Watertocht Weerbericht MEDEDEELINGEN VAN HET K0N1NKL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt voorm. '10.50 uur.) De Bildt, 26 Juni 1912. Hoogste barometerstand 769.7 m.M. Ie Coruna laagste 752.6 m.M. te Ma- lin Head. Verwachting tot den avond van 27 Juni Wind matige tot zwakken Weste lijken tot Zuidelijken wind. Gesteldheid van de lucht gedeelte lijk bewolkt, weinig of geen re-gen. Temperatuur iets warmer. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Vooruitgang. Vorige stand te 2 uur 766 m.M. OPGAVE VAN: JOH M. SCHMIDT -Opticien 85 ZIJLSTRAAT - HAARLEM. Thermometerstand 26 Juni Hoogste gisteren .F. 68" Laagste beden nacht. F. 56 Hedenmiddag 12 uur F. 63 HOOG- en LAAGWATERSTANDEN 27 Juni. Hoog wa t e r. IJmuiden v.m. lu. 2öm.;n.m. 1 u. 51 m Katwijk v.m. lu. lm.jn.m. lu.26m Petten v.m. lu. 46m.;n.m. 2u. 11 m Laag water. I J muiden v.m. 9u. 26 m.; mm. 9 u. 51m Katwijk v.m. 9u. 6m.;n.m. 9 u. olm Pellen v.m.lOu. 5öm., n.m. 11 u.al m liet aansteken der lantarens van rijwielen, autos en oudere voertui gen, moet te 8. u 54 m. geschieden. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN A 30 Cts. per regel. van HAARLEM: *8'5; 1015; *12'5- 2<. *410. 6ia; *81& en *10 uur' van ZAANDAM: *6*°; 8>'; *10l5J l2Li; *2'°; 4i5; *615 en *8'» uur' *Alieen des Zondags. Ligplaats: NIEUWE GRACHT. den ontvangsalon en hier Ontvingen de vorstelijke bezoekers de navolgen de personen, waarmede zij zich gerui- men tijd alleraangenaamst onderhiel den, t. w. de heeren VV. Mengelberg, directeur van het muziekfeest; Alph. Diepenbrock, toonzetter van liet voor spel en de reijen van de Gijsbreght; S. van Milligcn, onder-voorzitter van hel muziokcongres; Charles E. H. Bois sevatn, voorzitter, en A. D. Loman Jr., secretaris van het Muziekfeest; Daniël de Lange, directeur van het Conservatorium, en H. J. den Hertog, leider van de aubade in 1910. Na afloop der voorstelling, die om streeks kwart vóór elf uur eindigde, werden door H.H. Majesteiten, weder om in den ontvangsalon, de volgen de personen, die m de uitvoering had den medegewerkt, ontvangen en voor gesteld: Willem Royaards en mevr. Jacq. RoyaardsSandbergen; de da mes N'oordewier-Reddingius, De Haan-Manifarges en Loman-Lutkc- man; de heeren Gerard Zalsraan en Hendrik C. van Oort en de drie con certmeesters van het Concertgebouw- Orkest: Louis Zimmermann, Gerard Rekking en J. L. GailJard. Het echtpaar Royaards en de vijf solisten werden in hun tooneelklee- fling ontvangen. Herhaaldelijk betuigden de vorste lijke bezoekers hun ingenomenheid met het geboorde. Nadat geruimen tijd was getoefd in den salon, begaven de hooge bezoe kers zich naar de gereedstaande au to's. li. M. en Z. K. H. reden naar liet Paleis op den Dam 011 li. M. de Ko ningin-Moeder begaf zich per auto gaar Soestdijk. MUZIEKCONGRES TD AMSTERDAM. Hedenmorgen werd 't congres ge opend door den waarnemend voorzit ter. den lieer S. v Millingen, die zijn teleurstelling uitsprak, dat de voorzit ter ,de heer Dr. D. F. Scheurleer door ernstige ziekte in zijn familie verhin derd was. De Commissaris der Koningin in Noord-Jiolland en de vertegenwoordi gers van liet Ainstcrdamsche Gemeen tebestuur werden verwelkomd. Spreker las een beschouwing voor, waarmee de heer Scheurleer 't congres had willen openen. Dr. Scheurleer liet de aandacht val len op de beteekenis van liet onder wijzen van muziek en zang aan het voile. Muziek- en zangonderwijs op de scholen kunnen belangrijk verbeterd worden. Hedenavond wordt in het Amster- damsehe Concertgebouw de eerste van de vijf muziekavonden gegeven. Uit gevoerd worden liederen van Neder landsche componisten STAKING BIJ DE N. V. LEYDSCHE VEEM GEëINDIGD. Men meldt ons uit Rotterdam No een conferentie tusschen den di recteur van de N. V. Leydsche Veem en den heer Heijkoop, secretaris van j den Centralen Bond van Transport-» en Havenarbeiders, werd in een Dins dagavond gehouden stukersvergude- ï'ing besloten de stuking op te heffen 011 Woensdag don arlieid te hervatten. De eischen dor arbeiders zijn ingewil ligd, De staking heeft 8 dagen ge duurd. GEMEENTERAADSVERKIEZING TE AMSTERDAM. Bij de gisteren gehouden stemming voor een lid voor den Gemeenteraad in district Amsterdam Vlli (vac.-ive- telaar) werden 3147 stemmen uitge braad, volstrekte meerderheid 1574. Jliervan verkregen de heeren Vv. Duykers (V.-L.) 398, mr. G. T. J. de Jongii I.V.-D.) 881, J. VV. Smit (R.-iv.J 99U, L. v. d. Wal (ti.D.A.P.) 827 en D. Wijnkoop (.S.D.P.) óf Zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de hoeren De Jough en Smit NOODLOTTIGE VAL. Men seint ons uit Gulpen De voerman li., geuuwd, vader van 10 kinderen, viel gisteren aJliier van een liooikar on bekwam schedel bre un waaraan do ongelukkig© overleed. UIT DE STAATSCOURANT. Bij Koninklijk besluit is benoemd tot ge vv. hoogleeraar in do faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijks universiteit te Leiden, om onderwijs te geven in liet volkenrecht, jhr. mr. dr. W. J. M. van Eysinga, met eorvol ontslag als hooglooraar in de facul teit der rechtsgeleerdheid to Gronin gen, met ingang van den dag waar op hij zijne lessen te Leiden zal aan vangen. Is met ingang van 1 Juli benoemd tot schoolopziener in het arrondisse ment Wageniiigen, mr. J. van Giffen, te Eist. Is benoemd tot ontv. reg. en dom. to Zevenbergen, O. Plantenga, thans id. te Lochcm. 13 J. Bossers, geneesheer te 's-Gra- veiidool, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Is aan A. II. de VVildt, öp verzoek, mot Ingang van 1 Juli eervol ontslag verleend als burgemeester der ge meente Linden. Is met ingang van 1 September aan A. Leef lang, lector aan de Techni sche Hoogosc-hool, op verzoek eervol OU 1 Ping verleend. Bij Koninklijk besluit is bij den ge neeskundigen dienst van het leger in Noöerlandsch-Indië benoemd en aan gesteld tot officier van gezondheid 2d2 klasse, de arts dr. J. Samuels, en. is hij in voornoemde betrekking voor den tijd van drie jaren gedetacheerd bij do landmacht in West-Indïe. Door hei, gerechtshof te Amster dam is, ter vervulling oen er vaca ture van raadsheer in haar college, opgemaakt (ie navolgende aJphabeti- sclte lijst van aanbeveling mr. L. P. J. Hóêffelnian, vioe-presi- dsnt van dc arrondissements-recht- bauk te Amsterdam mr. G. Kirber ger, advocaat en raadsheer-plaats vervanger te Amsterdam mr. L, Of- ferhaus Jzn., rechter in de arrondis- sements-rechtbank to Amsterdam. DE DRIEVOUDIGE MOORD TE AMSTERDAM. Eerst thans is door de justitie ver lof verleend tot het begraven der drie kinderen van Bildorbeek, die Vrijdag z.oo jammerlijk om het leven kwa men Alvorens het bedoelde verlof te verteenon, moest de dader, WJllein van Büdörlieelc, mot de lijken gecon fronteerd worden. Deze confrontatie had Maandagavond in liet Wilhel- miua-gastliuis plaats. Dc teraardebestelling geschiedt he den, Woensdag. MIJNEN. De werkzaamnedeu aan de in aan bouw zijnde Prins Hendrik-mijn te Brunssum, vlalcJiij do Dmtsche gren zen, vorderen goed. Naar verluidt, moet .hei plan bestaan onuer Rumpeii en Schenveld cene nieuwe staatsmijn aan te leggen, die don naam Prinses Juliana zal dragen. Zooals men zich herinneren zal, is de staatsmijn Wil- iielmina ia volle werking, de staats mijn Emma levert reeds kolen, do staatsmijn Prins Hendrik is in aan leg, en een vierde staatsmijn zou wor den gebouwd. WIJZIGING EN AANVULLING VAN DE MUNTWET Memorie van Antwoord. De Minister van Financiën deelt mede, dat binnenkort te wachten zijn voorstellen tot invoering van een post-ciiuque-en girodienst, zyodat van zelf zal kunnen blijken of hierdoor ui Nederland zooveel zilver uit de cir culatie wordt gedreven, dat er, óók voor Indio, nog geen geüruik zal be hoeven te worden gemaakt van de mo gelijkheid van dispensatie van het verbod van aanmunting van zilveren munten uit daartoe aangekochte ba ron. De Regeering zal de circulatie van de 5-guluonstuliken bevorderen en het voorschrift aan de betaalmeesters oin gouden munten welke zij ontvangen niet weder in omloop te brengen, in trekken. Hij acht het weiischelijk, dat de beóidenaar van het 5-guldunstuk zoo veel ais oenigszins mogelijk is, over- eenstemmè met dien van het 10-gul- denstuk. De Minister verdedigt breedvoerig do invoering van een vierkanten stui ver met afgeronde hoekpunten. De resultaten van den strijd tegen den omloop van vreemde munten acnt dc Min. alleszins bevredigend. TENTOONSTELLING TE STADS KANAAL. Dinsdag is de landbouw-tenloon- stcllmg officieel geopond. Aan de ten toonstelling zijn verse lullende feeste lijkheden verbonden. Voor de ten toonstelling is flink ingezonden. EEN PORTIE IJS. In het noorden van ons land ge beurde liet volgende: Een jonge dame had eene wandeling gemaakt. Het was warm, ze wus vermoeid en be sloot uit te rusten onder de veranda van een hotel-restaurant. Zij bestel de een portie ijs. Dra kwam de kellner terug met een stuk helder ijs op een bordjo met een glas er bij. Tableaul NED. BOND VOOR VROUWEN KIESRECHT. Bij de onlangs gehouden verkiezing op 24 Juni j.l. van 5 hoofdbestuursle den van den Ned. Bond voor Vrou wenkiesrecht zijn verkozen als presi dente mevr. M. Boissevain-Pijnappcl, e.i vervolgens de dames: N. Boisse- vain, mr. E. C. v. Dorp, M. Jaines Brandos on de lieer J. 11. Lasonder. Do aftredende hoofdbestuursleden zijn niet dadelijk herkiesbaar. DE HOOFDACTE-EJSCH BIJ DE BENOEMING TOT ONDERWIJZER. De centrale vereeniging van hoof den van scholen te Amsterdam heeft een buitengewone vergadering gehou den ter' behandeling van een schrij ven van B. cn W., waarin het oordeel der hoofden gevraagd werd over den iioutdakte-eisch bij de benoeming tot onderwijzer. Omtrent deze vergadering vernoemt de „Nieuwe Rolt, Ct", dat men alge meen van oordeel was, dat bet weii schelijk 011 noodzakelijk is don lioofd- acte-eiscli bij de benoeming tot onder wijzer niet meer te stellen. Gebleken is dat menige jonge on derwijzer, die de hoofdaete nog niet bezat en te Amsterdam tijdelijke dien sten verrichtto, groote bekwaamheid en geschiktheid had. Zulke onderwij zers waren tot nog toe niet benoem baar. Ze.moesten sollicileeren buiten Amsterdam cn slagen meestal spoe dig in Den Haag, Utrecht of andero plaatsen, die den lioofdacte-eisch niet stelle/.. Zijn zij eenmaal eiders aan gesteld, dan komen zij niet terug 'om dat de sahirisregeliug te Amsterdam geen vnordeelen of althans geen be duidende voordeeien biedt boven die 111 andere gemeenten. De hoofdactoteusch zou, naar het oordeel van de vergadering, te Am sterdam alleen te handhaven zijn, als het minimum- en maximum-salaris der onderwijzers met 3DÜ a 400 werd verhoogd. In do gegeven om standigheden is het verstandig den eisch te laten vallen. Indien, zooals reeds thans het geval is, de bekwaam heid der sollicitanten nauwkeurig wordt onderzocht, vóór zij op de lijst komen der benoembaren, zul het si.ellig in hel belang van liet onder wijs zijn als ook niet-hoofdakte-bezit- teis vo r een benoeming in aanmer kte kunnen komen, in dion geest zullen de hoofden aan B. en W. advi- sooren Van alle hoofden, die 181 scho len vertegenwoordigden, verklaarden zicli slechts 7 tegen dit advies. DE ONREGELMATIGHEDEN TE DuORNSPIJK. Men meldt ons lieden verscneoii liet rapport der raadscommissie ïnauK© het onderzoen naar <le onregelmatigheden 111 liet lUiuncieel bolleer van Doornspijk. In liet rapport wordt gescureven, dal vta-scniuciuie onregeiuiaugneden <aau het iiciit gekomen zijn inzake de leening Hoogiuemstra, inzake de re kening iiengéveld en inzake de door den vorigen burgemeester en secreta ris onwettig gesloten loeningen met de Nulsspaarbank te Elburg. De administratie van <ux),i gemeen- teontvauger was niet overeenkomstig de moderne eisoneii ingericht. Er werden geluleenuigen gesloten zon der dat daartoe machtiging was ver leend. en de gemeente-ontvanger be taalde de renten dezer leeningen uit zonder mandaat. De commissie eindigt haar rapport: VV -i hopen, dat het uw college zal gelukken die maatregelen te nemen, welke noodtg zijn om de schuldigen aan het wanbeheer der goincente- financicn hunne gerechte straf thuis te bezorgen. Er wordt voorgesteld a. Een adres aan 11. M. de Koningin te zeilden met eerbiedig verzoek, dat liet Haar moge behagen, den heer N. S, Haalbonnet als burgemeester der gemeente Doornspijk te schorsen on na liet instellen 'van. een onderzoek hem ais zoo»amg niot-eervol ontslag te vorleenen. b Gedeputeerde Staten van Gelder land uit te noodigen, door een com missie uit luui midden een onderzoek te doen instellen ten kantore van den gemeente-ontvanger van Doornspijk. In de Donderdag te houden ruuds- zilting zal hol rapport woiden behan deld. Aangezien de Minister van Jus titie de gepleegde malversaties in het financieel beheer der gemeente Doornspijk, niet strafreclitelijlt ver volgbaar acht en de commissie ech ter va.11 het tegendeel overtuigd is, zendt zij het rapport ter kennisma king en beoordeeling aan den Raad toe. BUREAU VOOR HANDELSINLICIT- TINGEN. Men meldt ons uit Amsterdam: Gisterenmiddag werd in Krasna- polsky de algemeene jaarlijksche ver gadering van het Bureau voor Han- delsiiiliChtiTigei)*- gehouden. Do vergadering werd geleid door den voorzitter, Jhr. G. C. Quarles van Ufford, die in zijn openingswoord van den toenemenden bloei van het Bu reau gewaagde. Het jaarverslag werd goedgekeurd, evenals de balans en w7iiist- en verliesrekening, liet winst saldo over 1911 bedraagt 438,95. Be sloten wordt de jaarwedde van den directeur met ingang van 1 Januari a.s. met f 1000.— te verhoogen. TWEEDE KAMER. Men seint ons uit Den Haag, Behandeling Badcnwel. Ter tegemoetkoming aan het amen- dement-Patijn werd door den minis ter liet eerste lid ingevoegd in art, 3, luidende: „Onder arbeider wordt niet verstaan hij die ofschoon voldoende aan de eischen gesteld in het eerste lid krachtons eene wettelijke bepa ling niet wettelijk of verplicht verze kerd is voor eene uitkcering in geval van ziekte." De hoer Patijn trok zijn amendement in, de wijziging werd goedgekeurd. Hierop volgde de stem ming over de amendementen op art- 3 van don iieer Patijn (verzekering voor allen die iu loondienst arbeiden). Dit werd verworpen met 46 tegen 21 stemmen. Amend-Duijs tot opneming van losse arbeiders, wordt verworpen mot 45 tegen 23 stemmen. Amend- Duijs tot uitbreiding weistandsgrens, wordt verworpen met 63 tegen 9 st. Amend.-Palijn betreffende 't kies recht voor 11 iet-werkgevers en geassï- mileerden, wordt verworpen met 42 tegen 30 stemmen. Art. 3 wordt zon der stemming aangenomen, evenals art. 7. Daarna debat over paragraaf 5 van hot) bestuur dor Raden van arbeid in verband met art. 9 over liet ledental der Raden, waarbij ameiidein. club Teenslra om dit getal op 4 in plaats op 8 te brengen en het bestuur der Radon van Arbeid te laten vallen. Na breedvoerige discussie wordt het op- sclirifte der paragraaf goedgekeurd met 4'J stommen voor en 24 tegen. Letteren en Kunst SIR L. ALMA TADEMA. Uit Wiesbaden komt liet bericht dat Alma Tadeuia, die lijdende wap aan de maag, daar gisteren is overieuen. Met dezen 70-jarige gaat een schilder heen, dio een grooten nuant heeft ge had, en wiens werken altijd door Imn bijzondere eigenschappen zeer waar deerbaar zullen blijven. Laurens Alma X'ud.-ma werd 8 Ja nuari 1836 te Dron-rijp geboren. Hij was eerst niet voor de kunst be stemd, maar bezocht een gymnasium. In 1852 ging hij te Antwerpen op do Academie van Schoune Kunsten, waar hij o.a. kennis maakte met den leeraar in do geschiedenis Louis de Taye en met Duitsche beoefenaren van do oude historie, die zijn aan dacht. op de geschiedenis vestigde en daardoor van veel invloed zijn ge worden op zijn latere loopbaan. Te Antwerpen toch maakte hij reeds het dooi gravures zeer bekende stuk ,,De opvoeding van de kinderen van Cla ris", het eerste van een reeks schil derijen, waaraan het onderwerp aan de oude geschiedenis ontleend is. Meestal waren het de Gricksche, de Romeinsche, ook wel de Egyptische of do oud-Gallische geschiedenis, die hem stof voor zijn werken leverden. Uij bestudeerde met grooten ijver de oudheidkunde, zoodat zijn stukken, wat juistheid van details, kleedirig, huisinrichting, meubïleering en der gelijke betrof, bijzonder hoog staan. Van 18G5 tot 1870 woonde hij te Brussel, daarna te Londen, waar hij sedert is gebleven. In Engeland is Al ma Tadema bijzonder gewaardeerd; daar werden zijn werken met hooge prijzen betaald. Hij richtte er zijn luns in in den trant der antieke wo ningen, welke hij zoo dikwijls had afgebeeld, en in dit mooie milieu ont ving hij gul cn gastvrij landgenoot en vreemdeling. Tadema heeft de hooge onderschei ding genoten, door den Engelschen Koning geadeld te worden. Sport en Wedstrijden WATERPOLO. D. „Tel." meldt: De liaarlemsche Waterpolo-club II. V. G. B. heeft zich uit de 1ste lclasso- con-petitie teruggetrokken voor het spelen in de 2de klasso bestond geen animo. DE OLYMPISCHE SPELEN TE STOCKHOLM. Vertrok der Nederlandsche deel nemers. Verschillende Nederlandsche deel nemers aan de Olympische Spelen zullen hedenavond de reis naar Stockholm aanvaarden. Met d,en Duilscliien nachttrein, die om 9 uur hit Ccntraal-Station 'Ie Amsterdam vei laat, vertrekken 0. m. de Neder landsche voetballers, de heer Grijs- seds (athlect) met z'n trainer Rey- iiüi-s, benevens de beide Nederland sche scheidsrechters de heeren C. J. Groothof! en II. J. Willing, die door het Zweedsche Olympiscne coumé ziju aangezocht verschillende wed strijden te ieiuieu. De heeren Jasper Warner, voorzitter van don N. V. Th. Portheine, P. de liaan, bcstuur- derou, alsmede een'ge enthousiasten, zullen de Nederlandsche Olympische ploeg vergezellen. De hoor C. A. W. Hirschmaii is leider va.n den toer. GYMNASTIEK. Do uitvoering door het Gewest Noord-Holland van hot Nederlandsch i.y.in.ustiek-Verbond op Zondag 30 J.üui te Iïoorn, belooft vooral wat hot aantal deelnemers betreft zeer belangrijk te zullen worden. Niet minder dan 26 d. ies- en 46 heeren- veroeuigingen zijn ingeschreven, waaronder verschillende vereenigin- gen uit Haarlem en omstreken. Gemengd Nieuws DE BRAND DER „KONINGIN ELIZABETH". Uit Konstanza wordt bericht, dat de brand op het stoomschip „Ko ningin Elisabeth", waarvan wij reeds eonigo dagen geleden melding maak ten, met moedwil is gesticht, om op die manier in het bezit te komen van gewichtige staatspapioron, welke do Bulgaarsche generaal Sarawoss bij zich had. Ofschoon de brandstichters door het strooien van zwavel den brand zoo snel mogelijk trachtten int te breiden, gelukte het don generaal toch, zich met zijn papieren in veilig heid te stellen. EEN MERKWAARDIGE ENRTEBEREKEN1NG. In leerboeken voor algebra komt wel eens de som voor Hoe groot zou thans het kapitaal zijn, dat gevormd wordt tils men in liet jaar 1 onzer jaar telling 1 cent, rente op rente had uit gezet, tegen 5 pCt. per jaar. Daar moet dan een ongehoord groot bedrag uitkomen, tot. groote verbazing \nn den leerling, die nooit godaent tuid, dat 1 cent zoo groote vaarde verte genwoordigen kan, als men dien slechts op doelmatige wijze belegt. Voor een dergelijke rentebere kening staan thans de gemeen teraad en liet bestuur der stad Berlijn. Een zonderling heeft aan die jstad een bedrag van 2000 Mark er- maakt, onder voorwaarde, dat dit ka pitaaltje reutegevend belegd zal wor den, en rente op rente zal worden be heerd, totdat het bedrag van het kapi taal gelijk staat met de schuld der stad Berlijn. Zoodra hot kapitaal tot die hoogte gestegen is, mag de helft der rente jaarlijks wórden eebruikt. voor doeleinden door den gemeente raad of liet gemcontebestuui aan te geven. Wanneer men nu nagaat, dat de schuld der stad Berlijn, volgens de of- ficicele opgave, in 1908 309,798,900 Mark bedroeg en feedert nog aaninn'- kelijk is toegenomen, kan men volgens dc intrest-op-inli'est formule uitreke nen, 111 hoeveel jaar het. legaat vim 2000 Mark, die hoogte zaf/mliben be reikt. Aangenomen altoos, dat de schuld der stad *niet toeneemt, wat echter zeker wel het geval zal zijn. Maar eindelijk zal er dan toch een tijd komen, dat het bezit va.n de stad gelijk zal staan met de schuld. Er zullen echter nog vele men- schengeslaciiten moeten voorbijgaan eer dit liet geval zal wezen. De magistraat heeft eenter aan den gemeenleraud voorgesteld dit kapitaal onder de daarbij voorgestelde voor waarde te aanvaarden. Dut zijn wijze beschreven vaderen, die vóór de toe komst zorgen 'T GEVAAR VAN GROOTE SCHEPEN. Zaterdag even vóór liet vertrek naar New-York is dé „Mauretania" te Li verpool los geraakt van de kade. De kabels knapten af cn liet reusachtige schip, dat meer dan duizc-nd passa-i giers aan boord had, dreef naar hel. •indelen van de rivier, tot groot gevaar van de andere schepen op den stroom. Gelukkig had geen aanvaring plaats. De loopbruggen van het schip geraak ten te water, maar enkele passagiers die er zich op bevonden, konden nog bijtijds aan boord getrokken worden. Zoo Hop het ongeval zonder ongeluk ken af. Laatste Berichten BslangrUks aanhouding. Door de Belg sclie politie is aan de Holl. politie overlgeleverd zekere R., reiziger van de firma v, d. B. alhier. I'egen 11. is door de rechtbank alhier rechtsingang met instructie en gevan genneming verleend ter zake van ver duistering door hem gepleegd ten na deel© van genoemde firma. Hij is reeds naar het H. v. B. over gebracht. Het verduisterde bedrag is rüitn f 1000. DE „LÏOBA"-OPVOERING. Men verzoekt ons nog eens het vol gende in herinnering te brengen Ten bate v.an „Het Roode Kruis", tender bescherming van den Prins, zal a. s. Zondagmiddag 30 Juni te half twee uur in een openlucht-theater op „Duin en Kruidberg" hij Santpoort een opvoering plaats hebben van Lioba vaD Trouw, drama in zeven tafereelen, van Frcdcrik v. Eeden. De muziek is van Willem Landré. Het or kest cn koren staan onder welwillen de leiding van beer Loviis Robert, te Haarlem. De dansen der nimpl'en enz. zijn belangeloos ingestudeerd door Ja- coba van der Pas, Den Haag, terwijl de lieer Leopold van Humbeek te Am sterdam eveneens belangeloos de zwaardgevechten instudeerde. Aan de handeling zullen deelna men :IIaralcl, Norenkoning in Neer lant, Lioba, Tancolf. T-Toric en Hem ming, llurald's hroedejs, Faslrude, Tancolf's moeder, Usfrcd, Agandcm) en Warst.en-edel.en, lladebald-Bis-j seiiop van Utrecht. Sïiitbertus-mini- nik en verder Edelen, Edelvrouwen, Dienaars, Kinderen, in liet, geheel 00 deelnemers. Voor deze uitvoering zal van Am sterdam te 12.30 een oxtra-lrein loo- pen, terwi.il de bezoekers van „Lioba" te Haarlem in den extra-trein kunnen cverstappen. Van Den Haag uit zullen aan d&n trein van 12.12 achteraan een paar tot Kruidberg doorloopende wagens disponibel zijn. De extra-trein keert te 6.06 van Kruidberg terug. Aangezien aan Kruidberg geen re turns verstrekt worden, ment men zich aan de stations van vertrek ook van een retourbevvijs te voorzien. Zooals men reeds weet, bestaat bij Z. K. 11. den Prins het voornomen de ze opvoering bij te wonen. NAAR IIET CONCOURS. Aan liet muziekconcours, uitgeschre ven door het fanfarekorps „Excel sior" le Zaandam, op 14 Juli, ter gele genheid van haar 10-jarig beslaan, zal worden deelgenomen door de mu ziek vereeniging „Crescendo", direc teur de heer Hofmeester, van hier. BENOEMING POL1T1E-KAÜER. De adjunct-inspecteur van politie II. Oudman, die ais zoodanig tijdelijk in functie was, is door den Burge meester met ingang van 1 Juli a.s. definitief benoemd. r SCHOTEN. Vervroegde Winkelsluiting. We vernemen, dat Li. en \safwij zend praeadviseoren op het verzoek om van Gemeentewege een verorde ning vast te stellen in zake de ver plichte winkelsluiting. B. en W. overwegen, dat het voor- 'naamste argument voor een verplicht sluitingsuur niet hestaai, daar de winkeliers to Schoten geen of maar weinig personeel hebben. Bovendien is het niet gebleken, hoeveel ingeze tenen nu wel voor de sluiting zijn. Deze zaak komt Donderdagavond in den Raad ter sprake. Donderdagavond vergadert de Raad van de gemeente Schoten, om half 8. De agenda luidt: 1. Ingekomen stukken. 2. Advies van B. en W. omtrent het adres van ingezetenen inzake de ver plichte winkelsluiting. 3. Advies van B. en W. in zake ver- verzoek om wijziging in de Bouwver gunning aan de hoeren De Jong en Teeuwon. 4. Voorstel om aan de Noord-Zuid- Hollandsche Tramwe.rmaatscliappij concessie te verleenen voor liet leggen van rails 111 Gemeentegrond (bedoeld wordt de verbinding tusschen de Re mise to Schoten en de liaarlemsche lijnen. Red.) 5. Behandeling van een verzoek schrift voor Bouwvergunnineen aan 'M. Cobelens en II. Eelting. 6. Behandeling van de verordening betreffende het heffen van rechten door de gemeente. 7. Voorstel om gratificaties te ver leenen aan de ambtenaren der Gasfa briek. 8. Voorstel tot het aangaan eener geldleening ter voorziening in de be hoefte aan kasgeld. ZAND VOORT. Aangekomen vreemdelingen. P. Sladeünann, Duseldorf, Groot Badhuis. F. Boones, Birmingham, Hotel d'Orange. G Kloosterman, Amsterdam, v, Spïjkstraat. VV. Ruys, idem, idem, 2 pers. J. L. F. v. d. Laan, idem, idem, 3 p. D. IVl. Nijinan, idem, idem, 2 pers. Fam. E. R. Nümes, idem, N. Bij weg, 6 pers. 'i. Veen, Haarlem, Zeestraat 20-22. Fam. Grunberg, Stettin, idem, 3 p. Telegrammen DE OORLOG Tl SSL HEN ITALIè EN TURKIJE. BERLIJN, 25 Juni. (Partic. telegr. van 1.0 „Tel."). Uit Rome wurdt aan de „National Zeifcung" het on waarschijnlijke bericht geseind, dat Italië uitgebreide toebereidselen maakt voor oen groote militaire ex peditie tegen het vaste land van Tur kije. Vijf-en-zeventig koopvaardij schepen, die met elkaar 50.000 man kunnen vervoeren, worden te Napels, Taranto, 'Tripolis, Bengliasi, To- broek en Rhodos gereed gehouden. Op het gunstige 00 gen blik zullen deze stoomschepen twee divisies in Italië, twee in Vfrikia en een brigade in de Aegpische Zee aan boord nemen en dia troepenmacht landen op de kust van het vasteland van Turkije. Het expeditiekorps zou onder commando staan van generaal Ragni, die op het oogenblik bevel voert over het vijfde legerkorps. DE OPSTAND IN ALBANIë. KONSTANTINOPEL, 25 Juin. (Reu ter,) Een officieel communique me! !t, dat de Albanlers in de nabijheid van de Mali-rivier een troepenaf 'c j iug aanvielen, die naar Selimie ging. Er zijn troepen en gendarmerie af gezonden uit Akdschehiszar. De ministers van marine, financiën en posterijen hebben gisteren 4 uur lang geconfereerd over do Albnnee- sclie quaest'ie. (Deze aanval had plaats tusschen Messio en de Mati-rivier in het Mali? soren-gebied). UIT DE FRANSCHE KAMER. PARIJS, 25 Juni. (ReuLer). Ilct ee'- ste gedeelte van het amendeme' t van Javal, bepalende dat elk departement een kiesdistrict zal vormen, werd aan genomen met 298 tegen 261 stemmen. Het tweede gedeelte werd door den voorsteller ingetrokken bij wijze van tegemoetkoming. De zitting werd daarna opgeheven. („Ilbld."). Amstergaaisstie Beurs. Openingskoersen van 26 Juni 1912, LABOUCHERE UiaNS Ju Los BANK. STAATSFONDsENMARKT. 2 1/2 Certifie. N. VV -S. 67. TABAKSAANDEELEN. lots vaster. Bmdjey 91, Deli MaaLschappij 539, Medan «3U, Rotterdam Deli 421, Un. Lungkat öiü, Senembal) 547. R U B BER-A A NDE ELEN Amst. Rubber 208. PETROLEUM-AANDEELEN. Zeer vast. Koninklijk© Pek'. 515—520, Dordt scho Olie 1551/21561/2, Geconsoli deerde 277 ex div., Sumatra Palem- bang 1881/2. Orion 118, Intern. Rum. Petr. 164. M1JNAANDEELEN. Cultuur Vorstenlanden 174, Winst- hew. 145, Redja.ng Lebong 320, Great Gobar 911/4, Ned. Ind. Handelsbank 245, Hide en Leather 24 3/4. Do AMERIK. MARKT opende mof stemming verdeeld: Denver 20, Ene 33 7/8, Kansas 21 Preferente 59 3/8, Missouri 28 1/4, Rock Island 25 1/4, Southern Rails 27 11/1G, Union Pacific 170 1/2, C. Wabash 4 3/4—7/8, Pref. 14 5/8, Steel 70 3/4, Bar ren 5S 5/8, C. Marine s 4 3/4, Preleren- te 18 1/4, Amalgamated 85 '1/81/4, C. Cigars 56 1/257, Bouds 65 1/8, 2e Mexican 31 1/8, Pitlsb. Coal 21 1/2, Comm. Can. 35 1/81/4. Burgerlijke Stand HAARLEM. ONDERTROUWD Juni 26. J. Buina. en J. v. d. Werf, L. J. Geenevasen en M. de Vos, H. C. Plillippo en II. J. v. Poelgeest, J. Th. Jordan en M. Ii. Steffens. GETROUWD Juni 26. J. C. Roekens en II. W. Hu ij- boom, G. Zwart en C. Kok, K. II. Se- verijnse en C. Stadt, G. F. Dekker cu A. Oderkerk, A. L. v. Veldhuijsen cn J. E. Smit. BEVALLEN Juni 25. G. Krabbendam—Betz, z., 26. M. Zwart— Steur, z. OVERLEDEN Juni 24. J. G. Martin, 73 jSchag- chelstraat. Marktnieuws Haarlem, 26 Juni 1912. Kaasmark t. Aangevoerd 7 stapels, tellende 120i kazen, wegende 2319 kg., Prijs 31— 29. Op de lieden alhier gehouden vee markt waren aangevoerd en verkocht Pinnken 1 stuks. N. kalveren 30 stuks, f 12-i-f 1€ Lammeren 3 stuks, f 16. Biggen 7 stuks, f 8—f 1?

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 2