SPORT EN WEDSTRIJDEN in Haarlem's Dagblad. Voetbal. IdtooKey Honden- Tentoonstelling' Kedariaadsettii Voetbalbead. DE UITSLAGEN. Oost. Ie Klasse. G. V. L.—W'illielmina gestaakt met den stand 1—0. W est. 2e Klasse. D. V. S.—Ajax. <1—2, Concordia—Uiiitas, 1—0. Concordua is nu kaïnpioen der West. 2de klasse B.), U. V. V.—R. A. P., 3-0. West. Res. Ie Klasse. Quick II—H. F. C. 11, 5—2. II. V. V. II—A. F. C. II, 2—2. D. F. C. IIHaarlem II, 5—1. Sparta II—V. 0. C. II. 3-0. Hercules II—Velocitas II, 3—1. Om het gouden kruis. Amsterdam: A. F. C.Rapiditas, 8-1. SpartaanD. E. C., 30. Blauw WitV. V. A., 4—1. Oefenwedstrijden. Haarlem H. F. C.—U. D., 3-2. Assen AchillesP. W„ 3—0. BiedaVelocitas—D. F. (-.-combina tie, 6—2. („Md. Ct."). HOCKEY. DE UITSLAGEN. 1 e K I a s s e. De Mussolienli. H. V., 41. Amsterdam AmsterdamHaarlem 3-2. Den HaagOdis—Togo, 2—3. Reserve le Klasse. Den Haag Togo 11Odis II, 11. H. II. V II-De Musschen II, 2—2. Rotterdam: VictoriaH. D. ïvl., 3-1. („Md. Ct"). NED. XI—DE ZWALUWEN, 1—1. Het Ned. XI heeft het gisteren tegen een vrij sterke Zwaluwen-combinatie niet verder dan een gelijk spel weten te brengen. Zooals gewoonlijk bij zul ke wedstrijden spanden de heeren zich niet bijzonder in, behoudens en kele uitzonderingen. Willen zulke matches eenig resultaat hebben, dan moeten ze m. i. gehouden worden zon der dat de spelers geheel zeker van hunne plaats zijn. Er bestaat nu geen prikkel tot bijzondere inspanning ol eenige zucht tot uitmunten, zeer ze ker kinderachtig, maar zoo gaat het nu eenmaal. Enfin, de wedstrijd had hel volgen de verloop. Tc ongeveer twee uur stellen beide teams zich tegenover elkaar. Ned. XI-ial Göbel, Wijnveldt. Bonman, De Wolf, De Korvor, Bosschaert, v. Breda Kolff. Haak. Francken, Vos, Bouvy. Nijhoff Sr.. Nïjhoff Jr., Hendriks, Weslra, v. d. Wolk, Bijvoet, Von Heyden. Boutmy, Bar, v. Tricht, Van Ilemcrt. De Zwaluwen. Tiet begin is voor de witten, wier voorhoede goed combineerende in der tegenpartij veste doordringt. Ze vindt echter een hechte achterhoede, met Göbel als ster en doelpunten laten dan ook op zich wachten. Hendriks vooral geeft hij de Zwaluwen den toon aan. Hij is bijzonder handig en verdeelt het spel uitstekend. Ook de rechtervleugel is op dreef en daar hij te veel vrij spel heeft, laat zich van dezen leant nag al eens gevaar aan zien. De Wolf heeft de linkerzijde vol komen in bedwang. Zijn plaatsen is wel nog niet geheel af, zonder even wel slecht te zijn, - maar zijn opne ming in 't Ned. XI-tal lijkt me toch een groote verbetering. Mannus en Jur Haak spelen af en toe niet onverdienstelijk samen, hoe wel ze me niet geheel ^konden beko ren. Ook toont v. Hernert zich een lastig te passeeren doelverdediger. Vrij onverwacht komt de leiding voor 't Ned. XI-tal. Na algemeen opbren gen, schiet Jan V'os hard In den bo onboek. Van Hemert stopt schitte rend, valt echter, onze beide stadge- nooten snellen toe en de groote Dordtenaar slaat ongelukkig in eigen doel. Wel een moment van pech voor hem. De vogeltjes toonen zicii niet out mueóigd en keeren herhaaldelijk te rug. Hendriks lost eenige goedgerich- te schoten, die Göbel op afdoende wij ze stopt. Nog eenige snelle doorbraken van N. Bouvy, die op niets uitloopen en dan is het rusten. Voor vele spelers was deze rust anders vrijwel overbo dig, daar ze zich niet veel meur had den vermoeid dan de grensrechter is, met alle respect voor de taak derzel- ven. De tweede helft is als 't kan nog - eentoniger dan de eerste, leder der epelers doel nu eens iels goeds, dan weer iets slechts. Veel gang zit er niet In. Bij de Zwaluwen treedt nu v. Tricht het meest op den voorgrond, terwijl zijn collega aan den overkant, Wijn veldt. eveneens uitstekend slaat te verdedigen. Nadat enkele aanvallen van de Zwaluwen geen succes hebben gehad, ziet Weslra kans met een heel mooi, absoluut onhoudbaar schot, le doel punten en zijn beide partijen weer even ver als bij 't begin. Nu is er blijkbaar heelemaal geen aardigheid meer aan. Jur Haak vergast ons af en toe nog op handige trucjes, maar daar is ook vrijwel alles mee gezegd. De achterhoeden weten de attaques de baas te blijven en met onverander- den stand komt het einde. Over de spelers nog 't volgende. De meesten speelden slechts een matig spelletje. De doelverdedigers deden het beste werk. Göbel is golukkig nog steeds de zekere doelman van vroeger. Ge ruchten hadden het tegendeel doen vreezenwe zagen ons gelukkig ge rustgesteld. Bij 't Ned. XI-tal speelden overi gens Wijnveldt en De Wolf uitste kend. Haak en Francken kunnen veel beter en zullen dit dan ook nog wel toonen. Bij de Zwaluwen traden v. Ttricht, Hendriks en de rcchterwing liet meest op den voorgrond. Scheidsrechter Meerum Terwogt leidde den wedstrijd naar belmoren. VrlBadsehappeltJke Wedstrijden H. F. C.—U. D., 3—2. Aan de Spanjaardslaan is Zondag tiet Deventersclie U. D. te gast ge weest, en heeft op 't randje af ver loren, in een anrdigen en zeer vriend schap |>elij kon kamp, inet veel goede spelmomenten. U. D., dat nog steeds een mooie kans op het Oostelijk kam pioenschap bezit, hoeft hier een heel goeden indruk achtergelaten, door haar wel stevig, maar volkomen fair spel, en niet minder door vele staal tjes van vlug en zuiver combinceren in voorhoede en verdediging. De in matigen getale opgekomen toeschou wers lïebben een pret ti gen wedstrijd gezien. II. F. C. heeft Jan Oei en E. Kervel als invallers voor Mannus Francken (die in Den Haag in 't nationale jersey speelt) en Van der Nagel. U. D. mist eveneens haar internationaal .Wijn veldt, en bovendien zijn de heide Piuim's absent. Huisdier, Swart en Pribé zijn hier de rom.plaQa.nlen. IL F. C. Sijpesteyn, B. Verwey, Oei, De Klerck. J. Ver"cv. E. Kervel, Seïgnefte. v. DeMen. Laan, L. Verwey, J. Francken. U. D. Swart, Wryrdman. Koning, v. d. Berg, Pribé, De Blocq v. Schep inga, Ten Hove, Pruin, Hulscher, Costermans. Ilouwink. Ondanks hei gladde veld wordt er dadelijk goed gespeeld. H. F. C. is flink in de meerderheid, valt steeds aan, en 't schijnt dat het op een groote overwinning gaaf uitloopen. Aanval op aanval heeft U. D.'s. doel te door staan, maar Costermans en ook Hol- i terman ten Hove en Ilouwink doen uitstekend werk, en keeren telkens "t gevaar. II. F. C.'s linkervleugel vlot niet best. Jacques Francken heeft z'n beau jour niet, trapt eenige malen achter als bij in goede positie om voor te zet ten staat, en hoeft trouwens weinig steun aan Leo Verwey. die in de voor hoede niet thuis is. Hij doet wel han dige dingetjes, maar mist den ,,dash" van ee-n aan valsspeler, en plaatst te weinig den bal naar z'n vleugelman. Zijn spel tegen II. V. V., toen hij er zich als linkshalf bepaald op toe legde, den buitenspeler te dekken, stond hier vèr boven Inlusschen zijn Laan en Van Delden vandaag de vooirhoede-menschen, van wie 't komen moet. Ze spelen handig samen, en nadat Hou wink eenige schoten gekeerd heeft., moet hij ten slotte zwichten voor 'n harden ijizet van Paul van Dolden. Kort daarop ver-groot Laan uit een handig eenier tje van z'n rechterbuurman den voor sprong met een (niet-onhoudbaar) schot van heel korten afstand. Zoo i leidt H. F. C. met 2-0. I U. D., niet ontmoedigd, schijnt nu juist op dreef te komen, en heeft eeni- gen tijd het beste van 1 spel. Kervel is veel te lauw en te langzaam. Oei houdt zich niet aan de aanwijzing van trainer Coats, dat hij vandaag den buitenman moet dekken, en in 't mirt- den is Jo Vervey's sJeunen-van-den- aanval veel beter dan zijn verdedi gen. Bovendien spelen de L". D.-mid denvoor Koning en de linksbuiten Swart heel vlug en handig, en het II F. C.-doel komt keer op keer in moeilijkheden. Sijpesteyn werkt eeni ge malen mooi weg, maar als hij tenslotte moet uitloopen, omdat Van den Berg alleen met den bal op hem komt afstormen, komt U. D.'s eerste puntje aan den scoringpaal (2—1). II. F. C. doet eenige aanvallen (waarbij Van Deldcn eenmaal pech heeft door hard tegen den onderkant van de lat te schieten), maar U. D. komt spoedig weer opzetten, een vlug shortpassing spelend. Koning passeert Sijpesleyn met een goed schot (2—2) en als scheidsrechter II. E. Boissevain de rust aankondigt, is die stand nog gelijk. Een groote overwinning wordt het zeker niet I Neen het ziet er nó. half time zelfs naar uit, dat II. F. C. een aardige verlieskans hoeft! Do voorhoede speelt nu laks en veel minder dan in 't be gin, de middenlinie is maar matig, en het goede back-spel van Ben Verwey blinkt vandaag bijzonder uit U. D. speelt nu meestentijds op de F. C.-helft, en Sijpesleyn heeft vandaag geen lichte taak, want tel kens is z'n doel in gevaar. De H. F. C-- keeper toont zich evenwel vandaag van z'n beste zijde die ooral wat liet wegwerken betreft een heel goede is. Z'n uittrappen zenden den hal al tijd ver in 't veld, en ofschoon hij wel wat te veel zich toelegt op weggooien inplaats van wegtrappen, is dat toch niet gevaarlijk, want ook hierbij gaat de bal een flink eind het veld in. U. D. kan haar derde doelpunt maar niet halen, en heeft evenmin geluk met schieten als Laan, die daarmee vandaag bijster veel doveine heeft, en telkens den bal vlak-langs of -over het doel zendt. De uitvallen van II. F. C. blijven dan ook langen tijd zonder re sultaat, en er isnog maar 'n tien mi nuten te spelen, als tenslotte tot groot genoegen van het publiek, het win nende goaltjo komt. Dat is te danken aan Jacques Francken die inééns ©en bevlieging krijgt, Costermans z'n hie len laat bewonderen en eindigt mot een hoogen, zuiveren voorzet. De hal komt bij Van Deklen, die 'm maar een duwtje heeft te geven.... en 't is 3—2 In do laatste minuten is U. D. nog gevaarlijk aan 't attaqueeren, en Ko ning mist een prachtkans om voor open doel gelijk te maken, door den bal te ver voor zich uit te trappen. Even later is het tijd. Van de winners mogen genoemd worden Ben Verwey, Laan, Van Del- den en Sijpesteyn. Seignette, die het eerste kwartier eenige keurige voor zetten gaf, minderde daarna erg en had na rust de grootste moeite met De Blocq van Schel tin ga. Kervel (nu nog pas aspirant-lid) kan in de toe komst een goede speler worden, als hii zich wat rneer moeite wil geven en zich inspannen om in een wedstrijd te doen wat hij kan. Oei was trapvast genoeg, maar hield, zooals gezegd, slecht z'n plaats. ROBERT P. Reserve 1ste Klasse. QUICK II—II. F. C. II, 5-2. II. F. C. II, ©enige invallers tellen de, stelt zich aldus op Mesman, Koper. A. Kervel, Sijpesteyn, Remmelts, Berg, v. d. Weerd, Looyen, Wackwitz, Rey- don, T. Kervel. Quick II heeft een bijzonder sterk elftal, o. a. zien we Otten medespelen. II. F. C. II is onmiddellijk in do meerderheid en de Quicli-achterhoede heeft het hard te verantwoorden. Fer- zenaar in doel is echter hijzonder op dreef en houdt verscheidene goede schoten uit z'n doel. Eindelijk echter bezwijkt hij voor een goed schot van Wackwitz. Onmiddellijk hierop maakt Quick na fraai samenspel der binnenspelers I gelijk (1—1). De voorhoede der Haarlemmers speelt keurig en het duurt dan ook niet lang of zij weet wederom de lei ding te nemen door toedoen van Looyen. Ook dezen keer is de leiding van korten duux-, want nog vóór rust maakt Quick II wederom gelijk. Rust gaat aldus in met gelijken I I stand (2—2). Bij de hervatting ondernemen de H. F. C.'ers verscheidene goede aan vallen, doch Otten blijkt een groot siruikelblok te zijn. Langzamerhand wordt Quick ster ker en de rechtsbinnen weet aan de Hagenaars een voorsprong te bezor gen, door kort na elkander tot 2 maal toe te doelpunten. (4—2). Als even vóór tijd Mesman een bal verkeerd beoordeelt, vergroot Quick II den stand nog tot 5—2. Hoe hard de Haarlemmers ook nog werken, succes blijft verder uit, en aldus weet Quick eenigszins geflat- teerd te winnen. Bij de Haarlemmers was dezen keer speciaal de voorhoede in goede con ditie. Feraenaar in. doel en Otten in de achterhoed© mogen bij Quick in '1 bij zonder genoemd worden. D. F. C. II—HAARLEM II, 5—1. Met invallers voor Smit en Scholte, stelt Haarlem zich tegenover een zeer sterke D. F. C.-combinatie als volgt op:, Donck, Visser, Koster, Krayenbrinck. Muller, Hordijk, Tekelenburg, Maas, Bijleveld, v. Dapperen. Al dadelijk komt Haarlem's voor hoede goed op dreef en is met het zware veld vertrouwd. Bijleveld scoort schitterend (01), zoodat menigeen Haarlem weer iu de goede richting waande. Het spel gaat dan geruimen tijd gc-Üjk op en een spannende strijd is c-r het gevolg van. Visser blijkt voor zijn laak goed berekend en Donck moet dikwijls actief optreden, wat hij naar behooren doet. De voorhoede raakt echter uitgeput cn al het werk wordt op de achterhoede geschoven. Rust treedt in met 1—0 voor Haar lem. D. F. C. komt hierna zoo overwel digend opzetten, dat de gelijkmaker al dadelijk in het net zit. Haarlem is geheel overbluft en no. 2 volgt onmid dellijk (uit een off-side positie van v. Deenen). Koster, die een licht bles suur heeft opgeloopen, gaat keepen en verricht goede dingen. De stand werd echter nog opge voerd, doordat de achterhoede ge heel op is. Met 5—1 verliest Haarlem dezen wedstrijd, 'tgeen de kans op het kampioenschap geheel vernietigt. HaariamsciiQ Voetbalbond. 1 e k 1 a s s e H. V. B. V. V. C. 1—SCHOTEN 1 4-2. De kampioen der le klass© B. speel de Zondag haar laatsten competitie wedstrijd tegen haar meest geduchte concurrent en boekte weer een goede overwinning, waardoor V. V. C. onge slagen is gebleven aan het hoofd ha- rer afdeeling. Schoten, dat met den wind in den rug speelt, is aanvankelijk iets in de meerderheid en weet zeer gelukkig do leiding te nemen. Door een fout van V. V. C.'s keeper blijft een der achter spelers niets anders over dan cfen bal met de hand uit het doel te slaan, welke overtreding natuurlijk een straf schop ten gevolge heeft, die, goed ge nomen, in een doelpunt wordt omge zet. Met rust is de st.and 2—0 in het voordeel van Schoten. Na de thee speelt V. V. C. met den wind mee en begint dadelijk aanval lend op te treden. Het duurt dan ook niet lang of Tijsseling brengt den stand op 21. Inlusschen maakt een sneeuwbui het den S. V. V.'ers niet makkelijk. Weer is het Tijsseling, die een voor zet van links weet te benutten (2—2). Uit een algenieenen aanval weet Snoeks voor V. V. C. de leiding te ne men door een keihard schot in den hoek. Nu speelt Concordia een gewon nen spel en ofschoon Schoten nog he vige pogingen in het werk stelt om gelijk te maken, niets helpt, zelfs maakt C. Akkerman aan alle onzeker heid een einde door no. 4 in het deel te deponeeren, daarmede tevens zijn 25ste competitiegoal in dit seizoen ma kende (een mooie prestatie). R. C. H. II—V. W. (Promotie-competitie B). Om halfelf stellen beide elftallen zich met 3 invallers op. V. W. heeft eerst den wind mee en Is voor de rust dan ook overwegend sterker. Maar door het harde werken van de R. C. IL-verdediging wordt er voor de rust niet gedoelpunt (0—0). Na de rust maakt V. W. al spoedig een goal uit een doel worsteling (1—0). I I R. C. H. komt nu sterk opzetten, in de sneeuwjacht, die inmiddels is op- gestoken en die de V. W.'ers veel hin der doet, R, C. H weet dan nog 4 goals te maken, zoodat het einde komt met een 41 overwinning voor de tweede klassers. 3e KLASSE H. V. B. H. F. C. VII—E. D. O. IV, 5—3. Deze wedstrijd werd 's morgens om 10 uur op het terrein aan de Span jaardslaan gespeeld. In ,'t begin ging het spel gelijk op, met H. F. C, iets in de meerderheid, wat zij ook uit drukte in een doelpunt, 'I0. Spoedig verhoogt H. F. C. haar voorsprong tot 3—0. Het begint te sneeuwen, zoodat het veld glad wordt. Inlusschen doet E. D. O. gedurige pogingen om een doelpunt te maken. Dat gelukte echter niet, deels door het goede spel van de backs en den keeper. Spoedig breekt dan rust aan. Na de rust is II. F. C. verre in de minderheid cn de E. D. O.- voorhoede, scoort spoedig tweemaal (32). Nu begrijpt II F. C., dat het er om gaat en de linksbuiten maakt twee goede goals (52). E. D. O. zet dan nog alles op om den achterstand te ver kleinen, wat gelukt, door den bal met de handen in *t doel te slaan, 't geen de referee niet ziet. II. F. C. wint met 5—3. P. J. Ill—V. O. G., 0—3. Direct na aftrap ontwikkelt zich aan beide zijden een vlug spel, met P. J. eenigszins in de meerderheid. Eenige corners, die goed genomen werden, leveren niets op. Nadat V. 0- G. een strafschop krijgt, die niet wordt benut, neemt zij'de leiding door haar middenvoor. Kort daarop maakt de binnenreehts van V. O. G. nummer twee. Rust treedt in met 2—0 voor V. O. G. Kort na rust maakt de binnenlinks het derde punt. Daarna "wordt het een saaie vertooning. Einde 03. VPJENDSCH. WEDSTRIJDEN. H. F. C-COMB.A. P. S., 6—0. Deze wedstrijd begon ook te 10 uur aan de Spanjaardslaan. Voor half time had II. F. C. een 2—O-voorsprong. Na de rust werd het A. P. S.-doel nog 4 maal doorboord, waarvan een heel mooi schot van Ch. Saeys vermelding verdient, zoodat de eindstand 6—0 was voor IL F. C., 'tgeen vrijwel de verhouding weergeeft. Heekey. ste Klasse. MUSSCHEN—H. IL V.,.4—1. Ofschoon onvolledig, wisten de vo gels dezen wedstrijd met groote meer derheid te winnen. Als de scheidsrechter het begin- signaal geeft hebben zij zich met twee invallers opgesteld. Ofschoon dadelijk sterker hebben zij niet het eerste succes, want al heel spoedig weet de rechtsbuiten van de Haagsclie zijn club de leiding te bezorgen met een onhoudbaar schot. Maar dan is het ook gedaan met hun overwicht. Kort daarop maakt van Troostwijk gelijk (1—1), terwijl van Lennep Jir. na eonig heen en weer slaan den stand op 2—1 brengt. Dan beginnen de II. II. V.'ers wat forsclier te spelen, waarmee zij niets anders bereiken dan eenige strafcorners tegen zich. Voor rust wordt er van beide zijden- niet meer gedoelpunt. Na de tibee blijven de Hagenaars ©enigen tijd voor het Musschen-dool worstelen tegen de rooihemden, maar ofschoon zij hun: ruw spe! blij ven volhouden, weet vooral Heldert, die weer enorm speelde, doelpunten te verhinderen. Doch langzamer hand werken de Musschen z.ch los, en ongeveer 10 min. vóór tijd weet Merens met een hard schot de lei ding te vergrooten (31), terwijl niet lang daarna La Bastide zijn voor beeld. Pe stand blijft dan verder on- verandert en de Musschen, zijn dus weer een stap dichter bij het kam pioenschap. Moge de aanstaande wedstrijd tegen Togo ook met een overwinning eindigen! RES. le KLASSE. MUSSCHEN II—II. H. V. IT, 3—2. De Musschen komen on met 10 man en één invaller, wat niet verhinder de, dat zij toch met de 2 puntjes thuis kwamen. Het begin is dadelijk door de Mus schen, doch hun aanval eindigt in een achterhal. Even weinig geluk heeft de H. H. V. voorhoede, als zij goed combineerend het vijandelijke doel nadert. Langzamerhand echter komen de vogels opzetten en het duurt dan ook niet lang of Van ILeel maakt uit een scrimmage het eerste doelpunt. Een algemeen© uitval der Hagenaars brengt echter dadelijk den gelijkmaker. Hij schijnt dal dit de elftallen aanmoedigt, want al vrij spoedig is de stand 21 en 2—2 ge worden. Korfbal. ZANDVOORT. KORFBAL. SWIFT II—O. D. I. S., 1-2. Om kwart over twee wordt begon nen. O. D. I. S. komt met 5 duuies op, en Swift laat daarom een dame uit vallen. De eerste helft kenmerkt zich door een minder fair spel van eenige hee ren der beide partijen. O. D. I. S. weet echter twee welverdiende puntjes te behalen. Rust 0—2. Na de thee gaan beide partijen ge lijk op. De verdediging van Swift speelt uitstekend samen, en weet el- ken aanval van de vlugge blauw- rooden af te slaan. In den Swift-aan- val hebben de Zandvoorters met pech te kampen. Eenige ballen rollen aan den verkeerden kant van de korf. Dan weet, kort voor het ©inde een dame van Swift den stand op 2—1 te brengen, en hierin komt geen verandering imear. Als de scheidsrechter, die na de rust goed voldeed, tijd fluit, liehoort ook deze wedstrijd weer tot het ver leden. Een gelijk spel had echter de verhouding wel zoo goed weergege ven. Watersport DE Z. Z. V.-KLASSE. Door het bestuur van de Zaanland- eche Zeilvereeniging is een prachtige wisselbeker ter waarde van f 275 voor dc Z. Z. V .-klasse beschikbaar ge steld. Wlelriléen. MEREDITH BEROEPSRENNER. In Duïtsehland zijn de wegwedstrij den bijzonder populair en de groote rijvvielfabrieken engageeren bekende wielrenners, om hun merk in deze wedstrijden te rijden. Berichlien we eenigen tijd geleden, dal de Zuid- Afrikaan Lewis, winner van den weg wedstrijd ter gelegenheid der Olym pische spelen, als beroepsrenner door een Duitsche fabriek is geëngageerd, thans komt het bericht, dat de beken de Engelsche amateur Leon Meredith, die verschillende Engelsche kam- ïnoenscliappen won, eveneens beroeps- renner is geworden en voor een Sak sische rijwielfabriek aan de Duitsclio wegwedstrijden zal deelnemen. (Tel.) Boksen EEN DEMONSTRATIE. Men deelt het volgende mede: In de „Toepoel's Modelschool", de inrichting van den heer P- M. C. Toepoel, leeruur in boksen enz. aan de Johannes Camp huysstraat te Den Haag, heeft gister- mirtdag, na afloop van de wedstnjoen Dan komt er een lange periode dat - van den Kon. Oificiers-Sctier inbond, in er van beide zijden zonder voordeel i tegenwoordigheid van een aantal ge- gestreden wordt. Ka de rust wordt1 "«"disden [officieren, sportlielhebb, re r. u 11 i- i., 011 °°k eenige dames) een vortoonina voortgezet. De herhaaldelijke in Jiet boksen plaats gehad tusseiien corners op het II. H. V.-doel leveren ceu Engeischen amateur-Kampioen en niets op, wat deels te danken is aan twee Hollanders (een officier v artillerie in NecL-Iudië cn een me disch student te Leiden). Het was de eerste maal, dat in'ons land tegen een buitenlander gebokst Uoniian-Te.ntooiisteHing De Kynologenclub „Amsterdam" Voetbalnieuws DE SERIEWEDSTRIJDEN VAN EDO. Men meldt ons: Wegens te geringe deelneming kun nen de seriewedstrijden van E. D. O. niet doorgaan. HET VERTREK VAN KAREL VAN DER LEE. Onder groote belangstelling bekende Ajacled Karei v, d. Lee met het st. „Koning Willem III", van de Stoomvaart-maatsch. Nederland Zater dagmiddag naar Indië vertrokken. Be halve vele familieleden, vrienden en kennissen, waren Lij het vertrek eeni ge hestuurderen van Ajax aanwezig. De voorzitter dezer vereenigitig over handigde met een korte toespraak den scheidenden speler een zegelring. Toen de boot wegstoomde, weerklonk van den kop der kade af een luid hoera. Daar hadden zich n.l. ver schillende Ajax-supportcrs der popu laire rangen, met een rood-witte vlag opgesteld, teneinde den sympalliieken Ajacïed een laatste hulde te brengen. (Tel.) HET BELGISCH ELFTAL IN TRAINING. 1-Iet Belgisch elftal, ditmaal bijna uitsluitend uit Brusselaren bestaan de, is op het ©ogenblik in speciaïe training voor den wedstrijd tegen Ne derland op 9 Maart a.s. Tweemaal in de week en wel op Woensdag en Vrijdag wordt onder leiding van den trainer Maxwell op 't terrein van de Daring van 4 tot 6 uur geoefend, waarbij zooveel mogelijk alle spelers aanwezig zijn. (Tel.) :©èd verdedigen en slecht schieten. Ieder denkt dan dat zoo zal geëindigd worden als twee seconden voor tijd Holtz het beslissende doelpunt in het Werd. leven rospt. Aldus eindigt dan dezen wedstrijd, die zich vooral kenmerkte door een ruw eu woest spel. Vele spelers liepen verwondingen Bniid. moert liet veld verlaten. giateren in r, Bn(11 bouw „>or 15. spelers waren liij Husssebe jalig Ieeal kom<B1 vU.tl,n Kn lcr vomrnl Pah.nd TTnH/z 2©ft/L Ier- van ^e jubüeérende vereeniging heb ben 324 honden, uit alle deelen van ons land, zelfs uit Duitschland cn Bel- waren ze hier naar toe gereisd, des morgens tienen fot des mid dags zes uur ee.i concert gegeven, zoo exorbitant van klank, dat ik zelfs niet den allermodern-sten componist er toe in staat zou achten de compositie voor zulk een jubelcantate te schrijven. Twee uren heb 'k het er uitgehouden rnaar toen was ook elk gchoorvezel- tje tot het uiterste geprikkeld, 'k Heb een gehoorsvisióen meegenomen, waarin elk wangeluid vertegenwoor digd was: een. baaierd van disharmo- niet, waarin ontzaglijke St. Bern- hards donderende bassen blaften, Ier wijl zij met hun geheel© logheid aan den ketting hirgen. om van de bank af te komen, een wilte Duitsche dog, met malle rose ringen om z'n oogen en een dito gebloosden snoet aan z'n sneeuw witten kop, die een jodelend geluid deed hoc-ren, een beverige Do- bermann pincher, die met een soort van voxhumana maar welk men- scheliike stem! zooveel van-diene- ellende-gillende kreten slaakte, als de meest gefolterde mensch er niet uit brengen kan.verbaasd-oogige Itnliaan- sche windhondjes, miniatuurbeesfjes, die je in je jaszak kunt steken, zonder dat 't bobbelt.die je de fijne bekjes open en dicht zag deen, maar wier piep stemmetjes niet te onderscheiden va ren in dit blafbachannal. En de beestjes hadden er eer van. Von des morgens 10 uur tot des mid dags zes uur was 't stampvol in de zaal, op 't tooneel, op de gaanderijen en de conversatiezalcn, zoo vol. dat men elkaar bijna omver liep en tel kens tegen eikander uanbotste De wedstrijd natuurlijk aanhoudend ster- J passage werd nog lastiger, doordat ker. Spoedig weet v. Bevervoorde dan veel amechtige eigenaars en oigena- ook uit een corner de leiding te no-' II vooral Pahud en Holtz goed, ter wijl bij de II. H. V.'ers Felix het bes te spel vertoonde. DAMES-HOCKEY-WEDSTRIJD. AERDENHOUT—HAAGSCHE IIOCKEY-CLUB. Deze wedstrijd werd Zaterdagmid dag onder uitstekende leiding van den heer Bronds te 's-Gravenhage ge speeld. De Haarleanscffl dames, die in den beginne óf door zenuwachtigheid bt door het vreemde veld niet good op I dreef konden komen, waren reeds dadelijk in de minderheid, waardoor het Aerdenhoutsche doel heftig be stookt, maar even uitstekend verde digd werd. Toch gelukte het II. II. C. voor half-time op zeer gelukkige wijze te doelpunten, zoodat de rust met 1—0 voor Den Haag inging. Na half-time volgde een geheel an der spel. Binnen een minuut maakte Aerdenhout door flink doorzetten ge lijk en bleef nog geruimen tijd in de meerderheid, behoudens enkele uit vallen van II. H. C., die meestal van den rechterwing kwamen. Door een goed gericht schot maakte Aerdenhout weldra van de gclegen- beid gebruik om de leiding te ne men, die zij tot het einde behield, niettegenstaande een laatste krachts- inspanning der II. II. C. Bij Aerden- hout blonken midden-voor, midden- half, back en keepsler uit, terwijl bij II. H. C. de midden-half een speciaal pluimpje verdient. HAARLEMSCHE HOCKEY- BOND. MUSSCHEN II' MUSSCHEN IV, 6-0. De oudere Musschen zijn in d.**.on men. Eenige aanvallen van het „vier de" leiden tot geen resultaat. Spie- ringh maakt dan met een hard schot nummer 2, terwijl even voor de rust Sillem een derde punt maakt (3—0). Na de rust, is het hetzelfde spel. De jonge Musschen hebben niet veeJ ressen op een stoel voor het hok van hun lieveling waren neergezonken en nog probeerde hun moe- en schor ge huilde, geschreeuwde, gejoelde, ge blafte, gejankte, gegrinnikte, gegalm de, gebaste, en ge-nog-al-wat-meer-de beestjes te kalmeeren door hun kop rug te streelen. Vele viervoeters In te brengen en Vo,n Oor de lagen in den namiddag met suffe wordt dan ook op non-activiteit ge- oogen uitgeput in hun hokken, steld. Schwartz maakt met een prach- 't Is een moord voor de honden, tig schot het vierde, terwijl Sell offer j m'nheer verklaarde me een Haarlem even later door inloopen het vijfde mer, die vele speciale en eerste prijzen punt maakt. |had behaald met een reus van een St Tegen liet einde completeert Pahud Bernhard. met een ver schot het halve dozijn. 'k Kan me dan ook wel vooratelleni

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1913 | | pagina 6