C. VORK Jr.,j ncan Liinclm „Aiüfi Groote Houtstraat 125 Stoom-, Wasch- en Strjjk- inriclitiiig „Koningstem" GuilS"1®. VeSu Gr. Houtstraat 65, C. VAN ES! J. LETTINGA Weerbericht MEDEDEELINGEN VAN HET KONINKL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt voorm. 10.50 uur.) De Bildt. 30 December 1911. Hoogste barometerstand 768.6 ru.M. te Munch enlaagste 741.3 m.M. Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 31 December Wind: zwakke tot matigen, later toenemenden Zuidelijken tot Zuid- Westelijken wind. Gesteldheid van de luchtzwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien. Temperatuurgeringe verande ring. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Barometerstand hedenmiddag te 2 uur 764 m.M. Achteruitgang. Vorige stand te 2 uur 763 m.M. OPGAVE VA Ni JOH M. SCHMIDT .Opticien 80 ZIJLSTRAAT HAARLEM. Thermometerstand 60 December Hoogste gisteren 9 uur F. 47 Laagste hedennacht F. 43 Hoogste heden tot 19 uur F. 47 HOOQ- en LAAOWATERSTANDEN 3i December. Ho o g water. Umuiden vm. iO u. 59 m.;nm. llu. 32m Katwijk vm. 10 u. 34 m.; nm. ilu. 7 m Petten vm. 11 u. 19 m.; nm. llu. 52m Laag water. IJmuiden nm. 6u. 59m.;vm. 7u. 32 m Katwijk nm. 6 u. 89m.;vm. 7u. 12 m Petten nm. 8u. 29 m.; vm. l)u. S 1 Januar. Hoog water. IJmuiden v.m.l2u. m.;n.m. 12u, i Katwijk n.in.llu. 35m.; v.m. llu. 37 m Petten v.m.lSu. S0m.; n.m.l2u. 22 m Laag water. IJmuiden v.m. 8u. m.;n.m. 8u. Katwijk v.m. 7U. 40m.;n.m. 7u.42m Petten v.m. 9U. 80 m., n.m. 9 u.82m Het aansteken der lantarens van rijwielen, auto's en andero voertui gen, moot te 4 uur 22 in, gesoliieden. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN k 30 Cts. per regeL HET ADRES voor Vogels Vógelvoeders, Kooien en aan- verwante artikelen is bij A. G. VAN NIKKELEN KÜIJPER, Doelstraat 18 - Haarlem. Ik zie er van af, om de verwikke lingen te beschrijven tusschen de echtgenooten, tusschen Hallerstadt en den man van 't dametje te Oostende een athleet en wat er meer dit mal-grappige ding te pas komt. Alleen de ontknooping. Die is, dat de drie heeren gedacht hebben een heusch avontuurtje gehad te liebben, terwijl het blijkt, dat ,,de dame van de bioscoop'- er hen heeft doen in- loopen. Van de medespelenden was onge twijfeld Martin Hallerstadt de beste. Ik heb er reeds vroeger op gewezen, dat zijn kracht schuilt in komische rollen. Dat heeft zijn optreden in „Bioscoop-Geheimen" weer bewaar heid. Zijn creatie van den er-in-geloo- pen Martin Hallerstadt was uitste kend. De uitbeelding liep niet tot charge over, zooals vaak in klucht spelen gebeurt. Zijn soberheid deed de grappigheid van het stuk tot in de détails tot haar recht komen. Boris Mensky was een goed-gebro- ken sprekend en aardig-acteerend jongniensch. Deze beiden vormden met Waldetnar Knauer de drie bes ten in t stuk. Van de vrouwenrollen beviel het best Hildegard, ofschoon die te kalm en onaangedaan was, als bedrogen ecbtgenootë. Emma, 't dienstmeisje, maakte in haar klein rolletje een aardig, pittig spel. Het publiek was, zooals paste, dank, haar. AD INTERIM. AANBESTEDING. Hedenmiddag is door den architect H. Korringa, namens Jhr. P. N. Queries van Ufford te Haarlem, aan besteed liet bouwen van een landhuis aan de Van Merlenlaan te Heemstede. 16 biljetten waren ingekomen. In geschreven is door W. A-. Philippo en Zoon, Hillegom, yoor f13,558. Kaub en Bierboom, Haarlem, voor 13400. W. Hoek, Haarlem, f 13150. HaarL Coöp. Bouwersbond voor f 13012. W. Saeijs, te Haarlem, v. 13120. J. v. Schagen, Haarlem v. f 12974. P. Smit, Heemstede, v. 13370. J. Baten, Zandvoort v. f 14900. L. Sieren, Heemstede, v. 11.496. T. Smit, Heemstede v. 11500. A. en W. Groen, Zandvoort voor 15000. S. Winnïbst, Haarlem, v. f13317. A. N. Cornclissen, Heemstede voor f 12983. W. A. van Am stel, Heemstede, voor f 12800. D. H Grondcmara. Heemstede, voor 12395. Martens en Zoon, Haarlem, voor f 13390. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS Nieuwe Gracht 3. Telefoon 1170. Ingeschreven: 18 timmerlieden, 1 machinale houtbewerker, wa genmaker, 4 meubelmakers, 1 mo. delmaker, 8 metselaars, 7 opper lieden, 7 stucadoore, 4 witters, 8 machinebankwerkers, 1 monteur, 6 grofbankwerkers, 1 metaaldraaier 2 vuurwerkers, 1 ketelmaker, 2 burgersmeden, 4 machinisten, 5 sto kers, 1 electriciens, 1 instrument makers, 1 Koperbankwerker, 9 ko perslagers, 2 loodgieters, 1 schoen maker, zadelmaker, 1 kleerma kers, 53 schilders, behangers, 5 sloffee rders, 4 bloemisten, 5 tuin_ lieden, 15 grondwerkers, 2 bakkersf banketbakker, l slager, 1 krui deniersbedienden, 4 keiluers, 14 ma- gazijuknecbts, 17 loopknechts, 5huis knechts,sigarenmaker, 7 kantooi- bedienden, 4 boekdrukkers 2 letior. zetters, 1 lithograaf, 3 binders, 29 e werklieden a dienstboden, 12 werksters, 2 naaisters, 1 kook sters, 2 huishoudsters, 7 vrou welijke kantoorbedienden, adspi- rant bouwk. opz., steenhouwers- voegers, 6 Koetsiers en voerlieden 1 boerenknecht. MUSEUM VAN KUNSTNIJVER HEID. In het Museum vau Kunstnijverheid alhier zijn Zondag a.s. de zeer be langrijke borduurwerken uit Kroatië te bezichtigen. In het trapportaal van het Mu seum werden eenige gekleurde repro duction van schiiaerijen naar mo derne meesters voigens het procédé van den heer Scnerjon. lo Utrecht, tentoongesteld. Nieuwjaarsdag is het Museum ge sloten. MEER LICHT OP DE BOLWERKEN. Aan het voetpad; tussctien Kenne- merbrug en Jausweg zijn reeds maan den geleden lantaarns geplaatst. Aam dat van Keamemerbrug naar Kruis weg kwamen zo voor kort, maar aan het Slingerpad over het Staten-Bol- werk, dat naar de Manégebrug leidt, mist men ze nog steeds. Gev. Voorwerpen., Terug te bekomen bij F. Holtermun, Rustcnburgeïlaan 27 rood, een hondje. F. Max, Totterodestraat 14, een ledige damesportsmoainaie. C. Verzijlberg, Schneevoogtstraat 12 rood, een vrouwenzak. v. d. Hoeft, Roosveldstr. 2, een broche. W. LLngoman, Vroomstraat 8, ©en gedeelte van een lorgnet. Bureau van politie, een gummibal. Uit de Omstreken BLOEMENDAAL. Gevonden en terug te bekomen bij: D. C. Houtgraaf, Bloemendnalscho- weg 82, een gouden broche met zwar ten steen. H. G. Scholton, Bloemendaal9che- weg 142, een rozenkrans. J. van der Werf, Korte Kleverlaan 12, een gymnastiekschoen. Aan den politiepost Kleverlaan een ceintuur. van der Niet, Zijlweg 64, Over- veen, een koperen kruisje. Aan het bureau van politie te Over-: veen een zwarte damesliandschoen. SCHOTEN. Hedoa had de smid aan de gt fabriek Kausenbrood het ongeluk bij het repareeren van een toestel een pen in het oog te krijgen en daardoor een ernstige verwonding aan het oog op te loopen, waardoor lüj zich on- middellijk onder geneeskundige be handeling van een oogarts moest stellen. De toestand van het oog niet zonder gevaar. Tot gemaente-straatmaker to Velseu is benoemd de heer C. Bakker, thans als zoodanig in dienst der gemeente Schoten. Met don bouw der Diamantslijperij aan den Spaarndammerweg is een begin gemaakt. HAARLEMMERLIEDE C. A. RAADSVERGADERING, de hedenmorgen gehouden raadsvergadering is besloten Niet toe t© treden tot den Haarlem- schen keuringsdienst van voedings middelen. Alleen de heer Cos stemde vóór toetreding. Bij liet debat was de opmerking gemaakt, dat te Haarlem veel drinkwater wordt afgekeurd en de vrees geopperd, dat dit ook te Haarlemmerliede zou plaats hebben. Met 6 tegen 5 stemmen werd beslo ten afwijzend te beschikken op de verzoeken van II. N. v. liourgonje en Th. Dijkzeul over de verlenging van huur van land. Goedgekeurd 't voorstel van B. en oni aan P. Rijnsdorp weer voor G aar het stuk land genaamd „de Kamp van Lis" te verhuren voor f 80 per jaar. 't Voorstel tot wijziging der politie verordening werd aangehouden, om dat 't advies der gezondheidscommis- 6i© nog moet inkomen. Besloten wordt, op voorstel van den heer Barendrecht, geen commissie meer voor de aanslagen in den Hoof- delijken Omslag te benoemen. Voort aan zal de raad deze zaken behande len. In de commissie voor de reclames worden benoemd de heeren Biesheu vel, S. P. Vink en Warmerdam. Voor de rijksveldwachters werd de gewone jaarlijksche gratificatie be schikbaar gesteld. Een voorstel om1 ook aan de gemeenteveldwachters een gratificatie te geven, werd met 2 stommen vóór verworpen. B. en W. werden gemachtigd om te onderhandelen over de regeling van het eigendomsrecht van grond bij do suikerfabriek. SLOTERDIJK. Alhier is bij den veeliouder P. v. d. Boogaard een rund gestorven miltvuur. Op last van den districts- veearts is het cadaver verbrand en de stal ontsmet. Door het schrikken van zijn paar den had de melkrijdor J. Schagen het ongeluk met zijn melkwagen in sloot aan den Sloterstraatweg, te raken. Schagen bezeerde zich danig, wagen en tuig werden zeer bescha digd. ZANDVOORT, De dlpbtberitls-quaestls. In de zitting van den Gemeente raad van Vrijdagavond heeft bij de rondvraag de heer Bakkenhoven het rapport van dr. Vorstman ter spra ke gebracht, en daaruit geciteerd een medegedeeld geval van kindereoi uit een gezin waar een niet aangegeven bac Uendraagster was, en die toch op do leer,, ing bij een R. K. geestelij ke kwamen. Namen werden verder nL et genoemd. (Men zie voor de discussie over dit geval ons Raadsverslag van Zand voort). Vanmorgen wendden we ons tot den ZeerEerw. heer Boll, die sinds korten tijd pastoor té Zandvoort is, en vroegen hem om inlichtingen be treffende de in den Raad ter sprake gebrachte zinsnede uit het rapport. Z.Eerw. vertelde ons dat bij een be zoek, hem door dr. Vorstman korten tijd geleden gebracht, deze om zijne medewerking in zake de d-iphterie- bestrijding verzocht De pastoor s de die medewerking gaanno too. bacterioloog deelde Z.E. mede dat Ln een met name aangeduid gezin ver moedelijk (volgens een loopend ge rucht) diphierie voorkwam. Een kind uit dat gezin kwam op de leering, maar was de vorige maal juist weggebleven. Den volgenden keer, op 19 December, kwam het kind echter wèl, en de pastoor vroeg waar om 't den 12en niet op de leering was gekomen. Het kind zei, hoofdpijn te liebben gehad. Aangezien ilu verzocht was te vra gen of kinderen cl.-e zicih ongesteld voedden keelpijn had,.den, vroeg de pastoor of 't kind geen keelpijn had gehad. Neen, dat niet. Of broer- t.'tjes of zusjes 't misschien hadden gehad? Noen, ook nietl Natuurlijk achtte Z.Eerw. zicih na deze antwoorden volkomen gerech tigd, het kind toe te laten. Op 26 December had er wegens het Kerstfeest geen leering plaats. Een of.'ficieede medodeoling van de autoriteiten, meldend dat het bedoed- d-e gezin besmet was, was door den pastoor niet ontvangen. Éénmaal sinds Z.Eerw. in Zandvoort is heeft hij eon dergelijke mededeel ing over het >ge<&in H. gekregen, en het kind uit dat gezin is sindsdien niet meer op de leering ge\veest., is nu ook niet meer in de parochie. Welk gezin dr. Vorstman in liet rapport bedoelt met het genoemde ge val, wast do pastoor natuurlijk even min als wij, omdat geene namen zijn genoemd. Z.Eerw. verzekerde evenwel over tuigd te zijn volkomen correct te heb ben gehandeld. Het vragen naar den gezondheidstoestand der broertjes en zusjes van het kind uit liet v e r m o e- d e 1 ij k besmette gezin was zelfs méér dan die pastoor verplicht was ln tleze te doen. De heer A. Ch. G. Gercke, sedert 8 jaren gérant van het Hotel d'Orango alhier, heeft het hotel Eden te Lau sanne gekocht, dat hij voor zijn reke ning zal exploiteeren. Sport en Wedstrijden VOETBAL. H. F. C. II—G. V. C. II H. F. C. II speelt a.s. Maandagmid dag (Nieuwjaarsdag) op eigen terrein een friendly-game tegen G V. C. II uit Wageningen. Letteren en Kunst Naar wij uit goede bron vernemen beeft dr. Bredius het geluk gehad de hand te leggen op een buitengewoon mooi werk van groote afmeting van den beroemden llollandschen schilder uit de 17e eeuw Gabriel Metsu. INGEZONDEN Van ingezonden stukken, geplaatst of aiet geplaatst, wordt de kopie den inzender öiet teruggegeven. Voor den inhoud dozer rubriek stelt de Redactie zich niet aansprakelijk. HEEMSTEDE. Door uitbreiding van politie zal het dezen winter voor het laatst zijn, dat de nachtwachts hunne ronden loopen langs Heemstede's wegen. Zij doden dienst gedurende do win termaanden en werden betaald van geld door particulieren daarvoor ge geven. TV. v. d. Peyl en J. v. d. Hoorn zijn do oude veteranon van het vak, eerst genoemde heeft die taak reeds 25 jaar laatstgenoemde 24 jaar onafgebroken vervuld. De eerste jaren becbroeg hun loon f 0.60 per nacht, wat reeds geleidelijk is opgeklommen en thans f 0.90 be draagt. Voorwaar niet veeil, om in liet koude, guro jaargetijde bij storm, sneeuw en vorst 's nachts op straat te zijn, wakende voor een andei's rust en veiligheid. Al was het loon niet hoog, Nieuwjaar maakten het voor hen meestal goed: dat was een welkom extra. Laat u, geachte ingezetenen, niet onbetuigd, als zij dit jaar dat voor het laatst is hun uwe wenschen voor 1912 komen aanbieden. Doch ondergeteekende herinnert aan: geeft niet aan Nieuwjaarswen- scher3 die gij niet kent, het komt dan soms in verkeerde handen. Er wordt nog al eens misbruik, van gemaakt. Met dank voor de opneming, W. SCHO TV ANGER, Veldwachter te Heemstede. Rechtszaken VRIJGESPROKEN. Men seint ons uit Leeuwarden De rechtbank alhier deed heden morgen uitspraak in do zaak tegen Mr. Jac. S., vroeger advocaat en procureur te Leeuwarden, en sprak liem vrij van de hem ten laste geleg de verduistering, gepleegd als c tor in het faillissement van M. Peereboom. te Dokkum. Hij werd ver oordeeld tot 8 maanden gevangenis straf, onder aftrek van preventieve hechtenis, wegens oplichting van den notaris Mr. S. Boltjes, te Leeuwar den. •'Appelera, per Heet. f 7—f 10. Peren per Ilect. f 7« Burgerlijke Stand HAARLEM. BEVALLEN Dec. 29. J. M. Takken—De Wilde, d., A. M. Olifiers—Bertels. d., H. C. Plas Lubbers, z., 30. E. L. J. Welboren Hazclhorst, d.. A. M. van Nimwe gen—Re ijer. z. OVERLEDEN Dec. 28. M., A. F. II. Phllipse. 77 J., Dreef, 29. G. II. v. Maanen—Grieving 71 j.. Lange Begijnestraat, M-, 2 j., z. v. A. Smal, Heerensingel, C., 5 j., z. v. C. v. Eijk, AmsterdamsLr., 30. H. v. MaasFrancken. 68 j.. Lange HET BESTUUR VAN SCHOTENS GEM. KOOR wenscht den Leden, Kunstlievenden Leden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. F. TUDGAAT, Huis- en Decoratieschilder, Klein Heiligland 72, wenscht zijn Clientele, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. N. W. VROLIJK. P. WAAL Pzn. Gen. Cronjéstraat 35. P- L W. C. WERVELMAN. Kleine Houtstraat 2. Gemengd Nieuws 'T SALARIS VAN PRESIDENT FALLIèRES. Den laatsten dag van iedere maand ontvangen alle beambten van Frank- rijk hun salaris en even als de klein ste postbeambte van hot verst verwij derde poststation op den laatste een bewijs voor het ontvangen van zijn salaris moet teekenen, moet de eerste burger van de Fransche Republiek zijn naam onder de kwitantie schrij ven, om zijn salaris te krijgen. Tus schen hem en dien kleinen postbe ambte bestaat slechts dit ondersclieid: de brievenbesteller moet zijn salaris halen en den president wordt hot ge bracht. In den loop der jaren is daar bij een geregeld ceremonieel ont staan. Den morgen van den laatsten Maandag verschijnt met een fraaien learera portefeuille eon hoofdambte naar van het ministerie van Finan ciën in het Elysée. Deze wordt on middellijk in de studeerkamer van den president gebracht. De president ontvangt dezen brenger van een aan gename boodschap natuurlijk zoo be minnelijk mogelijk en verzekert hem, <lat hij juist voornemens was hem een log© voor de opera te zenden. Deze opmerking is een oud. gebruik en wordt elk jaar herhaald. De president beschikt in alle door den staat gesubsidieerde theaters over een loge, waarvan hij intus- schen slechts zelden gebruik maakt. De gewoonte heeft het geleidelijk tot wet gemaakt, dat de ambtenaar van het ministerie van Financiën die den laatsten van de maand den Presi dent diens salaris brengt, dien dag mag gebruik makera van de loge van den President. Hij ne-emt dus met be- minneliiken glimlach de logekaart aan, opent zijn portefeuille, neemt daaruit eenige bundeltjes duizend francsbiljetten en telt den president 10 pakjes elk van 10.000 francs voor. Dan zet Fallières zijn bril op, telt met de zorgvuldige nauwkeurigheid van een huisvader de bankbiljetten na en zet dan eerst zijn naam onder het ontvangstbewijs. De president van de Fransche Re publiek trekt uit d© Rijkskas 1.200.000 francs, die hem in maandelijksche uitkeeringen van 100.000 francs wor den uitbetaald. De Parijzenaars be en dat hij daarvan op zijn hoogst 500.000 francs gebruikt, want Falliè res heeft een afkoer van uitgaan en diners en stelt er prijs op om 10 uur zich ter ruste te begeven, wanneer het mogelijk is, nog vroeger. Een Engelsch technisch tijdschrift deelt eenige bijzonderheden mede over de mogelijkheid van den aanleg van onderzeesclie draadlooze telefo- waarmee interessante proeven zon genomen door A. W. Sharman. Sharman nam proeven in de bocht van Pegwell, en wel tusschen twee draadlooze telefoonstations, waarvan het eene op het land en het andere op een in de golf varendo motorboot geïnstalleerd was. Het afzénd-statioii bestaat uit een microfoon, welke met 5 droge batterijen ingeschakeld is, welke haar stroom op een bijzonder geconstrueerde inductie-klas over brengen, waardoor zich stroomen van en hooge volts-sterkte ontwikkelen. Ze worden door middel van twee plaatjes in 't water geleid, waarbij do plaatjes al naar omstandigheid in het water gehangen worden of in het zand aan het strand begraven wor den. Het ontvangapparaat bezit twee dergelijke plaatjes en eèn"telefonisch ontvangtoestelletje met zeer zwakken weerstand en zeer zwakke krachts ontwikkeling, van slechts vier Watt Het is Sharman bij zijn proeven ge lukt, tot op afstanden van drie en vier kilometer, draadlooze telefoon verbindingen tot siand te brengen, aarbij men duidelijk verstaanbare gesprekken kan voeren. De verdere uitwerking van deze uitvinding zal voor de onderzeesche scheepvaart van groot belang zijn. Marktniemvs BEVERWIJK. Ga-oentenmarkt van 29 Dec. 1911 Spinas: e psr Heet 50 ct. Andijvie 100 str. f 3.50. Koolrapen per 100 f4. B.eten per 100 f 1.50. Schorseneeren, per bos 15 cv Aardap. klei, per Heet. f 3.50. Id. zand per Heef. f 4. Roode Kool per 100 f 8. Savoye Kool per 100 f 7. Bloemkool per 100 f 7—f 15. Uien per Heet. f 5. Prei per bos 15 ct. Rabarber per 100 bo3 f 25. Pieterselie per bos 5 ct. Selderie par bos 5 ct. Correspondentie. Den Heer De G. Uw ingezonden i stukje wordt in ons volgend nummer I geplaatst. Amsterdamiche Beurs, j Openingskoersen van 30 December I 1911, LABOUCHERE OVENS Co's BANK, Bijkantoor Haarlem. Gr. Markt No. 1 en 3. Tel. No. 577. STAATSFONDSENMARKT. 21/2 Certific. N. W. S. 69 1/8, 31/2 pCt. Oblig. N. W. S. 93. ZU1D-AMER1KAANSCHE STAATS FONDSEN. I C. Peru 111/4, Pref. Peru 46. TABAKSAANDEELEN. Vast Bindjey 114 lf2, Deli Maatschappij 509, Medan 240, Rotterdam Deli 520— 21, Senembah 557, United Langkat 405. I PETROLEUM-AANDEELEN. Stil. Koninklijke Pe>lr. 441 1/2, Geconso lideerde 2811/2, Nieuwe Geconsoli deerde 264 1/2, Sumatra Palembang 163, Orion 111. Intern. Rum. Petr. 120. MUNAANDEELEN. Ketahoens 59. Pref. Ketahoens 89, Pref. Guyana Goud PI. 48 1/4, Cultuur Vorstenlanden 167 1/2, Winstbewijzen 132, Redjang Lobong 132. Ned. Jnd. Handelsbank 232. AMERIKAANSU1E MARKT prijsh. Denver 20 3/8, Ene 311/4, Preferente 65 1/4, 1/2, Missouri 29 1/8, Ontario 39, Rock Island 251/8, Southern Rails 28 1/2, Southern Pacific 112 1/2, Union Pacific 174, C, Wabash 6 3/4, Wabash Pittsburg 2 1/4, Stoel 69 3/16, Carren 541/4, 1/2, Undergr. 79, C. Marine's 5 1/8, Preferente 21 7/8, Amalgamated 65 3/8, C. Cigars 50 1/8, Bonds 67 1/4, Huis- en Decoralisschilder, Scho'erweg 178. p. f. wenscht zijn Clientèle eeu Ge lukkig Nieuwjaar. DIRECTIE BIOSCOPE THEATER, Groote Markt. p. f. van J. A VAN DEN BRINK ZOON Z. Bultenspaarni 18.2G, 22, wenscht haar cliéntèleen bekenden een Gelukkig Nieuwjaar 1/2. ADVERTEMTIËR J. C. PEEREBOOM. REDACTIE HAARLEM'S DAGBLAD, j m. g. J. J. BRUSSé, Pédicure, Ged. Raamgracht 14 rood. p. f. De beate wenschen voor 1912, Firma J. BRUSSé. Van Marumslraat 6. I. HOPKES, Kieedermeker, 't Bekend adres PARKLAAK, Qiedt U zijn beste msclien. Dal hst U wél mag guan, bij het Ver wuift, P. f- Bij het verwisselen des jaars a mijn Kennissen en Begunstigers e gezegend en voordeelig jaar 1912. Wed. DE BIE—TOESET. Burgwal 113. F. A. DEKKER. G. A. C. VAN DOBBEN. P. C, VAN DOBBEN. m. g. De Eerste Haarlemsche Zeephandel „Juliana" wenscht ziin geachten Be gunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Achtend DE DIRECTIE. VERKADE's WINKEL, Tempcliersstraal 52. C. FORTGENS wenscht zijn geachte Clientèle eei> gelukkig Nieuwjaar. Mijn beste wenschen aan Begunstigers en Vrienden bij het intreden van het [j Nieuwe jaar. Sigaren- en Pijpenmigazii - „Het Anker". G. GERRITSEN, Stucadoor, Nassulaan 82a, wenscht zijn geachte Clientèle en Bekenden een gelukkig Nietiwjaar. DE MUZIEKVEREENIGING „HARMONIE" wenscht liaar Leden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. KLUIT. Rollandstraat 2 d. Handel in Tabak en Sigaren, wenscht zijn geachte Clièntèle een gelukkig Nieuwjaar. E3akkerij„Frisia" Soendasiraat 11, wenscht zijn OLèntèie eon voorspoe dig jaar en beveelt zich voortdurend aan voor do levering yau alle BROOD SOORTEN. Heemstede J. KOSTER Jz„ Raaks 17, Electr. Boek- en Handelsdrukkerij, wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. Aara mijn geachte Clientèle en Vrienden een gelukkig Nieuwjaar toe- g6wenscht door TH. L. LEEMAN, Sigarenmugazijn, Cronjéstraat 133. De Familie FRANKEN Wenscht een gelukkig Nieuwjaar aan alle Vriei* den en Bekenden. Heemstede, Wilhelminalaan 10. Ovcrvean W. J. LIJNZAAD. m. g. Het Compliment van den Dag. P. C. ROELEN. Amsterdamsch Koffiehuis, Amsterdamsche Vaart No. 8. M. W. SELLE, m. g. J. M. BARNHOORN. Bloenikweekor, Ovorvecn, wenscht zijn «©achten BeguusLigei een gelukkig Nieuwjaar. Scholen De ondergeteekendo wenscht zijn Vrienden on Bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. J. VINK, Timmerman en Aannemer, Rijksstraatweg D. 3 h. Schoten. Zandvoort De Wed. N. SCHOUTEN on Kinderen Jb. v. d. WERF, wenschen hun geachten Vrienden en; Melkhandel. Schulpcuplcin 1, Begunstigers oen gelukkig Nieuw-, Zandvoort. jaar. wenscht zijn geachte Clientèle Lang© Boogaardstraat 12. gelukkig Nieuwjaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 2