ALVERTENTOEH Inpslinm Misslacobus Sarlet Vereeniging Znsterhnlp. Noodhulp-Dienstbode Kierk-Tsekenasr Piano- en Orgellessen Piakker of Sorteerder aankomenden Jongen Den lOen Juli 1912 hopen onze ge- ücfde Ouders PÏETER CORNET en CORNELIA SCHREINDERS den dag te herdenken waarop zij vóór 12 1/2 jaar in den Echt werden ver bonden. Ilunne dankbare Kinderen, FRJTS BIJLSMIT. PIE EER CORNET. ELIZABETH CORNET. Heden overleed te 's-Graven bage (Jan van Nassaustraat 41. in den ouderdom van 78 jaren onze geliefde Broeder en Be- hu wdbroeder. de Ileexr Willem August Weduwnaar vun Mevrouw M. H. VEENSTRA. Haarlem, 24 Juni 1912. S. F. HAKSTEEN— KRAUSS. A. W. HAKSTEEN. H. C. KRAUSS. G. J. KRAUSS— v. d. VINNE VAN LEE. 24 Juni 1912. Eenige kennisgeving. Heden overleed, op bijna 76- jarigen leeftijd, onze geliefde on Rehuwdbroeder N1G0LAAS AR1E RENAUD C. J. RENAUD. A. H. RENAUD, gebr. DRENTH. A. J. RENAUD. Haarlem, 23 Juni 1912 Tetterodestraat 46. Verzoeke van rouwbeklag en b'nemen verschoo-d te blijven. Tot ons diep leedwezen over leed Zondag plotseling in het Burger Ziekenhuis te Amster dam, de Heer Adj.-Commies der Provinciale Griffie van Noord-Holland, in den ouderdom van 43 jaren. Namens de Familie, C. L. F. SARLET. Haarlem, 24 Juni 1912. Heden overleed tot onze die- oe droefheid, zacht en kalm, on ze beste Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JOHAN GQTFHIED MARTIN in den ouderdom van 73 jaar Haarlem, 24 Juni 1912. JOHAN G. MARTIN. SIMON MARTIN. S. M. EEKHOF—MARTIN. F. EEKHOF en Kinderen. BETSY MARTIN. COBA MARTIN. HENRI MARTIN. MARTIN MARTIN.- Bezoeken kunnen niet wor den afgewacht Op verzoek van den overlede ne geen bloemen. De begrafenis zal plaats heb ben op de Algemeene Begraaf plaats Schoterweg op Donder- lag a.s. ten 12 uur. Beden overleed onze geliefde Broeder, Beliuwdbroeder en Oom, de Heer JOHAN GOTFRIED MARTIN in deu ouderdom van 73 jaar. P. MARTIN. J. C. MARTIN- DE BISSCHOP. P. MARTIN Jr. A. E. W. MARTIN- VAN BOMMEL. A. MARTIN. F. W. MARTIN. J. J J. MARTIN—OTTER. Haarlem, 24 Juni 1912. Hiermede betuigen wij aan Vrien den en Bekenden onzen oprechten dank voor de vele blijken van belang stelling ondervonden bij het overlij den van onzen geliefdon Echtgenoot en Vader. Wed. M. J. PLANTJE en Kinderen. HUWELIJK Een jonge weduwe wenscht in ken nis te komen met een fatsoenlijken werkman. Br., no. 34392, bur. van dit blad. Een net R.-K. meisje zoekt een nette VrtiENDIM 19 20 jaar oud, in het bezit van een fiets (geen dienstbode). Br., no. 34398, bur. van dit blad. Een Juffrouw de middaguren vrij hebbende, zag deze gaarne bezet, door te wandelen met bejaarde Dame of met kinderen, "r., no. 34401. bur. van dit blad. R. K. Burgerjuff. ouw r., voor de huish. in een winkel zaak Br. fr., met opg. v. leeftijd en refer., onder lett. R., VAN DER LIN DE s Advert. Bureau, Hillegom. Mevrouw WENTHOLT-IIOEKSTRA, Spaarne 71, vraagt terstond een een voudige, flinke Kinderjuffrouw Duitsch of Hollandsch. Wordt gevraagd een nette Winkeljuffrouw van goede getuigen voorzien, niet bo ven de 20 jaar, in 't Paraplu iemaga- zijn van N. H. BRAAKENBURG, L. Voorstraat 43, tegenover de Anegang. Eenvoudige juffrouw zag zich gaar ne GEPLAATST als HUISHOUDSTER of assistente. Uitstekende getuigen. Prol Godsd. Haarlem of omstreken. Br., no. 34390, bur. van dit blad. Er biedt zich aan MEISJE voor de huishouding en voor kinderen. Brieven, onder nummer 34338, aan het Bureau van dit Blad. Mevrouw QÜARLES VAN UFFORD, Groote Houtstraat 115, Haarlem, ver langt met Aug. of Sept. een bekwame, degelijke Keukenmeid P. G., boven 22 j. v. g. g. v. Gevraagd tegen Aug. een bekwame Keukenmeid die genegen is ook huiswerk le ver richten, loon f 150, waschgeld ƒ26; muts en wasch vrij, v. z. g. g. v. Br., no. 343S3, bur. van dit blad. Mevrouw ADAMS, Stolbergstraat 14, vraagt met 1 Augustus een goede Keukenmeid Zandvocrt Direct gevraagd een net WERK- ME'SJE, tegen boog loon. Adres te vernemen bij don Agent van dit blad, Nieuwstraat 2. Mevrouw D. MEYER, F.in'denhout- •irant 27, vraagt per 1 Aug. een net Meisje v. g. g. v. Loon 1130, waschgeld 26. Aanmelding 's avonds vóór half 9 uur. GEVRAAGD >en Meisje. P. G., \oor de morgen uren. Rm maatraat 10. Mevrouw RASCH, 30 Kenaupark, verlangt met 1 Augustus een DAGMEISJE P. G., niet onder 15 jaar, good kun nende naaien en stoppon. Gelegen heid tot opleiding als tweede-meid. Aanbieding 's avonds na 8 uur. Terstond GEVRAAGD een net DAGMEISJE bii Mej- A. MON'TAUBAN, Jansstraai 24. boek Ridderstraat. GEVRAAGD EEN FLINKE DAGMEID GE VRAAGD. Loon 2.50. Café Höoimarkt 14. Mevrouw OUDSCIIANS, K!eine_ Houtweg 21, vraagt mti 1 of 15 Aug eeno nette DIENSTBODE die goed kan koken en werken en v. v. g. g. Hulp van een dagmeisje tot 5 uur. DIENSTBODE egene ziekte der tegenwoordige wordt tegen half Aug. gevraagd: een net Dienstmeisje. Loon 120, wasch geld f 26. Aunmelding 's avonds na 7 uurBaan 9 b. GEVRAAGD fi FIJN- en een PLATS 11UJKSTER Adres Yv. KONING, Bakonesser- gracht No. 7. Strijkster GEVRAAGD, voor de gehcele week, zomer eu winter vast. Mej .BELLEN, Roosveldstraat 57. DAGMEISJE GEVRAAGD, boven de 15 iaar, in klein gezin. Adres Santpoorterstraat 1 M, na bij Verspronckweg, Kleverpark. Wegens ziek te der tegenwoordige wordt een helder DAG.tlEISJE voor geheeld dagen gevraagd, leeftijd 16 a 17 jaar. Aanmelding 's avonds na 7 uur, Bilderdijkstraat 32. Terstond gevraagd voor vast werk een flinke BOVEN-DROOGS TtR Loon o. p. vv., eu een Jongen om te spoelen .Stoom-Wasscberij „Ko ningstem" Z. B. Spaarne 18-20-22. GEVRAAGD een net DAGMEISJE Adres Kleine Houtweg 25. AankomentieMe sjes oor de Drogerij gevraagd. Eerste Haarterosche Stoomwassche- rij. M. J. VAN LEUVEN, Komper- s in gel 58. Er wordt gevraagd tegen Augustus een flinke DAGDIENSTBODE niet heneden de 18 jaar. Adres Mej. V. d. VAART, Sneuredamstraat 34, Haarlem. Meisjes gevraagd jor de plak -en mangelkamer Stoom-Wascliinrichting ,,'t Spaar ne', Zuider Buitenspaarne 176. GEVRAAGD een bnaope Dagdienstbode niet beneden 16 jaar voorzien van goede getuigen, loon ƒ2,50. AdresGroote Houtstraat 105. Terstond GEVRAAGD: flinke Dagdienstbode Zor.dagsvoorm. 10 uur vrij. Kruiswosc 46. GEVRAAGD: een flinke Day dienstbode tegen hoog loon. Zondags na 2 uur vrij Liefst P. G., v. g. g. v. Adres Leidschevaart 130. GEVRAAGD oen net Meisje, voor het verrichten van huiswerk, van 'smorgens 71/2 uur tot 12 1/2 uur. Vrijdags den ge heel en dag. Br., no. 3-4378, bur. van dit blad. GEVRAAG door omst., tegen Aug., een net 2de- Meisje, niet beneden 22 jaar, zelfst. kunnende werken, tafeld. en strij ken, loon 120, waschgeld f 26 muts en wasch vrij, v. z. g. g. v. Br., no. 34382, bur. van dit blad. llaarl. Coöp. Diner-Varoeniging (Coöperatieve Keuken). Terstond GEVRAAGDeen Net Meisje niet heneden 16 j ar, voor aardap.- schillen en groenten schoonmaken. Loon 3 per week, roet vollen kost. Zor-dags vrij. Aanmelding Vrijdag middag a.s. om 12 uur, Klokhuis plein 13 x-ood. Er biedt zich aan een net MEISJE, 20 jaar, als gezel schap bij een oude of hulpbehoevende Domo. Br., no. 34385, bur. van dit blad. Tweede-Meisje P. G.. zeer goed kunnende verstel len. mazen, strijkeu en tafoldxenen. Loon 1130 met verhooging, wasch geld en verval. Br., no. 34348, bur. van dit blad. Meid-Alleen Met 1 Aug. gveraagd een nette Dienstbode ,goed kunn. koken en -wer ken, niet beneden 25 jaar. Loon ƒ130 en 26.waschgeld. Mond. get. ver- eischt. AdresMevr. ROER, Ver- spronckweg 3. VRIENDELIJKE UITNOODIG1NG tot bijwoning van don BAZAR, die 27 en 28 Juni ten bate der Ver. Zuster- hulp gehouden zal worden te Bloemen daal. Villa „Benvenuto." Mevr. BOISSEVAIN—SELTKAMP, Pres. Afd. Bloemendaal, en Mej. N. A. B1ERENS DE HAAN, Pres. Afd. Haarlem. Net Meisje gevraagd, voor huis- en eenig loop werk. Loon 1,25 en vollen kost. Adres Schouwtjeslaan 19. Noodhulp b. z. a. 1 of 15 Aug., bekw. Keukenm Ook wel als kookster of Tweede-m. g. k. naaien. Brieven onder No. 34356 Bur. llaarl. Dagblad. GEVRAAGD een R. K. Meisje, om 2 kindoren naar school le brengen en tot 12 uur eenige huiselijke bezigheden te doen, leeft. 16 jaar. Aanbieding 's avonds na 7 uur, V'erspronckweg 17, bij den Scho tersingel. GEVRAAGD een flink MEISJE, voor halve dagen, dat reeds gediend heeft. Adres te vernemen aan het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD Augustus, in oen gezin var. twee personen een nette ülËnoi aUDE n:et boven de 25 jaar. Zelfstandig helder werken en een burgerpot sma kelijk kunn. koken. Hoog loon, ver val en vacantia Liefst van buiten. Br. spoedig, no. 34376, bur. v. d. bl. Wegens ziekte der tegenwoordige vraagt Mevrouw DE REEDE, 2de TIassclaerstraat 4, terstond cene EMEMSTBGOE voor den dag of voor dag en nacht. Met Aug. gevraagd een nette DIENSTBODE iv. g g. v.j en voor direct oen nette, jonge Werkster, van 'sm. 7 tot 11 en Zaterdags lot 4 uur, loon ƒ2.50 p. Adres Nieuwe Gracht 15. Mevrouw VAN LEDDEN HULSE- ROSCH—VERWAERT, Kleverlaan 47. Bloemendaal, vraagt, wegens hu welijk der tegenwoordige, tegen 1 of 15 Augustus een eenvoudig Meisje als DIensibode-alleen Ilulp een-er werkster. Liefst P. G. Loon naar bekwaamheid, 26 wasch geld Wegens afwezigheid brieven te adresseeren naar Culemborg. In een eenvoudig gezin direct GE VRAAGD: een flinke Noodhulp, loon ƒ4.50, voor nacht en dag. Br., no. 34337, bur. van dit blad. DIENSTBODE Gevraagd tegen hoog loon in een nette zaak een flinke Dienstbode, goed kunnende werken. Brieven onder No. 34371 Bur. llaarl. Dagblad. Mevr. VAN NIFTRIK, Verspronck- weg 2, vraagt met Aug. een fl' ke DIENSTBODE ,goed kunnende koken en netjes wer ken v. g, g. v., 's morgens hulp van een dagmeisje. GEVRAAGD een Fijnstrijkster voor 3 a 4 dagen in de week. Gen. Cronjéstraat 26 R. HAAARLEM. Bij bovengenoemd bedrijf kan ge plaatst worden een voor den techuisciien dienst. c>p een salaris van ƒ800—ƒ1000. Hiervoor kunnen in aanmerking komen teeko- naars, dio in de werktuigkunde en do cli-ctro-technick zijn werkzaam ge weest. Sollicitatiebrieven met inlichtingen omtrent tegenwoordige en vroegero betrekkingen, te richten aan de Di rectie van bovengenoemd bedrijf vóór 1 Juli a.s. Zij, met wie eene persoonlijke ken nismaking wordt verlangd, zullen een oproeping ontvangen. Aank. Boekbinders kunnen terstond geplaatst worden bij J. N J. HOOGEBOOM. Groot Heilig land 77. Sohilderiessen Dame vraagt van -Dame les. Brieven met opgave van prijs onder No. 34365 Bur. Haarl. Dagblad. door Leeranr a 50 ct. Brieven onder No. 34373 Bureau Haarl. Dagblad. BakKersjongen gevraagd, met beneuc., ,i jaar. Loon ƒ7.— per week. Spaarnwouderstraat 53. Banketbakkerij Een nette Jongen gevraagd of Leer ling. bij N. ZAAL, Frans Halsstr. 54. Terstond gevraagd een Smidsknecht bekend met hoefbeslag vereischte. CORTIE. Gasthuisvest 15. Smidsknecht gevraagd oi liinke Aankomeling, bij G. JANSEN, HENDRIKS, Smederij ei> VVagenmakerij. L. Poellaan. Nette weduwe VRAAGT nette Wasschen aan huls ook voor dienstboden. Brieven, onder nummer 34460, aan het Bureau van dit Blad. Bijverdienste Net persoon. 6 a 7 uur per dag vrij zijnde, zag die gaarne bezet met huis werk onverschillig wat. Goede hand schrijvende. Brieven ouder No. 34368 Bux. Haarl. Dagblad. Stokers gevraagd ad. lijn Haarlem—Alkmaar der N. Z. IL Tr. Mij. Beginsalaris /4 20 p. w Zich aan te melden bij den werk meester te Velsen. Eer. netto Weduwe vraagt Wassjhen aan huls opgemaakt of droog thuis, Ook kin- der- of dienstbodenwasschen. Br., no, 34397, bur. van dit blad. Net Persoon met veel vrijon tijd, zag dien gaarne bezet met schrijfwerk. Brieven franco, No. 34387, aan het Buieau van dit Blad. Een nette vrouw vraagt Wasschen aan huis Ook diensi.üjdcn- en k.i.dciwasschen Br., No. 34353 Bur. Haarl. DagbL Jongmensoh gevraagd, niet jonger dan 18 jaar, v. broodbezorging en andere werkzaam heden. Aanvangsalaris ƒ7.— per w. Br., No. 34349 Bur. Haarl. Dagbl. Zo Modiste Er biedt zich aan wegens bijz. om standigheden een 2e-Modiste, van 1 Juli tót September liefst in Haarlem. r., No. 34354 Bur. Haarl. Dagbl. Costuumnaaister Wordt irevruagd een liuisiinaislc die bekwaam is eenvoudige Costumes te kunnen maken. Br. fr. onder N' 34361 Bur. Haarl. Dagblad. Fl nk Persoon gevraagd voor broodbezorging, van 's morgens half 5 tot 10 uur. Loon ƒ6.50 per week. Zonder bijbetrekking onn. te sollicitecren. Brieven onder No. 34372 Bur. Haarl Dagblad. Knipperij Wordt gevraagd eex> nét Meisje ter opleiding. Adres Korte Veerstraat 2-4-6. Op de Sigarenfabriek van J. H. B WESSELINGH, Kruisweg 25. kan een aankomend GEPLAATST worden. Nette Vrouw biedt zich aan voor 1 of 2 dagen in de week, geen Zaterdag, omtrek den Hout. Blieven onder No. 34358 Bur. Haarl. Dagblad. Bakkersknecht Een bekwame KNECHT gevraagd goed deeg- en bankwerker en gene gen eenig loopwerk te doen. Van goe de getuigen voorzien, bij W. BERKE MEIER, Meesterlottelaan. Zandvocrt Er biedt zich aan een nette Werk vrouw, van 9 tot 2 uur. Adres te ver- ieu bij den Agent van dit blad, Nieuwstraat 2~ Er biedt zich aan een knappe, jonge Werkster, van g. g. voorz. en ook voor Zandvoort en Aerdenhout. Brieven onder No. 34357 Bur. Haarl. Dagblad. Tu'pen.-elsters gevraagd, door de N. V. voorh. ANT. ROOZEN ZOON, Houtvaart, Over- Werkster Een flinke, jonge WERKSTER GE VRAAGD. Jansweg 47, hoek Parklaan. Er biedt zich aan een nette, jonge, ongehuwde Werk ster liefst voor de morgenuren. Brieven, onder nummer 34384, aan het Bureau van dit Blad. DIENSTBODE Met 1 Augustus gevraagd een flinke R. K. Dienstbode, van goede getuigen voorzien. Gierstraat 29. Werkster GEVRAAGD een nette Werkster, 'ooi Donderdag- en Zaterdagmor gen. Zich le vervoegen Anegang no. 10. GEVRAAGD tegen 15 Juli of 1 Aug. e-on nette Dienstbode, bij de firma KUIPERS, Oude Groenmarkt 26. Er biedt zich ?an een jonge Werkster, alle middagen vrij, behalve Zaterdag. Ook niet on genegen kantoren schoon te houden. Br., no. 34386, bur. van dit blad. Gevraagd uict Augustus in klein ge zin, een R. K. Dienstbode Br., No. 34375 Bur. llaarl. Dagbl. GEVRAAGD een flinke DIENSTg©19E voor terstond, geheel zelfstandig kunnende werken, tegen flink loon, v. g. g. v. Groote Houtstraat 29. Boekhouden Privant-ondorwijs aangeboden in Boekhouden en Handelsr. Opleiding voo" examen k f3.50 p. ra. Br., no. 34388, bur. van dit blad. Gevraacrd een flinke Loopjongen goed kumieuue fietsen, ..et onder de 16 jaar. Tevens een van 14 a 15 jaar. Zich te vervoegen Zijl weg 88, Haarlem P. HEYMAN, Leidschestraat 25 rd Behanger. Stoffeerder en Beddenma- ker, vr -*t terstond een Zich le vervoegen tuss. 12 en 2 uur. Jangen gevraagd Ter Drukkerij van de Firma RUIJG- ROK Co. is ge'egenheid tot plaat sing van een netten JONGEN. Loop:ongen Gevraagd een nette Jongen, van 7 tot 12 uur. die fiets Uaji rijden. Kïnderluiissingel 52. Pakhu sknecht Gevraagd gezonde, flinke jongeman, leeftijd circa'20 jaar, Sollicitatiên wor den ingewacht 's morgens tusschen 11 en 12 uur, NOë en Co., Bakenesser- gracht 83. een bloemistknecht gevraagd, goed bekend niet onder houd van tuinen, en een LEERLING, beiden voor vast werk. Adres: J. M. RARNHOORN, Bloemist, Zijlweg 7, Overveen. H. H. Grossiers Iemand .die een kruideniers- grutferszaak wil beginnen, weivscht prijsopgaaf. Br., no. 34380, bur. van dit blad. H. H. Coiffeurs Th. B. FIELMICH, Anthoniestraat 50, vraagt voor spoedig een nette Leerling of 2de Bediende. H. H. Barbiers GEVRAAGD: een nette LEERLING of'INZEEPER. Adres L. VAN DE VEN. Zutder straal 8. GEVRAAGD: een haltwas Meubelmaker Zuid orst raat 33. Terstond een Bleekersfrnnen EEN NETTE LOOPJONGEN gevraagd. Tevens oen netto LEER LING, die in T barbiersvak grondig w'l opgeleid worden. Adres: P. v. <L BUNT. Oranjestraat 70. Krullenjongen gevraag, bij KAUB en B1KHBOOM, Esseusirant 27. Aanmelding 's avonds Nette Jongens gevraagd, steendrukkerij Y 1*)R N HOUT VAN SLIJYTERS, Rnkenessergracht 3, Haarlem. Flinke Jongens leeftijd 10 jaar, kunnen terstond ce plaatst worden op de W erf Neerlan- dia te Schoten. Een flinke Loopjongen gevraagd, die goed knn f-'- >én, bij TL KOSTER, Lange Veerstraat 10. K03T EN INWONING Aan net persoon, z. b. o. h., Kost cn Inwoning aangob., niet gebr. v. vrije siaapk., 6 gulden per week, alles in begrepen. Netten stand. Adres Bureau van dit Blad. Nu of later kunnen nette Commensaals geplaatst worden ïu een gezin zonder kinderen, omtrok Houtpoort. Te bevragen bureau van dit blad. AANGEBODEN 1 Aug., aan Dame. li b. d. h. h.Ka mer en alcoof, indien gewenscht niet gez. huis, vorkeer Ook gel voor leer lingen van scholen van 12—1.30 uur huu koffieuurlje door te brengen, om trek KI. Houtweg. Br., no. 34350. bur. van dit blad Een bejaard Heer zoekt met 15 Juli te Schoten bij een kinderlooze fami- lia: KOST EN INWONING met vrije siaapk Prijs 5 50 p. week. Br., no. 343G2, bur. van dit blad. Kost en Inwoning gevraagd, door een Juffrb. b. li. h., in een gezin zonder kinderen of bij Wed., liefst omtrek Station. Brieven onder Nu. 34333 Bur. llaarl. Dagbl AANGEBODEN op zeer netten stand vijf net gemeub. frissche Slaapkamertjes a 1.50 per week, tevens een nette Zitkamer of Zit-Slaapkamer met of zonder pen- sion. Adres Frans Halsstraat 25. Inwoning, In 't centr. van Haarlem woont bij een Dame een schooljongen van 9 j., met. desk. toezicht op tiet schoolwerk, eu is nu gelegenh. t->t plaatsing van nog 2 jongens v. oinstr. gel. leeft Prima ref. Br. fr. No. 34339 Bur. Haarl. Dagblad. Een nette Jongen gevraagd, 14—15 jaar, voor loopwerk en verdere opleiding in den winkel. Adres STEPH.' WENNEKES, Schoenmagazijn, KI. Iloutstr. 21. Terstond gevraagd een flinke JONGEN, 16 17 jaar, goo i kunnende fietsen en van goede getuigen voorzien. Adres: P. RUTTE, Bloemendaal. Een flinke Jongen GEVRAAGD, i-.i de Meubelmakerij, bij P. v. TIIIEL Grcote Houtstraat 101. Aardbeienplukkers gevraagd tegen hoog loon, bij 11. VAN DUIN, Middenduin, Santpoort. Nette Jongen Kleermakerij Gevraagd: een nette JONGEN, voor Gevraagd een Halfwas en ecu Leer- eenig loop- en winkelwcrk. ling. Adres te vernemen Bureau van Adres Schoenwinkel IIOOGEN- dit blad. I BOSCH. L. Veerstraat 23. In een gezin zonder kinderen netto Commensaals gevraagd, ook voor 2- vrienden. Go- bruik van vrije slaapkamer. AdresZoetestraat 32. Kost en Inwoning AANGEBODEN voor netten Commen saal met vrije slaapkamer. Damstraat 16 rood. PENSION Gedeolt. gem. kamers met volledig pension aangeboden, 1 90 of 100, naar keuze der kamers. Houtplein 22. Een Juffrouw op leeft-, vraagt een ongem. Kamer te huur, omtrek Bolwerk. Brieven on der No. 34396 Bur. Haarl. DagbL Gevraagd een net Slaapkamertje omtrek Kleverpark of Station. Brieve» No. 34-102 Bur. Haarl. Dagblad.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 3