VELO VELO T SOMel OPRUIMING A.von MR MÖHLEN, Hotel-Pension Weslerhout' „De Roem van Arnhem" Fa. Wed. VERMEER Co., Dames Hemden, Pantalons, enz. Tricot Goederen [Wollen.] Wiita Goederen. Wollen Goederen. &DVERTENTOËBi zeer fijne Tatellikeur Adrianns v. fl. Eelaart Waschmachines Wringmachines bet WaterdiGhtmakend Eenlgs Ledersmeer B. VALLENBDÜK. GROOTE HALFJAARLUKSCHE KINDERJURKEN, MANTELS EN HOEDEN, ROKKEN, SPREIEN en HÜISHOUDSCHDRTEN Alle Restanten en ongelijke getallen van Sloopen van Fransch Madapolam mei Monogram-letter van 29 ct. af p. stuk. EXTRA AAMBIEDING Onderlijfjes 1.19 9 Ct. 1.19 1.29 1.59 1.69 Jaeger Heeren Pantalons a 1.9 Borstrokken 2.15 Dames Pantalons 2.10 Kinder Lijfbroeken 1.30 Dames Flanellen 1.25 6'4 Wit Katoen LS' per El 17'eet. 6/4 Fransch Madapolam p. El 21 c. 5'4 "a Linnen Handdoeken per doz. 3.90 514 Geheel linnen Handdoeken per doz. 5.90 514 ''a Linnen Servetten per doz. 3.90 6'4 x 814 "a Linnen Dekservetten per st. 69 ct. 814 x 10J4 ''a Linnen Dekservetten per st. 1.15 Sloopen v. fr. Madapolam p. stuk 49 ct. Madapolam m. letter of teston 59 ct. Graslinnen Lakens 8141 persoons p. st. 1.15 iö-4 2 persoons p. st. 1.55 Wollen Lijfjes van af 49 ct. Dames Konsen geweven 59 ct. van af 39 ct. Heeren Sokken gebreide 49 ct. GROOTE MARKT 25. TELEFOONNUMMER 1471. Horloges en Pendules. rasgenoot Légitimus, die afgevaar digde is, en spraken Nu massa Gérault-Richard. bij zijn vaderen verzameld, niet lvoter weten dan dat massa Légitimus woixlt candidaat voor Senaat, voor de eere van Guadeloupe. Légitimus moet geantwoord heb ben Zal zien, geachte medeburgers. Dank intusschen voor in ikke gesteld vertrouwen. Helaas de cynische Parijzenaars verspreidden het gerucht, dat Légiti- mus den llden December laatstleden uit Guadeloupe was vertrokken, met een blanco-mandaat voor het senator schap in zijn zak. Hij zou het candi- daatschap aan den meestbiedende hebben te verkoopen en den uitslag moeten seinen aan zijn partijgenoo- ten Heftige ontroering onder de par-j lementaiisten.... Nauwelijks was Lé- gitimus dan ook te Saint-Nazaire aangekomen, of hij zog zich omringd door reporters, dio procies het naadje van de kous wenschlen te weten. De neger liet lachend zijne witte' tanden zien en sprak Zie eens, hoe men alles ver-| vormt. O, de menschen zijn laster lijk 1 Verbeeld je: con blanco-man daat voor senator in mijn zak ga n'existe pas 1 Wat existeert dan wel Toen de socialistische senatoria- le gedelegeerden mij unaniem candi daat stelden, in do plaats van den betreurden Gérault-Richard, voegde ik hun toe ,,Gij moet u niet laten verblinden door uw groote vriend schap voor mij. Zijt gij or zeker van, dat ik u in den Senaat dezelfde dien sten zou kuinen bewijzen als iemand anders, die invloedrijker is dan ik t Op dit oogenfclik roept gij mij uit; i morgen zult gij er misschien spijt van hebben. Ik ben reeds uw vertegen woordiger in de Kamer ik 6peel de rol in, die ik kan vervullen. Denkt gij niet, dat een republikein van Frankrijk, beroemd door zijn naam en zijn talent, in don Senaat beter op zijn plaats zou zijn dan ik, om uw belangen te behartigen Par ticuliere zaken roepen mij te Parijs. Laat mij daar de vrijheid, mijn vrienden te raadplegen. Raden zij mij aan, de candidatuur aan te ne men, die gij ine aanbiedt, dan ik die aan. Stellen zij me de candida tuur van iemand uit de metropolis voor, die onzen ideeën is toegedaan, dan zal ik u die voorstellen." Mijn toespraakje vond algemeen instem ming. En nu ben ik hier in Frankrijk, waar ik mijn 'vrienden zal gaan raadplegen. Ik kom aan zonder voor opgestelde ideeën, zonder dat een naam in mijn brein of op mijn lippen is Ik ga nadenken, raad vragen aan allen, die mijn land liefhebben. Daar na zal ik een besluit nemen. Het gelaat van den neger glom van bescheidenheid en vaderlandsliefde. En met .1e grootste beminnelijkheid hernam hij U vertelt me daar, dat sommige dagbladen mij beschuldigd hebben, naar Frankrijk te zijn gegaan om er een scnatorsmandaat aan den meest biedende te verkoopen. Ik werp die loelijke beschuldiging ver van Bij ons koopt noch verkoopt verkiezlngsmandaten, doch ons volk heeft het recht, nietwaar, den aller- besten candidaat te kiezen. Wij had den er een hij is plotseling gestor ven. Men heeft mij aangewezen urn hem te vervangen. In heg in.sol heli ik hot aangenomen, doch indien iemand vind, die nuttiger is dan ik, dan sta ik hem, in het belang van mijn land, mijn plaats af. Ik maak mij geen illusies. Onze zaak zou in den Senaat beter door een Parijze- naar, dan door mij bepleit worden. Wanneer ik zeg, dat wij sedert jaren slachtoffers van onrechtvaardigheid zijn, heeft men moeite mij te geloo- ven. Wanneer ik zog, dat onze bevol king van honger omkomt, vraagt men zich af, of ik niet overdrijf. Laat een Parijzenaar die woorden uitspreken, en men zal er meer gewicht aan hech ten. Ziedaar mijn stelling. Ze is een voudig en duidelijk. Ik wensch mijn land graag gelukkig te zien, er daarvoor ben ik bereid af te zien var het mij aangeboden mandaat van se nator, en zelfs, zoo noodig, van hel mandaat van afgevaardigde, dat ik heb. Indien dit offer mijn medebur gers van dienst zou zijn, zou het me licht vallen. De heer Légitimus Wft3 zeer ont roerd zoo scheen het althans. Kijk eens, wat massa Légitimus be weert. kin waar zijn. Doch is het niet kenschetsend, dat bijna niemand, al lerminst de politici, aan de waarheid van zijn woorden gelooft Wie zich eenmaal in het parlementarisme heeft geworpen, zoo meent bijkans ieder een, is een bedorven sujet, ook al was hij aanvankelijk een naïeve neger. Bekende onlangs de heer Vagnat, senator van de Hantes-Alpes, niet volmondig, dat. men hem had aange boden. zijn zetel voor goed geld over te nemen En vond niet iedereen des heeren Vagnat's venrntwaard ig:ng over dat fel of aanstellerig öf in hooge mate naïef? Hoeren wij niet dikwijls vertellen, dat de verkiezingscampagne van de zen of genen afgevaardigde hem zoo- en zooveel duizend francs heeft ge kost? Wonen wij niet geregeld het goval bij, dat een kandidaat z'.ohzehen in de wolken verheft en zijn mede-kan daten door liet slijk haalt? Kon Légitimus, indien hij zich min der geschikt aohtte voor het senato'is- baantje, de hem aangeboden kandi datuur niet weigeren? Is liet niet algemeen bekend, dat Gémiilt-Ridhard bij zijn Leven de grootste vijand van Légiitimus was? Toen Légitimus, lange jaren gele den, voor het eerst door zijn landgo- nooten naar de Kamer werd afge vaardigd, was de ziel van dezen zwar te blank als een duive. Dooh lang zamerhand heeft ook hem het bederf van het parlementarisme aangetast. En er is nu, geloof ik, niemand, <i.e lijn verhaal ,,au sérieux" neemt. Trou wens, onze neger heeft al aardig wat galgenhumor en hantee'rt reeds se dert jaren het wapen der ironie hetgeen een blijk van civilisatie mag worden genoemd. Hoor hem nu ver tellen: Sedert mijn aankomst in Frank rijk bob ik heed'veed brieven ontvan gen, waarin bekend» personen mij L.eten weten, dat zij ach gaame kan didaat zouden stellen voor den sena torszetel van Guadeloupe. De aanhef van bijna al di.e brieven luidt: ,,Mijn .waarde vriend"... Ik wist waarlijk niet, dat ik zooveel vrienden had. Enfin, het geknoei voor de verkie zingen van 7 Januari a.s. is bereids in vulden gang. Heel veel trekt aidh liet groote publiek niet van de knoeie rij aan, indachtig aan de zegswijze: „En France tout fmit par la chan son!" „Par la chanson"... hm... In liet verslag over de beroemde zit ting, waarop Gambetta oen der schoonste redevoeringen had gehou den, die ooit op do Fransche tribune zijn uitgesproken, kwam de volgende opmerking voor: „Verschillend» afgevaardigden van de rechterzijde bootsen dierengelui den na". Er is wel eenig versdhil tusschen chansons en dierengeluiden, ook al worden deze voortgebracht door men schel ijk» keien. Opmerkelijk is ook, dat bovenge noemde heer Gérault-Richard begon als chansonnier en eindigde als poli ticus. Toan hij, lange jaren geleden, als provinciaall voor liet eerst te Pa rijs kwam, wendde hij zich tot Ma'r- cel Lcgay die thans „Ie doyen de chansonniers" is en schreef liedjes, die Legay dan op muziek zette en in het publiek voordroeg. Dat was in 1880. Vijftien jaar later werd Gérault- Richard tot afgevaardigde van Gua deloupe verkozen. Sinds dien schreef hij geen chansons meer. „Böso Men schen halben keine Lieder". OTTO KNAAP. De Veriekerlng-Sooleloit „DIE S11ITBL" te Amsterdam. Verzekert ttgin Brand' en Diefstal- mat Inbraaksohade op M«r voordeellge eondltltn. Hoofdagenten voor Haarlem en Ometreken STOEL en HENGEVELD, Wllsonspleln 11. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 30 Cts. per regeL in magnifique verpakking van Arnhem's Fayencewerk. Over de geheele wereld uitsluitend in de fijnste zaken verkrijgbaar. Arnhem. Stadsnieuws TERAARDEBESTBLL1NG- A. VAN DER VIES. Op de begraafplaats Westerveld, nabij Santpoort, heeft Vrijdagmiddag om half twee zooals we reeds in 't kort meldden onder zeer groote be- Inngstelling de beaarding pluats ge had van het stoffelijk overschot van den heer A. van der Vies, in leven ingenieur aan de Centrale Werk plaats der H. IJ. S. M. Zeer vele amb tenaren en andere leden van het per soneel dor maatschappij bevonden zich in de menigte deelnemende be langstellenden, die in de aula op de begraafplaats bijeen was. Als eerste spreker trad de heer Roessingh van Iterson, hoofdambtenaar der H. IJ. S. M., naar veren. Hij zeide bij deze lijkbaar te willen uitspreken het leed, dat bij de maatschappij, bij directie en per soneel, het overlijden van Van der Vies had teweeggebracht. Gij al dus spreker die hier gekomen zijt om hem de laatste eer te bewijzen gij moet dat leed doelen. Den over ledene schetste spreker als iemand van een beminnelijk karakter, die bo vendien een man van groote gaven en vernuft was. Zijn werken aan de II. IJ. S. M. beantwoordde volkomen aan de in hem gestelde verwachtin gen. en hïi werd aan de grootste af- deeling der maatschappij, aan de Centrale Werkplaats, verbonden. Zij, die onder hem gediend hebben, weten welk een humaan chef hij was. Droevig is het dat hij, op de mid daghoogte van het leven gekomen, dat leven heeft moeten verlaten. De tweede woordvoerder, de heer Heytin e uit 's-Gravenhage, her- ducht den overledene als iemand, die zich weliswaar weinig uitliet, maar toch voor ieder steeds gereed was. Een voorbeeld was hij in elk opzicht als burger, als werker, als vriend en vooral als vader De herinne ring aan hem zal nooit verloren gaan hel is de herinnering aun een edel monsch I De heer W. vaa der Vies, uit Ellecom, bracht tenslotte namens de weduwe hartelijkcn dank aan allen, die gekomen waren om hier een laat ste hulde te brengen, en vooral de H. IJ. S. M. Spreker wekte het zoontje van den overledene op, het voorbeeld, hem door zijn vader gegeven, na te volgen in zijn leven, en betuigde ten slotte nog dank voor de goede en liefdevolle verpleging, die de overledene lijdeus zijn laatste ziekte had ondervonden. De lijkbaar werd nu uit do aula naar het graf gebracht. Daarin werd de kist neergelaten, en tenslotte dank te nog bij het met bloemstukken over dekte graf een der familieleden voor de laatste eer. den overledene bewe zen. (met 2 jaar garantie) in prijzen vanaf f 22.50 (met 5 Jaar garantie) zijn beslist de beste 1 contant en op afbetaling. Op proof te bekomen en In werking te zlan ieöeren Ml AND AG van 2 tot 5 uur uitsluitend tn het filiaal der VELO WASCHMACHINE M". DAMSTRAAT 8, HAARLEM. is verkrijgbaar in busjes ad f 0.25 en f 0.15. Dit is tot nog toe het dat het schoenwerk nietalleen heer lijk zacht, doch tevens waterdicht maakt en conserveert. Overal wedervorkoopers gevraagd. FABRIKANTEN Oudewater. A. BOOGAARD, Burgwal No. 70 maakt bekend, dat de HO.— zijn toegekend aan den heer Assenstraai No. 3. Het vel woog 1 KiSo 2 lood. Sport en Wedstrijden Schaken. Bij den Dinsdag (2dem Kerstdag) gehouden schaakwedstrijd to Amster dam, böhaalde do Iveo'r H. W. van Dort van hier, lid van het Haarl. Schaakgezelschap, in de 3de klasse den len prijs, namelijk een ai Weren medaille. DE GEZONDE APOTHEEK. Slijterij „de Oude Boll". Levert bij m. listens één Liter. Alles prima Qualiteit, per Liter. Genever en zuivere Citroen van schillen 1.10 Brandewijn en Oranjebitter D.Z.R. 1.20 Reclame Cognac 1.40 Verder Punch en alle soorten van gedistilleerd tegen concurreeïende prijzen. Aanbevelend, H. SCHUURMAN. Gderstr. 78, hoek Doelstraat. ut, Irtich, weetiaehte Stokpaardjes-lS-Zeep I Van DINSDAG 2 JANUARI a. s. af, zullen gedurende eenige weken tegen zeer lage prijzen worden opgeruimd, alsmede een groote partij Wollen Dames° en Kinderkousen, Wollen Heerensokken 49 cent, Dames- en Kinderhandschoenen. Handdoeken Theedoeken Dames Flanellen Servetten Glazendoeken Dames Piqué Rokken Tafellakens Potdoeken etc. etc. toen met sterke feston van fijne madapolam en breed borduursel 1 m. borduursel L br. borduursel bijna geheel O QC H ft wol L.xJU bijna geheel 9 H wol O. onopgemaakt voor hemden en sloopeu. bi cill. breed gebreide 68 Ct. Kinder Schoolkousen geweven 59 Ct. Een groote partij Coupons Witte Katoen, Grsslinntm, Gerstekorrel, lïfiadapolam enz. zullen tegen SPOTPRIJZEN worden UITVERKOCHT. Groote Badhanddoeken van 34, 39 en 44 cent. Deze verkoop geschiedt uitsluitend a Contant zonder verdere korting en worden gedurende deze opruiming geen stalen of Opruimingsgoederen op zicht gezonden. bestaat ia een teder vlekltealooe gelaat, Irtich, rooskleurig uiterlijk en bltnke fluireetiechte huid. DU allee verkrijgt men door: Lellen- melk van Bergmann A Co., Radebeul-Dresden, j Fabriek!merk: .Stokpaardjet1 alleen echt in rood - geelt (hollandfcht) ver- t pakking k 50 cents per thik verkrijgbaar bij: t H. VAN DIJK, Groote Houtstraat; j F. W MARTIN, Gr. Houtstraat, en„.i..!.. A. OOIEVAAR, Coiffeur Gr. Hout- i3 mlDD'M 0aans van M Station straat GEZONDHEIDS-HUIS, Bar-11 El8CtrlSCh8 SpOOF. BERKEMEIJER v.h. PAUL MICHE N.Z. Voorburgwal 268, Amsterdam Teleph. Interc. 7592 Atelier voor Reparation Westerhoutstraat 20-22. Tel. Interc. 553. Tel. Interc. 558. Ie KLASSE HOTEL. Ook gelegenheid voor Diners.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 10