MIEUWS= en ADVERTENTIEBLAD. Yai de Balkan-amhulance 30© Jaargang No. 9143 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. VRIJDAG 11 APRIL 19<3 A ABONNEMENTEN per drie maanden: Voor Haarlem1.20 Voor de dorpen in den omtrek v/aar een Agent gevestigd is (kom der gemeente)„1.30 Franco per post door Nederland„1.65 wonderlijke nummers0.02M Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem 0.37 de omstreken en franco per post 0.45 CJiigave der Vennootschap Lourens CGsfèr, Directeur J. C. PEEREBOOM. ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cts. Buiten liet Arrondissement Haarlem van 1—5 regels ƒ1.elke regel meer ƒ0.20. Reclames 30 Cent per regel. Bij Abonnement aanzienlijk rabat. Advertentiën van Vraag en Aanbod, hoogstens'zes regels, 25 Cts. per plaatsing; 50 Cts. voor 3 plaatsingen contant. Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 53. IntereomsuBaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Drukkerij: Zuider Bnitenspaarae 12. Telefoonnummer 122. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA Warmoesstraat 7678, Amsterdam. Telephoon inlerc. 6229. DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN. EERSTE BLAD. AGENDA ZATERDAG 12 APRIL. De Kroon: Bijeenkomst Frysk Sels- tip Gyslierl Japicx. Soc. Vereeniging: Concert Muziek*- ver. J. L. Cosier en Polyhymnia. Brongebouw: Uitvoering Na Arbeid Kunst. Stations-Hotel: Concert. Biosc. Theater: Gr. Markt: Voor- Stellingen. KI. Vereendgfog: Voorstellingen. A polio-Theater: Voorstellingen. Br. Giïerliaiis geïnterviewd. ,ii. Zoo vertelde Dr. Offerhaus me dan verder van zijn ervaringen met de wonden, Leweeggebracht door de gra naatkartetsen, de Shrapnellkogels. die zoo'n venijnige uilwerking hebben. Uitvoeriger clan de ruimte gedoogt dat ik liet hier vertellen zon, be schreef hij mij hoe in de shrapnell, die een diameter van 71/2 c.M, heeft, zich een aantal kleine kogels bevinden. Het op zekeren graad instellen van een lijdbuis maakt het mogelijk, den afstand te bepalen waarop hel pro jectiel uiteenspat. Dat explosie-mo ment doet de kogels rondvliegen. Ze ketsen legen elkaar en zijn dikwijls hall-vervormd als ze in het lichaam van den oti,gelukkigen soldaat drin gen, door de kleeren heen. Stukjes goed gaan soms mèt den kogel in den woud, die daardoor dikwijls ge ïnfecteerd wordt en die, doordat liet projectiel stomp is, gewoonlijk groote afmeting heelt. Dum-dums, dc beruchte kogels van de Eugelschen in den Boeren oorlog, zijn in den Balkaiistrijd waar schijnlijk niet gebruikt, tenminste de ambulance heeft niet met zekerheid kunnen uitwijzen dat er wonden zou den zijn toegebracht, afkomstig van dat gevaarlijke strijdmiddel. legen 't eind van Februari zoo giii" dr. Olfeiïiaus voort liep onze taak in Salouiki af. Er kwamen weinig gewonden meer; de patiën ten waren bijna allen „garnizuenszie- keu". Toen werd er dan over gespro ken, om naar Preveza te gaan. De „diedoog" dat is de kroonprins, de diadogos Kon sta Mijn gaf daartoe zijn wensch te kennen. De bestorming van Janina was aanslaande, en er werd verwacht dat die veel slachtof fers zou üischen, zoodat liet gewenscht werd geacht orn tc zorgen voor ver sterking' van den geneeskundigen dienst in Preveza. En bovendien maakten de vorige gebruikers van het weeshuis weer aanspraak op „Pa- pafi", zoodat we ons gebouw dien den te verlaten. De Grieksche regeering zond toen een stoomboot, de Naphlion, om ons af te halen, aangezien alles ingepakt was moesten we op matrassen op den grond slapen en eten in de restaurants in de stad. De Napn- lion bleef intusschen dagen en da gen weg. Dr. Bierens de Haan was naar Saioniki gekomen, en we wacht ten maar. Intusschen moet ik u nog een paar dingen vertellen van dien laatslen tijd van ons verblijf in Sa- lonikj. De heer Lehmann en ik wer den namelijk genoodigd op een dé jeuner bij de Koninklijke familie. Daar werden, ook door den Koning en de Koningin .waardeerende woorden over óns werk gesproken, en I-I. M. zeide hoe op hare geregelde bezoeken aan de ambulances in de stad zij een uitmuntenden indruk van de werk zaamheden der Hollandsche ambu lance had gekregen. Bij ons afscheid van hel hospitaal kreeg ik verder nog een brief van tweeënvijftig verpleegden, die een spontane dankbetuiging aan de am bulance zonden en verzochten dien dank tevens over te brengen „au gé- néreux peuple hollaridais". En ook kreeg ik een brief van prins Nicolaas, den militairen bevelhebber der stad, die eveneens zijn dank uitsprak. (Dien brief, onderteekend „Nicolas, prince de Grèce", en den andere van de verpleegden, heeft dr. Offerhaus mij laten lezen, en het spijl me, dat ik moet voldoen aan zijn verzoek, den inlioucl dier zoo waard'eerend gestelde epistels niet nog in exteriso te gaan vernielden.) Verder brachten we nog een bezoek ian het Italiaansche hospitaalschip "•egina d'Italia. Dat had dienst ge- da a ii in den Italiaansch-Turkschen oorlog, en deed dat nu voor de Ser pen, tusschen Durazzo en Salonjkl been en weer varend. Het bood plaats voor 800 zieken, en was buitengewoon i praetisch en volledig uitgerust. Ook woonden we io die dagen nog den glorierijken, intocht bij van den minister-president Venizelos, dii© den 7en Februari met ontzaglijk enthou siasme ontvangen werd, en eeri met grooten bijval beloonde rede hield. Enfin, na vele dagen wachtens kwam ©r bericht, dal de Naphlion ge strand was, de Regeering zond toen een ander schip, een oude stoom boot. die niet al te best meer was. Niettemin waardeerden wij het zen den der boot to du zeer, want de re geering had natuurlijk alle mogelij ke booten noodig, en we moesten het op prijs stellen dat er nog een voor ons gereserveerd kon worden. De reis, waarvan ik, zooals u u wel herinneren zult, ook berichten naar Holland heb gezonden, was geen ge- makkelij'ke. Tijdens 't eerste deel was Ihet weer goed, maar we kregen op den tocht tusschen SaJomilci en Cbal eis hrand aan boord. Een deel van de ammunitie ontplofte. Kijkt u 'es, (bier heb Ik nog 'n paar van d© kogels, die ontploft zijin>. Een gedeelte van de bagage van dr. Bierens de liaan ver brandde. Later kwamen we in Athene, en moes ten bij ons vertrek uit de haven van den Piraeus varen in een optocht van zeven, schepen, die met een loodislk otter vooróp een zigzaggende vaart moes ten maken orn de drijvende mijnen te vermijden. Maar onze moeilijkste ervaring zou nog komen, want in de golf van Patras stak eèu geweldige storm op, ein de oude boot, zat teelijk in' den knel, want de wind dreef ome naai de rotsen. Er was geen denken nam verder gaan, en de. kapitein kwam me vertellen dat w-e moesten om koe ren en Patr&s zien 'binnen te vallen, Geluk,kig slaagden we daarin, en, kwamen veilig tusschen de pieren door. Daar vonden we toen meer dere schepen, diie óók voor den. storm waren gevlucht. Wéér een paar dagen gewacht, en op 2-i Febru ari kwamen we eindelijk in Preveza aan. Mét liet vooruitzicht van de bestor ming van Janina had de diadoog in tusschen allo gewonden uit Preveza doen evacueerexi, en er was dus alle ruimte, W© waren geïnstalleerd in 'n schooltje, maar richtten tevens eeoi tem:en kamp oip, en gingen, dus een heel ander leven leiden dan in Salo- nilc-i. Over het geheel was het hier gezonder, al was het eten minder. We moesten nl. „onzen voorraad conser ven opmaken, -en dat was wel bij zonder vervelend. We waren daar een poos, toen ik den 6en Maart 's morgens plotseling schoten 'hoorden dreunen, ©n de sche pen iai de 'haven de vlaggen zag hij - schen. Janina was. gevallen, en de vreugd© algemeen. Itet 'bleek, dat de Griek fiche ver liezen niet zoo groot waren (30 doöden en 280 gewonden), maar we kregen boen veel Tu.rksche krijgsgevangen gemaakte officieren te verplegen, en hadden dus nog een tijdlang druk werk. Tegen midden Maart liep onze taak te Preveza ten einde. Het 'hoofd bestuur ha.d onzen terugkeer, Jin dat geval, verzocht, en de "Griek,sob© kroonprins was ook van meentng dat wij ons weirk als geëindigd konden beschouwen. Dus pakten'we onze ba gage voor de terugreis. Vóór het ver trek maakte ik nog per camion een reisje van zes uur naar Janina, en heb daar de bol egerin gs werkend© loopgraven in d© heuvels en wat dies meer zij nog eens met belangstel ling bezichtigd. Onze terugreis naar Holland ging via Brindiisi, we verlieten Grieken land na een verblijf waarin we alle waardeering en hulp van de autori ten 'hadden ondervonden. U weet, boe hartelijk de ontvangst in Holland is geweest. Zóó iets hadden we niet kun nen verwachten! Laat >l< eindigen met te cite-eren uit de slotwoorden van het. artikel over die Ned'er'landsöh© ambulance ln ,,T Indépendanl" de SnLonique deze woor den van den journalist Nefussy: I(.L'oeuvre accompli© par l'ambui- lance neerlandaise est noble et belle, Ces neerlandais en ces neerlandnises A la figure martiale et fiére sont ve nues 'de bien loin apporter le seconrs de leur dévouement el de leur science «ux petite piou,pious de Grèce, franués par dies maladies Lmpi'.oynbles: la dy senterie, le typhus etc. etc. ou par des balles meurlrières. L'explosion de ces sacrifices, l'affir- mati'oJ de cell© solidarité 'bumain© par dessus .les froet,teres convention- j iieiles qui diviseoi les peuples et les lancent les u-ns contre les au tres dans des mêlées furieuses sont coni-m© un hommage de la guerre au pacifisme." ROBERT P. Stadsnieuws georganiseerd voor het Ned. Verbond begrijpelijk zijn en daarom goed ge- van Vakvêreenigirigen Voor de uitge- kozen genoemd mogen worden, sloten sigarenmakers heeft tot nu toe Het inderdaad schoon© vioolspel opgebracht het bedrag vau f 1638.— van mevrouw van Tuyll bracht mede ln bespreking kwam de viering van een aangename afwisseling in het vo- het 1-Meifeest. De avondvergadering cale gedeelte. Reeds meermalen kon- zal plaats hebben op 30 April, met den wij haar vioolspel als goed ge- medewerking van de Gem. Zangver- schoold aanmerken en in 't bizonder eeniging „De Stem des Volks" en de haar iriooii instrument rcemen. In Tooneel- en Muziek vereenig iug „Voor- Ries'„Romance" zong die G-snaav als uitgang". j een menschel ij ke altstem, Bovendien Het I-Meifeest zal gevierd worden, zijn èn streek èn houding van mevr. onder de leuze: „Wettelijke achturen- van Tuyll zeer bevallig, dag en Algemeen Kiesrecht". j Muzikaal hebben de dames dezen Den 2en~Mei (1 Mei valt op Hemel-!avond werkelijk op hoog peil gebracht Om Ons Heen. lil het Tweede Blad van dit num mer vinden onze lezers een artikel I „Plaats voor de industrie", in de ru-i briek Om Ons Heen. FEESTEN VOOR 1913. In een Donderdagavond gehouden-! vergadering van het bestuur der. Feestcommissie voor 1913 is besloten, i te trachten een eerecomué le vormen. Daartoe zullen eerstdaags verschillen de notabelen uitgenoodtgd worden. Eenparig achtte men net wensche- lijlc, de feestviering niet in Juni, maar in September te houden, omdat er in Juni niet genoeg geschikte bloemen zijn te krijgen en de tijd van voorbe reiding bovendien te kort is. HAARLEMS MUZIEKKORPS. De concertvereeijigiug zendt ons weer het programma van het aan- stuande matinee, waarop de lieer Bla zer, lid van het korps, als solo-cellist meewerkt. Het orkest voert uit de ouverture Hamiet van Gade, Scènes- piteo-resqu.es van Massenet, de ouver ture Carnaval remain van Berlioz en Sylvia, suite cte baliet van üeiibes. Van den heer Blazer, zullen de aan wezigen hqoreii: Kol Nidrai van Bruclï, Adagio van Bargiel en Arle- quiu van Popper. Zonder twijfel zullen de Haarlom- sche muziekliefhebbers de gelegenheid om den talentvollen solo-cellist van I het korps te hooien, niet verzuimen; de uitvoering van Bruchs nummer zullen zij zich waarschijnlijk van vo rige keereri nog wel herinneren. KRIJGSRAAD TE HAARLEM. Heden werden in den Krijgsraad uitgesproken de vonnissen tegen een landweerptichte-soldaat van het 22e bataljon Landweer-lufanterie, wegens „desertie door niet te Voldoen aan een oproeping voor den werkelijlcen dienst" veroordeeld tot een maand militaire detentie; een milicien-soldaat van het 10a re giment infanterie, wegens wielrijden zonder bel veroordeeld tot geldboete van vijftig cents. Gisteren werd uitgesproken liet vonnis te.gen een milicien-soldaat "van het 18e regiment infanterie, wegens „desertie door niet t© voldoen aan een oproeping voor den werkelijken dienst veroordeeld tot een maand militaire detentie. Op 4 dezer werden uitgesproken de vonnissen tegen een milicien-soldaat van het 7e regiment infanterie, we gens „desertie door niet te voldoen onn een oproeping voor den werke lijken dienst" veroordeeld tot een maand militaire detentie; een korporaal van het korps pant- serfort-artillerie, wegens „loopen op verheden grond", veroordeeld tot geld boete van één gulden. STEMMING VOOR DEN GEMEENTE RAAD. De Burgemeester van Haarlem maakt bekend: dat op Vrijdag, den ISon April 1913 eerie herstemming zal plaats hebben Ier benoeming van één lid van den Gemeenteraad voor hol tweede kiesdistrict der gemeente Haar lem, en wel tusschen de candidaten, de hoeren M. L. A. Klein en mr. dr. II. R. Ribbius. De stemming vangt aan des morgens ten 8 ure en duurt tot des namiddags ten 5 ure. De stembureaus zullen zitting hou den als vólgt: dat in het stemdistrict A (hoofdstem- bureau)-. in bet schoolgebouw aan de Nassnulaan, plaatselijk gemerkt nq. 37 (thans school voor u. 1. o. let.t B); dat in bet sterndistrict B: ln het schoolgebouw aun de Friesc.be Var kenmarkt, plaatselijk gemerkt no. 22 (thans school no. 3); dat in het stemdistrict C: in het schoolgebouw aan de Schoterstraat, plaatselijk gemerkt no. 2 (thans school •no. 2). I-I. A. S. In de Donderdagavond gehouden vergadering, van het Haart, Arlrei- der-Secretnriaat, die werd gehouden onder leiding van den heer A. Nagt- zaam, voorzitter, werd medegedeeld, dat in de maand Maart door het 11. A. S.-bestuur is opgericht een afdee- ling van de Transportarbeiders, met aanvankelijk 22 leden De.steunbeweging, door het bestuur vaartsdag) zal de betooging plaats hebben, waarvoor reeds toestemming is verzocht voor den te volgen weg. De weg zal nu eens een andere zijn, dan het vorige jaar. Wordt de ontworpen weg toegestaan, dan gaat de stoet door het z g. Rozenpr'ieci en de Am- sterdamsche buurt. In de betooging zullen transparanten gedragen wor den. Medegedeeld werd dat door bet Ned. Verbond van Va kve reen i gin gen, maar daartoe werkte ook zee' accurate volgzame begeleiding van onze stadgenoot© mcj. Emma van Eden. TER AAR DEBESTELLIN G. Donderdag bad te Alnikerk de plèch- jtige teraardebestelling plaats van bot stoffel ii-k overschot van den lieer Z, j Middelkoop. overleg met het Partijbestuur van deOp den doodenakk&r waren zeer S, D. A. P., dit jaar* niet de gewone belangstellenden. Bijna alle dorpelin- P.oode Dinsdag zal worden gehouden £©n waren aanwezig, op den derden Dinsdag in September,Ook was tegenwiwrnJig de heer Van mam* wel 2 dagdemonstraties in Am- T c-mven, hypotheekbewaarder te Zut- slerdam en Rotterdam, terwijl in vele pheru plaatsen, waaronder ook Haarlem, Ds. Montijn. uit Almkerk, sprak een avonddemonstraties zullen plaats heb- kort woord, naar aanleiding van het Buhelwoord ..Stnf zijt gij en tot stof zult ge wederkeer© n" ben. Deze betoogingen zullen vallen in de maand Juni, terwijl de leuze zsl zijn „Algemeen Kiesrecht" De bestuursverkiezing was noodig Concert- door periodieke aftreding va.n de hce- Op het concert, dezer dagen in de ren Wesselius, 2en voorzitter. Verton, t Vereeniging te geven door de Tlarmo- len penningmeester. Keerwolf, 2en 1 nte L. J. Coster en het gemengde koor Penningmeester en Roest, ten S-ecre- Polyhymnia, beide onder leiding van taris. De heeren Verion en Keerwolf <],en heer K. II. Kerkhoff. zullen beide wenschten geen herbenoeming meer i vcreenigmg-en de verplichte nummers te aanvaarden, j uitvoeren voorden wedstrijd te Wa.r- Door de vakvereenigingen waren, j mond op 4 Mei a.s. op verzoek van liet bestuur van liet Qp het programma lez&n wij verder H. A. S., eenige candadaten opgege- instrumentale solo's, waaronder het ven. j Clarinet-quintet van Mozart en viool- De heeren Roest en Wesselius. rc-sp. solo's van Sarasnte. respectievelijk secretaris en 2© voorzitter, werden door de heeren Ter Poorten en Kerk- horkozen, en voor de 2 overige func-hoff. ties werden gekozen de heeren Hems- pr€; verplichte koor „De Noordzee", he: ;rgen en Cornet- Na nog eenige besprekingen van huishpudeliiker. aard, werd de verga dering gesloten. CONCER T-VF.REENTG1N G- De Con cert-Vereeni ging „Haarl. Mnziekkorns" geeft dezen zomer in den tuin van hef Rrongehnuw de vol- mndu concerten; Mei één. Juni en Jul: elk zes concerten. Augustus vijf con certen en September twee concerten. HET TiE'VKNDR LIJK. Do opvoering van Leo Tolstoi's Het Levende L ij lc was voor d.e Too- i) eel vore© Tiiging, die gisteren de pre mière van dit stuk in den llolland- schen Schouwburg gaf, een zeer groot succes. Dit succes was in de eerste plaats te danken aan Louis Bouw meester, die een diep-menschelijk, in nig ontroerende creatie van den hoofd persoon Fedor Protusson gaf. Hol vrij talrijk publiek heefi den in waarheid nog steeds genialen acteur aan .hef. slot der voorstelling een ovatie ge bracht, zooals wij in ons land nog niet hebben bijgewoond. Op dezen prochtigen avond komen wij morgen terug. J. B. SCHUIL. „HARPE DAVIDS". Telken jare geeft het Ned. Herv. Zangkoor (gemengd) een concert waar van de opbrengst ten-goede komt voor de een of andere wéldoen de stichting. Het ooncert van Donderdagavond werd gegeven ten voordeele van „Te huizen voor schoolgaande kinderen", en dit heoosrdë doel zal, naar het aan tal bezoekers van dit concert te oor- deelen, wel succes gehad hebben. Zijn muzikale succes heeft Harpe Davids gehad met de goede uitvoering van eenige koorwerkjes, allen met Hollandschen teksten waarvan wii in 't bijzonder noemen: „De Heemlen ver tellen Gods eer", muziek van L. van Beethoven. Deze majestueuze toon- dichting, zoo Lechnisch-moeilijk, is al tijd een genot te hooren en werd door den heer H. P. C. Darns, gCc-u ■-t- vat. Minder muzikaal te noemen is de compositie van Bernh. IL J. Smit's „Iri 't Lommer". Wijselijk liet de heer Dams dit maar- door de piano medespelen; a capella uitgevoerd zou dit nummer door de moeilijke iritonaüe schipbreuk gele den hebben, Hooger kunst boden de medewer kende dames solisten Jonkvrouw© Scliuurbeaue Boeye, soirraan (Den Haag) en Baronesse van Tuyll van Se- rooskerken geh. Boreel van Hogelan- landen, viool, (Haarlem). Eerstgenoemde bezit een goede aan sprekende sopraanstem, wel niet sterk rnaa.r zuiver en buigzaam. Zij oogstte veel bijval met liederen van Cath. Rennes, v. Tussenbroek, Zweers en Hullebroelc. die trouwens voor ieder Emiel I-Iullebroek", stelt aan het vrouwenkoor, zooals men ons mede- d'relde, zeer honge eischcn. doch moet een breed opgevat werk zijn. ROYAAI, OF VERGEETACHTIG? Een berichtgever schrijft: Eiken morgen kan men op den Dreef eeirige gaslantaarns zien, die tot op cLen dag blijven branden. W aarvoor? BILJ A RTSéANCE. Men sd'irijft ons: Donderdagavond werd alhier een bilj a ri séance gegeven voor da Socië teit, de Veroeniging door Prof. Smith Amsterdam, met als tegenstander den heer PerquLn uit Haarlem. De uitriog partij cadre 35 c.M. was: Prof. Smith 300 caramboles 'hoogste serie 111. Perquin 233 caramboles, hoogste serie 81, in 14 beurten. Eon partij libre van 200 caramboles we I'd door Prof. Smith achter elkaar uitgemaafkt- Deze avond werd besloten met een serie kunst-stoeten van prof. S-mith. Benoemd. Uit een drietal musici te dezer stede is als niuz ek-direcleur van de Harmon.ie-vei'eer.jghig Duinklank te Ve'rseroord benc-eiud de heer Joh. Plu Betz. TWEEDE-KAMER. Men schrijft ons: Van rcchtsehe zijde worden pogin gen in het werk gesteld, om Jhr. Mr. Frank K, van I>ennep te bewegen, de candidatuur voor de Tweede-Kamer weder te aanvaarden. (Zie vervolg "Stadsnieuws onder de Laatste Berichten). INGEZONDEN Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, wordt de kopie den inzender niet teruggegeven. Voor den inhoud dezer rubriek stelt de Redactie zich niet aansprakelijk. DE TUBERCULOSE BLOEMEN DAG APRIL 1913 Van het Comité voor de regeling van d©n a,s, Bloemendag op 21 April a.s. heb ilk v-ernomen, dat het slecht gaat met de toezeggingen van dames en meisjes da© den verkoop der Tu- berculose-bloeinpjes o® zich willen te weet wel, dames, dat het een© opoffering is, die gij u zoudt moeten getroosten, om op een mogelijk re- genachtigen of wi-nderigeji dag over 'het hard© plaveisel te loopen en ma en dan mogelijk een weigerend ant woord te ontvangen, wanneer gij uwe bloempjes aanbiedt. Maar is het doel die opoffering niet waard.? Hebt gij liet niet gelezen in. ons blad, in ons jaarverslag, dat er steeds meer geld noodig is voor bestrijding van de vreeselijike ziekte? De opbrengst van den bloemendag mag dus niet meer verminderen. En daartoe moet gij uw c'aad'werke'.ij- keu steun verleenen, want de voor naamste oorzaak der vermindering in de twee laalslo jaren wijt het co mité pan.het feit, dal bij gebrek aan dames en meisjes boven de 15 jaar, bijna 'uitsluitend te jonge meisjes 'fc werk moeten verrichten, hoezeer oOk 'hun werk door ons op prijs wordt ge steld. Is bet nu nog nooclig, dames, u op te wekken, alsnog uwe hulp aan, hef comité toe te zeggen? Neen-, niet waar? Gij zult het we! willen verrich ten, het liefdewerk, dat ons moet bc-1- peu, den strijd le blijven volhouden tegen de kwaal, die Europa, ons land, onze stad al zoovel© jaren teistert ea Iri allé standen, en ook in uwen kring, nietwaar, zijn© slachtoffers eisclit. En indien gij toezegt, dar. zat uw arbeid'gezegend worden met mild© gaven en vooral ir:e! de gedachte, dat gij een goed werk helpt verrichten tot hei! der mensc-hheid. F. TEDING VAN BERKHOUT Jr.v Penningmeester der Vereeriging tot Bestrijding der Tuberculose Haarlem. Haarlem, 11 April 1913. Geachte Redactie, Zeer zult u mij en vel© andere mu* zieküefliebbers verplichten mei <1© plaatsing van onderstaande regelen. Bij voorbaat zeg ik u hiorvoor mijn dunk, Zooeven ontving ik tiet programma voor de matinee, te geven door ons Haarteuisch Muziekkorps op Zondag a.s. Bemerkende met welke zorg dit weer is samengesteld en welk muzikaal ge not ons, leden van d© Concertvereeni- ging „Haarlemsch Muziekkorps", weer te wachten staat, wil ik toch eens een oproep doen aan mijn mede leden, om deze maünre's beier te be zoeken, dan tot iiu toe liet geval was. Wanneer men toch nagaat, dat bo vengenoemd© vereeniging plan. óüO le den telt, is liet te bejammeren, dat een pracht-programma, als b.v. op de laatste matinee werd uitgevoerd, met medewerking vau een eminente con cert-zangeres als mevrouw Marie Last uit Den Haag, slechts zóó weinig mu ziekliefhebbers trekken kon, als toen hei geval was. Werkelijk, de bóven mijn lof ver beven wijze-, waarop het bestuur der Concertvereeniging „Haarlemsch Mu ziekkorps" zich van zijn plichten te- genover de leden kwijt, verdient meer waardeering. 1-let is nu eenmaal niet i de gewoonte der Haarlemsche dagbia- !den, verslag te geven van uitvoerin gen, op Zondag gegeven. Januner was dit zéér zeker teil op zichte vun de laatste matinee, 'De kunst-prestaties èn van ons mu ziekkorps èn van de medewerkende soliste stonden zóó hoog. dat deze middag voor muziekliefhebbers zeker tot oen der genotvolste kon gerekend j worden. Ook bracht dit programma door ziin schakeeringen voor „elck wat wils". I Bezoekt dus, medeleden van Haar- lemsc-h Muziekkorps, de matinee op Zondag 13 April a.s. Ge zult er geen spijt van hebbon, uwen Zondagmiddag binnen de muren van Haarlem's con certzaal te bobben doorgebracht En nu tenslotte nog dit Hierboven noemde ik hot aantal le den (pl.m. 500). Is het nu niet moge lijk. dat er binnen korten tijd min stens een 100-tal bijkomt En forh is dit heslist noodzakelijk, wil de in standhouding van ons Hnnrlemseh Müztekknrm; ook na dit eerste jaar verzekerd zijn. Wanneer men toch naeant, dat men voor een be'rekkelük luttele contribu tie van f 12.50 (voor heer en dorne^ het recht breff. van hijwoning van min stens 3? concerten, welke 's winters met medewerking van uitstekende so listen in de concertzaal dor sociëteit Vereeniiriniz en des zonvrs in bet hrerli'ke park van het B'-oncehmuv gereven worsen, is hef onhe.gi-'ion!ök, d it nno-tal leden nocr niet bereikt is. I Geeft n dnn nog helen on als 'liil aan den secretaris, den hoer A. Rinke- jma. .Tansweg. U kunt dan reeds het concert van n.s Zondag h'iwonen. Namens vrienden en leden van de Ver. Haarlemsch Muziekkorps, v. L.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1913 | | pagina 1