NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. 29e Jaargang, No. 8899 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. WOENSDAG 26 JUNI 1912 A HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN A D V ERTENTIÊN: per drie maanden: Van 1—5 regels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cts. Buiten hef Arrondissement Voor Haarlem1.20 Haarlem van 1—5 regels elke regel meer ƒ0.20. Reclames 30 Cent per regel. Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der Bij Abonnement aanzienlijk rabat. gemeente) 1-30 J/f Advertentiën van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing; Franco per post door Nederland1.65 (gy 50 Cts. voor 3 plaatsingen h contant. OeiUustfeerd Zondagsblad, 'voor Haarlem' 0J7Redacöe en Administratie: Croote Hontstraat 53. „de omstreken en franco per post 0.45 Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. illO> <5^ Drukkerij: Zuider Buiteuspaarne 12. Telefoonnummer 122. Tot de olaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA Warmoesstraat 7678, Amsterdam. Telephoon interc. 6229. DIT NUMMER BES 1AAI" UIT ACHT BLADZIJDEN. EERSTE BI.AD. AGENDA DONDERDAG 27 JUNI. Orgelbespeling in de Groote kerk van 2—3 uur. Brongebouw: Concert Haarl. Mu ziekkorps, 8 uur. Bloémendaal: Raadsvergadering, 2 our. Stadsnieuws SPECIALE SCHOLEN VOOR TUCHT- LOOZE LEERLINGEN. Het volgend adres is aan den Raad der gemeente Haarlem en aan ande re Gemeenteraden gezonden Geeft met verschulrligden eerbied Ic kennen het Hoofdbestuur van de Ver- een iging van Hoofden van Scholen in Nederland, goedgekeurd bij K. B. van 9 Juni 1898, Na 46, dat op de scholen voor lager ond;~- wijs een aantal tuclitlooze leerlingen aanwezig zijn, leerlingen, die zich dermate slecht gedragen, dat zij hef onderwijs hunner klasse ernstig ver storen en bcnadeelen, terwijl het bij wonen van dit onderwijs voor henzelf van weinic of geen nut is, of die m hun omgang met hun medescholieren een zoo steenten invloed op dezen uit oefenen, dat de gevolgen daarvan on miskenbaar tot groote schade voor de betrokkenen leiden dat dit euvel verergerd is smds de invoering der Leerplichtwet, waar door allerlei onhandelbaren en ver- dorvenen, die vroeger de school niet bezochten, daarheen worden gedreven; dat liet aangeduide euvel en de daarteuen aan te wenden middelen t onderwerp van langdurige besprekin gen hebben uitgemaakt in de vergade ringen van een Algemeen Comité, be staande uit. vertegenwoordigers van de Vereenigingen Pro Juventute te Amsterdam, Dordrecht, 's-Gravenhu- ge .Rotterdam en Utrecht, den Ned er- la ndschen Bond tot Kinderbescher ming, de Tucht-Unic, Volksonderwijs, den Bond tot Behartiging van de Be langen van het Kind, het Neder landse!» Onderwijzersgenootschap, den Bond van Nederlandsche Onderwij zers, de Nederiandsuiie Ondervs ijzeis- Propaganda-Club voor Drankbestrij ding en (ie Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland; dat het hierbij gevoegde rapport de couclusien behelst, waartoe genoemd Comité is gekomen; dat onuergeteekende op de gron den, in dat rapport ontwikkeld, Uw College verzoekt, lo. zoo noodig, een onderzoek in te stellen naar den omvang, dien het door adressant aangewezen kwaad in uw gemeente verkregen heeft, 2e. in verband met de uitkomsten van dat onderzoek tot de oprichting van een of meer speciale scholen over to gaan. 3e. dio maatregelen te treffen, waar door het bezoek dezer speciale scho len zoovele mogelijk verzekerd wordt, 't Welk doende, enz. Het Hoofdbestuur der Vereeniging tan Hoofden v. Scholen in Nederland, P. OTTO, Voorzitter. A. L. BARTELDS, loco-Secretaris. In bet rapport wordt aanbevolen speciale scholen voor tucntelooze leer lingen in te voeren: Deze speciale scholen zullen niet Voor alle tuchfcelooze leerlingen ge schikt mogen zijn, niet voor de erg- «ten, de moreel-zieken, en zij zullen bovendien den vaak nadeeligen in vloed van de huiselijke omgeving en de straat kunnen opheffen. Daarom zal op den duur de oprich ting van internaten naast de speciale Bcholen noodig blijken, internaten, waarin de ergste tuchteloozen kunnen worden opgenomen, benevens die tuchteloozen, wier huiselijke omge ving zoodanig is, dat zij den invloed der speciale school voor een groot deel to niet doet. Dergelijke interna ten zullen wellicht to verkrijgen zijn door het particulier initiatief. Van de speciale scholen zijn, ook zonder internaat, reeds zulke gunstige resultaten te verwachten, dat een proef daarmede onverwijld behoort genomen te worden. De oprichting der speciale scholen moet tot de taak der overheid gere kend worden, als zijnde een deel van haar onderwijstaak, en omdat zij een krachtig middel zullen vormen tot be strijding van tuchteloosheid en crimi naliteit. Het is wenschelijk, dat de speciale scholen zoodanig ingericht zijn, dat aan haar leerlingen een nauwkeuri ger waarneming en meer individueele behandeling gewaarborgd zij dan aan de leerlingen eener gewone school. Daarvoor behoort: le. de school betrekkelijk weinig klassen te tellen, ieder met een zeer klein aantal leerlingen; 2e. de school te beschikken over uit muntend personeel; 3e. aan de school een medicus-psy chiater verbonden te zijn; 4e. op het leerplan veel tijd uitge trokken te zijn voor handenarbeid, zoo wol huis- als tuinarbeid. De speciale school behoort die kin deren, die zich weerbarstig betoonen of dio anders op straat zouden zwer ven, ook 's avonds te kunnen houden. Er zij aan de speciale school gele genheid tot baden en eten, tenzij hierin op andere wijze voorzien wordt. De plaatsing der leerlingen geschie de door Burgemeester en Wethouders na onderzoek door een bijzonder daarvoor aangewezen commissie en in overleg met het hoofd der speciale school. DIEFSTAL. In verband met den diefstal van f 23, is opgespoord de broeder van den bestolene, n.l. II. W., die bekent de 123 gestolen te hebben en daarna te zijn gereisd naar Den Haag en Rot terdam óm werk te zoeken. Nog (IS werd op hern gevonden. De broeder stelt geen aanklacht in. ONGELUK? J. V., wonende Kennemerstraat, geeft kennis aan de politie, dat zijn zoon, 10 jaar oud, kantoorbediende bij een kaashandelaarsfirma, gisteren avond to half zeven het kantoor heeft verlaten en nog niet thuis is geko men. Een ongeluk wordt vermoed. HUWELIJKSGELUK. A. R., vrouw van K. v. d. H., wo nende Frans Halsstraat, heeft de poli tie verzocht haar man te doen aan zeggen haar niet te mishandelen en in zijn woning too to laten. De politie verleende tusschenkomst. H. A. S. In de Dinsdagavond gehouden ver gadering van het Haarl. Arbeiders- Secretariaat, kwam o.m aan de e rde de actie van de afd. Haarlem van den Alg. Ned. Bond van Kantoor- en Han delsbedienden, in zake de vervroegde winkelsluiting. Door een hoofdbe stuurslid van den Bond van Kantoor- en Handelsbedienden, den heer Ricar- do, werd in een drietal punten uiteen gezet, wat het nut der actio is. Het eerste punt betrof de deelneming aan de actie van de winkelbedienden. Dit achtte hij beslist noodzakelijk, in aan merking genomen, dat er nog zooveel winkelbedienden zijn met een werk tijd van li—19 uur daags, daarbij nog gevoegd, het nog zoo sterk heerscfiend interne-stelsel, waardoor de winkelbe dienden nog bloot staan aan slecht voedsel en slechte ligging. In de tweede plaats werd bespro ken, waarom de actie alleen wordt ge voerd, en niet in samenwerking met het Nat. Comité voor Vervroegde Winkelsluiting. Spreker zette uiteen, dat dit hoofdzakelijk hierom ge schiedt, omdat de verschillende argu menten welke beide organisaties voor vervroegde winkelsluiting hebben in botsing komen, en dat de leiding toch moet uitgaan van den Bond van Kan toor- en Handelsbedienden. Dit feit heeft zich ook te Amsterdam voorg< daan, ook daar was het de Bond, die do winkelsluiting verkreeg. In de derde plaats zette spreker uit een waarom het noodzakelijk is dat ook do vakvereenigingen zich voor deze zaak spannen om dezen eisch, belichaamd in bet adres gezonden aan den Raad, te doen verwezenlij ken. Het is in 't belang van de ge- heelo arbeidersbeweging. Een luid applaus was sprekers deel. Na nog eenige vragen te hebben be antwoord, zeide do voorzitter dank voor de uiteenzetting aan spreker. Medegedeeld werd vervolgens, dat door het II. A. S. een vergadering was gehouden met de Landbouw- en Zui- velbewerkeirsbond, waardoor oen aan tal nieuwe leden werden gewonnen. Nog werd den organisaties gevraagd afgevaardigden aan te wijzen tot het gezamenlijk bespreken van do invul ling der lijsten van het comité voor K i nd erbeschermi ng. Door den voorzitter, den lieer A. Nagtzaam, werden daarop eenige me- dedeelingen gedaan inzake de wo ningtelling. De volledige uitslag kon nog niet worden medegedeeld, doch wel stond reeds vast, dat hetgeen de lijsten nu reeds opleverden de bewering werd bewaarheid, dat er alhier een groot tekort aan woningen is. Als regel mag gelden, aldus de voorzitter, en daar over zijn de personen welke er mede bekend zijn, het eens, dat als er 3 huizen op de 110, dus 3 leeg staan, er al sprake is van woningnood. Nu ls reeds op te maken, dat het aantal onbewoonde woningen maar iets meer dan een half procent is. De woningnood is dus zes maal zoo groot, als bij een percentage van 3 Na nog eenige bespreking over de vraag, wat gedaan zal worden, als de geheelo telling is uitgewerkt, werd de vergadering gesloten. DIEFSTAL. In verband met de aangifte van den diefstal van vijl koperen pijpjes en vier koperen nippels van een graan elevator, liggende aan de haven van de werf Conrad, is door de recherche opgespoord 11. J. v. II., oud 15 jaar, loopknecht, Korte Heerenstraat, die bekende in Mei toen hij daar werkte, vier roodkoperen pijpjes, twee geel koperen nippels en een waterleiding- pijp te hebben gestolen en dat te heb ben verkocht voor ƒ1.90. DE GEHEIMZINNIGE VONDST. In de tweede helft van de 19de eeuw heeft de vondst van Thet Oera Linda Bok veel opschudding gewekt. Vol gens den een was dit opgegraven boek uit, de oude tijden een mystificatie, volgens anderen weer was liet ©en echte vondst. Het „Nieuwsblad van Friesland-' komt nu wederom met inlichtingen :cr deze geheimzinnige vondst. Eenigen tijd geleden schreef dit blad naar banleiding van een nieuwe brochure van den heer L. F. over de Linden over Thet Oera Linda Bok. Ln dat stukje werd ook gezegd, dat er thans nog één man leeft, dien men heeft trachten te betrekken in de zaak van ïliet Oera Linda Bok, en die daaromtrent waarschijnlijk belangrij ke nicUedeeliiigen zou kunnen doen. Daarmee werd bedoeld de heer Jo- han Winkier, te Haarlem, die inder daad, naar men aannemen mag, he-il wat van de zaak afweet, schrijft het Friesche blad. Volgens hem hebben behalve baas C. over de Linden, van de rijkswerf in Den Helder, dr. Eeica Verwijs en ds. F. Haverschmidt (Piet Paaltjens) in Thet Oera Linda Bok de l and gehad. Na den dood van den heer Winkler zal men er wel meer van hooien. De ze heelt namelijk aan het Friesch Ge nootschap een kistje met allerhande bescheiden en brieven (ook van dr. Verwijs aan den heer Winkler) betref fende Thet Oera Linda Bok, ten ge schenke aangeboden, onder voorwaar de, dat het eerst na zijn dood mag worden geopend, om dan met den in houd naar believen te handelen, en het Friesch Genootschap lieeft dat kistje op die voorwaarde aanvaard Dr. Eelco Verwijs is ook vroeger herhaaldelijk genoemd als een der makers van Thet Oera Linda Bok. In dien hij aan de falsificatie debet is, heeft hij de fopperij wel héél ver ge dreven in 18ü7 toch heeft hij aan Ge deputeerde Staten van Friesland rapport uitgebracht naar aanleiding van een reis naar Den Helder op last van dit college tot onderzoek van het handschrift van Thet Oera Linda Bok en in dat rapport schrijft hij als iemand, voor wicn het boek een raadsel is. EINDEXAMEN GYMNASIUM. Het eind examen voor het Gymna sium wordt met te Alkmaar, doch te Haarlem afgenomen. BROCllURE-TENT. Zaterdagavond a.s. zal de jongelie- den-propagandaclub voor geheel-ont houding een brochure-tent plaatsen op do Botermarkt, waarvoor toestem ming van B. tn W. is verkregen. in dit tentje zal verkocht worden propaganda-lcctuur voor geheel-ont houding. Door dezelfde club worden tevens pogingen in het werk gesteld tot het plaatsen van ecu brochure-tent op de Haarlemsche kermis. VERMIST. P. L., werkman der Gemeente-reini ging, heeft aangifte bij de politie ge daan te vermissen een jasje, gehan gen aan een kar, staando op het ter- rein der gemeentereiniging. „BLOEMBOLLENCULTUUR". Eene tentoorvstelling ter opnaam- stelling van Rose Astilbe's, zal wor den gehouden op Maandag 1 en Dins dag 2 Juli in „De Kroon". Op dezelfde dagen wordt daar een bloemenkeuring gehouden. POSTZEGELSCHILDERIJ. In den kunsthandel van deu heer Smit, Groote Houtstraat, bezichtigden wij hedenmorgen een schilderij uit postzc-gels vervaardigd door den kunstschilder G. J. van Bilderbcek. Niet het gewone genre van postze gelschilderijtjes, doch op wit porce- lein geplakte dunne reepjes die hier 't beeld te voorschijn roepen, 't Ge heel doet heel frisch. Een stroomend beekje, tusschen stcenen kaden, een houten brugge tje, slechts een wit kerktorentje met huisjes, links ook huisjes. Een aardig plekje. De voorgrond rechts voldoet minder. Toch is de artistieke waarde hooger dan 't meeste werk in dit genre. Deze week nog zal het geëtaleerd blijven in den winkel van den heer Smit. PAARD GEVALLEN. Dinsdagmorgen te kwart voor 10 uur is op den Zijlwcg 't paard, ge spannen voor een vierwieligen vracht wagen van den vrachtrijder J. D. te Overveen, door de gladheid der straat gevallen. Het paard werd met behulp der omstanders op de been ge bracht en met deu wagen afgemar cheerd. DIEFSTAL. C. B., voddenkoopman, De Wit- straat, geeft kennis dat zijn hand wagen met oud papier uit zijn geslo ten pakhuis aan de Turfmarkt is ge haald en neergezet in een pakhuis daarnaast en dal hij uit zijn pakhuis vermist een hamer, een nijptang en twee messen. SCHADEPOSTJE. Dinsdagmorgen te 11 uur is op den hoek Zijhuizen van een vierwieligen met-paar d-h'esp a i m en wagen, beladen met potten met bloemen, toebehooren- de aan D. B., wonende De Keystraat, het rechterwiel afgeloopen, waardoor eenige pottan braken. MISHANDELING. E. v. B., vrouw van P. J. W., op 't Buitenspaame, deed aangifte te zijn mishandeld door vrouw T. en P. v. S„ huisvrouw von G. V. in diezelfde buurt, deed aangifte ook door vrouw T mishandeld te zijn. Dc Drinkhal. De Drinkhal der Staahvaterbron is gisteren bezocht door 59 personen. MILITAIRE ZAKEN. De 2e luit. F. II. Tenhaeff, van het 10e reg. inf. tc Haarlem, wordt van 16 Juli tot 11 October gedetacheerd bij dc normaalschietschool te 's-Graven- hage. R. K. Volksbond. De heer II. L. Vollaerts alhier is be noemd tot lid van het hoofdbestuur van den Ned. R. K. Volksbond, afd. Haarlem, in de plaats van den heer Mochielse, die bedankt heeft. Van 't Kantongerecht OVERTREDING ARBEIDSWET, v. D., eigenaar van een wasch- en strijkinrichting, had zich te verant woorden wegens het op 4 Januari doen werken in zijn werkplaats van eenige vrouwen vóór des morgens acht uur, hetgeen de Arbeidswet verbiedt, daar op 3 Januari tot 9 uur "s avonds gear beid was. Beklaagde beweerde, niet geweten te hebben, dat de wet reeds in werking getreden was op 4 Jan., daar bekl. geen bericht had gekregen van 't in werking-treden der wet. De kantonrechter maakte de opmer king, dat de wet veronderstelt, dat ieder burger de wetten kent. Bekl. hield vol het niet te kunne u weten Het O.. M. eischic 7 geldboeten van zes gulden. STROOPERIJ. J. C. H. stond terecht wegens 't stroo pen met fretten op een terrein van Jhr. Boreel. Het O. M. ©iscihte ƒ5 boete. UITSPRAKEN: Heden werden do navolgend© uit spraken gedaan: P. R., en 5 anderen te Veisen, over treding Ongevallenwet, f 5 boete of 3 dagen hechtenis, f 5 boete of 2 dagen hechtenis, 2 maal f 3 boete of 2 maal 3 dagen hechtenis, en f 3 boete of 3 dagen hechtenis. J. E., te Haarlem, overtreding Ar- jbe|dswet, f 2 boete of 2 dagen hech tenis. D. H., te Schoten en 8 anderen, over treding Leerplichtwet, f 5 boete of 3 dagen hechtenis, f 3 boete of 3 dagen hechtenis, en f 1 boete of 1 dag hech tenis. J. E., te Velsen, loopen op verbo den grond, f 3 boete of 3 dagen hech tenis. P. R., te Heemskerk en 4 anderen, overtreding Politieverordening Be verwijk, de eerste 1 0.50 boete of 1 dag hechtenis, de anderen f 2 boete- of 1 dag hechtenis. J. H., te Haarlem, en 6 anderen, overtreding Verkeersverordening Bloemendaal, f 2 boeto ot 2 dagen hechtenis, en f 1 boete of 1 dag hech tenis. H. L., te Den Haag, en 5 anderen, ertreding Motorverurdcning Haar- stede, f 3 boete of 3 dagen hechtenis, f 2 boete of 2 dagen hechtenis. A. H., te Amsterdam en 5 anderen, overtreding oMtorverordcning Haar- lemmerliede, f 15 boete of 5 dagen hechtenis, f 10 boete of 4 dagen hech tenis, f 5 boete of 3 dagen hechtenis, en f 5 boete of 2 dagen hechtenis. G- O., te Beverwijk, overtreding Motor- en Rijwiel Reglement, f 2 boe te of 2 dagen hechtenis. Voorts werden er nog 26 personen eroordeeld wegens openbare dron kenschap tot 21, 7 en 6 dagen hech tenis, f 5 boete of 3 dagen hechtenis, f 3 boete of 3 dagen hechtenis en f2 boete of 2 dagen hechtenis. BEGRAFENIS A. M. J. SARLET. Wederom had het cellege van com- missarissen dei- Stuivers-Spaarbank een droeven plicht te vervullen. Stond het verleden week geschaard om de groeve van zijn overleden onder-voorzitter, wijlen den lieer C. de Beer, heden Woensdagmiddag te 12 uur waren de commissarissen dei-maal op de nieuwe begraaf plaats aau den Schoterweg bijeen, om een laatsten groet te brengen aan hun aller vriend en zeer verdienstelijken commissaris, wijlen den beer A. M. J. Sarlet, in leven adjunct-commies der Provinciale Griffie van Noord- Holland, waarvan de chef der 4de afdeeling, Mr. F. W. R. Wttewaal, benevens andere ambtenaren tegen woordig waren. Namens die allen, ook namens den Griffier, die door drukke werkzaam heden verhinderd was, sprak Mr. Wttewaal eenige diepgevoelde woor den van afschud. - Sarlet was een goed, degelijk ambtenaar, die zijn werk flink deed. zeide spreker Nooit vroeg hij verlof, een trouw werker als hij was. Niet alleen als ambtenaar, ook als mensch zullen wij hem missen. VN elwilienu en vriendelijk was hij voor een iedereen, ook voor de jon gere ambtenaren. Zijn doodstijding maakte dan ook op allen diepen in druk. Wij betreuren zijn verscheiden, wij zullen hem niet spoedig vergeten. Namens de ambtenaren der Pro vinciale Griffie, van den Rijkswater- staal, en namens de boden legde spieker vervolgeus een krans op liet graf, als een bewijs van hoogachting en waardeering, welke men algemeen voor den overledene koesterde. Namens het collego van commissa rissen der Stuivers-Spaarbank sprak do voorzitter, <1© heer, J. Drost, eeni ge gevoelvolle woorden. „Nog onder den indruk van de begrafenis van onzen vriend en medewerker De Beer, staan we thans alweer op deze plaats om weer een medewerker en vriend aan den schoot der aarde toe te ver trouwen. Het was voor ons, zeide spreker, eone droeve tijding, toen we kennis namen, dat onze goede vriend Sarlet was heengegaan. Hij was een figuur, die zonder zich op den voorgrond te stellen, bemind was. Welwillend was hij en altijd stipt in het volbrengen van zijn ver- plichtingen, welke hij vrijwillig op zich genomen had. Hij huldigde de traditie bij ons college, om gezellig, aangenaam en vriendschappelijk met elkaar om te gaan. Hij was altijd be- veid voor een ander dienst te doen hij was vrooi ijk wanneer het te pas kwam hij was een goed commissa ris, oen aangenaam mensch, een goed vriend. Uit vriendschap en deelneming zijn we hier, voor u en voor uwe familie, en als eon bewijs van die vriendschap en deelneming deponeer en wij dézen bloemtak op uw graf. Sarleit, rust in vrede 1" Terzelfder tijd legde de voorzitter der Stuivers-Spaarbank een bloemtak op het graf, dat door meerdere bloe men was gedekt. Een deputatie van de afdeeling Haarlem van den Bond van Oud- Or.derofficieren was mede aanwezig. De broeder van den overledene, do heer C. L. F. Sarlet, bedankte na- tnens de familie voor de betoonde be langstelling. Gevonden voorwerpen. Terug te bekomen bij J Fork, LLnschotenstraat 12, eefl broche. Het bureau van politie, een kinder taschje met inhoud. J. A. Lemaire, Dr. Leydsstroat 70, een lorgnet. B van Franken, 2de Zuid Polder straat 44, een duimstok. G. Kruiiswijk, Gen. Joubertstrnat '4, een medaillon met ketting, waar in een portret M. Groot, Van Zompelstraat 13 D rood, een bril met étui. M. Goedemans, Brouwersstraat no. 54. een rozenkrans in étui. H T. van Tol, Wijde Geldcloozepad no. 15, een damestnsoh met inhoud. Het Bureau van Politie, een sleutel tje P. Kruijswijk, Morinnesteeg no. 13 rood, een leerboek (Fransch). K. Wierda, Uelftsnaat 27, een kin- derportóujoniiaie met Inhoud. J. B. Wesselmck, Klaverstraat 4, Premiebewijs Lotisico. J. J. Bakker, Korte Heerenstraat 12, een portémonnaie. (Zio vervolg stadsnieuws onder da laatste berichten). (Jit de Omstreken SANTPOORT. Heden maken de leerlingen der 5e en 6e klasse van de o. 1. school met hunne ouderwijzers per spoor en boot schoolreisje naar Purmerend en Beemster. HAARLEMMERMEER. Gewapendcn Dienst. De collecte voor den Gewapenden Dienst heeft in dezo gemeente opge bracht 105 31. Paardenfokkerij. Als een bewijs dat de paardenfok kerij in deze gemeente op hoogen trap staat, kan dienen, dat door den he kenden paardenhaiidelaar lierz, dezer dagen alhier andermaal 20 beste paar den zijn aangekocht, bestemd om naar Duitschland te worden uitge voerd. De prijzen varieerden van 400 tot 600. Aan de Nieuwe Meer brandde gis terenmiddag door het omvallen van een petroleum-toestel dc arbeiderswo ning van en bewoond door C. Verhoef geheel af; alles werd een prooi der vlammen. Niets was verzekerd. HALFWEG. Dank zij de ruime bijdragen der in gezetenen kan aan de kinderen der openbare scholen ulhied en te Hout- rakpolder een feestdag verschaft worden. De grootcren maken in de volgende maand een uitstapje, dc kleineren worden ter plaatse een feestje bereid. IJMUIDEN. De afd. IJmuiden der Ned. Ver. tot afsch. van Alc. Dranken, heeft aan de Hoofden van Scholen tn de gemeente een rondschrijven gericht, waariu de aandacht gevestigd wordt op ver schillende boeken mei propagandisti sche strekking, welke zeer geschikt zijn voor aankoop ten behoeve der schoolbibliotheken. Voorts verzoekt de afdeel ig bij eventueele boekenaankoop, deze boe ken in de bibliotheek te willen opne men. ZANDVOORT. Heden was de temperatuur van het water 64 gr. R. Binnenland DE KONINGINNEN BIJ DE GIJS BREGHT TE AMSTERDAM. (Men zie ook onder Letteren en Kunst.) Precies 5 u. 42 min. reed giste renmiddag de Koninklijke trein liet Centraal Station te Amsterdam bin nen. Op het eerste perron voor de Ko ninklijke wachtkamer bevond zich t r ontvangst van de Koningin en de Koningin-Moeder en Prins Hendrik, wethouder L. Serrurier, waarnemend burgemeester. Buiten het station had zich een groote schare belangstellenden verza meld. Per auto begaf dc Koninklijke Fa milie zich naar den Stadsschouwburg waar de vorstelijke personen door I bestuur van Toonkunst ontvangen werden. Aan de Koninginnen werden bloe men aangeboden. De Koningin droeg een kleed van witte brokaatzijde met kanten shawl, de Koningin-Moeder was gekleed in zacht lila-zijde met weduweukapje; Prins Hendrik droeg do admiraals uniform. In de pauze begaven de Koningin nen en de Prins zich wederom naar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 1