artikel gehuldigd' poriteilsstelsel was z. i. niets te zeggen. De werkgevers mogen de helft der premie betalen, doch die premie een deel van het loon en wordt voor het overige verhaald op de consu menton. Bovendien verdienen de werkgevers geen medezeggingsschap omdat zij sociaal gevoel missen. Ook in Duitschland, Oostenrijk en Enge land onthield men de werkgevers de medezeggingschap. Daarbij komt dat de Verzekeringsraden er zijn om te gen dwaze besluiten der Raden van Arbeid te waken. Van misbruiken door den overwegenden invloed der Duitsche arbeiders is niets gebleken. Het ontwerp des Ministers is op dit punt ook een „miskraam het is door niemand verdedigd, met uitzondering van de vrijzinnig-democraten in hun zucht naar tempering van den klasse strijd. Wil men simulatie keeren, dan moeten de arbeiders in de ziekenkas sen overwegenden invloed hebben. Dat is ook noodig voor do scholing, voor de opvoeding der arbeiders klasse. Daarna verdedigde de heer Rood- huyzen een amendement strekkende om het actief en passief kiesrecht voor de Raden van Arbeid te beperken tot de arbeiders. In zijn korte toelichting van zijn amendement verklaarde de heer Rood huyzen dat het steunt op het vertrou wen dat hij in de arheiders stelt. Alle amendementen werden bestre den door den heer De Vlugt, die het beroep op het buitenland wraakte, omdat de Raden van Arbeid niet uit sluitend zijn ziekenkasbesturen, madr belast zijn met de uitvoering van alle 6ocialo verzekeringen, waarbij belan gen èn van werkgevers èn van arbei ders betrokken zijn. Het amendement-Roodhuïjzen vond steun bij den heer De Klerk, die in handen van de arbeiders wikle laten wat tot dusver in hun handen is ge weest. Het zelfbestuur der arheiders heeft in de fondsen in de practijk voortreffelijk gewerkt. Tegen 11 uur kwam de Minister aan het. woord. In een krachtige rede ver dedigde hij het stelsel der pariteit, dat steunt op de.innige levensovertui ging dat er moet zijn samenwerking tusschen werkgevers en arbeiders, 's Ministers voorstel is een stap in de richting van de sociale rechtvaardig heid. Het amendement Van Vuurcn aam de Minister over. Do heer Troelstra verdedigde het amendement-Duys dat de idieele strekking heeft: de bevordering van de zelfstandige ontwikkeling der ar beidersklasse. Na repliek van den heer Days wil de de voorzitter tot stemming over gaan. Maar de heer en Troelstra en Dë Klerk verzeilen zich daartegen met het oog op den tijd: 12 uur. De heer Troelstra stelde voor Woensdag om 11 uur te stemmen doch dit werd ver worpen. Terwijl da sociaabdemocrateo zich hadden verwijderd werden daarna de amendementen Roodhuyzen en Duys verworpen, telkens bij partijstem ming, resp. met 50/1 en 47/4 stemmen. Op verzoek van den heer Duys kwam daarna het artikel in stem ming. Het werd met (51) algemeene stc-mmen aangenomen. Om 12 1/4 werd de vergadering tot heden verdaagd. .VOORZITTER TWEEDE KAMER. Men schrijft aan „De Tel.": Naar in parlementaire kringen ver luidt, heeft het reeds ecnigen tijd loo pemie gerucht, dat de president, rnr. W. K. F. P. graaf van Bylaiult. na deze zitting als voorzitter zal aftre den. thans zekerheid gekregen. Ook op advies van zijn medicus stelt de boer Van Byiandt zich onder geen be ding meer beschikbaar. Als opvolger wordt genoemd dr. J. Th. de Visser, de Christel u histori sche afgevaardigde voor Leideji- PRINSES JULIANA EN HAAR ZIEKE TUINMAN. Men schrijft aan „De Tel.": Prinses Juliana bracht Zaterdag middag weder een bezoek aan haren zieken tuinman. De prinses was ver gezeld van jonkvr. Van de Poll en zuster Marling. De herstellende zieke lag op zijn ruststoel tegen de woning, toon de Prinses kwam. Deze gaf den man een hand en informeerde naar ziju toestand. Verder moest zij alles eens goed opnemen; vooral het „kastje" (de bedstede) vond zij eenig. De kippen werden door haar gevoe derd en zeer veel behagen schepte Ju liana in eene jonge geit, die allerhan de bokkesproögen om haar heen maakte .Natuurlijk waren versnape ringen mede gebracht, die door de prinses eigenhandig werden uitge pakt en aan Van Laar aangeboden. Ruim een kwartier duurde dit bezoek, waarna de terugreis naar het paleis werd aanvaard met de belofte, dat toen nog eens spoedig terug kwam. DE STAKING TE ROTTERDAM. Men meldt uit Rotterdam aan „De Tel.' De staking bij het Leidscheveem is nog onveranderd De pogingen der di rectie oni vast werkvolk te krijgen, stuiten ai op de waakzaamheid der stakers, die de nieuw aangenomenen steeds weer van hun besluit weten te rug tc brengen. Zoo werd een werk man door da politie naar het werk gebracht. Daar gekomen vond hij vi'E..vlen ouder de stakers, bedankte den agent voor zijn geleide en keerde terug. BOUWVAKKEN TE AMSTERDAM. In de laatste dagen is op verschil lende bouwwerken het opperen en metselen geëindigd. Daar de steen zetters nog steeds weigeren te lossen, komt er gebrek aan steunen. Op ver schillende groote werken is nog voor raad tot het einde dezer weck en dan zullen ook wellicht Maandag de werk lieden gedaan krijgen. Successievelijk zal het ophouden met werk door alle vakken loopen. De patroons denken er niet aan de nieuwe iooneischcn toe te geven zullen ook geen ander volk, dat zich mocht aanbieden, te werk stellen. Binnen enkele weken kan dus een vrij aanzienlijke werkloosheid in bouwvakken verwacht worden, zoo meldt „De Tijd". SECRETARIS VAN AMERSFOORT. Tot secretaris dor gemeente Amers foort is gekozen de beer Werkman. DE GOUVERNEUR-GENERAAL OP REIS. Blijkens te 's-Gruvenhage ontvan gen bericht, heeft de Gouverneur-Ge neraal van Ned.-Iridic, de heer Iden-j burg, Buitenzorg verlaten en zijn reis door Java aangevangen. OVERREDEN. Te Enschede is overleden het twee jarig zoontje van den wethouder Roel vink, dat door de electrische tram werd aangereden. ONGELUK IN EEN MIJN. In de dominiale mijn te Kerkrado geraakte de ondergrondsehe arbeider M met het hoofd tusschen twee gela den kolenwagens bekneld Hij werd na voorloopig verbonden te zijn, naar het hospitaal te Heerlen vervoerd, waar hij is overleden. AANGEHOUDEN. Van Rotterdam is naar Leeuwar den overgebracht do gewezen Oost- liidisch militair A. C. J., die eenige weken geleden te Marseille van hei stoomschip „Wilis" was ontvlucht. Later heeft hij zich te Marseille weer vrijwillig aangemeld en is vervolgens uiel liet stoomschip Ophir te Rotter dam aangebracht. Do man is in Indië tot eonige jaren gevangenisstraf ver oordeeld, die hij 'nu te Leeuwarden ondergaan zaL DE KUSTVERDEDIGING. De N. It. Ct. schrijft: Binnenkort is te verwachten de Me morie van Antwoord op het Voorloo pig Verslag der Tweeue Kamer over het ontwerp tot instelling van oen fonds voor de kustverdediging. Daar uit zal dus de onjuistheid blijken van het gerucht, dat dit ontwerp zou wor den ingetrokken. Naar wij vernemen, orden verwacht, dat bij de me morie van antwoord planuen zullen worden uiteengezet, volgens welke de voorzieningen ten behoeve van de kustverdediging op meer beperkten voet zullen plaats hebben, dan aan vankelijk was voorgesteld. DE OUDE TRUC. In den winkel van den vischhando- lanr W. B., ia de Brouwerstraat te Rotterdam, kwamen twee vrouwen, met verzoek nieuwe dubbeltjes voor hen in te wisselen. Aan dit verzoek weii voldaan. De winkelierster ging haar gereed geld na en bij het zoeken ieuwe dubbeltjes h'elpen de beide vrouwen zco goed, dat na haar vertrek een bedrag van 18 vermist d Beide vrouwen maken vermoe delijk deel-uit van een troep kèrmis- TER WAARSCHUWING. Men schrijft aan „Het Volk": Wat is het publiek nog oliedóm en vat moeten de oplichters een boel geld verdienen! Tot deze conclusie kwam ili na mijn proefneming, waar- bil ik een onderzoek wilde instellen naar de opbrengst van liet oplichters- bedrijf hier te lande. In navolging van ccn berucht Ilaagsch Bureau.dat gelijk een kameleon van kleur, tel kens van naam verandert, plaatste ik in een tweetal volksbladen een ad vertentie, waarin een vaste positie jrd aangeboden togen borgstortïng van 1100. Achttienhonderd brieven kwamen in; ik moest me beperken en beantwoordde een klein honderdtal, waarbij ik de positie zoo aanlokkelijk mogelijk voorstelde en een zeker be drag, van 250 tot 5 variecrende, vroeg als de helft der informatiekos- ten, ik ontving een bedrag van f37.50, dat natuurlijk aan de afzenders werd geretourneerd. Maar hoe oliedom is het groote publiek dat op zulke din gen "ingaat en dat docr zijn onver stand het oplichtersbedrijf in stand houdt. Hoeveel deze gocdgeloovigen wei kwijtgeraakt zouden zijn. indien ze in handen van een „heuschen" op lichter gevallen waren! NOODLOTTIGE AANVARING. Tijdens het oefenen in het roeier, van "de bemanning van bet stoomscaip „Rijndam" van de Holland-Amerika- lijn, thans te New-York, is een van Ie reddingbooten aangevaren door een boot, met spoorwagens beladen. De vertegenwoordiger van de maatschap pij bericht, dal drie personen als ge volg van dit ongeluk vermist worden, ui. de bedienden Du Mez en Bergman en de tremmer Wiegniuli; twee ne- d Muien, Van der Sluys en Denies, werden verwoud. GOEDE VANGST. Te Termumerzijl heelt de visscher II. Wezenian twee bruinvisschen be machtigd; één woog 100 pond. HET STERFGEVAL TE RENKUM. l>e bevolking van Rc-nkum, het vriendelijke plaatsje, dat nog geen twee jaar geleden het tooneel is ge weest van den afschuwelijken moord op de 13-jarige Adriana Rulle, is op nieuw opgeschrikt door een raadsel achtig© en noodlottig© gebeurtenis. Moet hier ook gedacht worden aan misdaad, dan spruit deze voort uit geheel andere beweegredenen. Maandagmiddag arriveerde op nieuw de Arnhemsche justitie om het onderzoek voort te zetten, naar do omstandigheden, waaronder do vori- 'g© week Woensdag de 48-jarige koper slager Teuuissen zoo plotseling is overleden, na 's morgens koffie te hebben gedronken. Het onderzoek heeft lot resultaat gehad dat een bevel van voorloopig© aanhouding is uitgevaardigd tegen den 19-jarigen Jan Martinus Teunis- sen, wegens het verschrikkelijk© ver- moeden zijn vader met voorbedachten rade door vergiftiging van het leven te hebben beroofd. Onder geleide van 2 veldwachters is hij per rijtuig naar het Huis van Bewaring te Arnhem vervoerd. De verslngcne wordt over het alge meen afgeschilderd als e©* norsche man die voortdurend met zijn kinde ren overhoop lag; de moeder kwam dan dikwijls bemiddelend tusschen- beide. Bezwarend voor den aangehou dene is, dat hij een tiental dagen ge leden aan een kennis vroeg of deze ook rattekruid in voorraad had. Ook sprak hij zich gedarende het verhoor op verschillende kleinigheden tegen. Overigens nam hij gedurende het. verhoor een kalme, soms zelfs ietwat brutale, houding aan. Ook bij zijn overbrenging naar Arnhem gedroeg hij zich vrij onverschillig, l'ot dusver is hij niet. met de justitie in aanra king geweest St. JANS-PROCESSIF, TE LAREN Maandag had de jaftrlijksche St. Jans-processïe te Laren plaats onder begunstiging van mooi weer, waar aan door velen werd deelgenomen. Duizenden personen, de toeschouwers meegerekend, waren op de been. Het schilderachtige dorp was naar ge woonte met vele eerebogen versierd. (Centr.) BRANDEN. Te Herpen is de boerenwoning van A. van Huisseling in de Laags'raat afgebrand. Drie varkens en eenlge biggen vonden den dood ïn de vlam men. Alles was verzekerd. Oorzaak onbekend. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN k 30 Cts. per regel Trage Spijsvertering. Weinig kwalen wei ken nadeéliger op het humeur en het gestel dan trage •pijsvertering en verstopping, en men heeft terecht gezegd, dat de helft van allo ziekten uit verstopping voort komt. Een goede ontlasting is onmis baar en daarom wordt in het alge meen geen geneesmiddel méér ge vraagd dan een afdoend, veilig en zachtwcrkcnd laxeermiddel. Het bezwaar van vele afvoermidde- len is, dat zij te sterk purgecren en door hun heftige werking deu patiënt uitputten en verstoppond reageeren. Foster's Maagpillea werken zóó zacht dat de stoelgang geheel natuurlijk geschiedt, zij verwekken geen kram pen, de hoeveelheid behoeft niet voort durend vergroot te worden en zij la ten zich zeer gemakkelijk innemen. Zij zijn het he-st-bekend geneesmid del voor alle voedingsstoornissen, slechte spijsvertering, maagkwalen, verstopping en alle gevolgen als hoofdpijn, slechte eetlust, hartwater, slapeloosheid, enz. Foster's Moagpillen (let op de juiste spelling van den naam ter voorko ming van namaak) zijn te Haarlem verkrijgbaar bij de heeren K. v. Eden, Spaarn© 38, en J. J. Göppinger, Gr. Houtstraat 147a, a ƒ0.65 per flacon, of f 3.60 per zes flacons. eetlust 41 min. 45 sec., en reed met een ge middelde van 116 K.M, 410 M. in het uur. EEN DOODELIJK ONGELUK. Naar aan de „N. Crt." wordt ge seind, had tijdens den wedstrijd, een ernstig ongeluk plaats. Colinet, be. sluurder van een der Grégoire-wa- gens, sloeg met z'n race-wagen over den kop en werd gedood. Dr. Sommol's Haematogen. Snelle zekere werking! 20-jarig susoes t WAARSCHUWING! vraga uitdrukkelijk naam Dr. HOMMEL. Sport en Wedstrijden AUTOMOBILISME. DE GRAND PRIX VAN DE A. C. F. Uit Dieppe wordt aan „De Tel." ge seind: De Fransche Automobielclub is ge lukkiger, wat het weer betreft dan haar zustervereeniging. de Aóro Club de France. Indien dit juist andersom zou zijn geweest, dan had dit den au tomobilisten weinig gedeerd; de vliegers daarentegen hadden allen veel meer kunnen prestecren. De „Grand Prix de l'Automobile Club de France 1912" is dit jaar verdeeld over twee dagen. De deelnemers zullen per dag 10 maal het circuit, dat ongeveer 77 K M. lang is, afleggen; dus in totaal per dag 770 K M. en over de twee dagen een afstand van pl.m. 1540 K-M. Zon dag en Maandag had de passage plaats der verschillende wagens en Dinsdagochtend om 5 uur meldden zich de 57 deelnemers aan. Vijf landen zijn in dezen wedstrijd vertegenwoordigd, n 1. Frankrijk, En geland, Italië, België en Zwitserland. Zooals men weet, hebben de Duitsche fabrikanten reeds in December j.l. besloten aan dezen wedstrijd niet deel te riemen, een boycot, die door de Fransche pers sterk werd gecrltlseerd De belangstelling voor dezen wed strijd is enorm groot. Alle hotels aijn uitverkocht. Duizenden auto's zijn aanwezig. Onder de talrijke toeschou wers merkten we een groot aantal Nederlanders op, waarvan velen per auto den tocht uit ons vaderland had den volbracht. De start had Dinsdagochtend om half zes plaats. De deelnemers ver trokken telkens om do 30 seconden. Bruce Brown (F.I.A.T.) had na cle 5e ronde nog steeds de leiding. F.L A T. was groot favoriet; de stand luid de thans: 1. Bruce Brown; 2. Boillot; 3. Wagner. Nader wordt geseind: Bruce Brown op F. I. A. T. is do winner van den eersten dag. llij vol bracht do 10 ronden van het circuit, dus totaal 770 K.M., in 6 uur 36 min. 38 seconden, met een gemiddelde dus van HG KM. 478 M. per uur. Boillot (Peugeot) is tweede in 6 uur 1912. Het atliletisch kampioenschap 1912, volgens de bekende bepalingen. 100, -400 en 800 Meier, zal in den loop van Augustus, waatscbijplijk op Zjn- dag 18 of 25 Augustus worden veriao pen, vermoedelijk te lla-arlern. Inschrijvingen worden vóór 1 Au gustus a. s. hij het secretariaat van den Ned. Voetbal Bond ingewacht. DAMMEN. MATCH DE HAAS—MOLIMARD. Gisteren werd de 3e partij gespeeld. In het eindspel kwam De Haas (zwart) eenigszins in het nadeel, maar hij wist door een schijfoffer remise te bereiken. Stand: De Haas 1, Molimard 0, re mise 4. DE OLYMPJSCIIE SPELEN TE STOCKHOLM. Naa r „De Telegraaf verneemt, zal liet zeiljacht de „Neerlandia V" e t deelnemen aan de Olympische Zeilwedstrijden te Stockholm. BILJARTEN. De uitslag van de wedstrijden te Utrecht is: lo prijs J. G. N. Eweg uit Amsterdam, 2e pr. F. A. Thiele, uit Groningen, 3e pr. J M M. Muller, uit Deu Hang, 4e pr. Joh. J. Boelstra uit Stiens. Den eereprijs verwierf de heer J. F. YYelzenbach uit Amsterdam met 87, den moyenneprijs de heer Wiemers met 20 5/6. üemengd Nieuws HET ONGELUK. AAN DE NIAGARA. Volgens de laatste mededeelingen zijn 30 lijken gevonden van de men sehen, die omgekomen zijn ten gevol- het breken van de pier aan de Niagara. Nog 17 vrouwen en kin deren worden vermist. Omtrent het ongeluk aan de Niaga- i-rivier wordt nader uit New-York geseind Vijfhonderd plezierreïzigers uit Buffalo, die den dag in Eagle Park hadden doorgebracht, stónden op de pier, gereed om de terugreis te aan aarden. De pier kon blijkbaar dion zwaren last niet dragen, zij begaf zich zakte in en waar nog zooeven vroolijk gelach en gepraat was ge hoord weerklonk plotseling het angst geschreeuw van mannen, vrouwen en kinderen, die, hals over kop in li jt water gevallen, door den snellen stroom werden medegesleurd. Het publiek aan den oever snelde onmiddellijk te hulp en mocht er <n slagen menigeen van een wissen nood te redden met groote suclueid kwa- van verschillende kamen booten aangeroeid en cok deze vischten een groot aantal menschen op, en zelfs onder degenen, die in t vsater geval len waren, was menigeen, die ondanks den hinder-, diefi hij ondervond van zijn kleederen, nog met gevaar voor eigen leven medepassagiers redde. Maar ondanks dit alles, eischte het ongeluk toch een menigte slachtoffers; dertig lijken zijn reeds geborgen ea zeventien personen worden nog ver mist. DE SUFFRAGETTES IN ENGELAND. Zooals we reeds meedeelden, zijn de dames Pankhurst en Lawrence, clie een maand geleden tot negen maanden gevangenisstraf zijn veroor deeld, op vrije voeten gesteld. In het Lagerhuis werd Maandag ge vraagd, waarom mevr. Pankhurst dat ook mevr. Lawrence dit voorrecht te beurt viel, was nog niet bekend in vrijheid was gesteld? I-Iet ant woord van den minister was, dat de gevangenisdokter had verklaard, dat haar hart te zwak was, om gedwon gen voeding toe te laten. In de En- gelsche bladen vindt men ter verkla ring van deze ministeriéele mededee- Png vermeld, dat mevrouw Pankhurst sedert vijf dagen alle voedsel weiger de. Op mevrouw Lawrence, die eveneens de voedselopueming weiger de, werd nu de gedwongen voeding toegepast, inaar mevr. Pankhurst kon deze mol doorstaan. Blijkens een te legram is mevr. Lawrence ernstig z.ek geworden. Om alle verdere moei lijkheden te ontgaan, zijn de beide dames dus iiu blijkbaar in vrijheid ge steld. In het Lagerhuis heeft de heer Healey ook nog een lans gebroken voor andere veroordeelde suffraget tes, die eveneens tot do „hongersta king" zijn overgegaan. Het schijnt het i den minister, om deze Zaterdag in vrijheid te stel len. Waarom doet de minister dit niet dadelijk, vroeg de heer Hoaly, en maakt hij een emde aan haar mar teling? ik martel ze niet, antwoordde de minister ouder toejuichingen, ze hebben immers niets anders ie doen dan haar voedsel tot zich le nemen. v Uit de invrijheidstelling der ge noemde suffragettes blijkt nu echter toch, dat de minister tegenover deze „hongerstaking" niet de uiterste con sequenties durft aanvaarden. EEN WAANZINNIGE DAAD. In ©en vlaag van waanzin schoot kapitein Gussarow ie Warschau op den regimentscommandant baron Brinken en wondde dozen ernstig, maar niet levensgevaarlijk. Daarna bracht hij zichzelf een doo- dtlijke wonde toe aan liet hoofd. DS DUITSCHE KEIZER TE KIEL. Na den zeilwedstrijd van Dinsdag begaf de keizer zich naar de keizerlij ke jachtclub, waar leden van de Royal Thames Yaclitclub hem ©en herinueringsbokaal aanboden, ge maakt naar het model van een in 1781 door den hertog van Cumberland ter beschikking gestelden wed strijd.prijs. Commodore Pim hield een toespraak, waarin hij Z. M. verzocht, den bokaal als een herinnering te willen aan vaarden. De Keizer antwoordde, dat hij" den beker aannam nis eon teeken van warme sympathie tusschen de Bnt- sche en Duitsche zeilers. Ik behoef, 'zoo zei de Keizer o. a., niet te verzeke ren. dat alle F.ngelscbe zeilers hier welkom zijn, ik wensch echter uit te spreken, hoezeer wij verheugd zijn over de aanwezigheid van een zoo groet aantal Britsche jachten en zei- lei.- llun danken we het succes van de uuernauonule jubueuinsweeK. Mog© deze. week ue vrienascnaps- banden tusschen beide clubs en lan den hebben vorsterai en moge C urn herland better Hel zichtbare pand zijn van deze voor Groot-Brmai cu Duitschland zoo natuurlijke en k< .stban'o vriendschap. APACHEN. In een eerste-kiusse coupé van trein op de lijn vuii Parijs naai Cueu werd in de imbijneid van het station Mezïmon, De Bormol, directeur vu een groote begrafenis-onderneming >arijs, door twee individuen aaug allen, die hem van alles wat hij va waarde bij zioli had beroofden en daarop hun slachtoffer uit den trem ierpen. De ongelukkige werd zwaar gewonden toestand op den weg gevonden, door lieden, die gezonden waren om hem op te sporen. EEN MISDADIGERSBENDE TE KONSTANT1NOPEL GE ARRESTEERD. Uit KonstanUnopel wordt gemeld, dut de politie een uitgebreide nende van Grieksclio misdadigers op liet spoor is gekomen, die er hun werk n maakten personen, die een le- Nsvorzokering hadden gesloten, het leven te brengen, om daarna verzokeringssommen onder elkaar te verdoelen. Eon der misdadigers, die meende bij de verdocling te kort gekomen te zijn, speelde den verra der Verschillende leden der bende zijn gearresteerd. DE JESSEN1TZ-KALIMIJN OVERSTROOMD. Uit Rostock wordt gemeld, dat de kalimijn Jessenitz geheel door water overstroomd is. Het water drong 'mot zoo'n geweld de mijn binnen, dat de arbeiders zich slechts met de groot ste moeite konden redden. Naar het heet, is de Jessenitz-mijn geheel ver loren. EEN CHOLERA-SERUM. Men bericht, dat de directeur van het Pasteur-Instituut te Tunis, dr. Nico, ccn cholora-serum heeft uitgevonden. Reeds bij drie ernstige ziekte-gevallen werd dit scrum met buitengewoon succes gebruikt. AUTOMOBIEL-ONGELUK. Uit New-York wordt gemeld, dat Alfred Seligmann van het bekende Now-Yorksclie bankiershuis, bij een automobielongeluk om het leven kwam. EEN GEVECHT AAN BOORD. Uit Rome wordt geseind: Aan boord van het Fransche stoom-, schip „Congo", dal in Port Said is bïnnengelöopen, kwam het tot ernsti ge onaangenaamheden tusschen de Italiaansche bemanning en de Turk- jscbe passagiers. Beide partijen maak ten van hun revolvers en dolken ge bruik Twee passagiers worden ge dood, een werd overboord geworpen en verdronk. Een matroos werd door een dolksteek gedood, acht personen zijn gewond. De Egyptische politie moest de orde herstellen. Letteren en Kunst EEN REMBRANDT De onlangs door Bode voor een ech ten Rembrandt verklaarde schilderij, voorstellende Rembrandt's vader, vcor dien tijd beschouwd als een waarde volle copie, is door den bekenden kunst-verzamelaar Von Nemes ge kocht van den eigenaar Boeliler voor een bedrag von 450,000 M. Het Tooneel te AMSTERDAM. GIJSGREGHT VAN AEMSTEL." Het Nederlandsch muziekfeest van de Maatschappij Toonkunst is gister avond glorierijk ingezet met een zeer merkwaardige opvoering van „Gijs- Jireght van AenisteL" door het gezel schap van Willem Royaards met me dewerking van een klein koor, be staande uit eenige onzer meest be kende solozangeressen en solo-zan gers onder wie de dames Noorde wier, De Haan en Loman en de hoe ren Zalsman, Van Kempen en Van Oord en van het orkest van het Concertgebouw onder leiding van Willem Mengelberg. Deze piëteitvolle opvoering van Vondel s bekende werk met de door Diepenbrock gecompo neerde reien, voor- en naspel was ln waarheid een nationale feestavond en de aanwezigheid van de Koningin, de Koningin-Moeder en den Prins gaven aan dezen avond een zekere wijding. Bijna al onze letterkundigen en mu sici van naam waren aanwezig en ook minister Heemskerk en den com missaris der Koningin merkten wij in de zaal op. In deze voorstelling hebben wij weer gevoeld, wat Willem Royaards als theaterleider in ons land betee- ke'nt. Zoowel in groepeering, décors en costuums, als in de oorspronkelij ke opvatting en het zeggen der ver zen viel zeer veel te genieten. Dat doocr de samenwerking van „Toon kunst" en „Tooneel' een geheel werd verkregen, kunnen wij echter niet zeggen. Over do opvoering, die bij de stamp volle zaal een groot succes had, mor gen meer. Aan 't slot moest Royaards herhaalde malen voor het voetlicht verschijnen. Ilij liet in deze hulde mevr. Royanrds-Bndelocli doelen. Na het vertrek van H. M, de Koningin werd ook aan Diepenbrock en Men gelberg een hartelijke ovatie ge bracht. Bij de komst en hij bet vertrek van de Koningin zong het publiek staan de het Wilhelmus mede. J. B. SCHUIL. Koloniën EEN VREES I LI JKE BEHAN DELING. Op een koffieoiiderneming op Java as een nieuw opgetreden admini strateur wat lastiger dan zijn voor ganger cn wilde do plaiitgaten beter g-iiKiUkt Hebben, wat mot in den smaak viel. Na aan een ploeg Javanen gelast te hebben, de gaten dieper en grootor te maken, kwam de manager zich een paar uur later nog eens o verruigen, dat 't zoo gebeurd was. De mandoer was niet op zijn work, doch de gaten waren nu goed; maar één gat van reusachtige afmetingen trok de aandacht van den beheerder. Op z ;n vraag, wat dit gat te bedui den had, werd nij onverhoeds van acQtercn beetgepakt, vervolgens door allo koelies gebonden en in het gat begraven, met alleen het hoofd boven den grond uitstekend. Daarop werd tiem in uitgezochte termen verweten het feit, dat hij zijne maatschappij heter trachtte te dienen dan zijn voorganger, en op zijn po gen, om zich door middel van woor den ie verdedigen, werd hij met niet te noemen vuil op t hool'd gegooid. Overdekt met vuil werd de onge lukkige aan zijn lot overgelaten en eenige uren later gevonden, terwij! talLooze insecten liet hunne er toe bijbrachten, om zijn toestand nog wanhopiger te maken. Dit is gebeurd met Javanen als vrije arbeiders, die elk oogenblik naar believen de onderneming konden ver laten, en niet, zooals hier zoo vaak beweerd wordt, door hun contract tot wunuoop waren gebracht, na op Java door gewetenloo/.e wervers te zijn misleid. „De Planter". Stadsnieuws DE NIEu. ..ovA...,uli OVER IIET ST AARNE. Man schrijft aan de ,.N. R. Ct." Ter verbinding van de spoorlijnen iu ne Haarlemmermeer met de tram lijn der H. IJ. S. M. was het nood g, om naast de bestaande spoorbrug over het Spaarn© nog ©en brug voor enkel spoor t© leggen. Deze overbrugging is thans ge reed Zij bestaat uit ©en vaste brug, lang 39.52 M. en een beweegbaar gedeelte (roi-basculebrug), gevende een vrije doorvaart van 10.50 M. Da wijze van brugleggen, hier ge volgd, is in ons land betrekkelijk een unicum. Immers worden dergelijke bruggen gewoonlijk op steigers ge bouwd. en dit mocht in hot Spaarne niet. geschieden. Om nu de scheep vaart geen last te bezorgen, is de vas te brug in gedeelten van den Kinder- d ik aangevoerd, zijn de stukken op de spoorbaan ineengezet, (op het Oos telijk land hoofd) en is de brug toen in haar geheel over het Spaarnewa' ter geschoven. Dat ging zóó in zijn werk Zoodra de brug gereed was, (13 Juni; liet men haar met behulp van vijzels zoo laag mogoliik zakken en neerkomen op smeergoten, die rp smeerbalken rustten smeergo1 en en smeerbalken kent men als m?n het afloonen van een schip heeft hij- gewrn"d welke smeerbalken, ste- onderstopl. over de geheel e leng te doorliepen. Daarmede was de zaak in orde, voor zoover het de verplaat sing ovr land betreft Om het water te passeeren. heeft me i zich bediend van twee. onderling gekoppelde vaartuigen, voorzien van een viertal jukken, welke de smeer balken, loopende in het verlengde van die op den wal. droegen. Deze vaartuigen waren geballast met pl.in 50.000 K G. ballastschuitjes en de hoogte der jukken was zoodanig gekozen, dat na het „ballasten" de bovenzijden der smeerbalken onder één lijn lagen. Op 17 Juni kon het overschuiven beginnen. Terwijl de brug van liever lede op de vaartuigen kwam rusten, werden deze laatste van hun ballast ontdaan, zoodat de totale belasting vaartuigen en dus ook hun in dompeling in het water dezelfde bleef. Toe? de brug de volle breedte der vaartuigen vooruitgetrokken was, :t men do vaartuigen los van den il en brachten deze veilig hun •acht naar de overzijde. Daar vond bru,g een stapeling dwarsliggers, waarop liaar uiteinde steun moest krijgen. De ballast werd weder in de vaartuigen geladen en de overschui- ving was aciiter den rug. Zij had in hot geheel niet meer dan één uur ge vorderd- Eindelijk werd de brug, die toen nog to hoog lag, door vijzels naar be neden gelaten tusschen de keermureu der pijlers en vond daar op de stalen kussens haar blijvende plaats. De rolbasculebrug had minder last gegeven. Zij is aan de fabriek te Kin derdijk gebouwd, in haar geheel op ©en schuit overgebracht en ïn den nacht van 21 op 22 April met behulp in een paar drijvende bokken op ï.ar plaats gebracht. Ook voor het stellen van de groote brug zou deze wijze van werken de aangewezen© zijn (in Rotterdam bij voorbeeld was zij dan ook stellig igevolgd), doch in het Spaarne kun nen geen bokken met een hefvermo- van 100 ton (100.000 K.G.) komen, rom moest men besluiten de brug over te schuiven. Du ingenieur, de heer ,T. M Prins Visser, zijn „mannetjes" en de vaar tuigen, zijn weder naar den Kinder dijk, den zetel der N. V. F. Kloos men's werkplaatsen, teruggekeerd. Er rest nu nog, de houten dwars liggers en de rails op te leggen en de spoorwagen kan passeeren. Ten slótte krijgt de brug dan de ge bruikelijke geelbruine kleur, die men nu eenmaal aan onze spoorwegbrug gen schijnt te willen geven. Eenige bruggen, bijv. die te Spijkenisse, die over de Delfshavensche Schie, diebij Zwolle en nog enkele ander© maken op dezen regel een gunstige uitzonde ring. NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE TRAM'-' Ml MIJ. In de te Amsterdam gehouden alge meene vergadering van aandeelhou ders der Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Mij. werd het dividend over 1911 vastgesteld op 21/2 pCt. (vorig jaar 3 pCt.). De lieer J. A. Roessingh van IterSoc werd als commissaris herkozen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 6