NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD» 30e Jaargang JVo. 9189 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. VFIJDAG 6 JUNI 1913 A HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN A D V E RT E N T I N: per drie Maanden? febc «iSBIiVan 1—5 regels 50 Cts.; iedere regel meer 10 Cis. Buiten het Arrondissement Voor Haarlem 1,20 Haarlem van 1—5 regels ƒ1.—elke regel meer ƒ0.20. Reclames 30 Cent per regel. Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der Bij Abonnement aanzienlijk rabat. gemeente) 1.30 Advertentiön van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing; Franco per post door Nederland1.65 (iyy LjitfoL 50 Cts. voor 3 plaatsingen a contant. Afzonderlijke nummers0.02H t tmV V n - Geïllustreerd Zondagsblad, voor Haarlem0.37H t&?x Redactie en Administratie! Groote Houtstraat 53. de omstreken en franco per posj „0.45 Intercommunaal Telefoonnummer der RedactieGOOcn der Adminlstratie724. Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEHREB00M. Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 12. Telefoonnummer 122. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALT A Warmoesstraat 76—78, Amsterdam. Telephoon interc. 6229. DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN. EERSTE IiLAD. AGENDA ZATERDAG 7 JUNI. Brongebouw: Tula-concert D. I. N. D. U. A. Melkinrichting Van Bruggen: Strijk concert. Schousvburg: Bioscoopvoorstell :ng. De Kroon: Bioscoopvoorstelling. A polio-Theater: Bioscoop vooc stel ling. Biosc. Theater, Gr. Mar-1: stelling. Voor- Stadsnieuws EERSTE HAAHL. VEREENIGING VAN KANARIELIEFHEUBERS EN VOGELVRIENDEN. De lezing die gisterenavond voor 'deze vereeniging zou gehouden v. or den, in calc „de Karsobooni", door den heer J. Ivl. Gossé, te Amsterdam, is niet doorgegaan, daar de heer Gos sé verhinderd was te komen. Door den 2cn voorzitter van de Am- stérdamsche voreoniging „Kanari.. is toen kort hei woord gevoerd over de teelt, en het broeden van kanaries, en liet voeden in de broedkooien. Een 20-tal vogelliefhebbers wa: aan wezig. Ongeval. Gistermorgen is de werkman G., Werkzaam op de Huariemsohe Katoen- maatschappij, terwijl hij éenige ver anderingen aan een machine moest brengen, gevallen. Per rijtuig is de man tiaar zijn aing vervoerd, alwaar de inmiddels ontboden geneesheer beunkneuziugen constateerde. VERDRONKEN. Donderdagmiddag voer de 23-j los werkman J. de Boer (wonende Gasthuislaan 178) op een schuit met steenen, die hij voortboomde, door de Nieuwe Gracht. Ter hoogte an de Zijlmizen gleed plots de vaarboom van zijn schouder, en hij stortte te water. Na cenige pogingen gelukte het den opvarenden van een tweede schuit, A. B. en C. P., om den bewustelnozei drenkeling toen hij weer lieven Lwau met een haak aan boord te halen, llij werd op 't droge gehaald, en onmid dellijk was er medische hulp in ever- vloed om te trachten, hem weer tot bewustzijn te brengen. Deze pogingen, gedurende twee uur voortgezet, u ech ten niet meer baten. Mevrouw dr. Jenny op 't Eynde Stolp kon, nadat alles met zuurstof apparaten etc. beproefd was, slechts den dood constateeren. liet lijk werd per brancard naar hei Gasthuis gebracht. De ongelukkige jonge man was eerst sinds enkele weken gehuwd. D e s t r a f. Een loopjongen die (met 'n vriendje op de step van z'n fiets staande) een politie-agent in de Vooruitgaugstraat, tartte, door in een kringetje rondom hem te rijden, werd door den hand haver der orde aangehouden. Het jongmensch kreeg twee processen- verbaal: één wegens het medevoeren van een ander persoon op zijn fiets, cn een tweede wegens liet dragen van een verboden wapen (een boksijzer). Z w omschool. Temperatuur van het water: Hedenmorgen G uur G2 graden. Hedenmiddag 12 uur 62 graden. STEMMING. De Burgemeester van Haarlem maakt bekend, dat op Dinsdag den 17en Juni 1913 ecne stemming zal plaats hebben ter benoeming van één lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal voor het kiesdistrict Haar lem, en wel uit de navolgende can didate» Mr. L). Fock, 's-Gravenhage; Jhr. Mr. D, E, van Lerutep, Heem stede W. I-I. Lieftiuck, Muiderberg. Mr. P. J. Troelstra, 's-Gravenhage; L. L. H. de Visser, 's-Gravenhage. En op Vrijdag den 13en Juni 1913 een stemming ter benoeming van 2 leden van de Provinciale Staten voor het kiesdistrict Haarlem, en wel uit de navolgende candidaten Th. S. J. Janzen, Haarlem Mr. A..A. van der Mersch, Bloemen- daal A. Naglzaam, Haarlem D. Peereboom, Idem Mr. M. Slingenberg, Idem. De stemmingen vangen aan des morgens te 8 uur en duren tot des namiddags 5 uur. - De stembureaus zullen zitting hou den als volgt: dat in het le stemdistrict: in het schoolgebouw aan de Spaarmvocder- straat, plaatselijk gemerkt No. 12 (thans School No. 7); dat in het 2e stemdistrict: in het schoolgebouw aan de Friesche Var kenmarkt, plaatselijk gemerkt No. 22 (thans School No. 3) dat in liet 3e stemdistrict: in het schoolgebouw aan het Klein Heilig land, plaatselijk gemerkt N'o. 12 (thans School voor uitgebreid lager onderwijs lelt. A); dat in het -ie stemdistrict: in het gebouw „de Stads Doelen" aan de Gasthuisstraat No. 32; dat in het 5e stemdistrict: (hoofd- stembureau) op het Raadhuis; dat in het Ge stemdistrict: in het schoolgebouw aan de Schoterslrant, plaatselijk gemerkt No. 2 (thans School No. 2); dat in het 7e stemdistrict: in het schoolgebouw aan het Leidsche Plein, plaatselijk gemerkt No. 36 (thans School No. 5); dat in het 8e stemdistrictIn het schoolgebouw a. de Tempel iersstraat, plaatselijk gemerkt No. 1 (thans School No G) dat iu het 9e stemdistrict: in het schoolgebouw aan de Haarlemmcr- liedéstraat, plaatselijk gemerkt No. 29 (thans School No. 8). STUKKEN VAN DEN RAAD. B. en W. stellen voor hen te machtigen voor de gemeente om niet in eigendom te aanvaarden van de Naamlooze Vennootschap Maatschap pij „Rolland" gevestigd te Am sterdam, den grond projectweg van de Üranjeböoinstraat, die in gevolge het uitbreidingsplan, vastgesteld" bij raadsbesluit van 1 Juli 19(18 en gewij zigd bij raadsbesluit van 6 November 1912 no. 23, voor openbaren weg is aangewezen. Voor opheffing van. het bouw verbod voor zooverre liet betreft een gedeel te van het perceel sectie II no. 2205, vóórdat .die overdracht is geschied, bestaat naar B. en W. meunen in de ze omstandigheden geen reden. Onder de voorwaarden voorde over dracht is o.a. de bepaling dat vóór de overdracht aan de gemeente v oor de uilvoering en de instandhouding van de noodige openbare werken in en op den over 1e dragen grond, onver schillig welk bedrag voor de bcstra ting wordt besteed en welk materiaal voor de bestrating wordt gebezigd, ten kantore van den genieente-onl- vanser worde betaald eeu bedrag van 1 5020.—. B. en W. stellen voor de reke ning over 1912 van de bewaarschool in 't vroegere Barbara-gasthuis g'ed te keuren en het subsidie uit dc ge meentekas te bepalen op f 1757. neergelegd. Dat is de eerste partieele staking in het bloemhollenbedrijf in deze gemeente .De federatie der ar beiders eischt© in dit geval 50 cent meer loon en 1 uur minder arbeid. De firma verkoos dezen eisch niet in te willigen, nadat de leiders der gefe dereerd© vakvereenigingen met de fir manten hadden onderhandeld. In plants van op Maandag a s. werd daarop Donderdag het werk al neer gelegd. In een zeer druk bezoclife openbare vergadering in café Flora liesprak de heer B. N. Loerakker, gis teren den toestand. "Hij drong op soli dariteit en geldel ijken steun aan, ver dedigde de eischen der federatie. Staande de vergadering werd 25 gulden voor de stakers gecollecteerd. Deze week zullen steunlijsten circu- leeren Meerdere stakingen alhier, te Lisse en zelfs nog een te Haarlem, werden 'ogen het einde van deze week verwacht. OVERVEEN. Over enkele dagen zal de heer W. C. J. Passtoors, candidaat voor de Twee de Kamer der rechtscbc partijen in liet dist liet Beverwijk, in O verveen ec-n lezing houden. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor -alle rechtsche kiezers in de ge meente Bloemendaal. ELOEMENDAAL. De Bond van Vrije Liberalen, Kies district „Beverwijk", afdeeliug Bloe mendaal, hield Donderdagavond in café „Rusthoek" een zeer druk be zochte vergadering. Door velen weid van de gelegenheid gebruik gemaakt om de concentratie Kamer-candidaat, in dit district, Mr. L. N. Roodehburer, te hooren spieken over: „Waar het bij de Kamerverkiezing om gaat". Reeds eenige keeren gaven we van deze rede van Mr. Roodenburg ver slag in ons blad. Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door den heer Nelis.. die de rechische politiek verdedigde. Binnenland Ongeluk. De 73 jarige J. II. v. Z. stond Don derdagmorgen zoozeer verdiept in een aandachtige beschouwing van 't nieu we plantsoen rondom „Louwtje", dat hij de tram noch zag, noch hoorde aankomen. De tramwagen raakte hem. Hij viel, werd verwoud aan den neus en liep een huil onder het linker oog op. De bestuurder liad aan 't ongeval geen schuld. OVERTREDING DER AUTEURS WET. Heden diende weer. voor de civiele zitting van 't kantongerecht, de zaak der 7 vorderingen van do Société d'a li tem's, compositeurs et éditeurs de niu- eique, tegen den heer Schouten, eige naar van 't Stationshotel, vvegena overtreding der Auteurswet. Op verzoek van den gedaagde werd de zaak weer 8 dagen uitgesteld vo conclusie van antwoord. Benoemd. Onze stadgenoot de heer. M. Okker is benoemd tot adsïstent bij de direct© belastingen, invoerrechten en ace ij n- sen. GEVONDEN VOORWEPEN. Terug te bekomen bij: J. I-I. Moojen, Brouwerskade 7, een doos niet vliegenvangers, A. de Bruin, Ged. Voldersgi-acht 4 rood, een po ar dameshandsehoenen, II. J. Bonman, Schouwtjes! a an 63, een broche, ,1. Mok Lange Veerstraat 18, geldswaarde, i'. Molenkamp. Te ij Ier straat 43, een jon gens-cape, M. Boeree, Olieslagerslaan 5 (Weeshuis) een porten)onna ie, F. Voordenhake, Binnenweg bij de Tol (Heemstede), een medaillon, II. v. cl. Steeg", Rinosvelcfëtraat 24, 3 toopie.ën Premie Obligatie. (Zie vervolg Stadsnieuws onder de Laatste Belichten). Uit de Omstreken IIILLEGOM. B loemïst werklieden- staking. Donderdag hebben ongeveer 1G bloe mistwerklieden van de firma K. van Bourgondién Zn., alhier, liet werk WAARSCHUWING. De Minister van buitenlandsch© zaken brengt ter kennis van belang hebbenden dal., blijkens van den con sul-generaal der Nederlanden te Mel bourne ontvangen bericht, emigratie van tinmierlieden en metselaars naar Nieuw Zuid-Wales (Australië) wegens slapte in. het bouwvak moet worden ontraden SALARIS-ACTIE VOOR PERSONEEL IN RIJKSDIENST. Aan de lijst van deelnemende orga nisaties, die zich op de openbare ver gadering van vereenigingen van amb tenaren en werklieden op 8 Juni te Amsterdam zullen doen v ertegenwoor digen, moeten nog enkele worden toe gevoegd. liet totaal aantal der deel nemende Bonden bedraagt thans 26 mét pi.m. 10.000 leden. Als spreker zal optreden de heer K. ter Laan, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaalook zal 't woord worden gevoerd door een bestuurder van elk der Bonden, die het salaris comité samenstelden. VERGIFTIGING TE RENKUM. Men zal zicli herinneren dat den 23sten Januari j 1. door het Gerechts hof te Arnhem een onderzoek naar de geestvermogens van den koperslager j. \V Theunissen, te Renkum, is in gesteld, die door de rechtbank te Arnhem, wegens moord op zijn vader gepleegd, tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Dit onderzoek is thans geëindigd en het rapport bij het Hof ingekomen. Maandag 16 Juni as. dient de zaak nu opnieuw voor het Hof. IIET TRAMPERSONEEL EN DE MOTIE-DUYS. Ilct Kamerlid Duys heeft bij dc be- handeling van Hoofdstuk IX van de Staatsbcgrooting 1913 een motie bij dc Tweede Kamer -aanhangig ge maakt. waarin de vvenschelijkhcid tot wettelijke regeling van de positie van het tramwegpersoneel wordt uitge sproken. Deze motie moet nog behan deld worden. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel zal nu onder het, tramwegpersoneel een pe titionnement aanhangig maken, waarin bij de Tweede Kamer op aan neming van deze motie zal worden aangedrongen. ZAKKENROLLER GEARRESTEERD. Tijdens liet bezoek van den Prins aan de Scheepvaart-tentoonstelling te Amsterdam, trachtte een zakkenrol ler, als heer gekleed, zijn slag te slaan onder het publiek. Hij had reeds een gouden horloge van een heer te pak ken, toen deze het bemerkte en hem greep. De hoofdcommissaris Hordijk zag, bij afwezigheid van ander politie personeel, zich genoodzaakt den man persoonlijk door den tuin lot den dichtstbijzijndën politiepost te leiden. waar een agent den arrestant in ver zekerde bewaring stelde) zoo meldt de .„Tel.". VROUWENKIESRECHT. Tot lid van het hoofdbestuur van den Nederlandechen Bond voor Vrou wenkiesrecht zijn mevr. Asser—Thor- becke en de heer I. B. Thema na bij enkele candidaatstelling gekozen, zoo meldi de „N. R. Ct.". NIEUWE POSTZEGELS VOOR ONZE IiOLONIeN. Aan het philatelistisch tijdschrift „Confidentia" omleenen wij het vol gende Reeds geruimen tijd geleden is men in Indië tot de ontdekking gekomen, dat daar op vrij groot© schaal fraude met postzegels wordt gepleegd de ge bruikte zegels worden namelijk van den stempelinkt ontdaan, waartoe zoowel de teekeningen als de kleuren der tegenwoordige typen zich maar al te goed schijnen te leenen. Om die fraude zooveel mogelijk tegen te gaan zullen z.g. biffage-stempels worden ingevoerd, waarmede do inkt op som mige plaatsen van den stempel afdruk in den postzegel dringt, terwijl voorla nieuwe zegels worden ingevoerd, waarin meer wit voorkomt en waar van de kleuren op zoodanige wijze zullen worden aangebracht, dat ze bij poging om de zegels af te wasschen, verdwijnen of althans zoodanig ver- bleeken of veranderen, dat opnieuw gebruik niet zonder groot gevaar voor ontdekking kan plaats vinden. Verder zijn kleuren gekozen, welke zoowel bij dag- als kunstlicht voldoende van el kaar verschillen óïn verwarring te voorkomen, a In verband met dit laatste worden ten hoogste 8 waarden in elk type vervaardigd en er is nnar gestreefd, om zooveel mogelijk ongemengde, z.g. moeder-kleuren, te kiezen. VERDWENEN. Omtrent de verdwijning vain den heer S., directeur van de Zuid-Lini- buirgsche Bank le Maastricht; meldt de L. K. nog het volgende: Op last van de commissarissen heeft de Z'ui d-Llmburgsche Bank hare be* talingen'gestaakt. Naar wij uit zeer goede bron verne men, zijn de moeilijkheden, waarin zich de bank bevindt, te wijten aan bet verleenen van een aanzienlijk blanoo-crediet door den directeur, den heer Jac. S., op eigen verantwoorde lijkheid, zonder voorkennis en zelfs ii> weerwil van het verbod van die com missarissen; verstrekt aan eene indus- trieele onderneming, aldaar, waar van de heer S. commissaris was. Toen bekend werd, dat de heer S. credieten had verleend, heeft de di recteur schriftelijk erkend aan de commissarissen, dat hij zijne bevoegd heid is te buiten gegaan en heeft zich zelf aansprakelijk- gesteid voor de fi- nancieele gevolgen. Herhaaldelijk had S. beloofd, het geld te zullen bijpassen, doch hier van 16 niets gekomen. Zaterdag vergaderden de aandeel houders. In deze vergadering werd breedvoerig de loop van zaken mede gedeeld; er werd gesproken over val- sche- voorspiegelingen, valsche brie ven. die door den heer 3. geproduceerd zouden zijn, en over valsche posten in boeken. De heer S. werd nog 8 dagen tijd gegeven om de zaak in het reine te brengen. Woensdagochtend heeft de lieer S. zijn woning verlaten, zeggende zich te laten scheren. Sedert is hij niet meer teruggekeerd. Een der orediteuiren had het faillis sement aangevraagd, dodhi heeft dit verzoek later weer ingetrokken. Donderdagmiddag zouden de voor naamste schuldcisehers eene verga dering houden, waarin hun het ver loop der zaak zou worden medege deeld en vermoedelijk tot liquidatie worelen besloten. Door den commissaris van politie is de aanhouding van den heer S. verzocht. De heer S. Is het laatst gezien In Borghairen. DERDE VREDESCONFERENTIE. De commissie van voorbereiding voor de Baagsche vredesconferentie heeft, naar de N. R. Ct. meldt, aan Sir Edward Grey de volgende pun ten van behandeling In overweging gegeven: Herziening van de vrede&conventies met liet doel om een algemeens over komst tot stand te brengen no pens verplichte arbitrage. Instelling van het zoogenaamde Hof voor Sc heridsrechtspraak. De commis sie hoopt, dat het mogelijk zal zijn, zooal niet bet voorstel op de vorige vredesconferentie door de Vereenig- de Staten geduan, geheel in dien vorm aan te nemen, dan toch stappen te doen in de richting van een juridi sche orde in de wereld. De punten, die niet vastgesteld zijn door de Verklaring van Londen, nog eens te behandelen en zoo mogelijk een beslissing te nemen, o.a. nopens liet vaststellen van een algemeen© co de als leiddraad voor het internatio nale prij zenhof. Verbod van vliegtuigen en lucht schepen als oorlogswerktuigen. Een amendement op de wet op 't zeerecht wenscht de commissie zonder uitstel behandc-ld te zien, nl. de on- aantfxstbaarveikflaring van p.;| ::.,u- Jier bezit op zee in tijd van ecu log. De commissie betoogt verder, dat niettegens'aaude aile moeilijkheden met de uiterste kracht naar ec-n over eenkomst iot beperking van oorlogs toerustingen moet worden gestreefd. VOLKSTUINEN TE HILVERSUM. In de laatste vergadering van het departement Hilversum van de Maat schappij tot Nut van 't Algemeen werd o.rn. tc-r sprake gebracht de vraag cf volkétuingrondverhuring ook in HU- versum niet met vrucht door t Nut zou kunnen worden ter hand geno men. Waar alom in den vreemde is bewezen dat de volkstuingrondverhu- ring een even waardevol, als eenvou dig cn goedkoop middel tot i atericele physieke en moreele verhöoging van het familieleven is, meende het be stuur, dat hi die richting ook te Hil versum gewerkt móest worden. DE PORTEFEUILLE MET DE f 3500. Iels nieuws ma de vertuiste porte feuille. Er is nu een auto met zeven man. aangehouden, omdat men ducht, dat deze menschen bij den portefeuille- diefstal betrokken waren. De zaak za.t zóó: Gisteravond Kwam in Amersfoort een automobiel uit Utrecht, van de Taxi-onderneming, met zeven Inzittenden, gewone lieden, maar in een buitengewoon feestelijke stemming, groote bloemen in het knoopsgat en aan den luidruclitigèm kant. De heeren stapten uit aan een res taurant en maakten daar een aan zienlijke vertering: er werd, om zoo te zeggen, met geld gesmeten, wat de aandacht trok van iemand uit Utrecht die zich eveneens in dit café bevond, en onmiddellijk dacht aan de ver dwenen portefeuille met f 3500. Mis schien had men hier wel te doen met de daders van dezen diefstal. De Utrechtenaar waarschuwde de Utrechtsche politic, met dc ruededee- ling, dut de auto met dé zeven heeren denkelijk wel weer naar Utrecht zou komen. De politie te Utrecht telefo neerde in een ommezien naar aile politie-wachten, dat men moest let ten op een taxi-auto met zeven perso nen e»r ln, zoo en zoo er uit ziende. Aan alle bureaux lag men op de loer; een klein uur later snorde over de Amsterdamschen straatweg de gesig naleerde auto, hl de richting Zuilen De politie versperde den weg c-n hield den wagen met alle inzittenden aan. die vervolgens onder sterk escor te naar het hoofdbureau aan de Gan zenmarkt werd gebracht, waar de aangehoudenen door den commissa ris, den heer Dammers, in verhoor werden genomen, om te verklaren, hoe zij aan zooveel geld kwamen. Toen bleek het volgende Een van de auto-passagiers had een erfenis gehad en gisteren bij een Utrechtschen notaris dat geld in ont vangst genomen. Dat was ter oore gekomen van een aantal „goede vrienden", die den gelukkigen kame raad op het idee brachten, om voor hét geld aan den zwier le gaan. Men bestelde een auto. reed naar Amersfoort en was van plan, in twee de instantie een tochtje naar Amster dam te maken, waatfieen men op weg was, toen men aan den Amsterdam schen straatweg in handen viel der politie, en liet geheele gezelschap werd uitgenopdigd „mede te gaan". De politie onderzocht deze gegevens en bevond zw juist. De man ran de erfenis had nog héél vat. geld op zak en gezien den toestand van de overi ge leden van het clubje, oordeelde de commissaris bet in 's mans belang raadzaam, hem uit handen van z'n kameraden te honden en hem niet voider met hen te doen uitgaan, met welke ngoêden raad de man van liet geld bij eenig nadenken zich „einver- standen" verklaarde. Hij zou anders wel eeDs zonder geld in Amsterdam hebben kunnen komenI De vrienden kregen alzoo aan het hoofdbureau te hooren, dat de rijke collega niet verder aan den toch zou deelnemen en voorloopig op het com missariaat zou achterblijven. De auto stond overigens weder ter hunner be schikking, de heeren werden btdaida voor dc moeite en konden gaan. Ze waren er ir: de hoogste mate ont sticht over. dat de man met bet er-ld niet meer mee ging eu kondigden aan regelrecht naar een advocaat te zul len rijden, om een aanklacht tegen den commissaris in te dienen wegens .liet achterhouden van den in-m met de centen". Deze werd later op den avond cn- der veilig geleide met zijn erfenis naar huis gebracht. De portefeuille met de i 3500 was nog niet gevonden. (U. D.) Rechtszaken BEDROG. Dr- arustere uaische rechtbank heeft op II Maar. 1.1. een venter, die op den Nieuw end ijk aan een 15-jarig meisje, inplant* van een pond, vier ons ker sen afleverde, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, wegens he: door een listige kunstgreep den kooper bedriegen ten aanzien van de hoeveelheid der waar. e veroordeelde kwam van dii von nis in hooger beroep en thans heeft het Gerechtshof het vonnis bevestigd - MEINEED. De vorige week stond voor het Ge rechtshof te Arnhem terecht II. .T., los werkman te Enschedé. Hij had voor de rechtbank te Almelo verklaard, te hebben gezien, dat een arrestant door de politie was mishandeld. De politie rn eenige andere getuigen ontken den de mishandeling. Wegens mein eed veroordeelde de rechtbank hem tot 9 maanden gevangenisstraf. liet Hof vernietigde thans dit von nis en sprak beklaagde vrij. Letteren en Kunst HET TOONEEL. bericht in een rondschrijven, dal tot het nieuwe repertoire o.a. zullen bc- hooren: Goethe's Faust, Sophocles" Oedipus, Shakespeare's Julius Caesar, Molicre's Geleerde Dames, Ibsen'» Hcdda Gabler, Lothar Schmidt's HaÓJ Boek, Arnold Bonnet's Eduard Knoblauch's Mijlpalen, benevens een nieuw stuk van Willem Schürmann. Het ligt in het voornemen, in het ko mend seizoen slechts met eene afdee liug op te treden, onder persoonlijke regie van Willem Royaards en niet te doubleeren. Sport en Wedstrijden Zwemmen. BAD- EN ZWEMINRICHTING „OBELT". Men meldt Ons-uil Amsterdam: Naar wij vernemen zal de nieuwe bad- en zweminrichting van Th. van Heemstede Obelt, aan de overzijde van het IJ, tegen half Juli worden geopend. ROEIEN. OM DEN TELEGHAAFBEKER. Naar de Tel. verneemt zijn voor den jöUiiijkschcn wedstrijd orn den Tele- graafbeker, uitgeschreven door de Kon. Roei- en Zeilvereer.iging „De Hoop", twee achten ingeschreven, nl. „Laga" cn „De Amstel". Deze wed strijd over 4500 meter tKalfje-De Jloop}. woidt gehouden op Woensdag 18 Juni, 's avonds 7 uur. LUCHTVAART. BERNARD. .Reutor seint aan de N. R. Ct. uit Buc: De vlieger Bernard is op een vlucht met een vrouwelijke passagier ge vallen. Beiden waren terstond dood. Cricket. NEDERL. CRICKET-BOND. DE GEMIDDELDEN. „liet Sportblad" publiceert de „bat ting en bowling"-gemiddelden der le klasse N. C. B. Die zijn B a l te n. Inn. Run8 N.O. H.S. Gcm. J. C. Scliröder 5 323 159 6 4.60 v. Spengler 3 53 2 30 53,— Diemer Kool 3 133 58 44.33 Mesck 4 99 1 60 33.— G. Bouwmeester 3 78 36 26 E. Holdert 3 77 59 25.67- J. Sclimelnk 4 67 1 57 22.33 Gerke 4 84 38 21— Hamburger 5 104 68 20 80 Hiegen 4 80 35 20— Bowlen. O. M. R. W. Gem. Hisgen 304/6 10 52 14 372 Rincker 48 4/6 18 87 15 5.80 v. Waveren 51 5/6 20 136 18 7.55 Lobry do Bruin 395/6 7 127 16 7.93 Healy 32 4 94 10 9.40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1913 | | pagina 1