JAC. LUMP, IÏÏprÜTI^ IiMmedeiT De Spaarne=Bank. Gewijde Muziek Antiquiteiten Vliegenvangers. RAMEH (Bravodzn.r) Pianino's G. VAM HQOTEM, Bekwame Taillewerkster, Aankomende Taillewerksters Loopmeisje gevraagd JOH. W. OTTER-VAfS ZETTER flink© Jongens MODERN BENEDENHUIS NASSAULAAN 1. Werk- of Bergplaats Ter Overname aangeboden Gebruikte Handwagen §t§lwi©ien Solozang-Cursus ZANDAARDAPPELEN Helder wasschen. AiasterdainsGheVaartlS-lS KUNSTHANDEN BRONGEBOUW. 24 Barteijorisstruat 24 Heerea Onderkleediag. sr TH. SEREENS, ORGELS WirmcBstlnil 16. PJIIB10K J. J. KRUI JFF te Santpoort Hleuwe DÖ1TSEME ts buur vaa af f 4.— per maaoi G. O TT O, Jansstraat 51. Groots Kerk te Haarlem. LEDEHW^REH Buitengswons Uitvoering KEG® 3 JULI. 's avonds 8 uur Kapitaal f500.000. Geplaatst en volgestort f250,000 Gr. Markt 23. Tel. 1386 Viper-Flysac- en Volks L. J. FAASE Grossier, KI. Houtstraat 73 WaseU Strijkinrichting G. H. YAN MALEN. Verhuizingen en - Transporten - Wordft gevraagcJ voor terstond te Zandvoort, een een voudige JUFFROUW, liefst middelbaren leeftijd, voor behulp in het huishouden en den winkel gedurende de zomermaanden Aanmelding: Mej. J. W. JOREN, Kerkstraat 35, Zandvoort. en een by Op de Cacao- en Chocoladefabriek der firma DROSTE Co. Veerpolder 25, kunnen direct eenige geplaatst worden. t® huur, prachtig ingericht, 6 kaniers, serre, keuken, zolder, tuin. Bloemhofstraat 11. Voor Spotprijs ter overname aangeboden een groote Brood- en Koekbakkersinventaris, te vens bakkerij te huur. Glasblazer straat 20. TE KOOP een uitstekende Schoenmakersmachi ne. Prijs 15.Te zien Leidsche- i'aart 20. Een goed gevestigde Sigarenzaak annex pension, ook afzonderlijk te koop. Br. ond. no. 34395 hur. v. d. bied. Dames Sshrijfbureau Mooi, gebruikt, mahonieh. Schrijfbu reau te koop a 12.prachtig, nieu' modern eiken Schrijfbureau a f 25.- Te zien Brecstraat 152. TE KOOP een goed onderhouden Kinderwagen met 2 duwors. Holsteinstraat 21 zw. Zandvocr - Te koop Mooie Kippen, aan den eersten en tweeden leg. Adres te vernemen hij den Agent van dit Blad, Nieuwstraat 2. Te Koop gevraagd eer. Kinderwagen, netjes onderhou den, en in goeden staat. Brieven, onder nummer 34366, aan hot Bureau van dit Blad. VERLOREN een zilveren Broche, met Juweelen. Terug te bezorgen tegen belooning. Zijlstraat 65. Verkcoploksal VERKOOPING TE HAARLEM, op DINSDAG en WOENSDAG 2 en 3 JULI 1912, des morgens te 10 uur, ten overstaan van den Notaris D. W. VAN NIEKERK. J. J. C. SARLET, Makelaar, zal ver koopen: waarbij Eikenh. EetSiamer-Amcublonisnt, Eikenh. buffetten met marmeren bla den, Mahonieh. kabinet met snijwerk, stijl Louis XVI, Mahonieh. porselein kast, Mahonieh. en Notenh. Linnen kasten, Toilettafel, Kanapé's, stoelen en fauteuils, ledikanten, wasc-h- en nachttafels. Bedden, matrassen, de kens, glas- en overgordijnen, vloer- kleeden en karpetten. Spiogels, pen dules, gravures in lijsten, gaskronen, hanglampen en ornamenten. Aarde werk, waarbij uitgebreide eetservie zen, porselein, kristal en glaswerk, koper- en ijzerwerk, keukengereed schappen, cilindermangel, enz. Voorts: Goud en Zilverwerk. Bezichtiging Maandag 1 Juli van 10 tot 4 uur. Terstond gevrasgd door een R'.-K. Juffrouw, klein Bene den- of Bovenhuis, of twee kamers met keukentje, liefst omtrek Zijlstraat of Oude Gracht. Huurprijs 3.50 of 3.75 por week. Br., no. 34374, hur. van dit blad. TE HUUR een net gemeubileerde Slaapkamer. Ged. Oude Gracht 132. GEVRAAGD net Café-Biljart, liefst op een dorp een burgerbestaan opleverend. - Brieven, met uiterste prijsopgaaf, No. 34369, bur. van dit blad. Een Winkelhuis te huur gevraagd, liefst hoekhuis, ge legen te Schoten of Amslerdamsche buurt. Brieven Zoet'estraat 40 rood, Haarlem. Café-Biliard ter overname aangebeden, zoo spoedig mogelijk, tegen inventarisprijs ruim huis en goeden stand. Br. fr. onder No. 34379 Bur. Haarl. Dagblad. TE HUUR een Bovenhuis, 3 kamers en keuken, zolder met kamertje. Delftstraat 6. Te bevragen Kleverlaan 11a hoek Kin- heimweg. TE KOOP 10 Konijnen met flink Hok, voor bil lijken prijs. Adres Goetzeestraat 28. TE HUUR, ruim en droog, aparten ingang, f 1.50 per week. Adres .- Pieter Kiesstraat No. 2. TE KOOP een fijn Dameshondje. Leidschevaart 252 zwart. TE HUUR een vrij Huis in de St. Anthoniestceg, van alle gemakken voorzien, 1.80 p. week. Te bevragen: Gcd. Oude Gracht No. 114. Herdershond te koop, teef, 11/2 jaar. JOH. J. LUB BERS, Heerensingel. Beste Waak- of Trekhond te koop. Adres C. BOSMAN, Bakke rij „De Toekomst", LJmuiden. TE HUUR een Werk -of Bergplaats, groot 10 bij 6 M., en gelegenheid voor kayen- berging. Oranjestraat 78. Herdershonden te koop. zes weken oud. JOH. J. LUBBERS, Heerensingol 129 M. TE HUUR vrij Huisje. Ravesteeg 10, f 1,70 p. w. Winkelhuis, Gierstraat 66, 7.— p. w. Te bevragen Sophiastraat 7. Te Koop gevraagd twee Gaslampen, éénpits. Franco brieven onder No. 34389 Bur. Ilaarl. Dagblad. TE HUUR gemeubileerde Slaapkamer 1,75, di to klein slaapkamertje, 1,25 per week. Adres te vernemen Bureau van dit blad. een goed onderhouden Promenadewa- gen. Adres te vernemen Bureau van dit blad. Ta huur Wilsonspleln een lief Benedenhuis met grooten turn Desverlangd direct te aanvaarden. Adres te vernemen bij de firma A. VERNOUT, Boekhandel, Warmoes straat 10. TE KOOP een Promertadewagen en een eikenli. Kinderstoel, beide in zeer goeden staat Adres te vern. Bur. Haarl. Dagbl. TE KUUR GEVRAAGD Weduwe met dochter vragen een nette Kamei^te huur, van alle gemak ken voorzien, liefst in het centrum der stad. Brieven onder No. 34399 Bur. Haarl. Dagblad. te koop aangeboden, zeer geschikt voor broodbakker of kruidenier. Adres Gen. Cronjéstraat 158, Schoten Te Koop aangeboden een beste, platte 4-wielige wagen Col- lengs Patentassen en een 2-wielige llittenkar, in besten staat. Adres Parkstraat 12. TS HUUR voor 20 per maand, een vrij Huis, bev. 2 k. en suite, serre m. balcon, rui me vestibule, keldertje, keuken, voor- en achtertuin met schuurtje hoven 4 kamers met zoldertje, gelogen aan de Schalkburgerkade No. 89, 10 min. afstand v. h. Slation. op afbetaling aan alle solide perso nen. Geheimhouding verzekerd. Br., no. 21878, Bur. van dit blad. Klooi Winkelhuis TE HUUR. op een der beste standen van Haarlem, vlak bij Gr. Markt. Huurprijs 700. Brieven onder No. 34391 Bui-. Haarl. Dagblad. TE KOOP een mooi Heerenrijwiel, merk Meteor, nieuwe binnen- en buitenbanden en vrij wiel, met rem. Spotprijs ƒ14. Beeksteeg 5. TE HUUR een prachtig Bovenhuis met aparten opgang, bevattende 3 kamers eii sui te en keuken, ruimen, beschoten zol der, 3 slaapkamertjes en badkamertje, gelegen Spekstraat, uitzicht Groote Markt. Huurprijs f 275 por jaar. Adres te vernemen Bur. Haarl. Dagblad. Jongensfiets te koop gevraagd. Brieven met opgaaf van merk, prijs enz., onder No. 34377 Bur. v. d. bl. TE HUUR een vrij Huis, zeer geschikt voor wasch- en strijkinrichting, gelegen aan de Brouwersvaart. Te bevragen Anegang 32. Damesrijwiel slechts 2 in. bereden, terstond wegens bijz. omstandigh. over te nemen. Zijhveg 100 rood, boven Sierkan. Rijwielen ts koop Een officier, thans met verlof, die spoedig weer vertrekt, biedt aan een eerste klas Dames en Heerenrijwiel, lederen kettingkast, luxe remmen, gekost 190, nu 39. Ze zijn te zien tot 1 JuliSchagchelstraat 9. TE HUUR vrij Huisje, 2,10 p. w. "Benedenhuis f 2,25 Bovenhuis 2,25 p. w. Voor kamer f 1.25 p. w. Te bevragen bij P. A. VERBERNE, Brouwersvaart 72. Ta koop gevraagd een of twee solide burger woonhui zen op netten stand (geen Schoter kwartier) voor geldbelegging. Fr. brieven met opgaaf van prijs en jligging onder No. 34334 Bur. v. d. hl. TE KOOP een uitstekend Rijwiel, met nieuwe binnen- en buitenbanden, voor den spotprijs van 17.50. Nieuwe Spaarn- w ouderstraat No. 7.. f 6500 govrasrgd als le Hypotheek van particulier op nieuwe en degelijke Huizen, met rui me overwaarde. Brieven onder No. 34393 Bur. Haarl. Dagblad. Ambtenaar vraagt I 300 ter leen zonder borg en zonder levensverz., a 6 pCt. Af te lossen in drie termijnen 1 Sept. '12, 1 April en 1 Oct. '13. Fr. br. No. 34394 Bur. Haarl. Dagblad. door een Zangeres. Stemvorming, Ademtechniek, Uitspraak en Voor dracht. Leergeld 10.per 3 maan den. Privaatles 2.50 per lesuur. Br. onder No. 29352 Bur. Haarl. Dagbl. te Heemstede op Zaterdag 6 Juli 1912, des avonds te 6 1/2 uur op de tuinen van den Heer E. KERSTEN, aan de Zandvonrtschelaan, ten overstaan van den Deurwaarder LOUIS A. GLASER van (pl.m. 1000 Roeden) uitmuntend te veld staande EIGENHEIMERS en BRAVOs. Geplant op ongemest land. Dage lijks te bezichtigen. De DIRECTIE der AMSTERDAMSCÜE HYPOTHEEKOAHR te Amsterdam, bericht, dat de beta ling der 1 Juli vervallende coupons en losbare Pandbrieven zal plaats hebben te HAARLEM, bij da Neder!. Credietbank, Nieuwe Gracht 11. DAMES, die gesteld zijn op een heldere wasch, zenden brief kaart naar F. J. Stoom- Wasch- en Strijkinrichting, „Land en Vaartzicht" groot goed 4 ct., klein 3, 2 en 1 ct" a8chrfjf-. Eet-, Werkapparaten. INLICHTINGEN KOSTELOOS. Firma VAK BEHHEKGM, ZIJLTEST 7. ENGELSCH correspondentie en Conversatie. Bill, cond. Brieven ond. no. 34325 bur. van dit blad. Donderdag 27 Juni 1912 'a avonds 8 uur Groot Strljkconcorf door bet Haarl Muziekcorps Dir. Ch. P. W. KRIENS. Entrée niet Abonné's f 0.50. Telefoon ©59. M. In stille Burgerwoning, families of clubjes in Pension gevraagd. Aanbevelend, MECHELEN-WITTEM (Llmb.) VAN BREIWOLLEN enSAJETTEN mot 20 pCt. korting. QEZ. GORB5ERE Groots Houtstraat 136 GEBR. LLOYD Electromobil Landaulette, gut erhal- fü'r Droschkenzwecke sehr geëig- net, preiswert 'zu verkaufeii. STRöHER und ERDMANN. Düsseldorf. Special® Orgelhande! en Roparetfia-PfïrSohiing. Geheol vernieuwen. Vraagbaak voor Orgelrauzlek. Hecht alles wat gebroken is: Steen, glas, porcelein, been en hout; na ai- harding bestand tegen kokend water. Gaten in doorgebrande ijzeren potten en emaillo pannen kunnen met dit poeder gedicht en weder op het vuur gebruikt worden. Levering van proef- pakjes fr. p. p. bij vooruitbetaling a 20 cent per pakje, door Plano- en Orgolhande!, Concert-Bureau A. VERNOUT, Haarlem. VAN te geven door Mevrouw C. ENGELEN-SEWING, Sopraan, en de 1-Ieeren Chr. W. F. DE VOS, Tenor. JOS. M. ORELIO, Bariton, F. H. VAN DUINEN, Bas, LOUIS ROBERT, Organist. De bewijzen van toegang 50 cenê zijn dagelijks verkrijgbaar bij de Fir ma A. VERNOUT, Concertbureau, Warmoesstra'at 10. SB§7*"' Aan het Kerkgebouw zijn geen toegangsbewijzen of tekstboekjes verkrijgbaar. BIERBROüWE^EHlTSFABRSEr •T SPAARDE" HAARLEM. Spoedeischendo BUITENGEWONE ALGEMEEN® VERGADERING van Aandeelhouders te houden op MAAN DAG 1 JULI a.s., des voorna, ten 11 ure ten kantore der Vennootschap. NIEUWE GRACHT 98. Telefoon 2088. HAARLEM. Rekening-Courant, Credieten. Coupons, Effecten; Deposito's Incasseeringen, Wissels, Prolongation enz. enz. Verhuurt loketten in hare brand-en inbraakvrije kluis. koopt tegen den hoogsten prijs A. VAN 'T HOF, Engros verkoop bij Modern en volledig Ingerichte Kenrig werk; matige, maar vaste prijs. Brouwersvaart 50-52 Langendijkstraaf 32-34, zoowel Mnion aio bolton de stad Spaarnwoudereftraaft 23. Beveelt zich beleefd aan ln uwe gunst en recommandatie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 4