D. MIDDELDORP - WAARSCHUWING!!! Pianino's n WAARSCHUWING Groot gesorteerd lauulaciurcniuagazijn (naast 't Nut v. 't Aïgeinecii) wegens vertimmering en uitbreiding Zeer groote PRIJ8VERMIHDERIKG van onze bekende goede kwaliteiten in alle Artikelen. OpenbareVerkooping Verkooping tot Amatie Wegens Sterfgeval Géén Schijnprijztn. Géén bedrag. Zie onze uiterst lage prijzen!! Solied Schoenwerk. ALLEEN GEVESTIGD 16 Barteijorisstraat 16 VADEMECUM DE 8PAARNEBANK, Nieuwe Gracht 98, Gel Raamgracht 14roofl J. J. VERZIJLENBERG &Zn. Lange Annastraat 22 nit lit Firma BoGKER 4 Ct., Vraagt Café Biljart, Wolstraat 7, Nieuwjaarskaarten en Nieuwjaarsbrieven D. L. STAAL, I-3I»oA. Nieuwe DUITSCHE te huur van af f 4.— per maand. G. O TT O, Jansstraat 51. te H.v. ALPHEN, Kleermaker Blijkens acte, den 28en December 1911, voor Notaris A. C. SCHWARTZ te Amsterdam verleden, hebben: lo. Mevrouw DOORTJE of DORA DE LANGE, zonder beroep, wonende te Haarlem, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met den Heer AN- DRIES, zich noemende ANDRIES JO SEPH WOLFF; 2o. de Heer JOSEPH WOLFF, koopman, wonende te Haar lem en 3o. de Heer EL1AS ANDRIES WOLFF, koopman, wonende te Haar lem, die van den Heer Kantonrechter te Haarlem beperkte handlichting heeft bekomen met elkander aan gegaan eene handelsvennootschap on der de firma: „WOLFF DE LANGE' II ten doel hebbende den handel in be hangselpapieren, randen, behangsel- linnens, deurzink en aanverwante ar tikelen in den ruimsten zin des woordsn Do vennootschap is gevestgd te Am sterdam en is aangegaan voor den tijd van vijf jaren, nauvangendte 1 Januari 1912, zoodat zij zal eindigen ultimo December 1916; zij wordt voor één jaar daarna verlengd, ingeval een der vennooten aan de anderen niet uiterlijk 3 maanden voor het eindigen en al zoo vóór 1 October 1916 schriftelijk, heeft kennis gegeven van zijnen- of haren wil oin de vennoot schap te doen eindigen. Deze wijze van verlenging is toepas selijk op elk volgend tijdvak van één jaar, zonder dat het noodig is, een nieuw contract te maken. Ieder der vennooten is bevoegd, voor alle zaken der vennootschap, den fir manaam te teekenen, waaraan zij hunne persoonlijke handteekening moeten toevoegen, terwijl, -wanneer Mevrouw D. WOLFF, géborén DE LANGE, voornoemd door eenen last hebber wordt vertegenwoordigd, die lasthebber eveneens den firmanaam kau bezigen, mits zijne eigen handtee kening daaraan toevoegende; zullende echter nimmer voor- en ten behoeve der vennootschap de firmanaam ge bezigd mogen worden tot het doen van eenige speculatie in fondsen, of andero gewaagde ondernemingen, noch tot het stellen van borgtocht en het ter leen verstrekken van gelden. .Voor liet aangaan van handelsover eenkomsten, waarbij do vennootschap wordt verbonden tot voldoening eener som of waarde een bedrag van f 100 te boven gaande, zal de teekening of medewerking van minstens twee der vennooten veneischt wazen. Namens partijen, "AcL C. SCHWARTZ, Notaris. 1 Notaris SEiCNETTE te Haarlem zal op Maandag 8 Januari 1912 des avonds ten 7 1/2 uur in Café „Landzicht" van Mej. Wed. J. STEENVOORDEN t- Heemstede, pu bliek verkoopen: No. 1. De in werking zijnde KLEER- BLEEKERIJ met machinerieën en verder toebehooren, woonhuis, schu ren, loodsen, bleekvelden, erf en aan- hoorigheden te Heemstede aan de KerKlaan no. 9, groot 61 Aren 29 Centiaren. No. 2. Een perceel TUINGROND al daar, uitmuntend geschikt voor Bloembollenteelt, achter het vorige, groot 22 Aren 16 Centiaren. No. 3. Een perceel TUINGROND, aldaar, uitmuntend geschikt voor bloembollenteelt, grenzende aan het vorige perceel, groot 37 Aren 61 Cen tiaren. Do perceelen, tér gezamenlijke grootte van 1 Hectare 21 Aren 6 Cen tiaren, zullen eerst ieder afzondier lijk worden opgeveild en afgeslagen, daarna de hommers 2 en 3 en ten slotte de nommers 1, 2 en 3 gecom bineerd, en hebben uitweg naar de Kerklaan. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen vóór of op 19 Febru ari 1912. Bezichb'ging Dinsdags en Donder dags en op den verkoopdag des mid dags van 2 tot 4 uur. Nadere informaliën ten kantore van Notaris SEIGNETTE voornoemd, Kruisweg 72. Ds Stoomdrukkerij „LOÜRENS 608TER" levert alle soorten DRUKWERK. te Bloemendaal, om contant geld. op Donderdag 4 Januari 1912 des voormid.dags ten 10 ure, ten over staan van den Deurwaarder LOUIS A. GLASER, van: een Burgerwocnhuis mei Schuurtje, staande en gelegen aan de HOUT VAART 50. De verkooping geschiedt in het te amoveeren perceel. Daags voor en op den verkoopdag om contant geld, op Donderdag 4 Jaoaari 1912, voorm. 10 uur in- en bij de boerderij „Velserhoofd" te Santpoort, bewoond geweest door den lieer J. VAN NES- TE, ten overstaan van den te Haar lem gevestigden Notaris J. WILLEMS, van: Lovende havo, Boeren- en Bouwgereedschappen, Meubi laire en andere goederen, 8 Melk koeien, 1 paard, wagens, 1 harkmachine, takkenbossen, s pal- hout, circa 20.000 KG. hooi, circa 30000 KG. pulp. Eikenhouten Secretaire, Kast., bed met toebehooren, pendule met coupes, vulkachel, tafels, stoelen. S Antieke Delftsche potten, en wat verder zal worden aangebo den. De goederen zijn te bezichtigen daags vóór- en op den verkoop dag. Men bedenke bij bet koopen van Schoenen dat er winkeliers zijn welke de oneerlijke trne toepassen om goedkoopor to prijzen dan ver kocht wordt. waarvoor dan ook werkelijk verkocht wordt. Noord-Brabantsche Schoenen-Compagnie. Goedkoopst adres voor Telefoon 756. No. 1. DE SPIEGEL. No. 1. Beste bakbloem per 5 ons 7 cent. Bij 5 pond 32 1/2 cent Beste Bakkrop per 5 ons 6 cent. Bij 5 pond 27 1/2 cent. Best Gruitemeel per 5 ons 7 cent Bij 5 pond 32 1/2 cent Nieuwe Rozijnen z. p. per 5 ons 25 ct Groote Rozijnen met 1 pit per 5 ons 15 en 20 cent. Nieuwe Krenten pe'r 5 ons 16 cent. Sucade per 5 ons 22 1/2 en 30 cent. Moesappelen per 5 ons 30 cent. Stukjes appelen per 5 ons 32 1/2 cent. Snipppers per ons 6 cent. Versche Gist per ons 5 cent Poederchocolade per ons 10 en 12 cent Poeder met Vanille per ons 14 en 16 cent Beste Baked ie per Lite"r 33 cent. Boterolie per Liter 45 cent No. 1. KI. Houtstraat. No.t, H B Aannemers - Architecten BARNaNGENS Antiseptisch in onzen tijd het meest krach tige en in gebruik het goed koopste ANT1-SEPTICUM om MOND en TANDEN in goeden staat te behouden; aangenaam en verfrisschend van smaak. Bovendien hygiënisch en on schadelijk. Verkrijgbaar bij alle PERRY- FIRMA's, Apothekers, Drogis ten, Parfumeurs. Hoofdvertegenwoordiger: PARFUMERIE MELATI, Den Haag. bericht dat te haren kantore betaal baar zijn de volgen do coupons: „Vereeniging van Vrouwen tot Be vordering van huiselijk Geluk", Con gregatie der Zusters Franciscanessen te Heijthuisen, vervallende 31 De cember a.s. R. K. Paroch. Kerkb. van do H. Elisabeth en Barbara te Haarlem, vervallende 1 Jan. a.s. 11. K. Paroch. Kerkb, van de H. Agafcha te Beverwijk, vervallende 1 Jan a.s. Vereen, ten behoeve van R. K. Mi litairen te Haarlem, vervallende 1 Jan. a.s. N.V. Drukkerij „De Spaarncstad", vervallende 1 Jan. a.s. N.V. Scheepswerf „Dordrecht", te Dordrecht, vervallende 1 Jan. a.s. Rotterdam—Canada Hypotheekbank vervallende 1 Jan. a.s. Y. J. Brussé, Pédicure. Antiseptische behandeling. HAARLEM. Verhuizingen en Transporten van Piano's en Brandkasten. De Directie der Amsterdamsche Hypotheekbank te Amsterdam, bericht, dat da beta ling der 1 Januari vervallende Cou pons en losbare pandbrieven zal plaats hebben te Haarlem, bij de Ne- de'rl. Credietbank, Nieuwe Gracht 11. merk „Etornit" (het beate merit) in dikte van 31/» tot 10 m.M., steedf in voorraad. N T. Bouwmateriaisnhaiidel h. Firma GEBR. bij uwen winkelier Geldersche Rookworst, voorzien van een loodje gemerkt: „Anion Hunink Deventer". Wij garandeeren èn voor qualiteit èn voor fabrikaat. ANION HUNINK. Dsvanter. Hofleverancier. ZATERDAG 30 DECEMBER PRIJ3SILJARTËN om mooie prijzen. N.B. Zalen voor Bruiloften en ver- gader.ngen disponibel. Met achting, D.v. d. KNOOP, Wolstraat 7 Telef. 1733. Smedestr. 14 GOEDKOOPST ADRES. Waderverkoopers rabat. Ie soort PAARDENHOOI f 1.90, f 2.10, f 2.30 per baal, STROO f 0.75 per baal 12—16 cent per bos, aan het Fouragemagazijn RIDDERSTRAAT 7--9. Telefoon 1816. Plano- en Orgelhandel, Eenige prachtige ongeregelde 1 Fietsjasjes, onmisbaar voor wiel- 1 rijders. 9 BREESTRAAT 9 Het geachte Publiek, dat er prijs op stelt, om Messen, Scharen, Vorken enz. van de al 70 jaren in Nederland bekende en door solied en uitmuntend fabrikaat gerenommeerde Firma FRIEDR. HERDER ABR. SOHN te Solingen te koopen, wordt beleefd verzocht, goed op de navolgende Fabrieksmerken te letten, evenzeer als op den naam en de voorletter F Dit zijn mijne Fabrieksmerken het schopje of de sleutels Bij de voornaamste Ijzer-, Galante fabrikaat verkrijgbaar. Solingen Kramerij- en Huishoudelijke Winkels is mijn FRIEDR. HERDER ABR. SOHN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 19