J, F, iirceljorisstra§t !e. 11 I. VAN DER WERFF M. W. TUSSELING en H. UULENBURG, P. W„ TWEEHÜIJSEN A. DE VRIES Zn., gelukkig Nieuwjaar. Lm- en üeei ar ts. M. DE VRIES - Haarlem. Yaartstraat 3. HET MEUBELHUIS DE VIJFHOEK De Ee'rste Haarl. Dienstverrich'tiing wenscht liaar geaohte QMëntèle ieen gio 1 uiiilcüg Nieuwjaar. J. W. VAN TONGEEEN, Telef. 290. Nassaustraat 2. p. f. JOII. G. TUSSEN, Barrevoef «straat 13, Leerhandel. DE TOONEELVEREENIGING T.O.N.E.V.O. wenscht haar Donateurs en Kunst lievende» Leden een gelukkig Nieuw jaar. F. WILLEM TEGELER, Agent der Rover-Rijwielen voor Haarlem en Omstreken- Nieuwe Groenmarkt 24 p. f. H. -W. v. TURNHOUT Jr., Orthopaedisch Schoenmaker, Leidschevaart 255 b. d. Schoutjesbrug wenscht aan zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. Do Firma v. TURNHOUT REINALDA. wenscht haar geachte Clientèle een voorspoedig Nieuwjaar. J. P. TEROL, Voorzorgstraat 11, Agent der Ee'rste Holl. Levensverze kering-Maatschappij, wenscht zijn ieden een gelukkig Nieuwjaar. Timmerlieden, ESSEN8TRAAT No. 12a p- Tel. 2313. Een gelukkig jaar wonsch ik mijn Vrienden, Begunstigers en Be kenden, zoowel binnen als buiten de stad. Leidschestraat no. 26. C. TERMEER. p. f. II. J. VAN TONGEREN en Echtgenoote, Kleine Houtweg no. 1. L. VAN TOL, Directie van het Variété „DE KLEINE VEREEN1G1NG", Kleine Houtstraat 71. p. f. A. W. TERPOORTEN, Kleine Houtstraat 122, Koek- en Beschuitbakkerij, SCHOENENMAGAZIJN, Teiöfooh 1770. p. f. Stoommiiieraalwaterfabriek, Firma v. TUBERGEN Co., Rozenstraat. p. f. p. I. J. II. TI3SEN, Varkensslager, Groote Markt 6. De Volksbakkerijen ,,De Tijdgeest" 3. 11 en III Pretoriaplein, Lange Raamstraat 2 en Oranjeboomstraat 168, wenschen hun Clientèle een ge lukkig Nieuwjaar. W. M. THOOLEN, Expeditie, Aerdenhout, Overveen, I-Iaarle-m, wenscht aan Vrienden en Begunsti gers een gelukkig Nieuwjaar. J. VERBEEK, Caféhouder, Kloosterstraat 87. wenscht zijn geachte Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjcisr- J. N. v. d. VLERK, Timmerman en Aannemer, Leidsche Plein 33 D. p. f. J. VENNTKER. Vleeschhouwor, Leidscheslraat 20 A. p. f. STUKADOORS, PJsssauiasn 82, wenschen hun geachte Clientèle een J. VERHAGEN, Timmerman en Aannemer, Van Marumstraat 63. wenscht zijn Be gunstigers veel zegen in dit Nieuwe Jaar. Stoomververij GEBR. VERKES, Rozenprieelstraat 79—81, Opgericht 1873. Het Compliment van den Dag. C. VORK, Mr. Metselaar, Badhuisstraat 34 rood. p. L p. f. Reparatie-Inrichting „DE BERTEKÜ?" VOOR ALLE MOGELIJKE MOUEKNE EN LUXE ARTIKELEN Ivoor, Schildpad, Paarlemoer, Beelden, Vazen (zoowel steen als metaal), Monteeren van Geweien, Skeletten. Voorts het in orde brengen en beschilderen van Porselein, Oudheden, Meu belen, Antiquiteiten enz, p. f. Gelukkig Nieuwjaar, JACOB DE VRIES, S medest ra at 41. In Glas, Porselein en Aardewerk. GEBR. VALLENTGOED, Spaarndam, wenschen hun clientèle en vrienden een gelukkig Nieuw ja air. VOORN EN DIJKSTRA, Koek- en BesohuitbaJckerij, KLein Heiligland p. f. P. A. VERBERNE, Brouwersvaart 72. p. f. JOZ. VERBEEK. Handelaar in Aardappelen, Koksteeg 12, wenscht zijn geachte Cliëntèle gelukkig Nieuwjaar. C. H. VRUGT, Café, Gasthuisstraat 26. p. I. R. VERDEL, Schagchelstraat 17, Eerste EJootrische Melkinrichting, p. f. J. DE VRIES en Echtgenoote, lvloine Houtstraat 58, wenschen hun Vrienden en Begunsti gers een gelukkig Nieuwjaar. Ondergetekende wenscht zijn ge achte Cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. L. v. d. VEN, Zuidorst'r. 8, Salon voo'r Scheeren en Haarsnijden. Ondf-rgetoekende wenscht zijn ge- .achtc Clientèle en Bekenden een ge lukkig Nieuwjaar. J. VAN VI EG EN, Magazijn van Rietwaren, Koning straat 44 ANDR. VISSER, BAKKER Paul Krugerstraat 13 Wor.soht x!]n geaohte cliên- tèle een Gelukkig Nieuwjaar. J. J. VERZIJLENBERG en ZOON, Verhuizingen en Transportv. Piano's wenschen hun Begunstigers en Be keuden eeu gelukkig Nieuwjaar. L. Annatraat 22. J. VANDER, Koning: p. f. Mijn beste wenschen aan Vrienden en Begunstigers. Mo l oi-paiksohmtdiienst Haarlem—Utrecht. S. VUIJK. A. C. VANDER, Timmerman en Aannemer, Korte Houtstraat 3. p. f. J. VAN DER VALK, Velserstraat 20 rood, Stucadoor, wenscht ziju Begunstigers ©en geluk kig Nieuwjaar. Gelukkig Nieuwjaar aan mijn ge achte Cliëntèle. Magazijn van gemaakte goederen en manufacturen. Ostadestraat 4. W. Th. v. VASTEN HOVEN Jzn. A. VALK. Rijwielhandel, Coraelissteeg 15, Telefoon 2152, wenscht ziin geachten Cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. De Wed. DE V1UES, Amsterdamstraat 4, wenscht haar geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. N. J. VOS. Oosterstraat 16. p. f. L. VELLEMAN, Do Witstraat 31, Handel in Lompon en Metalen, p. f. C. VOS, Parkstraat 12, Haarlem. Handelaar in Brandstoffen, Kruide nierswaren en Schoonmaakartikelen. Aan mijn Begunstigers en Beken den. P. L p. f. VELO-WASCHMACHINE- MAATSCHAPPIJ. A. VALK—1NPIJN. Tabak- en Sigarenmagazijn ,,'t Negertje", Korte Begijnstraat 30. p. f. K. v. d. VORST en KLABOU, Lood en Zinkwerkdrs, Nieuwe Kruisstraat 7 rood. p. f. A. P. VERKOOU, Groeutenhandelaar. wenscht Begunstigers en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. M. VINSON, Spaarndam. Handel in Petroleum, wenscht zijn geaohte Clientèle een 'g lukkig Nieuwjaar. S. B. v. <L WANSEM. Caféhouder, Gierstraat no. 28, hoek Breestraat, wenscht zijn Vrienden en Cliëntèie een gelukkig Nieuwjaar. J. WAGEMAKER, Fotograaf, Schoterweg 30. p. f. P. WAGEMAKER, Schoterweg 30, Mr. Timmerman, wenscht zijn Cliëntèle en Begunsti gers een gelukkig Nieuwjaar. W. A. WAKKER, Groote Houtstraat 29. Fa. H. C. LOUWERSE EN ZOON. C. W. WaGENER, Petraleumha ndel. p. f. Den gelukkig Nieuwjaar toege- wenscht aan mijn geachte Clientèle en Begunstigers. W. WESTER, Wagenmaker, Lange Heerenvest 4 (Amst. Poort). E. G. WALTHER, Mode-Magazijn de „Vlindör", Gen. Cronjéstraat 26, wencht zijn geachte Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. A. W. VAN WAARD, Het Compliment van den Da| GroendaaLsteeg No. 12. J. G. WASSENAAR, Schoterweg 54, Behangerij en Stoffeerderij, wensohit zijne geachte Cliëntèle den, gelukkig Nieuwjaar. J. C. DE WOLF, Doelstraat 10, Mr. Vleeschhouwer, wenscht zijn Cliëntèle, Vrienden Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. F. WIARDA. Café ..Schoonoord", Nassau!aan 84. p. f. J. D. WEIJERS, Magazijn „t Pand", Koningstraat 8. f Gedlpl. Dasslssraar m. g. GEBR. WESTERHOVEN, Electr. Meubel- en Timmerfabriek, Turfsteeg 4. p. f. W. WILLEMS, Klein Heiligland 61, Mr. Schoen- en Laarzenmaker, wenscht zijn geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. J. VAN WESTERHOVEN, in Manufacture^ Klein Heiligland o2, p. f. J. VAN WAARDE, Mr. Tailleur, Magazijn van Heeren-Modeartikelen, Cornelissteeg, wenscht zijn geachten Cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. J. J. DE WINTER, Zuiderstraat 5. ia Rijwielen en Automobielen te Bloememdsall wenscht zijn geachte cliëntèle, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Gelukkig Nieuwjaar geavenscht aan ouzo geachte Cliëntèle. G. WILHELMUS ZOON. Biljartfabrikanten, Haarlem. W. J. WELLER, V leeschhouwer» Kleino Houtstraat 75. p. f. L. WIENCKE, Banketbakker, Brouwersstraat 57, wenscht zijn geachten Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. H. N. J. WAAÏ.F.WUN, Banketbakker en Kok, Damstraat 18.. p. t. Stichtsche Schoencompagnie, STEPH. WENNEKES. Kleine Houtstraat 21. p. f. J. F. DE WAAL, voorheen P. DE WAAL, Fabriek van Suikerwerken, Choco lade, enz.. Kleine Houtstraat 112. p. f. H. H. WILLEMSE, Garen en Band, Machinale Brei-inriehting, Pieter Kiesstraat 4. p. f. J. W. WAALEWUN, Mr. Bakker, Da Costastraat 46, hoek Adriaan Loosjesstraat. p. f. Allen Bekenden en Begunstigers wensch ik een gelukkig Nieuwjaar. L. v. d. WETERING, Timmerman, Lange Amnastraat 10. J. F. WALI.EKERS, Me3kin richting. Lange Lakenstraat 22. H. A. WILLENBORG, in Manufacturen, Frans Halsstraat 29. p. f. p. f. B. H. WALKER, Kaïnerbehanger, enz. Bakenessergracht 110. C. B. WYERS, Clercqstraal 97 Tabak- en Sigarenmagazijn, wenscht zijn geachte Cliëntèle een ge lukkig Nieuwjaar. Aan alle Begunstigers, Familie en Vrienden wenscli ik toe, wat ik mij zeil toewensch. G. L. ZANTVOORT, Lange Annastraat 33. H. G. VAN ZANTEN, Sclulde'r, Leidsche straat 31 rood, Haarlem, p. f. Firma W. A. v. ZANTEN, Metselaa'rs on Aannemers, Leddscliestraat 2 A. p. f. JAN VAN ZUTPHEN Gedip, Mr. Meubelmaker. p. J. VAN ZUTPHEN, Doelstraait 15, wenscht zijn geachte Begunstige'rs, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar» A. ZEEMAN, Lood- en Zinkwerker, Oostvest 6, wenscht zijn geachte Cliëntèle den gelukkig Nieuwjaar., Het Compliment van den Dag aan Vrienden, Begunstigers en Bekenden. J. L. VAN ZORGE, in Kruideniiers- en Gruttenvanen, Burgwal 61—63. Heemstede J. V. d. ASDONK, Kerklaan, Heemstede, Handel in Rijwielen en Tuinibo'UIW- geïeed schappen, wenscht zijn geachten Cliëntèle oen gelukkig Nieuwjaar. P. F. ADRIAANSE, in Kruideniers- en Grutterswaren, Raadhuisstraat, Heemstede, p. U S. P. AjDRIAAN&E, Metselaar en Aannemër, Heemstede, p. t J. IL VAN AMSTEL, Mr. Broodbakker, Aan zijn Begunstigers, Haarlem en Heemstede, p. f. A. KRAMER, Binnenweg, Heemstede, in Tabak, Sigaren, Koffie en Thee. wenscht zijn Cliëntèle een gehikkLg Nieuwjaar. W. KLAVER, Heemstede, 1 in Modes, wensoht zijn Clientele een gelukkig Nieuwjaar. De ondergeteekende wenscht zijn geëerde Begunstigers een gezegend Nieuwjaar. P. F. KRAMERv. v.h. P. H. STAR, Vrachtrijder. Heemstede, W. G. KLIJN, Huis- en Decoratieschilder. Heemstede, Aerdenhout, Kerklaan 43, Bookeriroodenweg 3. p. f. P. J. BOS, Res. Novap. Heemstede, dn Koek- ©n Suikerwerk, enz. Aan mijn geachte Begunstigers gelukkig Nieuwjaar. G. S. VAN BAKEL, Zadelmaker, Kamerbehanger en Stoffeerder, Binnenweg 57, Heemstede, brengt zijin geachten Clientèle, Vrien den en Bekenden bij deze het Com pliment van den dag. A. H. BLANSERT, Behanger en Stoffeerder, Voorweg 27, wenscht zijn geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. G. MILATZ, Bleekensvaa rtweg, Heemstede, wenscht zijn Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig N-euw» jaar. p. f. M. v. DEURZEN, Kerklaan, Heemstede, Loodgieter on Zinkwerker. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte Clientèle zijn beste wenschen met het begin van 1912. M. MEIJBOOM, Raadhuisstraat, Heemstede, Salon voor Scheren en Haarsnijden. JAC. DUINDAM, IJzeren Brug, Heemstede, in Tabak en Sigaren, wenscht zijn Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig N ieuwjaar. GEORG DUINDAM, Brood-Depothouder, Heemstede, wcruscht zijn Clientèle een gelukkig Nieuwjaa'r. Een gelukkig Nieuwjaar toege- wenscht aan mijn geachte Cliëntèle en Inwone'rs. P. VAN ODIJK, Tabak Sigaren. Raadhuisstraat, Heemstede. p. f. P. J. VAN EMPELEN, Bloemist, Heemstede, F. OOSTERHOORN, Raadhuisstraat No. 6. Heemstede, wenscht zijn gèaohte Begunstigers en Kennissen een gezegend Nieuwjaar. C. P. FRANCKEN, Café Centrum, Raadhuisstraat, Heemstede, •Handel in Brandstoffen., p. f. Hartel ijken gelukwensch aan alle Vrienden en Begunstigers bij den aanvang van het Nieuwe jaar. J. PEPERKORN, Heemstede, De beste wenschen aan mijn aebte Olièntèle en Bekenden. D. CLAS. Kok en Banketbakker. Heemstede, Wed. G. J. VAN HOUTEN, Stalhouderij, wenscht haren Begunstigers en kenden een zalig Nieuwjaar. De ondergeteekende wenscht zijn geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. II. HOREMAN, v.h. Wed. Grevcnaars, Vrachtrijder, Heemstede, B. HEEMSKERK, Handel in Rijwielen, Binnenweg 15, Heemslede, wenscht zijn geachte Cliëntèle en Be gunstigers een gelukkig en voorspoe dig Nieuwjaar. N. J. ZWART, Schoen- en Laarzenmugazijn, Kleine Houtstraat 109. p. f. P. Z1PP. Bouwkundige, Tetterodestraat 21. p. f. H. ZUID AM, Varkensslager, Brouwersvuart 118. p. f. DE ZEEUW, Handel in Groenten, Dyserinckslraat 25. p. f. W. VAN ZUTHEM, Schoenmakerij, Kloosterstraat 63. wenscht zijn Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. A. ZWEMMER. Smederij en Rijwielhandel. Parklaan 52. p. f. J. VAN ZOMEREN, in Goud- en Zilverwerk. Oranjestraat, wenscht zijn i eachten Begunstigers oen gelukkig Nieuwjaar. JAC. HEINS, In Rijwielen, Heemstede, Binnenweg, nabij den To4 p. I. Wed. JOH. HE1JNES, I-Ieamstede, wensoht haren Vrienden en Begunsti gers een gelukkig Nieuwjaar. Aan mijn geachte Cliëntèle en Be kenden een gelukkig Nieuwjaar. JAC. HENDRIKSE, Mr. Schilder. Heemstede, Aan alle Bekenden veel Heil en Ze igen in het Nieuwe jaar. A. HOES, bij het Wilhelminapiöiu, Heemstede, W. KRES, Verhuizingen en Transporten. Binnenweg, Heemstede, p. f. W. J. ZONNEVELD, Roitzstraat 4, Handel in Aardappelen, Groenten, Fruit en Brandstoffen. Een gelukkig Nieuwjaar. J. C. VAN KEEKEN, Schoenmaker, Voorweg 22, Heemstede, wenscht zijn geachte Cliëntèle voorspoedig Nieuwjaar ©n beveelt rich bij voortduring beleefd aan tot het maken en rep a re eren van allerlei eoort schoeisel. A. KRES, Schipper, Raadhuisstraat, Heemstede, p. f. C. L. J. VAN LENT, Bonds-RijwieLherste Her, Raadhuisstraat 88, Heemstede, A. VAN DER INDEN en Co. Camplaan No. 10, Heemslede, In Fourage, p. f. p. f. CIIR. NIESSINK, Boekdrukker, Heemstede, Raadhuisplein 1. J. H. PRINS, Kerklaan 41, Heemstede. Meubelmaker en Stoffeerder, p. f. W. ROGGEVEEN. Rund- en Varkeuss'.ager, Raadhuisstraat, Heemstede, p. f. P. REEDIJK, Raadhuisstraat, Heemstede, in Koffie en Thee, enz. JOH. RETEL, Mr. Schilder, Cloosterweg, Heemstede. 0- t. U. M. RUYZENAARS CORN.Zn. Bloemist en Zaadhandelaar, Aanleg en onderhoud van Tuinen en Parken. Kastanjelaan 37, Heemstede, p. f. H. DE ROOI, Handel in Brandstoffen, Kerklaan, Heemstede. p. f. P. SAMSON, Heemstede, Raadhuisstraat, Handel in Boter, wonsclit zijn Cliëntèle een gelukkig Nreuwjnr Wed. J. VAN SCHAGEN, Stalhouderij, Wapen van Heemstede, wensoht haar Clientèle en Bekenden eeu gelukkig Nieuwjaar. GEBROEDERS STAPPER, Heemstede, Handel in G roc-men on Fruit, wenschen hun Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. Wod. C. SCHULZ, Heemstede, In Kruideniers- en Grutterswaren, wenscht liaar Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. N. SLEUTEL, Handelaar in Brandstoffen, Heemstede, p. f. Veel Heil on Zegen aan mijn Be gunstigers, Vrienden en Bekenden. A. M. C. SCIIELLEKENS,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 15