gewoonte ln luimigen loon gehouden, aanval op het beleid der Regeering tn sake de sociale hervormingen, waaraan sedert het KabineHiorge- sius niets was gedaan, door den on tij <ligen dood van l»«t Kabinet-Lte Meester niets ken worden gedaan en waarvan onder dit Kabinet mets ko-' men kon. Want de ziekteverzekering zou niet behandeld kunnen worden zonder dat de Ivamea- wist in wolken zin de On gevallenwet zou worden herzien, ter wijl de Regeering met de herziening wüde wachten tot zij wist, wat de Kamer van de ziekteverzekering zou terecht brengen. Spreker bepleitte in elk geval het vooropstellen van de ouderdomsvoorziening. Toen minister Heemskerk hem interrumpeerde met de opmerking, dat oen voarete) bij den Raad van State was en dat man daarmede toch moest beginnen, ant woordde de spreker te v,roezen dat de Regeering daarmee ook zou eindigen. Want van liet potje dat de Min. van Fin. voor de ouderdomsvoorziening wilde maken zou niets terechtkomen. Eindelijk verweet spreker de Regee- ring, dat zij de antdtheso aanwakker de en verdeeldheid bevorderde onder het volk. De lieer Tydeman ontwikkelde voornamelijk bezwaren tegen het iinancieel beleid der Regeering, dat een perspectief opendo van telkens weder door belastingen te dekken te korten. De Minister van financiën bleek, ondanks de toenemen do welvaart des lands en de stijging der gewone mid delen met pJ.m 5 inillioan in de laat ste jaren, niet bij machte hel in 1908 dooi' hem ontwikkeld program uit te voeren; iiij slaagde er niet in het evenwicht op de begrootingen te be waren door zich schrap te zetten te gen opdrijving dar uitgaven door zijn collega's (spreker noemde in het bij zonder allerlei subsidien en de kost bare inrichting van het Dep. van Landbouw). Zijn beleid opende geen horizon, was aussichtslos. En als men er tegenover do gevraagde 46 millioen voor de defensie, toe ko men moest een deel der uitgaven stop te zeiten dan droeg de Regeering daarvoor de verantwoordelijkheid. Ook deze spreker betreurde dat de Regeering riet inzag dat zij verdeeld heid zaaide door het vooropsteilen van eigen geloofsovertuiging, in pro- pagaiidistischen zin, bij benoemingen (speciaal in het Zuiden waar Katho lieken de plaatsen innamen jarenlang door Protestanten bezet), door het op treden van Gouverneur-Generaal Idenburg en ook dooi' de houding van den Mluister van Marine, die in den Heldor den vlootvoogd onderge schikt maakte aan den vlootdominé. De houding van den Minister tegen over den afgetreden vlootvoogd noem de de spreker ongehoord. Heden 10 1/2 uur voortzetting. Denkelijk zal Donderdagavond een begin worden gemaakt met de behan deling van de begrooting van Land bouw, Handel en Nijverheid. Daar toe is echter nog niet besloten. ADRES NED. VERPLEGERS- VEREEN1GING. De „Nederlandsche Verplegore- Vakvereeniging" heeft aan de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal een adres gezonden, hou dende verzoek het daarheen te willen leiden, dat, naast de aangestelde verpleegsters in de militaire hospita-- Jen. ook verplegers worden aangesteld die hunne opleiding in burgerlijke algemeene ziekenhuizen hebben geno ten, daar zij van meening is, dat eene invoering van vrouwolij'ke verple ging in die hopitalen naast de berei king der gowenschte verbeteringen, Ook nadeelige gevolgen aan tie mili taire verpleegden kan veroorzaken, en zij gaarne metterdaad wenscht aan te toonen, dat de vrouwelijke verpleging geen noodzakelijke voor waarde is om tot verbetering der mi litaire ziekenverpleging te geraken, doch dit evenzeer mogelijk is door de verheffing van bet corps militaire verplegers. DE DRANKWET. Men schrijft uit Noord-Brabant aan de lijd Zooals men weet, moeten de houders of houdsters van bierhuizen verlof hebben van 13. en W. Ook is algemeen bekend, dat in die bierhuizen „ft la barbe de la police" Jenever wordt getapt. Worden do verlofhouders eindelijk gesnapt en volgt voor de tweede maal veroordeeling, dan zijn ze voor een be paalden lijd het verlof Kwijt. Nu zijn ze ecbler waar ze wezen moesten. Want was vroeger het bierhuis toegan kelijk voor de politie, thans, nu er geen verlof is, staat de politie machte loos en tapt men vrij bier maar ook sterken drank naar verkiezing. Of ook wetswijziging uoodig is „DE DAGER/VAD". Zondag werd te Utrecht de alge- meene vergadering gehouden van de Vereenlging „De Dageraad", onder voorzitterschap van den lieer W. Ha- vers. Uit hel jaarverslag blijkt, dat de Vereertgiug thans 17 afdeelingen teil, met een totaal aantal algemeene le den van 1083. IJ muiden sloot zich als nieuwe af- deeling aan. De heer Havers (Den Haag) werd als hoofdbestuurslid herkozen, terwijl de hoeren Van Loo (Amsterdam) en Do- mela Nieuwenhuis als bestuursleden werden gekozen. De heer Mendell werd niet herkozen. Uitvoerige besprekingen hadden plaats over het concept-slrijdprogram, dat ongewijzigd als tijdelijk strijdpro- gram werd vastgesteld. Als voornaamste punten zijn daarop vastgesteld, naast'de algemeene taak' van vrijheid van denken en vrijheid om zijn gedachten open -id te geven 1. Volledige afschaffing van den godsdienstigen eed. 2. Vollodige scheiding van Kerk en Staat. 3. Bestrijding van elke regeling, wel ke er toe lelden kan om de armenzorg dienstbaar te maken aan de propagan da voor het geloof. 4. Vrijheid van lijkverbranding In Nederland. B. Betere regeling der huwelijkswet geving. C. Goed en voor tillen verkrijgbaar onderwijs, in al zijn vertakkingen, ge heel vrij van kerkelijke dogma's. 7. Volksontwikkeling in den meest uitgebreiden zin. 8. Opheffing der theologische facul teit en rangschikken der godsdienst wetenschappen onder letteren en wijs begeerte. DE SCHOOLQUAESTIE TE NIBB1XWOUD. Iu de raadsvergadering beeft de R. K meerderheid te Hauwert l>e«lo- ten, zich niet neer te leggen bij liet besluit van Ged. Staten van Noord- Holland, waarbij het raadsbesluit om de beide scholen te Hauwert en Nib- bixwoud op te heffen en te vervangen door een nieuwe voor de beide dorpen niet is goedgekeurd. Men besloot, in hooger beroep te gaan bij H. M. de Koningin. Tevens weigerde men een benoe ming te doen uit de voordracht van 3 personen voor de vacante betrekking van Hoofd der School Nibbixwoud, (Medembl. Ct.) ONGELUKKEN. Zondag wilde een 32-jarig man aan het station te Utrecht, op een reeds in beweging zijnden trein stappen. On gelukkig deed hij een misstap, waar door hij tusschen den trein en het perron terecht kwam. Met ernstige In wendige kneuzingen werd de man, na voorloopig verbonden te zijn, per braqcord naar de Rijksklinieken ver voerd. AMSTERDAM-MONTE CARLO. Het Parijsche sportblad l'Auto be vat in liet redactioneel gedeelte een reclumobericht, dat, in onze taal over gezet, aldus luidtAmsterdam, 8 uren van Parijs. Wintersport, Schouwbur gen. Music Halls. Club Hollaudo-Bel- ge. 1. lUiyschstraat Alle attracties van Monte Carlo. Sneltreinen vertreK- ken van het No order stat ion 8.10. 12.40 en 7.15. Inlichtingen bij bet secreta riaat. Wanneer men daarnaast weet, voegt de „N. Ct," hieraan toe, dat de jetons, do geel beenen speeischijfjes, van <ie te 's-Gravenhage gevestigde Deli-club, van do initialen van deze spoolgele- genheid voorzien, door velen ook bui ten die club als gangbare munt wor den beschouwd, o. a. door sommige koetsiers, taxi-bestuurders en restau rants dan blijkt wel, dat het ha zardspel in ons landje welig tegon de verdrukking in groeit. OUD-KATHOLIEKE KERK. Mgr. G. GUL. Hel „Utr. Dagbl." schrijft; Maandag was het 40 jaar geleden, dat monsolgneur Gul, oud-Rooxnsch aartsbisschop, tot priester werd ge wijd. De dog ging op verlangen van mgr. Gul in alle stilte voorbij. Enkelen zijn hem wezen fellciteeren, maar daar is het ook bij gebleven. Het was de wensch van dezen bescheiden man, dat men van zijn herdenkings dag geen notitie zou nemen, en die wensch is door de gemeenteleden ge ëerbiedigd. Mgr. Gul werd 26 October 1847 te Egmoud aan Zee geboren, 21 Nov. 1870 tot priester gewijd en aanvaard de 11 Mei 1832 de hooge waandiglieid, welke hij thans bekleedt. Zondag a.s. wordt de dag kerkelijk herdacht. EEN FAMILIETWIST. Zondagmorgen ontstond ten huize van den werkman V., aan den Leer- looierssmgel, te Middelburg, twist tusschen dezen persoon en zijn 18- jarigen zoon Hubecht De twist werd op straat voortgezet, waarbij de zoon den vader vrij ernstig mishandelde, en hij ook de ruiten der woning in sloeg. Het veelbelovend jongmensch werd later door de politie aangehouden. KRANKZINNIGENGESTICHT TE GRAVE. Te Grave loopt volgens de Tel. het gerucht, dat bïi de regeeiring het voornemen bestaat, het gestiobt voor krankzinnige vrouwelijke patiënten aldaar op te beffen. In verband daarmede bracht het Kamerlid mr. dr. Kooien, dezer da gen een bozoek aan het stadje. EEN KINDJE VERBRAND. Te Schijf bij Rozendaal geraakte een 6-jarig kind van den landbouwer Koulil in brand en kreeg daarbij zulke ernstige wonden, dat "t stierf. BRANDEN. Te Oude-Pekela is afgebrand de behuizing van Klok, barbier, café-: houder en raadslid. Do oorzaak is onbekend, alles was verzekerd. Pers-Overzicht DE VLOOT-PREDIKANT, De Beukelaar, de feilen in deze aangelegenheid mededeelend, «pot: „Officieren zijn onfeilbaar in dso keu ze van boelten en hieraan twijfelen is met allo militaire tucht in strijd." Maar ten slotte ls de admiraal voor den doming gezwicht, zij het dan ook geheel zonder diens toedoen. En zie hier het geSukkige van deze quaestie. De officieren hebben bij groot festijn den heer van den Bosch bij zijn heon- ghan bijzonderlijk gehuldigd1, maar' ten slotte hebben zij in hun strijd te gen meer Godsdienstig leven bij hot marine-personeel, wat is het anders, het onderspit gedolven. Een groot deel van ons volk, dat geenszins antl-mBItairistisch is, heeft al lang genoeg van een militaire op vatting van zioh hooger te achten dbn heel het overige menschdom, alsof er niets in de wereld ware dian militaire voorschriften, en militaire organisa tie. En nu meenden wij, dat onze ma rine von een dergelijke opvatting vrij was, uli heel dit optreden togen don vlootpredikant schijnt echter anders te blijken. Of moet dit alles enkel verklaard uit afkeer van geestelijke verzorging? Treedt men alleen tegen een predikant aldus op? Men heeft in militaire kringen nog wat meer te verstaan, dlat niet alleen de linkerzijde in do minderheid is, maar dat ook een belangrijk deel dier linkerzijde beslist anti-militai- rrsiisch denkt. Zoo hangt èn leger èn vloot van de rechterzijde af. En deze rechterzijde acht geestelijke verzor ging van het marinepersoneel beslist eisch. Van militaire zijde wotxR on middellijk van de-sorganiseerende in subordinatie of ongehoorzaamheid gesproken, welnu de regeering eischt steun van den vlootprcdika.nldus steune men. De linkerzijde schijnt de-ze zaak in de Tweede Kamer te willen garni be spreken. Zoo gaat zij dan bewijzen, dat de antithese wel degelijk bestaat. En zoo dan de coalitie, men weet, hoe wij overigens over haar denken, pal staat en als één man den minister steunt, zal zij hierin een goed werk doen. Steun van minister Wentholt in de ze zaak, maar voorzeker niet om zijn persoon. Want wij willen niet ont kennen, dat de draaipolitick van do zen minister de onder hem staande zeeofficieren uit den aard der zaak zal prikkelen en zoo eerder een con flict als nu met admiraal van den Bosch in het leven zal worden ge roepen. WERELD-POLITIE. Professor Van Vollenhoven heeft in „De Gids" de insielling van con Wc- reld-politie bepleit, en in zijn geest driftig pleidooi oun Neder laud de eere toegewezen, om ten deze het initiatief te nemen en de leiding te aanvaarden. De „Standaard" schrijft daarover o. a. Laat daarom do hoogtleoruar eerst het pleit voeren voor de ontwapening der volkenen om hiertoe te geraken eerst, het matigen van de bewapening bij onderling accoord bepleiten en eerst als dit gelukt is, kunnen we verder zien. Zoolang dit niet bereikt is, blijft zijn voorslag een siag ln de lucht. Eu ver got e men hierbij ook niet, dut zijn voorslag rechtstreeks de souvereiniteit, vooral der kleinere Staten, bedreigt. Reeds nu staan deze Staten maar al te zeer onder de voogdij der Groote mogendheden. Maar dan zou zelfs van voogdij geen sprake meer zijn, maai' hun souve- reinitoit ten eencnmalo zijn vernie tigd. DE BAKKERSWET, 't Algemeen Handelsblad schrijft Toen de motie-Troelstra was aange nomen en het vooruitzicht dus was ge opend op een gausch nieuw ontwerp- Bakkerswet hebben wij, en andoren, daaruit de slotsom getrokken, dat er dan natuurlijk ook een nieuw afdee- lingsonderzoek met nieuwe schriftelij ke gedachten wisseling volgen moest. „De Standaard" echter schijnt er an ders over te denken, plaatst dit denk beeld zelfs in het kader van „obstruc tie" en schrijft (in een driestar) „Alzoo nieuw sectie-onderzoek. Een nieuw Voorloopig Verslag. Een nieu we Memorie van Antwoord. Een nieu we algemeene discussie. Al te zaam stellig een oponthoud gevende van meer dan een maand. En dat, terwijl er nog zoo hopeloos veel onafgedaan werk te wachten ligt." Ja.... rnaar wiens schuld ia dat Toch niet die van de Kamer En moet de Kamer dan nu maar haastig, op pervlakkig, slecht gaan werken, om dat de Minister tiaar een ontwerp voorlegde dat bleek, niet te voldoen? Het zal ons toch waarlijk verbazen, wanneer do anti-revolutionnaire frac tie het advies van „De Standaurd" volgt en zóó weinig om een deugdelij ke wetsbehandeling blijk te geven, dat zij zicli tegen een nieuw sectie-onder zoek verzet. Voorloopig kunnen wij t nog niet gelooven. DE PSYCHIATERS. „Het Vaderland" schrijft o. a- Nu komt bij dit allee het ongehoor de nieuwe feit, dat een psychiatrisch onderzoek omtrent getuigen is gelast en openlijk ter terechtzitting met klem van redenen.... of neen, met na druk, door de deskundigen werd be toogd, dat de éénc was een waanzin nige querulant, de ander een imbe ciel, de derde een hystericusen met schrik vraagt het publiek zich uf, of iemand, tot getuigen geroepen, zoo zijn persoon tot spot gebracht moet zien. Men begrijpt niet de harte- lüOfcneid, waarmee Nederlandsche burgers als gekken op de kaak wor- don gesteld en ziet een schreeuwend onrecht in zulk een handeling. Ook wij zijn van oordeel, dat de wet een dergelijk optreden van psychiaters niet toelaatzoude zij anders niet waarborgen bieden aan hen, die hot ongeluk hebben, bij den rechter te moeten getuigen Wij geloovon ook, dat zoo iets, dan dit, onduldbaar is bij een gezond volksleven. Een on derzoek naar de geestvermogens van 34 getuigen décharge, het zou in een land van gekken misschien pas sen, in 't onze niet. De rechter zelf heeft mot zijn geweten en zijn men- schenkonnis de betrouwbaarheid, zoo intellectueel als moreel, van een ge tuige te schatten geraakt hij in twij fel, niets dwingt riem acht te slaan op de verklaring, hij is volkomen vrij om ze voor zijne bewijs-construc- tie ongebruikt te laten, hij bolioeft rijn twijfel niet door psychiaters te doen bevestigen of wogredeneeren, hij mag het zelfs niet. En daarom hopen wij innig, dat het voorbeeld door het Arnhemsche Hof gegeven, eenlg in zijn soort blijve. Hei is onuoodig hierop dieper in te gaan, of op andere misgrepen van het Arnhemsche Hof te \s ij2en. Dat er iets hokt in onze rechtspleging, dat heeft de Papendieehtscho strafzaak afdoende kenbaar gemaakt. Zij heeft misschien niet voor GarsUlagen wio zal het zeggen maar zeker wèl voor het Nederlandsche volk een licht ontstoken, in welks schijn her vormingen kunnen en moéten wor den verwezenlijkt. Zij heeft het volk do oogen géüpeud voor de lang ver onachtzaamde waarheid, dat er geen hooger sociaal belang is, dan een goede justitie en do rechters geleerd, dat hun plaats is niet naast of boven maar in liet volk. Zij heeft cene crisis verhaast, dat is voor ons haar psychologie. öjiort en Wedstrijden HOCKEY IN NOORD EN WEST. Dank zij vooral het ijverig streven van de heeren Baart de la Faille uit Groningen, Ilernisen uit Zwolle en Do Fremery uit Hengelo, is het gelukt in het oosten een competitie op touw to zeiten voor gemengde hockey-elftoü len. Do niedespelciide clubs zijn: Gro ningen, Apeldoorn, Nijmegen, Henge lo en Zwolle. NED. VOETBALBOND. Het Bestuur van den N. V. B. ver- gadorde te Zwolle. De Westelijke tweede klasse com petitie zal in het seizoen 191112 be staan uit 3 afd. van 8 vereenigingen. De wedstrijden, die de nummers 10 en 11 der westelijke eerste klasse in do competitie reeds tegen eikaar zul len hebben gespeeld, worden in do de- gradatiecompetitie niet opnieuw ge speeld doch de uitslagen, in de gewo ne competitie behaald gelden tevens voor die in de degradatiecompetitie. Op voorstel van den heor Hirsch- man zal in het voorjaar een oefen- meester worden geëngageerd voor de spelers van hert. Nederlandsche elf tal, in verband met de wedstrijden te gen Engeland en België. AVIATIEK IN HET LEGER. Men denkt er te bevoegder plaatse over, plannen te ontwerpen, om ook in ons leger, ter navolging van an- dero landen, zij het dan op beschei dener voet, de aviatiek in te voeren Nadat de begrooting 1911 zal zijn be handeld, zullen zeer waarschijnlijk de Tweede Kamer in dian geest voor stellen bereiken. Reeds werd onze Nederlandsche aviateur, Henri Wijnmalen, officieus uitgenoodigd om met zijn vliegtoestel doei te nemen aan de groote manoeu vres. die in het voorjaar van 1911 iu ons land zullen worden gehouden. Bij eenige officieren, zoo wei in het leger als de marine, bestaat 't voor nemen, zich weldra, op een der Ne derlandsche vliegkampen, onder Wijnmalen's leiding, in hei vliegen te bekwamen. („Tel."). HET VERBOD TE ALMELO OPGEHEVEN! Naar de Tel, verneemt, bleek in een onderhoud, dat de burgemeester van Ambt-Almelo met den voorzitter van den Nederlandschen Voetbal-Bond had, dat het verbod tot hot spelen van voetbalwedstrijden gegeven was, naiar aanleiding van de grove onre gelmatigheden, die op Zondag 30 Oc tober J.l. bij dein wedstrijd Oranje- Nussau en Horakles plaats vonden. Do rapporten van marechaussee en gemeentb-pulitie waren op dit punt eenstemmig en het z.g. opkomende geslacht had dan ook op eene zeer onbehoorlijke wijze huisgehouden, waarover men het trouwens uok in voetboJkringen eens was. Voor het vervolg zal ei- wederom vergunning tot het spelen van voet balwedstrijden gegeven worden, doch bij het opnieuw voorkomen van onge regeldheden Is weer een verbod te verwachten. De vereenigingen zullen door het aanstellen van orde-commissarissen en het uitreiken van bil jetten, waarop het verzoek aan het publiek, om zich van betoogingen te onthouden, het. hare doeai. Het is nu aan het pu blick, vooral aan het opkomend ge slacht, in Almelo, om te bewijzen, of men het zien van voetbalwedstrijden al of niet op prijs «telt. Letteren en Kunst UIT DEN KOSTSCHOOLTIJD van JAN VAN BEEK. Onder bovenstaondan titel is een jongensboek verschenen van den hear J. B. Schuil alhier, die daarmee het pad der kinderlectuur heeft betreden laat ons hopen, dat hij daarmee evenveel succes zal behalen als met zijn werk voor het tooneel. Gunstig is het oo gen blik niet. De uitgevers klagen van overproductie in kinderboeken en zijn bezig, naar modernen trant, te overleggen om die een tijdlang stop te zetten. Er is te veel en dus heeft het zeer goede al leen kans van slugen. De vraag is due, of het boek van den heer Schuil daartoe kan worden gerekend te be lmoren. Na gezette lezing meenen wij van ja. Vooreerst om den lossen toon, de verhaaltrant is vlug, de dialoog gaat vlot en met beschrijvingen hondt de auteur zich weinig of niet op. Boven dien weet hij spanning in de tooneel- tjes te brengen en te boeien, zonder te overdrijven. De geheime vereenlging van de jongens op de kostschool blijft binnen de grenzen van het mogelijke en In 't algemeen zijn de eohoolge- beurtenisscn en do personages ge schetst met groote levendigheid, als of do schrijver ze zelf voor een ge deelte had bijgewoond, of wat hem, tot grooter eer zou strekken aan do verhalen van anderen dit leven heeft weten in te blazen. Natuurlijk is er hier en daar ook wel wat aan te merken: uit een pae- da-gogtsoh oogpunt dit, dut het ver haal juist eindigt op het oogenblik, dut do beterschap van don rakker schijnt te «uilen beginnen. Daar had den, niet wij die als goode verstaan- ilcrs mui een half woord genoeg heb ben, maar do jonge lezers wel wat meer van mogen vernemen. Hun had inderdaad wel flink duidelijk ge maakt mogen worden, dat de held oen flinke leerling wezen zal, zoodra de directeur van zijn schooü hem maar op do juiste manier weet te tref fen. Aan de 11. B. S. wil dat niet luk ken en de directeur van de kost school is eon man van zóó weinig tact, dat we ons voortdurend afvra gen, waarom ter wereld de man ooit bij het onderwijs gekomen is. Aan zolfbeheersrhlng ontbreekt het hem geheel, bij alles wat er voorvalt ont steekt hij in woede, een kijk op kurak tors mist li ij totaal. Als kapitein van een kolenschuit zou hij licht lauwe ren kunnen vergaren, als kostschool houder is hij een paskwil. De heer Schuil heeft, hem teekenende, de lij-; nen wat te forsch aangezet Dat de directeur vtui de H. B. S. bij den vader gaat klagen, zal wel een vergissing wezen. Althans wij weten niet beter, of de droeve optocht van over hun kinderen tobbende vadors en moed. neemt de richting van 't schoolgebouw en be zoekt daar den directeur, niet omge keerd: de mau zou anders in over maat van visites stikken. Alles te zamen een aardig, leven dig, frisch geschreven boek, dat de jongens zullen willen lezen. Rechtszaken „JANTINA AGATllA". De Raad voor de Scheepvaart deed uitspraak in de bekende zaak van do „Jantina Agatha", eigenares de Gro ninger Stoomvaart-Maatschappij, ka pitein W. C. Dijkstra. Zooals men zich zal herinneren, on dernam genoemd 8chip op 13 Juli 1909 van Delfzld uit de reis naar den Cu- merlandgolf en leed den 26en Sep tember daarop volgende schipbreuk op do kust van Groenland, met het ge volg, dal de bemanning den winter in de Poolstreek moest doorbrengen. De Raad is van oordeel, dat liet sloo- ien van de „Jantina Agatha" op een ijsberg niet geweten kan worden aan gezagvoerder of bemanning. Na den stoot, heeft de gezagvoerder oordeel kundig gehandeld en ook de beman ning deed haar plicht. Volgens 's Rauds mooning was liet schip \oor een reis naar de Poolstreek evenwel noch geschikt, noch uitge rust. Dat de ramp geen grooter omvang heeft verkregen, is mede te danken aan de hulp van den Engelschcn zen deling, dio zich aan boord van de „Jantina Agatha" bevond en met de schipbreukelingen gebrek heeft gele den. DE MOORD OP DE NIC. W1TSENKADE. Imke Beetsma, die door do Amst. rechtbank tot 15 jaar gevuugenisstraf werd veroordeeld, heeft appel aange- teekend. Gemengd Nieuws PRINS HEINRICH HAALT ZIJN BREVET. Prins Heinrich van Duilscliland is ar Zaterdag in de buurt van Darm stadt in geslaagd, ten overstaan van drie sportcommissa.rissen, zijn offici eel brevet, ingesteld door de Interna tionale Luchtvaartvereeniging, te ha len. De Duitsche Luchtvaartvereeniging zond den prins een telegram met ge- lukwenscben. CREPPEN. De Engelscho minister van binnen- landsche zaken hoeft de petitie tegon het doodvonnis over dr. Crippen uit gesproken, verworpen, zoodot de exo-i cutie blijft vastgesteld op Woensdag! 23 November. SABOTAGE. Nog voortdurend komon in Frank rijk gevallen van sabotage voor. Zondagmorgen bleken twee-en- veerlig telegraaf- en telefoonlijnen doorgesneden tusschen Brest en Pa rijs, zoodat de verbinding volkomen was stop gezet. WATERSNOOD IN FRANKRIJK, Volgens de laatste berichten is de was van de Seine tot staan gekomen. Sinds Zaterdagavond is er verbetering gekomen in den toestand. NOODLOTTIGE BRAND. Bij een brand in een knoopenfa- briek te Birmingham zijn drie meisjes omgekomen. Bij het uitbreken van den brand waren een aantal werksters op dc bovenste vordieping van het ge bouw aan bet. werk. Do eigenaar der fabriek slaagde er in, een aantal van de meisjes, die door een paniek wa ren aangegrepen. Ie redden, waarbij hij zelf ernstige brandwonden opliep, maar de vlanuneu grepen zoo snel om zich heen, dat de brandweer met haar ladders verder te hulp moest komen. Een meisje kon door de brandweer nog worden gered, maar zij was reeds zóo gebrand, dat zij bij do overbren ging naar het gasthuis stierf. Toen do brandweer eindelijk liet gebouw kon binnendringen, vond men do lijkon vun twee andere meisjes. EEN BRIEF VAN ROOSEVELT. Thans is een schrijven meegedeeld, dat Roosevelt zond aan de tachtigja rige dochter van den tooneelspeler Samson, modianio Toussabrt. Dow dome had aan Roosevelt een toriei go- zonden, waarin zij har© bowontkriuf uitsprak vow het idealisme van den man, dio op jacht in Afrika boekejj meenam a!s het „Chanson de Ro land." Zij voegde er aan toe, dat die bewondering niet het gevoel was van een overspannen jong meisje, maar 1 oprecht gevoel van een oude vrouw, die reeds achterkleinkinderen had. Na eenigo weken ontving mad. Tons- saint van Roosevelt het volgende ant woord: „Waarde mevrouw! Ik ben niet al- leen verheugd, ik ben diep getroffen door uw schrijven, vooral over het geen go van het Rolandlied zegt. Ik zou me waarlijk schamen, indien ik niet een idealist was. Ik geloof zelfs, dat niemand iets kan bereiken, wan neer hij niet idealist is. Slechts moet ieder naar de mate van krachten er naar streven, dat zijn ideaal wordt verwezenlijkt. .Vlies, wat ge van uw land zegt., madame, is volgens mij ook van toepassing op mijn land. „De grootste gevaren, die ons na- tionaal gevoed bedreigen, zijn de vol gende: de weelde, het materialisme, de dorst naar geld, die alle medege voel onderdrukt. A] deze dingen zijn volkomen duidelijk. En de voortdu rende afneming van het kindertal is zonder twijfel hiervan het gevaarlijk ste toeken. Wij moeten, ieder op zijn wijze, als soldaten onzen plicht doen. Wij moeten nooit voor den strijd te rugschrikken. Wij moeten, ieder ln zijn kring, steeds pogen het betere, het beste, het allerbeste te doen, on verschillig of wij dadelijk succes be speuren." Leger en Vlooi HEI' 60-JAR1G BESTAAN VAN HET INSTRUCTIE-BATALJON. Het Instructie-bataljon te Kampen viert dezer dagen zijn GO-jarig be staan. Uit Nieuwediep is naar Batavia ver trokken II. M.'s pantserschip „De Ze vert Provinciën", commandant kapt- ter zee Bauduin: Uit de Arbeiderswereld EEN CONFLICT. Naar aanleiding van eenige grieven, hesloot hot personeel der sigarenfa briek van den heer Jos. Levie, te As sen, om, zoo aan de eisehen niet werd toegegeven, Vrijdag a, s, de werksta king af te kondigen. Op dit besluit heeft de heer Levie de elf aangeslote nen bij de afdeeling Assen van don Intern. Sigarenmakersbond met in gang van 25 Nov. ontslagen en beslo ten zijn fabriek uit Assen te verplaat sen. Marktnieuws Groente n markt. Op de Maandag alhier gehouden groentenmarkt tv aren aangevoerd ea verkocht: Appelen aangevoerd 84 HL., ver kocht 60 HL., f 8-/ 16. Peren 27 I1L. aangevoerd, 20 IIL.g verkocht, 6—/ 14. Bloemkool aangevoerd en verkocht 500 stuks 610 ct. Roode kool aangevoerd 7000 stuks verkocht 5000 stuks, 2—7 ct. Witte Kool aangevoerd en verkocht 600 sinks, 25 ct Savooiekool aangevoerd en verk.: 3000 stuks, 25 ct Wortelen aangevoerd en verkocht 200 bos, 58 ct. Stoomvaartberïchten ROTTERDAMSCHE LLOYD. Het st. Bandoeng arriveerde 21 Nov. van Java te Rotterdam. liet st. Djocja, thuisreis, arriveerde 20 Nov. te Suez. Het st. Goentoer, thuisreis, vertrok 20 Nov. van Marseille. Het st. Malang, uitreis, vertrok 20 Nov. van Suez. Het st Tabanan, uitreis, arriveer de 20 N.ov. te Southampton. Het st Solo arriveerde 21 Nov. van Hamburg te Rotterdam. KON. HOLL. LLOYD. Het st. Rijnland arriv. 19 Nov. vat» Amsterdam te Buenos-Ayres. KON. WEST-IND. MAILDIENST. Het st. Prins Frederik Hendrik, thuisreis, arriveerde 29 Nov. te Ha vre. HOI-LANDAMER1KA-LIJN. Het st Gorredijk arriveerde 19 No vember te Now-Y'ork. Het st. Potsdam, naar New-Y'ark, pass. 20 Nov. Scilly. Het st. Maartensdijk, van Rotter dam naar Baltimore en Newport News, pass. 20 Nov. Prawlepoint. Het st. Rijndam naar New-York passeerde 19 Nov. nam. Cape Race. STOOM V. -MAATSCHAPPIJ NEDERLAND. Hel st. Grotius, thuisreis, arriv. 29 Nov. te Suex. Het st Madura, thuisreis, is 20 Nov. Point de Gaile gepasseerd. Het st. Koning Willem I, uitreis, vertrok 19 Nov. van Tanger. Het st. Javu, uitreis, arriveerde 21 Nov. te Antwerpen. Het st. Rembrandt, uitreis, is 20 Nov. Perim gepasseerd. Het st. Timor, thuisreis, passeerdo 21 Nov. Palascia. Het st. Bali, uitreis, arriveerde 21 Nov. te Padang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1910 | | pagina 6