Stadgenooteaü! Hs TTiiïBnT juiDir Café-Restaurant „De Karseboom", Schoüwliuro_- Jansweg BEETHOVEK-AVOND i GHANULENE QELD "colettèT ]ÜUUS RöNTOtH, EHöELBERI RöNIBEN m koop Rijwielen Gebouw ST. BAVO, Bisscóop-Voorstelling Moederliefde. DeM aagd van Argos, Sneeuwwitje „Glück auf". Longtering Centraal Bioscoop. Concertzaal fereenipi POPULAIR CONCERT öansoursus J. B. BONGERS, HENRI PIELA6E Maandag 8 Jan. 1912 Solozang-Cursus Cursus Duitsch Buitengew. Alg. Verg. van Aandeelhouders SONATENAVOND Assnrantiekantoor, Geldersche Rockworst! Warmoesstraat 21 Wilt gij een gezelligen Oudejaarsavond? Groote Houtstraat 99 Sluit Oudejaarsavond om half elf. Nette Loopjongen Spoed! Spoed GEVRAAGD, loon ƒ2 per week, en een net MEISJE, voor pakster, loon 'x.50 per week. Gierstraat 65. GEVRAAGD tegen 1 Februari, on- gemeubileerde ZIT-SLAAPKAMER met volL pension, voor een Heer liefst omtr. Kleverpark of station. Br., no. 30983, bur. van dit blad. Bij do Wed. VAN KEULEN, Kleine Houtstraat 97 rood, tegenover de asthuispoort, kan een netto COMMENSAAL GEPLAATST worden, A 5.50 p. w., alles inbegrepen. Ter overname aangeboden een goed beklant zaakje, dat door ©en vrouw kan worden waargenomen, in het centrum der stad. Adres te vernemen aan het bureau van dit blad. TE KOOP een Affaire in Brood-, Koek- en Sui kerwerken. van eerste klasse firma's, in volkrijke buurt, verdienste min stens 10 gulden per week. Koopsom 300 gulden. Br., no. 30991, bur van dit blad. ALLEN op den a.s NIEUWJAARSDAG hel KLAVERBLOEMPJE ten bate van een richten Rust- en Herstellingsoord vooraan Tuberculose lijdende Typografen in Nederland. Weggeloopen GESTROOMDE BOXER. Terug ie bezorgen J. VERWER, Burgwal 58. Op netten stand KAMER MET KOST aangeboden, voor 6 per week. Degelijk. Adres te bevragen aan het Bureau van dit Blad. GSV^MCD gemeubileerde Zit- en Slaapkamer, zonder pension, prijs niet hoogerdan ƒ30 per maand, te betrekken 15 Ja nuari a.s. Brieven Woningbureau FRANS ERDTSIECK, Nassaustraat 25 zwart, Haarlem. Te Koop gevraagd een goed bij den weg loopend Werk paard. Brieven met opgaaf van prijs, No. 31009, bureau van dit blad. Weggaloopsn zwarte langharige HOND, luisterend naar den naam „Prins". Tegen belooning terug te bezorgen: KLEIN, Asterstraat 17. HEDEN - 8 UUR Teonealgezelschap, Concertbureau Firma A. VERMOUT, Warmoesstraat 10. Concertzaal ,.de Kroon". Vrijdag 5 Jan 1912 - 8 uur geneest bijna steeds de TE KOOP ruigharige Fexterrier, bijzonder lief dier. apporteert zeldzaam te water, ook bekroond. En een bijzonder lieve, kleine, gladharige Fexterrier. President Steyustraat 29. verkrijgbaar, tot elk bedrag, rente 4 Jansweg No. 28 (ook voor le Hy potheek). Geen kosten vooruit. Kantooruren van 9—12 en 6—8 en Zaterdags van 92 uur. Dir. P. D. VAN EYSDEN. (Abonnemcnisvoorstell ng). (LA GAMINE), Pianist, Te Huur gevraagd een Winkelhuis, gelegen Groolo Hout straat Brieven met opgaaf van huurprijs, No. 31011, bureau van dit blad. TERSTOND TE HUUR een üef BOVENHUIS, bij Haarlem. Adres te bevragen aan het Bureau van dit B'ad. TE KOOP een goed spelende GRAMMAPIIONE, met platen. Adres to vernemen aan het Bureau van dit Blad. Orgel Te koop AM. ORGEL, mooi van toon, 5 registers, voor 80. Brieven, onder nummer 31013, aan het Bureau van dit Spreekmach'ne zoo goed als nieuw, met 12 schoono nummers, voor den spotprijs van 14. Adres Peuzelaarsteeg 14 rood. Jonge Kippen TE KOOP, patrijs (Italianen), zeven maanden oud en aan den leg. Meesterlottelaan 35. TE HUUR een vrij Huisje, staande Bannesteeg, van alle -emakken voorzien, ƒ2 pi-r week. Te bevragen -. Raamgracht 45, hoek Doelstraat. Mooi vrjj Bovenhuis Te Koop aangeboden week."1' H°Utmarkt 61 B' 11 '3-25 per, TIEN SCHRAMMEN en een HAND- l e bevragen Spaarnwouderstraat No. 53. DE KROON, Smedestraet. Maandag 1 Januari - 8 unr (Nieuwjaarsdag). Het Nederlandsch Operette-Ensemble, Dir. ALPII. JANMART Jr. Artistiek leider J. J. RENTMEESTER KAR. SMIT, Lange Heerenvest 92. Wegsns vertrek te hnnr mooi Benedenhuis, Duvenvoordestr. 41, a 117.per maand. Begin Janua ri te aauvaarden. Leidsch^nlein No. 14 te huure Eenecenhuis met tuin, nuurprijs 3.25. TE KOOP mooie witte en zwarte KUIKENS, te- gen den leg. Adres Houtmarkt 13. Oude Kippen Oiigemeuliileerde Kamer MEST Te koopeen zeer groote partij pnkX'kitVi ruiSe Koe- en Paardenmest. enneic. mei A{lrea u. I. WUBBE, Molensleeg No. 29. tiet H.H. Slagers f--n Heerenhuis, bov 7 kamers, serre, To, ks,sot? Huldilekken Jna- djcnslbodeukamer en luin. Onnrek dinerende lengtes d,k CO lijj 75 Zijlweg. Huurprijs 350 per j. d'amBter. To bovr. W K. STAÜ1, Hout- en leerhandel. Am- sterdamsehe Vaart 10. Hoogst komische Operette in 3 be drijven van ALFRED DUREE. Muziek van EDMUND AUDRAN. Regie: J. J. RENTMEESTER, Dirigent II. v. d. N AA TEN. Frontloge f 2, Frontstoelen f 1.50, Stalles f 1.25, le Parterre en le Rij Zijloge f 1, Zijloge f 0.75, 2e Parterre f 0.50. Plaatsbespreking Zondag 31 Deo. van 10—3 uur en Maandag 1 Jan. van 10 tot 3 en van 6 tot 7 1/2 uur. Te bevr. Pieter Kiesstraat 13. Tg HUUR een groot Benedenhuis, bev. 3 kamers, keuken en plaats a ƒ2.50 per week, Burgwal 26. Te bevragenKinder- haisvest 37. To Huur gevraagd EEN HUIS met 80 A 100 roeden land, omtrek Haarlem. Franco brieven, met opgaaf waar gelegen, No. 30997, bur. van dit blad. TS KOOP 6 of 8 mooie, jonge Hennen, tegen den leg, mot of zonder haan. Adres: A. v. d. LINDEN, Achter weg 16, Heemstede. TS HUUR groot PAKHUIS, ruet stalling en zol der, 200 Mr., voor alle doeleinden ge schikt. Huur billijk. Spaarnwouder- straat 103. b. d. Ocstvest, Adres: HENDRIK VELTHUIJSEN, Makelaar. Spaarnwouderstraat 41. DRIE BESTE WERKPAARDEN. Keus uit 4. Te bevragen bij A. v. d. LINDEN, Achterweg 16, Heemstede. GeJ. Bovenhuis te huur, 1ste étage, 2 groote, 1 kleine kamer, balcou, keuken en portaal, ƒ2.10, Amsterdamschevaart 16 rood, Ilaariemmerliede. TE KOOP een zoo goed als nieuwe Salontafel, gekost hebbende 24, nu voor 12, en een plaatiizeren Kookfornuis, in goe den staat zijnde. Adres te vernemen aan het Bureau van dit Blad. TE KOCP wegens overcompleet, een mooi opge- legen Penantkastje, voor spotprijs. Assendelverstraat 15. BENEDENHUIS te huur, Ruychaveistraat, bevatten de voorkamer, alcoof, achterkamer met veranda, keider, keuken, tuin met schuur. Adres: Voorhelmstraat 12. TE HUUR een Bovenhuis, K.dkstraat 27 A rood, voorzien van gas- en waterleiding huurprijs 3 pei week. le bevragen: Kolkstraat hoek Westerstraat, of Kolkstraat 29. Grond en Darie aan flink water, op den luin DE CRONJER. aan do Leidsche Vaart, bij de Waterleiding. op afbetaling aan alle solide perso nen. Geheimhouding verzekerd. Br., na 21878, bar. van dit blad. Wagens Te koop :tvvee platte Wagens een Brik voor hit of klein paard. Rollandstraat 57. RIJWIELEN Aan solide personen worden Rijwe- lexi verkocht op gemakk. betalings- conditiën, scherp concurreerenden prijs. Eerste klasse waar; merk naar keuze. Brieven No. 24878 Bur. van dit Blad. Haai! Coop. Binsr-Ysr. 6 duizend gulden KI OlvHi I^pi RIN' 13 rood. Tal. MEftU van 17 Januari MAANDAG: Gehakt, Gedroogde Ap peltjes, Griesmeel met Citroen. DINSDAG: Varkenscarbonade, Roo- de- Kool, Sneeuwpudding. WOENSDAG: Ribstuk, Pekelboon- tjes, Pannekoek. DONDERDAG: Macaronisoep, Os senlapjes, Spinazie. VRIJDAG: Schelv'sch, Botersaus, Bieter.saladö, Rij stenbrij. ZATERDAG: Snijboonen met wit.te boor e.:, Rookworst, Compöte van Pruimen. ZONDAG. Ossenhaas, Lof, Choco ladevla met schuimpjes. Klachten of opmerkingen gelieve men te adresseeren aam het Bestuur. gevraagd, als 2de Hypotheek op hui zon, welke op eersten stand staan, met veel overwaarde. Br., no. 30978. bur. van dit blad. Smodestraat. Maandag 1 Januari 1912, des avonds 8 uur, met buitengewoon prachtprogramma, bestaande uit nog nooit te Haarlem vertoonde nummers, te geven door do Bioscoop-exploitatie van HERM. SMITS. Aangrijpende levensschets. Het Noodlot, Drama. Bébé ais huiseigenaar. Drama. De ezel van Fermiml, Hoogst komisch. De Muziekvereenlging „De Kikvorsch" naar het Concours te Zwammerdam. Men ziet, men hoort, men lacht, enz. enz. De beelden worden duidelijk ver klaard, begeleid en afgsvv.ssekt door orkest. Entrée: le Rang 75 cent, 2e Rang 50 cent; 3e Rang 25 cent. Plaatsbeeproken 10 cents extra tusschen 1 en 3 uur. Zaalopening 7 uur. Blijspel in 4 bedrijven van P1LKKE i VEBER en H. DE GORSSE. GROOT SUCCES. Zondag 31 Dec. - 2 uur Matinée of da Zeven Dwergen. Groote Kinder-Operette in 4 tafr. Muziek en leiding van Mevr. W. C. HOPMAN—KWAST. Balletten onder leiding van den Balletmeester HERTOG J. POLAK. Balcon en Stalles f 1.50, Frontloge en Parterre f 1.Zijloge f 0.75, Am- phithéater en Gaanderij f 0.50. Kinderen half geld. Maandag 1 Januari 1912 (Abonnementsvoorstelkng). Nad. Toaneelvereeniging. lste Voorstelling alhier. —B—jsggsasgggggsa Een spel van de mijnen in 4 bedr. of 7 Tafereel en door HERMAN HEIJERMANS. (GROOT SUCCES). Wegens uitgebreidheid aanvang half acht. Balcon Stalles Parket Frontloge Parterre Zijloge Amphith. Gaanderij Violoncellist. in het eerste stadium, het verbetert den eetlust, verdrijft het nachtzweet, verhoogt het lichaamsgewicht. Prijs per flacon f 1.50. Waar niet verkrijg baar ui de Apotheken schrijve men aan do GRANUL1NE COMP. Postbus 35, Apeldoorn. Entrés f2,— en f 1,50 Kaartverkoop en plaatsbespreking dagelijks van 9—12 en half 3—7 uur bij do Firma A. VERNOUT, Concert bureau, Warmoesstraat 10, en 's avonds aan de zaal. Seta* JE KLEINE VEREENIGIHG" Kleine Houtstraat 77, ingang Groenendaalsteeg, Zaterdag 30 en Zondag 31 December 1911 en Maandag 1 Jan. 1912, (Nieuwjaarsdag) dea namiddags van 3-5 uur en 'savonds van 3-11 uur Schiiiarenda 2.50 per dozijn 24.— 2.- 21.- 1.75 13.— 1.50 15.- 1.25 1- 12.- y.— 0.60 6.— 0.40. Plaatsen dagelijks te bespreken van 10—4 uur aan den Schouwburg. Maandag 1 Januari (Nieuwjaarsdag) door het Strijkorkest Van Haarlem's Muziekkorps. Opera- en Operetta-Pragramma. Entréa 25 cent. Aanvang 8 uur met een uitgezocht programma, Maandag (Nieuwjaar) Jl ityss raar Ziet Aanplakbiljetten. DIRECTIE. Aanvang van den 2-an termijn 2 JAN. a.s. Zij, die zich Jiie'rvoor laten inschrijven, kunnen van DINSDAG 2, WOENSDAG 3 en DONDER DAG 4 JANUARI reeds deelnemen. Aanmelding Dag. van 12 tot 1 en 's avond3 van 8 tot 10 uur Wijde Appelaarsteeg 5. Achtend1, Dansleeraar, „Groote Vauxhali". (N.B. Aparte lesson worden dage lijks gegeven). Firma W.B.GÜSKEN8, (v.h. STOOTERS- WESSELINGH) Sreotï Fiiarki 4. Tal. Interc. 134 (hoek Koningstraat) Wijnen. Gedistilleerd Likeuren, Limonades, Bron wateren, Bieren. Opgorlcht In de XVIIIe eeuw. Voor Oude en Nieuwe,aar. Bestelt uwe dranken bij een oud, vertrouwd adres: WIJNEN. OPORTO. VERMOUTH. MADEIRA. SHERRY. Binnen- en Buitenl. GEDIS TILLEERD. Enkele en dubbele Binncnl. LI KEUREN. SPECIALTIES DE LA MA1SON (Eigen fabrikaat). Advocaat en Boerenjongens. Prima dubbele buvtenl. LIKEU REN. (Alleen van de echte, ongiiieole Huizen). BIJNA ALCOHOLVRIJE DRANKEN. GEHEEL ALCOHOLVRIJE DRANKEN. (Alle soorten limo nades, vruchtenwijnen, bronwa teren, fosco, enz. enz. BIEREN. sar' Ons luis senlst eon reputatie van welhaast 150 jaar. Directeur Eerstvolgende Repetitie lil ,,'T BLAÜWE KRÜIS" door een Zangeres. Stemvorming, Ademlechniek, Uitspraak en Voor- dracht. Leergeld 10.— per 3 maan den. Privaatles 2.50 per lesuur. Br. I onder No. 29352 Bur. Haarl. DagbL j I 5.— per 3 maanden, begin 1 Dec. j a.s.. door een Duitscher, Leeraar in j Taal, Handelscorr. en Conversatie, i Opleiding Examen. Privaatles bill- v-ririd. Br. no. 29126. bur. v. d. blad. der N. V. Polygraph te Haarlem op MAANDAG 15 JANUARI 1912, 's mor gens 10 uur ten kantore der Venn, te Haarlem. De Punten van Behandeling liggen aldaar ter visie voor Aandeelhouders. ÏI.H. Aandeelhouders worden herin nerd aan Art. 19 der Statuteu met mededeefóng, dat Aandeelen moeten worden gedeponeerd ten kantore der Venn, te Haarlem. Haarlem, 29 Dcc. 1911. DE DIRECTIE. Concertbureau A. VERNOUT, Haariem. Concertzaal „DE KROON" Woensdag 3 Januari, 8 uur. TE GEVEN DOOR DEN HEER FERRÜGC1Ö BONAYIA, Violist, Manchester, en Mejuffrouw ANNIE KROESE, Pianiste, Den liaag. Programma, Mozart, Bonavia, Jo seph, Jongen en Sjogren. Do Bechsteuli-vleugeJ is uit het ma gazijn van de Firma KETTNER, Ilea- ligenweg, Amsterdam. Entrée f 1.50 en f 1. Kaartverkoop en plaatsbespreking dagelijks van 912 en half 3—7 uur bij de Firma A. VERNOUT, Concert bureau, Warmoesstraat 10 en \oor; de aanvang aan de zaal. BIOSCOPE THEATER. Groote Markt. HEDENAVOND Nieuw Programma ZONDAG EN MAANDAG Op beide dagen telkens met nieuw programma. Doorloopend Voorstelling. van 2 uur af. Ziet de Strooibiljetten. Entrée: 25 en 15 ets. Kinderen 15 en 10 ets. ALGEMEEN NIEPHAÜS RLANSERT, Nassaulaan 27rood, BRAND- óPltiülSLGL AS- TRA* SPORT. (ZEB- IIiVIER- ©n LAND-) CASCO- ongslukkhx. LKVMNS- WAT&RLEIDIKG8- SüHADE- INBR AAK- POST- WAxCIi- BOKG- KRING- JLRLiüöDIENST- BAGAGis- R1JYVIEL- HAGLL- PENSiOBN- Solide en flinke AGENTEN gevraagd. Liéfliebbers van de echte Vraagt bij Uweu Winkelier Rook worst, voorzien van onze naam/plombe Wij waarborgen kwaliteit en smaak. L. J„ P. STEGEMAN en Co., D even tor. Blauw motaal mot wit rellel opeebrlft onmisbaar voor Tuinen, Bosschen Jachtvelden, Bouwondernemingen enz Bij afname van minstens «tuks 6 10 29 50 100 p. stuk fü.i'b 0.Ü8 U. 19 0.18 0.16 Na ontvangst v. Postwissel of Rem bours S. WEINBERG, Z.Z. Beure, Gro- ningon. Verzoeko bij bestelling dit blaü te vermeiden. HAARLEM TELEF. INTERCOM. 845. Leveren en maken van zuiver l.uneu waschzakken, water- dichte dekzeilen (ook te huur). -4 g Leveren van Erigelscb staal- P Hl 'raad en bewerker Maken en P herstellen van Wollen Vlaggen q 2 en alle Gymnastiekwerken. q Mamlla, Riga en Italiaanse!) touwwerk. Bind- en raktouw. O Fabrieksprijs). Takelblokken, J Talk, ConsisteDtvet, Poetska- loen. enz. i MEEfYIT DAN PROEF MET ONZE I Amandel- en Saucijzenbroodjes a 71/i cent per stuk, Appelbollen, Appelbeignets, Appelflappen, Pommiers, Berliner bollen enz. Eenig adres «2T. b-'stt'R fa-zr ."SiTg» Tel. 1633. HET HALLETJESHUIS. Kruisweg 31 Oude j aar aa vond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 4