Weerbericht MEDEDEELINGEN VAN HET KONINKL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt voorm. 10.50 uur). De Bildt, 15 April 1010. Hoogste barometerstand 765.0 m.M. te Horta fAzoren) laagste 738.6 m.M. to Scilly (ten Zuiden van Engeland). Verwachting tot den avond van 16 April Wind matige tot krachtigen Zui delijken tot Zuid-Westelijken wind. Gesteldheid van de luchtincest zwaar bewolkt, waarschijnlijk nog regenbuien. Temperatuurkouder. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Barometerstand hedenmiddag te Our 748 m.M. Vooruitgang. .Vorige stand te 2 uur 746 m.M. OPGAVE VAN: JOH. M. SCHMIDT Opticien 05 ZIJLSTRAAT HAARLEM. Thermometerstand te Haarlem. Vrijdag 16 April Hoogste gisteren 2 uur F. 58 Laagste hedennacht F. 49 Hoogste heden tot 12 uur F. 65 HOOQ- on LAAGWATERSTANDEN 1« April. Hoog water. IJmuiden v.m. 7 u. 62 m.; n.m. 8 u. 35 m Katwijk v.m. 7 u. 27 m.; n.m. 8 u, 10 m Petten v.m. 8 u. 12 m.; n.m. 8 u. 66 m Laag water. IJmuiden n.m. 3 u. 62 m.; v.m. 4 u. 85 m Katwijk n.m. 8 u. 32 m.; v.m. 4 u. 15 m Petten n.m. 6 u. 22 m.; v.m. 6 u. 6m Het aansteken der lantarens van rijwielen, auto's en andere voeirtui- gen moet te 7 u. 18 m. geschieden, 47 SOLDATEN AAN DEN IIAAL Woensdagavond zijn te Arnhem 47 soldaten van het korps rijdende ar tillerie, behoorende tot do eerste bat terij, waarvan kapitein J. C. A. Drab- be commandant is, gedeserteerd. Aanleiding daartoe was vrees een inspectie, welke zou plaats heb ben. Dc soldaten begaven zich te voet In de richting Nijmegen. Er bestond ontevredenheid over herhaalde specties en strenge straffen, die voor lichte verzuimen weiden opgelegd. Donderdagmiddag zijn de deser teurs woor in de kazerne terugge keerd. Toevallig bemerkte de le-lui- tenunt Storm Buysing, die in de om geving van Wolfheze paard reed, don troep op de heido aldaar. De man schappen volgden den luitenant een eindweegs. Onderweg ontmoette men een patrouille en deze bracht de de serteurs naar de kazerne. Rechtszaken ZAAK—RöMER. Uitspraak doende in de zaak van den heer G. Th. A. G. H. Römer, door de Huagsche Rechtbank veroordeeld tot 50 boete of 20 dagen hechtenis, wegens het. aanranden van de ear en den goeden naam van den gene- raal-mnjoor Braams, heeft liet Haag- sche Gerechtshof den beklaagde van een deel dor aanklacht vrijgesproken en voor het overige ham veroordeeld tot 25 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis. Sport en Wedstrijden Gemengd Nieuws EEN SENSATIE-PROCES. Te Chicago is een proces wegens moord bogonnen, dat zeer de aan dacht trekt. Een geneesheer, dr. Hey- do, staat terecht wegens moord op den millionair Swope, een neef van de vrouw van dr. llyde, en op diens neefvoorts wegens poging tot moord op acht andere leden van de familie. De hear Swope en zijn neef zijn ver giftigd, de overige familieleden wer den met typhuskiemen besmet, met het doel om de erfenis van den millionnair machtig te worden. MOEDIGE REDDERS. De bemanning van het Russische zeilschip „Poliolunic" is dezer dagen uit grooten nood gered door den En- gelschen treiter „Kingfisher", uit Ilill. Het "schip dopperde In storm en zonder fokkemast en INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN 30 Cts. per regel. MyrrheTandpasta 12/2 -2 5 en 4 O cl. In zijn openingswoord wees de .voorzitter op het feit, dat reeds thans gebleken is dat de Bond van Ned. 'Architecten als vakbond is geslaagd. Tal van vakbelangen en ook begin sel-vraagpunten omtrent de bouw kunst vinden in den boezem van den bond ernstige overweging en g mcnüjk wordt naar de goede oplos sing gestreefd. Het ledental steeg van 36 op 39. Daarvan wonen er 15 te Amsterdam, 6 te Rotterdam, 5 te Den Haag, 2 te Utrecht, de overigen zijn elders vw- Bpreid. Bij de bestuursverkiezingen liet de heer Josph Cuypers, die wegens drukke bezigheden voor de funciie van le secretaris had bedankt, zich bewegen op zijn besluit terug te ko men. De heeren ,T. J. van Nleukerken uit Den Haag en C. N. van Goor, Rotterdam, die als bestuursleden pe riodiek aftraden, werden met olge- meene stemmen herkozen, HET HUIS VAN WIJLEN ADMI RAAL CORNELIS TROMP OP VLIELAND. Men schrijft aan 't Hbld.: In het Laatst verschenen nummer van Eigen Ilaaird zijn afbeeldingen van den voor- en achtergevel van het huis op het dorp Vlieland, dat vol gens betrouwbare overleveringen, be woond word door wijlen Coirnelis Tromp. Dit be-richt geeft aan de mede doelingen van A. J. van de>r Aa (Aard rijkskundig Woordenboek der Neder landen, verschenen te Gorinchem bij Jacobus Noorduijn 1848) een twijfel achtig karakter. Hij schrijft name lijk: „Voorheen stond hier een zeer groot en aanzienlijk gebouw, dat aan het Rijk behoorde en waarin de ad miraals De Ruyter en Tromp, als zij met hunne schepen op de reede lagen, hunnen intrek namen; dit is echter gesloopt in de jaren 18341838." In het geïllustreerde artikel van Eigen Haard over het Noordzee-eïland Vlie land wordt het woonhuis destijds door wijlen Admiraal Cornells Tromp bewoond, als een sieraad der dorps straat aangestipt. Sinds zestien ja- iren wordt dit huls bewoond door den vice-oonsul voor Noorwegen, heer Akersloot, wiens gemalin de be kende talentvolle zeeschilderes Betsy Berg is. Het bezienswaardige gebouw is nu in goede handen en wordt met piëteit bewaard. Het is te hopen, dat als later het historische huis in an dere handen overgaat, het Rijk op zij ne hoede zij, opdat afbraak voorko men worde. DUINDIGT. De courses van Woensdag waren uit meer dan één oogpunt, zoor inte ressant. Allereerst dient vermeld warden, dat precies ten 3.30 Z. K. H. Prins Hendrik op de course scheen, juist toen het belangrijkste nummer van den dag, de Groote Voorjaars-Handicap een ren op de vlakke baan voor Inlandsche paar den van 3 Jaar en ouder zou ge-loo- pen worden. K. H. beschouwde met veel aan dacht de acht paarden welke voor de ze ren gezadeld waren. Er hoersclite vóór, tijdens en na dezen rei enthousiasme. Flonk'ol legdo een zeer scherpe pa ce voor Job, met Lijne in den zadel, was aan de overzijde vijfde en me nigeen dacht niet aan zijne overwin ning; alleen zij welke met gewapend oog deze ren l>ekeken, konden zien, de kalme, doch zekere wijze waarop Lijne met eiken galopsprong veld i, en het kostte 't paar' van jhr. Van Loon niet eens alle inspanning, om drie lengten voor Eh La Bas, als eerste over de streep te gaan, en Gol den Amor was geen onverdienstelijke derde. De overwinning van Job, die het hoogste gewicht droeg, werd mot hoe ra's begroet. Z. K. H. complimenteer de Jhr. Van Loon met de overwin ning van zijn paard. Voorwaar ook een welverdiend succes. Een succes, dat in de eerste plaats te danken is aan de zorgzame en bekwame trai ning, en menigeen wenschte dan ook den heer Beach geluk. .Naast dit aantrekkelijke nummer, waren de eerste klasse dravers in de baan verschenen, waarin Fiorencia, de favoriet, ofschoon eerste aanko mende, cleze plaats o.i. zeer terecht niet werd toegekend, omdat het een draverij en geen ren was Galoppcerend ging Fiorencia over de eindstreep, doch aan de overzijde en in de bocht, ging de merrie vier- voets. Wel had Baron Silver in het rechte eind ook een mispas gemaakt, doch overigens had den hengst een schitterende course gemaakt, zoodat de prijs hem ten volle toekomt. Al kemade reod Baron Silver zeer goed. Cloo D. in handen van Schönrock, maakte eveneens een magnïfique course. Miss Refero maakte lucht sprongen en verloor daardoor alle kans. En ten slotte kreeg uien nog een zeer prachtige ren te zien waarin Loveknot met Haematite streden op leven en dood, met het resultaat, dat Loveknot, gereden door Perny, 3/4 vóór de overige paarden als winner binnenkwam. Na het all-right van dit nummer vertrok de Prins met zijn auto, na zeer velen de hand te hebben gedrukt. De gedetailleerds uitslag luidt als volgt: Bastaprijs: Prijzendraverlj 4e klas se voor NederL paarden. Afstand 1800 Meter. Voor iedere gewonnen 250 10 Meter meer. L Admiraal C., 1830, Schönrock, in 3.10 4/5. 2. Drusbacka, 1800, P. v. Dijk, in 3.16 3/5. 3. Gusta, 1820, Theo Monsieur, in 3.17 3/5. Billitonprijs: Verkoopsren op de vlakke baan voor paarden van 3 jaar en ouder, die te koop gesteld zijn voor 1500. Afstand 130U Meter. 1. Purslet, 600, 58 1/2 KG., Mew, in 1.27 2/5. 2. Cappadocia, 1200, 64 1/2 KG., Forrest, 1/2 lengte. Baronprijs. Pnjzendraverij 2e en 3e klasse voor Nederlandsche paar den. Minimum-afstand 2000 Meter. 1. Alexandra, 2080, J. Ensing, In 3.28 1/5. 2. Robert H., 2000, Th. Windhorst, in 3.28 2/5. DE STRIJD IN DE BOUWVAKKEN 3. Jacobus, 2040, A. Mol, m a.34 4/5. XE AMSTERDAM. Groote Voorjaars-Handicap. Ren Volgens mededeuling \an de zijde op de vlakke haan, voor Inlandsche der stukers hebben aan het werk in paarden van 3 jaar en ouder. Handicap. Afstand 1600 Meter. 1. Job, 62 1/2 KG., Lijne, in 1.50 4/5. 2. Eh La Bas, 60 KG.. Laurence, drie lengten. 3. Golden Amor, CO 1/2 KG., Tosker 1 lengte. Buffelprljs, Prijzendraverlj le klas se. Paarden die 6000 of minder ge wonnen hebben. Starten op 2600 Me ter. Voor iedere meerdere gewonnen 500 10 Meter meer. 1. Baron Silver, 2690, B. J. Alke- made, in 4.10 1/5. 2. Cleo D., 2000, Schönrock, 4.13/2. 3. Davoust, 2630, G. Ensing, in den- zelfden tijd. Gedisquallficeord Fiorencia, 2650, eerst aankomende in 4.10. BerthüSprljs. Reu op de vlakke baan voor paarden van 3 jaar ouder. Gewicht volgens schaal, stand 1600 Meter. 1. Loveknot, 59 KG., Perny. in 2/5. 2. Haematite, 58 1/2 KG., Mew, 3/4 lengte. AMSTERDAMSCH ELFTAL., De Commissie belast met de samen stelling van het Amsterdamsch elftal oor den Amsterdam—Brussel-wed strijd op Hemelvaartsdag te Amster dam, heeft de volgende spelers uitge nood igd: Doel: W. C. A. Poth, A. F. C.; ach terhoede: G. C. D. Koopmans, *V. V. A., en K. W. F. v. d. Lee, Ajax; mid denlinie: A. Heimig, A. F. C.; Togne- A. F. C. en P. J. G. Forlgens Ajax; voorhoede: F. Herckenliath, R. A. P.; C. II. Kammeijer, Ajax; P. van den Broecke, Ajax; A. G. van Seven- ter, R. A. P., en J. C. Sweijs, Volhar ding. Reserves: F. Schoevaart, Ajax, en A. Pelser, Ajax. spriet hulploos rond op de wilde gol ven, die het naar de rotsen dreven. Het was levensgevaarlijk, een boot uit te zetten in dit noodweer, maar de Engelsche zeelui deden het toch en vier van hen voeren daarmee naar het Russische schip. Het scheelde wei nig of do hoot was al bij bet uitzetten vernield cn de kapitein werd aan een hand gewond. Maar de mannen na men een ~roote hoeveelheid ohe me- om die op de onstuimige golven te gieten cn ten slotle bereikte de boot het ontredderde schip. Zoodra zij aanlegde, sprongen de Russen, vijf in getal, met opgewonden haast er in en het was een wonder, dat geen van hen verdronk maar zij werden ten slotte door hunne redders behou den aan boord gebracht. NA DE OVERSTROOMTNG IN FRANKRIJK. De kleine handelsstand van Alfort- ville, een der voorsteden van Parijs, welke wel het zwaarst geleden beeft van de gevolgen der overstrooming, is zeer ontevreden over de wijze, waarop de gelden, door den staat, ter beschikking gesteld van de benadeel den, verdeeld worden. Hun klacht is, zooals zij in een manifest aan de ove rige burgerij hebben kenbaar ge maakt, dat slechts de arbeiders van deze schadeloosstelling voordeel trek ken, doch de winkelstand geen noe menswaardige hulp ontvangt. Zoo kreeg o.a. een kruidenier, die een schade had van 10.000 fr„ 100 fr. ondersteuning. Een andere winkelier verloor 25.000 fr. bij de catastrophe en ontving 125 fr. terug. De handelaars te Alfortville hebben thans besloten als protest een dag hun winkels en zaken te sluiten, en in optocht naar het Ministerie van binnenlandsche zaken te trekken, om hun klachten aan den minister mee te deel en. VON BfiLOW OVER DEN PAUS. Het te Turijn verschijnende katho lieke blad „Mnrnento" publiceert een oordeel, hetwelk, naar verluidt, de ex-Rijkskanselier Von Bülow zou hebben uitgesproken over Paus Pius Daarin verklaart de ex-kanselier, bij den Paus goedheid cn eenvoud te hebben gevonden, gepaard aan zulk een verheven intelligentie, dut hij er verbaasd van stond. „Paus Pius beheerscht zelfs de moeilijkste internationale vraagstuk ken gehegl en al. Ik bewoader het intellect van den Paus, die geheel op de hoogte van ziju zending staat." De Vaticaansche correspondent van de „Momento", die deze woorden, welke Von Bülow zou hebben gespro ken, mededeelt, moet een prelaat zijn uit de omgeving van den kardinaal- staatssecretaris. aan den arbeid gebleven waren, cn in de Nieuwe Tolstraat legden 2 'tim merlieden het werk near. Bovendien heeft daar een ongeorganiseerde met selaar het werk neergelegd en is in de Valeriusstraat een opperman door de stakers overreed om niet weer aan den gang (0 gaan. Aan een werk in de Van Hallstraat hebben een stuca- door on een opperman het werk ge staakt. INGEZONDEN Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, wordt de kopie den inzender niet teruggegeven. Voor den inhoud dezer rubriek stelt de Kednotie zlcli niet nunsprnkeiijlr. 16 1700 ZWAKKE KINDEREN. Op 14 Mei worden de bosch-tehul- zen en op 21 Mei de zee-kolonies van het Centraal Genootschap weder door tal van zwakke, bloedarmp en pas- herstelde kinderen betrokken. Mag ik bij dezen weder eveneens als verleden jaar een beroep doen op de gelukkige moeders van gezond 1 kinderen, om de kleer- en speelgoed kasten te vullen Aan reserve-kleer tjes vooral jongens- en moisjes- onderkleertjes is steeds gebrek. Zeer welkom is ook sterk speelgoed, als gebruikte tennisballen, bóuwdoo- zen, schopjes, sportkarren, enz. Ook goede kinderboeken zijn een uitste kend geschenk om regenachtige da gen en lange najaarsavondeu op te vroolijken. Een hoeveelheid bij den penning meester ingekomen zilverpapier, theelood, capsules en oud koper is verkocht voor 117,18 gld. Voortaan worden deze oude metalen ingewacht in het koloniehuis Kerdijk. Er is reeds een mooie voorraad, maar er moeten nog zeer vele zendingen ko men, om alles de volgende maand bij inschrijving van de hand te kunnen doen ter wille van het kind. De opbrengst is bestemd voor den bouw en de inrichting van het groote zomer- en wintertehuis voor zwakke kinderen te Egmond aan Zee. Zilver papier alleen echter is niet voldoen de, om het tekort te dekken. 120 sub-comite'3 brachten 60 duizend gul don bijeen. Wie wil ons helpen, om een groot aantal nieuwe sub-comité's op te richten Als die er maar in vol doend aantal komen, is het rest.ee- rend bedrag van 25 mille wel te vin den. Het Centraal Genootschap heeft in zworen druk gezeten, liet dames comité „Ter wille van liet Kind" heeft het voor stilstand behoed. Dit jaar wordt "het Centraal Genootschap 10 jaar oud, even na de opening van het nieuwe huis, Moge het dan van schul denlast bevrijd zijn I A. C. BOS. Egmond aan Zee, April 1910 'Aanleg Boulevard. Met het doel om de langs den Scho- terweg loopende sloot te rloleeren en dempen, om de daardoor verkregen gronden te gebruiken tot aanleg van een boulevard, is heden voor reke ning van den heer Bredius een begin gemaakt inct het uitzetten en plaat sen van jonge hoornen op de lande rijen, gelegen aan genoemden ,wog. HEEMSTEDE. Naar wij vernemen heeft de veree- nigiug Koninginnedag te Heemstede het plan opgevat om II. M. de Ko ningin bij haar aanstaand bezoek aan Haarlem te huldigen, wanneer H. M. deze gemeente betreedt, wat het geval zal zijn bij een rijtoer door den Hout en bij het bezoek aan dc Bloemententoonstelling. Naar wij vernemen stelt men zich voor, een eore poort op de grens der gemeente op te richten. Zeer Laatste Berichten Gem. Koor Onder Ons dir. de heer Henri Pielage. Dit koor geeft eerstdaags een concert in de Soc. Vereeniging met medewerking van Mej. Lousi Bekkïng, zangeres uit Den Haag, den hoer Knikker, vio list alhier, en het gemengd dubbel kwartet Tl. P. Ilei koor zingt de beide nummers, vaarmede het den derden prijs heeft behaald op den wedstrijd von Z. en V. Gister en middag omstreeks uur, geraakte een bespannen tent wagen, waarin behalve de bestuur der, een drietal vrouwen gezeten waren, komende uit de Haarlemmer meer, op de Zomervaarl door het schrikken van het paard te water. Door voorbijgangers werden zoowel paard en wagen als de inzittenden op bet droge gebracht. Dezen begaven zich naar den heer Rutte. aldaar woonachtig, ten einde zich von droge kleeren te voorzien. Alles liep zonder ongelukken af. BRIEVENBEZORGING. Zooals uit de in dit blad voorko mende advertentie van den Nacht- veiligheidsdienst blijkt, kunnen de abonné's des avonds, wanneer de wa kers zich door een stoot op de fluit komen meiden, brieven afgeven, wel ke nog in de brievenbussen moeten worden gedaan. De wakera geven als dan deze brieven aan de controleurs, wannéér deze de contróle komen uitoefenen, die daarna voor de ver dere expeditie zorg dragen, liet spreekt van zelf, dat men er in voor zorgen moet, dat de brieven gereed liggen, daar het natuurlijk niot aangaat, om de wakers een poosje op de brieven te laten wachten; zijn ze dan nog niet gereed, over een kwartiertje komt de waker terug en kan alsnog voor het posten zorg dra gen. De hoofdzaak voor den dienst is natuurlijk algemeene deelneming, want noe meer aansluitingen, hoe kleiner de bevvakiugskring en hoe doeltreffender de bewaking. Gev. Voorwerpen. Een zwartharig hondje, Kouden- hcvrn 16. Een sigarenkoker. Parklaan 74. Een pakje iuh. sajet, L. Heeren straat 9. Een dameshoed, KI. Heiligland 67. Een portemoifnaie inh. eenig geld, Leidschepleia 16. Een tasch inh. twee boeken, Gast huisstraat 5 rood. Een regenjas, Meester Joostenlaan no. 19. Aangifte is gedaan van het verlie zen van eev portemonnaie inh. 22.85. SCHOTEN. Hedenmorgen werd door de jeugd der Christelijke bewaarschool feest gevierd, omdat de directriece mej. Van Leijden den dag herdacht waar op het 12 1/2 jaar Ls geleden, dat zij als zoodanig aan genoemde school - benoemd werd. Als blijk van waarde© de Freclonk MKMm 9 Imimer-rl„ hoogachting werd haar, ais lieden tonder wie 4 gecontracteerden) h™- jn h „j. en 4 schilders den arbeid neergelegd. bl,JV*nd aa"deaken. door de kinde- Aan den Admiraal de Ruyterwcg ren dier school een gouden horloge staakten de 4 timmerlieden, die er j aangeboden, op het werk van den heer Schutte I Uit de Arbeiderswereld BENNEBROEK. Vergunningsrecht. De totale aanslag van het vergun ningsrecht In deze gemeente bedraagt 275. Dit is 25 minder dan het rige jaar. SPAARNWOUDE. Op 53-iarigen leeftijd is alhier over leden de heer P. Th. Vink, bestuurs lid van den Vereenigden Binnenpol- der de belde mplens van dien pol der staan in rouw. HAARLEMMERLIEDE. De gemeentelijke grasveiling heeft opgebracht /643, tegen 582.50 het vorige jaar. Als bestuurslid (poldermeester) van den Poclpolder is gekozen de heer J. W. v. d. Berg te Zuid-Schalkwijk. HAARLEMMERMEER. Herkend. Het lijk van de verdronken wouw is gisterenavond reeds herkend te zijn do gescheiden echlgeaoote van L., architect te Edam. Hot laatst woonde zij te Amsterdam aan Vrolijkstraat. Bij de begrafenis van de eclitgei te van den heer C. Eyken Donderdag middag had een ernstig ongeval its. Toen het lijk reeds in de groeve was gedaald en er aanstalten werd gemaakt orn den doodenalcker te verlaten, wilde een der knechts een paard doen koeren om huis waarts te rijden. Dat paard werd schichtig, trok de strengen stuk, wierp den wagen omver en sloeg op hol. Juist kwam die wagen tegen een tweeden aan, welke mede omgewor pen werd, zoodat aan beide wagens belangrijke schade werd toegebracht. Een en ander leverde bij die droe ve plechtigheid een treurig aanzien. Nadat men van andere strengen en leidsels voorzien was en in der haast de noodige herstellingen gedaan en het paard tot staan gebracht had, keerde men huiswaarts. SLOTEN. De politie le Sloten had het Don derdagmorgen aan den Sloterstraat- weg to kwaad met eenige stakende metselaars. De chef-veldwachter, die van zijn wapenstok gebruik maakte, had het ongeluk te?vallen, waardoor hij zich ernstig aan zijn handen en been bezeerde en rust zal moeten hou den. VELSEN, Door den architect llutger van deT Ploeg alhier is aanbesteed: Het bou wen van een bloembolleuschuur. Ingekomen waren 7 biljetten. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver P. van 't Veer te Velsen, voor 2569. IJMUIDEN. Martha-Stichting. Heden wordt de nieuw gebouwde Martha-Stichting, school voor lager en godsdienstig onderwijs, i» gebruik gesteld. Aangezien het gebouw nog niet geheel is voltooid, zal de plech tige inwijding eerst over eenige we ken plaats hebben. ZANDVOORT. Voetbal. Zondag a.s. speelt Z. V. V., kam pioen van den Haarlemsehen Voetbal bond, tegen H. V. V. uit Haarlem, kampioen van den Noord-Holland- schen Voetbalbond, tegen elkander. De wedstrijd zal opgeluisterd wor den door het Zandvoortsch muziek korps. Kerk en School NED. HERVORMDE KERK. Overleden: de heer d,r. J. H. Sit- ton. pred. te Heerjansdam en Kijf hoek. Beroepen te Foudgum en Baard de heer J. A. Steenbeek, cand. en evan gelist te N. Weerdingen. Beroepen te IJselmuiden ds, J. P. Paauwe le Bennekom; te Brakel ds. A. Reinier te Ouderkerk a. d. IJsel. Aangenomen het beroep te Laren en Blaricum ds. D. G. W. L. Röder te Oost- en West-Graftdijk. DE EGYPTOLOGIE EN IIAAR SA MENHANG MET ANDERE WETENSCHAPPEN. Woensdagmiddag aanvaardde dr. P. A. A. Boeser, conservator aan het Museum van Oudheden te Leiden het lectoraat in de Egyptologie aan de Rijksuniversiteit met een rede over „De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen". het conflict aan te nemen en besloot de staking op te heffen. ONLUSTEN IN CHINA. HANKAU, 15 April. (Reuter), ernstige onlusten zijn in Cliangsha, provincie Hunan. Driej missies werden verwoest, de Yaanea' van den gouverneur vernield en In' brand gestoken. Het Britsche consulaat en de dou-, anekankvren werden verlaten. D« vreemdel ingon zijn gevlucht aan boord van de stoomschepen. Drie En gelsche kanormcerbooten zijn naar Changsha vertrokken.. Van verliezen van menschenlcvens wordt geen mel ding gemaakt. (Hbld.) Marktnieuws HAARLEMMERMEER. Graan -en zaad markt te Hoofddorp. Witte tarwe 6.60—/ 9 per 80 KG. Roode tarwe 6.60 9 per 80 KG. Haver 6.80-/ 7 30 per 100 KG. Rogge 5—/ 5.30 per 75 KG. Duivenboonen 910 per 85 ICG. Paanlenboonen G.356 80 per 80 KG. Karwijza&d 15.50 inclusief. Amsterdamsclie Beurs. Openingskoersen van 15 April 1910, LABOUCHERE OYENS Co.'s BANK Bijkantoor Haarlem. Gr. Markt No. 1 en 8. Tel. No. 577, STAATSFONDSENMARKT. 21/2 Certific. N. W. S. 7415/16, 3 1/2 Certific. N. W. S. 90. ZU1D-AMERIKAANSCHE STAATS FONDSEN. C. Peru 12 7/8, Pref. Peru 40 1/2. TABAKSAANDEELEN. Deli Mij. 498—503, Nieuwe Asahan 9o 1/2. PETROLEUM-AANDEELEN. Koninklijke Petr. 539 1/2, Sumatra Palembang 203, Perlak 149 1/2, Gew. Cuit. 179 1/8, Actions 132, 50. De AMERIK. MARKT opende prijs houdend: Atchison Topeka 113 1/4, Denver 42 1/2, Erie 30 1/2, Kansas 37, Pref. GulI. 68 7/8, Missouri 42 11/16, Ontario 45 1/2, Rock Island 48 9/16, Southern Rails 28 7/16, Union Pacific 188, Wa bash 22 3/4, W. Pittsb. 6, Steel 87 1/8, Carren 65 7/8, C. Marine's 6 5(8, Prel.'s 20 1/2, Bnds. 67 1/2. Burgerlijke Stand HAARLEM. ONDERTROUWD 15 ApriL J. Ph. Dalmeijer en J. van Campon. BEVALLEN 14 April. R. E. M. Verdeijen, geb. Schikkinger, d. A. C. Dreijer, geb. Westerman, d. 15 April. J. Sou wens, geb. Wolters, d. OVERLEDEN 14 ApriL J. Biersteker, 44 j., Ba- rendsestraat. E., 19 m., zoon van J. Harnans, Zonnesteeg. F. A. Scbeelinks, 79 j., Maerfen van Ileems- kerkstraat. 15 April. J. v. d. Vosse, 65 j., Na3sauslraat. ADVERTENTlËN Den 7en Mei a.s, de Ouders hopen mijn gelief- JOHANNES BOLDERS en ANNA MARIA HOÜGAARTS hun 25-Jarige Echtvcreeniging te her denken. Hun dankbaar Kind, Sportgebouw P. J. OOLDERS. Heemstede, Meerweg, 15 April 1910. Op den dag van gisteren over leed na een geduldig gedragen lijden van eenige weken, in de hope des eeuwigen levens, mijn geliefde Echtgenoot en der Kin deren zorgdragende Vader, de Heer J. BIERSTEKER, in den ouderdom van 44 jaar, mij nalatende 5 kinderen. Zijn diepbedroefde EchvgenooLe Wed. J, BIERSTEKER, en Kinderen. Haarlem, 14 April 1910, Barendsestraat 55 Een Tweede-Meisje gevraagd, goed kunnende strijken. Zonder goede getuigen onnoodig aan te melden. Houtplein 16 hoek Tempe- liesstraat. Gevraagd tegen Mei een flink, net. Meisje, van 7 1/2 tot 2 uur, met beneden 15 jaar. Adres te vera. Bur. Haarl. Dagblad, Telegrammen DE STAKING TE PHILADELPHIA. PHILADELPHIA, 15 April. (Reu ter). Het trampersoneel verklaarde zich bereid de voorstellen der tram wegmaatschappij tot beëindiging van Gevraagd een net, handig Meisje, van 's mor gens 71/2 tot 121/2 uur, voor huil werk niet beneden de 15 jaar. Br,, No. 21501 Bur. Haarl. Dagbl. Mevr. EVERWIJN. Westerhoutstr, 26, vraagt een flinke DIENSTBODE goed kunn. koken en werken of een NOODHULP. Gevraagd een net DAGMEISJE niet beneden 17 Jaar, van goede ga- tulgen voorzien, Barteljorisstraal 81.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1910 | | pagina 2