Advertentiën Weerbericht - MEDEDEELINGEN VAN IÏET KON IN KL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt voorin. 10.50 uur). De Bildt, 30 Oct. 1909. Hoogste barometerstand 768.8 m.M. to Horta (Aioren)laagste 749.2 in.M. te Skudesnaes (Zuidkust van Noorwe gen). Verwachting tot den avond van 81 October Wind veranderlijke wind. Gesteldheid van de lucht, meest xwaar bewolkt, mogelijk regenbuien. Temperatuurgeringe verande ring. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Barometerstand hedenmiddag te 2 uur 762 m.M. Vooruitgang. Vorige stand te 2 uur 752 m.M. ïhermoaieterstand te Haarlem. Zaterdag 80 October Hoogste gisteren 2 uur F. 63 Laagste hedennacht F. 43 Hoogste heden tot 12 uur F. 48 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 80 Cts. per Tegel. KEIJSER'S SchOBnenmagazUn. 82 Lange Voorstraat lijke verkiezing. Ik heb dat verzoek geweigerd. Maar, wanneer men mij ooit voor een Staten-verkiezing iets ïou vragen, of, wanneer men dat in liet verleden gedaan heeft, dan meen ik, dat ik volkomen het recht heb voor zulk een verkiezing financieelen fcteun te geven. Niemand" zoo ver klaarde de burgemeester met nadruk „niemand heeft het recht een on derzoek in te stellen naar de wijze waarop ik zoodanigen steun zou heb ben verstrekt." ONGELUKKEN. Vrijdagnamiddag is in de Neplunus- straat te Scheveningen het zesjarig zoontje van een agent van politie door een vrachtwagen overreden en ge dood. Aan den Haagvvcg tusschen Delft en Rijswijk werd Vrijdagavond een fiet send werkman door de stoomtram aangereden en gedood. Het lijk werd met oen volgenden trein naar Rijswijk vervoerd. TENTOONSTELLING BRUSSEL 1910. De heer B. van Spanje (Mess. erles Internationales) te Amsterdam 13 be noemd tot officieel expediteur van de Nederlandsche Centrale Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1910. De heer Van Spanje leidde ook het vervoer van de Nederlandsche zen dingen ter gelegenheid van de inter nationale tentoonstelling te Milaan ln 1906. RIJWIEL- EN AUTOMOBIEL INDUSTRIE. In een vergadering van de Vereeni ging Rijwiel- en Automobielindustrie werd besloten dit jaar geen tentoon stelling te houden. DE DIEFSTAL IN HET UTRECHT- SCHE BILTSTATION. De drie verdachten in zake den diefstal van de brandkast uit het sta tion Biltstraat der H. IJ. S. M. te Utrecht zijn ter beschikking van de Justitie gesteld. SUIKERMAiSKOLVEN. Door de firma Sluis en Groot, te Enkhuizen, zijn met goed gevolg proe ven genomen met het kweekeu van suikermaiskolven. Deze soort mals, in Amerika zeer verbreid en zeer ge wild, wordt daar, als ze nog niet rijp Is, gekookt en dan als groente gege ten. Tot nog toe weirden ze hier te lande slechts ingevoerd vla Ham burg. De firma Sluis en Groot stelt de vruchten, die zij in dit slechte oogst jaar op haar eigen kweekerijen wist te winnen, in haar winkel op de groentenmarkt ten toon. JUWELIERS-VEREENIGING. In een vergadering, op initiatief van enkele bekende juweliers te Utrecht belegd, is door de aanwezigen uit alle deelen des lands saamge- konien in beginsel besloten tot het oprichten van een vereeniging, uit sluitend van winkeliers in gouden en zilveren werken. Up verzoek der vergadering hebben de volgende heeren in het voorloopig bestuur zitting genomen C. J. Re geer te Utrecht, voorzitterW. van Rossum du Chattel, te Leiden, secre taris S. van Ossenbruggen, to Am sterdam, penningmeester; W. H. Zeeman, te Arnhem W. A. Voet, to Haarlem. STRAATROOF. Aan een dame, wandelende in de Frederik Hendrikstraat te Utrecht, is door een man een taschje ontrukt, in houdende o. a. twee bankbiljetten van /25. De dief ontkwam. NEDERL. CHR. GEHEELONTIIOU- DERSBOND. Do 20e algemoene vergadering van bovengenoemden bond werd te Hoorn geopend met een openbare vergade ring, onder leiding van den lieer R. H. Poslhuma. Als sprekers traden op de heeren A. Bakker, J. M. Spaan, Bloem en Aldus. De heer J. RL Spaan, van Haarlem, wekte vooral de moeders en de vrou wen op, mede te helpen in den strijd. Uitvoerig betoogde hij, dat het de schuld der matige d'rinkers en drink sters is, dat er dronkaards zijn. De voorzitter stond in zijn ope ningswoord geruim en tijd stil bij de ernstige ziekte van den bondsvoorzit ter, den heer Velt huizen te Haarlem, die reeds gedurende maanden ver pleegd wordt in het ziekenhuis te Am sterdam. De beste wenschen werden voor den wakkeren strijder voor de geheelonthouding geuit. In het afgeloopen jaar heeft de bond zijn propaganda door woord en geschrift krachtig voortgezet. Naast het pas opgerichte muziek korps „De Geheel-Onthoudersbazuin" te Haarlem, heeft de bond nu ook een eigen onthouders-zangkoor te Leeu warden. Het ledental is toegenomen, terwijl het aantal afdeelingen hetzelfde bleef Tot leden vau het hoofdbestuur werden herkozen de heeren: J. M. Spaan (Haarlem) en A. Bakker (Apel doorn). Gekozen werden de heeren G. A. Aldus (Hoogeveen) en H. Visser (Haarlem). Bij acclamatie werd de heer Velthuysen gekozen tot eere voorzitter. Tot voorzitter werd in plaats van den hoer Velthuyzen geko zen de heer R. R. Posthuma (Hoorn). De volgende vergadering heeft te Amsterdam plaats. Op voorstel van de afdeeling Ter schelling werd na zeer uitvoerige discussie besloten, te trachten, te ko men tot samensmelting met de Nati onale Christelijke Gehoelonthouders- Vereeniging. TWEEDE KAMER. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN IN DE AFDEELINGSVERGADE- RING GEHOUDEN. In alle afdeelingen hadden uitvoeri ge gedachtenwissolingen plaats om trent den loop en den uitslag der ver kiezingen. Algemeen werd erkend, dat het aan blijven van het ministerie in overeen stemming met conslitutioneele begin selen is. Het voornemen der regeering om eene staatscommissie in te stellen voor Grondwetswijziging had bij vele leden bevreemding gewekt. Velen achtten die benoeming niet noodig, maar ook afkeurenswaardig, omdat daardoor de Grondwetsherziening en dus ook de herziening van het kiesrecht voor on- bepaalden tijd wordt uitgesteld. Be perking van Grondwetsherziening tot enkele punten rekenden sommigen on- gewcnscht, vooral indien bedoeld wordt beperking tot de herziening van de bepalingen betreffende de kiesbe voegdheid. Riet name werd gewezen op de wenschelijkheid van verande ring der bepalingen omtrent de troonsopvolging, welke verandering thans, na de geboorte van Prinses Juliana, om verschillende redenen met minder bezwaar kan ter hand geno men worden dan vroeger het geval was. Verder werd gewezen op de wen schelijkheid van wijziging der bepa lingen omtrent de samenstelling der Eerste Kamer en omtrent het onder wijs en van nadere regeling van het budgetrecht Ook werd nadere over weging aanbevolen van hetgeen in de Grondwet bepaald behoort te wor den omtrent de evenredige vertegen woordiging en ten aanzien van het vrouwenkiesrecht. Door eenige leden werd de wensch geuit, dat in afwij king van hetgeen bij de samenstelling der vorige commissie geschiedde, in do nieuwe commissie vertegenwoordi gers van alle politieke groepen be noemd zouden worden. Voorts kwamen nog de volgende on derwerpen van algemeenen aard ter sprake zoo de benoeming van den oud-minister Idenburg tot gouver neur-generaal de burgemeestersbe noemingen de eed-quaestiehet te legram van den minister van water staat met betrekking van de jongste verkiezing in Gulpen het vraagstuk der droogmaking der Zuiderzee; het verbod van verkoop van sterken drank op aanbestede werken en de uitkee- riog van f 4000 aan 's Rijks bouwmees ters voor toezicht bij den bouw van stallen op het Loo. WET OP DE MIDDELEN. Andermaal werd de afschaffing der tollen op de wegen bepleit. BUITENLANDSCHE ZAKEN. Ten aanzien van het beleid, waar mede onze buitenlandsche betrekkin gen worden behartigd, werd algemeen waardeering betuigd en hulde werd den minister gebracht voor het over leggen van het Oranjeboek. Inlichtingen werden gevraagd om trent het gebeurde met de Zweedsche onderzeeboot Hvalen. HOOGE COLLEGI6N. Andermaal werd door verscheidene leden de wensch geuit, dat de regee ring hare medewerking zou verleenen om aan de leden der Kamer vrij rei zen op de spoorwegen te verschaffen. Andere leden herinnerden, dat tegen het voldoen aan dezen wensch her haaldelijk door de regeering bezwaar is gemaakt op grond, dat de Grondwet <le inwilliging daarvan niet gedoogt. Eenige leden achtten liet wensche- lijk, dat het verleenen van ridderor den zou worden afgeschaft. Anderen wenschten de afschaffing der ridder orden bij de aanstaande Grondwets herziening aan de orde gesteld te zien. Vorder word opgemerkt dat het als eene bespotting van de ridderor den is le beschouwen, wanneer, gelijk gebeurd is. Iemand tweemaal eenzelf de decoratie toegekend wordt. Zoo iets moest niet kunnen geschieden. MIDDENSTANDSBOND. liet hoofdbestuur van den „Mid denstandsbond" heeft vergaderd on der voorzitterschap van den lieer J. S. Meuwsen. Aan de orde was hot aanwijzen der plaats voor liet volgend congres en voor de daaraan \oorafgaande 7de algemeene vergadering. Met olgemee- ne stemmen werd besloten daarvoor Arnhem te kiezen, en de .voorberei ding voor de ontvangst enz. op te dra gen aau de „Arnhemsche Vereeniging van Handel en Nijverheid". Voorts werd besloten, voor het in 1910 te Arnhem te houden 7de Natio naal Bondscougres wederom slechts één onderwerp op de agenda te plaat sen, en daarvoor anderhalven dag beschikbaar te stellen, opdat er nog meer, dan bij het vorig congres, gele genheid zal bestaan, uitvoerige be sprekingen over dit belangrijke on derwerp te houden. Het onderwerp zal zijn „De wette lijke bestrijding van oneerlijke prak tijken in handel en bedrijf". Daar dit onderwerp zeer veel omvat, zullen door het Bondsbestuur voor de vol gende onderdeelen prae-adviseurs uit- genoodigd worden een inleiding te schrijven Oneerlijke concurrentie, vervalsching van levensmiddelen en andere handelswaren, verkoop onder valsche voorgevens, knoeierijen bij aanbestedingen en leveranties, con currentie door ambtenaren. Kerk ea School NED. HERVORMDE KERK. Beroepen te St. Mïchiels-Gestel s. a. ds. N. W. Posthumus te Hem. NED. ISRAëL. GEMEENTE. De kerkeraad der Ned. Lsr. ge meente te Rotterdam heeft de herzie ning van het kiesreglement met 9 te gen 5 stemmen aangenomen, waar door vrouwen, die in de kerkelijke be lasting bijdragen, voortaan het kies recht zullen bezitten. ACADEMISCHE EXAMENS. Amsterdam: Bevorderd tot arts de heeren O-Siau-Dhai, geb. te Djokjo- karta; B. y. Tricht, geb. te Utrecht; F. Hijraans, geb. te Amsterdam, slaagd voor het eerste gedeelte de heeren S. Plas en de dames H. Robert en E. H. Aghlna. Leiden. Bevorderd tot doctor ln de rechtswetenschap op stellingen de heer A.M. Falk Brouwer, geboren te Nieuw- en St. Joostland; tot doctor in de geneeskunde op proefschrift: „Over de oorzaken van dwarsligging, de heer J. J. W. Coebergh, geboren te Leiden. Geslaagd voor het arts-examen eer ste deel de heer II. Bolten. Groningen. Geslaagd aanvullings examen Letteren en Wijsbegeerte de heer J. Eysten. Eerste ged. Arts-examen de heeren E. Venema en P. Thoden van Velzen. Utrecht. Geslaagd ex. doet. rechtsw. de heer J. J. van Gelderen. Letteren en Kunst HET NEDERLANDSCH TOONEEL EN Mr. VAN LOGHEM. Uit goede bron verneemt de „Tel.", dat de kans niet gering is, dat de heer mr. Van Loghem binnenkort ont slag neemt als secretaris van den Raad van Beheer van de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch Too- neel". Men noemt zelfs reeds als zijn eventueelen opvolger den heer W. G van Nouhuys, den hekenden Jetter- kundige en literairen medewerker van „Het Vaderland". Gemengd Nieuws MET DE BRANDSLANG. Door de Brltsche pers heeft een verhaal de ronde gedaan, dat een suffragette in de vrouwengevangenis te Manchester, bij wijze van straf, een uur lang bespoten zou zijn met een brandslang. De heer Kelr Hardie heeft naar aanleiding van dit bericht in het Lagerhuis aan minister Glad stone inlichtingen gevraagd. Deze antwoordde, dat tot zijn spijt het be richt in hoofdaaak waarheid bevat te, het was alleen wat overdreven. De minister heeft dadelijk een inspec teur gezonden om een nader onder zoek in te stellen en inmiddels de mishandelde suffragette in vrijheid gesteld. GROOTE DIEFSTAL IN EEN KERK. Volgens berichten uit Krakau hebben dieven een bezoek gebracht aan de „Bedevaartskapel" te Czento- chaw en zich daar meester gemaakt van een aantal onschatbare kostbaar heden. Het zilveren gordijn voor het Madonna-beeld werd afgescheurd en de juweelen kronen van dit beeld, in 1719 door prins Clemens XI geechon- ken en samen een waarde vertegen woordigende van meer dan 100.000 Rbl., benevens een paarlenkleed, een geschenk van de Poolsche koningin, werden door hen medegenomen. Vijftig brillantringen ter waarde van eenige millioenen kr. zijn ver dwenen. Afgezien van de historische waarde der ontvreemde kostbaarhe den, wordt de schade geraamd op 15 millioen kr. De roovers hadden een venster van de kapel stukgeslagen en waren zoo in de kerk gekomen. EEN GEVAARLIJKE LUCHTREIS. Twee Fransche aëronauten, mej. Marvingt en de heer Garnier, vol brachten een gevaarlijke reis. Ze ste gen Dinsdag te Nancy op bij goed weder. Een krachtige wind dreef hen over de Vogezen en toen in de rich ting van de Noordzee. Tegen den avond bereikten ze het Kanaal, en ze meenden veilig naar Engeland te kunnen oversteken. De ballon daalde echter, dreef even boven den water spiegel en raakte meermalen de gol ven. De reizigers waren doornat en vreesden het ergste. De storm dreef echter den ballon naar Southwold, waar mej. Marvingt uit het schuitje sprong cn een onkel brak. De ballon steeg opnieuw omhoog, geraakte, na dat hij nog eenige mijlen was voort gedreven, in de hoornen verward, en word totaal vernield. De reiziger kwam er goed af. Koloniën CHOLERA. De Sumatra Post bevat de volgende telegrammen uit Batavia 5 OctoberDe choleracijfers minde ren, echter bomen er thans meer Europeanen onder de lijders voor. Zaterdag 11. zijn in het hospitaal te Weltevreden binnengebracht 3 Euro peanen, waarvan 1 dadelijk is over leden en Zondag nog een is overleden. De andere maakt het vrij wel. Zondag werd nog binnengebracht een contro leur van de Ned.-Indische Spoer, die dadelijk is overleden en een dame, die het vr:» wel maakt. 6 October Het aantal cholera-lijders is weer met 8 inlanders vermeerderd eu met 1 Europeaan. Het totaal aan tal dooden bedraagt thans 4-10. Nog wordt aan de Sumatra Post ge seind De cholera is ook in de Lompongs uitgebroken. Te Semangkabaai zijn 9 inlanders overleden. EEN FLINK GRIJSAARD. Dr. Groneman, de bekende genees heer te Djokjakarta, die zich vooral naam maakte door zijn ijveren voor oudheidkundige onderzoekingen op Java, stelde zich bij de cholera-epide mie te Batavia, niettegenstaande hij reeds zijn acht-en-zeventigste levens jaar was ingetreden, beschikbaar om in het stadsverband te Batavia of in een ander hospitaal cholorahjders vol gens zijn creoiine-therapie persoon lijk te gaan behandelen. „Alleen heeft hij", schrijft „Midden Java", „wegens zijn hoogen ouder dom deze voorwaarde gesteld, dat hij eeu goede nachtrust moet kunnen ne men, doch overigens heeft hij zich van 's morgeus 6 tot 's avonds 6 uur voor behandeling van choleralijders te Batavia beschikbaar gesteld." Een eeresaluut voor dezen wakke5 ren grijsaard Sport eti Wedstrijden VOETBAL. DE OOST—WEST WEDSTRIJD. In de voetbalmatch Oostelijk elftal- Westelijk elftal morgenmiddag op Haarlem's veld te Schoten komen de voigende elftallen uit Het Westen: Beeuwkes, Heyting, Otten, Pop, De Korver, Alb. Haak', Welcker, Snethlage, Luljens, Francken, v. Duynhoven. Invaller linksbuitenKammeijer, (Ajax A'd.) Het Oosten: Bueters, F. Pluim, Geul, Münch, Nordbeck, v. Heek, v. Laar, Holterman ten Hove Kelderman, Vijfhuizen, Ledeboer. Mogelijk is het, dat een der back- plaatsen door Peltzer ('t Zesde), oor spronkelijk speler van 't Zuidelijk elf tal, bezet wordt. HOCKEY. Zondag worden de volgende com petitie-wedstrijden gespeeld: lste klasse: HaarlemDe Musschen te Haarlem en OdisAmsterdam, Den Haag. 2de klasse A: Utrecht—Amsterdam II B te Ufirecht en Leiden-—Gooische H. C. te Leiden. 2e kl. B: H. H. V. II—Dordrecht, Den Haag; EnxicusH. D. M. Breda en VictoriaOdis II te Rotterdam. SCHAKEN. Het Hilversumsche Schaakgenoot schap houdt den tweeden Kerstdag een ééndaagschen nationalen schaak wedstrijd. Dr. Lasker heeft ook de vijfde partij tegen Janowski gewonnen. De Fran sche meester gaf het bij den 61sten zet op. De stand Is nuLasker 41/2, Ja nowski 1/2. COURSES TE BUSSUM. Naar de Ned. Sport" verneemt, heeft de Algemeene Harddraverij Vereeni ging toestemming gekregen, om het volgend jaar weer haar courses te Bussum op Zondag te geven. Rechtszaken ACHTELOOS AUTORfOBILIST. Een Belg, die den 21sten Juli dezes jaars onder Schoondijke (Z.) door achteloosheid iemand zware wonden toebracht met zijn auto, hoorde voor de rechtbank te Middelburg een week hechtenis eischen. FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken: Zutphen, B. ten Haken, aannemer te Winterswijk. Rechter-commissaris mr. Stolk; curator: mr. J. H. de Orane Utrecht: J. Troost, winkelier al daar. Rechter-commi8saris: jlxr. mr. T. J. de Marees van Swinderen, cu rator mr. A. J. van Waveren. Vernietigd: H. de Rooy, wagenmaker te Eind hoven. Opgeheven: S. Scheer, schildorsknecht te Hen gelo. Geëindigd: W. Kllian, koopman en winkelier te Dordrecht. A. Kleiterp, koopman te Oude- schouw onder Akkrum. J. Kromhout, landbouwer te Rijns burg. Voorloopige surséance van betalfni verleend Amsterdam: A. C. Pliester, apothe ker, aldaar. Bewindvoerder: mr. E. H. P. Rosenboom, deskundige: mr. J. GoudekeL Laatste Berichten S. D. A. P. De federatie Beverwijk dor S. D. A. P. vergaderde te Beverwijk. Het nieuwe bestuur is als volgt samenge steld J. C. Eggink. Schoten, voorzit ter B. Hagemeijer, Schoten, pen ningmeester W. Landeweert, Sant poort, secretaris. Voor het gestichte bureau van ar beidsrecht heeft zich voorwaardelijk mr. D. Hudig te Santpoort als advi seur beschikbaar gesteld. STILZETTING VAN BEDRIJF. In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders van de Eerste Nederl. Pulp- en Jamfabriek „Kenau" werd besloten tot stilzetting vau het bedrijf. De aanwezige voorraad zal langza merhand verkocht worden en getracht de fabriek aan het Noorder Spaarne te verhuren tegen een prijs, die de loopende onkosten dekt. Voorts werd besloten tot verkoopiug der gronden, groot 50 hij 60 M., gele gen bij de fabriek aan de Paul Kru- Den directeur werd ontslag ver leend. D r. H. Brongersma. Met 1 Februari zal Dr. H. Brongers ma, directeur der H. B. S., zijne be trekking neerleggen. Er heeft zich een commissie ge vormd, om aan den scheidenden di recteur een gepaste hulde te brengen. Deze zal evenwel niet bestaan in een persoonlijk geschenk met feostelijken luister. De commissie stelt zich voor, meer in den geest van hem, die de een voud zelve is, te handelen door op de speelplaats der nieuwe H. B. S., om een boom, welken zij daar wil plan ten, een bank te plaatsen met inscrip tie „Dr. H. Brongersma 1879—1910". Daarin zal de H. B. S. een blijvende herinnering bezitten aan hem, wiens warme liefde en onverdroten werk zaamheid haar tot zoo groot en bloei bracht. Het eene-comité bestaat uit de hee ren J. J. Beynes, P. Goedkoop Dzn., en J. Krol, allen te Haarlem Prof. Dr. A. v. d. Broek, te Utrecht, Prof. VV. H. L. Janssen van Raay te Delft, luitenant-generaal P. C. Kool, te 's-Gravenhage, Mr. A. A. van der Mersch te Bloemendaal, J. Muile meister te Heemstede, Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré te 's-Gravenhage, J. A. G. van der Steur te 's-Gravenhage, luitenant-kolonel J. L. Stuten te Am sterdam, Prof. Dr. H. ter Meulen te Delft, en Mr. A. C. Waller te Laren. De commissie van uitvoering bestaat uit de heereu H. J. de Vries, voor zitter, Dr. H. J. Calkoen, penning meester, W. F. Druyvestein te Haar lem, J. van Goch Jr. te Medan, Dr. P. M. Heringa te Haarlem, C. Hey- man te Haarlem, Alex. Hoeffelman, Suriname, C. Jon ges te Haarlem, Dr. L. Kamerlingh, Buitenzorg, Marie C. Metman, Enschedé, E. A. W. de Pauw te Haarlem, Julie van West te Amsterdam, R. Zuidema te Haariem, A. v. d. Voort Azn., secretaris, te Bloemendaal. Rijwieldlef aangeh ouden. Dooir de recherche is aangehouden zekere S., wonende Nassaulaan, ver dacht van diefstal van een rijwiel in den nacht van 28 op 29 dezer, dat door den eigenaair was geplaatst in eene poort naast zijne woning aan de Nassaulaan. S. had het rijwiel reeds 'voor 5 verkocht aan een tapper, bij wien het in beslag is genomen. Chr. Nationale Werkm ans- bond. Dezer dogen zal Ds. C. J. van Paas- sen, eere-voorzitter der Haarlemsche afdeeling als spreker optreden, om het program van den Christelijken Natio nalen Werkmansbond te behandelen. De bijeenkomst is uitsluitend toegan kelijk voor leden. De ruzie in de Leidsche- straat. De kastelein in de Leidschestraat verzoekt ons mede te deelen, dat on juist is, dat hij aan den persoon, die zich Woensdag voor het kantonge recht te verantwoorden had. opdracht zou gegeven hebben inzage te verkrij gen van de dagvaarding van den fo tograaf. Deze tusschenpersoon zou noch een klant van zijn café zijn, noch in eenig verband staan met de mis handeling. die de fotograaf des kaste leins vrouw aangedaan heeft. Voor zoover hii er iets van weet, zou ge noemde heer om andere redenen quaestie met den fotograaf hebben. Gov. Vo or w. Een witte dameskraag, Harmen jan s weg 2, Een ring waaraan 3 sleutels en een paar gele dameslaarzen, aan het poli tiebureau. Een geelharige hond (colli), De Clercqstraat 113. Een ceintuur met gesp, Voorzorg straat 48. Aangifte is gedaan, dat uit een on gesloten gang aan de Nassaulaan een rijwiel wordt vermist. BEVERWIJK. Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen. De Staatscourant bevat de Konink lijk goedgekeurde gewijzigde statu ten van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Maatschappij voor Aan nemingen, te Beverwijk. Telegrammen STORM. CAEN, 29 October. (Reuter). Er woedt hier op de kust een zeer hevige storm. Een aantal visschersschuiten werden van de ankers geslagen, dij ken en villa's werden vernield, over al werd aanzienlijke schade aange richt Ook de velden hebben veel ge leden. De onderstaatssecretaris Chéron wordt hedennacht alhier verwacht en zal met den prefect een onderzoek in stellen naar de geleden schade. MUITERIJ TE ATHENE. ATHENE, 29 October. (Reuter). Jn een officieus communiqué aan de bla den wordt verklaard, dat de oproeri ge beweging binnen zekere grenzen beperkt blijft, en dat de regeering vastbesloten is de wet te doen eerbie digen. ATHENE, 29 October. (Reuter). Al hoewel officieel is medegedeeld, dat het arsenaal in handen dor regeering is en men de capitulatie der torpedo booten verwacht, veroorzaakt toch het bericht, dat men van plan Is met de torpedobooten een inval te doen óp Kreta, ernstige ongerustheid. LONDEN, 30 October. (Reuter). De „Times" verneemt uit Athene, dat de Grieksche vloot in het gevecht mot de torpedo-flotille 2 gewonden verloor. De verliezen op de torpedo-flotille zijn onbekend. Een contre-torpilleur werd buiten gevecht gesteld, een tweede verdween in de richting van Eleusis, een derde kwam te Poros aan, maar vertrok naar zee, wegens de vijandige ontvangst. De vloot, die de regeering trouw bleef, kruist ter hoogte van den PI- Stoomvaartberichten TRANSATLANTISCHE LIJNEN. Het stoomschip Besoeki, van Java naar Rotterdam, arriveerde 29 Oct. te Suez. Het stoomschip Celebes, van Am sterdam en Antwerpen naar Java* passeerde 29 Oct. Vlissingen. Amsteröamsehe Benrs. Openingskoersen van 30 Oct LABOUCHERE OYENS Co.'s BANK Bijkantoor Haarlem. Gr. Markt No. 1 en 3. Tel. No. 577. STAATSFONDS ENMARKT. 2 1/fc Certific. N. W. S. 763/4, Consols S67/8, Hope's 86 3/8, Russen 1909: 923/4, Russen 1906 961/2. TABAKSAANDEELEN. Bindjey 101, Deli Mij. 463, Nieuwe Asahan 77 1/2, Rotterdam Deli 360, Senembah 445. PETROLEUMAANDEELEN. Koninklijke Petr. 446 1/2, Sumatra Palembaag 162, P. 1451/2, Z. P. 190. M1JNAANDEELEN. Ketahoens 269, Great Cobar 130 1/4. De AMERIK. MARKT opende vast: Atchison Topeka 122, Denver 47 7/8, Erie 33 1/4, Kansas 43 3/4, 70 1/4, Mis souri 47 15/16, Rock Island 39 1/4, Southern Rails 31 1/16, Southern Pa cific 129, Union Pacific 201, Wabash 20 1/2, Stee 90 1/8, Carren 72, C. Ma rine's 7 1/8, 22 1/2, Gcw. Cultuur 178 3/4. Burgerlijke Stand HAARLEM. BEVALLEN: 29 Oct.: A. Lijnzaat—Steenkist d. OVERLEDEN: 29 Oct. E. de Bruin, 57 j., N. Kerks» plein. HAARLEMMERLIEDE. De fortwachters alhier (forten de Li ede en Penningsveer) hebben eene aanstelling tot onbezoldigd Rijksveld wachter ontvangen. WIJK AAN ZEE EN DUIN. GETROUWD: J. de Boer en M. E. Duirqe, C. da Boer en J. Schellevis, G. J. Timmer en J. Q. Haarmans. ONDERTROUWD: F. Berkhout en E. v. d. Moij. BEVALLEN. W. L. van Zutphen—Moerkerks <L Den 12en November hopen onze go- liefde Ouders J. L. VAN DORT en D. C. VOS den dag te herdenken waarop zij vóóf 25 jaar in den Echt werden verbon den. Hunne Kinderen, HENDRIK, MARIE. CORNELIS. JAN. Haarlem, 30 Oct. 1909. Hazepaterslaan. Heden overleed in den ouder dom van 59 jaar onze geliefde Broeder JOHAHNES (HUM GRAAFF P. D. GRAAFF. J. C. GRAAFF. Wed. C. J. H. AVIS— GRAAFF. Wed. W. R. VAN HOë- VELLGRAAFF. Haarlem, 28 October 1909. De Begrafenis zal plaats heb ben op Maandag 1 November 12 uur op do Algemeene Begraaf plaats aan den Schoterweg. Heden overleed na een lang durig doch geduldig lijden, zacht en kalm, in den ouder dom van 57 jaar. JOHANNES VAN MEHRS. Namens de Familie, De Wed. C. A. v. MEURS— BRINKMAN en Kinderen. Allen die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van, of onder hunne berusting hebben be treffende de nalatenschap van den Hoer M. J. VIEHOFF, makelaar en koopman in tabak en sigaren, wiens kantoor gevestigd was te Amsterdam, O.Z. Voorburgwal 310, worden uitge- noodigd daarvan betaling en opgave te doen aan de Weduwe, Wagenweg 213 te Heemstede vóór den 6en No vember 1909,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1909 | | pagina 2