V. a J. TROÜPIH. UITVERKOOP Kennisgeving. Uitverkocht. SIPKES' JAMS S Ba RIJWIELEN en BANDEN ElsofrisÉi Mode-Academie. INDISCH LEGER. GROOTE Groote Uitverkoop: A.v.d.LaanACo, Zomermantels, Mantelcostumes, Costuia-lokkei, „De Bijenkorf" 1. i Eerste Haarloiscbe Aots-iaalscliappij ml. 1. IKPIJN DE VRIES Co. IEIIM eUCHT Steiimerij ta j HlHEIliiM Barteljorisstraat 13-1517. Ziet Ie Spotprijzen in de Etalage. Hoilsnd-Amerika-Lijn. Werkuren wan Automobieler^ Gewestigd bij Firma J. MOK-NOPOL, L Veersiraat 13. r 150 Muts-Spaarbank. igmrbewsrkifli. Alpm. N.-Holl. iaatsch. van Levansverz. met groote korting a contant Modemagazijn Barteljorisstraat 14, Haarlem. „DE KNOOPENWINKEL" Warmoesstraat 14. Telefoon No. 727. Brandverzekering- Maatschappij. Groote Houtstraat 111-113, Haarlem CACAO CHOCOLADE „Het Witte ICruis" VERPLEEG5TER &R,-80 Tio -18 RSWTE 3"lo. DE NEDERLANDSCHE GREDiBTBANK, SPOEDIGE LEVERING. TEIEM IIIEIIC. S45. Eerste Kaarlemsche KRUISWEG 4, bij het Bolwerk j Aanvang van den nieuwen cursus :&£a.a,sa.«£.3«.gr 1 «Juli. OCHTEND-CURSUS I 35,— por jaar j AVOND-CURSUS i 25,— per jaar j Directrice M. J. SCHAKEL, Gedipl. Europeesche Mode-Academie. Inlichtingen veer dienstneming zijn kosteloos te ver krijgen bij de Rijkaagenien. Handgeld f 225,-. Miliciens f 200.—. NiiiitiepHchtigen, dia gedurende 3 jaar in Indië hebben gediend, zijn vrij van her halingsoefeningen. van een baiangrijke partij Geborduurde Strookesi, Erstredeux, Kantstoffen, Valencienne, Linnen- en Tulen Kanten, Entredeux. Alles afkomstig van het gefailleerde Confectiemagazijn „DE KLEINE KAPEL", Kalverstraat, Amsterdam. Alles Is prima prima kwaliteit es wordt voor spotprijzen UITVERKOCHT In het ichten wij onze geachte Clientèle, dat onze a. g. Zaterdag 29 Juni zal beginnen. Wij hebben onze bekende voordeelige prijzen I enorm verminderd, alle stukgoederen zullen tegen extra lage prijzen worden v*JLVbvBr«s:x»J3E:«3»C5Ïr».-t;, terwijl verschillende restanten in Servet en Tafelgoede- I ren, Corsetien en gemaakte Ondergoederen, bijzonder voordeelig zullen worden aangeboden. Men vrage voor en alleen ergens anders uw inkoopen te; doen prijsopgave „De Tijdgeest", GIERSTRAAT 27 rente 4 pCt. m. en z. borgen. Adres Nieuwe Groenmarkt no. 6. Kantoor geopend van 9—6 uur. Zaterdags alleen van 92 uur. VERZEKERT U BIJ DE Gevestigd te HAARLEM. Kantoor SPAAHNE 48 Goedgekeurd bi] Koninklijk Besluit. Opgericht in 1078. OommlaaarlssonM. N. BEKTS, Notaris te Haarlem; Jhr. Mr. E. H. K. TEDING VAN BERKHOUT, Burgemeester van Haarlemmerllede te Halfweg, Jhr. Mr. D. E. VAN LENNEP, Burgemeester van Heemstede. Direoteuron 1 R. BAAS Aan. JOH». DC JONGH. >5 Premie In eens voor f 1000. verzekerd kapi taal uit te koeren bij overlijden JAARLIJKSCHE PREMIE voor f 1000.— uit te keeren bij overlijden uitte keeren nn 20 jaren ot bij vroeger overlijden uitte keeren na 30 jaren of bij vroeger overlyde 10 858.10 19.80 40. SO 25.40 so 881.40 16.80 41.90 96.30 80 885.80 SI.10 41.70 87.10 35 429.80 94.80 43.50 28.90 40 478.10 29.60 44.00 81.50 46 683.70 86.60 48.80 Wegens gevorderd seizoen worden alle Inmtci nit dsir zuiverheid ei smaak KNOOPEN VOERINGS LINNENS LOODJES SPECIAAL ADRES: Opgericht in 1840., Kantoor te Haarlem. Kruisstraat 9, verzekert tegen vaste en billijke pre- mien alle Onroerende en Roerende Goederen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, tegen schade, ontstaan door brand, door het inslaan van den bliksem en het ontploffen van gas, ook al heeft dit inslaan of dit ont- Plaatsbespreking ZONDER prijsverhooging. Inlichtingen GRATIS te verkrijgen bl] den Agent W. TEN BOOM, Ksmparsinpe! 40 Dubbele gesorteerde Set. Meikersen 3 Kilo br. en Fr, 1,55 Gld, 5 Kilo id. 2.00 Gld. 10 Kilo id. 3.60 Gld. J. GERRITSEN - Andelst. HOFLEVERANCIER. TELEFOON 67! TELEFOON 671 f 0.30 per K.M. het Hoofdkantoor Ohligatie-Maatschappü (Koninklijk goedgekeurd 2 Maart 1910 No. 6) j PLAATS, Den Haag Solide Agenten gevraagd, tegen hooge provisie. VRAAGT INLICHTINGEN. r BEHOIUE OKZE BEKENDE Reclame (ecflo merk Lederen wij dok de zoogewarmoe iN« i IN EENUOUDICE BUSSEN BEREID UIT FIJNSTE KWALITEIT CACAOBOONEN f 0.50 per uur. wm OPGERICHT 17 DECEMBER 1817 3.0 Geopend iederan werkdag van 11-2 uur en WOENSDAG en ZATERDAG bovendien des avonds van 7-8'/* uur. Elk bedrag van 10 ot. af kan worden Ingelegd. SSpilif worden kosteloos ten gebrnike gegeven. Boekjes worden kosteloos in bewaring genomen. Dagelijks rentebijschrijving over 1911 ©n vorige jaren, T.bja. Nieuwe SraEht 11, Haarlem T"- 83- Effooten - Wissels - Coupons. Verhuurt Safe-Loketten van verschillende afmetingen in haar gepantserde en brandvrije kluis. Huurprijs van f a.-- tot 1 50. JANSSTRAAT 51 a. TEL. INTERC. 1740.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 8