kunnen gedompt worden. Nog eon twintigtal Meters, daar knettert ge weervuur „Doorzetten Daar wordt aan boord van de David" even een kleinen schok gevoeld dan een ge weldigen slag, een waterzuil, die om hoog schiet en weer gaat naar do diepte, nu voor don laatste» keer, de dappere „David", doch ditmaal valt sterven hare bemanning lichtwant met haar gaat ook de „Housatonic". Buiten het verlies van oen schip heeft de vijand evenwel slechts vijf monschenlovens te betreuren, de ovo- rigo opvarenden hebben zich in slafc pen en aan boord van naburige sche pen kunnen redden. En verder ontwikkelde zich stee-is dc onderzeebootgaat vooral na de uitvinding der verbranding3- en eloc- tro-motoren reusachtig vooruit. Ging vroeger, zooals hierboven vermeld, een onderzeeboot 6 keer met haar op varenden ten onder, op de honderden onderzeebooten, die thans de wateren bevaren, gebeurt gelukkig nog slechts een enkele maal een ongeluk. Laten wij de dapperen, die daarbij ten on der gaan, beschouwen als helden, die vallen voor hun vaderland, als pio niers die sneuvelen op don weg van den vooruitgang. MADJOE. Tot zoover het artikel uit „Onze Vloot", dat wij ovomainoo 0111 dra» levendigen schrijftrant.en om te laten zien, hoe jammer het kan zijn, dat volharding en opofferende helden moed niet op een beter doel gericht waren. Binnenland KAMERVERKIEZINGEN IN 1913. Een groep arbeiders te Zuidbrook, vrije socialisten en anderen, hebben in het district Winschoten candiduat gesteld den hoer II. E. Kaspers, te Midlaren, redacteur van het weekblad De Arbeider, als protest tegen de can- didaatstelling van den heer L. Her mans, te Arnhem, vanwege de S. O. A. P. (N. R. Ct.) ONZE TUINBOUW. Het centraal bestuur van den Ne- derlandschen Tuinbouwraad heeft Voorloopig beslcteri tot deelneming aan de internationale tuinbouwten toonstelling te SI. Petersburg in 1913. en wel met een collectieve groeiden inzending ten neme van den Ned. Tuinbouwraad. Over het algemeen werd Rusland van groot belang ge acht voor den afzet van tuinbouw- vooi tbrengselen er heeft reeds een belangrijke uitvoer van bloembollen, heesters en kool daarheen plaats zelfs werden in den laatsten tijd geen geringe hoeveelheden afgesneden se ringen uit Aalsmeer naar Rusland ge zonden, terwijl het een bekeu«l feit is, dat Nederlandsche groenten van Bel gië uit naar Petersburg en Moskou worden verladen. LAGE DAAD. Te Noordbroeksterlmmrik (Gr.) zijn 's nachts drie koeien van den landbou wer Oostingh aldaar de spenen afge sneden De diereu moesten worden af gemaakt. Met een politiehond is naai de daders gezocht, doch zonder resul taat. ROODE DINSDAG. De „Tel." meldt In Den Haag loopt het gerucht waarvan wij onder voorbehoud mel ding maken dat de burgemeester ditmaal aan de S. D. A. P. geen toestemming verleenen zal, tot het houden van een kiesrecht-optocht, op den derden Dinsdag in September, na de opening der Staten-Generaal. BLOEMENCORSO TE UTRECHT. De vereeiiiging Koninginnedag te Utrecht heeft ter eere van den ver jaardag van de Koningin o.m. een bloemencorso uitgeschreven, waar voor zeer mooie prijzen zijn uitge loofd. DE NAARDER KERMIS. 't Hbld. meldt: In de jongste gemeenteraadszitting le Naarden werd, ingevolge een ver zoekschrift ingediend door 108 inge zetenen, besloten de kermis af te schaffen. Aangezien de voorstanders van het behoud dier kennis geen ge legenheid hebben gehad zich vóór de behandeling van dat adres uit te spreken, werd een vergadering be legd, waarin besloten werd aan den ïaad een verzoekschrift in te dienen, om op het genomen besluit terug te komen, vooral omdat de kermis zeer kort duurde, steeds een onschuldig karakter had en er door de voorstan ders van afschaffing niets voor in <le plaats werd gegeven wal als vulks- niet intiem met dezon dokter. En waarom zou hij dat ook geweest zijn? W aar moet ik mij nu been wenden Naar den ouden Wedderburn en den kleinen advocaat Rike? llike, de advo caat Zou daar het begui van den keten zijn misschien In elk geval be staat er toch een koten. Ik zal Mr. Wedderburn en Mr. Rike eens moeten opzoeken. Ik wou dat die kerel niet zoo op die vijftig souvereinen gezin speeld had. Het gaf mij een dood schrik. HOOFDSTUK X. Een van de Executeurs. Justus ging de kroeg uit en over woog wal hern nu te doen stond, ter wijl hij van de Goriu Street naar Hal- born liep. Ja, ik zal zeker trachten, Mr. Wedderburn en Mr. Rike te spreken te krijgen, besloot do agent. Als blijken zou, dat zij intiemer me' Mr. Carl Fairfax waren, dan de overleden Dr. Farge schijnt te zijn geweest, dun zou ik geneigd zijn te gelooven, dat ik volkomen gelijk had omtrent dien keien, wiens bestaan ik op het oogon- blik alleen nog maar vermoed. Een jonge man in de stad en dan nog wel een knap jongmensch ook, zal heel waarschijnlijk wel bekend zijn met een woekeraar en een advocaat, die niet zoo hoog staat aangeschreven. Ik of fcindervermaak kan dienen. Dit adres is van 341 Uandtoekeningen voorzien, aan den raad gezonden. KINDERTOESLAG. Namens den Minister van Water staat is aan de arbeiders bij do Rijks waterstaatswerken meegedeeld, dat behoudens het geval, dat do daar voor benoodigdo gelden niet zouden worden toegestaan in hel vervolg tolken jare aan do arbeiders bij de Rijkswaterstaatswerken, die op 1 Januari van het jaar ton minste drie jaren in vasten dienst zijn geweest en meer dan twee wettelijke of na tuurlijke, wettelijk or kendo kinderen Itebben, wier onderhoud ten hunnen laste komt en wier leeftijd beneden 1G jaar is, voor elk zoodanig kind boven het genoemde aantal een toe lage van f 25 met een maximum van f 150 zal worden toegekend. (Centrum). GEEN BELASTINGVERHOOGING TE AMSTERDAM. Bij het opmaken der Gcmeentebè- grooting zijn B. en W. er in geslaagd deze zoo samen te stellen, dat geen belastingverhooging noodig is, zoo meldt 't Hbld. TRKINVERTRAGING DOOR BAL- D \DIGIIEID. Vermoedelijk door baldadigen zijn te Deventer verschillende treklijnen uil de draaischijven gelicht op het terrein der Staatsspoor. De treinen ondervonden veel ver traging. DREIGEND CONFLICT IN DE DIAMANT-NIJVERHEID. In zake den ernstigon strijd, welke dreigt uit te breken in de diamant nijverheid te Amsterdam, is door de firma Asscher een ultimatum gesteld aan den A. N. D. B. Betreffende do voorgestelde loonsverlaging verneemt het „Hbld." het volgende Vijf maanden geleden werd door de firma een tariefverlaging van 20 tot 25 pCt. voor de roosjeswerklieden voorgesteld. Deze werd door den bond geweigerd. De bond ging van de veronderstelling uit, dat de locnen in de roosjes-branche gehandhaafd moesten blijven. Na eenige conferen ties met de firma werd de geheele roosjes-branche stop gezet en den bond bericht, dat indien inderdaad bleek, dat de loonen niet daalden, de firma verwachtte, dat binnen nfzicn- baren tijd men weer aan het werk zou kunnen gaan. In die vijf maanden is echter het tegendeel gebleken. Het bleek der firma Asscher, dat een groot deel van haar werklieden bij andere werkgevers werkte en hun verdionsteucijfeis zeer s:crk gedaald zijn. Daaromtrent werd velschillende malen gecunfereerd met het eind resultaat, dat de firma aan de werk lieden-organisatie Maandag to ken nen heeft gegeven, dat tot heden, Woensdag, 12 uur gelegenheid is den eisch der firma volledig in te willi gen. Zoo niet, dan zal do fabriek stop worden gezet en 450 a 500 werklieden op straat gezet worden. Naar men weet, zijn op het oogenblik reeds 150 man werkloos. Omtrent het dreigende conflict kon men aan den A. N. D. B. nog niets zeggen. Wel is door het bestuur van den A. N. D. B. naar aanleiding van het conflict een vergadering gehou den. De heeren Asscher en de firma zijn uitgetreden als leden der A. J. V. Niet oindat er een minder aangename verstandhouding tussche» genoemde heeren en het bestuur der A. J. V. zou bestaan, maar de heeren Asscher eu de firma wenschen in het komende conflict geheel vrij te zijn van alle overeenkomsten, door den A. N. D. B. met de A. J. V. aangegaan. GOED VOORBF.F.LD Plaats van handeling de beruchte viersprong te 's-Gravenhage. Hande lende personen een politieagent op den vluchtheuvel, gewapend met wit ten stok, en eenige fietsrijders. Agent beduidt met zijn slok rechts houden, door de meeste wielrijders begrepen. Eén heer begrijpt niet of wil niot begrijpen. Rijdt door. Stoort zich niet aan meerdere actie van agent. Agent daalt af van vluchtheuvel en houdt wielrijdend heer aan. HeerM eet je wel wie ik ben AgentNeen. Maar dut doet dr ook niets toe. U hebt de bevelen der poli tie niet opgevolgd. Ik moet u bekeu ren. Eu ik zal proces-verbaal opma ken. lieer Ik zal uw nummer noleeren. AgentHeel goed. Hoe is uw naam? De lieer beantwoordt de verschillen de vragen en de agent noteert. Naam Beroep Substituut-offi cier van justitie.... herinner mij, wel eens van dlo beide hoeren gehoord te hebben, en hun be schrijving beantwoordt wel aan het geen ik mij van hen herinner. Ofschoon de agent meende, dat hij wel eens van Wedderburn en Rike gehoord had, had hij geen flauw idéé, waar zij te vinden waren, en hij ging naar het naastbij-zijnde post kantoor, waar hij er na eenige moeite in slaagde, een adresboek te leenen. Met dien onschatbaren gids gewa pend, vond hij spoedig de twee man nen, waarnaar hij zocht. Wedderburn, Holborn Rike, Chancery Lane, peinsde hij, terwijl hij 't postkantoor verliet. Ik geloof dat ik het eerst maar eens bij Wedder burn zal probeeren, en hij ging in de richting van Holborn. Uiterlijk, zoo dacht Justus, was het kantoor van Mr. Wedderburn in niets te onderscheiden van andere van het zelfde soort. Een heel eenvoudig ko peren plaatje met zijn naam er op op de buitendeur, een binnendeur waar op: „Mr. Wedderburn, Financier", op de paneelen van matglas en „Infor maties. Niet kloppen" in kleinere let ters in een hoek. Justus ging naar binnen. Hij stond dadelijk tegenover iemand met een scherp vervallen uiterlijk, die, na hem onderzoekend aangekeken te hebben, dadelijk weer naar Justus koek. Is Mr. Wedderburn thuis? vroeg' Heer Maar je zal er toch verder geen gevolg aan gevon Agent Mijnheer, ik zog u aan, dat u bekeurd isik maak proces-ver- baol op. Tableau 1 - („NecL"). NATIONALE TUINBOUWTENTOON STELLING 1913. Door den gemeenteraad van Deven ter is besloten voor de in 1913 te hou den nationale tuinbouwtentoonstel ling een gedeelte van het wandelpark De Worp af te staan. BRANDEN. To Nieuw-Weerdinge is de bakkerij bewoond door T. Bakker, toebehoo- rondo aan den heer F. Kamst, tot den grond toe afgebrand. Do bewoners waren afwezig, zoodat er niets is gored. Alles was verzekerd, oorzaak onbekend. Door hooibroei is de boerenbehul- zinge van R. Hummel te Weerwille, gem. Koekange (Dr.) afgebrand. Al het vee, behalve een stier, on ook het meubilair zijn een prooi der vlammen geworden. Alles was verzekerd. Door onbekende oorzaak is totaal afgebrand de kapitale boerderij ge legen te Boekelo, gemeente I.onne- ker, bewoond door Olink, eigenaar G. J. van Heek te Enschede. Verze kering dekt de schade. RIJKSWERKLIEDENBOND. In dc te Delft gehouden 12de jaar vergadering van den Nederlandschen Rijkswerkliedenbond werden tot le den van liet hoofdbestuur gekozen do 'boeren M. van der Blom, A. Bouw, beiden Amsterdam S. Dekker en C. Emmer, beiden Zaandam J. W. F. Janzee, Arnhem II. J. N. Link, Delft; I). J. Ticpen, Amsterdam, en H. C. Viergever, Utrecht. Met algerneene stemmen werd tot toetreding tot hef Ned. Verbond van vakvereenigingen besloten. CIIR. KANTOORBEDIENDEN. De le zomervergadering van de Chr. Kantoorbedienden te Amersfoort gehouden, is goed geslaagd. Na een kort welkomstwoord van den voorzit ter der plaatselijke afdeeling, sprak de algerneene voorzitter een openings rede. waarin hij er op aandrong ook in het sociale leven „Daders des Woords" te zijn. De heer Weïjland, V3n Haarlem, sprak over „de practijk van het Ver eerd gingsleven". Na den lunch volgde een rijtoer naar Baarn. Bij terugkomst sprak de heer Smeenk, van Arnhem, over de be- teekenis van gansch den socialen strijd, ook voor het Koninkrijk Gods Spr. drong aan op ernstige studie, tot krachtig getuigen voor de Christelijke1 democratische beginselen, tot actie in de eigen vak\ ereeniging en tot krach-1 tigen steun van gansch de sociale be weging. Na een slotwoord van den voorzit ter werd de middagvergadering niet dankzegging gesloten. Een gemeen schappelijke maaltijd besloot het broederlijk samenzijn. (Stand.) j TOESTANDEN IN VENENDAAL. j In de jongste gemeenteraadszitting heeft de burgemeester van Venendaal, op aandringen van raadsleden, mede- deelingen gedaan omtrent een samen komst met Gedeputeerde Staten van Gelderland, waartoe B. en W. waren opgeroepen. Een deol van dat onder houd betrof houding en werkzaam heid van den gemeente-secretaris van Venendaal. Daaromtrent deelde de burgemeester het volgende mede, ge lijk vermeld wordt in „Het Nieuws voor Rhenen", enz. De voorzitter (zijn aanteekeningen inziende) Nu dan, Gedep. Staten hebben zich ontevreden betoond over het werk en de houding van don se cretaris lüj tooDt zich zóó weinig accuraat, dat vele stukken ter verbe tering moeten worden teruggezon den, daargelaten nog, dat liet gedu rig voorkomt, dat ze aan het gouver nement nog klaar moeten worden ge maakt. De gemeentebegrooting voor 1912 is thans nog niet zoover gereed, dat zij ter goedkeuring kan worden aangeboden. In plaats van. goed en behoorlijk zijn werk te doen, valt de secretaris Gedep. Staten voortdurend lastig met het zenden van particu liere briefjes. Bn wat zijn houding betreft, daardoor zouden Gtd. Stalen haast den indruk krijgen, dat er in Venendaal twee zijn, die ziel» burge meester gevoelen, zonder dut het is uit te maken wie hunner de uitvoe rende macht heeft. Een bijzonder pijnlijken indruk heeft het op Gedep. Staten gemaakt, dat de secretaris op een venegaande wijze geweigerd heeft een schrijven van hen aan B. en W., over een In Justus, toen hij zag, dat er nog een andere ka mor bij behoorde. Wat wenscht u? vroeg de aangesprokene. Justus aarzelde, een beetje in de war gebracht door de manieren van den man. Ik wensch alleen Mr. Wedder burn maar te spreken, zei hij ein delijk. Hij is er op het oogenblik niet, antwoordde de man, maar ik kan alle bijzonderheden wel opnemen. Het is zeker over een leening, en hij nam een vel papier. Uw naam ais •t u blieft. Justus aarzelde weer even. Neen, het is niet precies over eon leeniag, zei hij eindelijk. Niet voor mij zelf ten minste. Ik wenschte alleen Mr. Wedderburn maar te spreken over een vriend van mij. De man keek hem scherp aan. Nu, u kan Mr. Wedderburn on mogelijk sproken, zei hij. J ust us keek verbaasd op. Ik e zou denken, dat u veel te autoritair optreedt, zei hij. Ik zou wel graag willen, dat u zoo vrien delijk was mij te vertellen, wanneer u Mr. Wedderburn terugverwacht, en wanneer ik hem over een belangrijke zaak kan spreken. De man keek Justus onbeschaamd aan, maar de agent, gaf hem, terwijl hij aan zijn bakkebaarden trok, dien volle actie zijnde zaak af te geven aan' don burgemeester, toen deze hem deed te konnen geven, dat hij liet noodig had. Dat is een ambtelijke dienstweigering, die op zichzelvo reeds voldoende is, om hom voor ont slag voor te dragen. Een gemeente secretaris heeft niet het recht te vra gen, waarvoor zijn burgemeester een van hem opgeëischt stuk noodig heeft, veel minder nog dit terug te houden. Dc heer II. de Ruiter (weth.) Het is allemaal waar, maar ik ben het met de meening .van Gedep. Staten niet eens. Do voorzitter Het eerste zegt ge noeg het tweede doet hier niets ter zake, daar wordt niet naar ge vraagd. Do heer J. Bos (weth.) Al wat door u gezegd is, voorzitter, is volkomen waar. Ik heb in 't onderhoud er nog bijgevoegd, dal ik. hei treurig vind, dat zou weinig \un Hetgeen van lnor verzonden wordt, kan worden goedge keurd. Burgemeester en secretaris' dienen toen in alles samen te werken. Burg. en Weth. nebnen wel degelijk ook een uanmaiaug gekregen daar over van Gedeputeerden. Be adminis tratie hier vonden zij in heel veel op zichten niet goed en ae werkzaamheid gering En ik vraag nu ook, of het zoo n heksenwerk zou wezen, dat al les hier goed vandaan ging. Nergens is zooveel tobberu daarmee ais in Venendaal. De Comm. der K. vond den toestand hier ook een „boeltje I' En de burgemeester werd mede ver antwoordelijk voor alles gesteld. 1)6 voorzitter Ik heb den heeren gezegd, dal ik de administratie en hel secretariewerk niet op me kon nemen. SCHEEPVAARTTENTOONSTELr- L1NG TE AMSTERDAM. De volledige naamlijst van bo schermheer, eerevoorzitters en oe.ro- comitó der eerste Nederlandse he ten toonstelling op scheepvaartgebied, te houden te Amsterdam in 1913, is thans bekend geworden. Beschermheer is Prins Hendrik. Eere-Voorzitters: H. Col ij n, Mi nister van Marine (ad Iinterim). Mr. L. II. W. Ragout, Min. v. Waterst. A. S. Talma, Minister v. Landbouw, Nij verheid en Handel, J. II. de Waal Malefijt, Minister van Koloniën, Mr. dr. W. F. van Leeuwen, Commissa ris der Koningin in Noord-Holland. Jhr. mr. dr. A. Róell, burgemeester van Amsterdam. In het Eere-Comité hebben o.a. zit ting de heeren Dr. P. P. C. Hoek, We tenschappelijk Adviseur in Visscherij- zaken te Haarlem; J. M. Bottemane, Hoofd-Inspecteur der Visscherijen te Haarlem. H. Wortman, Hoofd-In- genieur-Directeur van den Rijks Wa terstaat te Haarlem. EEN LANGE WEG. In den avond van 2 Augustus werd dan diensthebbenden geneesheer in het Gemeente-ziekenhuis aan den Zuidwal te 's-Gravenhage bericht, dat een patiënte plotseling en ouver- wacltt snel achteruitging. Den genees heer bleek, aldus de „Ilangsclie Ct." dat de vrouw in stervensgevaar ver keerde. Toen de dokter de familie hiervan Liet berichten, vernam hij, dat haar man in het Huis van Bewaring in preventieve hechtenis zat. Do dokter stelt zich telep'honisch in verbinding met het Huis van Bewaring om den directeur te verzoeken den man on der geleide naar het Ziekenhuis te laten komen om afscheid te nemen van zijn stervende vrouw. De direc teur is echter ziek: ook de onderdi recteur is niet aanwezig, is naar de feesten in de Maliebaan. En de man, aan wien dan de leiding is toever trouwd dezelfde, die den dokter te woord stond was niet bevoegd om aan 't verzoek van den dokter ge volg te geven. Daar de dokter niets onbeproefd wil laten om aan het verzoek van de stervende vrouw te voldoen, wendt hij zich, door bemiddeling van het hoofd commissariaat van politie, dat zeer welwillend zijn medewerking ver leende, tot den officier van justitie. Maar ook deze verklaarde hier niet te kunnen ingrijpen. En toen de dok ter de hulp van den Mlnisler van Ju stitie wilde inroepen deze zou zich toch wel competent verklaren moest hij ervaren, dat het Departe ment op dezen dag, 2 Augustus, go- sloten was en de Minister afwezig. En toen dan eindelijk in het mid dernachtelijk uur den waariiomendon directeur van het Huis van Bewaring het verzoek der stervende was ter blik terug, en die klerlc sloeg het eerst zijn oog en neer Ik zei u alleen maar, dat u Mr. Wedderburn niet kan sproken, zed hij op meer nedcrigen toon. Het is totaal onmogelijk. Justus fronste de weukbrauwen. En ik herhaal, dat ik or op sta hem te spreken, zei hij streng, er. u zal mij zeer verplichten door mij eenig idéé te geven wanneer hij waarschijnlijk zal terugkeeren. Wel, hij zal waarschijnlijk heele- maal niet terugkeeren, zoide de man. Maar als u mij eenigszins op de hoogte wil brengen van de zaak, waarover u hem wenscht te spre ken Justus keek verbaasd. Bedoelt u, dat hij is heengegaan? Zijn zaken aan kant gedaan? vroeg hij. Och, zei de man langzaam. Zijn zaken aan kant gedaan? Ik weet het niot. Het ziet er niet naar uit, maar het is toch wél mogelijk. Heen gegaan? Ja. Dat is hij. Hij is dood. Dood vroeg Justus met een open mond van verbazing. Ja. Een paar maanden geleden gestorven. Goede hemelJustus keek hem verschrikt aan. Dood I Ja. Kende u hem vroeg do man. Dat juist niet. Maar een vriend van mij wel. zei Justus, een beetje ooro gekomen en hij met den prevon- tief-gevangene naar het Ziekenhuis kwam, was de vrouw reeds overleden en kon de man onverrichterzake te rugkeeren. Na aanleiding van dit tragis-clie voorval stelt het blad de vraag, of de Minister van Justitie niet een bevel zou kunnen uitvaardigen om steeds in dergelijke gevallen, waarbij spoed zoo zeer vereischt is, aan het gouito verzoek gevolg te geven, vooral wan neer, zooals hier, de man zich slechts In preventieve hechtenis bevindt en het huis der zieke en het IlOis van Bewaring zich in dezelfde stad be vinden. Gevallen als hel hierboven vermelde zouden dan niet kunnen voorkomen. Nader meldt 't Hbld. Nu&r aanleiding van het vermelde omtrent een preventief gevangene in het Iluis van Bewaring te 's-Graven hage, die te laat bij zijn stervende vrouw in het Ziekenhuis werd toege laten, verneemt men, dat de sluiting van het departement van Justitie op den feestdag van 2 Augustus niet zou hebben verhinderd, dat, wanneer de aanvraag tot het bezoeken aan het de partement ware gericht, het verzoek, bij afwezigheid van den minister, on middellijk ter kennis zou zijn gebracht van den waarn. secretaris-generaal van het departement, die voor plotse linge gevallen ais dit door den vvaclit- iiebbenden beambte aan huis moet worden gewaarschuwd en namens den minister dadelijk zonder eenig be zwaar de permissie tot het bezockeu van de stervend, vrouw zou hebben verleend. INBREKERS. Zondagavond beeft men getracht diefstal to plegen in een huis ann de Keizersgracht. De brandkast is daar bij beschadigd, doch kon niet worden geopend, terwijl een paar lessenaars met geweld werden opengeui oken Er wordt slechts een zeer klem be drag aan geld vermist. EEN BEJAARD EXAMINANDUS. Gisteren is te Utrecht geslaagd voor de akte Schoonschrijven M. O. do hoer J. Jansen te Rotterdam. Deze heer is in April 1838 geboren en is dus ruiiu 7 jaar oud. DE APPEL- EN PERENOOGST. Nu de fruitverkoopineen in de Be tuwe in vollen gang zijn, bespeurt men eerst recht, hoeveel fruit er wel is. liet gewas peren overtreft alles wat er in de laatste jaren van deze vrucht gegroeid is. Het gevolg is, dat de prijzen laag zijn. Ook appelen zijn er genoeg, maa niet zoo buitenge woon als men wel eens ziet. Vooral naar zure appelen, en dan voorname lijk naar de beste soorten, is groote vraag. De opbrengst der goed bela den appelboomgaarden is dan ook bui tengewoon grooi. Op dagen, waarop op een of under derp een fruitverkoo- ping wordt gehouden, komen van alle kanten groote drommen kijkers naar de boomgaarden, om elkander bij het' „mijnen" de loef af te steken. Te Beesd o. a werd verleden Zaterdag voor pl. min. f20,000 aan fruit ver kocht. Do zure appelen gelden 5 f 6 por II. L. op het hout. EEN BOTSING. Op de kruising van het goederen- spoor der Staatsspoor en het tram spoor der Rotfcerdamsche Tramweg maatschappij, komende van Hellevoet sluis, is een goederentrein op een locomotief der tram geloopen, niet tegenstaande de spoorbeambte met de roode seinvlag waarschuwde. Een goederenwagon en de locomotief van de stoomtram werden uit de rails geworpen. Er hadden geen per soonlijke ongelukken plaats. UIT DE STAATSCOURANT. Bij Kon. besluit van 27 Juli is be noemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau, A. J. Terlaak, nota ris, te 's-Gravenhage. Bij resolutie van den minister van koloniën zijn M. var. Leeven, \V. P. Berkelaar, J. C. Wacker, G. E. A. Krugers en J. Mol gesteld ter beschik king van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, om te wor den benoemd tot opzichter bij don waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken daar te lande. N. O. G. (Vervolg.) Vertegenwoordigd waren 21G afdee- lingen door 280 afgevaar ligden. Onder luid en geestdriftig applaus bood mcj. F. C. A. Bak -n een harte lijke toespraak namens de Rotterdam- sche dames-leden een fraai bewerkte genootschapsvlag aan. Bosloten wordt, de algerneene ver- verward. Dat was zékere Mr. Fair fax. Mr. Fairfax 1 Ditmaal keek de klerk snel op en een oogenblik ontmoetten do oogen van de beide mannen elkaar. Was er nu verbazing, intense belangstelling in de oogen van den klerk te lezen Justus was er van overtuigd. Maar slechts een oogenblik. Het volgend oogenblik sloeg de man zijn blik weer op de schrijftafel. Weet u misschien ook het adres van Mr. Fairfax vroeg hij op een toon, die Justus begreep, dat hij zoo onverschillig mogelijk wilde doen klinken. De agent keek hem aan. Neen, op het oogenblik niet. antwoordde hij, neg onverschilliger. Eigenlijk hoopte ik het met nog an dere dingen van Mr. Wedderburn zelf te weten te komen. Zoo! zei de man, na een oogen blik te hebben nagedacht. Ja, ik kan u niet helpen. Wij zouden dat zelf graag weten. Het zijn zeker par ticuliere zaken, waarover u Mr. Carl wenscht te spreken Justus merkte de familiare afkor ting op, cn voelde dat zijn bezoek waarschijnlijk niet lieeleniaal voor niets was geweest. Ja, volkomen particulier, zei hij bedaard. Maar uw mededecliiig omtrent Mr. Wedderburn doet mij hevig schrikken. gaderlng in 1913 te "Winschoten te houden. Hierna kwam het vraagpunt In bo spreking O n d c r w ij s-R ij k s z a a k, Omniet) stelde voor. Sat het N, 0. G. zijn actie in de eerste plants noür het platte land zal richten en zul werken voor „Onderwijs-Kijkszauk", Amsterdam wenschte, dat de alge. rneene. vergadering zich over Uczo (junestië, dfo reeds meer dan eens cun onderwerp van bespreking is geweest in de afdeelmgen, uitspreekt. Haarlem was van meeuiag, dat do tijd nog niet is gekomen, om dc plQ. pagan da voor „Onderwijs-rijkszaak" krachtig tei hand te nemen. Het hoofdbestuur deed, ten aanzien van dit puin. het volgende voorstel. In aansluiting bij het rapport, dat is Samengesteld naar aanleiding \an de behandeling van het onderwerp; „Onderwijs-Rijkszaak' in de ufdee-' hngen onderwerpt het hoofdbesiuur dc volgende conclusion aan de goed keuring van de algerneene verende, ring -. le. Het Ned. Oud. Genootschap ver. klare zich voor het stelsel, waarbij on. verminderd de mogelijkheid tot subsi, diccring van bijzondere scholen, (iel Rijk ter vervanging van de tegen, vvoordige openbare scholen, rijks- scholen opricht en onderhoudt, ter. wijl door gemeenten, provinciën of waterschappen geen uitgaven ten be- hoeve van het lager onderwijs wor den gedaan. 2e. In de wet op het lage rondervvijfc worde een bepaling opgenomen, vvnnr. bij aan de ouders van een bepunld aantal kinderen, wonende op een af stand van ten minste vier kilometer van de diclitsbijstaande rijksschool, het recht worde gegeven de slichting van een school te verlangen. 3e. Eilke rijksschool, ol een combi natie van scholen, behoort te staan onder toezicht van eeu commissie go. deeltelijk bestaande uit ouders van leerlingen. Deze schoolcommissie wordt l>e- noernd door eer. districtsonderwijs- raad, bestaande uit minstens 5 school- opzieners. 4e. De tegenwoordige regeling van het rijkssehooltoezicht wordt vervan gen door een stelsel, waarbij a. slechts één soort van schoolop zieners zal bestaan, die ten getale van minstens 5 een dislriclsraad vormen; b. boven de districtsonderwijsraden korne eeu rijksoudervvijsiaad, die den minister van advies zul dienen, en waarbij voor de onderwijzers hooger beroep mogelijk is. 5e. Benoemingen geschieden door den minister, op advies van den dis- trictsonderwijsraad na overleg met de1 betrokken schoolcommissie. 6e Overplaatsingen behooren te ge schieden a. op eigen vei zoek b. op voorstel vaD den districts-on- dervvijsraad. In het laatste geval behoort den be trokken onderwijzer hooger beroep open te staan. Door Haarlem werd een amende ment op de eerste conclusie waarin het begnsel wordt uitgesproken ingediend. De afdeeling wilde in die conclusie achter het woord „waar bij" schrappen de woorden: „onver minderd de mogelijkheid tot suusi- dieering van bijzondere scholen". De afgevaardigde van Haarlem deed uitkomen, dat de afdeeling te rug wil tot de wet van 1878. Zoo do secretarisclve school wat meer dan al gerneene humaniteit op hare school wenscht, dan moet zij voor dat begin- sel ook maar offeren. Geen verdere subsidteering wenscht de afdeeling. Het amendement-Haarlem werd ten slotte met groote meerderheid door de vergadering aanvaard. Do aldus geamendeerde conclusie 1 van het hoofdbestuur werd daarna goedge keurd Ook op andere conclusies waren amendementen ingediend. De uilslag der stemming was ech ter, dat, na.min of meer uitgebreide gedachtenwisseling. de conclusies 2, 3, 4, 5 en 6 onveranderd werden goedgekeurd. De door het hoofdbestuur voorge stelde conclusies, in haar geheel in stemming gebracht, werden op een paar stemmen na goedgekeurd. Het voorstel-Haarlem werd hierop verworpen en het voorstel-Om men met groote meerderheid aangenomen. Leerplichtwet. Walcheren stelde voor: „Het N. 0. G. dringe er bij de wetgevende macht op aan, dat met bei rekking tot do Leerplichtwet wetsbepalingen worden in het leven geroepen, waarbij straf baar worden gesteld de werkgevers, die leerplichtige kinderen Ln hun Ja, zei de man. Het was een zeer plotselinge dood. Hartver lamming. Hij viel zoo neer, hier op zijn kantoor. Maar het had hem ieder oogenblik kunnen overkomen, zei de dokter. De dokter. Dat woord wekte een nieuwe ge dacht», in Justus' hersenen op. Dokter Farge vroeg hij, na even geaarzeld te hebben. Ja, zei de man. Het was zijn vriend. Hij onderzocht het lijk. Nu kan z'n eigen iijk onderzocht wor den. Maar kende u den dokter Neen, zei Justus. Ik heb al leen maar van hem gehoord. O, zoi de klerk. Dat is eco vreeselijke geschiedenis, heeft liét zeker wel in de couranten gelezen Ja, antwoordde Justus lang zaam. Zooals u zegt, ik zag het in de bladen. Zij hebben den man te pakken, las ik, ging de klerk voort. Ja, zei Justus. Zij heb!>sn den man. U gaat zeker naar het ver hoor Weineen. De klerk schudde het hoofd. Ik heb ééns een man ge zien, die ter dood veroordeeld was. En die ééne keer was mij genoeg. Justus knikte en zei den man be leefd goeden dag, waarna hij hoen- ging. (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 6