VICTORIAWATER. liet «anwexig. K vergadering werd bepaald op Don- dei dug, die wederom moest worden uitgesteld. Menschon erf geen mou se hen, In de Zaterdag geh-oudon ver gadering moest toen de agenda war den afgedaan. Wo hadden bet. er reeds over in ©en van de vorige „Kouts" Augus- <tijs is de vacantiemaand hij uitne mendheid. VacantieJ Volgens den almanak wordt het jaar verdeeld in twaalf maanden, ui in twee en vijftig weken of in drie honderd vijf en zestig dagen. Lezer, ik wil u bekennen, dat ik eigenwijs genoeg ben, er een gansch andere tijdsiiideeling op na te hou- '(Km, eene speciaal vóór eigen ge bruik, ziet u? Ik verdeel het j; twee helften, de eene, de kleinste, van drie. de andere van negen en veertig weken! Neen, neen ge snapt hier geen zetfout, en ook geen schrijf- of denkfout! Want ik geniet elk jaar drie we ken vacantiel! Negen en veertig we ken van een jaar behoor ik aan mijn baas, ben ik om zoo te zeggen eea verlengstuk van de snorrende machi ne! Drie weken daarentegen leef ik werkelijk lieelemaal, ben ik mij zelf'. Ik spreek niet van 1910, 1909, 1908, maar van dat jaar van Brussel, liet Jaar van den Rijn, liet jaar van Pa rijs. Jk geef gaarne toe. Altijd vacantie, t kan niet, arbeid moet verricht wor den! Maar daarom is er toch niets lek kerder dan vrijheid... misschien juist ook omdat we ze zoo mondjesmaat ge nieten. O, zeker ik weet wol dat er lieden zijn, die niet eens in staat zijn zich zelf bezig te houden, die zich verve- lenl Doch dat zijn geestelijke armoed zaaiers. Zeg mij, hoe ge uw vacantie doorbrengt en ik zeg u, wie ge zijtl Mij lijkt het werkelijk geen kunst ook zonder arbeid een dag te vullen met sport (zwemmen, wielrijden of wat ook) lectuur, cour-anten, tijd schriften, boeken ha, voor velen in gewone tijden een ongekende weel de), reizen, bestuursfuncties in ver een igiiigon filantropisch- of sociaal werk.... enz. enz. De boog kan niet altijd gespannen zijn, en gelukkig wordt in steeds meer bedrijven een zomer-vacantie vastgesteld. Die vacantie komt niet alleen ten goede van den vaeantie-nemer, neen, ook het bedrijf. Van liet laatste een voorbeeld! In een mij bekend bedrijf werd een chef, die alles beter deed dan één zijner- ondergeschikten en dat zeer goed Inzag plotseling ongesteld. De man was zeer ijverig en meende nooit vacantie te kunnen nemen. De boel liep er eon tijdlang leelijk in het riet. In een ander bedrijf in dezelfde branche bestond de goede gewoonte, dat een ieder, ook de chef, met va cantie ging. De weken voor hij weg ging wijdde hij zijn tijdelijke» plaats vervanger in zijn arbeid in, en ging eerst als alles behoorlijk marcheerde. Ware d'o chef. minder overdreven- ijverig dan do bovengenoemde, onge steld geworden, het bedrijf zou zelfs niet noemenswaard geleden hebben 1 Zoo levert een vacantie-regeling voor bet bedrijf het eigenaardige voordeel, dat liet de. vorming vn.n reserveper- san eel bevordert. Dat vacantie voor don-vaeantie-ne mer nuttig en aangenaam is, behoeft zeker geen betoog. In veie gevallen Is men in het niet-vacontie-gedeelte- van-een-jaar aan een bepaalde plaats gebonden," als een boom door zijn wortels. In de vacantie is men daar entegen vrij, zelf zijn verblijf te kie zen, zioh te verplaatsen, de mooie plek jes ven den aardbodem op te zoeken, of die. welke we mooi vinden, omdat ze ons nieuw zijn. Wij volwassenen gaan onze vacantie vaak akelig-kaliu te gemoet. Niet echter nlzoo het kind. Vraag het slechts den onderwijzer. Den ge- hcolcn laatsten scbooltijd is er een zekere woeligheid merkbaar geweest, een ongedurigheid, die steeds grooter wordt. Daar gaat de bel. Een schok voort door de klasse het is vacantie. Vacantie twee, drie, vier weken vrij' Razend vlug wordt de boei opgebor gen en in een ommezien is de schooi leeg. Haastig wordt nog even pretti ge vacantie gewenscht en dan met een sprong en een gil de deur uit Vooruit, vlug naar huis. Als moeder het groole feil niet dagen vooruit kende, zou de manier van thuis ko men het haar wel duidelijk maken „Twee, drie. vier weken vacantie", zegt ook do moeder, figuur uit de schaduwzijde van het groote stadsle ven. maar niet met dien juichtoon 'van de kinderen, doch met een zucht; „Wat moet je daarmee aanvangen?" De woning is klein, de buren zijn lastigDo kleintjes moeten maar wat op straat spelen en de anderen zic-h maar zien te redden. ISei) uuhtul vereeiiigingen is in de diverse steden werkzaam om zwakke kinderen gedurende korter of langer lijd versterkende buitenlucht en goe de voeding te laten genieten, doch die arbeid is nog maar een druppel in een euuncr. Vrij algemeen komt men tot de overtuiging, dut het uitzenden vuu kolonoes naar een eigen, daar voor speciaal ingericht koloniehuis verre de voorkeur verdient boven de uitbesteding in pensions. In die enke le vucantïeweken worden gewichtstoe- nemingen genoteerd van vijf pond en nicer. En niet onder cijfers te bren gen, niuar niet minder reëel, is het voordeel behaald aan de gezondheid Reizen 1 De een gemot v.m het buitenland judere opschriften, andere kieeren net andere uienscheu cr in. andere Sen en gew oonten. De stedeling gehoorzaamt Rousseau en gaat terug toi de natuur. De plat telander zoekt juist daarentegen in de iacantie de hem zoo merkwaardige !ioote menscheiikolonies, die we ste en noemen. Een ander gevoelt zich lekker in jen badstoel aan het strand, terwijl de tissrhe zeewind hem om de slapen Ipeelt, slaat hij het spel der dartelen- Je witgek,nude golfjes gade, en dat Ier kinderen, die havens en forten wnleggeu. Een derde gevoelt zich ne'rgens piwttfgm dan In 6st geiwgte «fa toïgf het recept: Losz ukiten deine Last und Btlrde, Wenn du auf Btrge ztehst taledn Lasz unten Titel, Ambt und Würde, Um oben freler Mensch zu sein. Dat Is zeker: de wereld is het schoonst, daar waar ze woest en lo- dlg ia, waar bijv. veel boomen dn wei nig meuschen zijn. We lazen eens van een Duitsch ste deke, met een hotelletje, dat zich zelf aldus aanbeveelt: Keine Automobielst'rasse, Kelh Lawntennisplatz. Keine elektrische Klingel. Koine Patentbeleuchtung. Kein Klavier. Kein Musik-Automat On ne porie pas Francais. Not english spoken. De zorge'a, verdrietelijkheden lasten des levens schijnen weg te val len in do tegenwoordigheid van boo men en bergenI Sierlijke golving van heuv'kfn en da len, Weeld'rigo weiden waar bloemekes pralen, Beurt'lings door pijnbosch of graan veld getooid; Lache'nd verschiet, waar de blikken ook dwalen, Nu door de zonne verguld met heur stralefn, Dan door de wolken met schauw overstrooid'. Wie, die er doolde ln uw vriendelijke dreven, Zag zlöh uw beeld niet gegrift in gemoed; Draagt het niet mee als een schat door het leven. Zendt niet va'n verre u zijn dankba ren groet? Een derde geniet een droomevij in het dennenbosch, ligt op dein rug uit gestrekt in een hangmat of in het dennenkrüid, kijkt naar den blau wen hemel, doo'r de spleet, die den spoordijk in het woud geslagen heeft. Overal in de verte alles bosch. Hoogc stammen met donkerrood© basten. Daarboven het wollige grijsgroene weefsel van naaiden, te midden, waar van de zon allerlei gloe.ende, brons kleurige lichtjes strooit. En beneden, waar gij ligt, bijna een tweede klei ner sp'rookjeswoud, gevormd door H schelgroene kantwerk van een onaf zienbaar tapijt van varenplanten. En in de diepte van het woud een goud grijze damp als de hitte zelve, waar over alles trilt. Gij ligt en peinst, peinst over al de zachte stemmen van het woud, over zij'n nauwelijks hoorbaar en toch voortdurend kloppend en bedrijvig leven. Leven, overal leven. Organisch le ven: dioremwereld, plantenwereld. Vlnke'n Muiten in het kreupelhout. Do koekoek roept, een zwaluw schiet voorbij; een eekhoorntje snelt als een roode vlek van den eenen stam naar den anderen. Naast u ziet ge den grond schitte ren. T Zijn mie'ren, die in verspreide gelederen voortmarcheeren. En in de lucht, in dén schemerenden bosch- damp overal een komen en gaan van insecten. Oneindig rijke werelden van leven omvangt hier uw blik. Geniet, o Amsterdamsche raadsle den en gij allen, die voorts nog bui ten vertoeft, uwen zomer! B. Th. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN A 80 Cts. per regel. Dr. Mead, te Mentmore, Newmar ket, schrijft: Ik heb zes fiesschen na tuurlijk FRANZ JOSEF-laxeei water doen gebruiken door een patiënt die in de laatste jaren veel te dik werd. Na eenige dagen begonnen de darmen flink te werken en hij kan nu veel beter loopen dan tevoren; de buik is minder opgezet, de lever is normale'r en alle pijn in nieren en rug is ge- weke'n. Neemt U dagelijks een likeurglaasje Dr. HOMMEL'a Haemato- gen onmiddellijk voor den hoofdmaaltijd 1 Uw eetlust wordt flinker, uw zenuw stelsel versterkt, de loom heid verdwijnt en heel •poedig zult gij U lichame lijk prettig gevoelen. Waar schuwing I Men verlange uitdrukkelijk den naam Dr. HOMMEL. Oberlahnsteln De Koninklijke Tafetdrank. Stadsnieuws MUSEUM VAN KUNSTNIJVERHEID Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd gedurende de maand Augustus bezocht door 646 belangstellenden. De aan het Museum verbonden boekerij, die gedurende de maand Augustus gesloten was, werd l Sep tember weder geopend, zoodat boek en plaatwerken weder in bruikleen worden afgestaan. De lossen der school voor Kunstnij verheid zullen Maandag 4 Septem ber worden hervat. Baden. In het douchebadhuis aan den Kou- denhorn zijn in de afgeloopen week 718 baden genomen in dat aan het Leidsel lepleon 1058. Fabrieksn ij verheid. Een buitenlandsche firma is in on derhandeling getreden met den ma kelaar G. Moerman tot aankoop van een groot bouwterrein tusschen de chocoladefabriek Uman en de voor malige Van Dijk's beschuitfabriek, aan de Paul Krugerkade. Het doel is, hierop een leder-fabriek met huiden- zouterij en leerlooierij te stichten. Afgevaardigden. De afdeeling Schoten van de Soci- aal-Democrutische Vrouwenclub be sloot tot bet zenden van twee afge vaardigden naar de Kiesrechtbetoo- ging in Den Haag op 19 September. De afdeeling Haarlem van den Me- taalbewerkersbond besloot eveneens tot het zenden van twee afgevaardig den. Binnenland RAADSVERKIEZING TE ROTTERDAM. Bij de herstemming voor den Ge meenteraad in district I werden uit gebracht 4955 geldige stemmen, waar van 2214 ox> den heer W. Mooyrnan (R.-K.) en 2745 op den lieer H. VV. C. Stolle (aoc.-dem.), zoodat laatstge noemde met groote meerderheid is gekozen. DOOR EEN VAL GEDOOD. De 52-jarige koetsier J. Schuurman van do Amstei-damsclie Rijtuigmaat- echappij, had in die Hemonylaan te Amsterdam liet ongeluk van een stoep to vallen. Pea- auto-ziekenwa gen werd hij naar het Wilhelmina- gasthuis gebrachtbij aankomst al daar bleek hij overleden te zijn. Ver moedelijk was een rib bij den val in do long gedrongen. DE BRANDEN IN DE SCHEVE- NINGSCHE BOSCHJES. Do Haagsche correspondent van „Do Standaard" schrijft De branden in do Schevoningscho Boschjes worden voortgezetgisteren ontstond op drie plaatsen ongeveer gelijktijdig brand. Gelukkig kon men overal den brand blussclien voordat hij aanmerkelijke uitbreiding kreeg. Het spreekt van zelf, dat het vermoe den, dat men iuer met brandstichting te doen heeft, zeer versterkt wordt. Het feit, dat men bij een van de plaatsen, waai- brand ontstond, luci fers gevonden heeft, is overigens wel geschikt, dat vermoeden tot zekerheid te doen worden. KOSTBAAR WATER. Tijdens de rust van een regiments oefening, gisteren in liet Gooi ge houden door liet 7de regiment infan terie, vulden vele manschappen hun veldflesschen met water uit de pomp staande bij den tol aan den straat weg HilversumLaren. De tolbaas Splint, bang, dat zijn pomp aan de groote aanvrage niet meer zou kun nen voldoen, verbood op het laatst nadrukkelijk, dat er nog water zou worden gepompt. Dat dit bij do vele dorstige, solda- het het noodige gemopper uitlokte, spj-eekt wel van zelf. Een muzikant bood zelfs een kwartje, als bij zijn veldflesch mocht vullen, doch zonder resultaat. „Al biedt je een gulden, dan nog niet", zeide de tolbaas. Tot zijn verontschuldiging diene, dat, wanneer zijn pomp geen water meer geeft, hetgeen in dezen drogen zomer best mogelijk is, hij heelemaal naai- Laren of Hilversum moet gaan, om het te bekomen. Een waarschuwing aan soldaten, op manoeuvre in droge streken, om zuinig om te gaan met water, lijkt, niet overbodig. DE ZELDZAME ZOMER. Als merkwaardig verschijnsel kan worden vermeid, dat op het Velper- plein to Arnhem ©en kastanjeboom voor de tweede maal bloemen draagt tegelijkertijd vruchten van den eersten bloei. VAN EEN GESTOORDE BRUILOFT.. Eigenlijk is ze niet gestoord, maar verhinderd door den sterken arm, bij i-errompeling. Hot geval ligt zoo: Gisteravond zouden Solser en Hes- i met hun ensemble in het Grand ThéAtro te Amsterdam de eerste op voering geven van oene September- klucht, tot titel dragend „Kom j' ook op de bruiloft van Mietje?" Zij had den daartoe van de heeren Van Lie'r den schouwburg in de Amstelstraat gehuurd tot 1 October a.s., op wi datum de huur zou beginnen van di- rektor Hans Edmund, die eveneens met de drie gebroeders als directeu ren van de Naaml. Venn, tot exploi tatie va'n het Théatre van Lier een contract had gesloten en die het ge- heele seizoen met zijn operetten-gezel- schap voorstellingen zou geven. Er broeide echter al lang wat! Het schijnt dat een der voornaam ste, zoo niet de voornaamste aan deelhouder in de naaml. vennoot schap, do heer Rudolf Lehmann, zij ne rechten heeft overgedaan aan de hioscoopfirma Albert Frères. en in ieder geval beweert de chef dier fir ma de heer B. A. Mdllens, dat hij thans is directeur der vennootschap. Gebrs. van Lier zouden dus als direc teuren ontslagen zij'n. Zoo stonden volgens de N. It. Ct. de zaken. Gisteravond om half zeven wa'ren ln hot nog gesloten Grand Théatre aaiiwezig Gebr. van Lier om straks hun tan k in het bureau op zich te ne men en op en om het tooneel troffen de leden van hot ensemble toebereid selen voor de „Bruiloft". De machi nist wns op zijn post, „de kleedsters" vearon aanwerig dn 'de zoal .was zoo1 goed ala uitverkocht. Plots komt echten een gezelschap ongenood© gasten 't gebouw binnen. Het da een deurwaarder met ïljno Wat er toen gebeurd la, weten wij alleen van hoo'rcn zeggen. De heeren Van Lier beweren, dat zij (waarschijnlijk niet door den die naar van het recht, maar door een of meer leden van de tegenpartij) op ruwe wijze zijn aangegrepen. „Men vatte mij", aldus vertelde de hee"r Leon van Lier, d'ie erg onder den in druk van het gebeurde was en snik kend aan de toegesnelde pérsmen- eclion een verhaal van het gebeurde trachtte te doen. „Men vatte mij hij den keel en wilde ons uit het gebouw gooien, maar wij hielden voed bij stuk, en nu zitten wij hier, en we zijn met kettingen en sloten verzekerd, en als wij e'r uit gaan, mogen we er niet weer in. Ziedaar het einde van de van Liersl Het klonk tragisch, maar wij wil den ër meer van weten. Tot dusver was het gesprek gevoerd in den ach teruitgang aan de zijde van den Bin-. neii-Amstol, waarin wij eerst na veel vijven en zessen door de bewaarders waren toegelaten. Nu noodigde de heer Leon van Lier ons uit hem te willen volgen naar den foyer, waar zijrio beide broeders wachtten. Zij waren namelijk van plan den nacht in hun theater door te brén gen, tenzij het hun advocaat, mr. Godfried Parsser, gelukte van den president der rechtbank opheffing van liet beslag te krijgen. Maai- liet voldoén aan d'ie uitnoodiging viiel den journalisten met gemakkelijk. Een man schreeuwde: „Wie hiier niets to maken heeft, gaat er uit!" en vattfe eonigen onzer bij den arm. En de heer Leo'n van Lier, daartegen in: „Ik ben directeur van het Grand-The- ater,, en ik noodig de heeren ml, mee te gaan. Hier is de pers; de heele Amsterdamsche pers. Die zal schrij ven in do krant wat de waarheid is. Ze willen ons het huis uitzetten, en! geen cent zijn we iiun schuldig; geen ceutl Gisteren nog hebben we drie weken huur betaald!" Eii wij volgden. Natuurlijk, welk goed verslaggever zou zien onder die omslai*higheden Jaaen ibeibtten izijn plicht te doen? En bovendien: waren niet inderdaad de heereii Van Lier lieer en ineesier in het Grand Thea tre? Het was een open vraag, en wij kunnen er nog altijd niet het woord op geven. Want de heer Mullens, die, zijne mannen, aan de voorzijde gebouw, de deu'ren bewaakte, hulde zich in een voorzichtig stilzwijgen, ln dezen stand van zakcin achtte hij het, op advies van een naast hem staand heer, beter, gcene inlichtingen aan de pers te verstrekken. Later zou hij zij'n gelijk bewijzen. Om kwa'rt over negen verscheen andermaal een deurwaarder, wede'r- met eenige trawanten, te hulp geroepen door do heeren Solser en Hesse. Op verzoek vaii dezen consta teerde hij, dat alles gereed was om da voorstelling te geven, maa'r dat d'e hec-ren van Luer, doo'r overmacht gedwongen, niet in staat waren, het gebouw ter beschikking van het en semble te stellen. Da art) a vertrok hij weder. En wij bleven wachten wachten op de komst van mr. Godfried Parssér, die wellicht de blijde tijding der ver lossing zou brengen. In den foyer de a'rtisten van het ensemble terneergeslagen door den te genspoed; ze hadden zich gouden ber gen beloofd van de klucht; Director Edmund met 'radden tong en leven- digliei dvan gebaren betoogend, dat hij ih ieder geval op tijd spelen gaat. Immei-s zijn contract enz. De drie ge broeders stil en verslagen nu, in den kring der ijverig-informeerende ver slaggevers, en in de vestibule, de heer Mullens, met eenigo bewakers vau groote lichaamskracht. Om half elf was echter de advo- nog niet verschenen. Toen gungen we. Buiten, ln de Amstelstraat, stonden groepjes nieuwsgierigen, en keken verbaasd naar het gesloten gebouw. „Do bruiloft van Mietje is niet door gegaan'" vertelden ze elkander. LAND EN VOLK. In liet laatste nummer van „Land en Volk", orgaan van den Vrijzinnig- Deniocratischon Bond, wordt mede gedeeld, dat liet blad als „nieuws blad" voortaan den naam zul dragen van „Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhago". Als orgaan van den Vrijziundg-De- mocratischen Bond zal Lu liet laatst dezer maand een nieuw weekblad var- schijnen. oiit- met Sport en Wedstrijden wij veel punnek, waaronder tal van' bekende Noderlandsche zwemmers en autoriteiten op zwem-gebled (o. <1© bondsvoorzitter), als de volgeawte zeventallen tegenover elkaar komen H. V, G. B. J. B. Scholte, R. Pcereboom, L. Robert, R. Remmelts (aanv.), F. Peltenbua-g, A. Venvey, C. J. Moreus. Amersf. Zwemclub H. J. Smit, C. Been), Ch. Marln, Malilor, J. C. de Boer. Munzebrock, K. Deem. Amersfoort is volledig, H. V. G. B heeft een invaller in het doel voor Van der Most van Spijk. De Haarlem mere gaan lianl van stapel. In de eerste minuut schieten Remmelts en Peltenburg al beiden hard over het Amersfoortsche doel. Remmelts en Merens spelen keurig samen. Als Pcltenbu.-g een vrijen worp te nemen krijgt en den bal aan zijn geheel ongedekt liggenden aan voerder geeft, scoort Remmelts met een hard schot van korten afstand. (1-0). H. V. G. B. blijft de sterkste. Job Merens passeert den doelman met een goed schot, inaar dit punt wordt geannuleerd, omdat de Haarlemmer even tevoren den bal met twee han den heeft aangeraakt. Soliolte 9topt keurig een hard, ver schot van Beem en de rust komt met onveramlerdon stand H. V. G. B. leidt 1—0. Na de hervatting vallen de Haar lemmers ween- dadelijk aan. De Amersfoortsche doelman weet een schot van Merens juist nog uit zijn doel te houden, en do goalpaal stopt een horden inzet van Peltenburg. Daarna is het spel meer verdeeld, maar H. V. G. B. is bijzonder op dreef, speelt goed samen eai stuit alle Amersfoortsche aanvallen. Een paar lastige schoten worden door den in valler-doelman uitstekend gehouden. Amersfoort zet er alles op, maar het is vergeefsch, H. V. G. B. weet haar »na verworven leiding te behouden. Als scheidsrechter Meyer tijd fluit, hebben de Haarlemmers het kampi oenschap der geheele tweede klasse na harden strijd veroverd; het zeven tal wordt „na landing" in letterlijken zin gelauwerd. Het spel van Remmelts blank in Me ontmoeting uit Scholte deed heel goed werk in het Haarlemsche doel. Voor H. V. G. B. is dit resultaatde kroon op een uitstekend seizoen, dat geen enkele nederlaag bracht. In ze ven bondswedstrijden wonnen de Haarlemmers vijfmaal en speelden tweemaal gelijk, met een doelgemid- deldo van J6 goals voor en één tegen; twee friendly games weiden met 50 en 8—2 gewonnen. Reglementair is II. V. G. B. door de overwinning van Vrijdag tot eer- ste-klassev gepromoveerd. De Competities van den Nederlandschen Zwemband zijn nu voor dit seizoen geëindigd. De eind stand der eerste klasse is Y, D. J. K. Maas R. Z. C. De slot-stand der wedstrijden om het 2e-k).-kampioenschap is l Ss 2—1 4 11-"" Gemengd Nieuws WATERPOLO. H.V.G.B. kampioen der 2e klasse H. V G. B AMERSF. ZWEMCLUB. 10 Voor de derde en laatste maal ln dit zwem-seizoen hebben Vrijdagmid dag de bedde afdeelings-kampioenen der 2de klasse elkaar ontmoet. Twee maal is de strijd om liet geheele kam pioenschap in gelijk spel geëindigd nog een derde maal zou men el kaar ontmoeten, en dan op neutraal terrein ln Van Heemstede Obelt's inrichting te Amsterdam. Te zes uur zijn daar de Haarlem- ers en «te Amersfoorters present, eoi nadat gerulinen tijd gewacht is op een paar II. V. G. D.'ers, die zich ver laat hebben, vangt te ruim half zeven ^idin# va," féheid&rechter huishoudster van Bingham bleek, dat Kaael Meyer de wed strijd aan. Er is de eenige, <lié amn SCIIIPBRE UKELINGEN. Volgens een bericht uit New-York heeft het stoomschip Mohawk" mid den op zee zeven schipbreukelingen opgepikt, dc eenig overgeblevenen van den onlangs gestranden viermas- ter „Mulclan Seavy". De ongelukkigen hadden veertig uren hulpeloos op zee rondgezwalkt. Hun schip was na vergeefsch© po gingen, om bij Eyelon, dicht bij Char leston, hot anker te laten vallen, ge strand en op een rots te pletter gen. De bemanning was toen in de takeloge geklommen en had zich daaraan vastgeklampt. De masten braken echter en de ongelukkige zee lieden waren in het water gevallen, waar. zij veertig uren aan de woede der golven overgeleverd bleven, tot eindelijk de Mohawk" hen opmerk te en aan boord nam. DE ZWARTE HAND. De New-Yorksclie politie schijnt nu krachtige maatregelen to willen ne men om een einde te maken aan het optreden van de Zwmrte Hand. Woensdag zijn namelijk alle Itali aanse,ho detectives uit het politie corps bijeen geroepen, om de noodige maatregelen hiertoe te beramen. In de laatste weken nemen de misda den der Zwarte 1-Iand weer toe bomaanslagen en kinderroof komen herhaaldelijk voor. Nu nog werden in twee winkels in verschillend© dee- len der stad door bommen groote verwoestingen aangericht. De eige- s dezer winkels hadden gewei- een door de Zwarte Hand ge- ëlscht bedrag te betalen. EEN GIFTMENGSTER. Groot opzien is te Londen gewekt door de arrestatie van een jong meis je, Edith Bingluun. Vier leden van haar familie zijn in een tijdruimte van een paar maanden onder ver dachte omstandigheden gestorven, namelijk twee zusters van een jaar reertig, haar 73-jarige vader en op 15 Augustus haar 27-jarige broeder, James Bingham. Edith Bingharu wordt nu beschuldigd, haai- verwan ten door vergift om het leven ge bracht te hebben. Reeds bij het der de geval had do politie aandacht aan de zaak gewijd. En toen nu Ja mes Bingham in zijn woning ziek word, constateerde men, dat hem een belangrijke portie arsenicum was toegediend. Uit verklaringen van de ten mocht worden, zijn zuster Edith was. Deze was met haar familie in volslagen onmin geraakt. Haar vader had in de laatste maanden voor zijn dood geen woord meer met haar ge sproken. Zij was in schulden geraakt en leidde een slecht leven. WEER EEN DIEFSTAL. Uit de beroemde Mariakork te Lu- beck, die kunstschatten van onmete lijke waarde bevat, welke te allen tijde door vreemdelingen uit ailo landen worden bezichtigd, zijn een kruisbeeld en oen uit hout gesmede leeuw ontvreemd. Het kerkbestuur neemt maatregelen Ier voorkoming van verdere, diefstallen in overwe ging. CHOLERA. Ei- zijn te Konstantinopel 52 nieu we gevalien van cholera, waarvan 20 met do adel ij ken afloop, vooxgeko- Do epidemie verspreidt zich haar den Bosporus in dc voorstad Boe joekdere. Reizigers uit Barcelona komende, melden dat daar een cholera-epide- mie heerecht. DE TURKSCIIE TROON OPVOLGER is gisteren te Berlijn aangekomen en door den keizer ontvangen. WERKLOOSHEID. Donderdag is te Gent het comité in den internat, bond tot be strijding der werkloosheid bijeenge komen, onder voorzitterschap van den gewezen Fran sch en mini ster-pre sident Léon Bourgeois. De volgend© staten hebben verte genwoordigers gezonden België, Ne derland, Frankrijk, Duitschland, En- giöland, Zwitserland, do Ver-eenigd© Staten van Noord-Arnerika, Denemar ken, Rusland, Finland, Oostenrijk- Hongarije, Italië, Luxemburg, Zwe den en Australië. IN DE LUCHT GEVLOGEN. Gistermiddag is in de Steponitzer- baai bij Stettin het rijksstoomschip Strewe" ten gevolge van een ketel- ontploffing in de lucht gevlogen. De kapitein Laabs, de „Baurat" Sle- siusky en zes man worden gedood; twee personen werden doodelijk ge kwetst. DE ONGEREGELDHEDEN TE ST. QUEN'TIN. Uit St. Quentin wordt nog geseina r De ongeregeldheden duurden den ge beden jiachl door. Bij verschillende spekslagers werden de ruilen ingesla gen. De infanterie en de cavalerie maakten charges. Een commissaris vijf agenten weiden gewond. Heden was het rustig in de stad allo winkels, waar levensmiddelen verkocht worden, zijn gesloten, GROOTE BRAND. Tengevolge van een benzine-ont- ploffing ontstond een ernstige brand in een groote drukkerij in de Köpe- nickeretrasse te Berlijn. Een arbeider kwam om en een ander wend zwaar gewond. STAKING GEëlNDIGD. Het gescliil met de kolendragers te Grimsby is voorloopig bijgelegd. VORSTELIJK BEZOEK. Koning Peter van Servië, prinses Helene en kroonprins Alexander zijn gistermiddag op Peterhof aangeko men en aan hot station door den Tsaar en de Tsaritza ontvangen. De koning van Servië is benoemd tot chef van liet 14do regiment infan terie te Olsnetz. DUEZ. De strafkamer van het Parijsche Hof van Cassatie heeft het beroep van den liquidateur der geestelijke goederen Duez tegen het arrest van het Assizenhof van de Lime, waarbij hij veroordeeld werd tot twaalf jaar dwangarbeid, verworpen. Burgerlijke Stand SPAARNDAM. OVERLEDEN J. Nauta, 11 dagen. Stoomvaartberichten i Lot den zieke toegela- HOLLAND-AMERIKA-LIJN. Het stoomschip Potsdam arriveerde 1 September van New-York te Rot terdam. Zijldijk vertrok 80 Aug. van Pihila- delphia naar Rotterdam. KON. IIOLL. LLOYD. Amstelland (uitreis) arriveerde 81 Aug. te Rio Janeiro. Lincolnshire (thuisreis) passeerde 28 Aug. Teneriffe. KON. WEST-IND. MAILDIENST. Prins Willem I vertrok 1 Sept. van Amsterdam naar Paramaribo. STOOM V. -M A ATSCHAPPIJ OCEAAN, Ajax vertrok 30 Aug. van Shanghae naar Amsterdam. Perseus vertrok 28 Aug. van Sin gapore naar Amsterdam. ROTTERDAMSCHE LLOYD. Het stoomschip Djocja (thuisreis; passeerde 31 Augustus Perim. Het stoomschip Goentoer (uitreis) arriveerde 31 Aug. te Padang. Het stoomschip Gorontalo (uitreis) arriveerde 1 Sept. te Port Said. Het stoomschip Sindoro (thuisreis) passeorde 31 Aug. Sagres. Het stoomschip Wilis (thuisreis vertrok 31 Aug. van Perim. STOOMV. MAATSCHAPPIJ NEDERLAND. Het stoomschip BLUiton (uitreis) arriveerde 31 Aug. te Londen. Het stoomschip Koning Willem 1 (thuisreis) passeerde 31 Augustus Point de Galle. Het stoomschip Koning Willem III (uitreis) vertrok 31 Augustus van Ge nua. Het stoomschip Rembrandt (thuis reis) vertrok 31 Augustus van Port Said. Het stoomschip Sumatra (thuisreis) is 31 Aug. Finieterre gepasseerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 10