HAARLEM'S DAGBLAD. VIERDE BLAD. ZATERDAG 30 DECEMBER 1911 Stadsnieuws Populair Concert. Op Nieuwjaarsdag geeft het Haar- Iciusch Muziekkorps een populair concert in «1e Sociëteit Vereeniging, met een opera- en operetto-prograru- nui. De l'ieeren Sciiroidt en Blazer zullen een Romance van Popp, voor fluit en violoncel, ten gelioore bren gen. Rubriek voor Vragen Geabonneerdcn hebben bet voorrecht, vragen op verschillend gebied, mils voor beantwoording vatbaar, in te renden bij de ïtedaciiü van Haarlem's Dagblad, Grootc Houtstraat S3. Allo antwoorden worden geheel kosteloos pogo ven en zoo spoedig mogelijk. Aan vragen, dio niet -volledig nnan Woonplaats van den inzender vermelden Wordt geen aandacht geschonken, VRAAG: Wie is de Hollundsdho consul in Duitschland en waar woont hij? Kan ik hem in t Hol- laadsch schrijven? ANTWOORD: Er zijn zooveel Hol- landscho consuls in Duitschland. Over welke stad of streek wilt u ons i VRAAG: Wordt de Hoofd. Omslag cn de personcele belasting naar do huurwaarde berekend of naar liet in komen? Hoeveel belasting moet men betalen wanneer men f 800 verdient en 3 kinderen beneden 16 jaar heeft? ANTWOORD: Van f S00 moet men to Haarlem f 13.95 belasting in den Hoofd. Omslag betalen. Do Personeelo belasting wordt naar de huurwaarde, haardsteden, personeel enz. berekend. Dat kunnen wij dus zoo niet opgeven. VRAAG: Wanneer een meisje met November in dienst komt en met 1 Februari weer vertrekt, heeft zij dan recht op den Godspenaing? ANTWOORD: Recht op een gods- penning heoft niemand. Als zij den godspeun ng ontvangen heeft, houdt zij «lien. VRAAG: Als men een huis bewoont van f 2.50 huurprijs, hoeveel meet men dan aan Hoofdei ij kon Omslag en Personeelo belasting betalen? ANTWOOPD: Dat kan niet opge maakt worden uit den huurprijs al leen. VRA -\G: Waar kan ik mij vervoegen om tot chauffeur opgeleid te worden? Wat bedragen de kosten? Moet ik nog eon examen afleggen? ANTWOORD: Te 's-Gravenhage is een Chauffewrsschool gevestigd. Voor aanstaande chauffeurs worden jaar lijks twee cursussen gehouden en wel van 15 Febr. tot einde Mei en van 1 Oct. tot 15 Jan. Leergeld voor de eerste C weken f 10 voor het vervolg van dien leertijd f 15. Uitvoeriger inlichtingen zijn te beko men bij den directeur der school, Nieuwe Haven 95. VRAAG: Als iemand zich op een Blad abonneort, krij'gt hij dan nog een week vrij lezen? ANTWOORD: Wel neen. Waarom zou hij? VRAAG: Mijn zoon is voor vier jaar ondertrouwd geweest, maa.r is toen met getrouwd. Zijn de papieren, d:o hij toen heeft opgevraagd nu nog gel dig? ANTWOORD: Op deze vraag is al bevestigend geantwoord. VRAAG: Is het Oudhcidsinuseum to .Leiden dagelijks gratis to bezichtigen? ANTWOORD: Het is to bezichtigen op werkdagen van 10 op Zondagen van 1 tot -4 uur. Voor een bezoek builen d:e uren meldt men zich aan bij den custos van het museum. Een onzer aboune» deeic ons irto- de, dat de lloliandsclw consul in N.- Caroliac, zijn betrekking mot 't voor jaar lieeft neergelegd, cn dat in zijn plaats is gekomen de heer II. R. Jol les, adres C. O. Box 252, Savannah Georgia (L'.S.A.) Een ander deelt ons mede, dat haar bij ondervinding is gebleken, dat Lancaster gordijnen beb-ndckl kun nen worden ais gewoon goed, mits zij nat opgestreken en wol dwars, omdat zo in do breed to altijd krimpen. Uit de Omstreken HEEMSTEDE. Openbare vergadering van den Raad der gemeente Heemstede op Donder dag 4 Januari 1912, des avonds om half acht uur. Te behandelen onderwerpen: 1. Benoeming van twee gemeente artsen en ccno gemeente-vroedvrouw voor 1912. 2. Benoeming van stenVbureaux voor eventueele stemming en herstemming voor een Jid van den Gemeenteraad. 3. Plaatsing van eene iago schoei ing langs do Oostzijde der vaart ach ter het postkantoor. 4. Voorstel om in beginsel te be sluiten tot het aangaan van eeno over eenkomst mot de gemcento Haarlem omtrent eon gemeensch appel ij ken keuringsdienst van voedhigsm.ddelen 5. Ingekomen stukken en mededce- lingen. Gasfabriek. Door do volgende firma's ls inge schreven voor do levering van dc ge durende het jaar 1912 benoodigde magazijngoederen ton dienste van de gon icentc-gasf ab r lek: 11. S. Stokvis en Zn., to Rotterdam, getrokken ijzeren buizen en sluitstuk ken f 256.70, - ijzeren hulpstukken f 59.12, koperen waterleiding-artike len f 615.16. Firma W. J. Stokvis te ArnJsexn. Ge trokken, ijzeren buizen f 299.10. Hulp stukken f 65.99, koperen hoofdkranen f 52.6-1, koperen gasfiltings f 12.12, glaswerk f 42,50, ko-peren watarlciL- ding-artikolen f 546.20. De Ned. Gasgloeilicht Mij, te Rot terdam, gasconiforen f 159.70, glas werk f 40; R. Hoogland te Schoten, zeep en soda f 36.20; vet en olie f 24.65; loodmenie f 14.50, lantaarnruiten f 34.50. H. J. Reesink en Co. te Zutphon: Ge trokken ijzeren buizen f 268.32, ijze ren hulpstukken f G2.72. N. V. Gautzsch Gasgloeilicht Mij. te Amsterdam, gascomforen f 163.50, glaswerk f 41.80. W. G. K1 ijnte Heemstede: Lood menie f 20, lantaarnruiten f 61. Jac. Hendrikso te Heemstede, lan taarnruiten f 50. ZANDVOORT. GEMEENTERAAD. Onder presidium van den heer BEECKMAN. burgemeester, heeft Vrijdagavond do Raad vergaderd. Bij de opening der openbare zitting (ditmaal drie kwartier na iiet vastgestelde uur) is de heer v. Tom- herben afwezig. Naar aanleiding der notulen vraagt de heer COLLO J.' d'ESCLRY liet woord, die zijn 'spijt uitdrukt dat (waar hij steeds dc zittingen bij woont) toen hij de vorige maal door «ion paiticuliere omstandigheid niet aanwezig kon zijn, de gaskwestie tcch is behandeld. Dc notulen worden gearresteerd. Bij de ingekomen stukken wordt mededecling gedaan van een proces verbaal van kasopname bij den ge meenteontvanger. 't Bleek dat over eenkomstig de boeken f 5901,75 in kas was. De Residugos-maaischappij to Am sterdam verklaart zich in een schrij ven aan de gascoinmissie bereid, liare aanbieding gestand te doen indien men het inzake de concessievoor.v. den niet eens wordt met de gcm>', Heemstede. Z. li. s. wordt besloten een voor- loopige leening van f 50.000, rentende 4 1/4 pCt., aan to gaan.ten bate d< kosten der diphtcriebestrijding e van den raadhuisbouw. De gcineenie- begrooting wordt met f 14000 ver hoogd (f 9000 voor de diphtenejcoinj ding; f 5000 voor den RaadJiuisbouw. Aan de orde komt do aan de iedui rondgezonden concept-instruc'.lo voor een ouder ipzicbter der genua al ere L- iiiging. 'u 'tamelijk onbelangrijke discussie ontstaat naar aanleiding van een op merking des hoeren v. d. PLAS, dat in de vorige vergadering reeds den naam vooi man-controleur is vastge steld. De heer COLLOT d'ESCURY meent, dat men beter doet den man onder- opzichter ie noemen dan controleur, omdat men hem dan weer voor aller lei werk zal kunnen gebruiken, ook in den winter. Spr. meent dat de werkkring, dien do man volgens dit concept zal hebben wel wat erg groot is voor een traclement van f 700. De beer SLAGVELD citeert uit do aan den man te geven opdracht dat hij toezicht op do verlichting zal moe ten houden. Dat moet dus des Zon dags ook, en de man heeft dan wél laat werk! Spr. meent dat men toch moet zorgen dat de gemeenteambte naren niet al to veel werken! (bewe ging; wethouder v. d. Werff trekt eau benauwd gezicht). De VOORZITTER meent dat men deze opdracht niet zoo gedetailleerd moet opvatten. \Y etiiouder ZWAAN deelt mede, dat de bedoeling dor betreffende bc-poiiug alleen ls óui do man melding zal nui- ken van ft>b reken in do verlichting, door hem tijdeus zijn diensttijd ont dekt. Do heer COLLOT d'ESCURY meent dat de vraag nu is of men als op zichter wil hebben „iemand met ecu jas aan" of n man in een werkkiel. Dat is hier werkelijk de quaestic. W il men een der werklui van do reiniging aanstellen Do \OORZ1T1ER antwoordt dat men iemand wil hebben dio boven iict reiniging;^personeel stuut. De lieer M. KONING stelt voor het concept ooi'St in handen van een .com missie to stellen voor advies. Dit voorstel wurdt niet ondersteund. Op voorstel van den heer v. d. PLAS wordt besloten dat de functio naris geen toezicht cp do verlicluiug zal hebben to houden. Na arükelsgewijze behandeling wordt de concept-instructie in haai' geheel vastgesteld. Alleen de heer M. Koning stemt tegen. B. en YV. stellen voor, ecu gedeelte duingrond van ongeveer 10 II.A. voor f 1000 per II.A. van do Naaml. Venn. Zandvoorl's Duin aan to koopen voor don aanleg van een vuilnisbelt, be graafplaats, enz. Deu heer SLAGVELD verbaast het, dal do Raad, na voorloopig overeen gekomen to zijn den grond voor /50U per H.A. te koopen, nu ineens advies krijgt, het dubbelo voor den grond to betalen. Ook wijst spreker er op, dat er nog een servituut op den grond blijft rusten de gemeente kan niet met den grond doen wat zij wil. Bo vendien moeten er nog een paar over wegen komen men kan dien grond wel aan zooveel stukken gaan snij den. Do VOORZITTER antwoordt, dat de gemeente den grond, die nog niet benoodigd wordt, voorloopig voor aardappelland kan verhuren; deover- wegen zijn noodig voor een commu nicatie het naastliggende aardappel landen. Do heer SLAGVELD houdt vol, dat te veel vrijheid wordt gelaten on overwegen te maken van do breedte, die men maar wil25 of 5 meter hoo breed worden ze wel Besloten wordt, dat te dezer zake, ook wat aangaat do bestemming van den grond, nog een aanvulling op do voorwaarden aan Zaudyoorts Duin zal worden voorgesteld. Do hoer V. d. PLAS vindt, dat de gemeente vrijheid, moet hebben om op t terrein te doou wat ze wil. Ais de gemeente de vrije beschikking heeft, is spr. er ook niet togen, f lüOO per II-A. te geven. De heer M. KONING Is er ook voor, dat do gemeen to vrije beschikking over den grond heeft. Dc VOORZITTER stelt voor, een voorwaarde te stellen, dat niet meer dan twee overwegen mogen worden gemaakt, en dat do gemeente het recht heeft die to wijzigen. De hepr M. KONING wil bovendien doen bepalen, dat na 25 jaar het ser vituut vervalt, tenzij de gemcento vóór dien tijd huiten de thans aange geven bestemming het terrein voor eenig hygiënisch doel wil benutten. Hiermede kan do Raad zich veree- nigen. Dc voorwaarden zullen nu weer circuLeeren bij de leden en daarna aan Zandvoort's Duin inge diend worden. Regeling van den Ont- smettingsdienst. Ingekomen is een schrijven van den heer Mathot, dat hij den ontsmet- tingsdienst niet meer voor den gestel den prijs kan waarnemen, maar. dit nog zal doen tot in. een nieuwe rege ling is voorzien. Eeai aanbieding is nu ingekomen van het Witte Kruis te Haarlem, en B. en YV. stellen voor om, aangezien deze adressant het goedkooper wil doen dan «'e heer Mathot (die den dienst vmrloopig waarnam) thans een voorloopig© op dracht aan Hel YVitte Kruis ie geven en later een vaste regeling te tref fen. Aldus wordt z. 1). s. besloten. B. en \Y'. stellen voor, om hst ver lof der ambtenaren ter ge agente- secretarie voortaan te doen geven door den burgemeester. Hiertoe woidt 'érioens z. li. s. besloten. De regeling van de wijken .lór beide gein een te-ge rx-c shoe re n wordt een'as- zin s gewijzigd. De heer Y'. d. PLAS heeft n g nooit iets van een verslag van de gemeentc- geneesheeren gezien, en w.msclife wel, dat die verslagen voortaan bij den Raad werden ingezonden. Tot gemeentc-goncesheeien worden benoemd de hoeren dr. Gerke (met 8 stemmen,'éën is m bliïncol en P. Ya- rekatup (met dezelfde' stemm-mver houding). Tot lid van het Burgerlijk Armbe stuur wordt benoemd de lieer C. Dorsman. Rondvraag. Do heer SI.AGVELD vindt het een nalatigheid, dat do burgemeester geen communicatie met den waterschout heeft onderhonden bij de stranding van een Katvvijker logger. De burge meester is naar spr.'s mzien to kort geschoten als hoofd der gemeente. Do VOORZITTER wil verantwoor ding aan den Rand geven van de za ken, die bij don Raad hoorou. Gaat do .heer Slagveld door over deze zaak, dan zal spr. hem het woord ont nemen. Spr. vvenscht deze vraag niet te beantwoorden. De heer SLAGVELD vraagt hoe liet staat met de waterleiding. De VOORZITTER antwoordt, dat gewacht wordt op liet antwoord van den heer Van Poelgeest. De heer BAKKENHOVEN spreekt over het rapport van dr. Vorstman. Op de leering van een R. K. geestelij ke (zoo wordt daarin vermeld) zijn leerlingen geweest uit een gezin, waarin een bacillendraagster was, die als zoodanig nog niet was aange geven. Is dit werkelijk zoo vraagt spr. Is hier de geestelijke tekort geschoten En waarom heeft dr. Vorstman geen namen genoemd Spr. zou gaarne willen .dat d©a& saak s"*enodii •oor liet rapport, verzonden werd. Wethouder ZYVAAN heeft den in druk uit liet rapport gekregen alsof do R. K. geestelijke onverschillig zou zijn. Het is noodig te zorgen, dat de zaak volkomen toegelicht is onder de kuaestie der bestrijding. Spr. is er daarom voorstander van, dat do Raadsleden volledige kennis nemen van het rapport vóór dit aan de autoriteiten wordt gezonden. Het is toch vreemd, dat een dergelijk ge- aal er zonder namen instaat. Spr. meent, dat oen kennisnemen van het stuk door de raadsleden ook wel noo dig is in verband met andere dingen, die hij erin gelezen heeft. liet is een zaak van groot gewicht, wat hier door don bacterioloog aan de Regeering zal worden gerappor teerd. Het is noodzakelijk, dat de Ruud nauwkeurig kennis van het rapport neemt, ora mede de verant- oordelijkheid daarvan te dragen. De VOORZITTER zegt deu heer Bakkenhoven toe, dut hij de zaak ten spoedigste met dr. Yrorstrian zal x>a- preken. De openbare vergadering eindigt om elf uur. Aan den heer M. KONING is verlof verleend om m gelieime zitting enkele vragen to stellen betreffende de verpleegsters der ziekenbarak. Binnenland ZEDELIJKE OPVOEDING. Uit vertrouwde bron wordt vei men, dat de Koningin-Moedor het bo- schermvrouwschap over het in Augus tus 1912 ie 's-Gravenhage te houden tweede intoriuitionalo congres voor zedelijke opvoeding aanvaard heeft. IJSBOND HOLLANDS NOORDER- KYVARTIER. Do verkiezing voor leden van het hoofdbestuur bad tot resultaat dat gekozen werden do hoeren W. M. van Vliet (aftr.l, J. Cock (aftr.}; Joh. Hille (aftr.), YV. C. Visser (aftr.), jhr. II. \V. M. v. Coehoorn v.' Sniinia (aftr.), R. Pool (aftr.) ,J. Metselaar te Twisk, D. Stam te Oudendijk, YV. Dil Jz., te Zaandam, M. Visser te Sehagen, Hierna werd besloten, dat de vol gende olgenieene vergadering te Alk maar zal gehouden worden. DE STRAATGEVECHTEN OP KAT TENBURG TE AMSTERDAM. Door B. Prins, J. llamma, mej. Ter neden-Van Dijk, L. Y'oslambert, wed. J. Beek en YV. de Haan, is een adres aan den gemeenteraad gezonden, waarin zij te kon non geven, dat zij al len door het bekende optreden dier militairen, in den nacht van 5 op 6 Juli 1911, min of meer érnstig ge wond zijn, waardoor zij nog onge acht de directe pijnlijk gevolgen gedurende kortoren of langoren tijd Cn de onmogelijkheid verkeerden, hunne gewone bezigheden te verrich ten (of wel alleen dool- bijstand van anderen), terwijl meerderen hunner tot op heden toe daardoor gehinderd worden, wanneer zij hun oud bedrijf zouden willen hervatten; dat zij voorts van nieening zijn. doo'r hun persoonlijk optieden geen do minste aanleiding to hebben gege ven tot vermelde handelingen der mi litairen, zoodat zij meenen te mogen constatoeren, dat zij onschuld'g de gevolgen hadden te dragen van de maatregelen, d:6 do autoriteiten des tijds noodzakelijk ge-ioofdeu te moeten nomen; dat ondie'r deze autorite, ten aller eerst de gemeentelijke te rekenen zijn; oen en ander red'cn, waarvoor zij verzoeken, dat hen van gcanoontewege wo'rde vertoond- eene schadevergoeding; en zolk3 voor lien, die tijdelijk niet m staat waren hunne bezigheden te verrichten, in den vorm eene'r ver goed, ng van loonverlies, kosten van genoeskundüge behandeling en ver goeding voor bijsuiud in hun gezin, ie blijvend, althans nog heden, do gevolgen ex-van onde'mndt in don vorm van een blijvenden onderstand, volgens door den Raad te bepalen re- jeten. Bij liet adres is een memorie van tesLchkng gevoegd. (Het .Volk). EEN AUTO-ONGEVAL. Een onbekend gebleven wilde wiel rijder te Deventer aan eon groot gevaar .ontkomen; Dc chauffeur van deu hoer DoHegnies, burgemeester van Diepenveen, die met dezen en drie jongens in de auto van Diepen veen kwam. ontmoette op den hoek van de SaliaridStnuit een uit die straat komenden jeugdigen wiel rijder, die de Zwolschcstruat overstak naar de St Jurrjenstraat, "juist op het oogenblik, dat de auto dien weg moest pusseeren. Do chauffeur, ziende wolk gevaar v,.- dreigde, remde uit alle macht, ten gevolge waarvan do auto het onderst boven ging)1 De Inzittenden, behalve do heer D. en een zijner jongens, die belangrijke verwondingen aan het hoofd beliepen, kwamen er vrij goed af. De auto werd zwaar beschadigd. Do chauffeur kreeg van'den heer D. een loftuiting voor zijn oplettendheid cn zijn tegenwoordigheid van geest. EEN KINDJE VERBRAND. Te Besoijen heeft liet 11-jarig doch tertje van den visschor YY'ioklers een ketel met kokend veevoeder over het lichaam gekregen ten gevolge waar- aii zij is overleden. LICHAMELIJKE OEFENING VOOR HET LEGER. Naar de Avp. verneemt, heeft dc mi nister van oorlog een commissie be noemd om den weg aan te geven, langs welken op <le meest rationeel© wiize de lichamelijke geoefendheid kaii worden verkregen, verdacht voor het programma van óCrïOg. Tot lid dier commissie zijn benoemd de hee- 'exi Jasper Warner (N. B. v. L. O.). Joh. Heyxnen (N. G. V.), J. II. Luitnig (Ver. v. Gymnustiek-onderwijzci's in Nederland), kapitein II. B.emvan, (leeruur Militaire Gymnast'ekschooi;, Aken, gymnastiekleraar Erasmiaansch gymnasium te Rotter dam, en majoor jhr. G. A. A. Alt mg von Geasau van don geueralen staf, (voorzitter;. Het 7o Ld, een genees- lieer-pbysioloog, moot nog benoemd worden. SCHOONHEID IN DE BOUW KUNST. (Vervolg). Op dö conferentie ter bescherming der schoonheid in Nederland spraken gistermiddag do hoeren J. F. Kl iik- hainer, hoogleeraar iu de architec tuur- to Delft ovor de aesthetéschê ei- schen aan utilite'.ts-bouwwerkeii to atol Ion, Fritz Koch, Geschaftsführcr les lluiiides Heimatsclnitxz in Deutsch- daud, die de middelen aangaf <Lo in Duitschland gebruikt worden tot be vordering van liet bouwkundig ele ment bij de bescherming van studs- landelijk schoon en ten slotte de Jxeer lierman van der Kloot Meyburg, hoofdiecraar in de bouwkunst aan de Acadenu.0 voor Beeldende Kunsten le 's-Gravcnhage over middelen voor! Nederland dienstig ter bevordering van liet bouwkundig olemeiit bij de bescherming van stads- en landelijk schoon.; EEN PAARD DAT LEEREN YVOUI Een knecht van do wed. Schut, te Zuidveon, begaf zich met een paard naar don akker, om te bouwen. He paard sloeg op hol en vloog in <ïol! vaart den langen weg naar Onna af. Daav gekomen spreng het over het schoolhek, liep om do school eü bracht een bezoek bij dexi ondeifwij zei', door de keukendour bmnén u loopen. Daar werd do vaart gestuit, doordien het leidsel achter de deur bleef haken. Een wonder mug liet boeten, dat geen ongelukken .voor- kwaxnen en niets hescliad;gd wc-rd. VERDRONKEN. Een ongeveer vijfjarig dochtertje van J. Hulsman Jzn., to YYtetering, on der Stoenwijkenvo!dgeraakte in ©en anhovvuakt oogeniblik in do Wetering en werd enkele oogen blikken later levenloos uit 't water gehaald. DOOR EEN MACHINE GEGREPEN. In do tabakskerverij van d© Li ma Louis Dobbelmnnn, te Rotterdam is do 24-jarige ongehuwde tabaksker- ver J. B., door de as van een machine gegrepen, een paar malen rondgc- slingerel cn zoo geweldig tegen oen muur g©6lagc-n, dat dio dood er op volgde. COMMISSIE LANDYVEER- OEFENINGEN. Ingevolge zijn in de Tweede Kamer gedane toezegging heeft de Minister van Oorlog het instellen van eejn na der or.'ieizoek in zake de voorvallen die vojgens den gep. luitenant-gene raal Snijders, bij de landweeroele- nir.gen zouden heblien plaats gehad, opgedragen aan een commissie, sa mengesteld uit do volgende leden goneraal-majoor Bischoff van Heems kerk, inspecteur der infanterie lui tenant-kolonel jhr-, Von Schmid, van .liet regiment Grenadiers en Jagers luitenant-kolonel Botlenieijer, van de Landweer, district 's-Gravenhage. Bij die commissie zal als secretaris fungoeren de kapitein van den geue ralen staf Huizer. DE PEST OP JAVA. Regeeri ngstelegra m betref fen«ie pest oy Java van 2026 Dec. Aftite ling 51a lang vier nieuwe pes tg© vol len, vijf dooden Toeloengagoeng twee idooKLèUjke gevallen Madioen: een nieuw goval. DE DUURTE. De Rotterdamsclio gemeenteraad hoeft na verwerping van alle jrerxier strekkende amendementen met 22 te gen 19 stemmen aangenomen het praeadvics van B. en YY' betreffende den toeslag aan gemeente-pc-rsone©.". dat iu 1910 hoogstens f 800 verdiénde, rit. een toeslag vail 10 met f 2 voor eik kind beneden 15 jaar, te betalen' in 4 Do liter Spiekman inleid een inter pellatie of B. en YY'. nog verdere stap pen in verband met de dure tijden, zullen d< en, b.v. hel tarief van hex Bu'rgei 1 jk Armbestuur te verilooien. De wethouder, de lieer Stulemeyer. ze., dat 't armbestuur reeds Tokening met den duren tijd ge houd ■-•;>. heeft. Do heer Spiekman vond dit nog niet voldoende en zei een voorstel tot ver- hoCHgiiiig to zullen indienen. EERSTE KAMER. Ook gisteren is de Minister van Ko loniën nog niet aan iiet woord geko men ter beantwoording van- liet de bat óver zijn bógrooting. Dat zal he den geschieden en daarna gaat de Kanier huiswaarts. De heer Yuu Deventer vereenigde zich met de beschouwingen van den heer V. d. Bei'g over den rechtstoe stand vun deu inlander. Inzake de opium,politiek klaagde hij er over, dat lm' verbruik niet voldoende af nam, Jiü bepleitte.vermeerdering der poliiie, speciaal tot liet legen gaan van rietbranden. Inzake de land- scuapsluissen ooidceide iiij, evenals de heer De Meestor in de andere Ka mer, do voorgesteld© contrói© ver keerd en hij betoogde, dat deu Sulten van te; <]-- Tiiéuwe dier ivussen was te kort gedaan. De onderwijsorganisatie werd aan een uitvoerige critiek onderworpen en be toogd, dat de bijzondere scliool zien niet'aanpaste aan Indische toestan den vvèl de neutrale. Zijn pleidooi voor verdraagzaamheid jegens aa- dersdjenkenden vond levendige ui- stemming. Daarentegen wilde do heer Hovy do scliool dienstbaar maken aan ker stening van den inlandei'. Hij w as van meening, dat de Sultan van Asu- han geen klagen luid. Zeer uitvoerig besprak de heer Kraus do middelen om te komen tot aanvulling van het, tekort aan inge nieurs door de benoeming van Nedor- landscho technici, die van Delft ko men, geen vreemdelingen. Ook moes ten er z. i. meer geologen naar Indié. De iieer YVoItjer zag een achterstand van Jiei i. ij zonder onderwijs in Indie: daarom wilde hij liet aantal scholen van Staatswege niet te snel vermeer derd zien, omdat liet bijzonder onder wijs anders geen kans kreeg. Met m. u. 1. o. moest men goon haast maken voor het in Nederluiid wettelijk ge regeld was. Het Nederlandscli moest z. i. de voertaal wezen van het on derwijs in India. De liter Y'an Lüben Seis w:Me een zelfstandige Indische marine. Do boer Van Nierop besprak den financicelen toestand en drong op be zuiniging aan. YVat de leeningea voor Indië betrof, dezo wiklo hij door de spoorwegen en bedrijven zelve laten sluiten, waarbij de pandhuisdiensi een recJitsiustituut kon worden, een zelfstandig bedrijf. Do lieer Bavinck bepleitte san gaxui vun cultuur on zending, opdat don inlander pok door het onderwijs het Christendom kon gebracht worw den. Ook <le heer Staal was vóór eeqi afzonderlijke Indische Memorie. Heden II uur voortzetting. Gemengd Nicir.vs DE VERGIFTIGINGSZAAK TE BERLIJN. De Borlijusche bladen melden, dut aan do niassavergjftigLng onder de dakloozeh itt het asyl in de Fröbel- strasso te Berlijn nog geen einde is gekomen. Er zijn Vrijdag twaalf nieu we gevallen voorgekomen, waarvan drie met doodelijken afloop. Nu zijn dus reeds GO menschen gestorven. Al le verklaringen van doctoren en pro fessoren stemmen overeen, dat er van geen infectieziekte sprake kan zijn, en blijft de oorzaak tot nog too absoluut in het duister. Men heeft de ziekte aan vischver- giftiging toegeschreven en noemt de parafims-bacil ais oox'zaak van do ziekte. De onrust onder de bevolking van Berlijn is groot. Een daklooze, «iio niet in het asyl geweest was viel, on der dezelfde verschijnselen, dood op straat neer. Y'olgens pref. dr. Lentz van het ko ninklijk instituut voor infectie-ziekten te Berlijn heeft men ongetwijfeld te doen met de bacterie botulinus, met worstgif, zooals de alge ineen e bena ming luidt. Het kan echter nog wel Hen dagen duren voor een reincul tuur gemaakt is, die op dieren over gebracht kan worden, om het resul taat te zien. In het Kon. Instituut is men overtuigd, dat de zieken wegge worpen bedorven visch opgeraapt en gegeten hebben. Dr. Gaffky heeft verschillende die ren ingeënt met den maaginhoud van in het asyl overledenen. Van dezo en zijn enkele gestorven, andere ziek geworden onder vergiftigingsver schijnselen. Hierdoor is het bewijs ge leverd, dat de inhoud van de maag vergiftigd was. Verder heeft dr. Gaff ky de resten van de bokkingen, in de vuilnisbakken van het asyl gevonden, aan dieren te eten gegeven. Tot lie den werden deze diereu niet ziek. Dit bewijst echter nog niet, d3t in deze bokkingen geen bacteriën gif was. Het is mogelijk, dat het vergif langzamer werkt en dut de dieren nog ziek zul len worden. De politie is te. weten gekomen, dat de man, <iie het eerst overleed, een zekere Voigt, steeds in de buurt van de markthal aan het Alexanderploni te vinden was, en daar gerookte ;ch kocht, om deze te verkoopen aan asylisten. En een der zieken heeft ver klaard. dut hij bokking van Voigt ge kocht li re ft en deze heeft genuttigd. Nader wordt geiueld YVeer zi'n 25 nieuwe ziektegevallen geconstateerd, waarvan 4 met doode lijken afloop. Het onderzoek der geneesheere» duurt nog voort. DE SPION KAPITEIN LUX ONTSNAPT. Glatz, 29 Dcc. (Reuter). In den nacht an 27 oy 28 December is 't don Fian- xcTien kapitein Lux gelukt uit do ves ting te Glatz te ontsnappen. Lux veil de eerst de ijzeren stangen voor liet venster vun zijn cel door, en liet zich daarna langs aan elkander gebonden touwen oy straat afzakken. De militaire overheid weigert uaa 3 pers elke informatie. Mc-n gelooft, dat Lux naar Oostenrijk gevlucht is. Tot nu loo is nog geen spoor van hem ;evonden. Lux is genie-kapitein. Hij werd 3 DeccmlMii' J'JIO in Friedrichshafon on der verdenking van splonnage gevan gen genomen. EEN GROOTE BRAND'. Het studie Frankfort, in den Staat Ontario, is geheel door brand ver nield. DREIGENDE OVERSTROOMING. Het A ir-daJ wordt wederom dooi' een overslrooming bedreigd. De Aar is op verscliillende plaatsen needs bu-teu haar oevers getreden. 'De bij rivieren voeren geweldige watermas sa's uit het gebergte toe. Aan den bovenloop der rivier xs reeds groolo schade aangericht. DOOR EÊ*v LAtV-vs ÓYEIT VALLEN Een boer, d e melk wegbracht, Is bij' Dave's door een lawine overvallen en in een afgrond gestort. EEN OPZIENBARENDE ONTVOE RING VAN EEN MEISJE. Uit Petersburg wordt geseind: De Frauscbe gezant iieefl zicii offi cieel bij deu minister van Buiten- lundschc Zaken beklangd over den Russischeu gezant, J. J. Korostovetz, te Peking. De Russische gezant moet op do 16-jarige dochter van den chef der Frunsche posterijen, Pirièr, xo Peking verliefd, zijn geworden. Toen 't govul met meer verbloemd kon wor den, wilde de gezant liet meisje in do kleeding van een Cbineesche dienst maagd naar Europa ontvoeren. De vader van het meisje reisde het paar met een extra-trein na en liet den trein waarin de vluchtelingen zaten, uuithouden. Zoowel Pirièr als zijn metgezel, een schoonzoon, waren met pistolen gewapend, om den. Rus- sischün gezant neer te schieten. To- vergeefs doorzocht de Fransclic con sul to Tientsin den salonwagen van den Russischeu gezant. Het meisjo was reeds naar Ta koe ontvlucht. Zij werd evenwel, vóórdat zij zich kon inschepen naar Tsjif'jc. aangolioud'-ii ea naar huis teruggebracht. De coütjit verborg zich in een goederentrein oru zich aan de vervolging te onttrekken. In Moekdcn heeft hij zich daarna drie dagen verborgen gehouden, bij den Russisch-n consul. Vandaar vcrtr"k hij naar Petersburg. Ilct voorval ver wekt verbazende sensatie in Russi sche hofkringen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 13