Oefé-Rsstaurent Je laissliQOüi", L. ALDERS P. 1.1 i EIJKHOFF Stiicadosr, FREOERIK HEERING fan Orakel 111 A. KROMHOUT ZOON 0. G, DE &DVERTENTOËBNI Salon voor Scheren en Haarsnijden, H. „®r©©te Vataxlial". Neutraal Koor, Gelukkig Nieuwjaar. H. DIRKEH Spaarne 49, BIJN8DORP Gelukkig Nieuwjaar. H. FLINK, rouw B. C. L. RAD8MA, J. B. ROEMERS, J. W. HEINTSBERGER, „Na Arbeid Kunst" Gafé-Restanrant BIC HE, GELUKKIG NIEUWJAAR. B. v. OPZEELAND Jr. StoDm-Waschinrichting Wei A. REINIERSE, bij Haarlem Groot© Houtstraat 99 JF«, 3Ls "KJ IE Werkplaats: Zostestr.3. Woonplaats:Hagestr.IS. I Salon voor Scheren en Haarsnijden. C. J. ALDERS, Gen. Cronjéstraat 14 Magazijn van Huishoudelijke Artike len, wenscht zijn geachte Clientèle en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar Gen. Cronjéstraat 20 p. f. Compliment van den dag aan mijn Begunstigers, Vrienden en Bekenden. H. W. AART. Rijwielhandel, Rollandstraat 27, Haarlem. Dames Mantel- en Mode-Magazijn, ,.A la Parisionne", wenscht zijn Clientèle veel geluk ei voorspoed in het jaar 1912. Mej. VAN AKEN, in Manufacturen, Cornelissteeg, wenscht haar Begunstigers lukkig Nieuwjaar. O. h. g. J. ALEWIJN W.zn. A. C. ALEWIJN— DORREPAAL. G. J. TH. AUSUM, Barbier, Hoogstraat 8, wenscht zijn Vrienden. Bekenden en Begunstigers een gelukkig Nieuw jaar. Teleph. 1914. J. BAREND en ZN., Kruiers. Baljuwslaan 10. p. 1. GYMNAST1EKVEREENIG1NG „BATCT. Haarlem. HET BESTUUR, p. f. PhÉpapjn V. ALPHËlfl, BREESTRAAT 9 WBEseïit zjD geachte cliSutële, vrleodsn en bekertdeii ecu GsluXklg Nieuwjaar. Aan Begunstigers, Vrienden en Be kenden vvensch ik een gelukkig Nieuwjaar. J. BARENDS, Aannemer, Haarlem. H. VAN BEEK, Ttnlhoniestraat 1 rood. Schilder en Bellanger. Aan Vrienden en Begunstigers oen voordeelig Nieuwjaar. Beveelt zich beleefd aan in uw gunst en recom mandatie. i Fijne Dansfeeraar Compliment van dan dag. J. VAN BRUGGE, Handel in Boter, Kaas e Vleeschwaren, Anthonicstraat, wenscht zijn Vrienden en Begunsti-' GrOOt HoiN&land 35. veel geluk en zegen in 't Nieuwe33 Handelaar In Groenten, Fruit j en Aardappelen Intoro. Telef. 130 Enterc. Telef 130 gers vee wenscht ellen een Gelukkig Nieuwjaar. Een gelukkig Nieuwjaar zij toege- wenscht aan mijn geachte Clientèle en Bekenden. L. CORSTEN en Echtgenoote. Sclieepmakersdijk 35. DE NOORD-BRABANTSCHE SCHOEN EN-MAATSCHAPPIJ, Lange Veerslraat 32, wenscht haar Begunstigers een ge lukkig jaar. Een gelukkig jaar aan Begunsti gers en Bekenden. H. VAN DUIJNHOVEN, Timmerman, Zomervaart, Haarlem. Hartelijken gelukwensch aan alle Vrienden 011 Begunstigers bij den vang van het Nieuwe jaar. B. v. DONSELAAR, Gen. Cronjéstraat 62. T. DOEVENDA.NS, Korte Begijnestraat 20, wenscht ziin ceachte Clientèle, Vrien den en Bekenden een gelukkig Nieuwj jaar. D. DEKKER, in Kruideniers- en Grutterswaren, Gen. Cronjéstraat 76. p. f. HENRI PI EL AGE. BET BESTUUR. M. H. G. Ik wensch allen Vrienden, Kennis sen en Clientèle een gelukkig Nieuw jaar. A. DINKART. Caféhouder. Do Firma TH. DONCKERWOLCKEN wsnscht haar geachts GliBntèle en Begunstigers een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Teyiarstraat 28, Fabriek van Halshoadsiyk Timmerwerk. Veel lied en Zegen in het Nieuw jaar. J. DOLKEMADE, Kampersingel 52. Aan onze Begunstigers Heil. M. D1NGSUAG en Echtgenoote, Handel in Lompen, Metalen, enz. J. F. DODENHUIS, Meubelmaker en Stoffeerder, Leidsehestraat 9. H. VAN DEN BROEK. Krom 47. wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. J. Fr BAKKER, Rund- en Varkensslager, lleitzstraat 30, Schoten. p. f. Geachte Cliëntèle, Vrienden en Be kenden een gelukkig Nieuwjaar. W. VAN DEN BERG. Kleverlaan, Haarlem. P. J. BEERS, Melksiijter, M. van Ileeinskerkstraat 46. Haarlem. p. f. Café-SiSiard Restaurant BRINK, Barteljorissiraat 40. wenscht zijn bsgunstlgers een Donkere Spaarno 12, Telefoon 1017, wenscht een voorspoedig Nieuwjaar aan zijne geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden. l>e Familie DU1JFF, Sp aa rnwoude rstraat, wenscht allen Vrienden en Begunsti gers een gelukkig jaar. L. P. DERNISON, Schoenenmagazijn, Schoenmakerij, Fourniturenhandel, Schagchelstraat 40. Tel. 2067. p. f. HOOFDAGENT Phoen x Brouwerij J. BOEREE, Kruideniers- en Grutterswaren. Comestibles, Schoten Haarlem. Gen. de la Reijstr. 80 hoek Reilzstr. p. f. F. VAN BOCKIÏOVEN, Gioote Markt 1?. S. DE BOER, Riet- en Mandenmaker, Kerkstraat 18. wenscht ziin geachte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. KINDERHDISVEST 47 wenscht zijn geachte cliSntè'e, vrienden en bekenden een B. BIJNSDORP. Muerten vuu Heemskerkslraal 65, Handelaar in Petroleum en Brand stoffen. Aan allen een gelukkig cn voordee lig Nieuwjaar. voor H; m. g. tariom en Omstreken De Tooneelvereeniging „Door Inspan ning Uitspanning" wenscht haar Do nateurs cn Leden een gelukkig Nieuw jaar. Compliment van den Dag aan Vrien den en Begunstigers. J. F. ERDTSIECK firma J. -J. v. d. STEEG, Brandstoffenhandelaar, GoêtllUisvest 39. Mijn geachts CliSstèie en Kennissen een voorspoedig Nieuwjaar toegewenscht. Wed. J. J. GROOT. BOEKHANDEL, KI. Houtstraat 25. M. GEUTSKENS, Oraujeboomstraat 60. wenscht zijn Cliëntèle, binnen cn buiten de stad, een gelukkig Nieuw jaar. DE GIER, Timmerman en Aannemer, Paul Krugerstraat 56. p. f. Wed. P. GROENENDAAL wenscht haar geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. A. M. GROENEVGLD KOOIJ, in Manufacturen en Gemaakte Goederen, llagestraat 57. p. f. Gelukklcr Nieuwjaar C. GltUNDEL. Brood-, Koek- en Beschuitfabriek „De Adelaar". Spaarnwouderstraat 53, Haarlem. Het Compliment van den Dag aan Cliëntèle, Begunstigers en Vrienden, A. HEEMSKERK, Groenten- en Aardappelhandel, Wouwermanstraat 32. Veel Heil cn Zegen aan Donateurs, Begunstigers en Leden van Schotens Haïmoniekapel. HET BESTUUR. Z-Jstor HOOFT, Proveniershuis, Groove Houtstraat, wenscht ellen hij de wisse ling des jaars Gods hesten zegen toe. Jb. HAAN, Metselaar* Van Marumstruat No. 3, wenscht zijn Clientèle ©en gelukkig'n Nieuwjaar. j Di Firma J. BRAKENHOFF, Electrische Brood-, Koek- en Besohuitbakkerij, Koningstraat 37. p. t. Bovengenoemde Vereen, brengt haar hartelijke golukwenschen aan H.H. DONATEURS en aan Begunstigers van Haarlem cn Omstreken. Alsmede haar innigen dank voor den steun aan weduwen en weezen en ouden van dagen. Namens het Bestuur W. SMIT. Haartemsche Steenhouwerij wenschen hun goachte Cliëntèle een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. Infero Telef. 130 [Interc. Telef. 130 IJshandel. Gasthuisvess 27. p. f. Hartelijken gelukwensch aan Vrienden en Begunstigers bij den aanvang van het NIHUWE JAAR. Sigarenfabrikant, BanrovoaSestraat 21. IDs Muziekverseniging weu80htharen gaachten Leden een j Gelukkig Nieuwjaar. De Gulden Winkel, C. JANSEN, Kruideniers- en Grutterswaren, Klarenbeekstraat 73, hoek Voorzorg- straat. p. f. F. J. JANSEN, Paardenslager, Kerksplein, wenscht zijn geachte Cliëntèle ©en gelukkig Nieuwjaar. A. DE JONG en de Winkeljuffrouw, Generaal De Wetstraat 4, Handel in Aardappelen, Fruit en Groenten, wenschen allen een gelukkig Nieuw jaar. C. DE JONG. in Schoonmaakartikelen en Brand stoffen* Esschilderstraat 22. p. f. P. JANSE, Gen. Cronjéstraat 70, Magazijn ,,de Concurrent", wenscht zijn geachte Cliëntèle ©en ge lukkig Nieuwjaar. C. KEUR Hz.. De Clercastraat No. 174, Haarlem, p. f. J. R. KNOL. Zandschipper, Wilhelminastraat No. 2, wenscht Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. H. C. 1JEIJNE, Fabriciusstraat 13, wenscht zijn Clientèle en Kennissen een gelukkig Nieuwjaar. Hotel Kruisstraat Cojnplimsnt van dsn dag Gelukkig Nieuwjaar aan mijn ge achte Clientèle, Vrienden en Beken den. R. HOOGLAND, Dr. Leydsstraat 56, Eerste Scholensche Drogisterij en V erf w arenhandeL A. IIERSCHOE, v.h. II. v. GIEZEN, Depöl.houder der Eleetr. Luxe Broed-; fabriek v. d. WeiEd. Heer II. FRANKEN Jr., Hofleverancier van H. M. de Koningin, Leidscheplcin No. 9, wenscht ziin geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. G. HORN, Schoenmakerij, Bakkerstraat 5. De beste wenschen aan mijn achte Cliëntèle en Bekenden. Dans-Onderwijzers wenschen hun leerlingen en cliëntèle een W. v. BERLO, in Binnen- en Buitenlan lsoh Fruit, Gen. Cronjéstraat 101, p. f. A. FABEL, Looierstraat 45. i Café SHIard mat Vergunning „WisseherSje" V wsuscht cliëntèle. bezoekers, vrienden en bekenden sen G. H. VAN LOOT, Kapper, TAN L08T-RANSH0IJSEN, Kapster, Lange Veerstraat No. 1. Salon voor Haarwassching met Electrische droging. m. g. Paardenstager, wenscht zijn geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een p. f. L. SMEENK, in Rijwielon, Reparatie-inrichting. Paardenstraat 4 A. SPRENGERS, Reitzstraat 43, hoek Goetzeestr. wenscht zijn geacht© Begunstigers Vrienden en Bekenden oen gelukkig Nieuwjaar. p. f. 3. 3. SCHOUTEN. Kruisstraat 41. In Fotografie-Artikelen. PREST VAN DEN BERG- p. f. ANNO 1793. p. ff. Runder- c Ted. 86L p. f. STOLWIJK, u Varkensslagerij, Gierstraat 77. P. J. SMIT, Rijwielhandelaar, Reparatie-inrichting, Gierstraat 37. in. 2. N. L. VAN SCHAGEN, Rijwielhandel, ■Vmstc'rda mscha Vaart 60. p. f. M. BEST. firma SLOT. Banketbakker, jSijlweg 99.. J. v. d. SLUUS. Botermarkt 19. SPRUIT. Vleeschho uwer, Pieter Kiesstraat 11. Timmerlieden-Aannemers, wenschen hunne geachteCliëntèle een gelukkig Hieuwjaar. p. f. Firma A. H. KATEa, Huls- en Decoratie Schilder. Specialiteit in het brengen van Goud achter Glas en Penseelschrijven. p. f. Dansieeraar, wenscht zijn geachte Clientele sen voorspoedig jaar. wenscht zijn geachte cliëntèle en vrienden ©en gelukkig Nieuwjaar. Kolk 62a, Spaardam. TH. SPKONK Fourage- en IJshandel Ridderstraat 7-9 Telefoon 1316 p. ff. CHR. SCHORNAGEL, Paarden vleeschhomverij. Burgwal 68, wenscht zijn goachte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. K. STADT. llout- en Teerhandel, 'Amsterdamschevaa'rt 10. p. f. J. STAVENUITER en R. KOK, Mr. Stucadoors. wenschen hun geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. L. J. SWITSER. Paul Krugerstraai 55. Café 'de Wildeman, wenscht ziin geachte Cliëntèle, Vrion den. en Kennissen een gelukkig Nieuwjaar. Drogisterij „Het Witte Huis", G. J. STROOMBERG. Barrevoetestraat 5. p. f. 11. W. F. STOETT. Ursulastraat 12. Barbier, Compliment van den Dag. K. F. SCHIJF, Mr. Schoen- en Laarzenmaker, Grebbestraat 2 B. p. f. 'A. SCHORNAGEL Jr., Pa arden vleesch h o uwer ij. Gen. Cronjéstraat 48. p. f. J. SCHAAP Sr., Meubelmaker, wenscht zijn Begunstigers veel geluk in het nieuwe jaar. D. S WAK MAN. Mr. Bakker. Zuid Polderstraat 84 A. p. f. P. SMITS. V arkensslagfer. Kruisweg 38. p. f. C. SCHa PPFFj Schagclielstrv at 37. Voorspoedig Nieuwjaar aan alle Begunstigers. P. A. SWEERTS, Kleine Houtstraat 117, J. SERPAAS, Café „Van Ouds 't Compas", Turfmarkt 18. W. STAPHORST* Hoofd-Agent Brouwerij ,,'t Haantje", Haarlem, p. f. Mijn beste wenschen aangeboden voor 1912. M. J. SCHIPPER, Kleine Houtstraat 125. JOH. J. SCHREUDER, Lange Lakenstraat 5, wenscht wenscht zijn geachte dDR7 wenscht zijn geachte Ciiórrtèie, Be gunstigers, Vrienden en Bekenden eau gelukkig Nieuwjaar. Het Compliment van den Dag. H. SCHORNAGEL, Sigarenmagazijn De Vereen.'ging, Riviei"visphmarkt 19. J. C. STAMMEIER, Spaarne 35, Allen Vrienden, Bekenden en Be gunstigers een zalig Nieuwjaar. C. H. SCHEFFEU, Stucadoor. Oranjestraat No. 66. Hot Compliment van den Dag, J. J. SCHOEN AART, Agent van de Beiersche Bierbrouwerij „De Amstol" p. f.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 14