Outaprii? Smote OiMocp J. P. BARTHEL Jr. v.d. „Be Kleine Bazar". met GROOTE KORTIMO a contant. WEO. HOGENGliL, Oude Groenmarkt 28. Leidschestraat 14. Gelukkig Nieuwjaar G. ÏWS. CAPTEIM, gelukkig Nieuwjaar. van 2 tot 20 Janyari, L. GIEBELS Co. Goederen worden niet, stalen wei op zicht gezonden. J. MCK, ADVERTENTlËft Mejuffrouw VAN ALPHEN, Smedestraat 15 rood, wenscht haar geachten Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. Dames-Modemagazijn, AU BON MARCHé, Anegang 20. p. f. EEN GOED JAAR toegewenscht aan tegenwoordige en toekomstige Cliëntèle. J. AKKERMAN. Verwulft 4. Schrijf- en Teekenbehoeften, Boekdrukkerij. G. ALDERS Mr. Smid, Jr., in ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen, Kleverparkweg 2A, wenscht zyn geachte Cliëntèle een Gelukkig Nieuwjaar. J. J. AUFDERHEYDE, Bakkerstraat 2, hoek Esschilderstraat, in Huishoudelijke Artikelen, p. f. Veel Heil en Zegen aan mijn Be gunstigers, Vrienden en Bekenden. A. ARONS, Café Spaarnwoudörstraat 134. Aan mijn geachte Begunstigers zij een gelukkig Nieuwjaar toege wenscht. Onder voortdurende aanbe veling: H. VAN AKEN, Koek- en Banketbakker, Korte Begijnestraat 27. TAILLEUR, p. f. Ilandwagenverhuurderij W. P. v. d. IJ.. Lange Heorenstraat 31, wenscht U een voordoelig Nieuwjaar. W. P. v. d. BOOGAARD. II. AMES, Brood-, Koek- en Beschuitbakker, Oranjeboomstraat 160. p. f. p. f. CORN. BARTIIEL, Tailleur, Pieter Kiesstraat 33. G. VAN DER BEEK, Broodbakker, Cornelias leeg 16. p. f. P. BOOD, Visch- en Fruithandel, Schoterweg 21, p. f. p. f. DE KROON, Kleine Houtstraat 14, JOIl. BRAAKMAN. Het Magazijn ,,De Palm", Barend- sestro at 32. Aan mijn Cliëntèle oen gelukkig Nieuwjaar., P. M. BAKKER. Aan mijn geachte Clientèle een go- Jukkig Nieuwjaar toegewenscht. C. J. Bakker. Café, Saenredamstraat 2. p. I. E. J. BOVEN DORP, J. J. BOVENDORP, Kruisstraat 5. A. M. BENRAADT, BTood-,Kook- en Beschuitbakker, Koudeinihora 4. wenscht zijn geaohte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Nieuwjaarsgroet aan mijn Begun stigers, Vrienden erf Bekenden. J. v. d. BOSCH, Expediteur, Smedestraat. Aan al onze Begunstigers een zegend jaar toegewenscht. D. BARTL1NG ZOON, Oranjestraat. P. BAGGERMAN, Spaarne 114. P. BAGGERMAN, Kleine Houtweg 3. p. f. G. A. VAN BEUNUM. Meubelmaker. De Genestelweg 13 en Bloemendaal- scheweg 17, Bloemendaal. p. f. A. DE BOER, Breestraat 13, Vark^nsslagerij. SPECIALITEIT IN Fijne Vieeschwaren. p. I. TELEF. 2147. G. BRAAKHUIS, Kleine Houtstraat 113. Koek-, Banket- en Broodbakkerij, p. f. J. BLAD, Muziek- en liistruinenthandcl. Kleine Houtstraat 105. p. f. Mijn geachte Cliëntèle een toegewenscht. CHR. BARTHEL, Voorzorgstraat No. 9, Mr. Schoenmaker. A. N. BIJNSDORP, Voorzorgslraat 42, wenscht aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden ten gelukkig Nieuw jaar. Telefoon 854. Telefoon «a54. Huis- en Decoratieschilder. Specialiteit in Letterschrijven en het aanbrengen van Goud achter Glas. Werkplaats: SCHAGCHELSTRAAT 17 A. Woonplaats: ZUIDER BUITENSPAARNE 10. p. f. HAARLE».. Sigarenmagazijn „Het Moortje", Spaarne 70. W. VAN DOORNIK. p. f. W. J. RRUTJNS, Mr. Schilder, Lange Heerenstraat 25, •enscht zijn geachte Cliéntèle een gelukkig Nieuwjaar. H. BOEREE. Mr. Vleeschhouwer, Voorhelmstraal No. 2. boek Krelagestraal p. f. H. W. BRAKEL, Kleermaker, Voldersgracht 15. A. BROEKMAN, Aannemer van Begrafenissen. Ged. Raamgracht 18 rood. p. f. Wed. H. BROEKMAN, wenscht haar Begunstigers en Beken den een gelukkig Nieuwjaar. Ged. Raamgracht 18 rood. P. CRAMA, 't Goedkoopst Adres, Kleine Houtstraat 9. p. f. IIotel-Café-Restaurant „Het Haasje", lik. VAN DAAL EN, Groole Markt 33. p. f. Goedkoopst adres. Reparatie-Inrich ting van Naai- en Breimachines, enz. H. J. BIJ RIJ. Groot Heiligland 16. p. f. II. N. BERG, Coiffeur, Doelstraat 20 A, wenscht zijn geachte Gl'.ëmlèle een gelukkig Nieuwjaar. J. BROESTERHUIZEN, Barrevoetesfraat 16, wenscht zijn begunstigers het compliment van den dag. JAC. v. d. BERG, Lange Heeronvesi 104, Café Harmonie" wenscht zijn geachte Cliëntèle oon ge- lukk'g Nieuwjaar. W. VAN DAALEN, Timmerman en Emballeur, Witte Heerensteeg No. 31, wenscht zijn Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. J. W. DIEBEN, Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groote Houtstraat 183. P- f- M. DOODEHEEFVER. Zuid-IIollandsche Bierbrouwerij, Korte Spaarne 23. p. f. Aan mijn Cliëntèle, Vrienden Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. P. DRIESSF.N. Café Spoorzicht. A. F. VAN DIJK, Café-Billard. Vargunning. Met Tooneeizaal. Pretoriaplein No. 70 wenscht zijn gnachte Clientèle een Wed. v. DOOBEMAALEN, Varkenss lager ij Korte Bogijnestraat 7. p. f. M. v. DELDEN. Klein Heiligland 54, wenscht zrn geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. DEKKER. Zuid-Schalkwijk. Melkhandel, wenscht zijn geachte Cliëntèle oen voordeelig Nieuwjaar. Aan allen een heil- en zogenrijk Nieuwjaar toegewenscht doo'r J. F. v. d. DRIFT, Smid, Spaarnwouderslraat 96 rood. - - Bartelferisslraat 13, 15, 17. p. f. Hm. EELTJES, Vleeschhouwer, Zijlstraat 60. A. VAN EIJK, Lood- on Zinkwcrkerij Ridderstraat 12. p. f. VAN EEDEN. Van der Hulststraat 6. wenscht zijn geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. JOH. ETMANS Jr., Modelmaker, Korte Begijnestraat 7 rood. p. f. J. v. EDEN EN ZOON, Janssuraat 2, wenscben hun geachte Cliëntèle gelukkig Nieuwjaar. C. EMMER, In Kruideniers en Grut lesvaren. Rollandstraat 28. p. f. p. f. L. J. FAASE, Grossier in Galanterieën, Kleine Houtstraat 73. TH. FRENKB. Amslerdamstraat 49. p. f. p. f. .T. COVERS, Mr. Metselaar, Kenaustraat 11. N. GIEBELS, Pister Kiessïrcat 23 Loodgieter, Zinkwerker en Pompenmaker, Aanleg voor Gss- en Waterleiding, wenscht Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. K. GLAS, Ossen- en Varkonsslager, Gen. Joubertstraal 2. wenscht zijn Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. G. J. GOLLENBEEK. Schoen- en laarzenmaker. Brouwersvaart 144, wenscht zijn geachten Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. C. DE GRAAF, Kamperstraat 18. Handel in Frurf, Groenten en Aard- aj)pelen. p. i. Hand©! in Od) iL ic. K w» A tc Ged. Oude Gracnt 7, I bij' de xïjjllsfiraaf. p. f. Mantel-Costumes - Mantels - Rokken Klnderniantels - Blouses - Peignoirs Zwarte StoKen Gekleurde Stoffen - Moussellnes Handschoenen - Gekleurde Zijde Bont-Artikelen. Fantasie Katoenen - Mantelstoffen Vitrages - Fluweel enz. enz. P. VAN DER BUNT, Coiffeur, Oranjestraat 70. Het Compliment van den Dag. Houthandel ,,IIet Nieuwe Fortuin", W. F. BREMER en ZONEN, p. f. J. BEUGELING, Café „De Klok", Houtplein, p. f. Mijn beste wenscben aan al mijn Clientèle en Bekenden. H. M. BOESMAN, Ged. Qude Gracht 44. EMAILLEER1NR1CHT1NG H. VAN BEEM, Gasthuisstraat 8. p. f. M. G. BRUHL, Varkensslager, Kleine Houtstraat 88. p. f. Rotterdamsch Koffiehuis. A. BOTTELIER. Smedestraat 47. Aan alle Vrienden en Begunstigt net Compliment van den Dag. Wed. v. BREUKELEN. Café, Turfmarkt 2, wenscht haar Clientèle en Kenn ssen een gelukkig Nieuwjaar. p. I. II. BROEKMEJJER Jr., Lange Veerstraat 40. J. BAARS, Schoen- en Laarzenmaker, N. Gcldeloozepad 25. A. BLOKDIJK, Lood- en Zinkwerker, Aanleg van Gas en Waterleiding. Gasthuisstraat 17, over den Dooien. Aan mijn geaohte Cliëntèle. p. f. JOII. W. BEEK. Behanger-Stoffeerder, Ged. Voüdersgracht No. 37. p. f W. BUS' Stoomboot-Maatschappij, Directeur F. PRONKER. p. f. p. f. J. DEN BOER, Hout- en Ivoordraaier, Koksteeg 13 rood. H. II. VAN BILDERBEEK Jr., Employé „Haarl. Hulpbank", Nieuwe Groenmarkt 5, Compliment van den Dag. G. BRINKMAN, Firma Wed. J. DE REIGER, Venvuift 7, p. t. 1IERM. VAN BUUREN, Schilder, Groote Houtstraat 144 T. p. f. H. CRAMER. Korte Bogijnestraat 5, wenscht zijn Cliëntèle en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. J. J. VAN CRUYNINGEN EN ZOON, Bloemisterij, Kweeklust, Kamperstraat 50, 52 en 54. p. f. C. A. COMA1TA Zn., Schoorsteenvegers, Frankestraal 38. Groeten van den Dag. J. J. CASTRICUM, in Manufacturen, Gen. Cronjéstraat 117, wenscht zijn geachte Clientèlo gelukkig Nieuwjaar. J. W. DEMMERS, Jansstraat 33, pïeter kiesstraat s. B. VAN GERVEN, Spaarne 80. p. f. J. GHAVEND1JK, Varkonsslager, Spaarmvoudierstraat 62. J. H. GROENEVELD, Schoen- en Laarzonmagazijn, Kleine Houtstraat 92. p. f. B. W. DE GRAAFF. Mr. Smid. Cornelissleeg 4—6, wenscht zijn geachten Cliëntèle en Begunstigers een gelukkig Nieuw jaar. It: G1ESBERTS, Teding v. Berkhoutslraat 11 A, wenscht zijn geachten Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. II C. DE GRAAF, Oranjehoomstraat 113, Kruideniers- en Grutterswaren, p. f. p. f. M. J. DülSTERHOF. Dyserinckstraat 17. p. f. Ondergeteekende wenscht geachten Bezoekers, Vrienden en Bekenden een gelukkig jaar. J. DALMEIJER, Smedestraat 35. De Wed. DANTUMA, Firma LOUIS LOR Jé, Zijlstraat 90, wenscht haar geachte Clientèle een voorspoedig Nieuwjaar. Café DOUWES, Harmenjansweg 1. Schoenfabrikanten, ZIJLSTRAAT 87a P. f. C. DROST. Kruidenier, Paul Krugerstraat No. 25. ui. g. Th. M. v. DEURZEN, Timmerman en Aannemer, Lange Heerenstraat 38. p. f. p. f. HENRI DAUDELf. Oude Groenmarkt 18. p. f. II. J. D. DAUDEIJ. JOII. P. DOUGLAS, Schoen- en Laarzenmagazijn, Nieuwe Kerksplo.'n 2!. p. f. p. f. EEIJER DIJKER, Firma A. C. v. Hemert, Kruisweg 41. Firma N. DIEBEN en ZOON, Bicrhandol, Na3suustraat 22. p. f. F. DOiNG, Stucadoor, De Keijstraat 2, wenscht zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar-. EERSTE NEDERT,. MIJ. TOT DETAIL-VERKOOP van 'ANTHRACIET. Kantoor Ged. Oude Gracht 46. Directeur J. J. MINKELS. in. g. Het Compliment van den Dug aan Cliëntèle en Vrienden. B. ENGELENBERG, Doelstraat 39. p f. GROENENDAAL. Café-Billard, •Gierstraat 2. G. GROENENDAAL, Zuiderstraat 10, Handel in Fruit, Groenten en Aard appelen, p. t. J. P. HE IS, Magazijn van Hutshoude'ijtke- en Schoonmaakartikelen, Wolstraat 17, wenscht zijn geachte Clientèle een ge lukkig Nieuwjaar. Muziekinstrumenten, p. f. W. IIECK, Piano-handelaar, wonscht zijn geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. Nieuwjaarswenschen aan mijn Clientèle, Vrienden en Bekenden. I'. J. VAN HOUTEN, Café 't lloogerhuis. C. H. HARTENDORP. Handel in Gerookte Paling, Frankeslraat 41. p. f.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 6