NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. 29e Jaargang. No. S750 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. ZATERDAG 30 DECEMBER 1911 C HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN PER DRIE MAANDEN: Voor Haarlem1.20 Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der gemeente)1.30 Franco per post door Nederland1-65 Afzonderlijke nummers0.02K Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem0.37)4 „de omstreken en franco per post 0.45 Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. ADVERTENTIE N: Van 1—5 regels 50 Cts.iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Haarlem van 1—5 regels 1.elke regel meer ƒ0.20. Reclames 30 Cent per regel Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Advertentiön van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing; 50 Cts. voor 3 plaatsingen k contant Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 53. Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Drukkerij: Zuider Buitenspaame 12. Telefoonnummer 122. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA Warmoesstraat 7678, Amsterdam. Telephoon interc. 6229. DERDE BLAD. ïiaaiiemscne HandeGsvereensging (Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 12 Nov. 1899.) De Haarlemsche Handeisvereeui- pug bier ter stede, opger.cht 1U Mei IbU2, beeft in den loop van den lijd vei haar recht van bestaan bewezen. In zeer vele gevallen, zaken van ver- ichiiieuden aard betreffende, is zij opgetreden en d.kwijis met groot luuces. Jammer echter, dat men alge meen met meer blijk geeft, dil te waardeeren, door ais lid der Vereeui- gmg tue te treden. Er zijn wel meer dan bOU leden, maar dat is niet vol doende. Elk bandelaar, neringdoen de, ja zelfs particulieren, moesten lid worden, om ten minste te laten ge voelen, dat men het werk op prijs stelt, dat de llaarlemsche Haudels- Vereenigmg steeds opneemt, als doen de, wat hare hand vindt om te doen. lJe voordeeleu, d.e de Vereenig.ng huilen nare bemoeiingen van ver- Bciuiienden aard, baren leden aun- b.edl, zijn zeer vele en zeer groote tegeuover de geringe jaarlijksche coinr.butie van f 3.50, d;e gevraagd wurdt. De Haarlemsche üandelsvereeni- gmg bemoeit zich ui de eerste pluats er mede, de belangen van hare leden te bevorderen, door onwillige brta- Iers voor hen tot betaling aan te rnuueu en inlormatieu voor hen in te winnen. Bovendien hebben de leden hel recht het hun gratis te verstrek ken adv.es der Vereemging to vragen d.e ook ui procedureu en failhsse- uienleu gratis voor hen optreedt, na tuurlijk uileen voor zaken betreffende den nanuel eu liet beunji der leden. Als proef kunuen voortaan nieuwe leden voor een half jaar worden aan genomen, doch slechts het 2e halfjaar (van 1 November tot eu met 30 April) ad f 1.75 de halve contributie. Rechtsgeleerde adviseurs der Ver een, ging zijn de heeren Mrs. Th. de Haan Hugenhoitz en A. H. J. Merens, Spuarue 94, alhier, die voor de leden eiken werkdag van 2—4 uur des ua- rniddas zijn te spreken. Het bureau der Yereeniging is ge vestigd Jausweg 11. Voor incaaso'B door bemiddeling der Vereeuiging wordt een vast recht van 5 pCt. der vordering bere kend. Bovendien moet 10 cent voor port steeds worden bijgevoegd, bij inzen ding van vorderingen door bemidde ling der advocaten te innen. De kosten van informatiën naar buiten de stad woonachtige personen bedragen 60 cts. per informatie, plus vijf cents porto-vergoedmg. Informa tiën naar binnen de stad wonende personen worden gratis verstrekt. Preteutièn op buiten de stad wo nende personen .orden niet behan deld, wanneor met 10 cts. voor porto- vergoed.ng is toegevoegd. Ruim 1748 informatiën en rechts geleerde adviezen werden in het af- gelooperi jaar gegeven. Aan het kantoor Jansweg 11, zijn thans coupons A 10 cent verkrijgbaar waarop men hij het Bureau van den Burgerlijken Stand op het Stadhuis' ui lichtingen kan hekomen over bet, adres van h er op het bevolkingsregis ter ingeschreven personen. In de maanden September en Octo ber 1911 zijn 57 vorderingen tot een bedrag van f 1499.20 betau'd; 11 vor deringen worden afbetaald, 17 vorde ringen zijn u.tgesteld. Volgens art. 7 dient het geheim der lijsten van wanbetalers ongeschon den te blijven. In verhand met de wijziging van art.kel 11 van het huishoudelijk regie» ment van den Nederlnudschen Bond van Onderlinge Informatie- en Schuldmvorder.ng bureaux en Hon- delsvereenig ngen, gevestigd te Haar lom, moet iri het vervolg voor elke informatie die op vertoon van leg.ti- matiekaarteu wordt gegeven, 25 cent worden betaald. Alle brieven, aanvragen, reclames of wat ook, moeten worden geadres- soeil aun het Bureau, dat geopend is dagelijks van 9 tot 5 uur eu waar ook verdere inlichtingen zijn le bekomen. Het Bestuur heeft bemerkt, dat men sums meent, dat r:en, hoewel geen lid der U. H. V., toen van haar infor matiën kan bekomen, en brengt nu nogmaals en uitdrukkelijk ter kennis dat alleen aan leden der Vereemging informat.ën door haar wurden ver strekt, en dat voor informatiën op hier ter stede woonachtige personen nooit betaling mag worden gevor derd. HET BESTUUR. 't Jaar 1911. HL GemeentebestuuronRaad. 22 Maart. Burgemeester Jhr. mr. J. W. G. Boreel v. Hogedanden wordt hei-benoemd. 15 Feb'r. Raadsbesluit tot restau ra^, o der Ha)sen. 1 Maart. Raadsbesluit om avond- orgelconcerten te doen houden. 23 Jan. De Zwem- en Badcom- missie bezoekt do zwem- en badin richting te Cleef. 25 Februari. 27 en 28 Maart. De heer Middelkoop richt open brie ven aan den Raad. 28 April. De Gemeente koopt de Iluis-ter-Spijt-landerijen aan. 5 Mei. Dr. W. E. Merens tot lid van den Raad gekozen. 9 Mei. Het Halsen-museum aan besteed. 17 Mei. De Raad besluit het mi- mimum-loon dor Gemeentewerklieden op f 12 le stellen. De Raad besluit om do pensionneoring der Politi op 55- jarigeu leeftijd mogelijk te maken. 18 Mei. De Raad biedt den Bur gemeester een diner aan in hotel Funckler. 31 Mei. De motie-Visser inzake de asp'ha! tbestrating wordt aange nomen. 29 Juni. De Raad besluit met de Besturen van de Gemeenten uit den omtrek overleg te plegen over de e- vering van duinwater door Haarlem. 14 Juli. Do hear H. B Weijland Jr. wordt tot lid van den Raad geko- zon. 1 November. De Raad besluit de eigenaangifte in zake den Hoofd. Omslag verplichtend to stellen. 2 November. Do heör Van de Kamp doet een voorstel inzake de pensionneerixig van den Commissa ris van Politie. 7 November. Installatie der Du u rtecomm issi e. 10 November. De heer A. Elffers Jr. tot lid van den Raad gekozen. December. De Raad besluit wa ter aan Schoten to leveren. December. De Raad. goeft ver gunning de Tramlijn HaarlemBloe mendaal over de grens te doen door- loopen. Tooneel en Muziek. 3 April woonde Prins Hendrik een uitvoering van „Zang en Vriend schap' bij. Begin Februari had de huldiging van Louis Bouwmeester plaats. 12 Februari. Juibiié-N. H. An- driessen. 6 Juni. „Onder Ons" bèhaalt te Amsterdam een eerste en een eere- prijs. 3 Augustus. Ee'rc-concoTt ter hul diging van den heer W. Ezerman, die 25 jaar organist der SL Bavokerk is. 3 September. Kwartetwedstrijd- Lorely. 11 September. Overwinningen van Kunst Adelt en Excelsior op het Zang- concoursvoor Goheel-Onthuuders-Zang koren. 19 September. Internationale too- peelwedstrijd van „Cremer" aange vangen. 15 November. Herdenking van het tienjarig bestaan der gemengde zaug- vereeniging „Onder Ons". 29 November. Mevrouw Th. Ma nu Bouwmeester gehuldigd ter gelegen heid van haar 25-jarig jubileum. December: Jubilé Mevrouw Van der Horst—Lugt Melsert. 18 en 19 Dec. BacbfeesL Kerk enSchool. 29 Jan. Intrede van Ds. G. W. C. Vunderink bij de Neder!llerv. Ge meente. 1 Mei. Jubileum van den heer H. S. Lóran, Hoofd van de Christ, school voor den Werk. Stand. 26 April. De Rechtbank veroor deelde de R. li. Schooüvereenigïng tot ontruiming van "t perceel aan de Parklaan. 15 Juni. Synagogaal feest der Israëlieten. 16 Juii. Inwijding van het nieu we gebouw der Ned. Herv. Gemeen te te IJmuiden. 16 Juli. Inwijding van het nieu- wo gebouw van den Haarl. Protes tantenbond. 17 Aug. Jubilé P. H. van der Ley. 20 Aug. Het R. K. Militair Tehu'-s door den Bisschop ingewijd. Arbeidersworcld. Maart. Loonskwostio in de Bouw- vakbedrijven. 6 Maart. Staking aan de ijsfa briek te IJmuiden. 21 April. De ontsJag-quaesfc.e aan de Conrad, die echter opgelost wordt, zonder dat er arbeiders ontslagen worden. 10 October. Staking in bet Vtis- scherijbedrijf to IJmuiden. 21 October. Uitsluiting in 't Stoomtrawler-bedrijf te IJmudden. 7 November. Do stak ng en uit sluiting te IJmuiden opgeheven. Al 1 e r1e L Op 18 Januari begon mej. Oppen- beknor het koken-op-gas te populari- aee'ren. 31 Januari. Het Bloemendaal- sdve Bosch gaat in andere handen over. 20 Februari: Generaal Booth houdt te Haarlem een redevoering. 1 April. Tubercuiose-Museum te Haarlem geopend. 10 April. Eeuwfeest der firma K'relag© te Haarlem. 3 Mei. Het huis te Santpoort wordt gegoten. 6 Mei. Prins Hendrik en zijn gasten bezoeken „Duin- en Kruid- berg" te Santpoort. 29 Mei. JElectricitedtstentoonste!- Kng in 't Bromgobouw. 27 Mei. Onthuiling-Greshoff ge denkteken. 7 Juni. Mr. D. Zubli, Burgemees ter van Ben nebroek, wordt benoemd tot Burgemeester van Rijswijk. 26 Juni. De beweging ddr m- nemer Padvinders georganiseerd. 29 Mei—5 Juni. Nederiandsche Winkelweek to Haarlem. 19 Juli. Het wordt bekend, dut di to Zandvoort diphtlieritis heersoht 28 Juli. Het is heden de warm ste dag ia 70 jaren, nL 9 s. 52 ge. F. in de schaduw. 21 Juii. Mr. Dr. W. F. van Leeu wen wordt benoemd tot Commissaris der Koningin, in do plaats van Mr. G. van Tienhoven, die ontslag heeft genomen. 14 Augustus. Onthulling der De Ge- nestetbauk te Bloemendaal. 1 September. Fokker vliegt rond de Groote Kerk. 15 September. Comité voor de Win kelsluiting opgericht. 18 September. Kiesrechtbeiooging. 23 September. De Raad van Zand voort neemt het voorstel aan om duin water van de Amsterdamsche Water leiding te betrekken. 13 October. Diphtkeritis-koloniehuis ta Bloemendaal in gebruik gesteld. 13 October. Do Rijkstuinbouwwin- terschool te Lisse geopend. 24 October. Het Museum voor Mid- deleeuwsclie Kunst in de Jansstraat geopend. 2 November. Installatie van Jhr. Mr. L. A. van Schuylenburch „als Burgemeester van Bennet roek. 15 November. Het Brofigebouw wordt verpacht aan den heer J. H. van Oort, te Amsterdam. Financieele Ins te Hingen. 3 Januari De Haarlemsche Incasso- bank wordt failliet verklaard. 25 September. Do firma Van der Linden en Co. staakt haar botalin- gen. Justitie en Politie. Een zaak, die buiten d© Haarlem sche Justitie omging, maar toch Haarlem raakte, was d© zaak-Schoo- ieman, die op 2 Januari voor den Iloogen Raad kwam en weer naar t Amsterdamsche Gerechtshof werd te rug verwezen en werd eindelijk in't laatst van 't jaar door den Hoogen Raad ten nadeele van den heer Schoolernan beslist. De dubbele moord te Spanmwoude werd; zonder verder resultaat, door de Justitie onderzocht O. a. werd in Januari het sluiswater te Spaamdam door duikers afgezocht. 30 Januari. De daders van do in braak bij mevrouw RynbendeVan Hemert, op den K. Houtweg, worden veroordeeld tot 4, 4 1/2 en 5 jaar ~e- vangenisstraf. 13 Februari. Inbraak bij Mr. C. J. van Tienhoven, te Aerdenhout. 27 Februari. Moordaanslag door den arbeider Talsma op de heeren Senft 28 FebruarL Inbraak bij den heer G. van Toom bergen, te Zandvoort. Begin Maart. Vergiftigingszaak in de Haarlemmermeer ontdekt. 10 April. Moordaanslag door den werkman Koeiemev op den werk meester Rönfunz, waardoor ook de arbeider Le Noble gewond werd. 24 April. Bij een inbraak te Bloe mendaal bij de familie Van Olst wordt 70 ontvreemd. 16 Mei Aon het hulppostkantoor te Overveen blijkt een hulptelegrambe steller het Rijk voor f 3000 te hebben opgelicht. 26 Juni. De werkman Koelemey wordt tot 2 1/2 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens den aanslag op den werkmeester P.önfanz en op Le Noble. 21 Augustus. Bakker Van Exter en vrouw Hogenhout uit Do Nieuwe Meer worden beiden vrijgesproken. 1 September. Revolver-aanslag van den rijwieldief Dzameitat op politie en burgers te Heemstede. 2 October. De 46-jarige W. Kuyk wordt bij een twist in de Zuid Pol derstraat door een steek mot een schaar gedood. 20 November. De Duitsche de teurs Dzameitat eu Krüger worden onderscheidenlijk tot 4 en 1 jaar vangenisstraf veroordeeld. 20 December. De Kantonrechter spreekt den heer Varekamp vrij, doch veroordeelt Dr. Gerke, te Zuncivoorl, tot 190 bcete, wegens het niet aan geven van dipbtheriüs-gevallen het Staatstoezicht, Branden. 8 Januari. Bij een brand te Sant poort brandt het huis van J. F. lleo- remans af. Op 15 Januari had er een Jiovige brand te Schoten plaats. 14 Februari. Hevige brand bij du familie Drost, Schaperstraat ie Scholen. 21 FebruarL Brand te Velsenwaar bij ©enig vee omkomt. 21 Maart. Brand in de Klompenfa- briek van den heer J. G. Hoff. 12 April. Brand in perceel Gier straat 58, bij de fanulie Jongbloed. 14 Augustus. Te Zandvoort ver branden twee villa's. 30 October. Brand bij den bakker llirschelmann in de Damstraat. 28 November. Te Aerdenhout ver branden twee villa's. Ongelukken. 17 Januari. Bij 't hoornenkitppen aan de Nieuwe Gracht breekt een draad van de Electrische tram, waar door een schoenmaker uit Beverwijk ernstig gewond wordt. 4 Maart. Bij een auto-ongeluk in Aerdenhout worden twee personen ernstig gekwetst. 7 Maart. Ongeluk bij de restauratie van het Huis-ter-Spiit, waarbij twee werkjieden gewond worden. 1 April. Door een ongeluk bij 't bouwen van 't nieuwe gebouw van den Protestantenbond overlijdt de opzichter De Ridder, terwijl de archi tect Van Noppen gewond werd. 25 Juni. De 64-jarige weduwe IT. B. geb. De K. op den Jansweg door de Electrische tram gedood. 20 Juli. Een dame wordt op den Amsterd. Straatweg door de Electr. tram gedood. Augustus. Door de Electrische tram wordt een bejaard man, D. ge- boeten, bij Haarlemmerliede ge dood. 10 September. Een 40-jarig man door de E. S. M. bij Halfweg zwaar gewond. 30 September. Bij een hevigen storm hebben in Haarlem en omstre ken ©enige ongevallen plaats en wordt veel schade aangericht. 23 October. De ketelmaker Moze- rnan overlijdt tengevolge van er- wondingen, bekomen bij een ongeluk aan de Centrale Werkplaats. 28 October. De 16-jarige P. Knoest door de Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtram gedood. Doodenlijst over 1912. 13 Februari Dr. Mleg. 15 April. Prof. Dr. Bosscha. 20 Mei. Dr. W. G. Huet. 1 Juni. P. Verhoeve Kars, direc teur van het Doopsgezinde Weeshuis. 3 Sept. M. van Ommeren. 13 Sept. G. Vas Visser te Vogelen zang. 14 September. Dr. M. J. Hengovcld. 15 Soot Mgr. A. J. Brouwer, vica ris-generaal in het Bisdom Haar lem. 18 October. A. van der Weiden. Wethouder van Heemstede. 21 October. Jan Smits C.J.zn. 23 October. Mr. N. G. Cnoop Koop- mans. 26 October. E. Felder Jr. 4 November. H. J. Bronkhorst, se cretaris van het Diaconiehuis. 26 November. Mr. Joh. Enschedé. 12 December. L. E. Gerdessen. Parijsche Brieven CCCVIII. Het parlementarisme geeft dikwijls aan het menschdom veel vermaak en is soms een.... nu ja, niet schoonê zaak, maar toch een zaak, een vuile desnoods, maar een zaak. Kort geleden stier! liior 1e Parijs de heer Gér&ult Richard, dubbelce- beid parlomentarist en, daarnaast, directeur van het dagblad „Paris- Journal", hetwelk, met den schijn van literaire aspiraties, zijn parlementai re belangen voortreffelijk diende. Af gevaardigde of senator te zijn en een krant tot ie beschikking te hebben dat is voor sommigen hot toppunt van aardsch geluk. „Tous les goftts sent dans la nature". Zoo zou ik, om maar wat te noemen, honderd maai liever minnezanger, schaapherder of kluize naar zijn. Indien de heer Gérault-Richard niet „op de valreep" gesionen ware, zou dc- socialistische partij der neger- kolonie Guadeloupe hem candidaal hebben gesteld voor de Senaatsver kiezingen van 7 Januari a.s. Hij stierf echter vóór deu veldslag... Een ^ogenblik waren de Guadelen- pers radeloos. Doch spoedig verman den zij zich, wendden zich tot hun riLULLfcïüN l Engelsch door Barones Ore zy.) 18) Van liet begin af aan was mij do geheelo zaak duidelijk. Toen ik het verslag van de.i moord las het mes In den rug gestoken bah W eet ik niet genoeg van Engelsche misdaden af, om overtuigd te zij.o, dat geen Engelsckman, hetzij hij een misdadiger van de straat of de zoon van een hertog is, ooit zijn slachtof fer in den rug steekt. Italianen, Franschen, Spanjaarden doen het, als u wil, en de vrouwen van bijna alle naties. En het instinct van een Engelschman neigt tot slaan, niet tot stoken. George Hlggins of Loixl Ar thur Skelmei Ion zouden hun slacht offer tegen don grond mislagen heb ben eon vrouw alleen blijft op den loer liggen totdat de vijand haar den rug heeft toegedraaid. Zij kent haar zwakheid en wil niet missen. Donk daarover. Er is geen enke le leemte in mijn argumenleering maar de politie heeft de zaak nooit goed overdacht en misschien was dat in deze zaak maar het beste Hij was heengegaan en liet John Burton achter, starende op liet por tret van een mooie vrouw met een vriendelijk gelaat, een besliste, ener gieke trek om den mond en een vreemde, onbegrijpelijke blik in dc greote pathetische oogenen de journalist voelde zich heel dankbaar, dat in dit geval de moord van Char les Lavender, den bookmaker hoe lafhartig en boosaardig hij ook was een geheim voor het publiek en de politie was gebleven. HOOFDSTUK X. De geheimzinnige dood in den Ondergrondschen Spoorweg. Mr. Richard Frokisher voer licitig uit tegen zijn vriend en collega John Burton, en hij had gelijk. John Burton voelde zich schuldig. Hij had beloofd zijn vriend om twee uur voor het Palace Theater te ont moeten om samen een matinée bij te wonen. Maar om twee uur was John nog in de melkinrichting NorfoJstraat Strand koude koffie slurpend tegen over een belachelijk oud mannetje, dat een touw met knoopen tusschen zijn vingers door liet glijden. Hoe kon men nu van hem ver wachten, dat hij nog aan die matin ée in het Palace Theater zou denken De man in den hoek was begonnen te spreken over dien geheimzinnigen dood in den ondergrondsclien spoor weg en John Burton had alle notie omtrent tijd, plaats en omstandighe den verloren. Hij was opzettelijk vroeg gaan lun chen, om de afspraak te kunnen ge stand doen De oude vogelverschrikker zat cp zjjn gewone plaats, toen hij de melk inrichting binnenkwam, maar terwijl de jonge journalist zijn lunch ge bruikte, had hij geen enkele opmer king gemaakt. John Burton dacht er juist over, hoe lomp het van den man in den hoek was hem niet eens „Goeden morgen" te weuscheu, toen oen onverwachte opmorking hem dwong op te kijken. Wil u zoo vriendelijk 2ijn, zei hij plotseling, mij con nauwkeurige beschrijving te geven van den man, die zooeven naast u zat, terwijl u bezig was uw koffie en brood te ge bruiken. Onwillekeurig wendde John Burton zijn hoofd naar de deur, waardoor juist een man in een lichte overjas snel verdween. Die man had zeker aan het tafeltje naast het zijne geze ten, toen hij aan zijn brood en kof fie begon hij had geluncht waar in dat ook bestaan mocht hebben had een oogenhlik geleden aan de kas betaald en was weggegaan. Dat geval kwam John Burton ai heel on belangrijk voor. Daarom gaf hij geen antwoord op hetgeen de lompe, oude man vroeg, maar haalde de schouders op en ver zocht de vrouwelijke bediende hem de rekening te brengen. Weet u of hij lang of kort, don ker of blond was ging de man in den hoek voort, naar het scheen niet in het minst van zijn stuk gebracht door de onverschilligheid van den journalist. Kan u mij zeggen, hoe hij er uitzag Natuurlijk kan ik dat, antwoord de John Burton ongeduldig, maar ik zie niet in, dat mijn beschrijving van de klanten van een melkinrichting van het minste belang kan zijn. Hij zweeg even, terwijl zijn zenuw achtige vingers iu zijn wijde zakken naai- hul stuk touw zochten. Toen hij het noodig vond, keek hij den jour nalist door zijn half gesloten oogle den weer aan en voegde er boosaar dig aan toe Maar verondersteld, dat het van liet grootste belang was, dat u een nauwkeurige beschrijving zou geven van een man, die vandaag een Laif uur lang naast u zat, hoe zou u dat klaarspelen Ik zou zeggen, dat hij van mid delmatige grootte was... Vijf voet, acht, negen of tien 7 viel hij hem kalm in de rede. Hoe kan men dat nu op een paar duim ^na precies zeggen antwoordde Bur ton kortaf. 1-Iij had geen bepaalde kleur. Wat bedoelt u daarmee vroeg hij zoetsappig. Niet blond noch donker lijn... Nu, hoe zag zijn neus er uit Wil u mij hem schetsen 7 Ik ben geen artiest. Zijn neus was tamelijk recht zijn oogon Waren donker noch licht zijn haar had dezelfde treffende eigen aardigheid hij was klein noch groot hij had een a rends- noch eon wipneus ging hij op sarcasti- sChen toon voort Neon. zei Burtonhij zag er heel gewoon uit. Zou u hem weer kennen zeg morgen, en tusschen een groot aan tal andere menschen, die ook groot noch klein waren, donker noch blond, zonder arendsneus of wipneus, enz. 7 ik weet het niet misschien wel hij was zeker niet genoog in t oog vallend om speciaal in de herin nering te blijven. Juist, zoi hij, terwijl hij in duide lijk opgewonden stemming voorover leunde, want iedereen is er op gesteld dat een schurk vrij blijft rondloopen. Juist; en u is een journalist noemt uzelf ten minste zoo en hei moest uw tweede natuur zijn, om alles aan de menschen op te merken en te kun nen beschrijven. Ik bedoel niet alleen een buitengewoon mensch met een RniJOéinSiihum naus -I— re oogen, fijnbesneden wenkbrauwep en klassiek gelaat, maar de gewone mensch zooals er negentig van de honderd zijn de gemiddelde En gelschman, zeg, van den midden stand. die groot noch klein is, die een knevel draagt, die blond noch don ker is, maar welke zijn mond ver bergt, en een hoed, waardoor zijn vorm van hoofd en wenkbrauwen ver borgen xvordt, een man. die zich fei telijk kleedt zooals wel honderd an dere medemeuschen doen, die loopt als zij, spreekt ais zij. kortom geen enkele eigenaardigheid heeft. Tracht hem te beschrijven, hem te herkennen, laat ons zeggen een week later tusschen al zijn dubbel gangers erger nog. doe er een eed op, als hij m een of andere misdaad is betrokken, waarin van uw herken nen afhangt of hem dc strop om den hals zal worden gelegd. Probeer dat, zeg ik en als het u niet gelukt is, dan zal u begrijpen, hoe het komt, dat een van de groot ste misdadigers nog vrij rondloopt en waarom het geheim van den Onder- grondschen Spoorweg evenmin werd opgehelderd. (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 9