i mil's Quo TWEEDE BLAB Dinsdag 8 April 1913 Fan de Balkan-amimlatiGe Dp, 0fT:rliau8 geïnterviewd. i. Eukal© dagen gekdieoi is dr. H. K. I Dffei'haus kruggeke&rd van. Oilet ter- inein van dein Balkanoorlog, waar hij drie maandten Uneeft vertoefd hij do Rood© Kr uis-ambu I anoe, die in November mot Dir. Bierens de Haan als haar leider naar Saloniki I was vertrclkken. Onze lezers welen, frioo d© Devente,naren hun stadgenoot j fcc-n enthousiaste ontvangst hebben bereid, En zij zullen zich ook vee! toér- j in neren van het (zoo algemeen gepre zen) werk dier iNederlandsche ambu lance.. waarvan geregeld rapporten van Dr. Olferhaus werden gepubli ceerd. Toch... we meenden dat Ihet velen iimteresseer-en zou, om eens 'het I aaneengeschakeld relaas van zijn er- varingen.. dat uiteraard weer méér en nieuwe, bijzonderheden moest geven, van den Deventersclion medicus te Ihooreu. Daarom verzochten w© Idem I om ©en interview, dat hij hereidwil- I lig onmiddellijik toestonid1. Een paar uur lang heaft Dr. Olferhaus mij zitten, vertellen van I zijn vele ervaringen. Een menigte fo to's ©m eem landkaart wanten voor ons uitgespreid. Kogels van verschillend model lagen op tafel, 'n groote kar tets-granaat hod in 's dokters 'huis kamer' een Vredelievender toestem ming gevonden dan ze oorspronkelijk. I had, en allerlei schriftelijk© bijzon derheden verschenen ter toelichting.:. I M'n trein naar Haarlem was al tij- I den weg, en het voorgenomen éene ar-likeltj© was in mijn gedachten al lang tol twee gegroeid, toen m'n. gast heer zijn verhaal besloot en ik m'n aanteekemingên bijeen zocht, mét het nummer van ,,1'fndépendant", waar- I In een Salonlkiseh© collega z ij n be vindingen omtrent de Holla ndsch© ambulance had gepubliceerd. U zult u <h©r tenoren zoo be gon dr. Olferhaus hoc in Novem ber d© Rocute Kmfs-ambulaince ondier leiding van dr. Biereios d© Haan ver trok. De .a-mbmaÈioé was voor dien hospitaaldienst uitgerust, Itoetgaem dus wil zeggen dat z!j ruim voorzien was van velerlei instrumenten, van j oen laboratorium, voor alle mogelijke I onderzoek, een Röntgeai-imstallaitle,, j een volledige apotheeik, etc. Veel uit gebreider natuurlijk, dan een veld dienst-ambulance die bezit. Nu, dr. Biereus de Haan em de zij- j men maakten de reis naar Saloniki I over Afiieue ©n bij hum. aankomst werd hun daar de keuzo gelat-en tusschen twee .©"bouwen. 't Eerste was ©en be trek loeJijk klein ziekenhuis, het twee- I de een reusachtig weeghuis, Papafi, I dat buiten de stad lag. Veile openbar© gebouwen in S'aJoniki waren toen overvuld meit soldaten, zieken ©n ge- I wonden. Er werd besloten, om in „Pa pafi" te gaan dormcilieerem, en daar I vond do ambulance een ellendigen toestand. Het geheeüc huis was vervuild, op de gangen lagen lijders aan typhus ©n dysenterie. Er moest onmiddellijk krachtig worden opgetreden. En dat gebeurde! In drie dagen tijds brachten I de zusters het Ihiuis in orde. en daar- na begon de ambulance die loeai pl.m. 30 leden telde (waaronder de doctoren Bierens de Haan, Ittmann ©n Wietoer- dink, de lloliandsdlie consul-generaal van Griekenland R. Lelrmana, diens eabt.genoote, Mej. Beynein,, en baro nesse van liAersum) onverpoosd tiaar werk, i Maar ultimo December ging eien- klein deel der ambulance onder leiding van doctor Bierens d© Haan met Wieber- dtnk, naar Preveza,, waar hulp vcrzodhlfc. was. U begrijpt, dat ver andering van standplaats in zoon I oorlog af en toe moet geschieden, omdat het gevechts-centrum zicli ver plaatst en d© gewonden niet op groo- ten afstand geèvacueeed kunnen wor den Daarom zijn wij later ook, toen i F u i S S n BEAU BBöQADE DE VERMETELE. Bit het Engelsch vuu Baronesse Orczy door C. D. I 47) Wat?tranen? fluisterde hij J teeder, mét zachte hand haar gra cieus gebogen hoofdje opheffende en I lmar in de oogen ziende, een... twee.,, drie... vier schitterende diamanten... en die voor mij I... Mijn zoete 'droom! voegde hij er bij, terwijl zijn zachte, I mooie stem trilde, mijn schoon© witte roos.gisieren had ik voor ©en dezer tra 1 non, gaarne de ergste martelingen I doorstaan en nu vloeien zij uit eigen i beweging voor mij... Wel, ik zou nu ffieL geen koning willen ruilen I Uw leven... uw dapper, edel le- - ven... opgeofferd voor mij... Ach, Waarom kruiste ik ooit uw pad? Zijn vingers streelden haar zacht t gouden haar, terwijl hij haar vast aan zijn hart drukte, haar oogen schitterend door haar tranen heen, de trillende neusvleugels, de vochtige F lippen, waarop hij zoo gaarne een kus gedrukt had. En mijn leven nu. fluisterde zij. onze taak in Saloniki was 'afgeloó- pen, naar Preveza gegaan. Maar daarvan vertel ik u aanstonds, Nu, d© ambulance, die met dir, Ittmann in. „Papafi" achterbleef, teld e behalve liet leen ken- en adminlstratie-personcöl nog c'f zusters, en moest versterkt worden. Toen kreeg ik wanneer was Y? ja: den 30sten December, .©en aanvraag van Ihet Hoofdbestuur v. li. N. R. Kr., om maar Salonika te gaan. En op 4 Januari reeds was ik in gezelschap van t wee ziekenbroeders onderweg via BerI ijin-Budapest-Belgrado. In Belgrado bezochten we verschei dene ziekenhuizen, werden er heel vriendelijk, ontvangen en zagen er veel dat interessant was. Maar na Belgrado ging de reis niet vlot. liet vroor, 'fc wos steenkoud en we za.tein in ©en cm verwarmd en onverli cht compartiment, dat van regeer in gs- wege voor ons was gereserveerd in een trein, die Servisch© troepen naar hot gevec'litsterreiai bracht. Telkens moest diie stoppen, om soldaten op t© Tieiïi©n of uit te laten. En voedsel i hebben we op die reis haast niet ge- had,, want de stations-restaura ties zooals te Uskjub bijvoorbeeld waren eenvoudig ieeg gegoten, i 's Nac-hits stopten we in Niscli, en daar werd ©en transport Buigaai-sche sol- dalen opgenomen. Ik heb toon een LI uigaarste' officier gesproken, die me heel veel vertelde van de wijze /waarop gevochten was hij Lui© Bur gas en Kwik Kiljisse, nadat de Bulga ren de Turken verrast hadden door hun. oveiuotet van de bergen. Hij verteld© me o. a., dat de zoo veelbesproken Bulgaarsche bajomet- aanvallen ilieol weinig „handgemeen tengevolge hadden gehad, omdat de Turken gewoonlijk aan den haal gin gen als d© vijand o,p 800 M. nfstands den stormloop met de bajonet inzette. Er is veel minder man-tegen-man ge vochten, dan men het wel in de oor logsberichten heeft doen voorkomen. Maar om op m'n reis terug te ko men. Der. Oden Januari kwamen we des avonds laat in Saloniki, en konden bij aankomst door de duisternis niet veel meer van de stad bemerken, dan dat d© wegen buitengewoon slecht waren. Na een half uur rijden par auto be reikten we Papafi. Den volgenden morgen deed ik de ronde met dr. Ittmann, en nam daar na de chirurgische afdeeüng voor mijn rekening, terwijl hij de intern© zou verzorgen. Telkens kwanten con- vo-oien gewonden, die over de hospita len werden verdeeld. Gewoonlijk na men wij de zwaarst gekwetsten en zieken, waaronder vele typhus- en dysenterie-lijdiers op. Er waren toen een 130 verpleegden in Papafi. De nieuw-aankomanden verkeerden bijna steeds in ergon staat van vervuiling en waren bedekt met ongedierte, zoo dat met een flink© reiniging begon nen moest worden. We hadden toon negen zusters en twee broeders aan 't werk. meerderen ©r van laden aan lichte ongesteldheden. I-k heli de smot ste bewondering voor de wijze, waar op zij zich allen van haar taak kwe ten. Een der zusters werd ernstig ziek, zij leed aan typhus. Het heeft lang ge duurd, gelukkig is z© weer hersteld. Natuurlijk waren er nog veel andere ambulances. Een Duitstee, ©en Rus sische, ean Oostenrijkscbe (die in dien tijd teruggeroepen worden, verder wa ren in enkel© hospitalen Engolsohe zusters. Dè.n nog de Girieksche ambu lances. Wij hadden over 't geheel veel vóór, doordat, ons verplegend personeel uitstekend en goed onder legd was. In ander© ziekenhuizen tra den veelal soldaten op, die misschien wel wisten ho© ze een voorloopig ver band moesten leggen, maar niet ge schikt waren voor het lastige werk van verplegen. Met- de taal hadden w© geen moei lijkheden. De ontwikkelde Grieken spreken alten goed Fransch, en als ik de gewonden en zieken moest bo- handelen.'had ik steeds een tolk bij mij. Er bestond onder de Griek- schc soldaten reel enthousiasme voor den oorlog, en het is verbazingwek kend, wat een geweldigen Ausdauor di© kerels hebben. Er waren troepen, die een maand lang iederen da g groote marschen hadden gemaald, terwijl iedere man pl.m. dertig kilo aau gewicht op z'n, rug droeg. .Ta, da's geen kleinigheid Er waren er dan ook velen bij, die ontzettend verma gerd en verzwakt naar de ambulance werden gebracht. Maar a.ls z© opge knapt waren, wilden z© wel weer weg, naar 't front. U weet natuurlijk, dat we groote belangstelling van do Koninklijke fa milie ondervonden. Die was kort na de inneming van Saloniki in de stad gekomen, en bewoonde een eenvoudi ge villa, haar door de rijke koopmans- tusschen hartbrekende snikken door, wat zal dat zijn?... hoe zal ik an ders leven dan in een lange herinne ring? Mijn leven, fluisterde hij, richt uw lief gelaat weer tot mij op! Laat mij als een laatst© gedachtenis liet, schitterend visioen van uw oogen, van uw haar, van uw lippen, meenemen.. O, wat een heerlijke droom! fluis terde hij, 't is goed, dat het ontwa ken slechts in clen dood zal zijn. Hij trachtte haar los te laten, maar •zij omklemde hem dos te vaster in wanhopige smart. N&ein mij met u, snikt© zij, half' bewusteloos, Ik kan het niet dra gen.,. lie kan niet... Weer greep hij haar beide handen en drukte nogmaals en nogmaals zijne lippen daarop. Vaarwel, zoete droom! sprak hij. Kom, droog die lieve tranon!... Zoo gij maar wists hoe gelukkig ik nu ben, zoudt gij niet bedroefd om mij zijn.... Ik heb den ©enigen draad in het leven gesponnen, die waard was gesponnen te worden, den draad die mij in uw gedachtenis aan u verbindt.... Vaar wel! D© sergeant stapte naar voren. Het was tijd om te gaan. Zijt gij gereed, mijnheer? vroeg hij vriendelijk. Volkomen sergeant! Zij gleed uit zijne armen, har© familie Hadji Lazaros afgestaan, De' Koning en Koningin kwamen meer malen bij ons, en de prinsen ook. Een enkele maal versohenen de prinses- De Koningin heb ik op een goeden morgen voor het eerst ontmoet, juist toen ik, min of meer en négligé, een 'operatie moest doen. Gedost in m'n eenigszins onvolledige Weeding werd ik aan II. M. voorgesteld. Dat ging heel gemoedelijk. De Grieken zijn ecu bijzonder democratisch volk, en de afstand tusschen hen en hun vorsten is veel kleiner dan zooals wij ons dat: zouden voorstellen. Op de ziekenka-' mers kwam ©r dan ook volstrekt geen opschudding, ais een der leden van' het Koninklijk Huis verscheen, De soldaten spraken hun vorsten natuur lijk met den g-epasf.en eerbied aan, •maar de gesprekken waren toch ge moedelijk. Toen de Koningin dien bewusten dag er was, zag ik haar weer na dc operatie, ©n tóen verklaarde ze, dat zij gaarne erbij tegenwoordig had willen zijhi. maar liet me niet had willen vragen uit vrees mij hinderen. Natuurlijk vroeg ik II. M. bij een volgende operatie aanwezig t© zijn. D© Koningin werd algemeen zeer hoog geacht en de Koning wos eveneens buitengewoon sympathiek. We waren allen diep onder den indruk, toen wc enkel© dagen na ons vertrek hoorden dat hij vermoord was. Hcri'.a ahiei Ijk ging hij hij de ziekbedden rond. 'en in- formeerde bij iederen gewond© naar zijn toestand, en zijn omstandighe den. Zoo gebeurde er op een goeden dag ©en eigenaardig gcvaL Er waren, moet u weten, nog' al eens j gewonden di© kwetsuren aan de han den hadden. Eens stond da oude Ko ning bij een dier gekwetsten, on vroeg hem hoe hij aan zijn Wond was geko- D© soldaat begon een verhaal, boe dat in ©en gevecht gebeurd zou zijn... maar in eens hield hij op, ©n barstte in tranen uit. Toen kwam al snikkend d© Irekentenis: hij had ziohzelf ver wond, om naar huis te worden ge stuurd. Die man had vrouw en kinde ren, di© in gebrek leefden na zijn vertrek! D© Koning onderhield hem ernstig over zijn daad, du© een gped soldaat onwaardig was. Maar zijn goed hart deed hem d© motieven erkennen, en tenslotte zorgde hij er voor dat de man na zijn herstel naar huis gezon den werd. De Koningin bezocht gedurig alle; hospitalen, en toen ik eens op audiën- tie ging, trof bet mij, op tafel uitge breid© staten te vindon betreffende i den G'riekse.ben geneeskundigen dienst waarvoor zij steeds de grootste belangstelling toonde. In do stad-zelf was het kalm, en dat mag voor een belangrijk deel toe- j geschreven worden aan het uitsteken-1 •de politie tocaielit. D© politie breto. .1 uit typisch uitgedost© Kretonsers, di© in grooten getal© twee aan twee donr de straten natronIItew- cten, met geladen geweren op schou der. Hot ging alles ordelijk onder 't Grielcsche beheer, ofschoon de im- en exporthandel natuurlijk vrijwel stil-, stond, en de grondbezitters in de om geving groote schade hadden geleden. Maar de banken" b.v. waren met da regeling heel tevreden en betaalden geregeld uit. Er waren toen 15000 Grieken, 4000 Bulgaren en ook ©en aantal Serviërs in de stad in garni zoen. In Papafi hadden w© inmiddels een groot verlies, want Mevrouw Lehman moest door zware inspanning, over werkt vertrekken. Dr. Ittmann bege leidde haai- met een zuster naar de Riviera. Gelukkig vond ik juist in dien rijd onder de gewand© soldaten een Griek- sclien medicus, dio gaarne als mijn assistent Wou optreden. Dat gebeurd© dan ook, en hij heeft mij door te hel pen bij operaties en door het doen van onderzoekingen uitstekend geholpen. Wat de geweerkogelverwoiKüngea betrof, deed ik de ervaring op, dat deze, wanneer zo op afstanden van pl.m. 1000 tot 1500 M. ware toege bracht. gewoonlijk van weinig emsti- gen aard waren. Van rneer nabij b.v. op 300 tot S00 M. hebben de kogeis echter een Weel gevaarlijken- uitwer king, vooral wanneer beenderen ge troffen werden, die meestal in ©en groot aantal stukken uit elkander werden ges.agcn. In Preveza kreeg ik een gewonde, waarbij de kogel dicht naast het hart was ingedrongen en •zijn loop had genomen door de long, lever en nier en dicht naast d© wer velkolom liet lichaam weer had ver laten, tot mijn verbazing was hij na een dag of tien .weer geheel hersteld. Kwaadaardig© infecties, waarvan men in vroegere oorlogen zooveel hoor de, zag ik bij de Grieken gelukkig weinig. Voor ©en groot gedeelte is dit toe t© schrijven aau d© betere wondbehau- deling en de steriele snelverbanden, waarvan iodere soldaat een tweetal in oogen nu droog, met de handen tegen den mond gedrukt, om haar uit schreeuwen van smart te smoren. Zij zag de soldaten In het gelid treden, mot den gevangene in hun midden de deur uitgaan, waardoor nu de gouden zonneschijn vroolijk binnendrong. Men hooide van bulten tromgerof fel en uitroepen: de hertog! de her tog! De opwinding was electrisch ge worden. Zijn Koninklijke Hoogheid, op een prachtig' wil, strijdros, kwam het dorpmannen aan het hoofd van zijn generalen staf en op ©enigen af stand gevoigd door een groot leger corps. dat voor dien nacht op d© heide zou k tun pee ren. Square West, zijn oude, stijve rug diep gebogen, wachtte op de markt met ©en perkament in do hand, bevattende de welkomstrede van hem en van do in woners van Brassington: <1© bod© pompeuser dan ooit, schitterend in blauwen, met goud afgezelten rok stond onmiddellijk achter Zijn Edel heid. Tegenover al di© vrool ijkheid en blijde opgewektheid, vormde die zwij gende groep, de sdldaten met hun drie gevangenen, een vreemd on droevig contrast. Pliiiip en Bnthurst zouden onder strenge bewaking in liet raad huis blijver tot aan de uitspraak van den squire en toen het kleine troepj© de markt overstak, was het geen won der dat hot den hei-tng in het oog viel. zlj'n Jaspanden met zich meeneemt. Indien hl] gewond is worden deze ver banden meestal door een kameraad- aangelegd. De kwaadaardigste verwondingen worden wel door de Shrapnell-kogels en granaatsplinters veroorzaakt. Met 't geen dr. Offerhaus van die Shrapnell-kogels vertelde, hoop ik nr. II van dit interview aan te vangen. Binnenland HOFBERICHTEN. Men seint uit Homburg v, d. Ilöhe aan 't Ilbld.: Na de godsdienstoefening braclvt Zondag de Duitse be Keizerin een te genbezoek aan koningin Wilheliriina, aa nde Hól;© Mark. De keizerin was vergezeld door prins Adalbert en prin ses Victoria Louise. Gisterenmiddag ontvingen IIII. M.M. de Duitsche keizer en zijn gemalin een bezoek van de Koningin der Ne derlanden. rnct prinses Juliana en den Prins der Nederlanden. DE OVERLEDEN VERPLEGER BRAAM. Aangaande bet overlijden, op 28-ja- rïgen leeitijd, van den verpleger Braam, te Tsjorloe, meldt het Hoofd- comité van het N«d. Roode Kruis liet volgende: Willem Pieter Braam was sergeant-' ziekenverpleger in het militaire hospi taal le Górincheni. Ilij meklde zich aan voor eeue uit zending naar d©n Balkan en werd den :T2stan November aangenomen voor de ambulance die naar Bulgarije zou vertrekken. Van het begin af deed Braam zich kennen als ©en uitstekend verpleger, iemand van groote handigheid en van velerlei nut. Onkreukbare trouw, uiterste plichts betrachting en hoog verantwoorde- lijkheidsgc-voel waren zijne kenmer kende eigenschappen, waardoor* hij zich bij allen vist bemind te maken. Meerderen, gelijken en, niet liet. minst zijne patiënten, gelijkelijk droe- gen zij hem achting en waardeering' toe. In het zeer ongezond© Tsjorloe, waarheen do ambulance terstond doorgezonden was, werd hij aange tast door kwaadaardige typhus, ge volgd dooiijJongontsteking en ten slot te pleuris.® Helaas, alle genomen maatregelen om hem te redden mochten niet baten. Den 4ilen April 's avonds om tien uur, overleed hij. D© trouwe Braam is bezweken als het gevolg van de g-eheel vrijwillig op zich genomen taak om.zijne lij dende niedetnenschen te heipen,, ©ene taak waarop ieder Nederlander trolscti mag zijn, waarover niemand dan met de hoogst© waardeering zal spreken. Een «eresaluut aan Willem Pieter Braam, die óp zijn post bleef, tot zijn krachten hern begaven! I-Iet hoofdcoanité ver-zocht telegra- phisch Braam met militaire eer te doen begraven, zoomed© vanwege het College bloemen op bet graf te leggen en dit te voorzien van een gedenksteen met Nederlandsch opschrift. TRAM BOTSING. Maandag heeft aan het eind van de Oza.ar Peterstraat te Amsterdam bij de bocht een érnstige botsing plaats gehad tusschen twee waggons va n lijn 13, waarbij 5 personen, tengevolge van het breken van een der ruiten, min of meer ernstig© kwetsuren op liepen. E ven te voren had wat verderop aan het eind van lijn 13 een botsing plaats gehad tusschen een met paarden be spannen brandweerwagen en een tramwagen. Bij deze botsing, di© ver oorzaakt werd door het plotseling om- keeren van den tramwagen, werden de wielen van deze wagen vernield, die dwars over d© rails kwamen te liggen. Zoodoend© moest lijn 13 bij den te- j rugrit over het verkeerde spoor loo- Het gevolg was, dat bij de bocht de botsing met den wagen van de heeu- rit plaats had. De gekwetsten werden in een apo theek verbonden; een hunner, die war ernstiger gekwetst was, werd naar liet zittingslokaal van den geneeskun digen dienst vervoerd en aldaar ver bonden. De tramwagens waren, behalve liet toreken van een der ruiten, slechts weinig beschadigd, doordat de vaart bij de botsing niet groot was. PROF. SIMONS OVER KINDER RECHTERS. Op uitnoodlging van den Neder- landschen Bond tot Kinderbescher ming heeft Prof. Mr. D. Simons uit Utrecht, naar d© N. R. Ct. meldt, te Amsterdam een. lezing gehouden over kinderrechtere. Prof. Siinons begon met te eonsta- teeren, dat ten opzichte van zijn on- Hij was wat verveeld door squire West's langgerekte toespraak en was blij iets gevonden te hebben om die af te breken. Ei! riep hij uit, wat hebben wii daar, hé? De sergeant en de soldaten stonden aandachtig stil op ongeveer twintig pas van dien schitterenden troep van 's hertogs generale staf. Dez© kleine afleiding had squir© West den dra cd van zijn speech doen kwijtraken en de hertog, zeer opgemekt, wenkte den ser geant nader te komen. Wie zijn uw gevangenen, ser geant? vroeg Zijn Hoogheid, met ©eni ge belangstelling kijkend naar di© twee jong© mannen, van wie de een© nog maar een knaap was, terwijl de ander een vreemde uitdrukking "an blijdschap en trots had in zijn bleek gelaat, een voorkomen van losgemaakt t© zijn van al wat hem omringde, wat den hertog niet weinig verbaasde en interesseerde. Het is eenigszins moehijk u dat uit te leggen, Koninklijke Hoogheid, antwoordde de sergeant met een mili tair saluut. Moeilijk uit te leggen wie usv ge vangenen zijn? lachte de hertog onge- loovig. Met allen eerbied voor Uwe Hoog heids tegenwoordigheid, antwoordde de sergeant, een van dez© lieeren is Philip Gascoyne, graaf van Stret- Cenverp oöK aan liet departement van justitie In Nederlanu ow„s gloeiend staan". De overleden minis ter van justitie was een ware voor stander van kirdeneclubaiiken, en wi© ook zijn opvolger moge worden, spreker hoopt, dat hij de belangstel ling voor dit. vraagstuk niet zal duen verflauwen. Da nieuwere opvatting van de laak van hel strafrecht tegenover het kind, aldus spreker, heeft er toe geleicL. dat men, wanneer het een kind ge.dt, met meer een eigenlijken maatregel van straf wenscht to© te passen, doch al lereerst opvoedend wil optreden. Be staat or al een clement tan straf, dan wil men dit toch alleen laten dienen, om den opvoedu.gsiuaatregei beter tot zijn recht, te doen komen. VI"orut de .zaak van dit standpunt beschouwd, dan mag ooi: do gewone rechter, die in dc allcrceirte plaats rechtsgeleer de is, niet zijn de aangewezen per soon, om te oordeelcn over 't kind eii te bepalen, welke maatregel van op voeding de meest gewenscht© en pas sende zal zijn. Ook de gewone strafrechterlijke procedure is naar liet oordeel van den hoogleeraar tegenover het kind niet geschikt. VóóR-TARIEFWET-COMITé. Men meldt ons, dat tot het Comité nog zijn toegetreden de volgende per sonen en firma G. Aalders, pannenfubrikant. Ter- borg, W. G. Albors Fzn., oud-industri- e-ci, Dordrecht; Ilenri Broeders, zool- Jeilerfabriek, DongenL. M. II. Braam, hout- en ijzerhandel, Tcrborg; P. J. S. van Bijlevelt, notaris. Bil vol de C. Biomans, leerlooier, Giize Rijen C. Cockuit, olieslagerij, Jut faas firma C. J. Claase, goud- cn zilverhandel, Tcrborg D. van Dijk, slonrntimmerfabriek, Höog&veen; J. li. Eggink, winkelier, TcrborgJ. van Galen, garenfabrikant, Gouda; A. G. Geert man, molenaar, I-fel lendoorn; G. Hofman, stoorntimmerfahrikaut, li'oo- g&veenGebrs. Van Hoeken, Waal- steonfotoriek, IlerwijnenA. J. II. Hagdorn, lid van den Raad, Maas tricht; Th. ten Holder, winkelier, Ter- borg. j. II. Jansen, molenaar. Ommen: firma G. Kemphuis, stoomtimrnerfa- briek, en handel in bouwmaterialen, Zwolle; D. Kleiman Hzn. lid der firma Litho „Zaaulnndia", Zaandijk; Kemp- lves Co., meubelfabrikanten. Wad dingsveen; Koninklijke Metaalwaren- fabriek, fa. J. N. Daalderop Zonen, Tiel; Koninklijke Ned. papierfabriek, Directeur 11. v. Aubel, Maastricht; N. V. Kristal, glas en aardewerkfabriek v. h. Petrus Rogout Co., Maastricht; II. Kramer, inanufacturiel', Terbovg; Kramer Braam, fabrikanten, Ter- borg; Modderkolk van Dys, meubelfa brikant, Waddings veen; Mol, hout handel, Utrecht; Maastrichtsche spij ker- en dr a ad n a g e 1 f a ln iele v. h. Th. Regout en Co., Maastricht: N. V. „Ma trix", Biscuitfabriek, Leiden: P. L. M. Oorsprong, industrieel, Terborg; Mr. Robert van Oppen .Maastricht; II, Pera, Lid van den Raad. Leiden; Steenfabriek „De Phoenix", Directeur P. C. Zuiderhoudt, Maastricht; C. van Pelt, leerlooier, Gilze Rijen, Alfred Regout Co., fabriek van hard ge bakken vloer- en trottoirtegels, Maas-j tricht; W. Ra als, Terborg; Comm. Venn, llencker Zonen, fa briek van koperwerken. UtrechtN. V. Société Cérainique, tot vervaardi ging van fijn aardewerk en Ceramic- ke voortbrengselen, Maastricht; J. Thomeer, fabrikant van katoenen stoffen. Horst; W. S. J. Tenkink, Bur gemeester Ambt Doetinchem dc' Tïl- burgsche sigarenfabriek L-eo Diepen, TilburgTorborgsche beton-, steen- en pannenfabrick, directeur Th, van Ditshuijzen, Terborg; Gebrs. Tielens Co., papierfabriek, MeerssenAnt, Vermeulen, leerlooier, Dongen A. de Wiiii,er, leerlooier, DongenS. Won- da, directeur N. V. Instrumentenfa briek, Utrecht; Ijzergieterij Email- lecrlabrieken „Vulkaansoord", direc teur II, A. Z. v. Ditshuizen, Terborg. BIGAMIE. De lieer Z. uit Twijzel, die met eene onderwijzeres uit Kooten naar Ame rika vertrok, is bij aankomst te New- York aangehouden, beschuldigd van bigamie. Hij wordt ter beschikking van de Nederlandsche Justitie gesteld, zoo meldt de „Tel.". SLEEPERSSTAKING TE ROTTER DAM. Maandag hebben te Rotterdam de sleepersknechts den arbeid in nog 7 stallen neergelegd, zoodat thans niet gewerkt wordt door ruim 400 man. Men kan nu aannemen dat de helft van personeel en paarden buiten ar beid is. De overige stallen werken om gezamenlijk de voorhanden goederen te vervoeren. Uiteraard begint dit nu met stagnatie gepaard te gaan. MOORD. Te Sud-Nordkanaal (Duitschland) zijn twee arbeiders uit Valtermond (t-iei.te] met voorbem. liten rade, zoo- ton. Ha! zoo! de jonge snoode rebel die d© partij koos van den pretendent! Ik weet er alles van en zijn gevangenne ming doet uw grooten ijver alle ©er aan. Wie van die twee is de graaf van Strelton? Dat is juist do moeilijkheid, Ko ninklijke Hoogheid, maar ik hoop dat deze papieren het zullen uitwijzen. De sergeant kreeg het pakje kost bar© brieven uit zijn zak en overhan digde dat eerbiedig aan den hertog. Wat zijn dat voor brieven? Di© werden gevonden bij dien beer antwoordde do sergeant, wij zend op Sir Humphrey Cha.!loner, die achter de twee jonge mannen stond, zwijgend en somber, wanhopige wraak genachten koesterend. Men heeft hen; als een medeplich tige beschuldigd en ik meende het mijn plicht te zijn hem voor den magi straat te brengen. Zoo ik verkeerd ge daan heb Gij hebt volkomen recht gehan deld, sergeant, sprak de hertog be slist. Gij zijt hier gezonden om het graafschap van rebel ten t© zuiveren, die door de Parlementend© wegens hoogverraad zijn veroordeeld en het zou een groot plichtsverzuim geweest zijn, zoo'n geval niet t© brengen voor den naastbij zijuden magistraat. Geef mij di© papieren. Jk zal ze dadelijk onderzoeken Zorg dat inv gevangen m als cn meent, door hun mede-arbei ders te water geworpen cn jammer lijk verdronken. Twee der vermoede lijke daders zijn gearresteerd, terwijl een derde medeplichtige naar Hol land vluchtte, zoo meldt de „Tel.". ONDANK IS 'S WERELDS LOON. Te Delft logeerde voor eenige dagen bij een bewoner vun de Annastraat een neef uit Amsterdam. Deze beloon de zijn oom voor de verleende gast vrijheid door hem te bestelen. Met de gouden sieraden van zijn familie, w. o. een gouden dicnstkrins van dc gistfabriek, poetste neef dc- plaat. Neef en de ontvreemde voorwerpen wor den thans door de politie gezocht, zoo meldt de „Tel.". DIRECTEUR-GENERAAL VAN POS TERIJEN EN TELE GR APH I E, Naar de „Tel." verneemt zal be noemd worden tot directeur-generaal ■der Posterijen en Telegrafie de luite nant-kolonel jhr. G. A. A. Alting von Geusau, TRAMONGELUK. Te Vlissiugen is een knaapje doof de tram overreden. Het is reeds aan de gevolgen overleden, zoo meldt de „Tol.". BRANDEN. Het magazijn „Nederland" van den heer Van Furth, Keizerstraat te Sche- veningen, is gedeeltelijk uitgebrand. Veel goederen gingen verloren. Te Barnevcld heeft Zondagmid dag op de hofstede „Bielder" (be woond door den landbouwer R. van Wikselaar en loebéhooronds aan den heer Van Marwijk Kooij, te Zeist) een hevige brand gewoed, ontslaan door liet spelen van kinderen met lucifers. Drie hooi- en korenbei'gen met in houd, een schuur, een wagenloods en een groote partij brandhout zijn oen prooi der vlammen geworden, -Met groote moeite mocht men er in sla gen het woonhuis en het zoogenaam de bakhuis, wélke gebouwen ook reeds vlam hadden gevat, te behou den, Alles was tegen brandschade verzekerd. GENERAAL BEIJERMAN. Op 76-jarigen leeftijd is in Den Haag overleden de gep. generaal-rna- joor II. Beijerman, adjudant in bui tengewonen dienst van Koning VVii- lem III, later van de Koningin. KAMERVERKIEZINGEN. De. R-K.. Centrale in het districE Hoorn stelde eaudidaal mr. Paul de Reymor. van Hilversum. 't 1-IblcL noemt als anti-rev. cau- didaat voor Lelden Mr. P. E. Briët, lid van den gemeenteraad van Leiden, ©n van de Prov. Stalen van Zuid- Holland. Hij is de zoon van een Ned. lierv. predikant en zelf ook Hervormd. SCHI LD EPiSSTAK IN G TE ZAAN DAM. Te Zaandam is Maandag een sta- jking uitgebroken onder de schilders gezellen. De cisch der gezellen is een verhooging van loon van 24 on 2D cent per uur voor dit en 27 cant voor liet volgende jaar, niet handhaving van den sedert kort verkregen 11-urigen arbeidsdag. De patroons, die het vorige jaar en oolc dit jaar een loonsverhooging van een cent toester-den, verklaren zich bereid ook het volgende jaar liet loon weder met een cent te verhoogen, doch weigeren op de eischen der ge zellen in te gaan. SCHEEPSONCELUKKEN IN INDIë. De Hbld.-correspondent te Batavia seint „liet stoomschip .Gouverneur-Ge neraal Mij er" is in straat Riouw ver gaan. De bemanning- werd gered. „liet pleizierjacht „Sagitla" van den hertog De Valenjay is in straat Riouw gestrand. De „Gouverneur-Generaal Mijer" te een klein stoomschip, dat deel uit maakte van de vloot der Neder- landsch-Indischc Stoomvaartmaat schappij, sedert in Indië vervangen door straat Soenda) met bestemming pij. Het schip hevond zich nu in Ghi- neesciie handen en behoorde thuis ta Munlok. Van de „Sagitla" meldde de New- York Herald, dat het schip den 5en Maart van Padang (waarschijnlijk door straat^Soenda) metbestemming naar Singapore was vertrokken. Uit Singapore werd aan dat blad gemeld dat het 'jacht bij de stranding geen schade had bekomen en dat een sleepboot vertrokken was om assis tentie te verleenen. De New-Yorlc Herald wees er bij dit bericht op, dat straat Riouw door den sterken stroom in dat vaarwater bij zeevarenden geen al te besleD naam heeft. OPENBARE LEESZAAL EN BI BLIOTHEEK TE WEESP. Gisterenavond had de oflicieele ope ning dier instelling welke thans 417 contribueerende leden telt, plaats. goed bewaakt worden en kom dan In mijn kwartier. Toen vloekte Sir Humphrey toen hij den hertog het jiakje brieven zag aan nemen en daarna terugtreden om ver der ie luisteren naar het slot van squi re West's toespraak. In weerwil van zijn verdriet was de squire van Ilar- tington in staat eene vertroostend© gedachte te koesteren. Ilij had nu alle kans verloren Lady Patience te dwin gen zijn aanzoek aan te nemen, zijn handelingen in de laatste drie dagen zouden ongetwijfeld oorzaak zijn, dat zij hem met de grootste haat en ver achting aanzag, maar de man di© de oorzaak was van zijn niet slagen, <r© ridderlijke en bemoeizieke roover, Beau Brocade, zou, zoo zeker als de zon vanavond zou ondergaan, mor gen aan de galg bengelen. HERSTEL. Het was in den namiddag toen zijn Koninklijke Hoogheid, na eerst ander© gewichtige zaken afgedaan en in den „Koning George" haastig gegeten te hebben, eindelijk tijd vond de brieven te lezen, hem door den sergeant over- handigd- (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1913 | | pagina 5