SPORT EN WEDSTRIJDEN in Haarlem's Dagblad* Cricket, 25wemmen. "SFV eiterpolo. Ijuoktvaart. Voetbal, Cricket. OM DEN TELEGRAAF BEKER. ROOD EN WIT WINT. Do Haarlemmers hebben (aldus De 'Ct.j een sch tierend seizoen prachtig besloten met een overwinning, waar op ze trotsch mogen zijn. Volharding Vras zonder Van Re'nterghem; zeker een geduchte verzwakking, maar ook al had hij medegespeeld, dan nog hij o. i. niet in staat geweest zijn den triomftocht van Rood en Wit te stuiten. Rood {fn Wit was ener vrijwel alle lin'en superieur. Hun bowlen was misschien het zwakke doel. speciaal Öaar Posthuma minder gelukkig was, maar dit werd goed gemaakt door buitengewoon goed fielden. Speciaal ,Va nWavereu en jhr. van de Poll ver- Mchtte'n hier schitterend werk en Van Manen vertoonde achter de palen een vlugheid en een handighad, die be wondering afdwongen. Was het fielden schittere'nd, het bulten was nog beter Met uitzonde ring van Van Waveren, d!ie niet ge lukkig was, twee kansen gaf en daar na gebowld werd, sto'nd de rest op Eoo'n zekere manier te batten, dat 't scheen alsof do hoeren den goheelen 'dag op de mat zouden blijven, en het was eigenlijk een verrassing, dat er 'ten slotte nog wickets vielen. Van Gogh an F. Holdcrt waren de helden Van den dag. ILsgen begon met den toss lo win nen on opende daarna met Gerke de innings. liet scoren gaat zeer iang- Eaam; wel doet Hisgen enkele mooie 6lagen, maar het fielden is zóó zeker, dat zo bijna geon runs opleveren. Een paar keor weten de batslui den bal tusschen de fielders doo'r te werken en als H'isgo'n juist Posthuma prach tig voor 4 gedreven heeft, wordt hij op don volgenden bal prachtig door Van de Poll in do slips gevangen, .waarop Gerke en Healy samen ko men. Dit tweetal spoelt zeer kalm en uitsluitend" op slechte ballen wordt gewacht, om te scoren. Het gevolg is, dat een verandering in den aanval vordt gebracht en deze heeft spoedig succes, want Gerke wordt voor 11, waarover hij precies een uur deed, fobowid als er 44 runs bijeen zijn. erma'n wordt ln de slips door E. poldert modi gevangen, terwijl op 59 Godefroy achter het wicket door Van ifanon ingepikt wordt. Healy slaat Intusschen flink en werkt Posthuma een paar malen naar de bou'ndary. Van Loon sJaat 2 vieren en wordt dan mooi laag bij den grond doar Van \Vaveren gevangen. Met Swcys Jr. gaat de 100 op, maar als Kool dan met slows wordt aange zet. heeft hij onmiddellijk succes, om Healy voor een hoogst verdienstelijke 48 van een mislukten slag gevangen te krijgen. Na den lunch gaat hel sneller. Brou wer slaat 2 vieren en wordt dan go- lx>w ld. Zweerts maakt er 7 en Bianchi 3 en ten slotte blijft Sweys op 133 met 17 niet uit. Vun Waveren had d tmaal verdien stelijk gebowld en ook de baste bow- lingcijfers, nl. 4 voor 24. Het liet zich aanzien, dat dit totaal door Rood en Wit gemakkelijk ge passeerd zou worden, vooral doordat de Volharding-aanval door afwezig heid van Van Renterghem zeer ver zwakt was. Diemer Kool en Van Waveren ope nen. Van Waveren staat niet erg ze ker te spelen; hij geeft een tweetal kansen en wordt dan door Healy ge bowld. Met Van Manen en Kool men namen de batslui echter eenigs- zins de overhand en de runs komen betrekkelijk snel. Hisgen brengt een verandering in den aanval en dit heeft succes, want hij weet Kool voor een mooie 26 te bowlen. Van Gogh volgt hem op en deze stuurt den eersten bal, dien hij krijgt, al naar de boundary. Het duurt ech ter niet lang, of hij verliest zijn part ner, Van Mar.en, di eeen goede 23 heeft bijeengebracht. Met Holdert en Van Gogh samen neemt het batten thans voor goed de overhand en om half vijf wordt hel Volharding-totaal gepasseerd. Spanning is er Intus schen in het minst niet geweest, daar men fa tel ijk geen oogenblik er aah dacht, dat Rood en Wit dit totaal niet zou bcre'ikeh. Met regelmatigheid worden de runs gemaakt Van Gogh bracht 71 en F. Holdert 70 bij en toen om 6 uuT gestaakt werd, had Rood en Wit 244 ruhs voor 7 wickets, zoo dat de Haarlemmers met 111 runs wonnen. Hieronder de scores: Volharding. Hisgen c. v. d. Pool b. Posthuma 14; Gerke b. v. Waveren 11; Healy c. Spengler Jr. b. Kool 48; Ferman o. Holdert Sr. b. v. Waveren 0; Gode froy c. v. Mannen, b. v. Waveren 5; v. Loon c. en b. v. Waveren 8 Swens not out 171 Brouwer b. Holdert Jr. 9; Zweerts b. Holde"rt Jr. 7; Bianchi b. Posthuma 3; Koster b. Posthuma 0, extra's 11, totaal 133. Bowlingcijfers. Posthuma 4 voor 38; F. Holdert 1 voor 58; v. Waveren 4 voo'r 24; Kool 1 voor 2. Rood en Wit. Diemer Kool b. Hisgen 26; v. Wave ren b. Ilealy 2; v. Manen l.b.w. His- ge'n 23; v. Gogh c. subst. b. Healy 71; F. Holdert b. Brouwer 70; v. d. Poll b. Swens 11; E. Holdert not out 11; W. v. Spengler b .Godefroy 14; extra's 16, totaal (7 wickets) 244. A. van Spengler, Swens en Posthu ma hebben niet gebat Bowlingcijfers. Healy 2 voor 66; Swens 1 voo'r 31 Hisgen 2 voor 48; Zweerts 0 voor 41; Godefroy 1 voor 15; Brouwer 1 Yoor 27. EERSTE KLASSE. 's-Gr. C.C.—A. C. C. A. C. C. bat eerst en maakt 120 runs, mei 9 spelers (L .Hamburger 35, G. Hamburger 17, Rincker 31 Schro der 10/, De Groot bowlt 547, Feith Sr. 1-60. 's-Gr. C. C. antwoordt met 185 (Feith 42, D. Kcssler 33, De Beus 42, v. d. Does not out 24), G. Hamburger bowlt 6 voor 27 Rj.ncker 2 voor 44, Lo- bry de Bruyn 2 voor 54. A. C. C. maakt in de tweede in nings 103 (L. Hamburger 35, G. Ham- ger 23, Rincker 18, de Beus 13, Schrö- der 10) voor ros wickets. Hierna wordt de strijd gestaakt; 'e-Gr. C. C. wtnt met 65 runs op de eerste innings. De Groot (die dit seizoen 87 wickets heeft genomen) bowlde nu 2—39, Ferth 2-34, Fokker 1—24. HERMES—V. V. V. V. V. V. maakt eerst 95 (Naeda 19, Gude not out 23, W. F. v. d Lee 18) G. van dor Schouw bowlt 555, Of ferman 3 voor 2. He'rmes antwoordt met 88 (G. v. d. Schouw 28, v. Buysen 16), Nieda bowlt 5 voor 56, K. v. d. Lee 5 voo'r 30 V. V. V. maakt in de tweede in nings slechts 46, waarvan W. F. v. d. Lee 29. G. v. d. Schouw necint nu 4 wickets voor 13, Tuyl 2 voor 29. Her mes maakt de benoodigde 54 ru'ns voor het verlies van 4 wickets, en wint dus den wedstrijd met 6 wickets. I Haariem tweede klasse-kampioen! HAARLEM—AJAX. Op het Rood en Wit-terrein is Zon dag deze wedstrijd gespeeld de be slissing voor het kampioenschap 2de klasse. Ajax wint den toss en laat Haar lem eerst batten. Het openingspaar Heye en Bouwmeester spelen zeer voorzichtig op de slows van Eigo- i. Net als ze runs gaan maken, wordt Bouwmeester op -zeer ongeluk kige wijze uitgeruild met 15. Heye verdwijnt even daarna met 18. J. J. van den Berg ziet achter elkaar Kru- seman. Oostenbroek, A. A. van den Berg en Schravcndijk vertrekken (6-80). Met Bijleveld komen daarna de runs in een kwartiertje heeft deze er 54 bijeen geslagen, waaronder 2 zessen. Na 3 maal gemist te zijn, wordt hij achtei het wicket door Naudé gevangen (7 voor 148). De laatste 3 spelers houden hun wicket op, om Jan van den Berg in de gelegenheid te stellen, zijn cen tury te maken, wat hem met The Painter samen, gelukt. Even bieoxi is The Pointer gebowld en blijft Jan van den Borg niet oen fraaie kans- looze 103 not out. Elgeman met 6 »or 113 heeft nog liet best gebowld. Het fielden van Ajax is zeer goed i snel. Met een totaal van 231 ziet Haar lem den toestand vrij gunstig in. Ajax gaat nu batten, en Van Wessem en Naudé openen De laatste ls spoe dig gevangen door Jan van don Berg, manr met Ei ge man en Van Wessem komt de 100 op. Even hier na gaat Eigeman run out na eon ge makkelijk gespeelde 52. Van Wessem overleeft hem niet lang en wordt met 43 door A. van den Berg gevangen. Nu vallen de wickets met geregelde tusschenpoozen 2 voor 108, 3 voor 109, 4 voor 109, 5 voor 114, en 6 voor 124. Alleen J. Gunning met 10 haalt nog dubbele cijfers. Het totaal is 130 geworden. Het fielden van Haarlem is vrij goed, alleen wordt er te hard aange gooid. Vermelding verdient nog oen prachtige vang van Kruseman, waar mee W. v. d. Linde kon vertrekken. Ajax heeft den follow-on, en begint opnieuw te batten. Op 30 volt het eerste wicket, als Gunning Sr. door Bouwmeester gebowld wordteven hierna is Van Wessem magnifique door Schravend ijk gevangen. Eige- man en Naudé brengen 't tot 93, als de laatste kan vertrekken met 20. Met v. d. Linde is de 100 spoedig op. Bijleveld is nu gaan bowlen, en heeft al gauw succes als Schraven- dijk v. d. Linde vangt mot 32. Eige- man, die zeer forsch speelt, wordt door Bouwmeester gebowld. P. de Wet en Straszheim, beiden Zuid- Afrikanen, spelen dan verder, totdat er aan een van de (te vele) appèls van The Painter gehoor wordt gege ven en Straszheim l.b.w. kan ver trekken. L. v. dL Linde met 11 en 12 extra's zorgt, dat het totaal 183 is. Haarlem staat voor de taak, 82 runs in 55 minuten te maken. Al spoedig liggen de wickets van Bouw meester en Heye in elkaar voor 2 runs. Schoemaker en Kruseman hou den een tijdje stand, totdat de cap tain met 23 gevangen wordt. Jan van den Berg en Schoemaker spelen dan totdat nog 7 runs in 2 minuten ge maakt moeten worden, als Jan van den Borg «iet 29 door Eigeman ge bowld wordt. Bijleveld slaat een 1, Schoemaker een 2 en als Eigeuian dan vier bijeen gooit, zijn de benoo digde runs bijeen, om Haarlem een 7 wickets-overwinning plus het kam pioenschap te bezorgen. Sohoemaker blijft. 24 not out. Jan van den Berg, die trouwens liet go- heclo seizoen door geregeld scoorde, heeft zeer veel tot dit succes mede gewerkt. Do scores zijn Haarlem le innings Heye b. Eigeman 18 Bouwmeester run out 15 Jan van den Berg not out 103 Kruseman run out 0 J. Oostenbroek b. Eigeman 3 A. v. d. Berg c. and b. Eigeman 0 Schraver.dijk c. Van Wessom b. Eigeman 8 Bijleveld c. Naudé b. Gunning Sr. 54 Bruynsteen run out 2 Schoemaker c. Stenger b. Eigeman 8 The Painter b. Eigeman 5 Extra's 15 Totaal 231 'Ajax le innings Van Wessem c. A. v. d. Berg b. Oostenbroek 43 Naudé c. J. v. d. Berg b. Bouwmocster 0 Eigeman run out 52 W. v. d Linde c. Kruseman b. The Painter 12 L. Gunning b. Bouwmeester 1 P. de Wet b. Bouwmeester 0 Straszheim l.b.w. The Pointer 3 J. Gunning b. Bouwmeester 10 Stenger b. Bouwmeester 0 L. v. d. Linde c. Kruseman b. The Painter 0 Rosier not out 2 Extra's 7 Totaal 130 AJAX 2e INNINGS J. Gunning b. Bouwmeester 18 v. Wessem c. Schravendijk b. the Painter 10 Naudé b. the Painter 20 Eigoman b. Bouwmeester 43 W. v. d. Linden c. Schraven dijk b. Bijleveld 82 L. Gunning b. Bouwmeester 0 Do Wot b. Kruseman 11 Straszheim l.b.w. the Painter 18 Stonger c. and b. the Painter 7 L. v. d. Linden b. the Painter 11 Rosier not out 1 Extra's 12 Totaal 183 HAARLEM 2e INNINGS Bouwmeester b. Naudé Schoemaker not out 24 Kruseman c. Rosier b. Gun ning Sr. 23 Heye b. Naudé 0 J. v. d. Berg b. Eigeman 29 Bijleveld not out 1 Extra's 4 4 voor 82 BOWLINGCIJFERS AJAX (le innings) Eigeman 6 voor 113, Gunning Sr. 1 voor 69. V. d. Linde Sr. 0 voor 34. (2e innings) Eigeman 1 voor 18, Naudé 2 voor 28. Gunning 1 voor 27, V. d. Linde 0 voor 5 BOWLINGCIJFERS HAARLEM: (le innings) the Painter 3 voor 42, Bouwmeester 5 voor 42. Kruseman 0 voor 29. Oostenbroek 1 voor 10. 2e innings) the Painter 5 voor 56, Kru&eman 1 voor 4. Bouwmeester 3 voor 63, Oostenbroek 0 voor 17. Bijle veld 1 voor 30. Waterpolo. DE UITSLAGEN, le Klasse De Maas—D. J. K. 50 w. n. o. 2e Klasse Kampioenschap H. V. G. B.—Amersf. Zwemclub 1—1. KAMPIOENSCHAP 2e KLASSE. H. V. G. B—AMERSF. ZWEM CLUB, 1—1. Zondagmiddag te half drie is in de zweminrichting aan de Houtvaart de tweede ontmoeting tusschen H. V. G. B. en de Amersfoortscbe Zwem club om het 2de klasse-kampioen schap gespeeld. Zooals men weet ein digde do eerste, te Amersfoort, in een gelijk spel (0—0). Een voor een waterpolo-wcdstrijd talrijk publiek is aanwezig, als on der leiding van scheidsrechter Kap- penburg twee volledige zeventallen den strijd aanvangen. II. V. G. B. heeft een kleine veran dering in de opstelling der voor hoede. H. V. G. B. Van de.- Most van Spijk, R Peereboom, Robert, Remmelts faanv.), A. Verwey, F. Peltenburg, C. J. Meren s. Amersf. Zwemclub H. J. Smit, C. Beem, Marin, J. C de Boer, Mahler, Munzebrock, K. Beem. Dadelijk is er gang in hel -spel. Remmelts heeft eeu zwaren tegen stander aan den Amersfoorlschen middenvoor Beem. die spoedig van verre een hard Bchot inzendt, dat evenwel door Van der Most van Spijk goed gestopt en weggewerkt wordt. Daarna komt vóór de rust het Haar- lemsche doel niet meer in gevaar. H. V. G. B. is overwegend sterker, de voorhoede attaqueert heel goed. Een paar maal weet de Amersf oort- scho keeper nog zeer mooi een doel punt te voorkomen, maai' tenslotte is een kalm, goedgeplaatst schot van Verwey hem te machtig, en H. V. G. B. neemt, onder gejuich van liaar supportei-s, de leiding (1—0). De Haarlemmers blijven sterker, schijnen een „winning game" te spe len. Rust 1—0. Na de hervatting gebeurt weer het zelfde als in Amersfoort de Haar- lernsche captain, die wèl zijn voor hoede uitstekend steunt, laat Beem te veel los. Eenige schoten van den Amcrsfoorter gaan over en naast het doel. Maar als even later de H. V. G. B.-keej>er den bal aan een Amers- foorler geeft inplaats van aan den ongedekt liggenden Remmelts, cen tert dia Amersfoorter weer naar Beem en 'n hard, zuiver schot doet den bal van de bovenlat in liet Haarlemsche doel springen. (11). Hierna is liet spel verdeeld. Ver wey en Peltenburg lcomen een paar maal vlak voor doel, maar de fi nishing touch ontbreekt. Beem komt nog eens in een uitstekende positie voor goal, maar tot verlichting der II. V. G. B.'ers schiet hij hard tegen de bovenlat. Remmelts doet, van grooter af stand .hetzelfde aan de andere zijde, en als tijd komt, i3 het resultaat al weer een gelijk spel, zoodat nóg een lieslissingswedstrijd om dit zwaar bevochten kampioenschap moet wor den gespeeld. Waarschijnlijk vindt die in den loop der volgende week te Amsterdam (op neutraal terrein dus) plaats. II. V. G. B. had ditmaal wel een kleine overwinning verdiend, vooral door haar groote meerderheid voor rust. Ik! gobeele voorhoede werkte hard en speelde handig en snel, maar liet schot was niet al te zuiver. Captain Remmelts was beter aan valler dan verdediger. Robert deed als back verdienstelijk werk. Bij Amersfoort blonken weer de gebroeders Beem en Mahler uit Na afloop van den waterpolo-wed- strijd gaven eenige H. V. G. B.'ers en Amersfoorters een paar nummers schoonspringen ten beste, die veel succes hadden. De Nederlandsche kampioen Sturkop (D. J. K.) had Zondagmorgen een telegram van ver hindering, wegens familieomstandig heden, gezonden. Onder zijn afwe zigheid leed dit nummer schoon springen natuurlijk. Toch werd er veel goeds vertoond. Zwemmen. HET NF.DERLANDSCH 1600 M.- CORD VERBETERD! In de zweminrichting van Heemst* de Obelt te Amsterdam is Zondag een door de zwemvereenigtng Het IJ uitgeschreven 1600 M.-wedstrijd ge houden. A. Minnes (Het IJ) was eer ste in den schitterenden tijd van 28 min. 17 4/5 sec. (ver binnen het Ne- derlandsch record, dat op naam vao F. W. Meuring met 29 min. 22 2/5 sec stond). J. D. Los van Haarlem (Het IJ) was tweede, een 60 meter achter. Ook zijn tijd was binnen het record. Ooms' beste tijd over deze baan is 28 min. sec. (indertijd niet officieel er kend). Ook dat is slechter dan Min nes' uitstekende prestatie. DE TRAVERSéE DE BRUXELLES. Aan dezen wedstrijd nemen behalve Ooms van D. J. K.. ook Los van liaar lem en Minnes, beiden van Het Y. deel. EEN DUITSCIIER KAMPIOEN VAN ENGELAND. Op do wedstrijden, te IIull gehou den, in liet rugzwemmen om liet kam pioenschap van Engeland (afstond 150 yards, dat is circa 137 M.) bleef do Duitscher Max Weckesser overwin naar van den Hongaar Baronyi. Max Weckesser legde, de 150 yards af in 1 min. 58 sec. Luchtvaart. DE POSTDIENST LONDEN— WINDSOR. Zaterdag 9 September zal de post dienst per aeroplane tusschen Lon den en Windsor worden geopend. Da aeroplanes zuilen als vertrek- en eindpunt hebben te Londen Hendon Park, te Windsor liet Koninklijke Park. 'ATTWOOD'S TOCHT. Ilarry Altwood is Zaterdag verder gevlogen. Hij landde in den namid dag op hel Gouverneurs-eiland in de haven van New-York. Hiermede heeft hij zijn doel bereikt; toch wil hij no#" verder naar Boston vliegen. Attwood heeft den geheelen afstand (2034 K.M.) in 28 uur 12 minuten af POULAIN. De Fransche vlieger Poulain, die eenige weken geleden een zwaren val deed in Denen.ar ken, zoo, dat men zelfs reeds zijn dood mededeelde, i£ volstrekt niet dood. Integendeel, hij is weer hersteld van de lrckomen kwetsuren en gaat weer vliegen. IJ ij zal morgen weer vliegdemon strutios geven in de nabijheid van Kopenha gen. Voethal. HET NIEUWE SEIZOEN. Met eenige seriewedslrijden en vriendschappelijke ontmoetingen la het nieuwe voetbalseizoen Zondag al weer officieus begonnen. De voor naamste uitslagen vermelden we hier-' onder Te Utrecht KampongHercules 3-1. Te Breda (seriewedslrijden) 't Zes deBredasche combinatie 51. D. F. C.—N. O. A. D. 2—1, 't Zesde-D. F C. 2—1. Te Delft (seriewedstrijden eerste ronde) Sparta II—R. F. C. 2—1. V. O. C. II—Concordia II 5—1. V. F. C.-Excel sior 1—2. Neptunus—Xerxes 1—2 na erlenging, Concordia—U. S. C. 40. Te Amsterdam (seriewedslrijden V. V. A Ajax—D. E. C. 01 (Ajox ver scheen met acht invallers). Blauw UitV. V. A. combinatie 40. Alcina- ria Victrix—Allen Weerbaar 22 (bij loling won Alcmaria). V. V. A.A. F. C. 2—1. Te Blankenberghe won Sparta in dv. seriewedstrijden met 4—3 van de Da ring F. C. (rust 40de Groot scoor de driemaal). „Ziet u, als u het nou precies wil weten, dan zal ik vannacht nog eens met de zwarte kunst werken. Dat mot 's nachts gebeuren, z.et u. En dan kan u morgenochtend, zoo tegen ne gen uur, eens komme hoo'ren. Dat werkt altoos patent...' „Neen... ik weet voorloopig waar aan ik mij heb te houden... Hoeveel ben ik schuldig?" „Een gulden, mijnheer. Ik leg den gulden op tafel en ga heen. Men bedenke nu eens boe gevaar lijk deze uitleggerij van dozen man &ad kunnen zijn. Ik had het geval geheel uit den duim gezogen. Ik ben n et getrouwd. Ik word niot bestolen. Ik ben geen boekhouder. Ik heb als Journalist geen administratie voor een putroon te voeren. Ik denk er niet aan ui het buitenland een „han del' voor mij zelf te beginnen. Er komt bij mij geen vrouw van de we reld over huis en geen zwarte heer met een bril. Maar gesteld nu eens, dat hel toe val wilde, dat werkelijk de omstan- jd.gheden eenigsznis overeen kwamen piet de verzinsels van den „kaartleg gerhoeveel ongeluk kan zulk oen ig. wetenloos man dan niet slichten? Ons tweede bezoek gold een pluneet- lezeres. Ook deze woont in een achterbuurt. Door een gang kwamen wij in een duf 'riekend kumertie. „Ben ik bier bij de planeetlezeres „Die ben lk, mijnheer", zei een als «en werkvrouw cekleedo vrouw van in de vijftig jaren. „Komt u maar even mee." Ik werd naar ©en armoedig, zinde lijk voorkamertje gevoerd. Daar hing d© vrouw dadelijk een servet voor ©en deur met een glasruit, zeggend „Anders kijken ze zoo inen er is vandaag nog al aanloop in huis. om dat gisteren net een kindje gestorven is. dat ik in verpleging heb gehad." „Juffrouw", zeg Lk, „ik zal u maar meteen zeggen, waarover het gaat Ik heb verkeering met een meisje, waar ik dolveel van houd, maar nu is ze weg en ik ontvang op mijn brieven geen antwoord." Ik heb in werkelijkheid geen verkee ring en de rest is evenzeer volkomen door mij verzonnen. „M nheer", antwoordt zij gevat, „zeg mij niks, zeg mij heeleinaal niks. Ik lees alles uit de kaart, lk ben niet zocals andere planeetlezeressen, die eerst te-voren alles vragen en dan navenant uitleggingskunst ervan ge ven. Ik hoef niks van u te weten. Gaat u maar zitten." Ik neem aan een tafeltje met een vervaald en gerafeld fluweelen kleed plaats. Zij haalt twee spel vuile kaar ten voor den dag, een gewoon en een van Lenormand. en laat mij van bet eerste spel er zeven afnemen. Ik neem er echter acht af. Daarna legt zij de acht kaarten om en begint ze le rangschikken. Vervol gens wordt het overige spel geschud en zij legt ze aeer, tellend Eén. twee... drie.... vier... vijf... zes... ze ven „Juffrouw", zeg ik, „ik heb er acht kaarten afgenomen...." „O", zegt zij, het bemerkend, „Üat zie ik wel. maar dat is niks." En zü gaat verder... één.... twee. drie.... vier.... vijf.... zes.... zeven." Daarna wacht zij een oogenblik, neemt mij op en begint dan „Ja.d'r is veel falsiteit om u heen en langs den korten weg zul u veel sagerijnen beieven.... D'r ieit een an dere vrouwspersoon, die over uw huis gaaL U woont in een huis, dal dicht bij een straathoek ligt, met voel personen er in." „Zoo is het precies", zeg lk. „En dat zwarte vrouwspersoon heeft, zal ik maar zeggen, op u een oogje I" „Hoe meent u dat. juffrouw 7" ,,.Ta, ze is aan den lossen kant en..." ..Neen", zeg ik. quasi verontwaar digd, „ze is niet onfatsoenlijk." „Dat zeg ik ook niet. Ik zeg, ze zou als u aanleiding gaf, er niet toe ongenegen wezen. Want ze is smoor op u, en daarom heit ze door valsclie brieven uw meissie van u afgebracht en zit daar nou tusschen in te stoken." De onderwijl geraadpleegde kaar ten worden weder geschud en op nieuw gelogd. „Ja, 't is bepaald dat zwarte meis sie. Daar leit ze nou al weer. (Zij wijst op een hartevrouw.) Er is nog een tweede in het spel. Dat is een heer... oen blonde hoer met een brilletje „Neen... hij draagt een pince-nez zeg ik, haar quasi corrigeerend. „Nou... dA bedoel ik met een brille tje .Dat zal wel 't zelfde zijn. Die heer is op uw meissie gesjarreboneerd...." at is dat. juffrouw „Hij wil d'r hebben, en hij heeft nou samengespaune met dat zwarte meissie... Nou zulle wa de andere kaarten eens onderzoeken." Het spel van Lenormand w<?rdt ge schud. Ik moet weer zeven kqarten trekken en zij legt ze weder op rijtjes van zeven, de vier overblijvende krui selings over de andere heen, onder het op gecadenseerde wijze zeggen van één.... twee.... drie.... vier.... vijf... zes.... zé.... zé.... ven...." „Ja.... 't is bepaald zoo.... En dat meissie van u, is blond (zij kijkt mij onderzoekend aan en niet zeker van mij, gaal zij, naar de kaarten kij kend, voort) blond naar 't bruine toe...." „Kastanjebruin vraag ik. „Zoo is het net... kastanjebruin... Mijnheer, er staat je over den korten weg veel sagerijne door dit voorgeval lene te bedreigen. Je zal een groot geldverlies moeten lijen en daarna ©en rei9 ondernemen. Je zult te voren een brief ontvangen, van de moeder van je meissie. en dat zal veel ophel dering geven. Maar die blonde mijn heer met dat brilletje zit er niaaj al door tusschen. En 't ls hot bedrijf van dut zwarte meissie." „Moet ik er dan maar mijn huis uitgooien „Dal moet je zéker. Dan komt er een groote verandering over den lan gen weg... met veel geld... Want het is een echt, gemeen, valsch persona ge, daar leit ze weer ln de kaart.... en de slang daarbij, dat zeit falsiteit, al lemaal falsiteit om je heen...." Ze schudt nu de gewone kaarten weer en zegt„Nu moet u aan Iets denken, dat u heel graag wilt heb ben. Dan zal ik u zeggen, of het zoo gebeurt of niet." Zij legt nu de kaarten ln den vorm van een rad en ik deuk vast„lk hoop, dat do bedriegerij de wereld uit gaat." „Ja", eegt zij, nadenkend, „er komt van die verkeering niks. Jelui zullen nog wel bij elkaar komen, maar een huwelijk komt er niet van... Dat wordt niks. Je moet er je hoop maar v an af stellen. D'r zit wel veel geld in je toekomst, maar eerst zal je nog met groote tegenspoeden te kampen heb ben... en"kijk... daar is het zwarte meissie weer, van wie al de falsiteit is uitgegaan. Zorg, dat die uit je huis komt, dal gemeene mensch... Die heeft het alles op haar geweten, om dat ze je lief heeft en een verkeering met je wil hebben...." Ik ben voldaan. Hoeveel ben ik u schuldig?" „Dat laat ik aan uw beleefdheid over". Ik leg twee kwartjes op tafeL „Dank u wel. mijnheer... En denk er aan. dat zwarte meissie. dat is hel.... kijk daar leit ze met dat andere meissie, waar je verkeering mee ge had hebt... Het is een slechte, die zwarte...." En terwijl ik opsta en weg ga, toont zij me twee kaarten... klaveren vrouw en hartevrouw. Ook hier weder hetzelfde gevaarlijke bedrijf. Onderstel, dat een eenvoudige jonge man, doodbedroefd en wat ab normaal door minneleed zich ten einde raad bij een dergelijke vrouw vorvoegt om raad. Zoo dan de om standigheden maar eventjes gelijken op die, welke de vrouw voorgeeft uit de kaarten te kunnen voorspellen, staat dan niet zoo'n onschuldig „zwart meisje", dat deel van zijn familie uitmaakt, groote onaange naamheden te wachten. Hoeveel leed wordt door onschuldi- gen geleden, vaak zonder dat zij van de eigenlijke aanstooksters bewust z n, door de verzinsels van een der gelijke vrouw. (Wordt vervolgd). Stadsnieuws STUKKEN VAN DEN RAAD. De heer C. H. Stoel, bouwkundige, vraagt afwijking van bet bepaalde bij art. 7, la, der Bouwverordening, ten behoeve van den bouw van een gebouwtje voor oliekokerij op zijn terrein aan den H armen jan sweg No. 45 (kad. Sectie E No. 3210). B. en V. stellen voor. dit toe le staan. De gemeente-vroedvrouw A H. J. Stelt© verzoekt herbenoemd te wor den, daar haar diensttijd in Septem ber verstreken is. In de vacature-Dr. II. M. B. ter Haar Romeny bevelen B. en W. als conrector van het Gymnasium aan Dr. H. O. de Jong, sedert 1898 leeroar aan deze inrichting. In ie vacature-A. H. D. Wepstei bevelen B. en W. aan als onderwij zer aan de Buitengewone School voor lager onderwijs den heer II de Ruij- ter, onderwijzer aan school No. 3, die reeds tijdelijk aan de school werkzaam is. De wedde bedraagt f 1300. GEEN NIEUWE MUZIEKVER- EENIGING. Men schrijft o'o^ dat de oud-leden van de muziekvereeniging llarmcv nie, die het plan hadden, een nieulie muzikevereniging op te r&hten, daa van hebbe'n afgezien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 6