SPORT EN WEDSTRIJDEN in Haarlem's Dagblad. Orlcket. Voetbal. Zwemmen. W aterpolo. 2L«vi.olitV£&£&x-t. ]E^»«jr«a.eiatss£>oat*t. Afdeeling B. Quick (Amersfoort), H. C. (Amersfoort). Robur et Veloci- tas, P. E. E. (Zwolle). O. D. 0.. N. E. Velox en V. V. 0. (Velp). De Oostelijke reserve eerste bias wordt gevormd uit de tweede elftallen van Vitesse. LI. D.. G. V. C.. Quick (N.) Z. A. C., Go Ahead, en P. W„ die in één afdeeling worden geplaatst. De noordelijke afdeelingen blijven onveranderd. De zuidelijke tweede klas wordt nog nader vastgesteld, terwijl de 3e klasse door de bestuurscommissie wordt vast- Cricket. DE KREKELS TB UTRECHT.. De Krekels speelden hun derdeu wedstrijd te Utrecht. Utrecht bat eerst en maakt 79. D Riecbelman 19, C. Riechelman 15, Haak 18, Lobry de Bruyn nam nul voor 70, Bouwmeester 7 voor 7, Kor- teniiorst Jr. 3 voor 1. De Krekels maken 117. Bouwmees ter 17, Demmink 13, J. van den Berg 14, Korten horst Sr. 15. Kortenhorst Jr. 12, Lobry de Bruyn 12, A. A. van den Borg 10 not out. De Krekels winnen met 38 runs. Voor dezen wedstrijd, welke lieden op het terrein aan den Wassenaar- sclien weg gespeeld zal worden, heeft Mr. Keith het volgende elftal bijeen gebracht P. F. de Groot, C. van Loon, E. H. la Chapelle, D. Kessler, C. do Be us, Jhr. Mr C. Feith (captain) en Jhr. C. W. Feith (allen van de 's-Gr. C. C.) A. van Loon (Volharding), L. van Gogh, F. Holdort en J. Swena (Rood en Wit). NEDERLANDSCH ELFTAL—Mr. WHELLVs ELEVEN. Woensdag 16 en Donderdag 17 Augustus as. wordt op Rood en Wit's terrein aan de Spunj aards laan bovengenoemde belangrijke interna tionale ontmoeting gespeeld. De wedstrijd vangt te elf uur 's morgens aan. Het Nederlandsch elftal bestaat uit de volgende heeren Jhr. Mr. C. Feith (aanvoerder), P. de Groot, C. J. Posthuma, Mr. A. A. Die-nier Kool, A. van Waveren, Jhr. A. van de Poll, J. van Gogh, J. Rinckor, J. H. Hisgen en H. van Boo- ven. Eerste Klasse. 's-GR C. C.—ROOD EN WIT. De hitte speelde in dezen wedstrijd nogal een gTOote roL Het Haagsche openingspaar, de gebroeders Feith, begonnen dan ook zeer kalm zich op het bowlen van Posthuma en Holdert Jr. in te spelen, waarbij ze zich aan vankelijk op verdedigen toeleggen. De score rijst dan ook slechts zeer lang zaam. De jongste Feith, die het vlugste scoorde, verdwijnt ook het eerste, gebowld door Posthuma voor 29. Mr. Goudoever volgt hem op, maar Swens doet een goeden vang en hij kan onmiddellijk weer retournoe- ren. Dan volgt ook de Haagsche cap tain voor 26 gevangen. Van Loon en D. Kessler schenen al neel veel last van de warmte te heb ben ze vielen ten minste spoedig als slachtoffers van Posthuma, respec tievelijk voor 4 en voor 2 runs. Hierna maken alleen La Chapelle met 13 en Coops met 20 not out dub bele cijfers, waarbij vooral laatstge noemde groot© activiteit aan den dag legde. Het totaal werd 140, waarbij Pos tte-ma met 5 wickets voor 32 weer de beste bowlingcijfers had. Rood en Wit's taak wordt hierna veel vergemakkelijkt, doordat de be kende Haagsche bowler. De Groot, die verleden week met zooveel succes tegen de Haarlemmers bowlde, door liekte afwezig was, waardoor dan ook de strijd vrijwel reeds was slist. Mr. Kool opende met Van Wave- ren, waarvan laatstgenoemde spoe dig verdwijnt. Zijn opvolger Van Manen maakte 'n goede 21, en Kool heeft er eveneens 21 als hij wordt gevangen. Het beste werk komt echter van Van Gogh en F. Holdert, die ondanks versclüllende veranderingen, in het bowlen kalm runs blijven maken. Von Gogh wordt ten slotto voor 81 door De Beus gebowld, terwijl F. Hol dert gevangen wordt voor 54. Als er dan 266 bijeen zijn voor 8 wickets, wordt de warmte te machtig en geeft de Haagsche den verderen strijd op. Hieronder de scores •s-Gr. C. C. Jhr. mt- C. Feith c. Francken b. Holdert Jr. 26 Jhr. C. W. Feith b. Posthuma 29Mr. Goudoever c. Swens b. Holdert Jr. 0C. van Loon b. Posthuma 4D. Kessler b. Pos thuma 2E. M. La Chaj?ell© run out 13 Kuij>ors b. Holdert Jr. 8; De Beus b. Posthuma 6 E. Kerling b. Pos thuma 9 Coops not out 20 Van Oven c. Swens b. Van Waveren 6. Extra's 17totaal 140. Bowlin gci jf era. Post'huma 5 voor 32; Holdert 3 voor 78Van Waveren 1 voor 13. Rood en Wit Mr. A. A. Diemer Kool c. Van Oven b. La Chapelle 21A. van Waveren b. Van Loon 4Van Manen c. Coops 1». Feith Sr. 21; E. Holdort b. Feith Sr. 0 A. van Gogh b. De Beus 81 C. J. Posthuma b. Feith Sr. 13F. Hol dert c. Kessler b. Feith Sr. 54. Extra's 32 totaal 266. Bowlingcijfers. Feith Sr. 4 voor 107La Chapelle 1 voor 38; Van Loon 2 voor 25; Coops 0 voor 20De Beus 1 voor 29Kui pers 0 voor 15. („De Ct."). HERMES-VOLH ARD1NG. Deze wedstrijd is te Schiedam ge speeld en heeft een spannend verloop gehad. Hermes maakt eerst 98 (Dirkzwa ger 19, G. v. d. Schouw 19, F. Offer man 14), waarop Volharding ant woordt met 106 (Hisgen 28, Godefroy 15, Brouwer 15, Van Renterghem 29). In de tweede innings scoort Her mes 89 (G. v. .d. Schouw 26, Dirkzwa ger 12, W. v. d. Schouw not out 11). Volharding moet 82 maken om te winnen, brengt het tot 50 voor twee wickets en protesteert dan tegen der doorspelen, in aanmerking geno men het slechte licht Hormes en de rempires aanvaarden dit protest, dc wedstrijd wordt gestaakt en Volhar ding wint met 8 runs op de eerste in nings. In Volharding'» 2de innings maakte Van Loon 30 not out en Go defroy 17. De Amsterdammers kwamen slechts met 10 man uitzij misten Healey. De totale bowlingcijfers zijn voor Van Rentergliem 11 voor 84, Hisgen 6 voor 59. voor v. d. Schouw 5 voor 48, V. V. V.—HILV. C. C. Met goedvinden van beide partijen w ordt inplaats van te Amsterdam te Hilversum gespeeld. Hilversum maakt 123 (Van Booven i. Avis 23 n o.) Nieda neemt zeven wickets voor 60 runs. V. V. V. antwoordt met 114 (Nieda 63 not out), en verliest met 9 runs op de eerste innings. OM DEN VAN HASSELT-KRANS. AJAXV. O. C- V. O. C. bat eerst en maakt 73 (N. van Prooye '23, G. Stenger 11). Eige- man neemt 6 voor 27 en v. d. Made 4 voor 25. Ajax antwoordt met 257 voor zes wickets (Van Wessem 35, v. d. Made Van der Linde 57 n. o.. Schutte n. o.) Ajax wint met 184 runs. G. Stenger bowlt 2 voor 119, J. P. Stenger 2 voor 40 en Groene wout voor 45. Tweede Klasse. OLYMPTAALBION. Olympia maakt 62 (v. Buren 17). Al'bion heeft twee-en-een-half uur noodig om 76 runs te maken (H. v. d. Stadt 17, Amons 16), en wint met 14 runs op de eerste innings. Voetbal. DE COMPETITIE-INDEELING. In de Zaterdagavond gehouden be stuursvergadering van den Neder- landschen Voetbal Bond werden de eerste pluats verschillende commis sion, als de Nutulen-commissie. Aa Pers- en Propaganda-commissie. Schoolvoetbo kommissie en de com missie voor het militair voetbal herbe noemd, terwijl de bestuurscommissie werd samengesteld uit de heeren W ner. Bronkhorst en Hirschman. Verder werden nog herbenoemd de verschillende elftal-commissies. Alleen in de zuidelijke commissie kwam een wijziging. Deze bestaat nu uit de heeren Hafkemeijer, Labach, Van Bel en v. Beurden. Tot secretaris der Protest-commis sie werd benoemd de heer Buskop, die eveneens wederom voorzitter der seheidsrechtcrsconimissie werd. Ten opzichte der districts-seriewed strijden werd besloten deze dit jaar nogmaals te doen houden en wel op 29 October op een nader te bepalen terrein, echter onder voorwaarde, dat die in het daarop volgend jaar be slist niet gehouden zullen worden, wanneer het succes ook ditmaal ach terwege mocht blijven. Toegelaten werden de volgende ver- eemgingenHeemstede, R. V. V, (Haag) R. V. V. (Rotterdam). Fortu- na (Vliardingen), Voorwaarts (Dor drecht!, Voorwaarts (Utrecht), Zeister V. V., Gelrki Arnhem), Davo (Deven ter), Sport iHoorn). De Venlosche V. V.. de Maastrichtsche V. V., (deze laat ste clubs alleen, wanneer de regeling der competitie zulks wenschelijk maakt). Ook zul llhenen worden op genomen, indien deze vereeniging ge makkelijk geplaatst kan worden. De competities werden als volgt inge deeld. Westelijke 2e klasse. Afdeeling IA. V. V. A.. Blauw Wit, Edo, Bloemen- daal, V. U. C.. Allen Weerbaar, Nep- tunus en R. F. C. Afd. 1IB. Ajax (Leiden), D. V. V., A. F. C., Concordia, Unitas, Achilles, D. V. C. en Xerxes. Afd. IIC Adelborsten F. C., Alcma- ria Victrix, R. A. P.. Volharding, Kampong, Hercules, U. V. V. en Victo ria (Hilversum). De Oostelijk© tweede klasse wordt als volgt samengesteld Afdeeling A. Tubantia (Hengelo), Heneelo, Herakles (Almelo), Sportclub (Enschedé!. E. V. V.. Be Quick, Zub fen, A. V. C. (Apeldoorn) en Daven- trla. Voor de bekerwedstrijden hebben 48 tweede en derde klos clubs en 11 eer ste klas-clubs ingeschreven. liet reglement voor de bekercompe titie, welke volgens het nieuwe sys teem wordt verspeeld, zal nog nader vastgesteld worden, terwijl de rege ling der wedstrijden door den heer Bronkhorst in overleg met den secre taris-penningmeester zal geschieden. I. V. V. 's SERIE WEDSTRIJDEN. Voor de H. V. V.-soriewedstrijden, dio ook dit jaar weer worden gehou den, hebben o. a. D. F. C. en de F. C. Brugeois ingeschreven. Zwemmen. HET ZWEMFEEST DER GOUD- SCHE ZWEMCLUB. Zaterdag en Zondag hadden te Gouda zwomwedstrijdch plaats. Van do belangrijkste nummers waren de uitslagen: 2000 .Meter auelzwaminen: 1. A. Min nes (liet IJ), 2. N. Bouve/t (Dolfijn), 3. F. W. Meuring (Het IJ), L. De'ncn- ga (De Maas). De tijden der twee eer sten waren 'résp. 36 m. 42 2/5 sec. en 37 min. 4 sec. Rugzweinmen 100 M., vrije deelne ming. Eerste prijs J. D. Los van Haarlem, in 1 min. 33 1/5 sec.; tweede prijs A. Frank, Rotterdam, in 1 min. 30 3/5 sec.; derde prijs A. Markus, Amsterdam, tn 1 min. 42 2/5 sec. Duiken, vrije deelneming. Er be stond voor dit nummer zeer veel be langstelling. Eerste prijs L. Benen- ga, Rotterdam, 23 1/5 sec.; tweede pïijs F. W. Meuring 23 4/5 sec.; derde Ed Meijer, 25 1/5 sec. Estafetterace 120 M. Ie pr. Brus sels Swimming add Waterpoloclub in 1 min. 27 1/5 sec.; 2e pr. Zwemveree- mging het IJ, in 1 min. 27 3/5 sec.; 3e pr. llotterdamscha Zwemcluh in 1 min. 31 9ec. Rugzwemmen 80 M. vrije deelne ming. Ie pr. Grégoire (B. S.C.) in 1 min. 11 3/5 sec.; 2e p'r. J D. Los van Haarlem (Het IJ) in 1 min. 13 sec.; 3e prijs: J. G. Co'rtlever (Het IJ) in 1 mi nuut 13 1/5 sec. Borstzwemmen 400 M. vrije deelne ming, le pr. A. Minnes (Het U) ii min. 45 3/5 sec.; 2e pr. N. J. Bouvet (Dolfijn) in 7 min. 17 2/5 sec.; 3e pr. B J. van het Ende (Zwolle) ln 7 min. 39 sec. Maas en De la Haye, twee Belgen» zwommen den afstand buiten mede dinging, reap, in 6 min. 47 1/5 sec. 6 mm. 5 4sec. Borstzwemmen 80 M. vrije deelne ming, le pr. Boin (B.S.C.) in 58 2/5 sec.; 2e p'r. B. Beuenga (Maas) in 1 min. 2 1/5 sec.; 3e pr. J. D. Los van Haarlem (Het IJ) in 1 min. 3 1/5 6cc. Boh tiers von de Antwerpsohe Z wem club deed er buiten mededinging 58 4/5 sec. over. Duiken. Vrije deelneming, le pr. J. C. den Boer (G. Z. C.) in 29 sec.; 2e pr. B. Benenga (Maas) in 29 3/5 sec. en 3e pr. K. Meyer (D.J.K.) in 30 sec. Waterspringen le prijs: N. Sturkop (D.J.K.) 212 pt.; 2e pr. Paul Builing (O. Schw.) 191 pt., 3a prijs Purps (Duisburg) 179 pt OVER HET KANAAL. De Engelschman Jar vis zal een p ging doen om het Kanaal over zwemmen. EEN NIEUW WERELDRECORD. De Zweed Henuiug vestigde e< nieuw wereldrecord, door te Finlay de 200 M. snelzwemmen in 3 5 3/5 sec. te volbrengen. Waterpolo. Hollanfl-Beljie 1--4. De jaarlijksche waterpolo-ontmno ting HollandBelgië is Zondagmid dag te Gouda gespeeld. Het resultaat was ditmaal voor de Hollanders eens wat gunstiger dan vorige jaren: de 17 en 18 nederlagen van 1909 en 1910 volgde nu oen 1—4. Van verpletterende nederlaag was dit maal geeln sprake: Holland" leverde een zeer krachtigen tegenstand. De zeventallen waren o.a. opgesteld: België Durand (Brussels S. C.), doel; Boin (ld.), Pletinckx, (Brussel). Dormers (Antwerpsch© Z. C.), achte'r; Segere (C.N.B.), Grégoire (B.S.C.), en Maas (A.Z.C.), voor. Nederland: A. Tordoir (R. Z. C.), doel; L Benenga (Maas), G. Cortlever (Het IJ) en If. Meyer (D.J.K.), achter; B. Benenga (Maas), P. L. Ooms (D.J. K.) en J. D Los van Haarlem (Het IJ) voor. Do Belgen zijn het eerst bij den bal; de drie Nederlandsche verdedigers dekken goed hun mannetje. Tordoir krijgt reeds in de eerste minuut twee keiharde schoten te koeren. Co'rtlever verplaatst het spel dn B, Benenga gaat er vandoor, verknoeit echter een door te lang treuzelen. De Bel gen komen terug. Ooms en Pltinckx geven elkaar niets toe, door een zeer handige truc weet de Belg echter schitterend te scoren. De Belgen blij ven sterker; de onzen verdedigen goed, doch Grégoire wordt e\en los gelaten oh de bal zit voor de tweede maal. Rust 2—0. In de tweede helft van den strijd schiet Ooms op liet Belgische doel; DuTand stopt, naar het schijnt achter de lijn, want de grensrechter appel leert voor doelpu'nt evenwel zonder resultaat. He tspel, dat voor de rust fair was, wordt nu van weerszijden zeer ruw. Tweemaal maakt de Belg Maas dotfr handig spel een doelpunt, ea Los V. Haarlem redt de ee"r voor het Nederlandsch zevental door met een hard schot tegen te scoren. Bel gië wint met 41. Vol goh s een beschouwing die de heer Ed. Meyer in d eCour. van he denmorgen geeft, voldeden de keeper en dc overig© verdedigers van het Ned. zevental uitstekend, en was in de voorhoede alleen Los. v. Haarlem een zwak punt. Verder schrijft de heer Meyer o.a.: Wat liet verloop van het spel be treft, kan met voldoening worden ge constateerd, dat de spelkwaliteit on zer Hollandsclie spelers belangrijk is verbeterd. Zoor zeker waren de Bel gen sterker: doch zij zijn dit thans al leen nog maar in het schieten met <len baL Wat samenspel betreft en liet plaatsen van den bal, doorbreken en opzwommen, kunnen zij zich thans gerust met de Belgen meten." De eerste kamp om het kampioen schap der geheele tweede klasse i£ Zondagmiddag om drie uur te Amers foort tusschen de beide afdeelings- kampioenen gespeeld. Veel publiek is aanwezig, als on der leiding van scheidsrechter F. Nijland de zeventallen den strijd be ginnen. Do Amersfoorters komen vol ledig uitH. V. G. B. mist keeper Van der Most van Spijk. Daardoor ii een verandering in de opstelling ge komen Peltenbuirg debuteert ali doolverdediger en de invaller Boiase- vain sj>eelt rechtsbuiten. De volgende teams komen tegen /er olkaar Amersf. Zwemclub K. lieem. De Boer, Munzebrock, Mahler, Marin, C. Beera, H. J. Smit H. V. G. B. C. J. Meren», A. Verwey, H. E. Bols sevain, Remmelts, Robert, R. Peereboom, F. Peltenburg. Het bassin is aan één zijde oti diep iets waar H. V. G. B. ook in Rotterdam al op onthaald werd. De aanvang geeft een kalm spel letje, de ibal blijft in 't midden. Het eerst komt II V. G. B. eenigszins in de oberhand er wordt op de Amars- foortsche helft gespeeld en Job Ale- rens geeft eenige goede voorzetten, evenwel worden weggewerkt. Keeper Beeru stopt een goed schot van Boissevaiu, en een verre bal van Remmelts snort over iiet doel. Verwey, die danig in de gaten wordt gehouden en niet veel kan uitrich ten, krijgt toch één moment een schietkans, ruaar de hal belandt het bovennet. De Haarleinscbe achterhoede, het ondiepe gedeelte verdedigt, houdt den wel snellen, maar niet zeer tac tisch spelenden Amerafoortschen aan- bedwang. Béem, de gevaar lijkste man uit de voorhoede, lost wel een paar verre schoten, maar öic worden door Peltenburg kal-ra ge stopt en weggewerkt. Met rust is de stand nog blanco. De tweede helft begint met een drie tal harde schoten van Beein, die to veel door Remmelts wordt losgelaten en daarvan wel weet te profiloeren. Maar do Haarlomsohe doelman doet zijn werk goed. H. V. G. B. speelt weer geregeld op de Amersfoortsche helft, zonder den uitstekend werkenden keeper te kun nen passeeren. Remmelts brengt twee maal den bal op, geeft dan aan Bois- .jvain, die in een ongedekte poaitie vlak voor doel ligt, maar beide ma len faalt. Ook een paar corners bren gen den Haarlemmers het verlangde doelpunt niet. En ais tenslotte scheidsrechter Nijland tijd fluit, is het resultaat van den eersten kam pioenswedstrijd een puntlooB gelijk spel. De tweede, die 27 Augustus a s. liier gespeeld wordt, zal dus mooteo met de gewone opstelling. Toch zal dat evenals deze eerste weer ©en har de kamp voor H. V. G. B. worden. De verstandhouding tusschen par tijen liet in dezen wedstrijd niets ie wenschen over; er werd van weers zijden hard gewerkt, maar ruw spel kwam weinig of niot voor. Paardensport. VEREENIGING VAN EIGENAREN. De Belgische Jockey-club heeft we gens „force majeure" aan de Veree- niging van Eigenaren „Hippos" toe- geslaan, de uitgeschreven rennen voor officieren en heerrijders, le loo- pen op Zondagen 20 en 27 Augustus a.s. to Wilrijck (Antwerpen), te on- nuleenen. Zooals bekend, wond door de bui tengewone algemeen© vergadering van Donderdag 10 Augustus besloten, de vereeniging „Hippos" to liquidee ren, indien geen vergunning kon worden bekomen, om bovenbedoelde rennen te mogen annuieeren, zoodat aan dit voornemen nu wel geen ge volg zal worden gegeven. („De Ct."). Luchtvaart. DE BELGISCHE RONDVLUCHT. De etape Blankenberghö—Antwer pen is Zondag wegens den hevigen wind niet gevlogen. Stadsnieuws Hij wilde zijn een actueel prediker, niet in den zin van een echo van do dagolijksche nieuwtjes, maar in dco, zm van „een wachter, die don toren bestijgt om de teeltenen van den he mel waar te nemen en zijn zoeklicht te laten vallen op de donkere plek ken van zijn tijd", gelijk hij het zelve uitdrukte. Hij wilde brengen de vrije vroom heid. geen apart begrip van gods dienst, wilde hij geven; maar kunst, muz:ck, wereldcongressen bekijken van godsdienstig standpunt. Innig gcloovig, maar steeds zoekende naar den godsdienst in levende daden, niet in het doode woord, de.i godsdienst in verband brengend met de nooden en bohoeften van eigen tijd. Een man als hij, een slrover, een zoeker naar het ideale moet wel veel teleurstelling gehad hebben. Tot op hoogon leeftijd bleef hij een werkda dig aandeel nemen in liet leven van n Gemeente, toen eindelijk in Ja ar! verleden jaar, moest hij zich om gezondheidsredenen terugtrekken. Hoe bezig zijn leven was, hoe hij trachtte zijn ideaal te bereiken, heeft hij neergelegd in vele geschriften en boeken. Sedert 1878 trad hij op als redac teur van het tijdschrift „Stemmen uit Do Vrije Gemeente" cn later van „Zieleleven". Onder de menschen heeft hij ge werkt, niet alleeh als brenger van den nieuwen, vrijen godsdienst, rnaa'r als mensch onder de menschen, ala groot milddadig mensch. De begrafenis zal plaats hebben Dinsdagmiddag te half twee, te Heemstede. Uit de Omstreken P. H. HUGENHOLTZ Jr. Zaterdag overleed hier ter stede in den ouderdom van 77 jaar de heer P. H. Hugenholtz Jr., emeritus-voorgan- De Vrije Gemeente te Amster dam. Het Hbld. schrijft over hem: Nu wijlen de heer Hugenholtz werd i 1834 te Rotterdam geboren, welke stad hij zijn eerste opvoeding optving en zijn eerste achttien le- ensjaren sleet. Hij werd streng-ke'r- kelijk opgevoed; zijn vader was de bekende P. H. Hugenholtz, predikant bij do Ned. Herv. Gemeente te Rot terdam. Op zijn achttiende jaar trok hij naai- Utrecht, waar hij tot 1856 bleef. Nadat hij daar toen zijn ee'rste lezing gehouden had over Rom. VIII 28, een proefpreek, waar uit zijn neiging tot liberale beginselen reeds duidelijk bleek, gaf zijn vader hem verlof om do Utreohtsche Uni versiteit met haar strenge orthodoxie te verlaten en naar Leiden te gaan. Aan deze universiteit werkte hij o.a. onder leiding van professor Scholten en professor Kueïien, die te Leiden grooten invloed op den student gehad hebben. In 1857 legde de jonge Hugenholtz te Middelburg met gunstig gevolg het propon en ts-exanwfn af, waarna al spoedig een beroep naar Hoenderloo volgde. Daar in de rustige stilte van het kleine dorpje op de Veluwe kwam Hugenholtz langzamerhand tot klaarheid en meer Cn meer begon hij te begrijpen, dat hij niet met de or thodoxe leerstellingen kon meegaan. Dit bracht eenige verwijdering te weeg tusschen zijn gemeenteledch en hem; en met vreugde nam hij dan ook een beroep aan naar Renswoude, dat den naam had van een liberale gemeente. Bittere teleurstelling; al spoedig bleek, dat de n.euwe voorgan ger niet aan de behoefte van zijn vol gelingen kon voldoen. Zijn beginse len waren te vooruitstrevend, tus schen hem en de groote meerderheid der gemeente bestond te weinig geest verwantschap voor een vruchtbare werkzaamheid. En zoo verliet ds. Hugenholtz Rens woude in 1862, om te gaan naar Leeu warden, met een sterk verlangen zich te werpen midden In den stroom van een frisch en krachtig geestesle ven. In Leeuwarden heeft hij zijn gelukkigste jaren doorgebracht. Vier jaar bleef bij ln Friesland's hoofdstad en nam toen een beroep aan naar Amsterdam, waar zijn broeder reeds worlczaam was in de de Ned. Herv. Gemeente. En nu brak het tijdperk van feilen strijd eerst aan. In Leeuwa'rden was de jong© moderne predikant omringd door vrienden cn geestverwanten, ln Am sterdam stond hij aanvankelijk heel alleen. Maar al ras vond hij zijn eigen weg en verwierf zich eigen kring Den 30en November 1877 werd de beslissende stap gedaan en traden na een uitvoerige gedachtenwisseling lil mannen en vrouwen uit de Ned. Herv. Kerk om zich onder leiding van Hugenholtz te constitueeron tot de nieuwe, zelfstandig© vereeniging „De Vrije Gemeente" en aan haar heeft de voorganger steeds zij'n beste krach ton gewijd. En zoo was ds. Hugenr holtz dan geworden, de vrije denker, dien wij allen kennen. Zij'n ideaal was om een prediker te worden naar den trant van Israels profeten, om te preeke'n tot de menschen tn verband met hun dagelijksch leven. Hij niet de man van Ijle, zwevende woor den. die ver gaan boven het voorstel- Bij Amersfoort blonken Mahler en gebroeders Boem uit. H. V. G- B.'s beste krachten: Rem melts en Verwey, speelden Zondag beiden beneden hun gewonen vorm, hoewel althans de eerste nog veel goed werk deed. Dc Haarlemsche captain wist Beem vóór rust meestal schieten te beletten, maar in do twee de helft liet hij hem te Veel los. Verwey's bekende harde schoten bleven ditmaal uit, en hij bereikte niet veel. Peltenburg maakte een uitstekend debuut als keeper, maar in de voor hoede werd nu xïjn absentie nogal fevoeld. In de volgende ontmoeting, orot FL V. G. B. weer volledig uit. ltngsvermogcn van den toehoorder. VELSEN. EEN NACHTELIJKE ARBEID. Het Velsenscli Gemeentelijk Gas bedrijf zal binnenkort in exploitatie worden gebracht. Geruimen tijd al is de bekende Haagsche firma Wilson bozig met den grooten arbeid die daaraan voorafgaat: het aanleggen van de leiding, van de geheele groo te installatie die dit nieuwe bemeen- lebedrijf vordert. Reeds is de leiding Haarlem—Velsen gelegd, en eenige dagen lang heeft het scheepvaartver keer op het NoordeT-Spaarno tender ondervonden van de groote houten stellage die dwars over 't water was gebouwd om een „zinker" te kunnen leggen. Er wachtte nog ©en groot en moei lijk werk, en dat was één, dat in Vel- sen-aèlf moest gebeuren. 't Was nl. noodig (om de gasleiding ook aan to sluiten op hot gedeelte van Velse'n, dat aan de overzijde van het Noord zeekanaal ligt: Wijkeroog, onz.) een zinker door het Noordzeekanaal te leggen. Geen kleinigheidl Twee buizen, ieder pl.m. een 125 M. lang, moest men van den eenen oever naar den anderen leggen, op den bodem valn 't Kanaal. Natuurlijk moest er eerst een geul zijn waarin de buizen neergelaten kouden wor den. Het was dus noodig, dat er werd gebaggerd, om een geul van edn me ter of vier breedte te krijgen die na het leggen der buizen weer zou wor den dichtgegooid. En er waren na tuurlijk nog een massa andere voor bereidende werkzaamheden, zoodat '1 een vee'rtien dagen duurde vóór en aleer het leggen van den dubbelen zinker, het eigenlijke werk dus, kon plaats hebben. De datum was vast gesteld, de scheepvaart door het Ka- zou ten behoeve van hel werk gedurende oen etmaal gestremd wor den. Dit ter inleiding. Zaterdagnacht, twaalf uur. 't Is prachtig heldor weer totaal windstil. De oppervlakte van het Ka baal rimpelt zelfs niet onder een windzuchtje, en de maan in den kla ren sterrenhemel beschijnt het leven dige tafereel dat zich daar tusschen de Velserpont en de spoorbrug, op den Zuidelijken oever van hel Kanaal afspeelt. Daar zijn groote stellages, scherp zich aftoekenend tegen de heldere lucht, en daar wemelt het van menschen: velen die bij het werk op eonige wijze betrokken zijn, en dan nog belangstellenden dio er hun nachtrust gedeeltelijk aan opofferen om dit gebeure'n bij te wonen. In 'r volle lengte langs den Ka- naalwal ligt een monsterachtig groot aartuig. Het bestaat uit twintig groote, platte dekschuiten, twee aan twee naast elkaar liggend eb verbon den tot één reusachtig geheel van een honderd meters lengte. Een opening is tusschen de paars gewijze schuiten gelaten. En vlak bo ven die lange geul daar midden in het reuzensehip hangt de zinker. Twee lange buizen zijn het (één zal bestemd worden voor de gas-, de an dere later voor de waterleiding). Aan ieder uiteinde van de schuitenreeks staat (daarop) een soort van toren van latwerk en palen, oen di'ng van 12 M. hoogte. De uiteinden de'r buizen ruston er op. In een lange helling loopeh ze, via steeds lager wordende stellages, af naar het middengedeelte waar de buizen natuurlijk zuiver horizon* taal liggen. Het geheel heeft Iels van een groote rutschbaan. Natuurlijk is dat oploopende gedeelte der buis zoo aangebracht voor den eveneens hel lenden KanaalwaL Het fdée-van-overbrengen van de"n zinker nu is heel eenvoudig. Het lan ge. twlntiff-deelige schip moet dwars,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 6