers er nog "op wijzen wil, dat de eenige reden waarom geen groote voortgang in deze zaak gemaakt wordt, hierin gelegen is.'dat ons gemeentebestuur juist de bezwa ren, die ik genoemd heb, van 't groot ste belang acht en aan 't gevaar, waarop ik wees, Haarlem niet bloot wil stellen. Vervoermiddelen zijn goed, maar niet tot eiken prijs en niet onder iedere voorwaarde 1 J. C. P, De Haarlemsche To y nb ee- Vsreeniging. De Haarlemsche Toynbee-Vere'ni- ging hield Zondag in haai' gebouw Donkere Spaarne 28, eene kleine ten- toonstelling'van veldbouquetten, ge organiseerd door de dames clubleid sters. De kinderen der kinderclubs hodden hiervoor dèn dag te voren eene buitenwandeling gemaakt, om onder leiding de bloemen te plukken? Van 24 uur was de tentoonstelling geopend voor de kinderen en hunne ouders en na afloop werden de prijs jes uitgedeeld. Moeilijk was het voor de jury om ie beoordeelen, wie irt aanmerking kwamen voor de eerste prijzen, waudelboekjes van Heiman» en Thijsse en Verkade's albums. Re kening moest gehouden worden met de moeite, door de kinderen in het werk gesteld, met het rangschikken der bloemen, met den leeftijd der kin deren, enz., enz. Tot het welslagen van deze eerst» proefneming hebben de heeren Kok en Zuurendonk, de laatste oud-leer ling der Toynhee-Vereeniging, door hunne belanglooze inzending van planten ter opluistering van het ge heet, zeer veel bijgedragen, waar voor him de dank van het bestuur der II. T. V. ten volle toekomt. Zulke lentefeesten zullen zonder twijfel bijdragen om bij de jeugd aaS te kweeken liefde en eerbied voor zoo veel schoons als in de natuur te be wonderen ls. Herkend. Het lijk 1.1. Zaterdagnamiddag uit de Bakenessergracht bij de Graveetee- nenbrug opgehaald, is herkend al» dat van C. Valk, oud 44 jaren, koet siersknecht, vroeger alhier, laatst woonachtig te 's-Gravenhage. M i 1 i t a ir e zaken. De le luitenant J. B. Schuil, van het 2e bataljon 10e regiment infoxite- rie te Den Helder, wordt op 1 Juni e.k. overgeplaatst bij het 4e bataljon van genoemd korps alhier in garni zoen. Handboogschutters. „De jonge Batavieren" van hier hebben Zondag op het concours van Willem Teil" te Rotterdam den Eer eten Rozenprijs gewonnen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1908 | | pagina 1