SEIZOEN-AETIKELEN. PRIJSVERMINDERING 8 m m m Q m IMltttlttttlltttlttlltttltflllWI VAM ALLE cl van alle Courante Manufacturen daling der Katoenmarkt e wegens Bij den aanvang van 1912 aan Be gunstigers en Vrienden liet compli inent van den Dag. P. SMIT, Timmerman en Aannemer, Heeanstcde, Wod. A. SNELLINGS, Raadhuisstraat, Heemstede, Specialiteit in Koff e, Thee, Tabak ©11 Sigaren, "wenscht haai' Begunsti gers eon gelukkig Nieuwjaar. H. v. d. SCHOOT, Heemstede, Varkensslachler, ♦vensclit zijn Clientèle een gelukkig N.euwjaar. Th. SMIT, Mr. Timmerman en Aannemer, Heemstede, p. t. J. E. SMIT, Vrachtrijder en Bode, Raadhuisstraat, Heemstede. Wenscht zijn Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuw jaar. W. J. SPANJAARD, Coiffeur, hij het WiIhelmrinaplein. Heemstede, p. f. J. SPIJKER, Mr. Klompenmaker, Raadhuisstraat, Heemstede, wenscht zijn Begunstigers een voor spoedig Nieuwjaar. W. STEENVOORDEN, Varkensslager, Binnenweg, Heemstede, wenscht zijn Clientèle een gelukkig N euwjaar. Th. G. J. VAN STAVEREN, Camplaan, Heemstede, Wenscht zijn Begunstigers, Vrienden sn Bekenden een gelukk g Nieuwjaar. p. f. A. VAN TONGEREN, Mr. Klompenmaker, Kerklaan No. 29, Heemstede, Heemstede. G. TEE UWEN, Handelaar in Brandstoffen, wenscht zijn Begunstigers en Beken den een gelukkig Nieuwjaar. I>. f. M. TIBOEL. Mr. Broodbakker, Heemstede, bij het Wilhelminaplein. Oudergeteekendfln wensehien huai geachten ClienhVe en Rekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. D. TESSELAAR, en Echlgenoote. Heemstede, I Jan. 1912. J. ZWARTER, In Kruideniers- en Grutterswaren, Raadhuisstraat, Heemstede, p. f. j. ZWARTER, Handelaar m Brandstoffen, Raadh ufcstraat. Heemstede, f. SantpoorS P. beentjes, Cafó „Do Wildc-man", Santpoort, wenscht allen bekenden en weid rui kenden jongens een gelukkig jaar. J. C. BONARIUS. Lood- en Zinkwerker, Santpoort, wenscht zijn geachten Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. p. f. G. R. SLEBOS, Schilder, Santpoort, C. SPANJAARD, Vrachtrijder, Santpoort, wenscht zijn geachten Begunstigers en Vrienden vei l Heil en Zegen. m. g. J. SCHUIJT Fz. eu Echtgenoote, Santpoort. m. g. F. SCHUIJT, Santpoort. P. BIERSTEKER, Santpoort, Handel in Groenten en Fruit, en Comestibles, wenscht zijn geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. v. ÜONSELAAB, Santpoort, Agent der Bierbrouwerij do Amstel, wenscht zijn geachten Begunstigers, Viiondcn en Bekenden een gelukki; Nieuwjaar. J. J. v. DILLEWIJN, Brood-, Koek- en Beschuitbakker, Santpoort, wenscht zijn geachte Clientèle, Vrien den en Bekenden oen gelukkig Nieuwjaar. J. P. HANDGRAAF, in Petroleum, Santpoort, wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. P. SCHIPPER, Handelaar in Brandstoffen,- Santpoort, wenscht zijn Clientèle, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Jan Gijzenvaart W. J. ROBUS, Brook-, Kook- ca Banketbakkerij, Jan Gijzenvaart., p. f. P. SPANJAARD, Caféhouder, van ouds De Blauwe Druif, Jan Gijzenvaart, p. f. p. f. C. v. SCHOOTEN, Café do Vergulde liaan, Jan Gijzenvaart J. VADER, Vleeschliouwer, Jan Gijzemaart, aan Clientele, Vrienden en Bekenden veel zegen toogowensclit. J. F. JONG KEES, Overveen, aan Vrienden en Begunstigers eon z lig Nieuwjaar. J. VAN M1ERLO, Solioenwinkelier, O verveen, wenscht Begunstigers en Vrienden een zalig Nieuwjaar. W. VAN ROODE, Vrachtrijder, 0verveen, wenscht zijn geachte Clientèle een zalig Nieuwjaar. i j. Veldhoven, Mr, Smid, Jan Gijzenvaart, Aan Clientèle, Vrienden eu Beken den veel zegen toegewenscht. J. BOUWER, Jan Gijzenvaart, in Kruidenierswaren en artikelen. p. f. G. BALTERS, Schoenmaker, Jan Gijzenvaart, wenscht zijn Clientele en Begunsti gers een gelukkig Nieuwjaar. G. BATTUS, Mr. Schoenmaker, Jan Gijzenvaart, wenscht zijn ge.n-hte Cliéntèlo een gelukkig Nieuwjaar. J. G. BRUINOOGE, Jan Gijzenvaart, Brood-, Koek- cn Banketbakker, wenscht' zijn geachte Clientèle een gelukkig' Nieuwjaar. J. JACK, Santpoort, Lood- eu Zinkwerker, wenscht zijn geachten Begunstigers, Vrienden en Bekenden oen gelukkig Nieuwjaar. D. VAN LEEUWEN. Santpoort, Vleeschliouwer, wenscht zijn geachte Clientèle, Vrien den en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. p. f. VV. VAN LEEUWEN, Santpoort, Winkelier. d. NOL, Santpoort, Handel in Boter, Melk, Kaas en Eieren, wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. G. HANDGRAAF LINDEMAN, Jan Gijzenvaart, Lood- en Zinkwerker, wenscht zijn Kennissen en Clientèle' een gelukkig Nieuwjaar. Wed. WASENBURG D1RKX, Caféhöutistër. Jan Gijzenvaart., wenscht Vrienden eu Bekenden e gelukkig Nieuwjaar. Bloemendaal W. BEUNDER, Bloemist, Bloemendaal, wenscht zijn Clientele en een gelukkig Nieuwjaar. Overveen W. CASSEE, Mr. Timmerman en Aannemer, Overveen. wenscht zijn geachte Clientèle et zalig Nieuwjaar. J. F. RUTTE, Kruidenier, Overveen. wensclit aau zijn geachte Clientèle eii Begunstigers ecu zalig Nieuw jaar. F. SNEL, Brood.-, Koek- en Banketbakker, Overveen. wenscht zijn geachte Clientèle en Be gunstigers een zalig Neuwjaar. G. VRIES, Vleeschliouwer, Overveen. wenscht allen een gelukkig Nieuw jaar. Zandvoort p. L GEBROEDERS WEBER, Vrachtrijders. Z andvoort. G, P. WTJDEMAN H.zn.. Barbier, Zandvoort. wenscht zijn geachte Clientèle eett gelukkig Nieuwjaar. p. f. A. BEEKHUIS, Handel in Petroleum. Diaconiehuisstraat. Zand voort. C. BEEKHUIS. Brand stoffenhandel, Diaconichuisstraat 7, Zandvoort. Do beste wensoh'en aan mijn geacht te Clientele en Bekenden. II. F. v. DIJK, Kapper, Overveen, De ondorgeteekende wenscht zijn Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. JACOB DRAAIJER, Aannemer. Zandvoort. Schoten II. STALS, Café Kennemerliof, Schoten, wenscht zijn geachten Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. p. f. C. HOVINGH, Horloger, Opticien, Haltestraat 35. Zandvoort. Veel heil en zegen aau mijn geacli- to Begunstigers. W. HARTOG, Handel in Brandstoffen, Jaa Gijzenvaart, W. v. d. ZON, Runder- en Varkensslager, Overveen, wenscht aan Vrienden en Begunsti gers een zalig Nieuwjaar. Aan onze geachte Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukki Nieuwjaar. J. 11 EEREMANS en Echtgenoote, Jan Gijzenvaart, Wed. F. IIONNEBIER, Overveen. Magazijn van Iluishoudelijko- Schoonmaak-a rtikelen wenscht Vrienden oil Begunstigers een zalig Nieuwjaar. J, NIESTEN, Mr. Schoenmaker en Schoenenhandel Jan Gijzenvaart, wensclit zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. C. MOLENKAMP, Win keiier. Jan Gijzenvaart, W. J. IIONNEBIER, Mr. Smid, Overveen. wenscht zijn geachte Clientèle e Vrienden een zalig Nieuwjaar. J. A. II. DE IIAAS, Stalhouder (voorheen BREDEMEIJER) Overveen. wenscht zijn geachte Cliëntèlo een zalig Nieuwjaar. W. G. G. T1IOOLEN, C af é-V erg unning, Oosterduiu, Overveen. wenscht Begunstigers en Bekenden wenscht aan Vrienden cn Begunsti- een gelukkig Nieuwjaar. gers een gelukkig Nieuwjaar. G. J WIELDERS, Mr. Bakker, Oud-Schoten, wensclit ziin Clientèle en Begunsti gers een gelukkig Nieuwjaar. M. LAAN, Coiffeur, Kritzingcrstraat 7. Scholen. m. g. Een zalig Nieuwjaar toegewensc.lit aan alle Begunstigers, Vrienden e Bekenden door W. NIEUWPOORT, Broodslijter, Oud-Schoten. Aerdsnhout B. JURRIeNS en B. SLUITER, Mr. Timmerlieden en Aannemers, wcnschën hun geachte Begunstigers en Vrienden een gelukkig jaar. Aeixlienihout, 1 Jan. 1912. Haarlemmermeer D. RAKKER, Ringdijk bij Fort de Liede, llaarl omme rmee-r. Nieuwjaarsgroet, Begunstigers, Vrienden en Beken den geluk en voorspoed in het Nieu we Jaar. L. KEUR, Mr. Schilder. Zandvoort. F. A. MULLER, Stucadoor, Brugstraat II, Zandvoort. wenscht zijn geachte Ciiëntèle e Vrienden een gelukkig Nieuwjaar. A. MULLER, Sigaren- en Sigarettenniagazijn, Haltestraat 3, Zandvoort. De beste wenscben aan mijn g« achte Clientèle en Bekenden. De onderzoekende wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuw jaar. M. F. VAN ORDEN, Coiffeur, Zandvoort. ALFONS SPRENGERS, Gr. Krocht 0 en Kerkstraat 10. Zandvoort. p. f. JAN VET, Zandvoortsche Toko, wenscht zijn geachte Clientele en Be kenden een gelukkig Nieuwjaar. Zandvoort. C. DE VRIES, Schoen- en Laarzenniagazijn, Ilaltestraat, Zandvoort, wensclit Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. J. WATER, Aannemer, Haarlemmerstraat 3, Zaudvoort. p. f. F. TURëL, Coiffeur, Aan mijn Ciiëntèle, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Binnenweg, Heemstede. JAN YOOGES, Mr. Timmerman, Raadhuisstraat, Heemstede, p. f. J. v. d. VELDEN, Vrachtrijder, ZamJvoortsehelaan n. b. Heer en weg, wenscht zijn geachte Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Aan mijn geachte Cl éntèlo en Be kenden een gelukkig Nieuwjaar. N. G. WAASDORP, Jn' Kruideniers- en Grutterswaren, p. f. J. v. d. WELDEN Jz., Koedlef, Tol., Heemstede, p. f. llartelijken geJukwensch aan alle Begunstigers op 1 Jan. 1912 «Jooï N. WILDSCHUT, In Ijzerwaren en Gasartikelen. Gebr. WILDSCHUT, Rijwielhandel, Glip. Heem stede, wensehen hunnen geachlen Begunsti gers een voorspoedig jaar toe. P. II. ZIEREN, Bondsiijwiethérs teller, Heemstede, L. ZIEREN, Metselaar en Aannemer, Binnenweg, Heemstede, P. v. d. ZON, Vrachtrijder, Kerklaan, Heemstede, Aan mijn Begunstigers oen kig Nieuwjaar. geluk- OPRUIM i i Vroom Dreesmann Wij bevelen aan onzen Prima BISSCHOPWIJN. Gegarandeerde zuivere, echte Wijn. Per 'h flescii „gereed voor het gebruik" f0.50, per flesch f0.271/,. Per flesch „onvermengd" f0.75, per flesch f0.40. Groote Markt 4, Telet. Interc. 134. FIRMA W. B. GUSKENS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 16