HET DIENSTMEISJE ven van Columbus bij zijn reis, die tot <le ontdekking van Amerika hoeft ™!cid. De gezamenlijke kosten van dei) toch tvan acht maanden bedroe- De keitje. DB RIJNSCHEEPVAART. „Köln. Zeitung" bevat een nrti larin den Nederlanders weten wordt, hun nalatigheid in de zorg om den Nederrijn Iwhoorlijk be vaarbaar te houden en gedreigd wordt, dat de Pruisische rogecring, indien hierin geen verbetering komt, niets anders overblijft, dan de Rijn- schcepvoart van Wesel uit door oen kanaal voor groole scheepvaart te voeren naar Emdcn. Dit zal dan, zegt het blad, geen wraakneming zijn cn het zal ook mot gloeien op de Hollanders pressie uit te oefenen om andere Duitsche vven- schen in te willigen, maar oen nood zakelijkheid. IS ADORE DUNCAN. «rijgt, wanneer men „Cornoedia" ge loof schenken mag. te Parijs een eigen schouwburg in de omgeving van Montparnasse. Zekere millionair Sin ger zou een millioen hebben geschon ken voor dit plan met de mededeeling, dat nog over een tweede millioen kan worden beschikt. Decors en costumes (voor zoover Duncan die noodig heeft) zullen door Cordon Craig worden ontworpen. DE FEMINISTISCHE BEWEGING IN II'ALIe heeft een groote overwinning be haald: na lange en heftige discussies heeft de orde der advocaten te Rome nis lid ingeschreven mejuffrouw Te resa I.abriola, doctores in de rechts wetenschap. Mr. Labrióla is de eersto Italiaan- scha advocate. Sport en Wedstrijden - BASE-BALL. EEN DEMONS TH ATIE. Zaterdag a.s., 'snamiddags om tl/2 uur, wordt vanwege de Ambte naars-Vcreeniging voor Openlucht spel op haar terrein to Schoten een honkbal-!base-ball)wedstrijd gespeeld tusschen twee bij den Nederlandschen Honkbal Bond aangesloten verceni- S'"SC"- INGF.ZONDF.N MEDEDEELINGEN h 80 Ct. per regel. Een genezen persoon spreekt. Wij zijn het niet alleen dio aan de hloedarmen zeggen: „Neem de Pink Pillen en gij zult gene/en"; ook allen aan wie zij de krachten cn de gezond heid hebben weergegeven, zeggen dat met ons en verkondigen den lof der Pink Pillen. Daar Hebt gij lieden Mejuffrouw P. v. d. Bruggen, wonende Bossche weg no. 193 te Tilburg, die ons schrijft: „Door het lezen in de kranten over de genezingen door de Pink .Pillen verkregen, ben ik op de gedachte ge-, komen deze pillen'te nemen die al leen mij hebben kunnen genezen. Ik deel u dus mijne genezing mee cn geef u op mijn beurt verlof haar bekend te maken, in de hoop dat mijn voor beeld aan eenige zieken nuttig kan zijn. Zooals ik reeds zeide, waren nl- le middelen zonder uitwerking geble ven. Ik leed vreeselijk aan aanhou dende hoofdpijnen, verteerde mijn eten slecht en werd door maagpijnen gekweld. Ik was zoo zwak geworden, dat mijne beenen mij niet meer kon- tien dragen en alle werk was onmoge lijk geworden. Van hel eerste oogen- bliis af, dat ik de Pink Pillen gebruik te, begonnen mijne krachten terug te komen. Zooals gij wol denken kunt, ben ik met liet gebruik doorgegaan en, dank zij deze weldadige pillen, ben ik nu geheel en al genezen." Mie vrouwen, of zij jong zijn of van gevorderden leeftijd, zullen zich wel bevinden hij liet gebruik der Pink Pil len. Do Pink Pillen schijnen in het bijzonder voor de vrouwen uilgevon den te zijn, zoo zeer is hunne wer king geëigend om dc zwalde van haar gestel te bestrijden. De Pink Pillen geven bloed, cn do vrouwen hebben gewoonlijk arm bloed en zijn blootgesteld aan groote bloed verliezen. De Pink Pillen geven eet lust, en er is niets zoo wisselvallig als de eetlust van eon rouw. De Pink Pillen doen het eten goed verteren. De Pink Pillen versterken het zenuw stelsel en het zenuwstelsel der vrouw is ongemeen gevoelig. Do Pink Pillen zijn onovertroffen tegen bloedarmoede, bleekzucht, alge- meeno zwakte, maagkwalen, schele hoofdpijnen, zenuwpijnen, plaatselij ke pijnen, neurasthenie. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar f 1 75 de does en a f 9 de G donzen a m hel Gcnemal-Depöt der Pink Pillen, Van Eeghenlarin 22 huis, te Amster dam; de W e,l. \Y. Plaatzer v. d Ilull. lansstraat 2S, J. J. Göppinger, Haar lem, \V. y Schouten, drog. to Lirsc; en in alle goede apotheken en drogis terijen. impotentie haar funest kwaad te wil len vvrcchten. Onze landvoogd dient naast zich te li ebben eer. ingewijde in volkenrech- s lelijke quacsteis en diplomatieke ge- D bruiken: een ervaren ex-diplomaat. rMen zou hem onrecht aandoen, als men van hem cisehte dat hij een staatsman in den echten zin van het woord ware. Hij doet zijn best en maakt fouten. Zijn weigering in zake het uitsteken der vijfkleurige lappen, die de Chineezen hun vlag noemden, was een fout, waaraan geen der over heidspersonen in de omgevende En- gclsehe bezittingen zich schuldig heeft gemaakt Gouverner c'est pré- voir. Dit woord is helaas als een veel gebruikt muntstuk gesleten. De landvoogd had, de spanning onder de' Chineezen kennende, moeten voor- i zien, dal elke hinder, deze lieden aangedaan, tot conflicten moest lei- i den i Hier te Soerabaja was hel beleid bij dun resident en don assistent resident vrijwel afwezig. De ambtenaar voor Cnï'.ieesche zaken, wettige en natuur lijke voorlichter, werd geheel gene geerd. De opgewondenheid onder Je Chineezen, in wier moederland kort te voren de groote omwenteling was geslaagd, werd met opgemerkt, ge heel over het hoofd gezien. In plaats van extra toegevend te zijn met het oog op de politieke spanning, werd op last van een assistent-resident het af steken var, vuurwerk op straat ver boden en aan dit verbod do hand gehouden in straten, waar liuiserven zoo gocrl als onbekend zijn. Dit is de eerste duidelijke zichtbare schakel in den causalitoitsketen De spanning word vergroot door het dom optre den der Chineqsche oflicieren, van wie één de klagers afwees, terwijl de ander ze i iet te woord stond en zelfs uitschold (dc kapitein-Chinees). Door die or geschiktheid der Chineosche of- fïcierer die door een wijs en ac tief bestuur niet zouden zijn gohand- haafd maar door betere vervangen vervolgden de gebeurtenissen beur I noodlottige^ loop, zich liet eerst en iineer rechtstreeks openbarend in de 'vernieling van den inventaris in de woning van den kapitein-Chinees. En om liet booze spel van 't noodlot als in de hand te werken, mishandelde cn vernederde de Soerabajasche poli tie in den avond van 19 Februari tal van Chineezen, die zich verwant voelend aan dc natie die over do zee i iiaar vrijheid had bevochten ge dwongen werden als inlandsch" ge- I boefte te hurken, dc kousen on schoe nen uit te trekken enzoovoort. Deze I vernedering was al staat er 'een letter over in het officieel „verslag" -- een der hoofdoorzaken van do go- volgde bedrijfsstaking. Fn nu wordt de werking van al dit kwaad nog versterkt door het inet de waarheid strijdig ambtelijk relaas der gebeurtenissen Een goed staatsman voorkómt in ternationale verwikkelingen. Hier sehi nt het wel of het noodlot onze bestuurders als instrumenten heeft ge bruikt om ons in conflict te bre.igen niet een rijk, dat thans nog een op zijn rue liggende reus is, maar in de toekomst zich zal oprichten en meer kracht vergaren dan ons lief kan zijn. J Alkmaar. F. II Riesseimann, Koop man en winkelier, handelende onder de firma wed. F. II. Riesselmann, in den Helder. Rechter-commissaris: mr. A. M. Ledeboer; curator: Th. Gouvcr- ne. H. G. Kroon, landbouwer, te Zijpo. Rechter-commissaris: mr. Fockoma Andreae; curator: mr. A. A. Huizen- ga, to Hoorn. Arnhem. J. G. Jansen, ^mimerman en aannemer to Zetten. Rechter-com missaris: mr. P. F. A. Cremcrs; cu rator: mr. G. B. Boes. Geëindigd: A. Fi6chermann, te Mook. Ch. Cappon, bakker to Goes. Mej. H. C. L van der Biczen, winke lierster, te Breda. J. Th. I.cmskerk. E. Sobels, laatst gewoond hebben de te Amsterdam, thans naar .Ameri ka vertrokken. Vernietigd: J do Wolf, cig- ribouwer, te Amster dam. ADVERTENTIES Den 4den Aug. a.s. hopen onze ge liefde Ouders J. v. BIEZEN en A. C. BIEZEN-TIT den dag to berdenken, waarin zij voor 25 jaar in den Echt zijn verbon den. Hunne dankbare Kinderen, W. v. BIEZEN. C. J. v. LIEZEN. J. C. v. BIEZEN. J. W. v BIEZEN. 'lh. v. BIEZEN. K. v. BIEZEN. J. v. BIEZEN. Receptie: Zondag 28 Juli a.s. Hillegom, Ameiuvastraat no. 13. OPROEPING. Allen dio iets te vorderen hebben in-, of verschuldigd zijn aan de on der het voorrecht van boedelbeschrij ving aanvaarde nalatenschap van den Heer CORNELIS RUSMAN, in leven laatst zonder beroep, gewoond heb bende aan de Houtvaart te Övcrvcen, en aldaar overleden 13 Juni 1912, wor den verzocht daarvan vóór 1 Aug. a.s. opgave of betaling te doen ten kanto re van Notaris VAN NIEKERK. Nieu we Gracht, hoek Kenaupark te Haar lem. Dr BIJLEVELD is tot nader aankondiging AFWEZIG. HUWELIJK Net pers ruim 30 jaar, R. K.t met vaste betrekking als vakman, wenscht' kennismaking met 11. burgerdochter of jonge wed. 2380 j. ltr. fr. onder no. 34777 bur. van dit blad. Noodhulp Gevraagd tegen 1 Aug. een flinke DAGDIENSTBODE, die koken kan, of nette jonge werkster, als noodhulp, tegen hoog loon, v g. g. v. Zich te ver voegen na G uur (aan 't bovenhuis), Groote Houtstraat 48. GEVRAAGD met 1 Aug. in klein gezin, voor den dag of voor dag en nacht, als Meid- alleen, een net meisje P.G., en v. v. g. g. Adres: Jordensstraat 6. GEVRAAGD net DAGMEISJE van 8 tot 4 uur. Adres: Velserstraat 26, Kleverpark. GEVRAAGD, wegens huwelijk der tegenwoordige, een net UACxcvtEldJE niet heneden 20 jaar, P.G., 's Zondags vrij. Zich aan te melden 'savonds nè 7 uur: Spaarue 40. Wegens «lekte wordt In een klein gezin tegen Aug gevraagd een DIENSTfety^E P.G. Zich te vervoegen: Zijlweg 105. Een flinke DIENSTBODE gevraagd. Adres: Kruisstraat 15. Terstond gevraagd: flinke DIENSTBODE Ondertrouwd.: N. J. RIJK en A. J. MEiJERINK. Huwelijksvoltrekking 1 Augustus. Haarlem, 18 Juli 1912. Getrouwd: HERMAN A. Iers-Overzicht MIDDENSTANDSORGANISATIE. „Ds Nieuwe Courant" schrijft in 'n bespreking over de behandeling van het onderwerp: Middenstands-organi satie. op het congres van den midden stand te Deventer: De Middenstand heeft zich dus uitgesproken voor een publiekrechte lijke vertegenwoordiging. I'ractisch cftect is in afzienbaren tijd er wel liet van te verwachten en in zooverre schaadt" deze beslissing niet; ook den middenstand zelf niet. Maar men zou zich op deze uitspraak kunnen uoroe pen, straks b.v. als het er om gaat de bevoegdheden' van do Raden van Ar beid, in verband met hun taak bij de Verzekerii gswetten nader vast te sLellen. Dan bedenke men echter, dat de middenstand de kwestie van de be voegdheden aan de publiekrechtelijke vertegenwoordiging toe to kennen nog pas ..m studie" gaf aan het bondsbe- stuor cr vóóral, dat de publiekrechte lijke vertegenwoordiging zelf, op het Deventer congres een ijdele klank bleef. Eer. grondige, principiecle be spreking van de zaak sloeg het con gres immers over, gemakshalve zou men kunnen zeggen. Slechts deze waarde zou men aan du bespreking van dit onderwerp ten congress? kunnen toekennen, dat er uit blijkt het energiek streven van den bond om de middenstand krach- lig en sterk te maken door organisa tie en door persoonlijke inspanning. Juist daarom mag men blijven ho pen, dat eigen, vrije organisatie hier het beroep op den Staat zal kunnen versmaden HEES en WILLY M. L. BEYNES. Dc lieer en Mevrouw v. HEES- BE YN ES bedanken, ook namens we- derzijdsche Famil'e, voor de vele blij ken van hela: -'-telling bij hun huwe lijk ondervonden. Haarlem, 18 Juli 1912. HUWELIJK Een net burgerpersoon, vreemde ling hier ter stede, met een vaste betrekking van 950 p. j wenscht in kennis te komen met een net Meisje, P.G., leeft20 A 26 jaar. Br. oud. no. 34747 bureau van dia blad. Een net MEISJE vraagt een R.-K. 1 tfr.endm tusschen de 22 en 26 jaar, liefst met j Biedt sioh aars beschaafd Meisje U. K., voor Huishou ding of winkel. Br. onder no. 34784' bur. van dit blad. DAGMEISJE GEVRAAGD een flink Dagmeisje, van half 8 tot 1 uur. Loon 1.50. H. OTTO, Barrevoctestraat 10. Terstond gevraagd oen net DAGMEISJE in klein gezin. Adres: Rijksstraatweg 44, Schoten. DAGMEISJE GEVRAAGD een flink, net DAG MEISJE, in klein gezin. Te bevragen bureau van dit blad. Gevraagd een net DAGMEISJE Flink Loopmeisje terstond gevraagd Zicli aan te bie den 's avonds nï half 9 uur, Groote Houtstraat 58. Gevraagd met 1 Augustus, buiten Lisse, voor noodhulp of voor vast een degelijke Kouken-Werkmeid P. G. Nadere inlichtingen hij Mevr. STOOP, lluize ,,De Rijp", Bloemen- daal, '6 morgens vóór 12 uur. Terstond gevraagd een net DAGMEISJE ,"00r hulp in de huish circa 15 jaar Br. fr. ond. no. 34755 bur. v. d. bl. Mevrouw DE CLERCQ VAN WEEL raagt met November een flink Keukenmsisje P. KRUIJER en G. S KRUUER BOSSCIIIE TER, Hoogstraat 10, ge ven keunis van do geboorte hunner Dochter JANNETJ E EVEItTINE. Haarlem, 18 Juli 1912. Er biedt zich aan een net Friesch Meisje, voor keuken of meisje alleen. Liefst in klein ge zin. Voor 1 of 8 Augustus. Adres; Wagenweg <8. DAGMEISJE GEVRAAGD, van half 8 's morg. lot 4 uur 's middags. Zich te vervoegen 'sav. n& 7 uur: Schiieevoogtstraat 7. Een flink DAGMSJg fcvraagd, van 9 tol 5 uur, I', G. Loon 1.75 met middageten. Adres: Zijlstraat 20. GEVRAAGD legen 1 Aug. een flïnfeo DIENSTBODE gevraagd, go.ii kunn. werken. Zonder goede got. v. onnoodig zich aan te melden, in klein gezin, geen zaak, hoog loon. Aanbied, na 7'/. uur: Kleine Houtstraat 14 rood. EEN FLINK Loopmaïsje GEVRAAGD. Loon f 1.50. Adres: Krocht Ik Zoo spoedig mogelijk gevraagd, bekwame en aankomende Strijksters WED. B. KLAUWERS, Midden vaart, Santpoort GEVRAAGD een Fijnsirijksier een een PLATSTKIJKSTKH. Adres: Bakenessergracht 17. GEVRAAGD een Strijkster en een Jongen. Wagenweg 1U8. Net Dagmeisje gevraagd hij mevr. BLOM VAN WEEZEL, aan den Tol te Zandvoort. Lxui f3 p. w. met vrij reizen. Kerk en Schooi In volle v cr/c-kerdheid des ge- loofs ontsliep boden na langdu rig, doch geduldig gedragen lij den, <lo diakonos Margarotha Mechtelt Jobanna van Sasssnbarg, Hoofdzuster in ónze inrichting Bethosda Sarepla. Wij be-treuren in haar het ge mis van oeno goedo en getrou we dienstmaagd des Heeren, wier nagedachten s bij allen, die haar in haar werkzaam le ven hebben gekend, zeker in dankbare herinnering zal voort leven. Het Bestuur van de Christe lijke Vei eeniging voor de verple ging van lijders aan vallende ziekte. Namens hetzelve, C. J. VAN PAASSEN, Voorzitter. J. L. ZEGERS, Secretaris. Haarlem, 17 Juli 1912. Begrafenis Zaterdagmiddag om half 4 op liet kerkhof te Heemstede, voorafgegaan door een lijkdienst op Sarepfa om half twee. Er biedt zich aan voor Haarlem of Amsterdam, een net BURGERMEISJE voor werk tweede meisje of meisje- alleen, v. g. g. v. Br. ond. no. 34750 bur. van dit blad. Gevraagd, flinke Dagdiartstbcde Voorhelinstraat 12. loon f 3.— Meju.j-*. ftSOSER vraag voor terstond en Augustus, als Noodhulp en voor vast, bekwame Keukenmeisjes, Dienstbode als meid- alleou, Tweede-, Werk-, Buiten-, Kin- dor en Dagmeisjes. Adres of brieven: Kleine Houtstraat 91, Telef. no. 1684. Gevraagd: met 1 Aug. of eerder een nette Da^dianstbode loon f 2.50 a f 3.— van g. g. v. Emma- straat 5. Net Dagmeisje gevraagd, voor halve dagen. Annrn. 's avonds na 7 uur. Duvenvoordestraat 85 rood. Werk-ïweede-Melsja gevraagd, voor dag of dag-en-nacht. Spreekuur 's avonds 9—7 uur. Adres: Schotersingel 123. NET RflEiSJE gevraagd, ruet beneden 16 jaar, bij twee eenige menschen, voor halve dagen. Zondags vrij. Zich aan te mei-., den tusschen 7 cn 9 uur, Duvcnvoor-I destraut 53 zwart Mevr. SCHEPERS, Ripperdnstraatj 11, vraagt tegen half Aug. of Septem ber een flink Yweade-ineisja voor heele dagen, die ook kan naaien en sloppen. Zich aan te melden des Met Aug. wordt gevraagd een nette DIEftbTBODE v. g. g. v., te Ovorveen. Hoog loon, verval en vvaschgeld. Adres of fr. br. aan het bureau v. dit blad oud no. 34798. GEVRAAGD flinke heldere DIENSTBODE P.Gnetjes kunn. werken, v g- g. v. Loon f 130. Br. ond. no. 34803 bur van dit blad. GEVRAAGD een nette DlENSTSODE voor dag en nacht, tegen 1 Aug., bij Firma J. KUIPERS, Oude Groen markt 26. Koloniën DE OFFICIEELE WAARHEID. Dit opschrift heeft het Soer. Mbitl. boven ecu verslag van oen beschou wing over het officiecle rapport be treffende de Chincesehe relletjes in 1'Vnt'IK; li j 1. Bel I lad is 7.eer slecht over liet rap l'ort te spreken en komt tol do vol Sonde conclusie: Bijna ieder land hoeft in 7.1jn ge schiedenis periodes waarin voor hun laak niet' berekende bestuurodrs een. ..decline and fall" van hun land te weegbrengen. In het groote hoek van Klio vindt men heel wat van die don kere, door 't noodlot behcerschtc blad- tijden. Thans schijnt ten onzent beetuurs- DE NIEUWE HOOGLEERAREN TE KAMPEN. Aangaande de nieuwbenoemde hoogleerarcn aan dc Theologische School te Kampen, deelt de Stand, hel v olgende mee Dr. G. Ch. Aulders, te Londen ge boren, is 32 jaar oud. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit !c Amster dam en werd in 1903 candidaat. In dal jaar werd hij geroepen naar de Gcrcf. Kerk var T/urnmarinn. welke gemeente hij diende tot Oct. 1911. Van dien tijd af staat dr. Aalders Ie Erme lo, 27 Jan. 1911 promoveerde dr. Aul ders aan de Yiije Universiteit lot doc tor in de theologie, op een proefschrift De valsche profetie in Israel, Dr. J. C. de Moor studeerde even- j eens aan de Vrije Universiteit In 1903 werd hij benoemd tot candidaat in de theologie, en spoedig daarop lot doc tor op ten proefschrift getiteld De pro feet Maleachi. De Gercf. Kerk van Breda beriep hem hel oerst als predi- i Kant, welke gemeente hij in Seplem- j her 1905 met de Haagsclie gemeente verwisselde. Dr. dj Moor is 34 jaar oud. FAILLISSEMENTEN, Uitgesproken: Leeuwarden, C. Roeda, schilder en koopman to Franoker. Rcehter-com- anissaris: mr. P. C. J. A. Boclcs; cu rator: mr. D. Okma. t S Heden overleed onze innig ge liefde Zoon en Broeder SIERT RIEPMA, in den "uderilotu van 35 jaar. II RIEPMA. A. RIEPMA—BANSEMA. J. RIEPMA. P. RIEPMA. II. C. S. RIEPMA. Haarlem, 15 Juli 1912. Pafklaan 76. Heden overleed tot onze diepe 1 droefheid onze geliefde Moeder. I Behuwd- en Grootmoeder I JOHANNA MARIA DE KONING geb. SCHOUTEN, in don ouderdom van 79 jaren. Uit aller naam: P. DE KONING. Haarlem, 15 Juli 1912. Linscholerstraat 71, Eenige en algemeeno kennis- I geving. avonds na 7 uur. GEVRAAGD een net flink Meisje, 16 ii 17 jaar, voor behulp in de huishouding, klein gezin. Spaarnwouderstraal 79. GEVRAAGD eon M151SJE, P. G., tot hulp der dienstbode, van half S tot 2 uur, a 11.25 por weck. i Adres: Fmniastraat 10. Flinke, nette DIENSTBODE voor dag of dag en nacht gevraagd, voor terstond of 15 Augustus. Bakenessergracht 4GA. GEVRAAGD een nel, eerlijk MEISJE, goed kunn. werken, boven 16 jaar, vau 81.2 lot 2 uur. Adres: Houtplein 7. GEVRAAGD pér 1 Aug. e.k., een flinke DIENSTBODE Uü jonggehuwden. Aan te melden tusschen 7 en 9 uur 's avonds. Kenaustraat 5A. S rijksters en AANKOMENDE STRIJKSTERS gevraagd. Adres: Zuider Buiten Spaarne 32. Zaniiïoort - Gevraagd flinke, bekwame plat- en fijn strijk sters met kost en inwoning. Loon f 9 per week. Baan no. 7. GEVRAAGD een MEISJE voor de WA3SCHERIJ, minstens 16 jaar en een LOOPJON GEN voor de STRIJKKAMFR, vast werk, bij G H. VAN DAALEN, Lan- geudijkstraat 32. Meisjes gevraagd voor de plak- en mangelkamer Stoomvvaschinrichting ,,'t Spaarne", Zuider Buiten Spaarne 176. Een nette vrouvv vraagt Wasschsn aan huis opgemaakt, naar verkiezing. Br. ond. no. 34568 bur. van dit biad. GEVRAAGD door nette buïtenmen- schen, eenige KIMDErtWASCHJES Voor nette bediening zal gezorgd wor den. Adr. te vern. bij J. LEUVEN, agent van dit blad te Heemstede. BEKWAME Lingerie Naaisters en LEERLINGEN kunnen gepl. wor den op een nieuw in te richten atelier Schrift 'L'ke annb ond. no. 34727 bureau van dit blad. Een Werkster gevraagd voor Donderdags. Zich te vevroesen 's avonds nu 8 uur, Kleine Houtweg 39. Peusion Splendid-.." te Zandvoort, raagt direct een flinke Werkvrouw Of weduwe. Loon f 7.— per week,. Liefst in persoon zich lo vervoegen. Een net Meisje P.G, zoekt betrekking om behulp zaam te zijn in huishouding of win kel. liefst in Amsterdam, intern. Br. ond. no. 34793 bur. van dit blad. Mevrouw TADEMA, Nassauplein 8, vraagt tegen 1 Aug. een net Tweede-itfteisje niet boneden 20 jaar, P.G. Men wordt verzocht zich persoon lijk aan te melden des ay. nu huif 8. SVi© sjo gj© FaZïgjd lliel bédelt de 20 jaar, voor klein ge- 13 of 14 jaar, voor licht huiswerk, 'zin. loon f 275 n. w z a a. onn z. Gevraagd: begin Aug. in It. K. Bur- gergezin een Linke Diensioode of Dagmeid netjes kunn. werken en met kinderen kunn. omg. Looi; f 125 en vrij waseh. Adres tc vernemen bur. van dit blud. Wordt gevraagd een netto DIENSTBODE (huisgenoot©) met beneden de 16 j.. ten einde met de vi des huizes olie voork. werkzaamh. te verrichten. Br. onder no. 34776 bur. van dit blad. Gevraagd tegen 1 Aug. een nette DIENSTBODE goed kunn. koken, geen winkelwerk. Loon 1120 en 126 vvaschgeld. Auogang 40. GEVRAAGD een nette, flinke Werkster voor-Dinsdag een halven dag cn Za> terdag don heelen dag. j Smedestraat 35. I— Een nette Werkster gevraagd, ongehuwd, P U voor 3 hal ve dagen per week, van 9—2 uur, met middagmaal. Dinsdag, Vrijdag en Za terdag Adres: Schermerstraat 36rood. GEVRAAGD een heldere WERKSTER voor den Vrijdag- en Zaterdagmiddag. Adr te veru. bureau van dit blad- GEVKAAGD: Tuipenpelsters bij P. BIJVOET CO, Zijlweg, Over- GEVRAAGD J een net, zindelijk DIENSTMEISJE, LESSEN in de Zwtedache Taal GEVRAAGD. Br. ond. no. 34802 bur. van dit blad. Adres te Dagblad. ein, loon f 2.75 p. w., w w vernemen bureau Haarl. aan te molden. Br. ond. no. 34797 bur. van dit blad. Sigarenmaker GEVRAAGD. Vormwerk. Boogstraat 6, hij het Schouwtje.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 3