NIEUWS= en ADVERTENTIEBLAD. 29e Jaargang. No. 8750 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. ZATERDAG 30 DECEMBER 1911 A HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN A D V E R T E N TI N: per drie maanden: Van 1—5 regels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Voor Haarlem i.zu Haarlem van 1—5 regels ƒ1.—elke regel meer 0.20. Reclames 30 Cent per regel. Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der Bij Abonnement aanzienlijk rabat gemeente) 1.30 Jfj.Advertentiën van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing: Franco per post door Nederland1..60 &V/f 50 Cts. voor 3 plaatsingen a contant Afzonderlijke nummers0.0254 V iaTfe) wre&rtaewn Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem0.3754 Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 53. de omstreken en franco per post „0.45 IntercommunaalTelefoonnummerderRedactie600enderAdniinistratie724. Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 12. Telefoonnummer 122. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buïtenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA Warmoesstraat 7678, Amsterdam. Telephoon interc. 6229. DIT NUMMER INSTAAT UIT VIER EN TWINTIG BLADZIJDEN. EERSTE BLAD. Wegens den Nieuwjaarsdag zal het eerstvolgend nummer Dinsdag 2 Jan. verschijnen. AGENDA ZONDAG 31 DECEMBER. Museum van Middeleeuwscho kunst, Jansstraat 50. Geopend van 9 1/2 lot 4 1/2 uur. Schouwburg: Opvoering van Sneeuw witje, 2 uur. KI. Vereeniging: Bioscoopvoorstel lingen, 3 en 8 uur. Bi dsc.. Theater, Gr. Markt: Voor stellingen. MAANDAG 1 JANUARI. Museum van Middeleeuwsche kunst, Jansstraat 50. Geopend van 9 1/2 tot 4 1/2 uur. Schouwburg: Ned. Tooneelvereen. „Gïuck auf", 7 1/2 uur. De Kroon: Ned. Operette-Ensemble: Mascotta, 8 uur. Soc. Vereeniging: Conoert Haarl. Muziekkorps. Sint Bavo, Smedestraat: Bioscoop voorstelling, 8 uur. KI. Vereonig ng: Bioscoopvoorstel lingen, 3 en 8 uur. Biosc.. Theater, Gr. Markt: Voor stellingen. DINSDAG 2 JANUARI. Museum van M-iddeleeuwsche kunst, Jansstraat 50. Geopend van 9 1/2 tot 4 1/2 uur. Orgelbespeling in de Groote Kerk, 1—2 uur. Schouwburg: Tooueelwedstrijd J. J. Cremer. Optieden van „Fritomya", 8 uur. Velsen: Gemeenteraadsvergadering, nam. 1 1<2 uur. OM ONS HEEN No. 1467 Balans en Winst- en Verliesrekening. Ir deze dagen denkt de koopman aar. de balans en de winst- en ver liesrekening over het afgeloopen jaar. Oudejaarsavond verhaaltjes plegen hein te beschrijven als daarmee druk bezig op den avond van den Sisten December zelf, maar dat is zuivere fantasie, want in een zaak van ©eni ge beteekonis gaat met inboeken, af sluiten en tellen zooveel tijd verloren, dat de stand van zaken pas half Ja nuari en dan nog op bet aller-aller- vrcegst bekend kan w«zen. Maar de balans en winst- en verliesrekening, die ik bedoel, kunnen nu wel alvast worueu opgemaakt, omdat ze maar globaal is en wij ons met cijfers niet behoeven op te houden. Hoe staat het, wïl ik namelijk ge vraagd hebben, met de rekening van Haarlem en aanliggende gemeenten Hoe bobben zij in het afgeloopen jaar gewerkt Opzettelijk noem ik al de ze gemeenten to zarnen, omdat hun balans en winst- en verliesrekening verband houdt niet die van Haarlem. Niet in den zin van filialen, maar m dien van kleinere collega's, vakge- nooten, die om zoo te zeggen dezelf de zaken doen. Beginnen we met Haarlem, dan kan gezegd worden, dat onze gemeen te er niet ongunstig voorslaat. li. en W. hadden kans gezien om ons dit jaar naar een lager belas tingpercentage dan het vorige jaar te laten betalen. Daar stond tegenover, dat door den arbeid van den belas tingcontroleur do aanslag van menig een verhoogd is, maar zoo is het im mers ook de goc-fd3 toestand: het juiste bedrag v*n het ink en en dus een zoo laag mogelijk percentage. Vooral in het geval waarin Haarlem verkeert. Onze bebouwbare gronden zijn zoo goed als uitverkocht, zoodat een belangrijke uitbreiding van het aantal inwoners niet meer kan wor den verwacht. Daartegenover staan de eischen van den modernen tijd, die altijd weer meer uitgaven meebren gen, niet stil. Het is dus zaak. dat ieder naar zijn ware inkomen kan woraen Deiast, zoodat de uitbreiding van het bureau van den controleur een productieve uitgaaf genoemd mag worden. De financieele administratie van on ze gemeente valt dus te loven. Overi gens gaan er stemmen op tot versnel ling van het algemeen beheer. Dat maanden lang op eenvoudige zaken moet worden gewacht, dat een herzie ning van een werklied en-reglement jaren vordert en in Raadscommissies geen voortgang rit, is verkeerd en 11a- doelig. De fout zit meer in een stel sel, dan in personen, maar daarom, wordt het ook boog tijd. dat stelsel, van boven af, te herzien en het be heer va-# een groote gemeente min der op is vatten als een administra tie, dan wel als een onderneming. Er zal in het nieuwe jaar wel gelegen heid zijn, daarop eens terug te ko men. Onze grootste zustergexueente, Bloemendaal, ging het evenals vorige jaren weer naar den vleesche. Hoe kan het anders, wanneer men tal van bemiddelde inwoners heeft en de uit gaven van een dorp 1 Wel steeg hier dc plaatselijke belasting, maar zo bleef, in verhouding tot groote ge meenten, nog laag. Een lang hangen de quaestie, de levering van duinwa ter in den Aerdenhout, werd einde lijk opgelost Zoodra dat gescliied 's, zal het ook mogelijk wezen, er een behoorlijke brandweer te stichten, zoodat niet langer, als nu, wat brandt maar rustig door moet blijven bran den. En een groote verbetering voor de plaats schijnt nu eindelijk uit de windselen te zullen komen de tram, die Haarlem met Overveen verbinden en langs den straatweg verder door de gemeente loopen zal. In gelijke gunstige omstandigheden verkeert Heemstede, die nog altijd het financieele wonder vertoont, dat zij het zonder plaatselijke belasting, alleen maai' met opcenten op het per soneel, weet te redden. Het is waar, dat Haarlemmers, die er daarom al leen mochten heentrekken, spoedig gewaar worden, dat de huiseige naars dat verschil voor een deel te rugvinden in de huurprijzen en dat de gemeente Haarlem ook nog een extra bijdrage vordert voor haar on derwijs. Maar gezegd kan worden, dat Heemstede verkeert in een perio de van rustige ontwikkeling, waarbij de raad wijselijk de adviezen van den burgemeester opvolgt. Hier staan groote dingen voor de deur. Plannen van uitbreiding en parkaanleg lig gen gereed voor het moment, dat de electrische tram gereed zal zijn. Heemstede wacht voor haar verderen bloei op een goede verbinding met de stad, maar zoodra die er is zal, naar mijn vaste overtuiging, de gemeente haar vleugels wijd kunnen uitslaan. Een verstandig beheer heeft haar daartoe voorbereid. In zoo gunstige conditiën verkeert de gemeente Bennebroek niet. Zij is wat klein en het schijnt, dat er vrij- wat bouwterrein in vaste handen is, zoodat de uitbreiding der gemeente ook niet wordt bevorderd. Het ge meentebestuur zit dan ook niet, zoo als dat van Heemstede, op rozen, er moet veel meer worden gerekend en gecijferd en elk dubbeltje om zoo te zeggen omgekeerd. Wordt het niet tijd, om, in het belang van Benne broek zelf, te denken aan vereeniging met Heemstede Aardrijkskundig is daar alles voor, de bedrijven die er worden uitgeoefend zijn dezelfde, de belangen die de twee gemeenten heb ben bij de toekomst van Haarlem gaan parallel. Waarom zou meu dan niet één krachtige gemeente Heem stede—Bennebroek stichten Voor Zandvoort is het afgeloopen jaar minder gunstig geweest. Niet al tijd wist het bestuur der gemeente een breed standpunt in te nemen, di recte voordeelen wegen meermalen zwaarder, dan nuttige verbeteringen, die geld moesten kosten. De diphthe ric die opgetreden is, heeft nu aan de ingezetenen grooten last en belangrij ke schade berokkend en het ©inde daarvan is nog niet to overzien. Ma ar de gemeente is thans een nieuw tijdperk ingetreden van sanitaire maatregelen en zal 0. a. eindelijk spoedig behoorlijk water hebben. In dien het gemeentebestuur uit het ge beurde een les weet te putton, is deze niet te vergeefs geweest. Naar het Noorden zien we be nauwdheid. In Schoten een pas ver groot© Raad, vol moderne plannen, een beetje wild nog als van jeugdige Raadsheeren te verwachten is. Een burgemeester, meer bezadigd en zijn verantwoordelijkheid gevoelende, vol strekt niet ontoegankelijk voor nieu were denkbeelden, maar zich afvra gende „waar moet voor dat alles het geld vandaan komen Kortom een gemeente, die in een moeilijke positie verkeert en zeer voorzichtig zal moeten worden beheerd, wanneer men schokken vermijden wil. Overi gens strevende naar het goede. Of is het niet mooi voor een kleine ge- meonte, dat zij gas en duinwater heeft of weldra hebben zal Dat dankt zij aan de nabijheid van Haar lem. Indien ik Nieuwjaarscadeautjes zond, dan zou ©en kilo kalmte en voorzichtigheid den Raad van Vel sen wel passen. Na een periode van rustig, misschien wel wat over-rustig belveer, is zij nu gekomen in een sta dium van ik zou bijna zeggen wilden vooruitgang. Alles wordt te gelijk overhoop gehaald, men haast zich of er over drie maanden geen tijd meer wezen zou, de Raad komt bijna elke week bijeen en verspilt den tijd met eindelooze debatten. Het is of sommi ge leden de beteeken is van Velsen niet goed meer weten te schatten die van een bescheiden, zeer zonder ling samengestelde gemeente, die dus zeer voorzichtig diende te worden be stuurd. Dat is niet bet geval en zoo vliegen de uitgaven omhoog. Wat daaruit in 1912 groeien zal ziet me nigeen met belangstelling tegemoet. Ilaarlemmerliede en Spaarmvoude, onze oostelijke buur, gaat haar kal- men gang onder een gematigd be stuur en een goeden burgemeester. Zij wordt door de tram ©enerzijds en de uitbreiding van Haarlem ander zijds, als landelijke gemeente genoopt tot overwegingen van stedelijken aard, die haar evenwel niet in verwarring brengen. En daarmee aan den bloei van on ze streek voor 1912 HEIL. Stadsnieuws STUKKEN VAN DEN RAAD. DE RECHTSPOSITIE VAN GEMEENTE-AMBTENAREN. De heeren J. II. Thiel, J. Heerkens Thijssen, A. van R'ossum, E. Levert cn P. Tjeenk Willink zijn op 9 Augus tus benoemd tot leden van een Com missie, die na te gaan had, of en in hoeverre de rechtspositie der Ge meente-ambtenaren regeLing behoeft. Drie maanden daarna reeds op dien lofwaardigen spoed mag de aan dacht gevestigd worden heeft de Commissie haar rapport naar het Stadhuis gezonden. En binnen een maand is 't vandaar naar den Raad gezonden. De Commissie beantwoordt de vraag of nadere positieregeling der ambtenaren noodig is, bevestigend. Naast een Werklied en reglement heeft zij daarom een Ambtenaren-re glement ontworpen, waaronder val len alle ambtenaren, beambten en bedienden. De scheidin g tusschen ambten aren en werklieden is zuiver formeel. De Commissie stelt echter deze definitie, dat een werkman een persoon is, die zijn arbeidskracht slechts gedurende oen bepaalden tijd beschikbaar steil, terwijl een ambtenaar zijn goheele werkkracht aan zijn betrekking geeft. Daarom worden geen voorstel len gedaan in dit ambtenaarsregie- ment om extrawerk (overuren en Zondagsarbeid) afzonderlijk te be- loonen. De Commissie heeft 't Ambtenaars- reglement geheel doen aansluiten aan 't Werkliedenreglement. In verhand daarmee stelt de Com missie voor de brugwachters weer te brengen ouder Gemeentewerklieden. Niet onder de ambtenaren zijn ge bracht het onderwijzend personeel bij Hooger, Middelbaar en Lager Onder wijs, de Gemeente-secretaris en do Gemeente-ontvanger, omdat de posi tie dezer ambtenaren in oen Rijkswet is geregeld. Ook de politie is uitgeschakeld, om dezelfde reden en ook omdat dit de bevoegdheid van den Burgemeester raakt. Ten-opzichte van de ambtenaren en bedienden op de Plaats, secretarie, kunnen geen regelen omtrent benoe ming en ontslag gegeven worden. De Commissie hoopt echter, dat B. en W. aan wie benoeming en ontslag is opgedragen, een gelijke regeling voor deze ambtenaren zullen maken, als in dit Ambtenaren-reglement wordt voorgesteld. Overigens geeft de Commissie in overweging ook bij de politie te bre ken met het boetestelsel, dat ook in andere Gemeentediensten is afge schaft. Maar daarover zal den Bur gemeester eerst praeadvies bohooren te worden verzocht. Niet onder het Ambtenaars-reglement vallen voorts de ambtenaren van den Burg. Stand, het personeel van de brandweer en de leden van het Burg. Armbestuur, omdat hun dienstverhouding tot de Gemeente niet is een ïn-dienst zijn der Gemeente. Wel kunnen daartoe gebracht worden het personeel van de Gemeen tel. instellingen, als bv. het Armbe stuur en het Gasthuis. Maar de Com missie meent niet te moeten voorstel len om de personeelen van 't Gasthu s en Armenhuis bij deze regeling te moeten betrekken, daar het inwonen de personeel 't grootste deel on der andere voorwaarden werkt dan andere Gemeente-ambtenaren. Om te voorkomen, dat deze ambte naren rechteloos zouden zijn, zouden Regenten van het Gasthuis en het Burg. Armbestuur regelingen kunnen ontwerpen, die bij 't Ambtenaren-re glement aansluiten. Ook personen, die hun hoofdbetrekking niet ioi den Gemeentedienst vinden, zijn uitge schakeld. Het reglement stelt voor een uni forme salari8regeLng, met minuna en maxima, be bepalen voor alle ambte naren, ook voor de hoofdambtenaren, die nog geen salar.sregeling htbben. Aan do bepalingen ontleenen wij 't Om tot ambtenaar te kunnen wor den aangesteld, moet uien voldoende bekwaamheid bezitten, van goed le vensgedrag rijn, n.et ouder dan 35 jaar zijn en een gezondheidsattest van den aangewezen deskundige over leggen. In bijzondere gevallen mag de ambtenaar ouder dan 35 jaar zijn bij zijn aanstelling. De proeftijd kan ten hoogste twee jaar duren. Zonder vergunning van B. en W. mogen de ambtenaren of hum gezin geen functies enz. uitoefenen. De verhoog.ngen bedragen I 50 voor i een max.uitun-salaris beneden f 1000. f 100 voor maximum-salaris van f 100Ó tot f 3000. De verhoogiugen voor wed den boven f 3000 worden bij afzonder lijke verordeningen vastgesteld. Do verhoogingen geschieden dik jaar, te beginnen, wanneer de amb tenaar tsveo jaren in betrekking is. Voor 't waarnemen van andere be zigheden in Gemeentedienst kan een toeslag verleend worden. De arbeidstijd bedraagt 60 uren per week, zonder de rusttijden. Do Commissie merkt op, dat vele ambtenaren onder dit minimum blij ven. Hoewel sonumiger arbeid niet in uren ar be ds valt te waardeeren, zai 't misschien voor andere ambtenaren overweg, ng verdienen den arbeidstijd te herzien. De hoofdambtenaren kunnen ook Sn onvoorziene gevallen diensten vorde ren bpiten de werkuren en op Zon- en feestdagen, zonder vergoeding. De vacanjie bedraagt minstens 6 dagen per jaar. Bij 't vervullen van militaire dien sten, die zes weken of minder vorde ren, gaat tiet salaris door, anders niet. De ambtenaar, die ongevraagd eer vol ontslag krijgt, wordt opgezegd met eer. maand 11a den eerste van de volgende maand. Wanneer hij geen vrachtgeld of pensioen krijgt, ont vangt hij zooveel procenten van zijn laatste jaarwedde, als hij volle jaren in dienst der Gemeente is geweest. De ambtenaar, wiens ongevraagd eervol ontslag wordt overwogen, kan zijn belangen voordragen bij zijn hoofdambtenaar en desgevraagd bij een lid van B. en W. Ongevraagd eervol ontslag kan al leen verleend worden wegens: het bereiken van 65-jarigen of hoogeren leeftijd, hot overbodig worden van diensten, door reorganisatie, of op- heff.ng der betrekking, lichamelijk© of geestelijke ongeschiktheid, door gaande ongeschiktheid voor zijn werk, omdat de algemeen© belangen van den dienst zijn verwijdering noodiza- kolijk maken. Wio in aanmerking gebracht wordt voor eervol ontslag om die twee laat ste redenen, kan binnen acht dagen in beroep komen bij de Commissie v. Advies. Als straffen kunnen warden gege ven: berisping, inhouding, of beper king der vacantia, schorsing met in houding van salaris, terugzetting tot lager-gesalarieorde werkkring, ont- len van meening zijn, dat wanneer tot asfalteering werd overgegaan on der de nieuwe tramlijn een beton-on- derbed zou moeten worden aan go- bracht. De lieer Burgersdijk was ech ter van oordeel, dat er ook een con structie van het plaveisel mogelijk is, waarbij onder de rails geen be- tonbed wordt aangebracht. Zoo zou men dus de asfalteering ook kun nen doen geschieden, wanneer de rails gelegd waren. Het is nu ook vrijwel zeker, dat de asfalteering niet gelijk met de railsleggïng zal geschieden, want de directie denkt in het eind van Februa ri of het begin van Maart te doen be ginnen met het leggen der rails. Da tijd van ruim een maand is zeker slag zonder pensioen, wachtgeld of kort de asfaltcering voor te bereiden procenten.De gestrafte ambtenaar kan binnen 8 dagen in beroep komen bij B. en W. Het beroep schorst de straf. De Commissie van Advies wordt op dezelfde wijze samengesteld als de Commissie van Advies voor do Werk lieden. DE NEDERLANDSCHE OPERA EN OPERETTE. Voor een ditmaal goed bezetten Schouwburg, het was een abonne- daar de Raad eerst nog een voorstel zal moeten behandelen, een voorstel, waarvan intusschen nog niets ver luid is. Neutr. Gem. Koor „Euterpe" Met ingang van 1 Januari znl do heer Henri Berghuis hel directeur schap van bovengenoemd koor aan- vo arden. Aanbesteding. Bij onderhaiktsche aanbesteden - - J. mente-voorstelling. aingen de beide door den bouwkundige H J. Nehsscn, geliefkoosde operas „Cavalleria Rus- namens zijn principaal, den Loer P. ticana" (Siciliaansehe Boereneer) en P. Rietfort opgedragen het verbouwen ,-an het winkelhuis Gierstraat 44. Aanbesteding. Heden werd door den bouwkundige „Paljas' De rollen werden gespeeld en ge zongen door de beste krachten, die dit gezelschap voor het voetlicht kan brengen, namelijk de dames Faniella Mathyse, Gicsen en Engelen SewingH. J- Nelissen, namens zijn prinei- en do heeren Moes, Orelio, Pauwels, paal M.-C. Busé de Laat, ondershands Hubert en Hcrre dé Vos, terwijl de aanbesteed het maken van een winkel leiding was toevertrouwd aan den [)Uj voor manufacturenwinkels do J. A. Kwast, den voortrellUykcn K,«centaal llarrevncle- inurikalen dirigent. In „Cavalleria Rustieana" traden bijzonder op den voorgrond mejuffr. Faniella en de heer Moes, namelijk wat hun zang betreft, terwijl de an dere partij ©a beter waren wal actie aangaattoch hadden wij van mej. Faniella een nog wat duidelijker uit spraak gewenscht Hel orkest, voornamelijk de 1ste violen, was heel goed; jammer van die klokken dc e leek wel f. In „Paljas", Leoncavallo's meester werk, vierde de heer Pauwels een triumf, door zijn smart-aria, die dan ook werkelijk zeer expressief gezon gen werd - hij is tevens als acteur te roemen er werd 4 a 5 malen ge haald. Nedda, mevr. Engelen Sewing, von den wij voor deze rol niet los ge noeg haar zang blijft evenwel altijd te loven. Do lieer Orelio (Tonio) was hior ook weer ineor acteur daD zanger: om ziin koddiee actie vermaakte het pu bliek zich blijkbaar nogal, maar zijn proloog was als altijd vol gloed. Den heer Horre de Vos hadden wij als operazanger nog niet ontmoet: hij voldeed wel, doch hem zij aanbevo len voorzichtig te riin met het drij ven der hooeero tonen soms zong hij een kwart te hoog. Aan den heer Kwast zouden wij gaarne voor dergelijke werken nog eens een volledig orkest zien toebe deeld. Hoewel de orkestleden hun uiterst© best deden, was toch met die clima xte bereiken, die in deze ope ra's zou'n nauw verband houdt niet hetgeen er cp het tooneel voorvalt- Leoncavallo die in zijn meesterlijke orkeetratie blijkbaar van ieder strijk instrument, behalve de contra-bassen natuurlijk, er of 8 schijnt te ver langen, wordt door zulk ee ting tê kort gedaan. straat no. 9—11. Ingesohreven werd ats volgt: P. de Lugt, f 4950.30. J. E. A. Kaub en A. Bierboom, f 5010. J. Miezêrus, f 5065. J. Winnubst, f 5070. Firma A. A. v. Zanten, f 5240. J. N. v. d. Vlerk, f 5264. liet werk is opgedragen aan den aannemer P. de Lugt. SONATEN-AVOND. Spoedig zullen do heer FerrrncciO Bonavia, violist te Manchester en Me juffrouw Annie Kroeze, pianiste to's- Gravenhage, hiér eon sonatenavond geven. D© heer Bonavia is le violist aan het Hallé Orkest, onder Richter te Manchester en wordt gerangschikt onder d» beste Engelsch© violisten. Ook als componist lieoft hij zich daar reeds veel naam verworven. De Manchester Guardian schrijft over hom: Mr. Bonavia's kracht Kgt klaarblijkelijk juist daar, waar do moeste van hun zwakheid blijk geven; in zijn sped legt hij groote beschaafd heid en teoderheid Mej. Kroeze spoelde onlangs met veel succes te Geneve. De pers was vol lof over haar prestaties. HET TOONEEL „BIOSCOOP-GEHEIMEN dodr „JACOB VAN LENNEP Wanneer het bestuur van de too- neelvoreeuiging „Jacob van Lcnnep" bij de keuze van „Biosecop-Gehc-i- bezet-men" de gedachte heeft gehad, en „„.v 0dat heeft liet ongetwijfeld om den Wanneer onze gedachten afdwalen, leden eens een pleizierigen avond te naar den tijd, dat hier de Opera van verscliaffen, dan kan het niet de C. van der Linden debuteerde, dan meeste voldoening op den avend van kunnen <ie opvoeringen, wat het gisteren terugzien. *t Was een lach- orkestrale gedeelte betreft, den toets avond! eter vergelijking niet doorstaan. I Want het blijspel Bioscoop-Ge 11 e 1- Maar toch, alles te ramen geno-1 men" T is een kluchtspel, al is liet men, is or voor hen, die ook wat' als comedie aangekondigd! bezit wilden zien van dit Opera-gezel-alle gegevens om een uitgaand pu- sciiap, veel te genieten. bliek in een gullen lach te doen hou- Yvuuneer krijgen wij nu eens een den. Ein niet alleen 't publiek toonde nieuwe of voor Haarlem, nog onbeken de epora K-. Ds Eleotrlscfie tram. Door de Noord-Zuid-Hollandsche Tram wegmaatschappij is do levering1 van 15 tramwagens voor de nieuwe j lijnen door Haarlem, opgedragen aan do firma Beynes, voor de som van on geveer f lüo.OÜO. j De levering moet geschieden op 1 September 1912. Omstreeks dien ter mijn hoopt de directie de nieuwe lij nen te kunnen in gebruik nomen, onvoorziene omstandigheden natuur- Ilijk voorbehouden. We hebben de directie naar haar meening gevraagd, omtrent de asfal teer ing der hoofdstraten. De heer Burgersdijk deelde ons mede, dat de directie, bij den aanleg der lijnen geen rekening houdt met de asfa Hee ling der straten. Men woot, dat ve- oen vroolijk gezicht, om 't gespeelde, zelfs do vorontvvaardigd-moeteu- schijnendc mevrouw Hallerstadt cn mevrouw Knauer, kondon nu-en-dan een breeden lach niet verbijten. De geschiedenis draait om een bios coop-opneming in de badplaats ()ost onde. Meneer HAHeuetadt, «iie aan'een zakenreis naar Londen een snoep reisje naar Oostende verbond, is het slachtoffer geworden van de kinema tograaf, die hem, terwijl hij in zoet gekout met een dametje was, op de film zette in ai rijn trouweloosheid. Pechvogel als hij is, gaat nij later te Berlijn met vrouw en schoonmama de bioskoop zien, waar zijn avontuur tje vertoond wordt. Later blijkt, dat ook zijn vriend, Boris Measky, in ge lijksoortige situatie, vereeuwigd is door de cinema. En zelfs schoonpapa ziet men daar te voeten uit, bij eon slippertje, «en gpeech afstekend bo ven op een tafel met champagnefles- schen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 1