OPRUIMING Aanbesteding BLOUSES, Mm, SIMCERIORKEN fi.ca f029 f390 f543 f 0.69 f 0.39 f Q.5B f 1.15 f145 ftDVEHTENTIlÊM Safe deposit Voor den aankoop van Hawelgks- en Loiermands- Uitzetten of bijvulling der Linnenkast DAMESHEMDEN, PANTALONS ENZ. f 1.29 f 1.35 WITTE GOEDEREN f O.ISk Groote Markt 25. Telefoon 1471. ZILVEREN FEEST. iJondenlagavond zal het zilveren feest worden gevierd in het „Blauwe Kruis" van de afd. Haarlem der Nat. Chr, Ceheel-ontli. vereen. O m. is ook uitgenoodigd hot Provinciaal Comité voor drankbestrijding. De feestelijke herdenking zal plaats vinden in de versierde groote zaal, waarhij o.m. de reciteerclub „Jong Leven" voor de uoodige afwisseling zal zorgen. PRIJSUITREIKING „GENERAAL JOUBERT". In liet hotel „Van ouds het Raad huis" te O verveen, heeft gisteren avond de uitreiking der prijzen plaats gehad bekaaid b-j den Nationalcn Schietwedstrijd, uitgeschreven door bovengenoemde veroeuiging, ter gele genheid van het 12 1/2-jarig bostaan. Vele schutters met hunne dames vulden tc S uur de ksurig met groen en bloemen versierde zaai naar een aardig oikest zich noo'e deed Te ruim S uur heette de voorzitter, de heer A. F. Bos, de aanwezigen, inzonderheid de hoeren A. Koolhoven en J. v. d, Kop, leden van 't eerecon te, hartelijk welkom en dank aan 'n der die had bijgedragen door deel noming als anderszins tot het welsla- gon van den wedstrijd. Een afzonderlijk woord van dank werd gebracht aan den heer Burge meester, mevr. douair. Visser van Ha- zerswoude, den heer v. d. Vliet en den heer Kol. Garnizoenscommandant te Haarlem, voor den bijzonderen steun en buitengewone medewerking onder vonden. Aangezien de heer Jhr. Bos Backer verhinderd was tegenwoordig te zijn ,iad nu de prijsuitreiking plaats door den heer A. Koolhoven. De heer A. Koolhoven, het woord krijgende, deed mcdcdeeling dat hem slechts kort te voren, door verhinde ring van den heer Burgemeester, het verzoek was gedaan de prijzen uit te re»ken. Aangezien hij alzoo de gele zenheid had gemist zich voldoende in den uitslag in te werken en hij nu vrij' plotseling voor deze taak was gesteld, riep hij de clementie der vergader den in. Ilij bracht hulde aan de vcreeni- ging „Gen. Joubcrlmet het door de zen wedstrijd behaalde succes. (Ap plaus der vergadering.) Nu werd achtereenvolgens de hoorn des overvloeds uitgestort over al die schutters, welke b:j den wedstrijd prij zen behaalden. Nadat de heer Bos den heer A. Koolhoven dank had gebracht voor de betoonde welwillendheid, werd over gegaan tot de uitreiking der vrije baan prijzen (geldprijzen), waarbij in een 15-tal prij/.en in afd. D pl.m. ,'130 en in eeu 35-tal prijzen in afd. E niet minder dan f 400 werd uitgegeven. Dat deze uitgebreide collectie prij- zeu, ieder hun reclitmatigen winner vond, bij meer dan 200 stuks, wijst op de groote deelneming van ongeveer 500 schutters uit alle deeleu van liet land. Tol slot bracht de heer Bos dank ïan allen die hadden bijgedragen tot het welslagen van dezen wedstrijd, aan de zusterverenigingen voor hun medewerking aan de Haarl. Roode Kruis Transporicolonne, die, hoewel peen hulp behoefde te worden ver leend, steeds gedurende het schieten met materieel aanwezig was. Voorts bracht spreker hulde aan den heer Jenny Weyerman, tien nes tor onzer schutters, die op 70-jarigen leeftijd, gedurende den geheelen wedstrijd steeds op het terrein, mede alios had gedaan om den goeden gang te bevorderen. Een luid applaus der aanwezigen, bezegelde het gesprokene door den heer Bos. Men bleef nog langen tijd gezellig hijeen, waartoe de muziek zeker het hare bijdroeg. Rubriek voor Vragen Goabonneerden hebben hei voorrecht, vrojreri op verschillond gebied, mils veer beantwoording viUbuur, in te zenden bij de Reductie van Haarlem's Dagblad, Groote Houtstraat 53. Alle antwoorden worden geheel kosteloo: gegeven en zoo spoedig mogelijk. Aan vragen, die niet volledig uaara en woonplaats van den inzender vermelden r- r .r. geen aandacht geschonken. VRAAG. Bestaan cr zangscholen of zangcursussen voor jongens of meisjes van 11 jaar. Zoo ja, waar wo nen de directeuren hiervan? ANTWOORD. Dat hoort in de advertentierubriek thuis. VRAAG. Welken weg moet men gaan om voor architect te studeeren? Bestaal er ook een programma of iets dergelijks door het Rijk of Architec- tenbond uitgegeven? ANTWOORD. Wend u tot een van de Haarlemsche architecten, die u gaarne zullen inlichten. VRAAG. In den tuin van mijn buurman worden geregeld schietoefe ningen gehouden met een flobertge- wecr. Is dit geoorloofd? ANTWOORD. AVend u tot de po litie. VRAAG. Welke Latijnschc spreuk slaat er onder het wapen van Haar lem? Wat betcckcnen deze woorden? ANTWOORD. „Vicit vim Virtus!" d. w. z. Deugd overwint kracht! VRAAG. Kunt u mij ook inlich tingen verschaffen waar to verkrij gen is een beknopte, goedkoope uit gave der lederbereiding? ANTWOORD. Wend u tot den Di recteur der Ambachtsschool. Bij vergissing is de naam van de secretaresse van de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht genoemd inplaats van den Bond van Vrouwenkiesrecht. Secretaresse van den „Bond' is Me vrouw Risselada, Bosch-en-Vaart- strant, 29. Uit de Omstreken SCHOTEN. Hedenmorgen brak van een groen- cenwageu in de Gen. Cronjéstraat de as. De eigenaar cu nog twee inzitten den vielen van den bok, waarbij een hunner zich nog al ernstig bezeerde, liet paard, dal met den omgevallen wogen op hol geslagen was, is een eind verder tot slaan gebracht. BENNEBROEK. De ijk en herijk van maten en ge wichten zal voor deze gemeente plaats VERGADERING VAN DEN RAAD DER GEMEENTE BEVERWIJK op Dinsdag 25 Juni 1912 's morgens half tien. Alle leden zijn aanwezig. De notulen worden gelezen en met eene kleine aanvulling goedgekeurd. Medegedeeld wordt dat als tijdelijk klerk aan de gasfabriek is benoemd de heer H. v. d. Wel en als 1st© klerk de heer P. Mulder. Ingekomen is een voorstel van het raadslid .Gorter tot wijziging der schoolgeldregeling aan de o. school voor 1. en m. u. 1. onderwijs, dat wordt gezonden aan B. en W. om praeadvies. De verzoeken om subsidies van de gezamenlijke vereenigingen tot drank bestrijding in deze gemeente en van de plaatsel. afdeoling van het Witte Kruis zullen behandeld worden bij de begrooting voor 1913. B. en W. raden aan liet verzoek van de Zaanl. waterleiding maat schappij om water te mogen leveren ook aan de gemeenten Purmerend, Wormer en Wijde VYonner in te wil ligen. De weth. MOENS deelt mede, dat dit besluit in het ooilege van B. en W. niet met zijn instemming is genomen. Hij meent dat bedoeld verzoek moet af jewezen worden omdat er anders in de toekomst een kans is dat de reeds angesloten gemeenten niet voldoende water meer zullen krijgen. Do VOORZ. zegt, dat de deskundige of ficieel rapporteert en er ook voor de aanvragende gemeenten nog water ge noeg Is en de andere reeds aangeslo ten gemeenten daarom ook besloten met de aansluiting aecoord to gaan. De heer MOENS meent dat al is er ook genoeg water voor de aanvra- rende gemeenten, het toch niet wen- ichelijk is en in het nadeel vnn den tuinbouw nog meer water in den om trek aan den grond te onttrekken. Bovendien Purmerend en omliggende gemeenten zijn welvarend genoeg om zolf eene waterleiding aan te leggen. Do weth. BURGER vreest geen kwaad van het onttrekken van water voor onze tuinderijen. Do he^r VF.L1TI v. ZANTEN meent dat de Raad momenteel onvoldoende ingelicht is om de zaak te beoordeelen en wenscht de beslissing uit te stellen ot na een nieuw ingesteld onderzoek De heer LANGENDIJK vraagt welke voordeelen heeft de gemeente bij een eventueele aansluiting van andere gemeenten. De VOORZ. antwoordt dat de bedrijfs kosten in verhouding minder worden en de winst waarvan van de gemeen te Beverwijk 20 ontvangt, dus meer. Ten slotte wordt met 7 tegen 6 stem men besloten de zaak aan te houden tot de volgende vergadering. Het verzoek van dezelfde waterL mpij. om electrische energie te mo gen gebruiken aan het pompstation te \V. o.. Zee woixl.1 ingewilligd op nader iloor B. en W .te bepalen voorwaar den. Een verzoek van de Ned. Vereen, oor Zondagsrust om door den ge meenteraad een enquête in te stellen naar de mogelijkheid om algeheele sluiting der winkels op Zondng wordt van de hand gewezen als niet liggen de op den weg van den Raad. Besloten wordt den tijdelijken ge meentewerkman D. Eijking een loons- verhooging te geven van f 2 per week. De vereen. Koninrnnedav vraagt subsidie, welk verzoek wordt gezon den aan B en W om praeadvies. Tot hoofd van het herhalingsonder- wijs cursus 1912/13 wordt me' alge- oene stemmen benoemd de heer J. Li n gen. B» en W. stellen voor de tüdelijke onderwijzeres aan de o. 1. school te vervangen door een vast aangestel de, aangezien de uitbreiding van de schoolbevolking dit alleszins noodig maakt. Besloten wordt voor kasgeld eene tijdelijke geldleenlng aan te gaan van f 10.000. De boomen staands voor de nieuw gebouwde Doopsgezinde Kerk zullen 'rooid worden. Bij de rondvraag informeerde de heer LANGENDIJK naar het. uitdie pen van de haven. De VOORZ. antwoordt, dat deze i zaak bij B. en v in behande'ing is en den Raad weldra hieromtrent een oorstel zal bereiken. IJMUIDEN. Aan den Minister van Waterstaat is een adres gericht door de Vereeni ging van reeders van visschersvaar- tuigen en" de IJmuider vischhandel- vereen., als volgt luidend: dat adres santen, in aansluiting aan het adres, d.d. 25 Juli 1911 door de adressante sub 1 tot Uwe Excellenlio gericht, zich opnieuw en ditmaal gezamenlijk tot Uwe Excellentie wenden, met het eerbiedig maar dringend verzoek, hare aandacht te willen schenken aan de meer en meer noodzakelijk blijkende behoefte aan een derde Rijksvischafslaggebouw, ten minste even groot als elk der beide bestaan de gebouwen, aan de Noordzijde van do Rijksvïsschershaven te IJ muiden, alsmede, in verband met de exploita tie van den Rijksvischafslag in het algemeen, aan de urgente uitbrei ding van het stationsemplacement, dat sedert (zulks ter adstructie van do bij evengenoemd adrea gevoegde toelichting) het aantal IJmuider Stoomtrawlers wederom met een twin tigtal is uitgebreid, tengevolge waar- Van de geschetste moeilijkheden nog grooter zullen worden, terwijl ver schillende gegevens er op wijzen dat eene verdere uitbreiding der vloot te wachten is, dat zij, thans opnieuw aan den vooravond van een winterseizoen met te weinig los-, afslag-, en expeditie- ruimte staande, het eerbiedig \ortiou wen uitspreken dat Uwe Excellentie aanleiding moge vinden zoodanige maatregelen te nemen, als noodig zijn om het hierboven omschreven derde Rijksvischafslaggebouw aLsme- do het nieuwe Slationsemplaceinent vóór den winter van 1913 gereed te doen komen. Burgerlijke Stand SCHOTEN. GETROUWD: H. Vessies en M. van der Peet. BEVALLEN: M. Merks-IIeijblok, z. II. J. Lode- Koster, z. C. C. W. Slob-Groen, z. Kerk en School ACADEMISCHE EXAMENS. Amsterdam Geslaagd voor het le natuurkundig examen de heferen M. Wcstcrterp cn J. G. Brandon, j Met goed gevolg is afgelegd het can- didaalsexamen in de geneeskunde door de heeren K. P. Groot, H. A. Vis sers, T. J, D. Barends en A. J. F. Thorbecke. Bevorderd tot doctor in de rechten op stellingen, de heeren G. Hambur ger, geboren te Utrecht, en II. H. Sik- kema, geboren te Groningen. Leiden. Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap op Stellingen de heer A. J. M. van Wessem, geboren tc Zaandam. Groningen. Geslaagd voor het can- didaats-examen geneeskunde mejuf frouw M. A. Thalen (cum laude) en de heer S. II. Scheepstra; voor candi- doats-cxamen godgeleerdheid eerste gedeelte de boeren K. Kostelijk en Jobs. van Dorssen. Kampen. (Theologische School.) Ge slaagd voor propaedeutisch de heeren P. C de Bruyh te Rotterdam en K. Wmkelman te Loenen aan de Vecht Groningen. Geslaagd voor candi- daats-examen rechten de heer II. Bek kering. Lelden. Geslaagd: Doctoraal exa men rechten, de heer W. A. Moerel. Tweede natuurkundig examen, me juffrouw A. M. Risselada en de heer F. II. A. Bertels. Voorbereidend examen Ned. Ind. adin. dienst, de heeren H. C. Hoedt en D. F. Pronk. Theoretisch geneeskundig examen, de heeren A. K. W. Arntzenius, J. C. Rosma en J. Ris. Utrecht. Gesl. prop. ex. geneesk. de heeren D. J. Terpstra, A. Verbeek, C. J. M. van Haagen en K. Konijnen- dijk; prop. ex. godgeleerdheid de heer E. B. Blauwendraad; cand. ex. rech ten do heer M. J. Sanders; cand. ge neesk. de heeren J. v. Tilburg en M. Kctera; tweede natuurk. ex. de heer J. C. Muller; doet. ex rechtsw. de heer A. M. A. v. Boetzelaer. Ds. C. VAN PROOSDIJ. De Amste-rdamsche Geref. predikant C. van Proosdij, moet op medisch advies, geruimen tijd. rust nemen. PROF. DE GROOT TE BERLIJN. De Vossischo Zeitung meldt: Voor den nieuwen gewonen hoogleeraar in de Chineesehe taal, geschiedenis en letterkunde aan de universiteit te Berlijn, den geheimen regoeringsraad prof. Johan Maria de Groot, vroeger te Leiden, is nu een eigen Sinologisch seminarie ingericht Tot dusver was do sinologie slechts door oen buiten gewoon hooglcoTaar, v, ijlen prof. dr. Grube, aan de universiteit te Berlijn vertegenwoordigd. Door de oprichting van een seminarie onder leiding van de eerste autoriteit op dit gebied be looft de hoogeschool te Berlijn een middelpunt van de Chineesehe oud heidkunde te worden, terwijl tot dus ver de Noderlandsche en vooral de Amerikaanscho universiteiten in dit opzicht de leiding hadden en zelfs Duitsche Sinologen van aanzien naar Amerika moesten verhuizen. Het nieuwe instituut wordt onder gebracht in de oud© bibliotheek aan het Frans-Jozef-plein. FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken A. Timmerman, koopman en winkelier, te Slijkenhurg. Rechter commissaris mr. J. P. Cleveringa curator mr. W. T. van der Ley. 's-Hertogenbosch. J. Bakhuis, zonder beroep, te VughL Rechter commissaris mr. De Menthon Bake curator mr. J. A. M Rits. Burgemeester en Wethouders van Velsen zijn voornemens, op DINS DAG 2 JUI.I 1912, des n im ddags te 3 uur, in het openbaar ten Raadhui- ze aan te besteden: Het leveren en plaatsen van verschillende Meubslen, ten dienste van School A afilee'ing lJmulden. In drie perceelen rolpens bestek Ho. 15. le PerceelSchoolbanken. Borden ea Kasten. 2e Perceel: Verschlller.de kleine geschilderde houteni Meubelen. 3e Perceel: Gordijnen. Vloermatten en Gymnastlek- tosstellen. Bestek en teekeningen zijn te ver- krijgen tegen betaling, voor perceel 1 ad f 1.10, voor perceel 2 ad f 1.10 en i voor perceel 3 ad f 0.50 per stel, aan I het Bureau voor Openbare Werken te j Velsen, voormiddags van 9—12 en 1 namiddags van 2—5 uur Inlichtingen zijn te verkrijgen aan genoemd Bureau, een week aan de besteding voorafgaande, op boven genoemde uren. Burgemeester en Wethouders voor noemd De Burgemeester H. VER LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris TH. J. WYNOLDY DANIëLS. WAARSGHUV.ÏHG! Daar de verpakking onzer KI NADRUPPF.LS, veelvuldig wordt nagebootst om Kinaprae paraten van andere herkomst tail den m u te brengen wijzen wij er op, dat roode donzen, zon sier den naam Dr. H. MANNING, doch voorzien van het woord K mulnippels" of anderszins. MET uit onze fabriek afkom st»g zijn. Men eische cl iarom 'p-eds Dr. B. Ksnnlng's Klnïflrnppsls Alom v'-rkr Hrmr k f 0.75 ten Kantore van CRGMlWELfN BOUWMEESTER Kassiers en Commissionairs In Effeoten, Assurantiën en Hypotheken STATEN BOLWERK 5, TELLFOON 283. LOKETTEN TE HUUR van 2.— per maand af, of 10 per jaar. i ONDERPANDEN van gegeven pro longation kunnen gehorgen worden 1 in een loket ol op Naam van den geld- gever ten kantore van de Associatie- j Cassa of de Kasvereeniging te Am- i sterdam. Depötrente met één dag opzegging 2S pCt. j Een der firmanten bexookt dagelijks de Effectenbeurs te Amsterdam. Stoomvaartberichten liet st. Tambora, van Java naar Rotterdam, vertrok 24 Juni van Port Said. Het st. Lutzow, van Rotterdam naar Japan, vertrok 23 Juni van Algiers. liet st. Campancllo, arriveerde 23 Juni van Rotterdam te Halifax. liet st. Kambangan, arriveerde 24 Juni van Amsterdam te Batavia. Het st. Billiton, van Amsterdam n. Batavia, vertrok 24 Juni van Suez. Het st. Rijndam vertrok 25 Juni v. New-York naar Rotterdam. Het st. Malang, van Rotterdam naar Java, arriv. 25 Juni te Batavia. Het st. Besoeki, van Java naar Rot terdam, vertrok 25 Juni van Padang. liet st. Vondel, van Amsterdam n. Baluvïa, arriv. 25 Juni te Port Said. Het st. Koningin der Nederlanden, an Amsterdam naar Batavia, vertr. 25 Juni van Southampton. liet st. Frisia, van Amsterdam naar Buenos Ayres, arriv. 25 Juni te San tos. Het st. Zaanland, van Amsterdam naar Buenos Ayres, pass. 25 Juni Oucssant, L0D1SE VAN TOSKANE, Ex-Kroonprinsss van Saksen. 3. DRUK. Met 3 Portretten en Platen. PrUs slechts f 1.- De Gedenkschriften van LOUISE VAN TOSKANE, Ex-Kroonprinses van Saksen, door Haar zelve beschre ven en tegen den wil der Familie aan de Drukpers toevertrouwd. MIJ N LEV EU!. Authentieke Uitgave met 8 Portret ten en Platen naar origineel© foto's. Prijs f 1.—, in Prachtband f 1.50. De ware geschiedenis dezer veel besproken Vrouw en do onthullingen in verband met de Saksische, Oosten- rijksclie en andere Vorstenhoven, hei Mayerling Drama en zoo meer, ver wekken groot opzien. Uitgave van Firma D. BOLLE, Hang 98, te Rotterdam, alom verkrijg baar. Franco na ontvangst van post wissel. waarop melden: TOSKANE. In alle afdeelingen zijn de prijzen vermin derd en bieden nooit geziene koopjes aan. tot spotprijzen. Wij willen niets overhouden. verzuimd geen Dame haar Inkoopsn te doen. Het is de voardeeligste koopgelegenheid van het geiieele jaar. Serie Dameshemden van goede I jj 70 pantalons witte Katoen I U.IU Serie 18 Dameshemden met Madera ii pantalons Borduursel Serie 181 Dames- van Fransch nachtjaponnen 1 Madapolam Serie IV Datr.esonderiijfjes Fransch X (ICQ met feston Madapolam I U.UÜ Serie V Witte Keper Rokken met feston 6/4 Wit katoen (92 cM.) voor hem den onopgemaakt, en sloopen, per El 6/4 Fransch Madapolam (92 cM.) Groote Badhanddoeken vanaf 5/4 Linnen Handdoeken en Servetten, per dozijn 5/4 Geheel Linnen, dito, dito 5/4 Linnen Dckservetten per stuk Sloopen van Fransch madapolam mei letter of feston 1-persoons Lakens Graslinnen 2-persoons Lakens Grasllnnen Een groote partij Coupons Fantasie Katoen, Monsselines. Witte Katoen. Graslinnen. Gerstekorrel.Madapolam enz.enz. zullen tegen SPOTPRIJZEN woruen UITVERKOCHT. Deze verkoop geschiedt uitsluitend contant zonder verdere korting en worden gedurende deze OPRUIMINQ geen stalen of opruimingsgoederen op zicht gezonden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 7