WAK &W DINSDAG 2 JANUAR11912 groote voordeel, deze veertien dagen zijn iiikoopen te doen in onze magazijnen. Ziet vooral onze etalages 11 verschillende partijen: Winter-Artikelen, Ge maakte Goederes, Blouses, Bokken, Mode artikelen, Sü ekens, Vloerzeilen, enz. enz. tegen SAFE-DEPOSIT. Wij zijn er zeker van, dat, indien men de welke wij voor de verschillende DEGELIJKE ARTIKELEN noteeren, vergelijkt, ieder overtuigd is van het J. W. G. DROSTE, Safe-Loketten in verschillende maten Vraagt prijsopgave NAAIMACHINES zijn onover trefbaar en voldoen aan alle Bartelforisstraat 4. SLECHTS zullen, "«wij GUEPIN EN VAN DER VLUGT, Spaarne 64, belasten aicb mot Inbewaarneaiing en Administratie van Vermogens, be handeling van Grootboekzaken, Incasseer ing van Wissels, aan- en verkoop van Effecten en Vreemd Geld, verzilvering van Coupons, slui ting van Prolongatiën, Hypotheken, Brands ssurantlën, Levensverzekerin gen en Lijfrenten, verstrekken Rels- eredietbrleven benevens Wissels eD Chèquee op Binnen- en Buitenland. Safe Deposit Inrichting. Eat Correspondentschap van do hoderlanöscho Bank voor Haarlsm en Oni3tr8kon is to hunnen Kan tore gevestigd Kantoor voor Vaste Goederen Assurantiën en Hypotheken. GEH. OüDE GRACHT 16. Órand-, Glas-, lubraak- en Transport- Verzekeiring. Corr. v. h. Ned. Brandwaarborg- Genootschap. hij oen uitgever vaa HAARLEMS DAGBLAD. u^^loZoa Prijs per 3 maanden f 0.37per post f 0.45, per week f 0.021/, Wie rich ais abonné opgeeft met ingang van 1 Januari e.k. ontvangt de nummers, welke in deze maand verschijnen, geheel gratis. Ook proefnummers zijn gratis verkrijgbaar. Kantoor van Vasts Goederen, Assu rantiën en Hypotheken. T. C. N1EPHAUS MAKELAAB. Nassaulaan 27 HAARLEM. intercomm. Telephoou liby. Bureau van den HAARLEMSCHEN WONINGGIDS (Woninggids voor Haarlem an Omstreken) en den GE- ILLUSTR. WONINGGIDS VOOR NEDERLAND. Do Firma F. TH. EVERARD verhuurt in haren volgens de nieuwste constructie ingerichten brand- en inbraakvrijen kelder in haar kantoorgebouw Kruisweg 59 to Haarlem, en ruimte tot berging van koffers met waarde-inhoud en andere voorwerpen. aan de SP£C9AL£ litlRICHT.NG voor reparatiën aan Uurwerken, Goud, Zilver, Luxe-Artikelen, Grammaphones, Muziek-Aufomaten enz. SOLIDE AFWERKING. ZEER LAGE PRIJZEN. Tuchthuisstraat 7, b. d. Botermarkt. Beleefd aanbevelend, J. A. JAVAUX, Horlogemaker. Wettig gsdtponserd. gisGhèn des tjjds. Met dri® jaar garantie ©n gratis onderricht, ook in h©4 modern© borduren Reparatie spoedig en billijk. Groote Houtstraat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 12