SIPKES' JAMS DANSCURSUS Wilheinuna-Fröbelschool. INDISCH LEGER. MEY s Stoffwascha Sigarenmagazijn „Sumatra" SAFE-DEPOSIT. Jüuts-Spaarbank. Pianino's Haarlemsch Zander-Instituut, Gymnastiek - Schermen SCHERMEN Gymnastiek-Cursus Aanvang 2 September. VIOOL- EN PIANOLESSEN G. G. KRUIJER, C. J. KRUIJER-RITSEMA JOHANNA HEIJMANN 11 Valerinssfr., Amsterdam LEQONS 1È fRANQA.S H. VONAU, Bouwkundig teekenen. Danscursus - Schoten Zandvoort - Brugstr. 16 „GROGTE VAUXHALL" Pepermunt Jujubes, f. B.VEOHTMAHN, HOESTPASTiLLES Gr. DE VRIJ, Verhuizingen en - Transporten i. f). li HBiiïEk, ■f VAN LEUENHORST, Zaterdag 14 September, L. WINDHOÜWER, WaarscbnwiDg „DE TIJDGEEST" Helder wasschen. Amst8rdamseheYaartl6-i8 Vasts Sosdersn. Assu rantiën en Hypotheken. M. M. NGORT Kantoor: Gerard Doastraat 143, Amsterdam DE NEDEHLANQSGHE CBEDIETSANK, T>|- a8- Nleawe Sraeht li, Haarlem Tei- as- FRANSEN Co. GEDEMPTE OUDE GRACHT 49. Ontvangen de nleawe Stoffen voor 't a.s. saison. moatee uit daar zaiverfesid es s@uk Magazijn „DE VUJT, Generaal Cronjéstraat 145 Anti -Tariefwet-Comité. enxmsttx'&.a.t 19 ■.avbusjes Zijlweg 68 hoek Coornhertstraat. Vraagt Aïltonio" Hollandsche Credist- en Deposito-Bank J. L. VAN ZORGE 'iVernikkelen van Kachels L. SMEENK, Paardensteeg 4, Speciale Reparatie-Inrichting Vraagt prijs van Olie-, Kaars- en Carbidlampen. Xlyg-iéa Wassh-igStrijkinrichtiog G. fl. VAN DAALEN. Nieuws DUITSCHE te hinr ran af f 4.— per maand. G. OTTO, J&nsstraat 51. HERINGA WUTHRICH KLEINE HOUTWEG 31. De Directie van het Zander-Instituut bericht de gelegenheid tot Inschrijving voor den nieuwen cursus voor Dames Heeren, Meisjes en Jongens door den Leeraar A. J, MEIJERIN'K (Akte Middelbaar Onderwijs). jes door Mejuffrouw A. J. J. voor Dames en Meisjes door Mejuffrouw A. J. J. MEIJERINK (meester op de wapenen) en voor Dames en Meisjes door de Leerares Mej. M. B. ROOZEN (Akte Middelbaar Onderwijs). Specitla lessen worden pegeven tsr verbetering van lichaamshouding in gang. Spreekuren gedurende Sept.: De Heer Meljerink Maandag, Dins dag, Donderdag en Vrijdag van 4—5; Woensdag en Zaterdag van 1—2. Mejuffrouw Meijerink als boven. Mej. Roozen dagelijks van 121. Leerlingen kunnen aangegeven worden van d.en datum af op de schooluren. KR1ENS-CONCERTEN. De Commissie maakt bekend dat de kaarten voor de 4 Strijk- concerten verkrijgbaar zijn aan de Sociëteit „Veresnlglng d t 0.60 op 10 en It SEPTEMBER, s avonds van 8—10 nuren Llnscbotenstraat So. 4 en Amsterdamstraat So. 68. van (voorheen le Violist v. h. bouw-orkest) i moerige- (Dipl. Ned. loo uk. Vereeniging, o.a. aanhev. van DIRK SCH&FER). Voorbereidend MaziekonderwUs. Theorie- en snsemblelessiD. Spreekuur: Dinsdags van 1 1/2 2 1/2 uur. Rozenstraat 3. PIANISTE Hervatting der lessen Dinsdag 10 september. Spreekuur: Maan dag 9 Sept. van 24 uur. dipiocTié c© i'ünivsrslté j de Parts 1 LANGENDIJKSTRAAT 2. Aanvang half bépL 2 avonden 50, 8 avonden 65 ct.. met practiscbe voor beelden; vergevorderden f 2.50 per m. Inlichtingen en inschrijving van leerlingen iederen avond van 7 1/2 10 uur. Gen. Cronjéstraat 121 zwart. Degenen, die wenschcn deel te men aan den Cursus, gelieve zich op te geven Atjebstraat no. 1. Kinderclu/b van 5—7 uur. Meerge vorderden van 810 uur. - Aanvang 19 SEPTEMBER, Ln de zaal van den Heer VERMEULEN. Ju- lianapark. Schoten. Inllohtlngen voor dienstneming zijn kosteloos tever- krtjgen bij de Rijksagenten. Handgeld f 225.—. Mlllolens f 200.—. IViilltiepllohtlgen, die gedurende 3 laar in Indié hebben gediend, zijn vrij van her- halingsoeieninqen. uit één stuk vervaardigd, is PrfACTISCH, ELEGANT, van echt linnen niet te onder scheiden on goedkooper dan het wascüloon voor Linnengoed. Verkrijgbaar te Haarlem bijGEBRs. HOLT Anegang .-8; HAMILTON A. LIM- PERS, Anegang 4; P. P. RIETFORT, Gierstraat GEBRs. VAN GELDER, Anegang 29, en gros en détail; JOH. H. ALBERS, Gierstraat 27: K. KAAN, Spaarn- wouderstraat 72; DUIJN-KLOES, Jansstraat o; BL'SF.-DE LAAT, Barrevoetestraat 9-11 Th. J. STöPETIK, Mag. „De Roode Winkel" Gen. Cronjéstraat 18A. J. DE LANGE, Gen. Cronjéstraat 7, en F. JOH. ROHLFS, Anegang i7 (en gros en détail). Te IJmulden bij Th. DIEPEN, en Magazijn „De Duif". NIEUW! Kragen volgens voorschrift voor mili tairen bij: GEBR. VAN GELDER en BUSE DE LAAT. Naai- en knipcursus. Aanmelding 20 September, aanvang 1 October a.s. Zeer eenvoudige en gemakkelijk te leeren methoden. 1 Sept. is de Zondagavondies reeds aangevangen. WIJDE APPELA.AHSTEEG Ho. 5. Achtend, J. B, BONGERS Dansleoraar. Spreekuren dag. 's morgens 12 1 en 's avonds 8—10 uur. FABRIEK VAN Phirmscentischi liblettsn, Apotheker, 's-GRAVENHAGE. (gedeponeerd hondelsmork). Aanbevolen in hetNed. Tijdschr. v. Geneesk. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen a 50 en 25 Cents. zuwsl Sinus» als bul us Is stad Spaarnwouderstraat 23. Beveeit zich beleefd au ln uwe gunst en recommandatie. Achterzaal van het Café TEMPELIERSSTRAAT. AANVANGi 's avonds 3 uur. Aanmelding in bovengenoemd Café Aanbevelend, DaasondsrwUzsr. Zegels van „BURGERBELANGEN" worden niet meer ln betaling aangenomen. 27 GIERSTRAAT 27 DAMES, die gesteld zijn op een heldere wasoh, zenden brief kaart naar F. J. VASEN, Stoora- Wasch- en Strijkinrichting, „Land en Vaartzicht" groot goed 4 ct., kiein 3, 2 en 1 ct. Kantoor van T. C. NIEPHAUS HAJUUiH. Isjssolaan 27 ZllBLEM. Intercom in. Teiephoon 269. Bureau van den HAARLEMSCHEN WONINGGIDS (Woninggids voor Haarlem en Omstreken) en den GE- ILLUSTR. WONINGGIDS VOOR NEDERLAND. Zuiveraar van RUks-, Stads- ea Particnliora gebouwen. To ontbieden door b&i geheel© rijk. Telefoon Intercommunaal S238. Effeoten - Wissels - Coupons. Verhuurt Safe-Loketten ran verschillende afmetingen in haar gepantserd» en brandvrije kluis. Huurprijs van f a - - tot t j o. Heeren- en Damaskïearm 3kers DAMESCOSTUMES van f 45.— af. Grootste sorteering Kousen van 71/, cent af. Probeert onze RECLAME SAJET a 24 cent de knot. De Firma F. TH. EVERARD verhuurt in haren volgens; de nieuwste constructie ingerichtcn brand- en inbraakvrijen kelder in haar kantoorgebouw Kruisweg 59 te Haerlem, Safe-Loketten in verschillende maten en ruimte tot berging van kofiers met waarde-inhoud en andere voorwerpen. De Prentbriefkaarten, welke vanwege het Comité worden verspreid, zijn alom verkrijgbaar in den f Boekhandel, alsmede bij den Uitgever: W. DE HAAIM te Utreoht. OPGERICHT 17 DECEMBER 1817 Geopond iederen werkdag van 11-2 uur en WoENSOAG en ZATEküAQ bovendien de» avones van 7-8', uur. Elk bedrag van 10 ot. af kan worden Ingelegd. RENTE 3°/». worden ten gshraike gegeten. Boekjes worden kosteloos In bswaring genomen. Amsterdamse!» Maatschappij vaeLsTsnsvenelterlgy KslzsrsgrzcM 547-549, AmstBrdsm. Directie: H. SERET en Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMANJr. Vsrzeksrd bedrag38 Mlllloen Gulden. Rsssrvs: 7 Mill.Gulden HoofdagentH. L. J. UAÖKItLS, Daroovoordsstraat Ho. 76, Haarlem. H.M. ROOKEHS! Fijne Sumatra 5 ets. sigaar. Beleefd aanbevelend, N.ZAALBERG. MEES RiTSEMA, Haarlem IJmuiden Aalsmeer Hoofddorp Deposito-Rent®. Zonder opzegging (chèque-rekening)2V, pCt. 3 dagen opzegging2'/t 1 maand vastproiongatiekoers. 1 jaar opzegging4 pCt. EfJeoien Coupons - Prolongation - Vreemd Geld Wissels - Disconteeringen - rtelswissels. Bewaarinrich.Ing. - Lokettenkasten. HH. WINKELIERS I Marga met Contanten Verkoop 45 ots. j h Mensur Plantenboter. 40 -ó Verschure's IrisfcO, 40 en 32 cis. S Duifje met verrassingen 40 ets. J Verkrijgbaar bij den Grossier Bui- wal 61 - 63 Haarlem ■TGOEDKOOPST ADRES VOOR 't Es nu tijd uw ornamenten van uw kachel te laten Vernikkelen of te Emailieeren. Raadpleegt per briefkaart of telefoon 1603. voor Amerikaanscho Opvouwbare Kinderwagens. Bodjra si rellsdig lngeriebts Kearlg werkmatige, maar rasta prijs. Brouwersvaart 60-52 Longendijkstraat 32-34. Plano- en Orgeihondel, HAARLEM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1912 | | pagina 8