NIEUWS= en ADVERTENTIEBLAD. 29e Jaargang. No. 3750 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. zaterdag 30 december ion e Tot de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA Warrnoesstraat 76—78, Amsterdam. Telephoon interc. 6229. ABONNEMENTEN PER DRIE MAANDEN: Voor Haarlemf 1.20 Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente)„1.30 Franco per post door Nederland1.65 Afzonderlijke nummers.0.02 Jj Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem0.37 Yï n „de omstreken en franco per post 0.45 Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. AD VERTENTIEN: Van 1—5 regels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Haarlem van 1—5 regels ƒ1.elke regel meer ƒ0.20. Reclames 30 Cent per regel. Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Advertentiën van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing; 50 Cts. voor 3 plaatsingen a contant. Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 53. Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie724. Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 12. Telefoonnummer 122. VIJFDE BLAD. Buitenlandsch Overzicht Van 't oorlogsveld. 'T GEVECHT BIJ TOBUOEK. Nu komt w^er een Turksche lezing over dit gevecht. De Turksche minis ter van Oorlog deelt namelijk mede, dat bij den aanval op Tobroek de Ita lianen do helft van hun effectief ver loren en o. a drie Italiaansche offi cieren sneuvelden De Turken hadden 7 dooden en eenïge gewonden. Ook dit bericht komt ons onwaar schijnlijk voor. Wanneer zullen wo eens "t juiste over dit. gevecht weten.' Nu geven de Italiaansche bladen toch ook toe, dat het gevecht bij To broek geen overwinning <ler Italia nen is geweest, zooals eerst via Rome word verkondigd De verliezen der Italianen zijn veel grooter dan officieel medegedeeld is. De vermisten zijn niet opgegeven, hun auntaL bedroeg minstens 200 man, waarónder 50 dooden. Een Italiaansch oorlogscorrespon dent laakt de lichtvaardige wijze, waarop deze expeditie op touw gezet .werd. De soldaten hadden ieder slechts 168 pulronen en proviand en water voor één dag bij zich voor de beide kanonnen waren slechts MO projec tielen aanwezig, 's Avonds was de uit 2000 man bestaande colonne abso luut zonder ammunitie. Alléén aan het feit, dat de vijand in den nacht geen aanvallen meer deed, was het to danken dat de colonne tot Aïn Zara kon terugtrekken. EEN GEVECHT IN BARKA. Vier" bataljons infanterie, 6 stukken geschut eu 4 secties mitrailleuses hebben stroomopwaarts langs de ri vier de Derna een voorwaarlscho be weging uitgevoerd om de herstcl- lingswerkzaamheden aan een water leiding te beschermen. Do Italianen stootten spoedig op de Turken, die over een belangrijke macht met ge schut beschikten. Een levendig ge vecht ontstond. De Italianen wierpen de Turken, door een omtrekkende be weging te maken, terug. Aan Itali aansche ziide waren 3 dooden en 77 gewonden. DAPPERE ITALIAANSCHE OFFICIEREN GEHULDIGD. Bij koninklijk besluit zijn de kapi tein ter zee Cagni en do kolonel Fora benoemd tot vice-admiraal en ge no* raal-majoor. Zij zijn do populairste officieren bij de Italiaansche zee- eu landmacht. Men herinnert zich wat de kolonel Cagni met een handjevol mariniers in de eerste dagen van den oorlog gepraestcord heeft. Hij is het type van een krijgsman. Fara heeft zijn. naam bekend ga- maakt door zijn weergaloos stoutmoe dig optreden op 23 October, tóen hij met het 11de" regiment Bersaglieri het Italiaansche -leger redde van den dreigenden ondergang, ten gevolge van den pletselingen overval der Turken. Ook moet dc wijze, waarop hij zijn troepen uit liet gevecht bij Birtobras terugtrok en naar Aïn Za ra, voerde, uitnemend zijn geweest. Ook den 26sten October en Novem ber namen de Bersaglieri van Fara bet leeuwenaandeel in den strijd. Da opstand In China. Uit Nanking wordt geseind D r. S u n-Y at-Sen is door de revolutionairen mot een parigheid van stemmen tot president der Chineesche republiek gekozen. Eindelijk is 't er dus van geko men! Sun-Yat-Sen is thans 45 jaar. Hij was con der eerste der jongere gene ratie in China, die zich naar het bui tenland begaf, om beschaving en staathuishoudkunde te keren. Wie Sun-Yat-Sen gedurende zijn veeljarig verblijf te Parijs leerde kennen, zou niet vermoed hebben, dat de beschei den en stille man de leider van een der grootste revolutionaire campga- ues was en dat door zijn handen de draden gingen, die Cluria niet de re volutionaire clubs te Londen, Berlijn en Parijs verbonden. In 1904 verwierf Sun-Yat-Sen den doctorstitel op een dissertatie „De oplossing van de Chineesche kwes-j tie". In dit werk oefende hij oen ver- nietigende critiek uil op de Mandsjoe- regeering en schetste in groote lijnen de revolutie, die zich thans afspeelt. Nu is vriiwel alle hoop voor de kei zerlijke regeering van China op het behoud van den troon verdwenen. De vredesconferentie te Sjanghai lieeft geen succes en het volk van het Hemelsche rijk verleent steeds meer 'steun aan de revolutionairen. China een republiek.... Wie had dat eenige jaren geleden gedacht Uit en over PerzlS. Het bericht, dut de Britsche consul Smart, na zijn zeer avontuurlijke reis, behouden te Kaseroen is aange komen, wordt bevestigd. De vermiste werd met een heup- wonde aan den weg gevonden. Ge vaar voor zijn leven, is er niet. De Perzische minister van Buiten- landsche Zaken bracht een bezoek aan den Engelschen gezant en gaf zijn leedwezen te kennen over den aanval op Smart. Ilij verklaarde, dat de noodige maatregelen zullen wor den genomen, om do schuldigen streng te straffen. Voor DE RUSSEN moet de toestand in Tabriz zeer ver beterd zijd. Do versterkingen moeten evenwel nr.? aankomen, wellicht he den. De Russen moeten van plan zijn alle oproermakers aan te houden en to fusileeren. De N o v o j a Wremja verzekert dat do Turken do hand gehad hebben in den overval der Russischo troe pen. To Petersburg is bericht ontvangen, dat het viifde regiment jagers na een gevecht van 18 uren de stad Tebris is binnengedrongen en daar de orde hersteld heeft. Uit nadere berichten zal moeten blijken, wat do Russen verstaan on der „de orde herstellen". ENGELSCHE TROEPEN NAAR PERZIe Uit Calcutta wordt geseind: De regeering overweegt de vraag, öf zij troepen naar de Perzische golf zal zenden." Allerlei. NIEUWE GEVECHTEN IN MAROKKO. Volgens de jongste berichten uit Melilla heeft een groot gevecht plaats gehad, dat met een nederlaag van de Marokkanen eindigde, die onge veer 400 man Verlóren. Drie kanon- neerbooten bombardeerden den vijand van de monding van do Kert-rivier uit. De Spaunsclia verliezen bedroe gen 61 dooden en 210 gewonden. Gesneuveld zijn o. a. 1 kolonel, 3 kapiteins en 3 onderofficieren; go- wond 2 hoofdofficieren en 16 subal terne officieren. 't Was dus nogal een flink gevecht en men verwacht nog een voortzet ting van den strijd. UIT PORTUGAL. Reuter meldt, dat heden een decreet zal verschijnen, waarbij aan den pa triarch van Lissabon, den bisschop van Güarda en den administrateur van het diocees Oporto het verblijf in do districten Lissabon, Castellöbra n- co en Oporto voor twee jaar wordt verboden, het reelit op geldelijke toe lage van staatswege afgeschaft en een uitstel van 5 dagen toegestaan, om gemelde districten te verlaten. Dit is bedoeld als straf voor den wederstand dier kerkvoogden tegen het oprichten van cuitueele vereeni- gingen. ONRUST IN ECUADOR. Uit Guayaquil wordt geseind De dood van president Estrada heeft politieke onlusten verwekt. Ver schillende bij de nieuwe verkiezing betrokken partijen hebben revolutio naire troebelen uitgelokt to Guaya quil. Br zijn verscheidene dooden en gewonden. Stadsnieuws STUKKEN VAN DEN RAAD. In da-uk is verschenen het reeds meegedeelde voorstel van den heer M. do Braai, om den lantaarnopste kers geen gratificatie te geven, doch met ingang van 1 Januari hun loon te verhoogen van 5.50 tot f 6. Mede is in druk verschenen het vei zoek van het Bestuur der Soc. Vereeniging. die zich op de reeds daarover meegedeelde gronden, ver zet tegen dc onttrekking van het Damsteegjeaan den openbaren dienst. Examen handenarbeid. Voor 't to Amsterdam gehouden examen zijn geslaagd de liceren A. Adcma, B. de Beer, J. do Boer, J. Q. Borgwat, A. van Braam. J. A. Bij, L. Germeraad, J. Greiner, J. J. Janzen, A. J. Klein, P. Krabbendam, F. Kra mer, C. B. van Nes, M. A. S. Nolte, II. A. C. Pommee, A. A. J. van RaaJ- te, Chr. de Wilde, II. do Winter, W. M. L. C. Zandvliet, M. Schutter, al len van de Rijkskweekschool voor on derwijzers te Haarlem. B a d o n. In t döuchebndhuis aan den Kou-' denhorn zijn in de afgeloopcii week 522 baden genomenin dat aan het Leidsehepleia 580. Examen. Do heer P. Th. Elfring te Haarlem is geslaagd voor het examen voor 't diploma van candidaat-actuaris, go- houden door de Vereeniging van wis kundige adviseurs bij Ned. Maatsch. voor levens verzekering. Uit de Omstreken VELSEN. Suppletoire agenda openbare ver gadering van den gemeenteraad van Velsen op Dinsdag 2 Januari 1912, des namiddags te half twee uur, teu gemcentehuize. Punt 2. Suppl. Crediet waterlei ding. SLOTEN. De hofstede „Vrederust" met 15 1/2 H.A. land aan den Uitweg bracht üi publieke veiling 42550 op. HA YRLEMMERMEER. Aan de Vijfhuizen zijn bij do Ge reformeerde Gemeente tot ouderling en diaken gekozen de hoeren B. Rip en J. Bonsing. Binnenland BOND VAN NEDERL. ONDERWIJZERS. "(Vervolg.) 't Hoofdbestuur stelde voor 't vol gende besluit le nemen: „In de Wet worden omtrent de re geling der schooltijden en vacancies slechts de volgende algemeene bepa lingen opgenomen: Ia. De duur van de gezamenlijke jaarlijksoh© vacanties bedraagt voor a!/Je scholen 10 weken. b. Van deze vacanties is er één, de zflmervacantie, die minstens 5 we ken duurt en di.e beg.nt met den twee den Zaterdag in Juli. c. Do over.ge weken worden, over T jaar verdeeld met inachtneming van deze bepaling, dat er voor alle scho len fcussehen de zomervaeanties en Kerstmis, een herfstvacanti© wondt gehouden, dl.o 1 week duurt. d. Om do vacantia voor alle k.nde- ren aan haar doel te doen beantwoor den en om in do bezwaren voor die kinderen, welke een bekrompen tehuis hebben, te voora.en, worden door do overhe.d, vooral in de steden, open bare speelterreinen ingericht. II. Gedurende eiken schooltijd wordt een pauze gehouden van minstens 15 minuten. Deze bepaling geldt voor al le klassen van een school. Het hoofdlbestuursvoo'rstol werd aangenomen. Een geamendeerd voorstel van het hoofdbestuur werd aangenomen, om aan te dringen op wijzigingen in de koninklijke besluiten omtrent den bouw en de inrichting van schoollo kalen voor openbaar en bijzonder on derwijs. Besloten werd te overwegen of do financieel© regeling voor de kleine afdeel in gen gunstiger gemaakt zal kunnen worden. Aangenomen werd 't voorstel van hét hoofdbestuur De vorgaderiqg besluit a. de afdeelingen van don Bond vooralsnog niet te binden aan eer. bepaald systeem van contributiehef- fing b. de proportioneele heffing voor do algemeene kas vooralsnog tc besten digen. Do afd. Purmerend trok haar voor stel in, om te bepalen, dat de bond alleen optreedt voor zijn leden en voor hen, dio krachtens do statuten geen lid van den bond kunnen zijn. 't Hoofdbestuur verklaarde, dat het voorgestelde in de praclijk reeds wordt toegepast. Aangenomen werd een voorstel- Rotterdaiu do vergadering draagt t hoofdbestuur op, middelen te bera men om uit de gewone middelen een vast fonds voor de weerstandskas te stichten. 't Voorstel van "t hoofdbestuur over de leerstof en don omvang van het onderwijs, werd van de agenda afge voerd. Met groote meerderheid van stem men werd besloten om een stichting te vormen onder den naam „eigen gebouw". Heden wordt de vergadering voort gezet. GUST. VAN DE WALL PERNé. Het stoffelijk overschot van den schilder Gust. van de Wall Pernó werd gisteren onder zeer talrijke be wijzen van deelneming te Amsterdam naar dc laatste rustplaats geleid. Uit de kringen der kunstenaars, waarin Van de Wall Perné had ver keerd, waren zeer velen gekomen om den ontslapene de laatste eer te be wijzen. Namens „St. Lucas" sprak dc heer Ureitenstein, voorts voerden nog 't woord de heeren Bouberg Wilson en Joh. C. P. Be-mier. 20 kransen dekten de baar. VEREENIGING VOOR PAE- DAGOGIEK. Tb Utrecht wérd de 25ste vergade ring gehouden van de Vereeniging voor paedagogïek. Dit jaar traden 35 nieuwe leden toe, zoodat 't ledenaantal thans 290 be draagt. De volgende vergadering zal weer te Utrecht plaats hebben. In de plaats van dc heeren W. Jan sen en J. Lindeboom, die niet her kiesbaar waren, werden als bestuurs leden gekozen de heeren P. Qostcrlee te Nijmegen en M. B. Hoogeveen te Leiden. Duarnu hield dc heer W". Jansen uit Middelburg een inleiding over: „Alzijdige cf éénzijdige opvoeding'. VAKSCHOOLLEERAREN. Te Utrecht is do jaarvergadering van den Ned. Bond van Sehoolloera- reti en lecraressen gehouden. 't Ledental is thans 433, waaronder 64 dames. Besloten werd bij den Minister aan te. dringen op Jiet spoedig tot stand komen van een wettelijke regeling van het vakonderwijs. Sport en Wedstrijden VOETBAL. EEN VETER ANEN-WEDSTRIJD. Op Oudejaarsdag wordt, 's middags om twee uur, op het 1L F. C.-vetd een wedstrijd gespeeld tusschcn een Haarlemsche en een Nederlandsche veteranen-combinatie. BANDY. EEN TOURNOOI TE BRUSSEL. Te Brussel hebben op do Kerstda gen wedstrijden plaats gehad tus- 1 schen de vertegenwoordigende elftal- 1 len van Canada, Duitsclüand, België en Frankrijk, die resp. 6, 2, 3 en 1 punten verwierven. De Canadeezen waren veel sterker, wonnen van Frankrijk met 7—0 en van Duitsch- land. inet 8—2. LICHAMELIJKE OPVOEDING. EEN MiLLlOEN YOOR SPORT. Iemand, die onbekend weuscht te blijven, heeft aan den Frauschen bond voor lichamelijke opvoeding een millioen francs geschonken ten einde in liet belang dor openlucht-sport ge bruikt to worden. De bond zal dezer dagen moeten be slissen op welke wijze liij dit kapitaal wenscht productief te maken, ilet is niet onwaarschijnlijk, dat men liet gclil voor een groot deel zal besteden tot het aanleggen van sportterreinen en tot het maken van een flink iwcm- bassiu. Ongetwijfeld zal de Fransche open luchtsport van dit edelmoedig ge schenk groot voordeel trekken. (Tel.) KEGELEN. NATIONALE KEGEL WEDSTRIJD. In den nationalen kegeLwedstrijd om wildjp'rijzen, gehouden van 10 tot 26 December 1911, in café „Zur Gol- denen Sonne" te Amsterdam, behaal- do Waterpas van Haarlem in den kui-pswedstrijd de 5e plaats met 291 punten. Hout of fout, van OveTveen, de 4o met 293 punten. In den personeelen wedstrijd was dö hoer E. Martens (van Haarlem), no. 2 met 40 punten, de lieer Lonune- laurs (Haarlem) no. 6 met 38 punten, do heer Fr. Dassari, Haarlem, no. 10 met 37 punten. WATERPOLO, HAAGSCHE ZWEMCLUB—R. Z. C. De pas-opgerichte Haagsdie Zw cru el ub had Donderdag een zrwem- avond' georganiseerd in de overdek te zweminrichting aan de Mauritska- <Lo te Den Haag. Een partij -waterpo lo werd gespeeld tussohen de zeven tallen der Rottei-damscho Zwemclub (lo klasse N. Z. B.) en der llaagsclie Zwemclub. Door ongeoefendlied ver loren de Hagenaars natuurlijk van de sterke tegenpartij met 0—6 (rust 0-4). Bij de Haagsclio Zwemclub speelde Eddy de Neve, de bekende ex-voetbal ler, back. Een estafette wedstrijd won de R. Z. C. eveneens, terwijl verder ver schillende sprongen enz. werden uit gevoerd. VOETBAL. I1ET PROGRAMMA. Voor den Nederlaudschen Voetbal beker worden morgen de volgende matches gespoeld Haarlem llaarlom—Quick (den Haag). Arnhem Vu Less-Go'akead. Den Haag H. B. Sr— A. F. C. Rotterdam V. O. C.Quick (Nij megen j. Verder hebben op de. beide Zonda gen de volgende nationale en iuterna- le ontmoetingen plaats Roosendaal RoosendaalBeer schot A. C. (Antwerpen], Zwolle P. E. C.—Z. A. C. Amsterdam 11. A. P.—V. V. A. Kiel F. C. IlolsteinH. F. C. Utrecht Kampong—Vil au grand air de Médoc. MaastrichtM. V. V.Wilhelmina. Maandag 1 Jan. Amsterdam 11. A. P.A. F. C. Nijmegen Quii.k—Vil au grand air de Médoc. Verviers C. S. VerviéfoisMaas tricht V. V. Hamburg Hamburger P. C.—H. F. C. Rechtszaken NA DE STAKING. Vrijdag 26 Januari zal voor de 5e kamer der Amsterdamsche rechtbank worden behandeld do zaak tegen den 28-hrrigen bierbuouweisknecht J. A. J., die in verzet is gekomen evenals hel O. M. tegen een bij verstok ge wezen vonnis dier Kamer waarbij hij veroordeeld was tot drie jaar gevan genisstraf onder ten laste legging van openbare geweldpleging in den nacht van 5 op 6 Juli in vereeniging met andere personen togen militairen an politie agenten in de 2e Kattenburger^ dwarsstraat door uit een raam van zijn woning met een met scherp ge laden vuurwapen te sch eten op mi litairen, waaronder do sergeant A. J. ten Ivate en do kapitein T. W. ileynders. RAAD VOOR DE SCHEEPVAART. DE RAMP VAN DE „IXION". De llaad voor de Scheepvaart deed uitspraak in de ramp, op 1 October jl. in den Indischen Oceaan overko men aan het s.s. „Ixion", kapitein b. de Roer, uit Holluni, reederij Ned. Stoomvaart-Mij. „Dc Oceaan", te Amsterdam. Gelijk rnen zich herinnert, werd de „Ixion geheel door brand vernield. Van de 47 opvarenden konden slechts 23 gered worden. De anderen vonden den dood in do golven. Dc Raad heeft getracht de oorzaak vast te stellen van dc ramp, maar de ze viel niet op te maken. Zelfont branding der lading acht men uitge sloten. Ontploffing der gassen in de stuur boord-bunkers is wel mogelijk, hetzij dat een petroleumlamp omviel, al of niet door menschelijke kracht. De Raad is van oordeel, dat het ge drag van gezagvoerder De Boer ge durende en na de ramp niet kon wor den gelaakt. HOOGE RAAD. KERKELIJKE BELASTING. De Hooge Raad vernietigde het von nis van dié Haagsche Rechtbank, wei- ka luid ineeAweaon de vordering der Nederlandsche Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, tegen den heer Boe- Ie v an Hensbroek tot betaling van de kerkelijke belasting. De Hooge Raad was met den kan tonrechter van oordeel, dat de ge daagde deze belasting niet behoefde te betalen, in hoofdzaak op grond, dat do doop, waardoor gedaagde m liet kerkverbond was opgenomen, hem slechts tot zijn meerderjarigheid aan de kerk verbond. Kerk en School PROTESTANTENBOND. Tot voorganger van de afdeeJing Briolle van den Ned. Protestanten bond is gekozen ds. L. S. P. van dei Chys, van Amsterdam. R. K. KERK. PATER W. Til. NEFKENS. Naar de Maasbode meldt, is op 30- jarigen leeftijd te Kingchow-Kan in China aan de typhus overlodcn pater Willibrordus Thomas Nefkens, se dert September 1907 aan de miss.e in China werkzaam. Koloniën HET BEGINT WEEIt OP TIMOR. Naar'da correspondent van de Java- Bode mededeelt, komen er weer sfrub belingen tussohen Hollandsche en Portugeesche autoriteiten in het grensgebied voor. Do gouverneur te Diliy is mat nieu» we chicanes aangekomen over een bergtop aan de grens van Lakmarus, welke hij beweert, dat tot het Portu geesche gebied behoort en waarop hij een benting wil vest.gen, terwijl liet tractaat duidelijk uitwijst, dat do grens over dien top heen loopt en de ze dus niet uitsluitend aan Portugal toevalt. Verder hebben Portugeeeen weder om cc.ii raid ondernomen in Maoeka- tar, dat als Hollaudseh geböed behoort te blijven beschouwd, totdat liet grenstraclaat in werking is getreden, en zich vermeten protesten in te die nen tegen do aanwezigheid van een HoHandsch bivak binnen dat gebied. Gemengd Nieuws EEN AANVARING. Te Norfolk. (Virginë V. S.) is d« torpedojager Warrington bij een aan varing met een schoener ernstig J>e- schadigd. Verscheiden mannen der equipage werden gewond. GEVAARLIJKE BEESTJES. Op het buiien van den Londenschon bankier Barclay werden twee leeu wenwelpen gehouden, die men voof tam hield. Een van de wélpen heeft échter den zoon des huizes zoo zwaar gewond, dat hij bezweken is. HET WINNEN VAN ZWAVEL. In studieboekjes maken wij nog al tijd kennis met de wijze, waarop het zwavel winnen in Sicilië plaats heeft. De Siciliaansche zwavel, die tot nu toe vrijwel wereld-monopolie bezat, zal dat eerlang af moeten staan aan Amerika. Reeds geruimen tijd wist men. dat zich aldaar uitgestrekte en hijzonder rijke zwamelmijnen bevonden, maar men stuitte bij de exploitatie op zulke onoverkomelijke moeilijkheden, dat men wel twijfelde of een ontginning wel ooit loonend zou zijn. De zwavel- lagen worden nl. aangetroffen op eon diepte van 150 k 200 M. en dan nog wel onder een laag welzand. Na ja ren lange proefnemingen is men er echter in geslaagd thans een bruik bare methode te vinden, die even ori- gineol gedacht als stout van uitvoe ring is. Evenals dat voor hettwinnen vav. petroleum geschied, worden boorga ten gemaakt en in die gaten een bui zenstelsel neergelaten. Door de bui tenste buis wordt nu onder sterken druk oververhit water geperst, dat door gaten aan het ondereinde met groote kracht de zwavelhoudende la gen doorspoelt. Wijl dat water alsdan nog een temperatuur van 175 gr. Celc. bezit, wordt de zwavel, die bij 114 gr. smelt, vloeibaar, en dringt naar onder, waar het terechtkomt in een nauwere buis. In deze nauwere buis bevindt zich weer een andere, waardoor sterk verhitte lucht met groote kracht wordt geperst. Door de daarop geoefende druk mengt zich de heete lucht met de gesmolten zwavel en dringt gezamenlijk tusscheu de nauwste en de daarop volgende buis naar boven, wanr zij uit de standpijp vloeit. Van daar wordt de zwavel ge leid naar groote hakken, die dik wijls 12 tot 15 M. hoog en even breed zijn, en waarin zij tot een reusachtig blok stolt. Aldus gewonnen zwavel is voot minstens 99 pCt. zuiver en eischt der halve geen verdere raffinatie. Na tuurlijk zijn de instellatiekosten enorm hoog, doch staat daartegen over, dat een enkel boorgat dikwijls 400 k 500 tonnen per dag levert., en in den regel eenige weken blijft doorvloeien. Hoe hooger de temperatuur van het water is en met hoe grooter kracht het wordt uitgeperst, des te uitge breider is ook de omtrek welke door een boorgat wordt „uitgewasschen". Wijl men bovendien de gaten zeer systematisch boort, kan men van eau.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 17