RUBRIEK VOOR ONZE JEUGD IIET ZONNETJE IN HUIS. Een mooi, kostbaar balcostuum, zan do bloemen af tot-do sierlijk® bal schoentjes toe, liigt op ihet bed uitge spreid. Wat zeg je ervan, Martha? vraagt de moeder niet een triomfante lijk lachje. heb ik niet een goede keus gehad?»" O, ja moeder .is het weifelend gegeven antwoord: maar u weet wel, ik houd niet van bals; dansen doe ik immers toch niet. Een schitterende verschijning voor een balzaal is Martha dan ook niet, wel ligt er een trek van onuitspreke lijke zachtheid om den mond en haar >ogen kunnen ook vriendelijk laohen; maar van welk nut is dit op een bal, vooral als het meisje eenigszins ver legen en niet meer piepjong is? Liefst ging ik in liet geheel niet, moeder, hervat het meisje. Dwaasheid, kind. De menschen zouden immers alle recht hebben om te zeggen, dat ik je geen genoegen gunde ,en bedenk ook, dat ik, even als andere moeders, ook wel eens vreugde aan mijn dochter wil heie ven. Zet nu morgen eens een vrien delijk" gezicht, dan komt de rest van zelf terecht. Martha zwijgt, en als ze den vol genden avond de halzaal betreedt, zweeft er werkelijk een vriendelijk lachje om haar mond. Ze had 's nachts erg onrustig geslapen en voortdurend van het bal gedroomd. Wie weet of deze avond haar geen geluk aan brengt? De muziek begint; de paren vormen zich tot den eersten dans; maar Mar tha blijft zitten; zoo gaat het ook bij den wals en de quadrille, die volgen. Martha durft haar moeder niet aan te zien. Niemand slaat acht op haar, be halve een vriendin, die haar aan den arm van haar cavalier passeert. Zoo, jij ook hier? zegt ze, half meelijdend, half spottend, en de aan gesprokene hoort nog, hoe het jonge meisje op een vraag van den heer antwoordde: Ja de spreekwoorde lijk geworden muurbloem. Martha's hart krimpt ineen, ze voelt zich zoo bitter, bitter ongelukkig. Moest ze dan hier heengaan om te worden verwaarloosd en bespot? Het schelle licht doet haar oogen pijn: ze sluit ze. liet is of de muziek al har der en harder klinkt en haar toe roept: Muurbloem, mum b! Dan ziet of hoort ze eensklaps n meer. Wat is er gebeurd? vraagt een heer, die in de onmiddellijke nabij heid von Martha gozeten is en eeuige opschudding gewaar wordt. Een dame is flauw gevallen, is het antwoord: ze werd juist uit de zaal gebracht. In de kleedkamer is Martha weer spoedig bii en fluistert haar moeder toe: Arme moeder, u beleeft niet veel plcizier aan me. Daarna wordt ze naar huis en naar bed gebracht. Op haar verzekering, dat ze zich weer geheel beter gevoelt, alleen wat moe, en zo ook werkelijk spoed.g in slaapt legt ook de moeder zich ter ruste. Nauwel'iks echter is ze ingeslapen, of ze wordt wakker door een angst kreet harer dochter. Neem den krans uit mijn haar. Mijn arm hoofd. Die vreeselijke mu ziek zal me nog krankzinnig maken. Weg met die baljapon. Doe het licht uit, o. ik smeek u er om. Oin Gods wil, breng mc toch weg uit die af schuwelijke zaal. 7.c ligt in een ijlende koorts, en fcus- schen do angstkreten door klinkt het zacht en klagend: Arme moeder, u beleeft niet veel vreugde aan mij. Meer dan de angstkreten, doet dit het hart van de arme moeder pijn; ze had het immers zelve gezegd: Ik wil, evenals andere moeders, ook wel eens vreugde aan mijn dochter be leven. Beleeft ze dan geen vreugde van haar"' Wonderlijk. Zij zit aan het ziekbed harer dochter, de van koorts gloeiende hand in de hare; maar zij ziet die dochter alleen, zooals zij in gezonde dagen was, en alles wat ze ziet, geeft een antwoord op de vraag. De bloemen zeggen het haar, de bloe men, die nooit weliger tieren dan on der Martha's handen. Haar kleine jongens, die zich door niemand zoo gewillig laten leiden. Haar eigen leven, door duizend klei ne gemakken veraangenaamd, door duizend kleine oplettendheden ver sierd, onbeduidende dingen op zich zelf, maar haar toch lief en dierbaar, ter wille van haar, die stil en zonder eenigen ophef in huis den scepter zwaait. Wie en wie alleen had aan haar woning dat bekoorlijke weten te ge ven .dat alleen huiselijkheden schen ken kan? En je beleefdst geen vreug de aan haar, moeder? Ge hadt een engel aan haar, on nu wordt door u ontnomen, omdat ge die engel niet waard zijL Met een gil springt zo'op in haar bod. Wat is dat? Het daglicht sche mert door de gordijnen en valt op de in aller ijl uitgetrokken baljapon. Zij zelve ligt in haar bed en naast haar slaapt Martha bleek, maar rustig. God zij eeuwig gedankt! Het v slechts een droom, een benauwde droom. Maar deze droom heeft haar de oogen -eopond. Nooit zal ze hem vorgeton, nooit! Zachtjes staat ze op en bergt zorg vuldig alles weg, wat maar eenigs zins aau den dag van gisteren her inneren kan. Van tijd tot tijd sluipt ze naar het bed harer dochter, die evenwel rustig doorslaapt. Eindelijk wordt ze wakker. Het is zeker al laat, moeder? Hoe gevoel je je nu, beste kind? 0, even gezond als altijd. Ja nu herinner ik me weer alles; gister avond was iK op het bal. Het was al leen de warmte en de drukte, dio me duizelig maakten, maar nu bon lk weer heelemaal beter. Maar beste moeder, voegde ze erbij, terwijl üm»ar oogen iels schijnen te zoeken. waar is mijn japon, die ik gisteren op liet bal heb aangehad? De moeder buigt zich teeder ever haar heen en zegt: Die.heb i.. netjes weggeborgen, en met mijn toestem ming komt die nooit meer te voor schijn. Arme moeder!... zegt M'-rlht, maar ze zegt het lachend. Haar mw - der ziet er zoo vroolijk en tevreden uit Stil kind, zegt deze met een blik zoo vol teederheid, dat Martha er niet aan denkt den zin te voltooien. Nooit zal ik het mijzelve verge ven, dat ik, door den zelfzuchtige» wensch gedreven, je in de balzaal ge vierd te zien, een oogenblik vergelen kon, wat ie voor mij waart, en zoo ik hoop, nog lang blijven zuil: Een zonnetje in huis. Beter, duizendmaal beter een zonnetje in huis, dan een ster In do balzaal! Gron Ct. Kaacisels (Deze raadsels zijn alle ingezonden door jongens en meisjes, die „Voor Onze Jeugd" lezen. De namen der kinderen, die mij vóór Donderdag morgen goede oplossingen zenden, worden in het volgend nummer be kend gemaakt). IEDERE MAAND WORDT ONDER DE BESTE OPLOSSERS EEN BOEK IN PRACHTBAND VERLOOT. Hierbij wordt gelet op den leeftijd in verband met het aantal oplossin gen en op de netheid van het werk. 1. (Ingezonden door Jansje Heertjes.) Mijn geheel bestaat uit 15 letters. I 2 3 8 is een vlug dier. 10 15 3 is een meisjesnaam. 15 10 14 13 9 6 4 is een oud geld stuk. II 6 5 9 is iets, waar niemand bui ten kan. 1 2 4 6 7 is een plant. 2 (Ingezonden door Cornelis Heems kerk.) Wat leest ge hieruit i.o.k.t.t.p.n. 3. (Ingezonden door Teunis Kok.) Zot achter een boom, een klinker en.daarachter een eiland van Neder land, en ge krijgt een land in Euro- 4. (Ingezonden door Coba v. d. Veld.) Ik l>ea een plaats in Drente. Veran der mijn laatste letter en ik ben iets, dat tut het gereedschap van den tuin man behoort. 5. (Ingezonden door David Smink.) XXX X X X X X X X X X X X X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX X.XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx XXXXXXX XXXXX XXX X Zei op den Isten regel een mede klinker op den 2den de tern van een vruchtop den Uien een jon gensnaam op den 4den iets, wat kinderen meestal ontbreekt op den 5den regel iets, wat we op school ge bruiken op den üden regel de hoofd stad van Zuid-Holland op den 7den regel iets doorzichtigs op den Ssteu regel den naam van een zeeheld op den 9den regel een gebergte in Rus land op den lOden regel een geberg te in Zwitserland op don lldein re gel een stadje in Noord-Holland op den 12den regel een plant uit Egypte; op den 13den regel een bewaarplaats voor vloeistoffen op den 14den regel een rustplaatsop den löden regel een medeklinker. In het midden lezen we nu van bo ven naar beneden hetzelfde a's op den Ssten regel. 6. (Ingezonden door Arie Dunnebier.) Plaats de volgende namen, zóo on der elkaar, dat de beginletters eeu Neder landsche voetbalclub yurmen. Elbo Alio Vecht Liua Orsova Scutari Triest Cette latrië 7. (Ingezonden door Jan Westera.) Wat leest ge hieruit 2 5 18 7 5 14 8. (Ingezonden door Marie Land- meier.) Ik ben een land in Duitschland van 9 letters. 3 4 5 is een boom. 17 3 wordt ieder graag. 6 4 8 9 is hoog. 6 2 1 5 3 is een haarkleur. 9 (Ingezonden door Doornroosje.) Mijn 1ste gebruikt de timmerman mijn 2de behoort tot het timmerge reedschap mijn 3de en kle hangt van wind of stoom afmijn geheel is nuttig ou spaart veel tijd. 10. (Ingezonden door Jo Verton.) Ik ben een plaats in Turkije en te gelijk oen meisjesnaam. 11. (Ingezonden door Johanna Kerk- Ik ken een woord van drie letters, dat men op een borg vindt. Keer mij t»m on ik bevat bloemen. 12. (Ingezonden door Betje Verbeek.) edd tgo ego nt wi et edo oe mo Raadseloplossingen De oplossingen der raadsels vun de vorige week zijn 1. Leon Leo. 2. Vischgraat. 3. Wie do kern wil hebban, neet de noot kraken. Wilhelmina kra ter webbc noot doken bode nek. 4. Een eL 5. Eerst loeren, dan spelen. 6. Opeinde. 7. Biervliet. 8. De tijd gaat snel. Gebruikt hem weL Aas Nel beer kat huis tram wijd Dien lijster - - geld wang. 9. Al is de leugen nog zoo sn°l, de waarheid achterhaalt haar wel. 10. Vaderland adder a'>l. 11. Gheel geel. 12. Henri Wijnmalen. De namen der goede oplossers ko men de volgende week in de courant. STRIKVRAGEN. De antwoorden op de strikvragen van 23 December zijn 1. Vingerhoed. 2. Eksteroogen. 3. De oorea va-n een mand. 4. De neus van een laars. 5. Handschoenen. 6. De hals van een flesch. 7. Karpet. 8. De mond van een rivier. 9. De wang van een appel. 10. Kaïn. want toen waren er nog pas vier menschen. 11. Als hij Hollandsch spreekt. 12. lvanada. 13. Om de graat. 14. In het water. De namen der goede oplossers ko men de volgende week. Uitslag van den Opstellenwedstrijd. Het beste opstel is dezen koor ge maakt door LENA BOELENS, oud 13 jaar, die den Isten prijs verdiend heeft met haar Kerstmisverhaal, dat jullie hier bij allemaal kunt lozen. De 2de prijs is voor TEUNIS KOK, oud 12 jaar, die een aardig versje over den Sint- Nicolaasavond maakte. En dun volsde ANTOON VAN ZIJP, oqd 13 jaar, die ook „Kerstmis" lot onderwerp van zijn opstel had gekozen, eu daar mee den 3d en prijs verdiend heeft. Dan volgt een EERVOLLE VERMELDING voo-r de twee flinke opstellen van WILLEM VAN WILSUM, voor de versjes van ANNIE EN BETS1E STAVENUITER HELENA KOESTAL, ALIDA KOESTAL, en WILLY GERMEIiAAD, en de opstellen van FRANCISCA BOL WENS, LIZE GROEN, GERR1T ALPHENAAR, JENTIEN BEEN en ZUS DUURSMA. Zeer good was liet werk van LENA KOELEVELD, ALIDA A. C. MoIJRlNG, ANTON JANSE. JACOBUS v. BOMMEL, ANNIE BOERSMA, ROZA MOK, KLAAS DUITS, JAN DE BRUIJN en JACOBA v. d. VELD. En goed noem ik nog Annie Termes, Annie Bergman, Sientjc Benink, A. en J. II. Hoogerduljn, Jacob Mok, Nico Twisterlïng, Cornelis de Laat, Sophia v. Deurzen, Jantina Benink en Samuel Mok. De drie prijswinners. die EEN BOEK IN PRACHTBAND verdiend hebben, mogen dit komen halen op WOENSDAG, 3 JANUARI 1912, 's middags tusschen 12 en 2 uur. Kerstmi3. Opstel van Lena Boelens, oud 13 jaar. 't Was Kerstmis. Vanavond zou de Kerstboom komen en het was nu reeds kwart vóór vijven. Grootvader zat bij het vuur, terwijl do kinderen, die eerst druk aan het spelen waren geweest, langzamerhand stiller wa ren geworden in de blijde verwach ting van den Kerstboom. Allengskens was het gaan scheme ren. De kinderen hadden zich rond den haard geschaard en tuurden in het vuur. Eindelijk verbrak de oudste de stil te „Toe, Grootvader, vertelt U eens wat „Ja, een ware gebeurtenis 1" zei Jan, die een beetje jonger was. „Hé, ja. Grootvader, vertelt U eens wat", vroegen nu ook de anderen. „O, jelui kleine vleiers", zei Groot vader. ,,Ge vindt Grootva heel lief, hé, als hij maar mooie verhaaltjes vertelt Welnu, omdat hel heden juist Kerstmi? is, wil ik jelui dat ge noegen wel eens doen en vertellen, wat mij, nu bijna 60 jaar geleden, zelf overkomen is. Grootvader ontstak zijn pijp, deed er een paar flinke trekken aan en begon ,,Tk zal zoo ongeveer oen jaar of 18 geweest zijn en was mijn vader behulpzaam in de zaak. Breed had den wij het niet, zoodat ik dikwijls voor loop- en stalknecht, winkelbe diende, ja, voor alles gebruikt werd. Zooals ik gezegd heb, was het toen Kerstmis evenals nu. In stilte had ik er mij al op verheugd dien avond in den huiselijken kring gezellig door te brengen. Deze vreugde zou mij echter niet vergund worden. 's Middags zei vader tegen mij „Jongen, je moet vanavond naar N. Ik heb daar een noodzakelijke bood schap, jo weet den weg, dus kan je om elf uur weer thuis zijn. Het is bij den lieer Z., je weet wel." Hoe het mij ook speet, ik moest mij in het geval schikken. Om zes uur ging ik van huis en om half zeven zat ik reeds in de rammelende post- kar, die mij naar N. zou brengen. Het had nogal flink gesneeuwd, doch na wat vertraging kwamen wij eindelijk te N. aan. Midden op het Marktplein hield 't voertuig stil. Ik stapte uit ion weldra liep ik door een doolhof van straatjes en steegjes om het spoedigst mijn doel te bereiken. Zooals ik reeds verteld heb, had het nogal flink gesneeuwd en hier en daar zakte ik tot over de onkels in de sneeuw het was volle maan en het vroor, «dat het kraakte. Het was stil op straat. Ik hoorde niets dan 't kraken der sneeuw onder mijn schoe nen en hier en daar klonken mij van de bonte huizenrij uit vaag de tonen van een Kerstlied in de ooren. Ik stapte stevig door, in do hoop weer vroeg thuis te kunnen zijn. Opeens noorde ik een fijn stemme- tjo naast an ij. Ik keek op en ontwaar de tegen een stoep een hoopje vod den en uit dat hoopje vodden scheen werkelijk een menscheüjk wezen op te komen duiken. En. ja. het was een meisje van een jaar of tien, elf. ..Ach, goede heer, help mii toch, niemand heeft er nog naar mij om gekeken vandaag zei het fijne stem metje opnieuw. Eerst stond ik een poosje verbluft te kijken en geen -wonder het was ook zoo bitter koud en dun een kind op straat aan te treffen met zulk een armoedig uiterlijk Eindelijk zei Lk „Maar, kindje, waarom sta je hier in deze barre kou. waarom ga je niet naar huis?" „O, mijnheer", zei het kind, „het is thuis al even koud als hier. Op het oogenblik hebben wij niets, zelfs heeft Moeder in geen drie weken dc huur kunnen betalen en nu heb ik den gan- schen dag reeds geloopen, hopende het noodigo geld te krijgen, om de zen avond wat brood en hout te koo- pen, maar niemand heeft er nog naar mij omgekeken (vandaag", zei het meisje treurig. Ik begreep, dat er iets moest ge daan worden, aJs het kind hier bleef, zou het zeker van koude eu gebrek omkomen. Daarom zei ik „En waar woon je dan ..Dat kan ik u zoo niet zeggen", her vatte zij, „maar als mijnheer even mee wil gaan, zal ik hem er wel brengen." Ik dacht, aan mijn boodschap en zei toen „Is dat ver „Niet zoo heel erg", was het ant woord. „Welnu, wijs mij dan den weg maar eens", zei ik. Weldra liep ik door d-en der vuil ste en armoedigste wijken van N. Voor oen oud vervallen gebouwtje hield mijn kleine gids stil. „Hier is bet", zei zij. Het kind lichtte de houten klink der deur op en beklom, steeds door mij gevolgd, een oude, half vermolmde trap. Boven gekomen legde mijn kleine geleidster den vinger op den mond, en zei „Wij moeten erg stil zijn mis schien slaapt moeder." „Ligt je moeder dan nu al in bed?" vroeg ik verwonderd. „O, al zoo lang" was het antwoord, „maar wij hebben geen geld, om een dokter te betalen." liet kind zuchtte, terwijl zij de deur opende. Ik kon mijn oogen nauwelijks ge- looven, toen ik. op den drempel staande, het verblijf dezer ongelukki ge lieden zag. Een omgekeerde waschkuip diende tot tafel, terwijl twee armoedige stoelen, die blijk baar betere dagen gekend hadden, met een klein petroleumlampje liet geheele meubilair uitmaakten. In den anderen hoek der kamer lag op "ii schamel kermisbed een bleeke, geteerde vrouw. .Ben je daar eindelijk, kindje, ik is al zoo ongerusthet is zoo koud", zei de vrouw, toen zij het kind binnen hoorde komen. „Heb je nog wat gekregen, Griet je klonk opnieuw de zwakke stem der vrouw. „Neen, moedertje", zei het meisje, maar ik heb bezoek meegebracht. „Bezoek herhaalde de vrouw. ,,Ja, moeder, zie maar eens", zei Grietje, toen zij de lamp, die op de z.g. tafel stond, had opgestoken. De arme vrouw schrikte, toen ze mij zag, als schaamde zij zich, dat iemand haar armoede zien zou. „Schrik maar niet, vrouwtje", zei ik. „Ben je ai Jang ziek „O, al zoo lang", antwoordde zij, iu«ir do laatste da-gon oohijut hot veel erger geworden te zijn „En hebt. ge dan geen man meer, die voor u zorgt vroeg ik. „Ach, die is al lang dood die is gestorven, toen Grietje nog geen jaar oud was. Van dien tijd af heb ik met naaien den kost verdiend, doch ik werd ziek en kon mijn werk niet zoo gauw meer doen, de lx-stel lingen werden al minder en minder en door de zorgen, die mij dag en naclh afmatten, ben ik niet meer be ter geworden. liet wil wat zeggen, mijnheer", zuchtte de goede ziel, „te zien, hoe alles achteruit gaat, totdat men op het laatst niets meer over houdt, en dan onmachtig te zijn dit te kunnen verhinderen." Ik had genoeg gehoord, luer moest hulp komen, dat stond vast, doch ik moest weg, wilde ik mijn lioodschap op tijd doen. Daarom gaf ik Grietje een gulden, het eenigo gcid, wat ik bij mij had. met de opdracht hiervan voor van avond brood, hout, enz., te koopen. Het arme kind had tranen xa de oo gen. ,,0, mijnheer", zei zij, „u zijt ze ker een van die engelen, die op Kerst nacht overal rondgaan, om te zien of er te helpen is." lk kreeg tranen in de oogen. De oorden van het arme kind hadden mij getroffen. O, zeker, hier moest een Kerstengel komen, lioognoodig moast hier nulp gebracht worden. Doch wie zou die Kerstengel willen zijn Wie zou die taak op zich wil len nemen, dit gezin voor den onder gang ie behoeden Ik nam afscheid, met de belofte, dut ik zoo spoedig mogelijk betere hulp zou trachten te verschaffen. Geheel vervuld van hetgeen ik ge zien had, vervolgde ik mijn -weg. Spoedig had ik de -woning van den heer Z„ die een zeer bemiddeld man was, bereikt. Deze, een vriend van mijn vader, ontving mij zeer vriendelijk. Nog ge heel vervuld van de gedachte aan het voorgevallene, begon ik mijn avon tuur te verhalen en ook de heer Z. scheen belang te stellen in het lot der arme lieden .Ja, hij was zoo ont roerd door mijn verhaal, dat hij be loofde do zorg verder op zich te ne- Geheel gerustgesteld door de belof te, dat de arme vrouw geholpen zou worden, verliet ik den heer Z. en hij heeft woord gehouden. Reeds den anderen ochtend ging hij persoonlijk zien, wat het meeste noo- dig was. Voor de vrouw werd een dokter ontboden en versterkende mid delen gekocht en Grietje werd be ter gekleed en naar school gezonden. Wat was de arme moeder dankbaar voor deze zoo onverwachte hulp Helaas, mocht het met 'de beste zorgen niot meer gelukken, de arme jw in het leven te houden. Zij had reeds te voel geleden en werd zwakker en zwakker. Eindelijk was voor haar geen hulp meer noodig eu droegen wij haar ten grave. Grootvader hield op. Hij staarde recht vóór zich uit. Zijn geest ver wijlde in de voor den grijsaard zoo diepe zoo van herinneringen. Zeker zou hij veel uren zoo hebben kunnen peinzen ,als niet een kloine vraagal had gevraagd„En Grietje toen, Grootvader „En Grietje herhaalde Grootva der. „Ge kunt wel begrijpen, kinde ren, dat ik mij steeds aangetrokken gevoelde tot hot lieve, deugdzame meisje. En nu, nu kent ge haar even goed als ik het is uw grootmoeder geworden." Eon heldere lichtstraal drong door do schemering der kamer. Weldra werden de schuifdeuren geheel ge opend en schitterde de prachtige Kerstboom de van blijdschap jubelen de kinderen tegen. BOEKEN. Zouden Piet Verzijlberg, Leo de Graaff, Christine Kuijt, Alida Verhoe ven, Jlenderina Hoekstra en Leo Schreur de geleende boeken zoo spoe dig mogelijk terug willen bezorgen Brievenbus AAN ALLE KINDEREN. Van harte hoop ik, dat jullie allemaal een prettigen Oudejaarsavond en een ge lukkig jaar 1912 zullen hebben. ZUS D Er is hier verleden week één brief met strafport geweigerd maar ik was zelf niet thuis en weet dus niet, of hij van jou kwam. Ik vind het heel wonderlijk, dat dat nu al twee keer met een brief van jou ge beurd is. Vraag er in ieder geval aan het, postkantoor maar eens naar. Kan liet ook zijn, dat de brief aan liet, station of in den trein gepost is, en toen eerst mee naar Amsterdam ge gaan ALIDA en LENA K. Ik ben Wij, dut hij zoo goed werkt. Hebben jullie er al veel plaaljes bij gemaakt en gaat dat ook goed SIMON M. Heerlijk voor Nico cu Vcpi, d»t zo ook nioe mochten. Waren zo niet verlegen Wat voor oen legdoos was het Moesten er pla ten van gemaakt worden, on kan je het goed Gelukkig, dat Rep weer zoo gauw beter was. Is zij do Kerst dagen thuis geweest 1 GERRITJE R. Heb je in de va- canlie moeder flink geholpen Dan zal het stil worden, als de volgende week de school weer begonnen is. Is Moeder weer heelemaal beter? Je op lossingen waren de vorige week te laat, om er nog bij te schrijven, maar zo waren alle 11 en 12 begraven plaatsen coed, hoor HERMAN B. Wat ga jij toch keurig schrijven. Herman 1 Je ver dient eeu pluimpje, want als je zoo voortgaat, haal jc- de grooten nog al lemaal in. hoorVertel mij nu maar eens hoe het feest geweest is. Vond Wim het ook niet heerlijk Op wat voor manier zou jij nu wel kans zien, geld ie verdienen Dat moet je me toch eens schrijven GERARD M. Begin jij ook al zin in 't voetballen te krijgen, en richten de jongens uit jou klas onder ling nog geen club op? Ga je 's Zon dags dikwüls kijken, en op welk ter rein meestal? JACOBA VAN DER V. Ja, het was een prettige drukte voor je en ik denk, dat jo het in Januari erg stil vindt, nu alles voorbij is. Is deze wedstrijd ook iels voor jou JOHAN S. Ja, dat is goed, zend die dan maar tegelijk in. Heb je daar familie wonen en ben je er wel eens meer geweest? BETSIE en ANNIE S Hebben jullio veel pleizier gehad bij Marie, en wat hebben jullie gedaan NICO D. Je moet me toch eens uitleggen, hoe je dat doetletters snijden, en wat leer je er nóg meer? DOORNROOSJE. Je hebt in de vacantie zeker meer tijd om mee te doen. Hoe lang ben je nu al met Duitsc-h bezig, on gaat het goed ANNIE B. -- ik kan mo begrijpen, dat je het verhaaltje mooi vond, toen jo het las en je hebt het goed onthou den ookLeest Moeder nu ook nog wel eens voor, of doe jij het, als Moe der het druk heeft COR en JAN 11. Kwam Moeder op haar verjaardag thuis, en hebben jullie een wettigen dag trehad, on is Moeder vanavond ook bij jullie? COBA VAN DER S. Je volgt de reis zeker precies op dc kaart, is het niot Prettig, dat je het boek zoo mooi vond. Lees je het zelf nu nog wel een keertje LENA K. Het nieuwe raadsel is goed. Ik hoop, dat je nu na de Kerst- vacantie eeregeld naar school kunt blijven aan. Beu je veel achter ge raakt, of zou je nu weer gewoon mee kunnen komen? JACOBUS VAN B. Sint wist wel, wat j ij noodig had Ben je al druk aan het zagen geweest en gaat het goed? Ik vind je rapport prachtig, hoor Waren Vader en Moeder ook niet blij. dat je zulke mooie cijfers had LENA B. Je opstel heb ik gekre gen. Houd je veel van opstellen ma ken en lijkt deze wedstrijd je ook prettig om mee te doen SI ENTJE B. De nieuwe raadsels zijn goed en je begraven plaatsen zijn al aan de beurt, zooals je ziet J. had haar leeftijd bij het opstel vergeten, maar ik heb het dan toch goed gera den. Kiest P. S. altijd mooie boeken voor jullie uit? JAN eri JO V. De nieuwe raad sels zijn goed. WILLEM VAN W. Het nieuwe raadsel is goed. Ik kan me begrijpen, dat jij op 5 December pret gehad hebtIfoe lang duurde het wel, en kreeg je 't niet warm achter het mas ker. of had je je gezicht zwart ge maakt Ben je dezer dagen ook nog de stad uit geweest ALIDA A. C. M. Vind je de va- cantie prettig en heb je het taschje al af, of heb je nog iets anders ge maakt ANNIE T. Het nieuwe raadsel is goed. Is het boek mooi, cn heb je het al uit? MOZES J. Het raadsel is nu in orde, hoor 1 Wel, is deze wedstrijd naar je zin ABRAM Het nieuwe raadsel is goed en de kaart heel moor, maar hoe is je achternaam ANTOON VAN Z. De nieuwe raadsels zijn goed. CORNELIS en NANNE N. De nieuwe raadsels zijn goed, maar het laatste spreekwoord is wel wat moei lijk te raden, vind ik. Heb je pret ge had op al die verschillendo Kerst feesten JAN W. Zijn de nieuwe rails er bij en aat het goed Jullie had den het zeker stil de Kerstdagen Wie was er nu bij jullie, om overal voor te zorgen Neen, vragen om to ruilen plaats ik nooitdat moeten jullie op school maar onder elkaar doen. Heb ie een verzameling van die w.m-tis f ANTON J. De nieuwe raadsels zijn croed en je opstel is ook gekomen, zooals je ziet Is'dit boek ook weer JO ST. Wat schrijf jij netjes te genwoordig, Jo Ja, dat je veel van lezen houdt, had ik ai begrepen. Heerlijk, dat je broer de boeken al tijd haalt. Heb jij dan wat anders te doen CORRY VAN D. Het is best, als je Woensdag komt Heb je veel plei zier gehad en waar ben je toch eigen lijk geweest? MARIE L. Hebben jullie veel plei zier gehad ter eere van jou verjaar dag en is Corry van D. er ook ge weest? Heb je voor dezen wedstrijd wel tijd. of heb je in de vacantieook werk voor school te maken L. A. ST. Het is best, als jo met ons meedoet en je mag dadelijk be rinnen de raadsels in te zenden. SI ENTJE en BETSY VAN li Het nieuwe raadsel is goed. Wat aardig, dat daar nog een vingerhoed in zat: dat wist ik zelf heusch ook niet Heb jr- al iets rehnakt, of iets anders er uit gebruikt? Ja, je briefje was den vorige® keer juist te laat. JOHANNA K. Ja, als je vrien dinnetje ook het Haar\em's Dagblad leest, mug ze natuurlijk' ook met ons meedoen. Heb jij ook meegeholpen aan die uitstalling Je hebt tiet zo ker druk gehad en kreeg je nu ooi eenise dagen vacantie? BEP en MARIE R. Neen, vai schaatsenrijden komt tegenwoordig niet veel, en daardoor leer je het ook niot boter. Zoo'n vacantie met sneeuw en ijs is voor jullie veel prettiger. Wal hebben jullio nu zoowat uitge voerd DINA en NELLY M. Let zelf maar op, wanneer jo raadsel in de courant komt. Uit mijn hoofd weetik dat niet precies. JAN DE B. Kon je niet weer een losse locomotief krij gen 1 k geloof ook wel, dat ze bijna altijd weer gerepareerd kunnen worden. Heb jo nu veel rails bij deze spoor? TEUNIS K. De nieuwe randsèls zijn goed. JOHANNA F. Het eerste raadsel vind ik wel wat lastig, omdat het. spreekwoord niot heel bekend is. Het andere is goed. Ja, lezen is heerlijk. I-Ieb je zelf veel boeken GONDA D. Neon, dat behoeft niet. Je mag net zoo dikwijls moe- dccn en inzenden, als jo zelf lust hebt. Het nieuwe raadsel is good. BETJE V. liet nieuwe raadsel is goed. Ja. het is Pest, als er nog een vriendinnetje van je ook meedoet. Ztjn Marie L. en Corry van D. ook geen vriendinnetjes van je? WILLY G. De nieuwe raadsels zijn goed. Ja, je hebt heel wat te schrijven gehad, hoor 1 Is liet eerst heelemaal op klad gemaakt, en toen overgeschreven Heb je mot het Kerstfeest veel pleizier gehad en heeft thuis het Kerstboompje ook mooi ge brand DE OVERIGE BRIEFJES worden da volgende week beantwoord. Mevr. VENEMA—v. DOORN. 30 December 1911.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 23