SICKESZ' DAALDERS CACAO 1912. T. VAN VEEN Het Gezondlieidshiiis, Boekhouder Fransch. Engelsch. Doelsfraat 18 - Haarlem. VERBOD Dienstbode HET GURE NAJAARSWEER Gelukkig Nieuwjaar] Dankbetuiging. aan al mijne booggeaalitc CliSntsle, Vrienden en Bekenden in 1912 van Zieksnverplsgings- en fartumerle-Mag azijn, Barteljorisstraat 9. Geboren: SOPHIA CHRISTINA Dochter van J. S. P. OLIFIERS en A. M. OLIFIERS—BERTELS. Heden overleed tot ouzo diepe droefheid, voorzien van do II.H. Sacramenten der Stervenden oiuzo innig geliefde Echtgenoo- te, Moeder, Behuwd- en Groot moeder Gerardina Hermina v. Maansn geb. GRIEVING. in den ouderdom van 70 jaren. Haarlem, 29 Dec. 1911. I.ange Begijnestraat 12 rood. O. II. v. MAAN EN. O. H. v. MAANEN. M. H. v. MAANEN— WILLEMSE en Kinderen. J. F. v. MAANEN. M. M. v. MAANEN— V. NIEUWENHOVEN en Kinderen. W. J. DE VLEESHOUWEP V. MAANEN. N. G. DE VLEESHOUWER G. A. v. MAANEN. J. C. v. MAANEN— v. G1EZEN en Kinderen Eenigo en algemeene ken u's •reving. Voor de vele bewijzen van deelne ming, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Behuwdmoeder, Groot- en Overgrootmoeder, Wod. SCHEFFER, geb. VISSER, eerder Wed. BEAUFORT, betuigen wij bij dezen onzen bartel ijken dank. Uit aller naam: Wed. J. J. BEAUFORT. Hasselaersplein 20. Voor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden bij bet overlij den van onzen d.erbaren Echtgenoot en Vader, den lieer N. SCHOUTEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. SCHOUTEN—DEKKER en Kinderen. Haarlem, 30 Dec. 1911. De zaak zal op denzedfdon voet worden voortgezet. Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Echt genoot, Schoonzoon en Zwager, den Heer HENDRIK JACOBUS BRONK- HORST, betuigen wij onzen oprechten dank. Wod. H. J. BRONKHORST— BLOM. Jb. BLOM. P. J. BLOM. M. BLOM—SCHIPPER. JOHa. J. BLOM. Haarlem, December 1911. Heden overleed te 's-Graven- hage onze geliefde Zuster en Behuwdzuster, Vrouwe J. A. E. P. VE8SFEIT. Douairière Jhr. D. BOW IER. Haarlem, 28 December 1911. lieden overleed to s-Graven- j hago onzo geliefde Zuster ei Behuwdzuster, Vrouw© J. A. E. P. VERSFELT Douairièro Jhr. D. BOWIER. U. J. K. VERSFELT. A. C. VERSFELT— BESIER.' Haarlem, 28 December 1911. Hiermede vervullen wij den trourigen plicht U kennb te ge ven van het overlijden van on zen geliefden Vader THEODOHDS DE MOL. na voorzien te zijn van do H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom vau bijna 56 jaren. Zijn diepbedroefde Kinderen: THEODORUS II. DE MOL. MARIA H. DE MOL. ANTONIUS J. DE MOL. ANNA C. DE MOL. JOHANNES DE MOL. «Waaivlerpolder, 29 Dec. 1911. Dankbetuiging. Ondergeteekende betuigt zijn harte lijken dank aan den I-Ieor BOOGAARD Burgwal, voor de uitbetaling van f 10 ,Voor het zwaarste konijnenvel. B. W. VALLENDUUK. 'Asterstraat 3. HUWELIJK Jongmensch, 25 jaar, met ©enig ka pitaal en eigen zaak met succes drij vend, wenscht langs dezen weg in kennis te geraken met beschaafde Jongedame van ongeveer denzelfden leeftijd, om na wederzijdsch goedvin den een huwelijk te sluiten. Brieven, liefst met -ortret, (hetwelk op ver langen geretourneerd wordt), onder No. 3481, aan GROENEVELD's Cen traal Advertentie Bureau, Zijlstraat No. 71. HUWELIJK Wedn. van gep. leeftijd, niet on- bem., wenscht kennismaking met be- midd. Burgerdame. Br., no. 31016, bur. van dit blad. HUWELIJK Een eenvoud, juffrouw, P. G., 4o jaar oud, wenscht in kennis te ko men met een eenv. burgerman of we duwnaar, ongeveer van denzelfdon leeftijd. Br., no. 30982, bur. van dit blad. HUWELIJK Een R.-K. Wedauwnaar wenscht in kennis te komer inet een R.-K. We duwe tusschen 40 en 50 jaar, met eenig fortuin is vereischt. Geheim houding verzocht en verzekerd. Br., no. 30984, bur. van dit blad. Een net persoon, Wedn., 50 jaar, P. G., winkel, geen kinderen tot zijn last, zoekt een nette HUISHOUDSTER 4050 jaar, zonder kinderen, om na wederzijdsch goedvinden een huwe lijk aan te gaan. Br., no. 30996, bur. van dit blad. Kunstbloemen I Terstond gevraagdeenige nette Meisjes, van circa 14 jaar, voor ate lier- werkzaamheden. Aanbiedingen s morgens van 11 tot 12 uur, Barteljorisstraat 23. Op 1 Februari 1912 eene DIENSTBODE gevraagd, Berkenrodestraat 12. Aan melding Maandag, Dinsdag en Vrij dag des avonds tusschen 71/2 en 81/2 uur. Er biedt zich aan een net Meisje, als meisje-alleen of 2e-ineisje, P G., 24 j. Brieven, onder nummer 31015, aan het Bureau van dit Blad. TWEEDE-MEISJE Gevraagd tegen 1 of half Februari, ia een klein, deftig gezin, een be kwaam Tweede-Meisje, kunnende ta feldienen ©n strijken. Br., no. 31003. bur. van dit blad. HAARL. COöP. DINER-VER. (Coöperatieve Keuken). Gevraagd een flinke ongehuwde Werkmeid locm 5.per week, met vollen kost. Aanmelding op Dinsdagmiddag a.s. om 12 uur, Kantoor H. C. D. V., Klokhuisplein 13 rood. Er bieden zioh aan oen dagmeisje van 14 j. voor de mor genuren en een Werkster voor kamer werk of dè wasch, voor Maandag- en Donderdagmiddag, Dinsdag en Woensdag den geheelen dag. Br., no. 30986, bur. van d't blad. GEVRAAGD 1 Februari, te Bloe- mendaal nette UifcriSTBODE als meisje-alleen, die koken en netjes werken kan. Loon 110, wascligeld 126, tramgeld 10. Na 6 uur bij Me vrouw KOOYKER, Potgieterweg 19. Wordt gevr. tegen 1 Febr., een eenv. DIENSTBODE niet beneden de 18 jaar, v. g. g. v.z., in een burgergezin. Adres: Mejuf frouw WINDHORST, Dorpstraat, te Bloemendaal. Gevraagd 1 Febr. fl. Dienstb. als meid-alleen, klein ge zin, hulp eener werkvr., tegen flink loon. V. g. g. voorz. Zich to verv. Ber- kenrodestr. 16. 's nv. na 7 uur. HAARLEM. Gegadigden naar de betrekking van bij bov<r>«"-noemd bedrijf worden vor- zocht hun gezegeld adres (vrachtvrij) t© richten tot het Gemeentebestuur van Haarlem, vóór 6 Januari a.s. Een© grond'.ge kennis van boekhou den (cl,p oma of akte M.O.) en van Handelscor cspondentie wordt ver langd, terwijl zij, d e in eene gelijk soortige administratie eene verant woordelijke betrekking bekleeden, de voorkeur zullen genieten. Jaarwedde f 1400.--f 2000.- Tot de verplichtingen behoort hel stellen van een borgtocht tot eon lv drag van f 2500. Zij, met wie nadere kennismaking wordt verlangd, zullen daartoe eene oproeping ontvangen. Net Dagmeisje gevraagd, 1.75 per week, van 8 tot 6 uur, Zondags vrij. Aanmelden Zater dagavond na 8 uurOranjeboom- straat 169. GEVRAAGD tegen 1 Februari, klein gezin een nette DIENSTBODE PRIVAATLES, degelijk on grondig, v. g. g. v. Aanmelden s avonds tus- mej leermiddelen, snelle vor- sctien 7—9 uur, Bosch en Vaartstraat <ieringen I 2.50 per maand. 11 rood. Br., no. 31012, bur. van dit blad. Import- en Exporlhandel In Vogels, Papegaaien en Zoogdieren. Handel in Zaden en Kooien. TELEFOON INTERC. 2316. m. g. aannemen fooien. BURGEMEESTER EN WETHOU DERS van Haarlem brengen ter open bare kennis, dat aan de Werklieden der gemeente IS VERBODEN FOOIEN AAN TE NEMEN. Do ingezetenen worden uitgenoo- digd, door het niet aanbieden van foo'ien het den gemeente-werklieden gemakkelijk to maken bedoeld verbod niet te overtreden. Haarlem, 30 December 1911. Burgemeester en Wethouders voornoemd, BOREEL. De Secretaris, WYTEMA. lu de huishouding GEVRAAGD en R.-K Burgermeisje om (zoo noodig) de geheeie huish. waar te nemen. AdresMejuffr. DIE' BEN, Grooto Houtstraat 183. AERDENHOUT GEVRAAGD met 1 Februarieen KEUKENMEID, genegen huiswerk te verrichten, en een TWEEDE MEID, kunnende tafeldienen, mazen, naaien en strijken. Gezin van twee personen. Tramkostcn worden vergoea. Goede mondelinire getuigen vereischte. Br., no. 30999, bur. van dit blad. Burgerjuffrouw P. G., m. 1., zoekt plaatsing in do huishouding of tot hulp bij Heer of Dame. Br., no. 80980, bur. van dit blad. Huishoudster uit deu boereustand, 50 j., P. G., ver langt tegen half Januari een betrek king in een niet te druk gezin. Br., no. 31004, bur. van «Lit blad. Er biedt zich aan een R.-K. Huish.. 40 j., met alle voor komende werkz. bek. Fr. br., lett. A. H., aan J. SCllIPPER's Boekhandel, Groote Houtstraat 26. DAGMEISJE Gevraagd een flink, net DAG MEISJE, niet beneden 17' jaar. Ged. Oude Gracht 56, benedenhuis. Wegens teleurstelling terstond GE VRAAGD een net DAGMEISJE voor dag en nacht, in klein gezin. Br., no. 31006, bur. van dit blad. GEVRAAGD een flink, net DAGMEISJE P. G.. van 'sm. half 8 tot 's avonds 8 uur. Zich aan te bieden 's av. tus schen 79 uur. Adres Leidschevaart 92. GEVRAAGD een Dienstbode, voor den dag of dag eu nacht, niet beneden do 16 jaar, P. G. Zich aan te melden Tolhuis, te Overvcen. Terstond wegens teleurstelling GR- VRAAGD een R.-K. DIENSTBODE van goede cretuigen voorzien. Br., no. 31002, bur. van dit blad. BEKWAME Vouwster en Droogster GEVRAAGD, bij L. VISSER Nz„ Stoomwasscherij, Hillegom. Spoor- of tramkosten vrij. Aau gvmnasiast, hoogore-burger- scholier of iemand die toolalings-exa- men wenscht te doen, geregelde hulp aangeboden in de avonduren bij Huis* en Repetitiewerk bij deRi) "ersoon aan huis. Br., no. 30979, bur. van dit blad. Kantoorbediendegevraagd Ten kantore et-ner groot© fabriek te dezer stede wordt voor spoedige in diensttreding een ONTWIKKELD JONGMENSCH gevraagd, in staat correspondentie te voeren in Duitsch of Fransch. Diploma in ééu dezer ta len strekt tot aanbeveling. Goed hand schrift vereischt. Fr. br., no. 31000, bur. v. d. blad. Engelsoh Convers, lessen volg. Berlitz-molh. Kleine clubjes f 2 p. maend voor uit Priv. les 13.50. Nieuwe cursus Ja nuari a.s. Br., y.o. 31010, bur. .vn dit blad. Flinke Jongen GEVRAAGD, eenigszins met het rij wielvak o« de hoogte. GEBRs. DIK, Schagchelstrr.at. Een Schildersleerling GEVRAAGD, bij JOH. J. VAN HESTEREN, Nieu. we Kruisstraat 11. Een Bleekersknecht GEVRAAGD. Scheepmakersdijk 26. Op ©en Notariskantoor wordt een Jongmensch GEVRAAGD, liefst eenigszins op de hoogte van het vak. Br., no. 30994, bur. van dit blad. AGENT voor den verkoop van laatste uitvin ding voor dagelijksch huishoud-ver- bruiksartikel gevraagd. Br. fr., lett. U. T. F., NIJGH VAN ÜITMAR, Amsterdam. Wordt GEVRAAGD met 1 Februari, eene -nette Dagdienstbode kunn. koken, v. g. g. v. Br. fr., lett. U., a. d. N. V. DROSTE's Boek- en Kantoorboekhandel, Gr. Houtstr. 185. Mevrouw SCHOLTEN. Sfcolbergstr. 18, vraagt tegen Febr., voor een jong huishouden, eene bekwame Keukenmeid P. G., niet beneden 23 jaar, genegen huiswerk to verrichten, en een TWEEDE-MEISJE, als dagmeisje, P. G., boven de 16 jaar, kunnende strij ken en mazen. Zonder g. g. o. z. t. in. Spreekuur 's avonds 8—10 uur. NETTE, R.-K. Mej. MOSER vraagt voor terstond en Februari: bekwame Keukenm., Dienstboden als meid-alleen. Tweede-, Werk-, Dag meisjes en Huishoudsters. Adres of brieven, Kleine Houtstraat 9L Telef. No. 1684. ZIJLSTRAAT 19. Gevraagd togen Februari een net Tweede-Meisje zelfstandig kunnende werken, tafel dienen en strijken, v. g. s. v. Loon f 120, wascligeld ƒ26. Fr. Dr., lett. K., a. d. Boekh. Firma A. VERNOUT, Warmoesstraat 10. Keukenmeid Mevrouw LENTZ, Zijlweg 31, vraagt voor Februari een bekwame Keuken meid, genen-en huiswerk to verrichten. Zich te melden 's avonds na 8 uur. EEN FLINK Ö&QME1SJI GEVRAAGD, liefst boven de 16 jaar, van 's morgens half 8 tot 's av. half 8. Duvenvoordestraat 54. DAGMEISJE loon naar bekwaamheid. Firma SLOT M. BEST,. Zijlweg 99, Dagdienstbode GEVRAAGD, v. g. g. v. AdresVoorheluistraat 12. Letterzetter ter Electrische Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van D. 1. BRAUCK- MANN, Ged. Oude Gracht 128, Haar lem. Op de Haarlemsche Sigarenfabriek in J. C. HESSEN Zn. kunnen di rect GEPLAATST worden flinke Jongens ter opleiding in de sorleerkamer. Ervaren Boekhoudei ZOEKT AVONDKANTOOR. Brieven, onder nummer 31014, aan het Bureau ^an dit Blad. AANKOMEND Snelpersdrukker van goede getuigen voorzien, kan ge plaatst worden bi Firma RU1JGKOK Co., Haarlem. Een Krullenjongen Een nette Jongen GEVRAAGD, in de Bankeifabriek „Dé Amandelboom", Vroomstraat 14, G. v. d. BOOGAARD. Kan terstond geplaatst worden een LEERLING en VERGEVORDERDE bij W. BAKKER, lleeren- en Dames- kleermakerij, Wijde Geldeloozepad No. 33 rood. Schoenmakersjongen GEVRAAGD, bij PLAG ZOON, Zijl- weg 36. Overveen. Nette Loopjongen GEVRAAGD, beneden 17 jaar. Adres F. BüHNLNG, Zijlstraat, hoek N. Groenmarkt. Bij 1 kilo's bus (2 pond) DIENSTBODE P. G., als meisje-alleen, v. g. g beginloon 120, wascligeld f 26. Zich te vervoegen Villa „Quatre-bras", Dorpstraat, Bloemendaal, na 7 uur. Met 1 Februari GEVRAAGD t een nette, fatsoenlijke, R.-K DIENSTBODE ELswoudslaan 1, Wordt gevraagd met 1 Februari een nette Adres: Huize ROOS en DOORN, Zijlweg 21, Over veen. ontvangt men gratis een doos filne DESSERT CHOCOLADE (waarde 50 cent) direct bijgeleverd. 1 kilo's bus 1 ponds bus 2ons bus 1 ons bus f 1.60 f 0.80 f 0.42 f 0.18 GEVRAAGDnette DIENSTBODE P. G., voor den dag of voor dag en'l nacht. Aanbieding Gr. Houtstraat 29. GEVRAAGD, 1 Februari, in kit gezin, flinke DIENSTBODE als meisje-alleen, notjes kunnende] werken en van goede getuigen voor-J tien. Atexanderstraat 12. doet de behoefte aan een verwarmenden drank dui delijk merkbaar maken. Gemakkelijk spoedig en goedkoop kan men een voortreffelijken bouillon met MAGGI'S BOUILLON-BLOKJES met de Kruisster a 2llt ct. per stuk bereiden. Deze zijn bU alle kruideniers en comestiblesbandelaren verkrijgbaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 3