Is Kwaitjss-ifcMiin van H AAÜLEM'S DAGBLAD volkomen leegpompen der mijn ver zekerd zijn. Na aan de behoefte aan zwavel van de Vereenigde Staten voldaan te heb ben, is de „Union Sulphur Comp.", do eigenaresse van het zwavelgcbied in Louisana, reeds begonnen met uit voer naar do Europeesch© markten eu bedreigt daar ernstig het monopo lio der Siciliaansche zwavel, wijl de prijs van eerstgenoemde ter markt noch goedkooper kan zijn dan die der andere, en wegens de grootere zui verheid er ook nog boven verkozen .wordt. (De Natuur). IETS OVER DRIEKLEURENDRUK. Hot idéé van den dr ekleu'rcndruk is niet i>epauld nieuw. De schilder-graveur Jacques Chris- tophe Leblond, een echte zwerf rat, die nu eens in Duitschland, dan weer in Huil and, Engeland of Frankrijk woonde, begreep reeds in 1720, dat men door drie platen te nemen: een voor de gele, een voor de roode en een voor de blauwe, en deze over el kaar te drukken, de kleuren der te reproduceeren voorwerpen weer kon geven. Hij beschreef zijn methode in een geschriftje, dat in 1757 te Parijs in druk verscheen, en waarin hot vol gende voorkwam: „Terwijl ik naar de leer der kleuren zocht, ontdekte ik een methode om voorwerpen in hun eigen kleur weer te geven, nl. geel, rood en blauw. Men kan de kleuren natuurlijk met, zoo als bij het schilderen op het doek bij het achtereenvolgens over elkaar drukken, vermengen. De kleuren moeten zoo zijn, dat de eerste door de tweede en de tweede door de derde schijnt, opdat de trans parantie hetzelfde effect geeft als het penseel. Elk der drie kleuren moet met be hulp van een afzonderlijke plaat ge drukt worden. Dus drie platen zijn er noodig om een getrouwe reproduc tie van een schilderij te kunnen druk ken." Ilet idee was er, maar de practische uitvoering er van beantwoordde niet aan het doel en beloonde de moeite n.et. Maar sinds Newton ontdekt had, dat het zonnelicht uit drie hoofdkleu ren bestaat, nl. geel, rood en blauw, waren er zoekende geesten, die do ledr practisch wilde toepassen en die van den logschen gedachtengang uit gingen: Alle kleuren van het ons om ringende zijn terug te brongen tot do drio genoemde, ontleden we die kleu ren, maken we van elke kleur een plaat en van elk zoo'n plaat een af druk, en wanneer we 't reu de op het gele drukken en het blauwe over het gele en roede, en wanneer we dczo drie kleuren weer samenbrengen, dan moeten we de natuurlijke kleuren, door middel van drie kleureu, door den druk kunnen weergeven. Nu zijn er wel is waar slechts dit© hoofdkleuren, maar uit die dria hoofdkleuren kunnen duizenden nu ancen verkregen worden. Een zekere Kirchhoff heeft er wel 3000 ontdekt Om dus het denkbeeld van Leblond toe te kunnen passen, regest men nauwkeurig kunnen zeggen, hoeveel geel, hoeveel rood en hoeveel blauw er in een sch'lderij voorkwam, om een nauwkeurige reproductie te kun nen geven. Met 't verscheiden van Leblond schijnt zijn procédé ook in het vergeet boek te zijn geraakt, evenals de in 1S02 door Dr. Thomas Young gepropageer de theo'rie, dat e'r slechts drie funda- Oientale kleuren waren. In 1S61 hreld J. Clark Maxwell voor de Royal Instution" oen lezing over de theorie van het driekleurensysteem en sindsdiens schijnt men het vraag stuk weer opnieuw aangepakt te heb ben. De fotografie was intusschen uitge vonden en wat met het ionschel ijk© oog niet te berelke'n was, nl. de pro portie der kleuren te kunnen aange ven, was met behulp der fotografie mogelijk geworden. Maar ten tijde dat Maxwell zijn le zing voor het Koninklijk Instituut hield, was men ook met de fotografie zoover nog niet. De fotografische pla ten waren nog niet gevoelig voor rood en groen. In de kwart eeuw, wel ke volgde, werden lichtgevoelige pla ten ontdekt. Do eerse, die de theo'rie van Max well in toepassing brachi, was Baron Ransonnat te Weenen, ia 1865, en in hetzelfde jaar stelde Henry Collen voor drie negat even, nl. rood, geel en blauw, van een gekleurd voorwerp te maken. Van deza drie negatieven weiden in rood, geel en blauw afdruk ken gemaakt, maar men verloor een gewichtig punt uit het oog, nl. dat het zonnelicht en druk-inkt niet van dezelfde kleursubsta'ntie zijn. In 1873 ontdekte professor Vogel te Berlijn een fotografische -'aat, wel ke voor verschillende kleuren stralen gevoeig gemaakt kan worden. Hoewel professor Vogel hel n et tot een bevredigend resultaat kon bren gen, gelukte het zij'n zoon dr. E. Vo gel op de tentoonstelling te Berlij'n, in 1392, opzienwekkende resultaten met dne-kleurendruk te vortoonen. EEN KOSTBARE BIBLIOTHEEK. Onlangs werd ir. de kntaconiben van het Kremlin te Moskou een uit 200 deelen bestaande bibliotheek van Twan de Verschrikkelijke ontdekt. Onder 8ië verzameling moét zich" ook oen 42-regelige Gutenbergbijbel bevin den. Iwan II, die een voorliefde voor boekkunst en literatuur had, richtte de eerste boekdrukkerij in Rusland op. In de ontdekte bibliotheek bevin den zich ook exemplaren der oudste metaal-hoogdrukken uit het einde der 12e eeuw en verscheidene exem plaren van den blok-druk, welke het karakteristieke uiterlijk van de voor- loopers van den boekdruk hebben. NIEUWE PAPIERGRONDSTOF. In Indië hebben nieuwe proeven tot de slotsom gevoerd, dat twee daar al gemeen voorkomende grassoorten voor het bereiden van papierpap uiterst geschikt zijn. Die eene gras soort wordt door de inboorlingen „ulla" de andere „Kaing" genoemd. De botanische benamingen zijn: „An- thisteria giganten" en „phragmites Jarka". UIT DE GESCHIEDENIS DER BOEKDRUKKUNST. Het is van algemeen© bekendheid, dat voor de uitvinding der boekdruk kunst, nl. om met losse letters een boek te drukken, afdrukken gemaakt werden van blokken, waarin de pren ten en tekst verheven ingesneden waren. Toen na de inneming van Mainz de boekdrukkunst algemeen verspreid werd, beoefenden vele wetenschappe lijke mannen de boekdrukkunst An dreas Feiszner bijv., die professor in de theologie te Leipzig was, bezat een drukkerij. De mannen, die onder zulke „druk- heeren" werkten, zooals lettersnijders, -gieters, zetters, correctoren en druk kers waren eveneens wetenschappe lijk onderlegd. De bij den boekdruk werkzaam zijn- den behoorden dikwijls tot den gëoste- Ook dé hoer Ferruccto BonaVia, le violist van het Ilallé-orkest, onder Richter te Manchester en Mej. Annie Kroeze, pianiste te 's-Gravenhage, zullen in Januari in eenige steden van ons land concerten geven. Naar wij vernemen heeft de heer Royaards ter gelegenheid van zijn 25- jarige kunstenaarsloopbaan als stuk gekozen Jonkvrouwe de la Seiglière. DE BOUWWERELD. „De prijsvraag-kwestie. Etage woningen, door L. (vorvolg en slot). P. Bakker Schut. Loodwit-verbod (vervolg en slot). Conferentie over het bouwkunstig element bij de be scherming der schoonheid van Ne derland. Berichten en mededeelin- gen. Boek en Tijdschrift. Prijs vragen, Examens en Tentoonstellin gen. Verslagen van Vergaderingen. Met een dubbele lósse plaat. Zeist. Landhuis en tuinmanswoning van Mr. J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge. Arch. Jan Stuivinga (Zeist)." ARCHITECTURA" „Mededcelingen betreffende het Ge nootschap. Glasschilderkunst (Ver volg). Natuurschoon. Tentoon stelling Spaendonck te Amsterdam. Wiskunde in de Architectuur. Bouwkunst en Vriendschap. Inge zonden. Boekaankondiging. le Jaarverslag der Permanente Prijs vraag-commissie. Van allerlei aard. Prijsvragen. Weekbladen en Tijdschriften." DE HUISHOUDGIDS „Recepten. Menukalender. De hygiëne in winkels van voedingsmid delen. Slaapstoornissen bij kinde ren. Koude voeten. Middelen le gen muizen. liet omrollen van kleedjes. Vroeg opstaan. Corres pondentie. Feuilleton." FLORALIA EN AVICULTURA van 22 Dec. j.l. bevatten artikelen „Over Perziken" „Het planten van Frambozen" „De keus uit het nest"; „De Staartmees" enz. DE KUNST van 23 Dec. j.l. bevateen Kerstge schiedenis door Bernard Canter „De Mof" Tooneel- en Muziekverslagen zoo blijven 7 Neen. dat moet anders worden I Gij moet met de drink- schenkgewoonten breken, met ons die gewoonten bestrijden I Laat de over gang van het oude lot het nieuwe jaar voor u worden de overgang van een oude tot eon nieuwe gewoonte, namelijk die van niet te drinken, en niet te schenken I Dat de alcohol zoo ontzettend veel slachtoffers maakt is de schuld van allen, die de heden- daagsche drink- en trakteergewoon- ten in wezen houden door er aan mee te doen. Dronkaards kunt gij niet redden als gij zelf aan het glas mee doet. Neon, om dat te kunnen, moet gij u persoonlijk onthouden. Een greintje voorbeeld doet ineer dan een pond zedepreken Eén voorbeeld is beter dan duizend vermaningen Het slechte voorbeeld geeft hier de matige drinker. Matig borrelen is de trap, die u voert tot dronkenschap. Werd er niet matig oen borrel genomen, zouden vast geen dronkaards meer komen. Waarde modeburgers, wij kunnen en wij willen u niet met rust laten voor en aleer gij u matig drin ken hebt opgegeven. Alleen door den mond te sluiten voor hef bedwelmen de vocht wordt de rnenschheid ver lost van een vijand, die de lichaams kracht ondermijnt, de natuurlijke liefde verdooft on hot land bedekt met ellende en misdaad. Niet door matig heid, maar door onthouding Op, gen drankzucht en drinkdwang, te gen dronkenschap en drankellende. Op, tegen drinkgewoonte en schenk- gevvoonte, tegen drankkapitaal on kroegvorloiding I Nod. Ver. tot Afsch. van Alcoh. Dranken, Afd. Haar lem, Secr. S. J. VESTER. PREDIKBEURTEN ZONDAG 31 DECEMBER 1911 (Oudejaarsdag) en MAANDAG 1 JANUARI 1912. (Nieuwjaarsdag). EGL1SE WALLONNE. St. Sylveslre. 7 1/2 heures du soir, Mr. Martin Du- pont Dirnanche 1 Janvier* Pas de Servica ©en jio zijn een o^altgi-gsiira. vag-ffifccaiapeS., omdat da oplago van hIAARLEüü'S DAGBLAD zeer gs*oot is on 6ieads blijft stijgen. Jaarlijks worden er TIENDUIZENDEN geplaatst. Tentoonstelling Sint-Lucas in het Stedelijk Museum te Amsterdam 'af beeldingen van de schilderijen, voor stellende „Do Aanbidding van liet Eeuwige Licht" en „De Verheerlij king van den Christus" het slot-arli- kel „Oud-IIolIandsche Huizen aan do Kaap", enz. lijken stand. Geestelijke vereenigin- gen bezaten zelfs drukkerijen. Maar er kwamen ook minder goede elementen bij. Studenten bijvoorbeeld, die hun geld en tijd verboemeld had den, namen de boekdrukkunst als laatste plechtanker. Waren de omstandigheden gunstig, dan kon zoo'n student zich door het snel in bloei toenemende nieuwe be drijf op de beenen helpen. Veel bedrijfskapitaal was er niet voor noodig: wat letter, eenige een voudige werktuigen cn een pers. De geheele drukkerij kon op een kar ge plaatst en van stad tot stad. waar zaken te doen vielen, overgebracht worden. Het drukken was in zijn begin periode meer een reizend bedrijf, zon der eenige organisatie Ook de bevestiging tot gezel en de Opleiding der leerlingen werd eerst later geregeld, maar toch weken de bepalingen daaromtrent bij de druk- kersgilden belangrijk bij die van an dere vakken af, omdat men zich re kende als tot do geleerden te behooren. De technische benaming „drukker" schijnt spoedig algemeen te zijn ge- orden. Zeker, omdat het drukken door middel der pers voor do oninge wijde 't gemakkelijkst te begrijpen valt. De naam „boekdrukker" is reeds in 1478 officieel. In den beschermbrief van Pfalts graaf Philip bij den Rijn voor Peter Schöffor, gedateerd 1 Maart 1478, wordt deze „boekdruk ker" genoemd en zijn beroep als „koophandel" aangeduid. Letteren en Kunst CONCERTEN. De beroemde pianist Prof. Leopold "Gödowsky uit Weenen gooft in Ja nuari eenige klavieravonden in ons land. Pers-Overzicht MAGNETISME. De geneeskundige medewerker van 't „Alg Handelsblad" schrijft een serie artikelen over *t Magnetisme. Hij concludeert Wij zitten dus met het magnetisme, naar ik meen, nog midden in de mys tiek en kunnen niet anders doen dan kalm afwachten of verdere onderzoo- kingen helderheid brengen. Tot zoo lang behoeven wij echter wat de prac tische loenassincr betreft, niet stil te zitten. Er kan allfe aanleiding zijn om na te gaan of wij inet de voorloopig geheel raadselachtige waarnemingen al iets ten nutte van de zieken kun nen doen en hoe dit dan zou moeten geschieden. INGEZONDEN alct geplaatst, wordt de niet ternggegeven. Voor den inhoud dezer rubriek stolt de Redaoüo zich uiot aausprakeljjk. Mijnheer de Redacteur, Wil s. v. p. het volgende als inge zonden in uw veelgelezen blad opne men, bij voorbaat onzen dank. Aangezien de uren, die ons nog van den gewichtigeii eersten dag des jaars scheiden, gewoonlijk ernstige gedachten bij ons opwekken, geloo- ven wij een goed werk te doen door een gemoedelijk woordje tot u te spre ken. Om de ernstige levensvragen te ontwijken zal men zich op den laat- sten en eersten dag van het jaar weer overgeven aan de bedwelming van den alcohoL Bij flosch cn glas zal men elkaar „Gezegend uiteinde" en „Veel heil en zegen" wensehen. Voorspoed en gezondheid zal men el kaar toewenschen, terwijl men op 't zelfde oogenblik bezig is eigen achter uitgang zelf te bewerken, eigen ge zondheid, op anderer gezondheid drinkende te ondermijnen I Moet dat GEREFORMEERDE KERK., (Ged. Oude Gracht). Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Mulder, 's Avonds 5 1/2 ure, Ds. Mulder, Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Mulder* EBEN-HAëZER-KERK. (Klein-Heiligland). Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Tibben. 's Avonds 5 1/2 ure, Ds. Tihbeh. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 Ure, Ds. Tibben. CHR. GEREF. GEMEENTE* (Zuiderstraat). Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Geels. 'e Avonds 5 1/2 ure, Ds. Geels. N i eu w j aarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Geels. NOORDERKERK (Ridderstraat). Oudejaarsdag. Voorm. 10 uur, Ds. W. Ringnalda. Nam. 6 uur, Ds. W. Ringnalda. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 uur, Ds. Ringnalda., LUTHERSCHE KERK, Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Schade van Westrum. 's Avonds 7 ure, Ds. da Mcijere. Nieuwjaarsdag. Geen diénst. KERK DER VEREEN, DOOPS: GEZINDEN. Oudejaarsdag, Voorm. 10 ure, Ds. Hylkema, 's Avonds 7 ure, Ds. BLnnerts. Ook op den Oudejaarsavond w'ordt alléén toegang tot de Kerk verleend door de deur aan do Groote Houtsfcr. Nieuwjaarsdag. Geen dienst. REMONSTRANTSCH- GEREFORMEERDEN. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Geen dienst. Geen Zondagsschool. 's Avonds 7 1/4 ure, Ds. IIu en Ij ons, Nieuwjaarsdag. Geen dienst. KERK DEK BROEDERGEMEENTE. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Ilellström. 's Avonds 11 1/2 ure, Ds. Hellström. Nieuwjaarsdag. Geen dienst* VEREEN, v. VRIJZ. HERVORMDEN in het GEBOUW VAN DEN PRO TESTANTENBOND* Oudejaarsdag., 's Avonds 7 uur, Ds. G. J. Paré te Haarlem, GEMEENTE VAN GEDOOPTE CHRISTENEN. Lokaal Lange Wijngaardstraat 2 Oudejaarsdag. .Voorm. 10 ure, Openb. Samenkomst Nam. 12 ure, Zondagsschool Nam. 4 ure, Knapenvéree-niging. 's Av. 6 ure, Gem. Vergadering. 'Maandagavond G ure, Meisjes-Ver- eenig-ing. Dinsdagavond 8 ure, Ds. B. Plan ting; Prediking. Woensdagavond 6 1/2 ure, Kleine Meisjos-vereeniging. Woensdagavond 8 ure, Jongedoch- ters-Vereenlging. EVANGELISATIEGEBOUW, Jacobijnestraat 26. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, de heer H. J. Bosch, 's Avonds 6 ure, de heer H. J. Bosch Voorm. 10 ure de heer H. J. Bosch. Nieuwjaarsdag. 's Avonds 7 uur, Bidstond, Donderdagavond 8 1/2 uur. Bid stond. BENNEBROEK. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Geen dienst 's Av. 7 ure, Ds. Gerth v. Wijk. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Gerth v. Wijk. BEVERWIJK, Oudejaarsdag, Voorm. 10 ure, Ds. Van Bemmel Doopsbediening. .3 Avonds 7 ure, Ds. Van Bemmel, N ieuwjaarsdag. Geen dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE, Geen opgave ontvangen. EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE Oudejaarsdag. 's Avonds 7 ure, Ds. van Kloeff, Nieuwjaarsdag. Geen dieinst BLOEMEND AAL. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. J. Kampstra. D.recteur van het DiaconessenhulS te Haarlem. 's Avonds 7 ure, Ds. Van Leeuwen. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. v. Leeuwen* HEEMSTEDE. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. van Arneide, prod, to Hillcgom. 's Avonds 7 ure, Ds. Woltexs. Nieuwjaarsdag. Voo'rm. 10 ure, Ds. Wolkers. HOUTRIJK EN POLANEN* Oudejaarsdag, Voorm. 10 ure, Ds. Bal jon. 's Avonds 6 1/2 uur, Ds. Bal jon. Collecte voor het orgcfl. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Baljon. Woensdagavond geen Bijbellezing. SANTPOORT. Oudejaarsdag, Voorin. 10 ure, Ds. Bax, 's Avods 6 1/2 ure, Ds. Bax, Nieuwjaarsdag. Geen dlienst. EVANGELISATIE. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Montijn, pred. te Haarlem. Nieuwjaarsdag. 'b Avonds 6 ure, Ds. Vunderink, pred. te Haarlem. SPAARNDAM, Geen opgave ontvangen. LOKAAL COLENSOSTRAAT* Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Brandsma. 's Avonds 6 1/2 ure, Ds. Brandsma. Nieuwjaarsdag. Voorm. 10 u're, Ds. Brandsma. V ELS EN. Oudejaarsdag, Voorm. 10 ure Ds. Egginfc, 's Av. C 1/2 ure, Ds. Eggink» Nieuwjaarsdag. .Voorm. 10 ure, Ds. Eggink. WIJK AAN ZEE EN DUIN. Oudejaarsdag. Voorm. 10 ure, Ds. Berkelbach van der Sprenkel. 's Avonds 7 ure, Ds. Berkelbach vud dar Sprenkel. Nieuwjaarsdag. Geen dienst. IJMU1DEN. Oudejaarsdag, Voorm. 10 ure, Ds. Creutzberg. 'b Avonds 7 ure, Ds. Creutzberg. Nieuwjaarsdag. Geen dienst. DOOPSGEZ. GEM. en PROTESTAN TENBOND. Oudejaarsdag, '6 Av. 7 uure, Ds. E. Pekema. ZANDVOORD.- Oudejaarsdag, Voorm. 10 ure, Ds. Posthumus Meijjes. 's Avonds 7 ure, Ds. Posthumus) Meijjes. Nieuwjaarsdag, Geen 'dienst. Burgerlijke Stand BLOEMENDAAL. Bevallen A. J. FonteijneVan Bommel, d., S. SpronkDoetjes, z., D. J. ElderingRenters, d., C. J. 15e- lién—Uijtendaal, z.. F. G: Romeijn— Schols, z. Ondertrouwd G. T. M. Roozen—A. A. P. GrippelLng, Getrouwd M. J. HackC. H. C, Wijsmuller. Overleden G. Köhler, irnid., L.1 Legger, 52 j. SCHOTEN. ONDERTROUWD: J. 1-1. Kuneman en M. P. Kalkman. BEVALLEN: S. van den Berg—-Groenendijk d. M. BroekberndBloem d. F. van Eo- nenaamvan den Eïjk d. H. Moscr— Leijenaar z. OVERLEDEN: II. P. van Doorn, 3 m. HILLEGOM. ONDERTROUWD: J. W. Kroon on Th. G. Uijtendaal, C. ,T. Langelaan en A. J. v. d. Reep; M. de Groot en &L Broekhof. BEVALLEN: J. RefidhweinJufces 2 z. M. C, WeijersSprengers d. C. W. Opsfcal- Schoorl z. II. VermandeiZahn z. C< KeijzersLeiten z. A, M. v. <L Lans- Warmerdam d. C. Leegwater—van der Holst z. C. G. Blom—Prins z. OVERLEDEN: II. A. van Veen, 2 m., L. A. Th. Stevens 1 jaar; N. J. v. d. Linden, 1 J. WIJK AAN ZEE EN DUIN. BEVALLEN II. Nieuwenhuizen, geb. Brasser, d. A. Speelman, geb. Reik, z. OVERLEDEN J. J. Wi'ker, 2 j. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN k 30 Cts. per regel. HET BESTE H0NGAARSCHE BITTERWATER Alleen eoht met het roode al.' Van gunstige werking bij chronische obstipatie en vetzucht." Prof. Dr. ROSENSTEIN. MeogUtraar van di R^Annlvtrti/cU dt LMOm. Tegen hoti Dr. Hommels Haematogen WAARSCHUWING Men vrage uitdrukkelijk den naam Dr. HOMMEL. Bebt gij eon nieraandoening Nierkwalen doen verschillende per sonen op verschillende wijzen aan, want de schadelijke stoffen, die niet door de verzwakte of zieke nieren aan het bloed onttrokken worden, tasten eerst het zwakste punt van uw gestel aan en dit zwakke punt is zelden het zelfde bij verschillende menschen. Is uw rug zwak en pijnlijk? Hebt gij zwellingen onder de oogen, in de en kels of handen? Hebt gij last van rheumatisobe pijnen, stijfheid der ge wrichten, pijn in de 1-endenen of heu pen? Vertoont zich neerslag in de urine, is het water van ongewone kleur, hebt gij moeite met de loozing, branderlghcid of pijn? Voelt gij u al tijd lusteloos, terneergeslagen en uit geput? Dan kunt gij er zeker van zijn, dat uw nieren niet goed werken. Onmiddellijke hulp is dan noodza kelijk, want zieke of zwakke nieren herkrijgen niet uit zichzelf hun oud» kracht en gezondheid. Verwaarloo- zing der eerste verschijnselen doet uw kwaal toenemen en leidt tot gevaar lijke Ziekten als niersteen, water- iucht, verzwakte hartswerking, enz. Het geneesmiddel bij uitnemend heid vindt ge in Foster's Rugpijn N to ren Pillen, die de nierg'.ften afvoeren en aan de nieren en blaas hun kracht teruggeven om ihun gewichtig werk weer behoorlijk te doen. En zonder dat déze organen weder volkomen normaal werken kunt gij uw gezond heid niet herkrijgen. Alleen de eelite Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn betrouwbaar. Lot er daarom op of de hand toeken i ng van James Foster op het eiiket voor komt De echte zijn te Haarlem ver krijgbaar bij de hoeren J. J. Göppin- ger, Groote Houtstraat 147a; en K. van Eden, Spaarne 38. Toezending ge schiedt franco na ontvangst van post wissel A f 1-75 voor één, of f 10.— voor zes doozen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 18