HAARLEM'S DAGBLAD. TWEEDE BLAD. WOENSDAG 26 JUNI 1912 Lansbury liet zich toen eindelijk door zijn collega's bewegen tot heen gaan en verliet hot Huis. Daarmede was het incident geëindigd. Dit de Fransche Kamer. Bij de behandeling van het wets ontwerp op de kiesrechtliervoniiing stelde de afgevaardigde Javat een amendement voor op art.. 2, strekken de om het departement te nemon als basis voor de indcclmg in districten. Minister-pres idént Foincaré vor- daarde, dat de regeering er op uit is de republikeinen zoo dicht mogelijk bij elkander te brengen. Het ontwerp kan geamendeerd worden, wanneer de voorstellen den kern manr niet raken. Wij achten aanneming van het electorale ((uoiient lk>reken<l naar hot aantal kiezers, absoluut noodig, zoo zei hij. Di uiibreiding der kiesdistricten zal ten voordeel zijn van allen en zal werking van hot electorale que- tiert vergemakkelijken. De minister stelde de bezwaren in hot licht, voortspruitend uit de al ie grc-ote afhankelijkheid der gekozenen van do kiezers. Hel. ligt niet op den weg van den afgevaardigde den arbeid der admi nistratie te storen door de verzoeken 0111 gunsten. Onze bedoeling was de kiesrecht- hervorming te doen dienen als lok- voor de administratieve hervor ming. Wij uenschen derhalve aanne ming van den tekst der commissie. De opstand in AlbaHië. Volgens .-en telegram uit Salonika is er te Monastic ten opstand onder de iniliiairen uitgebroken, die do rc- geermg in groote verlegenheid' brengt. Da inspecteur van het l'eger, die met êen specialen trein naar Mo nastir is afgereisd, vond de stem ming in het garnizoen zeer gevaar lijk. "et muitende bataljon, dat op ©enigen afstand van Monastir legert, is van plan zich tot den kunsten a te verdedigen. Het bataljon eischt de ontbinding van de Turk- .sc'ie Kamer en het uitschrijven van nieuwe en correcte verkiezingen; verder het aftreden van dc ministers Taiaat bev en D jaw id hey en van eenige leden van het centraal-comité der .long-Turken. De muiters drei gen met een opstand van hot geheele leger en een revolutie in Albanië. Discipline bestaat in het garnizoen ran Monastir niet meer. Iedereen Verwacht ct-oole gclw-urtenissen. To Alcssïo is tusschen de Arnauten ?n de Turksche troepen een ernstig sevecht geleverd, waarbij vele doo rn gewonden vielen. Do Arnauten 'hebben opnieuw alle telegraaf lijnen naar Scutari stukgesneden. e minister van Oorlog liet aan den inspecteur van het leger seinen, alles in het werk tc stellen om do rus* en. de gehoorzaamheid ouder de tir.:». a herstellen. Of hem dit zal gelukken Heden meldt een telegram officieel: „Een honderdtal Atbapeescho sol daten en een twaalftal officieren van het garnizoen te Monastir kwamen opstand. Ze zijn in hot, gebergte gevlucht." Zou men daaruit vooral uit liet vluchten moeien opmaken, dat de muiters al het onderspit ge dolven hebben"? Uit China. km verneemt uit Peking het vol gende over den algemcenen toestand. Do strijd tusschen de verschillende iliöke groepen om de overmacht in ministerie houdt aan. Het. schijnt, de invloed der ultra-radicale elc- ftten aan het minderen is, en dat de macht der conservatieve groep toe neemt. President Joean Sji Kni laat zich krachtig gelden, en hij zou door zijn invloed den gematigden vv.»l de overwinning kun: en verzekeren, maar hij is huiverig, de schroef te veel aan te draaien, want dat zou een breuk' tusschen Noord- en Zuid- China tengevolge kunnen hébben, er\ een aanwakkering kunnen zijn voor de separatistische beweging der Kan- tonr.eezen. Zondert men enkele sporadische opstanden uit. dan is het overal in den lande kalm: de overtuiging neemt toe, dat «Ie republiek thans hecht gevestigd is. Het volk verlangt enko' maatschappelijke rust en han delsvoorspoed. maar trekt zich van de politieke zaken heel woinig aan. Dr. Soenjatsen is in Sjanghai aan gekomen uit Hongkong; hij houdt zich bezig met do besturleering van liet Chineesche spoorweg-vraagstuk. Dr. Woeti».gfa.ng wordt veel ge noemd als waarschijn lij kor opvolger Tangsjaoji als minister-presi dent En men houdt het ©r voor, dat hij de benoeming zal aannemen, in dien die hem wordt aangeboden. Allirlii. UIT DE OOSTENRIJKSCHE KAMER. Du Kamer heeft de eerste 40 artike len van de legérwet aangenomen, waarcuidea' de bepaling, waarbij de uitbreidingen van het contingent voor de eerstkomende twaalf jaren werden vastgesteld en het artikel, waarbij de diensttijd voor de infan terie wordt bepaald op twee jaren, vor.r de bereden troepen op drie jaren en voor de oorlogsmarine op vier jaar DE PRESIDENTSVERKIEZING. IN AMERIKA. De democratische conventie heeft Parker met 579 stemmen gekozen tol veorloopig president. Op Bryan wer- d"i 506 stemmen uitgebracht. Teen Parker daarop de Conventie wilde toespreken, ontstond er zulk e?n helsch kabaal, dat dc zitting voor en'rele. uren verdaagd werd. Binnenland ARRESTATIE GEBIT VAN RIJK. De Hollandsehe justitie moet, naar .,l)e Maasbode' vertelt, reeds voldoen de'aanwijzingen hebben gehad, waar de gebroeders Van Eijk zich ophiel den. alvorens van particuliere zij.ia de politie te Boston op het spoor werl gebracht. Of de Nederlandsche justitie van meaning was, dat de schuldigen reeds voldoende waren gestraft door de vrij willige ballingschap, waartoe zij zelf moesten besluiten en de treurige le vensomstandigheden, waarin zij dien tengevolge verkeerden, of wel, dat de groote onkosten 20,000 a 25,000 welk deze procedure voor den Nedcr- l.indschen Staat medebrengt, de aan leiding zijn geweest van een -verzo-k tot arrestatie af te zien, kunnen we ;n het midden laten. Hoe vriendelijk de gezindheid van liet publiek echter tegenover de ex- bankiers is, mag blijken uit de ande- deelirvgen, die liet blad van betrouw bare zijde werden gedaan, als zou een der crediteuren in Zeeland den .Minis ter van Justitie het bedrag hebben aangeboden, voor de procedure-Van Eijk'. noodzakelijk. NOTARIS A. H. J. SANDVOS. Te Amsterdam is in zestigjarigen oud ei dom overleden notaris A. H. J. Sand vos. DE HELDENDAAD VAN DE „MEDUSA".' Op 11 Juli 1013 zal het 50 jaar gele de zijn, dat het Nederlandsche Sjtflcmkorvet „Medusa", onder bevel van jhr. F. de f.acembroot-, hoewel blootgesteld aan het vuur van acht laiidbatterjjen en twee schepen Van deu Prins van Nagalo, zich na onge- v.-er anderhalf uur stöofflen in een feilen tegenstroom, een doortocht door dc straat van Simonoseki (Ja pan! wist tc bonen. Van de bemanning sneuvelden toen vier matrozen en weiden zeven, on- djr wie een adelborst, gewond. Nog zijn in leven van het, toenma lige Etat-Major de Keeren D. G. 15. Wolterbeek Muller en E. J- Hoos te 's-G rat cubage, II. de Jong te Rotter dam en L. C. Dühnc te Tetcringcu. NATIONALE KUNSTTENTOON STELLING. Het hoofdbestuur van den Neder- landschen hond van vereenigingen van den ha'ndeldrijveiiden en van den industrieelen middenstand heelt zich tot' den Minister van Binnenlandsehe Zaken gewend met verzoek, van rijks wege, door tot een bedrag van f75.000 deel ie nemen in bet waarborgfond: de totstandkoming te verzekeren van de nationale kunsttentoonstelling in 1913 te *s-Gra\ enhage, tot het hou den waarvan eenige hoeren het ini tiatief hebben genomen. Het hoofdbestuur wijst er op, dat de al of niet uitvoering van hel pk van grooten invloed zal zijn op het vrceindelingenbezoek bij gelegenheid van de opening van het Vredespaleis; dat hel terzelfder tijd en in hetzelfde gebouw bijeenbrengen van oene keur- verzaiüeling van de Hollandsehe kunstnijverheid uit de laatste 50 ja ren van groot belang zal zijn voor de ontwikkeling van dien nationalen tax van welvaart. Waar, als de regeering f75.000 gecff, het waarborgfonds, groot f 125.000, verder door particulieren zal worden volteekendwaar B. en W. van 's-G l aven ha-ge zeer belang- - rijken steun hebben toegezegd, en aar eindelijk dc entréegelden ten bate van het waarborgfonds zullen komen, zoodat een deel van dit fonds .vcci in 's rijks kas zal terugvloeien, .(Mzookt het hoofdbestuur dringend, Jo plannen van liet uitvoerend comi- der tentoonstelling van regcerings- vvl'ge tc sleunou, VROUWENKIESRECHT. Do Vereeniging voor Vrouwenkies recht heeft aan II. M. de Koningin 't folgendo adres gezonden: Mevrouw! Vernomen hebbende, dat bij Uwe Majesteit het voornemen bestaat voorstellen tot herziening der Grond wet des Rijks aan de Volksvertegen woordiging voor te leggen, en kennis genomen hebbende van het onvoldoen de advies dienaangaande uilgebraeht door do Staatscommissie ingesteld op 24 Maart 1910, neemt de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, goedgekeurd bij Kon. Besl. van 1 Aug. 1391, en ge wijzigd 19 Maart 1896, 15 Maart ISOi en 17 Juni 1909, de vrijheid zich tot Uwe Majesteit te wenden met'het eer biedig verzoek, dat het haar moge be hagen aan de Staten-Genevaal het j'StOl te doen, dat ook vrouwen voortaan door dc Grondwet kiesge rechtigd zullen verklaard worden. Immers als do moeders van het ko mende geslacht, als medewerksters bij aJlo daden van het tegenwoordige geslacht en als mede-erfgenamen van de kennis en kunst van vroegere ge slachten, hebben de vrouwen hetzelfde recht als de mannen op medezeggen schap in bestuur, regeermg, en sa menstelling der wetgevende licha men. Althans spreekt onze Vereeniging 't verflouwen uit, dat Uwe Majesteit niet wederom in een nieuw te maken rul wet, welke toch waarschijnlijk wel oen menschenleeftijd lang va- kracht zal blijven, een bepaling zal dulden, die alle vrouwen iu Neder land uithoofde van hare sekse van de uitoefening van' het kiesrecht uit sluit. Een dergelijke uitsluiting voor nog zoo geruimen lijd te handhaven, zou met het oog op de voortdurende toe neming van den arbeid der vrouw in den dienst der samenleving en in al lerlei beroepen onverantwoordelijk zijn. Onze Vereeniging dringt er mits dien bij Uwe Majesteit eerbiedig maar krachtig op aan, dat Zij rekening houdo met de veranderde tijdsomstan digheden, bij het indienen van het in uitzicht gestelde voorstel tot herzie ning van..de Grondwet des Rijks. TENTOONSTELLING IE SAN FR ANCISCO. Naar de N. R. Ct. verneemt zal het bezoek van de bijzondere Amerikaan- écho commissie ter bevordering de deelneming van Nederland aan de in 1915 te San Francisco te houden Panania-tentooiistelling, leiden tot de vorming van een Ncderlandsch comi té voor deze tentoonstelling met steun van regeeringswege. GEVALLEN. Gisteravond is het 9-jarig zoontje van den stoffeerder IL, te Gëertrui- denberg, van den walmuur bij dc Bergscho brug gevallen en een half uur later overleden. EERSTE KAMER. Gisterenavond bracht de Voorzitter in warme bewoordingen hulde aan 't overleden lid Mr. A. J. Kist, die sedert 1891 lid dier Kamer was en als man. d'O uitmuntte door eerlijkheid en plichtsbetrachting, at3 hoogst be gaafd jurist, om zijn bescheiden, werkzaam en verdienstelijk leven, ach ting en sympathie had verworven en iu deze Kamer een merkbare leegte zou laten. De - geloofsbrieven van hot nieuw benoemde lid, den heer J. T. Cremer, kwamen in en werden tot onderzoek ia tuinden eener commissie gesteld. Na mededecling van tal van inge komen stukken worden de laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen naar de afdcelingen verzonden, dio heden vergaderen. Donderdag te 11 uur komt de Ka mer in openbare zitting bijeen om de wijziging der Ind. Comptabiliteitswet en eenige anders kleine ontwerpen ie behandelen. TWEEDE KAMER. Dc motie-Tor Laan over de spoedi ge voorziening aan lokalen voor het lager onderwijs te Emmen, kwam gis teren opnieuw m stemming en werd met 48 tegen 21 stemmen (alle vrijzin- i igcu en socialisten stemden vóór, be halve do aanwezige oud-liberalen, de boeren Tydcman en Van Karnebeek) er worpen. I-lct wetsontwerp tot erhooging van Hoofdstuk V van 1912 is daarna zonder stemming aange- o m e li. Door den Voorzitter is nog een lan ge. lijst van wetsvoorstellen voorgel c- •II, o;> de afdoening waarvan de Re- jeering heeft aangedrongen. Daar onder zijn 't auteursrecht, de Maas concessies enz, zoodat, al wordt de Radenwet inet onverwachten spoed der afgedaan, aan een scheiding dei Kamer binnen enkele dagen niet to denken valt. Tenzij de Kamer, on danks den wensch der Regecring;zich tot afdoening van slechts een deel van 't lijstje laat vinden. Deswege zal weldra de beslissing komen. Gisteren is de Kamer door enkele belangrijke artikelen van dc Raden- wet heengekomen. De discussie was in art. 3 blijven steken. De heer Duijs handhaafde het amendement om de welstandsgrens voor 't kiozerscliap voor den Rand van arbeid en de verkiesbaarheid, op een naar omstandigheden te bepalen dag loon van 3.5(1 tot ƒ7, jn stede van ƒ2.50 tot te bepalen. Wilde de "Mi nister heel do omschrijving van „ar beider" en de uitzonderingen lot dc Ziekte-verzekering verschuiven, dan willen de socialisten hun amendement terugnemen. Maar Minister Talma was daarvoor niet te vinden en de hc-cr Nolens ontraadde 't ook. Toen :i'd 't debat dus vervolgd; de heer Patijn-beval ook zijnerzijds een alge,- meene verwijzing naar de Ziekte-ver zekeringswet aan en de heer Duijs wees op 't willekeurige van 's.Min. grens, in verband met de Invalidi teitswet en betoogde dat tal van ar beiders ten onrechte worden uitgeslo ten. De Minister betwistte dat. Lie den die ten platlelande ƒ15 en in dc steden 30 per wec-k verdienen, be hoeven voor de Ziekte-verzekering iet tc worden gedwóngen, zij zijn in staat zich vrijwillig te verzekeren. lien poging van den heer Patijn om do beslissing aan te houden en gele genheid te geven tot nader beraad over zijn meer algemeene formule, lisluktc. Zijn uiotio werd met 43 tegen 20 stemmen verworpen. Met een klacht van den heer Duijs over 's Ministers halsstarrigheid en vasthoudendheid aan w illekeurige cij fers, liep T debat over dit punt ten einde. Door don heer Patijn werd een toe voeging aan art. 3 voorgesteld, ten doel hebbende om hen, die in dienst zijn van een onderneming, die hen, volgens wet of bestuursmaatregel bij zkkto verzekert, bij deze wet uit te sluiten: Dit slóeg vooral op 't spoor weg-personeel. dat geenerjpi belang hebbende bij de arbeidersziekteverze- k. ring in t algemeen, derhalve ook buiten den kring van kiezers of ver kiesbaren voor de arbeidsraden moest blijven. De Minister had er in beginsel niet tegen al vond hij de uitsluiting van deze geschikte krachten voor de raden wel jammer; doch hij had tech nische bezwaren er tegen; om deze zoo mogelijk in onderling overleg weg te nemen, waarop de heeren Nolens en Duïjs mede aandrongen, werd do bed ssinfc tot heden aangehouden. In het algemeen wilde dc heer Pa tin: verder (en hij stelde daartoe nog een nieuwe alinea op art 3 voor) uit maken dat allen die wettelijk of ver plicht verzekerd zijn voor ziekte-uit- keering, bij assimilatie als arbeiders worden aangemerkt. Bij deze gelegenheid kwam weder uit ho© men zich in de war heeft ge bracht door de Radenwet vóór de Ziekte-verzekering te behandelen. De heer Van Karnebeek jauxnerde over, do heer Patijn had er berouw van en erkende dat men nu „theorc- tisch-hypothetisch©discussies voert, in do riesterijen zat, kurikatuurwet- ten maakt en „poppetjes leekeiit." Maar het moest wel men moet nu uitmaken wie kiezers en verkil baren zullen zijn voor de Raden van Arbeid. De Minister was er tegen om dat na le gaan bepalen. Door deze assln tie kreeg men geen homogen© groe pen. Daarenboven, als nu de Ziekte verzekeringswet de dienstboden op neemt onder de verzekerden, worden alle houders van dagmeisjes Me en verkiesbaar als werkgevers. Dat EEN KENNER. Wat zog je De reuk van mijn sigaar maakt jo onwel Neem nu niet kwalijk, maar als ik toch ©en kwartje voor ©en sigaar bet anil,' B Krijg je zeker 231/2 cent terug I - Waarom schrijft je „persoon- lijk" op d:o enveloppe? Ik wil dat 's mans vrouw <ïc-n brief leest. In mijn verzen vind jo het beeld va i mijn geliefde. B. Js zij kreupel? IIOE ZIJ 'T OPNAM. Mevrouw. Op 't bal, dat we over morgen geven, hoop ik, dat je eens flink je best zult doen, en bij alles zult meehelpen, Anna. Anna. Jawel, mevrouw, maar een ding heb ik u te zeggen: ik kan alleen maar do wals en de polka dan sen. Onze Lachhoek ontraadde do Min. Dat was altemaal nieuw en ging nu niet meer op. Dit ontkende de heer Dnys; 't was vroeger besproken. Als het nu maar van rechts kwam, zou de Min. er wel voor te vinden zijn... Er volgde nog eenig debat en toen werd de discussie over art. 3 beëin digd om lieden op 't aangehouden punt te worden voortgezet.. Dan vol gen de stemmingen. Over art. i werd niet gedebatteerd. Art. 5 gaf den heer Patijn aanlei ding voor een voorstel om daar waar bij een onderneming meerdere pa troons zijn slechts aan één het uitoe fenen van 't kiesrecht toe te kennen. een kort debat nam do Minister dit amend, over. liet art. weHtl daarna goedgekeurd, evenals art. 6. Art. 7 werd aangehou den. Tegen art. 7a had de heer Loeff ernstig bezwaar. Het bepaalt dat in zekere gevallen t te laat ingesteld beroep niet zal worden nïct-ontvanke- lijk verklaard als reclitens wordt aan getoond. dat dc belanghebbend© het niet eerder heeft kunnen doen. Dit ging toch geheel tegen onze procesor de in, een nieuw beginsel in onze administratieve rechtspraak word incidenteel ingevoerd. Spr. had' dit gaarne door den Min. van Just. :ien verdedigd en verzocht den Min. •an Landbouw het art. voorshands in te trekken. De heer Rink ondersteun de dit denkbeeld met warmte, maar de heer Duvs spoorde den Min aan om te volharden en nu eens niet aan juridische haarkloverij te hechten en liever te toonen dat. hij werkelijk iets democratisch wil doen. De Minister hield aanvankelijk stand. Hij vatte de beschouwingen van de heeren Loeff en Rink niet en was 't met den heer Duys eens. De verschillende sprekers hielden ech ter vol en toen eindigde de Minister met het art. maar in te trekken. Dat was t einde van do dagzitting. In do avondvergadering was een der meest belangrijke artikelen van de Radenwet aan de orde, namelijk artikel 8, regelende de samenstelling van do Raden van Arbeid. De Regee ring stelt voor aan het hoofd te plaat sen een ambtenaar-voorzitter e» voorts door de werkgevers en arbei ders een gelijk aantal leden te doen kiezen. Door^den heer Van Vuuren werd een amendement toegelicht van de zelfde regeling iu het artikel opgeno men voor de vervanging van leden, ook te doen gelden voor de vervan ging van den voorzitter. Van meer be teekenis was een amendement-Duys dat strekte evenals een amende ment Patijn, dat intusschen werd in getrokken dat de arbeiders 2/3, de werkgevers 13 der leden van deu Raad van Arbeid zullen kiezen. De heer Duys lichtte zijn amende ment breedvoerig toe. Voor het in het Buitenlairisch Overzicht Os Isternationale politiek. Binnen enkele dagen, op 3 Juli. tnliet Keizer Wilhelm en Tsaar Niko- laas, vergezeld door de hoogste amb tenaren van lnin rijken, een samen komst hebben in de Finsche solve e- ren. Dit bezoek wordt in do Duitsche pers aangezien voor oen bewijs van de goede, vriendschappelijke intrek kingen, dio tusschen de beide hoven bestaan, on die naar de verklaring van den Rnssischen minister Sasonof ook in de hoog© Russische politiek heerscht. Want als men nagaat welke positie de Tsaar in de Russische po litiek inneemt, kan het wel niet an ders of do besprekingen t.usschcn do beide vorsten en hun ministers, Ko- knwzef en Sasonof en Von Bet liman n Heilweg moeten invloed hebben op de politieke betrekkingen tusschen de beide landen. Dat do goede V-trokkingen, in 1910 to Potsdam getoerd, door de Russi sche re eeerincr worden gewenscht en aangekweekt, blijkt uit den wensch, orn deze samenkomst 1e hebben, voordat de Fransche minister-presi dent Poincnrê nanv Rusland gaat. En daarom is hot vreemd, dat de Fransche bladen aan dit bezoek ©ik© politieke beteekenis ontzeggen. Al be hoeft men daaraan nog geen over dreven beteekenis te hechten, toch is hel duidelijk, dat een toenadering tusschen Rusland en Duitscliland van ve-oï Vloeken is is. Vooral voor de ontwikkeling van den Enropceschen toestand is deze samenkomst, met dc daaraan onver mijdelijk verbonden besprekingen tusschen do ministers, van groot ge wicht. Natuurlijk kan daarbij niet orlosproke.il blijven de vraag Tot welk slot de Ilaltaansch-Turksche oorlos leiden oen vraag, die ge heel Europa belong inboezemt. En welke oplossing de vorsten en hun ministers ook zullen pogen te vinden, dat zii er over beraadslagen, dat zij elkanders raad inwinnen en hun ge dachten er over uitspreken, is wet ic-ker Er worden nog meer koninklijke bezoeken aangekondigd. De koning en koningin van Zweden zijn van plan, ook den Tsaar tc bezoeken. Dit bezoek heeft vermoedelijk plaats in de twèèdè ''rift van Juli. Een incident In 't Engelsche Lagerhuis. Er had gistermiddag in het Lager- huis een zeer ongewoon incident plaats, naar aanleiding van de be handeling der suffragettes in dn ge vangenis en de zoogenaamde honger staking (men zi© ook onder Gemengd" Nieuws). Timothy Healy verzocht minister 'Asquith dc gevangen vrouwen in vrijheid te stellende zo wees toen op de verklaring van minister Mokenna. d it de gevangenen onmiddellijk vrij gelaten zonden worden, wanneer zij plechtig Ik'loofden zich niet weder schuldig te zullen maken aan versto ring der orde. Dit wekte de verontwaardiging op va i den socialist Lansbury, den De- Konden voorstander van het vrouwen kiesrecht. Hij slond op, begon tc schreeuwen en te gesliculeeren, liep eindelijk naar de bank der ministers, stak dreigend zijn vuist uit naar Asquith en riep uit: „Gij moet uit uw ambt ontzet worden, gij zijt ©en verachtelijk wezen; in de historie zult gij bekend staan als de man, die on schuldig© vrouwen folterde: CO ge arresteerd© suffragettes veroordeeld tot dwangarbeid, omdat zij ruiten hebben stukgeslagen 1" Gedurende eenig© minuten schold hij beurtelings op de ministers, die zeer kalm bleven, en op de unionis ten. Ilij schreeuwde hui» o. n. toe „Gij wer-t, dat do vrouwen do ge- rrangde belofte niet kunnen afleggen, 'iet is dus niet eerlijk, er op aan te dringen V' Eindeliik bogaf hij zich -weder naar Zijn plaats. D© voorzitter beval hem toen lvct Huiö'te verlaten en weg te blijven gedurende deze zitting. Maar Lansbury weigerde. „Ik ga nioi heen. zoolang zulke gemeene dir gen gelieuren zei hij. De voorzitter herhaalde daarop nog eeus uitdrukkelijk zijn bevel. Brookes, van do arbeiderspartij, gaf Lansbury den raad te gehoorza men, en andere leden van die partij sloten zich daarbij aan. De voorzitter herhaalde zijn bevel ■voor de derde maal en voegde daar aan toe, dal geweld zou worden ge bruikt, wanneer liet. bevel niet opge volgd werd. Feuilleton DE MILLIONAiRS N aar het Engelseh dóór E. Phillips Oppenhei m. 23) Drayton had gelijk, merkte hij zachtjes op. Hij is een man van ge zond verstand, en toch moeten v\ ij bedenken, dat groote hervormingen nooit zonder opofferingen verkregen worden. Zou het land zoo'n opoffering kunnen doorstaan Dat is geen zaak, die maar in een oogenblik beslist kan worden. —Er is volstrekt geen haast bij, antwoordde Vine. Ik heb het docu ment bij mij en ik ben niet van plan iets in haast te doen. Denk er eens goed over na, Deane, en zeg mij van- neer ik weer bij je kan komen. Wanneer je wilt, antwoordde de gezant hartelijk. Je weet heel goed. dat het mij altijd verheugt je te zien. Wat ik zeggen wit, draag je dat docu ment altijd bij je Vine schudde het hoofd. Neen antwoordde hij droog. Ik heb te veel zorg voor iniin Dcrsoonlijke veiligheid. Ue mannen, wier namen daarop staan, zijn zoo goed r ls wanhopig, en zij zouden niet legen een kleinigheid opzien, om van mij af kernen. Dat is heel verstandig, antwoord de Deane. Ik zou hier maar goed op mijn hoede wezen. Ik heb gehoord, dat er hier in Londen vreemde dingen 'gebeuren. O ja, daardoor valt mij iels in. Twee dagen geleden was hier een jonge dame,"dié naar je adres vroeg Heeft zij gezegd, wie zij was? '•roe.tr Vine een be el je nieuwsgierig. Ik geloof het niet, antwoordde dc gezant. Walfe heeft haar ontvangen, en ik deed hem dezelfde vraag. —Ik kan mij niet voorstellen wie het geweest kan zijn, zei Vine pein zend. Ik lub lïier niet veel kenissun. Nog iemand heeft er' naar je ge vraagd, merkte Deane op, id. Little son. Hij heeft hier gisterenavond ge geten. Vine glimlachte. Ik kan mij voorstellen, zei hij. dat hij nieuwsgierig is omtrent mijn verblijf. Ik heb kamers genomen, waar ik niet geloof, dat iemand mij ge makkelijk zal kunnen vinden, behalve bij toeval. Deane stond op. Ik denk, zei hij, dat wij verstan diger zouden doen met nu naar bene den te j^aan. De dames zullen zich af vragen ,wat er van ons geworden is. Mijn vrouw verwacht vanavond een jonge dame. die je wel zult kennen Stella Duge. Vine schrikte even. Ja. zei hij -k heb Miss Duge dik wijls in New-\i.irk ontmdet. HOOFDSTUK V. Een quaestie van moed. Stella wendde zich met een licht fronsen van haar wenkbrauwen tot hem Bedoel je daarmee dan, Norris. dat je ten slotte toch nog geen gebruik zult maker van je macht over die mannen, dat je lien vrij wilt laten gaap Niet als ik er wat aan doen kan, antwoordde hij, maar er moeten veel dingen overwogen wordc-n. Ik zal mij zeer laten leiden <loor den raad, dien Deane geeft. Het is absurd, verklaarde zij. Je hebt je geheel© leven lang behoefte aan geld en macht gehad. Nu heb je beide binnen jc bereik. Als je daar geen georuik van maakt, dan zal ik denken, dat je.... Zij aarzelde. Hij haalde even zijn schouders op. Ga voort zei hij. Ik zal denken, dat je een lafaard bent, zei ze bedaard. Ik zaJ denken, dat je bang bent, om gebruik te ma ken van datgene, waarvoor ik zooveel riskeerde, om ion te kunnen helpen. liet is geen quaestie van moed protesteerde hij. Dat is wel waar, antwoordde zij Je bent hang, om te doen wat je in je hart weet, dut het beste is. omdat het voor een paar jaar, misschien wel voor langer, een groote beroering ten gevolge zal hebben. Het einde moet echter goed zijn. Daar ben ik zeker Als Deane en -.k. antwoordde In' daar ook van overtuigd zijn, dan zal ik handelen. Daar behoef je niet bang voor le zijn. Deane en jij 1 herhaalde zij min achtend, Wat beteeken ik dan in jelui mad Niets dan en stroopop, zeker Toch was ik liet, die alles riskeerde, ik was deuene. die hen aan je handen overleverde. Als je den lafaard speelt dun is alles tusschen ons uit, Norris. Il ij sloeg'zijn oogen op en keek haar half tegen wil en dank met bewonde ring aan. Zij en haar gastvrouw wa ren op het dak gekomen, juist toen dc beide heeren op het punt stonden naar henedén te gaan. Een telefoonbei had Deane een oogenblik later weggeroe pen en. zijn vrouw, die het daarboven wat kil vond, was hem gevolgd. Stel la stond daar niet achterover gewor pen hoofd, haar gestalte slank en schitterend in haar avondjapon van wit satijn, kwam prachtig uit tegen den donkeren achtergrond. Zij was boos en die houding stond haar goed Het ©enigszins harde van baar ge- laatsuitdrukking ging verloren in de (iofblauwe schemering. Vine, een uiel licht ontvlambaar man, voelde merk waardig sterk de bekering van dit sa menzijn boven op de huizen. Hij hui verde een beetje, toen hij zag. hoe dicht zij lm de lage borstwering stond en onwillekeurig strekte hij zijn hand uil. Zij greep haar dadelijk en er kwam een zachtere uitdrukking c p haar gelaat. Beste Norris, zei ze, vergeef mij -lis ik onaangenaam ben, maar jt moet bedunken, wat ik moest doorma ken, om dat papier te krijgen. Bedenk hoezeer ik gehoopt lieh, dat het alles voor jou. misschien wel voor ons zou beteekeneii. Zij -wachtte, en hij was toen van plan de woorden te spreken, die zij a; zoo lang van hem verwachtte, en toch aarzelde liij. Hij was een man, die zijn vrijheid liet' had, misschien niet ui de gewone beteekenis van het woord, maar hij had nog altijd een bijna harlstochtelijken tegenzin om eenigermate zijn individueelen kijk oji het leven te wijzigen, om een ander bij voortduring liet recht te geven zijn strijd en zijn ambitie te deelen Hij had haar veel te danken, daarvan was hij overtuigd en toch kon hij geen besluit nemen. Zij boog zich naar hein over. Misschien voelde zij ook, dat dit oogenblik niet ongebruikt mochten laten voorbijgaan. Norris, zei ze, luister niet naar Deane of naar iemand anders. Sla je slag. Je blad zal beroemd worden. ertrouvv daarop als lielooning zoo je wilt. Een kind kan begrijpen, wat er gebeuren zal op den morgen van net v t-rschijnen van dit opzienbarend ar tikel. Dan ligt er een fortuin op je te wachten. Weet je wel. dat ik die man nen ben beginnen le haten Als mijn Kier er ouk bij onder gaat, kun mij dat niets schelen. Ik heb hem heel wei nig te danken en ik heb genoeg van weelde. Men kan gelukkiger -zijn in oen villa in Italië of Zw itserland, f zélfs hier :n Engeland, dan in een paleis in ons land. Ik wou, dat 'k je kon overtuigen. Ilij haalde zijn schouders op. Het is met ons iets geheel andera. zei hij. Een man moet midden in het leven staan. Ik geloof niet, dat, ik ooit- niet- ledigheid tevreden zou kun nen zijn. Ein toch. als de gelegenheid er s, houd je er van, herinnerde zij hein. Wie bracht een jaar in een klein dorpje ergens bij de Carpalhen door, en moest met de grootste moeite in de beschaafde wereld teruggebracht worden? Norris, soms denk ik wel eens. dut ie een poseur bent. Hij keek naar beneden in de straat. Fr was ecu rijtuig komen aanrijden, dat voor de deur beneden bleef stil staan. (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 5