Weerbericht MEDEDEELINGEN VAN IIET KONINKL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt voorm. 10.50 uur). De Bildt, 17 Juni 1013. Hoogste barometerstand 768.8 m.M. te Christianiasund; laagste 760.0 m.M. te Valentin. Verwachting tot den avond van 18 Juni: Wind: zwakke tot matigen Zuid- Oostelijken tot Zuidelijken wind. Gesteldheid van de lucht: licht tot half bewolkt, nog droog weer, behou dens kans op onweer, vooral in het Zuiden en Westen. Temperatuur; Aanvankelijk nog warm. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Barometerstand hedenmiddag te 2 vur 764 m.M, Achteruitgang. Vorige stand te 2 uur 767 m.M. PGAVE VAN: JOH Rfl. SCHMIDT-Opticien 85 ZIJLSTRAAT - HAARLEM. Thermometerstand 17 Juni Hoogste gisteren F. 77 Laagste heden nacht. F. 59 Hedenmiddag 12 uur F. 74 HOOG- en LAAGWATERSTANDEN 18 Juni Hoogwater. IJmuiden v.m. 3u.30 m.;n.m. 8u. 53rn Katwijk v.m. Su. 5in.;n.m. 2u. 28m Petten v m. 2u. 50 m. ;n.m. 8u. 13m Laag water. IJmuiden v in. 9u.41rn.; n.m. IO11.53 m Katwijk v ia. 9o.2lm.; n m.lOu.83 m Petten n.m. 8u. Hm; v.m. l2u. 23m Het aansteken der lantarens van rijwielen, auto's en andere voertui gen, moet te 8 u. 52 m. geschieden. over te gaan tot een betere regeling voor alarmeering. Volgens ontvangen mededecling van den president kerk voogd, bcstaun er geen principieel© bezwaren, voor liet gebruik der. (oren- klok der Nederlandsch Hervormde kerk le Santpoort. Ten slotte acht de commissie het nog wenscheiijk. to adviseeren, tot aanstel ling van een trompetter, daar de alarmeering. op de thans geregelde wijze, onvoldoende is. Artikel 155 der Algeineene Politieverordening zal in verband hiermede, een geringe aan vulling behoeven. B. en W. verklaren zich vrijwel ge heel eens met dit rapport, alleen wil len ze afzien van een verplicht overleg van den opperbrandmeester voor 't inzenden der aanbevelingen. Aan 't kerkbestuur is reeds een ver zoek gericht om de klok te mogen ge bruiken. B. en W. stellen voor een wijzi ging te brengen in 't uitbreidingsplan Wijkeroog, 0111 een beteren aanslul- tingsvveg met "t Noordzeekanaal le verkrijgen. 11. en stellen voor den heer J. T. Cremer vergunning te verleenen om bij 't bouwen van een auto-garage aan den Duinweg af te wijken van art. 2 der Bouwverordening. B. en \V. stellen voor aan G. F. Perquïn te Haarlem en C. de Vries Jr. te Santpoort vergunning te verleenen om een straat aan t.e leggen van den Rijksstraatweg te Santpoort naar den Kerkwog, om den grond langs die straat voor bouwterreinen te kunnen gebruiken. Verschillende voorwaarden omtrent bestrating en rioleering worden door B. en VV. gesteld. B. en W. stellen voor ook aan P. Verwoord te IJmuiden vergunning to verleenen af te wijken van art. 2 der Boüwverordering en wel voor 't bou wen van 3 pakhuizen met woningen aan de zuidzijde der Visschershaven te IJnuiiden. Om de verkeerswegen te verbe teren stellen B en W. voor van J. Dijkman te Velsc-roord 155 vicrlc. Me ter grond te koopen tegen f 2.50 )>er| vierk. Meter. B. en W. stellen den rand voor met do gem. Haarlem <ie overeenkomst aan te gaan tot toetreding tot den ge meenscha ppc: ij ke u keu r i 11 gsdienst. voor voedingsmiddelen voor Haarlem en omliggende gemeenten. De opzichter van Bouw- en Wo ningtoezicht .1. Botloma is bij den Rijkswaterstaat benoemd. IJ. en VV. stellen nu voor deu opzichter J. Th. Verzeyibergh in zijn plaats te benoe- m-::, den adjunct commies J. Sehoole- man over te plaatsen naar Bouw- en Woningtoezicht en een boekhouder aan te stellen op een salaris van f 11(10 - B. en W. stellen voor aan den gem. Visschei ijschool delinitief te be- i.t-emen tot directeur den heer G. Duy- ckink Sander,tol onderwijzer den heer J. H. v. Dolen, tot mnchinist-lceraar den heer J. Plu en tot schipperleeraar den heer H. de Korte. BENNEBROEK. In den tuin van het café Bennebroek had gisterenavond een muziekuitvoe ring plua's gegeven door het Harmo- jiiekorps „Kunst na Arbeid". Velen waren aanwezig. Binnenland MINISTERIEEL BEZOEK. Ministers Heemskerk, Talma Kolkman hebben, volgons de N. R. Ct. het voornemen op 7 Juli het uit gestelde bezoek aan het Nederlandsch paviljoen op de Gentsche tentoonstel ling te brengen. KINDERMOORD. De onlangs met zijn vrouw in hech tenis genomen De V., te Leeuwarden, die verdacht wordt met die vrouw 11- jarig kind van haar door middel van zoutzuur orn hel leven gebracht te hebben, Heeft uit de gevangenis aan zijn vader een brief doen toekomen, waarin hij er op aandringt, dat deze nu toch vooral goed voor zijn (eigen) kind zorgen zat. Volgens de voorstelling, die door de verdachten nu weer van de zaak gegeven wordt, zou de moord door de V. alleen gepleegd zijn. (Leeuw. Ct.) 22 VOOR EEN STEM. Men meldt ons uit Amsterdam Dezer dagen ontving een oud-inwo ner van Enschedé, sinds korten tijd te Amsterdam woonachtig, een schrij ven van een kiesvereeuiging in zijn vroegere woonplaats, wnarin men hem verzocht daarheen le komen, ten einde van zijn stemrecht gëKrïnk te maken Do kiezer, die te Amsterdam een zaak heeft, schreef aan bedoelde kiesvereeuiging, wel bereid te zijn naar Enschedé te komen, indien men hem Je schade, die hij daarvan in zijn bedrijf zal ondervinden, vergoedt, In antwoord hierop ontving bedoelde kiezer bericht, dut alle kosten, welke aan de komst van Enschedé zijn ver bonden, totaal 22, door de kiesveree uiging zulten worden vergoed. STAKING OPGEHEVEN. Men meldt ons uit Amsterdam: De staking aau de Bouwmaatschap pij Het Westen, aannemers de Fa. Boukeman en Van der Woord is gis teravond na een conferentie met de patroons opgeheven. Decisch tol hand having van het tarief is ingewilligd, BEZOEKEN VAN II. M. DE KONINGIN. Men seint ons: Koningin Wilhelmina bezoekt 28 jni de tentoonstelling te Sittard en de vroedvrouwenschool te Heerlen. BRANDEN. Het spelen met lucifers door het 4- jarig zoontje van P. v .d. H. te Berg ambacht. was oorzaak, dat de boeren hofstede van L B. aldaar Maandag in brand geraakte en geheel in vlam men opging. Eenige kippen en konij nen kwamen om. Huis er. inboedel waren laag ver zekerd. Men meldt ons uit Akmarijp bij Joure. Gisternamiddag ontstond brand in de oude Iwerenhiiizinge vun den heer I. Brouwer, alhier die door vier gezinnen wordt bewoond. De huizing© geheel uitgebrand. Een der bewoners de heer A. D. Bergsmadie tal van jaron in de hui zinge ©cue koemelkenj had uitge oefend, had juist met Mei jl. de boer-( de-rij aan kant gedaan en zijn vee en hooi bij breigoed rerkocht. Zes koeien zijn verbrand, terwijl van de verschil- j lende inboedels slechts weinig werd' gered. Te Berk-Diiel zijn door onbekende oorzaak twee huizen afgebrand, in de buurt „Berm". Alles was verzekerd. EEN GROOTE NALATENSCHAP. Thans 13 officieel vastgesteld dat het nagelaten fortuin va/n den bij do ramp van de „Titanic" omgekomen kolonel John Jacob Astor ruim 85 millioen dollars bedraagt. Het leeu wendeel hiervan komt ten goede aan den oudsten zoon van den kolonel, Vincent Astor, die ongeveer 69 milli oen krijgt. De tweede vrouw van den (kolonel moet zich met ruim 7 1/2 mil lioen tevreden stellen de beide kin deren uit het tweede huwelijk ieder met een kleine 3 millioen. De eerste, gescheiden vrouw, kolonel .Astor krijgt niets. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. Priam arriveerde 12 Juni van Am sterdam te Batavia. Laatste Berichten Be Kamerverkiezing. stemmen uitgebracht, d. i. niet min der dan 78.5 percentI Als merkwaardigheid mag nog gol den, dat tot 2 uur in allo negen districten meer gestemd werd dun Vrijdag, en dat dit verschil in dislr. 3 (Klein Heiligland) bedroeg 150 stem- Yan ingezonden atakken, geplaatst of rnen, in district 6 (Schoterkwartier) a!et geplaatst, wordt da kopie den inzender 162 stemmen, in district 7 (Leidsche met teraggegoTf- plcin) 163 stemmen, in district 8 (Tem R^QoHa zhih pelierstraat) 140 stemmen en in distr. INGEZONDEN 9 (Haarlemmerliedestraat) 133 stem men In de overige districten was het verschil gering. S tof bestrijding. Hedenmiddag werd een proef geno men in de Wilhelm in ast raat en op de Zijlvest en Kinderiiuisvesl met een 15 pcts.'s oplossing van Chloorcal- cium als stofwerend middel. Ingekomen vcor het Paardentram- personeel bij Dr. De Hnrtog: van A. en A. K. f 1.—, Mevr. M. T. f 10. De groote dag l Den ganschen dag was 't in heel de stad een ongewoon soort van drukte, een opgewonden, zenuwachtige stem ming. En links en rechts zag je de auto's snorren. Die met de roodwit- blauwe vlaggen, met het opschrift ,.Oj> voor den Vrijhandel I" van de concentratie, en die met oranje-ge- pavoiseerd van de coalitie, Aan de negen slembureau's begon vanmorgen om acht uur, dadelijk na ^n+vnn^n' de openstelling, de drukke loop van kiezers ai. En die hield aan. Alles Oefen ine wees erop, dat vandaag nog meer j Het le hat;ilión van het 10e re" inf Transportarbeiders. De vereeniging van transportarbei ders „Nieuw Leven" vergaderd© Maandag in het gebouw „Vooruit gang". Smedcstraaf. Onder anderen werd besloten, dat voorlaan door de Joden der bedoelde weenigin*- n>i*t meer voor een met name genoemde firma zal worden gewerkt, daar zij er dan niet zeker van zijn, .hun loon te dan Vrijdag, toen 82% der kiezers voor de Staten-verkiezing ter stembus togen. Om elf uur vanmorgen had al 1/3 deel van het aantal kiezers (10974) gestemd. En in ieder district was het een voortdurend. 6taag werken aan de partijbureaus, vanwaar uit de gnn- sehe actie werd gevoerd. En coalitie, en concentratie had een aantal auto's an particulieren in bruikleen ge regen, en de vrijzinnige partijen ieten verder de be-vlagde Ataxen kie zers aanbrengen. r'\s een buitengewoon enthou siasme voor deze verkiezing. Som mige partij-bureaux hadden zóóveel issistentïe. dat ze huisbezoekers naar imdc-re districten stuurden, om te vragen of die ze misschien noodig hadden. Ja, het is den lauwen kie zers vandaag allesbehalve gemakke- een oefening op het terrein de Brees- aap nabij IJmuiden, uitgerukt onder den kapitein II. C. van der Pant. De muziek heeft dezen troep in den namiddag van de Jan Gijzenvaart uf- geJiaald en naar de kazerne terugge leid. Bevordering. De sergt. aasp. mil. officier A. de Kloet, van het 10e rog. inf. alhier in garnizoen is bij genoemd korps bevor derd tot vaandrig. VALSCHE AANGIFTE VOOR DE KIEZERSLIJST. De Utrechtsche rechtbank heeft een kolkbaas en een theologisch stu- Amsterdamsclie Beurs. LABOUCHERE OYENS Co.'s BANK TABAKSAANDEELEN. Lager. Bintijey 107, Deli Batavia 470, Dolf. Mij. 586; Medan 2371/2, Senemibal) 538. J< UBBER-AANDEELEN. Amsterdam Rubber 184, Dell Bata via 121, Koloniale 54, Nederlandsche 70. PETROLEUM-AANDEELEN. Lager. Dordtsehe Petroleurn 190, Gec. Holl. M. do R. Als bekend mag verondersteld wor den dat ondergeteekende pogingen aanwendt om tot oprichting eener „Reddingsbrigade", met liet doel zoo mogelijk drenkelingen te redden, te geraken. .Petr. 220—22, Int. Rum. Petr. 125, Ko- Nog slechts een klein getal leden ni; 1 \jp<i ppir rvii Smi-min. Pa- hebben zich aangemeld en hoewel 927—28 Orion 96 dankbaar voor de ondervonden bewij- i cfjLTUREN zen van sympathie, l«.ml toch <le I Cultuur M,j.' Vorstenlanden 1681/2. vraag boven is de naastenliefde zoo .MIJNA ANDEELEN Redjang Lebong 17-5, Great Cobar 35, Pittsburg Coal 16 1/2. klein, bestaan moed en zelfvertrouwen slecnts in theorie, is liet aau tal j oelenüe zwemmers en Kuil De 4s}ERIK MARKT opende Hauw: s het aantal onverschiili- 1 gering of gen zoo groot? Mogelijk is nog onbe kendheid met het streven oorzaak van het kleine getal leden. Wie uwer gevoelt zich geroepen het ledental te versterken en dus tie kans op redding te vergrooten? Spoedige opgave is gewenseht en tot het geven van nadere inlichtingen, verklaart on dergeteekende zich gaarne bereid. In den loop der volgende week zal eene vergadering worden belegd, waar alle belangstel lenden hartelijk welkom zijn; plaats en datum der samenkomst worden nader bekend gemaakt. A. J. MEIJER1NK. Gynmastiekleeraar. Kleine Houtweg 2 rood. Haarlem, 16 Juni 1913. Telegrammen uuuiiafc ct,z\. o„e,zicii ve rt„uiajviv„- - luk gemaakt, om thuis te blijven Re wf#c,na v"lschr aangifte voor negentienhonderd, die Vrijdag niet ^«slijst overeenkomstig den kregen allemaal huisbe- temdi zoek, en hoevele enthousiaste, partij- "v.e,*L ^a°5rn ,?,e tinnen er vandaag wel in de huizen j IT,l-'!al Lt. rkiezings-oraties hebben afgesto ken, is moeilijk bij benadering te schatten, eisch van het O. M. veroordeeld tot dagen gevangenisstraf, zoo POSTKANTOOR HAARLEM. Lijst- van de gedurende de eerste Behalve auto's waren natuurlijk hclft der maand Juni 1913 aan dit kan een menigte rijtuigen van allerlei tooi' ter post bezorgde brieven en vorm en soort in gebruik. Fietsrijders briefkaarten, welke wegens onbekend reden met reclame-borden voor dezen beid van de geadresseerden niet zijn of genen candidaat, de zware- auto die kunnen worden uitgereikt, de politieke leuzen van mr, Fock den volke toonde, denderde door de stra ten. Handwagens, met borden „Pro testanten, Waakt" droegen de aan bevelingen voor de candidatuur-di Binnenland. Brieven Th. de Craun, Mej. A. Maas, Urkcr Dienstbode, p. a. Landsma, Mej. R. Lieftinck en weer andere borden en Jongbloed, allen AmsterdamMej. B. opschriften vermeldden de voordee- leii der candidatuur-Van Lonnep. De verkiezingsstrijd in vollen gang! Vanmorgen hoorden we al aardige staaltjes van den ijver der partij-pro pagandisten. Zoo was er ergens een •an der Velden, Bergen, N.-H. Meerdink de Hunnik, Doorn Mej. D. Langeweg, Dordrecht: K. G. Fr.. Enk huizen-; G. Hips, Gaand-erenP. P, jLegriep, Dr. Roes, Lindeman, Mevr. Wed. Brouwer, allen 's-Gravenhage iffigüiiuioiuii. ^jUU vvab ei ipiiiuiiö ucn T* i n- werkman die niet Icon "aan stemmen A' IIeimau <le Vos' lel Haar, Mej. iMiid i, au. met kou gaan sie-mmen Sfn.]mnn „ii.,. xinn,.|f,m M*i„fiy r. Gemengd Nieuws omdat z'n vrouw ziek was. Dat bleek heeiemaal geen bezwaar. Een dames- bezoekster want ook vele jongeda mes hielpen vandaag bij 't huisbe zoek bood aan om zoolang de zie ke vrouw op te passen. En dat ge schiedde 1 De man ging stemmen. Dan was er een andere kiezer, die Stoelman, allen Haarlem Mejuffr. G. Krey, J. Mey, beiden Haarlemmer meer H. Meer, HeemstedeS. G. Metz, HilversumJ. Iloögenraad, liontenisse Mej. J. C. E. Berclrmans, LierMevr. P. Langenberg, Rotter dam. Mej. Tilly Pieters, G. v. d. P-ost v. Linden, L. Veltmeijer, J. W. Scholtz De onderstaande telegrammen zijn ontleend aan liet Algemeen handelsblad. ONGEREGELDHEDEN TE MILAAN. MILAAN, 16 Juni. (Reuter). In ver band met de veroor-deeling vau eenige personen, di© in hechtenis waren ge nomen tijdens de staking der metaal bewerkers, had de Bond van vak ver oen i gingen bepaald, dal heden oen staking zou beginnen. Een aantal baikkors hebben dan ook het werk ne- öergelegd en eveneens alle machinis ten. Hei tramverkeer staat stil. Er hebben reeds botsingen plaats gehad fcusschen de politie en stakers, die -d-e vrijheid van arbeid belemmer den. Hedenmiddag na afloop van een vergadering, ontstond wederom een botsing fcusschen de openbare macht en stakers, die zich naar het Duoms- plein wilden begeven. De cavalerie maakt© een charge op de manifestan ten, die de ruiten van een huis had den ingeworpen. Een luitenant der carabinieri kreeg een messteek, de dader werd gearres teerd. Een aantal carabinieri en sol daten zijn door steenworpen en stok slagen gewond. Ook werden drie be- toogers gekwetst. Er zijn tal van per sonen in hechtenis genomen, Sporen: Atchison Topeka 97, Denver 17, IC. pref. Denver 25, Erie 24—24 1/4, Kan sas 25 1/8—5/8, Pref. idem 58 3/4—59, Missouri 21, Rock Island 16 1/4, South Rail 21 3/47/8, Union Pacific 146, Pref. Wabastk' 8 1/4, Industrieel e: Amalgamated 65 11/1613/16, Am. Can. 26 1/4, Am. Car. en Foundry 42 1/2, Am. Hide en I.eather 19, Stand Milling gew. 30 1/2, Cm. Steel 5454 1/8, Cm Marine 4, Pref. id. 15. Burgerlijke Stand HAARLEM. GETROUWD: 17 Juni. J. v. d. RlioerM. v. Dam. BEVALLEN 14 Juni. C. Dekker—Koelman, z. 16 Juni. A. M. HunlinkGiebels, d.'. 16 Juni. A. v, d. Voort—Lasschuit, d. 17 Juni. D. Schaaf—De Vries, d. OVERLEDEN M. Eiser, 20 j.. Gen. de Wetstraat. 16 Juni. L. II., 10 j., z v. L H. v. d. Hoeven, Kamperlaan 16 Juni. H. Ooslrom, 61 j., Boeresteeg. ZA.NDVOORT. Ondertrouwd: Jb. Koper en M. v. Keulen. Bevallen: J. Molenaar-Paap z. Maiktnieuws BEVERWIJK. Gr o en ten markt, van 16 Juni 1913 Spinazie, per 1I.L. f 1. Postelein, per ILL. 20 cent Wortelen, per 100 hos 10.—. Asperges, per bos 421/2 cent. Aardappelen, klei per 1-I.L. 2 50. ld. zand, per ILL. 4,50. Peulen, per K.C>. 15 cent. Doppers, per Kilo 30 cent. Tuinboonen, per 1000 et. f 2. Bloemkool, per 100 st. 11f 15. Sla, per 100 krop 80 cent. Rabarber, per 100 bos 7. Pieterselie, per bos 5 cent. Selderie, 5 cent per bos. Aardbeien, per mandje 12 cent. SCIIIP IN DE LUCHT GEVLOGEN. Uit Konstantinopel wordt aan de N. Ct. geseindVolgens een tele gram uit Smyrna aan de Fransche Kamer van Koophandel is het Ita- liaanschc zeilschip Clefteria bij het verlaten van dc haven op een mijn gestooten en vernietigd. De bemanning van de Clefterina is gered. EEN* KAMEEL OP HOL. Uit Brussel wordt aan de „Tel." ge seind Een kameel veroorzaakt© in het Luna-park ©en wore paniek. Het dier, dat door een meisje met slagen van een parasol geplaagd was. sloeg op hol en doorliep het park in alle rich tingen, stoelen en tafeltjes omver wer pend. Achtereenvolgens beproefden vier personen bet dier te bestijgen, I maar werden allen weer uit het za-1 del geworpen. Ten slotte drong hot dier, rial voortdurend woedender was) geworden, een café binnen en wierp alles wal liet in tien weg stond, om ver. Ecu geweldig© paniek ontstond, in den loop waarvan vijftion personen j gewond werden. Drie van hen hadden ©en been gebroken. Slechts met d© 'grootste moeite kon men zich tenslotte van het woedende dier meester ma- kon. Men zol zich wellicht herinneren, dat in het strafproces, te New-York gevoerd (zoo schrijft de N. R. Ct.) te gen don inspecteur van politie Bec ker, als een der voornaamste getui gen charge een zekere Webber was opgetreden. Deze Webber, zeif een man van meer dan bedenkelijk allooi, had door zijn bekentenis die hem zeif straffeloosheid verzekerde de ver- oordeoling van den politie-luitenant en diens vier medeplichtigen verkre-1 gen. Maar de boevenwereld vergeeft niet licht wie uit haar eigen rijen voort gekomen verklikker worden. Dit hebben reeds meer getuigen A charge in het proces-Becker aan den lijve moeten ondervinden. En in den nacht is ook Webber het slachtoffer gewor den van een moordaanslag: een dolk stoot in den rug. De dader is niet ge pakt. Webber zelf die zwaar ge wond in het hospitaal ligt zegt dal een kleine jongen de aanrander is ge weest. toen zijn bezoeker, toen die z'n doel a'en Rotterdam; Mej. W. F. Tj. v. d. kenbaar had gemaakt, verontwaar-Wal, Workum; Letter A. K., Zand- digd legen voer: Maar, wat denkt ul voort; J. van Duin, Zundvoort, v. d. wel van mij? Sta ik niet bekend als Berg en Mevr. A. W. Wansink te behooren tot uw partij Wist u i dan niet dat ik heusch wel op uw man Briefkaarten- zou stemmen?I t,,, Waarop dc bezoeker haastig bak-1 iVfevr. Dekker, zeil moest halen, vriendschappelijk S. Blitz, K. Pool, J. Delsman, Mej verzekerend dat hij 't wel veronder-M. v. Oploo, Snoebelie, Mej. M. Peet- steld had, maar dal de partij zéker-oom, H. Havenuite, allen Amsterdam; beid moest hebben van ai haar men- i Mej. L. Jansen. Dordrecht,: heer en schen.. julfr. J. J. Klöot© 's-Gravenhage; J. Er was nóg een ander, die met over Heemstra 's-Gravenhaee- mei LI v te halen bleek. Nee meneer "eomswa, s uravennage mej. n. v. rei-d-'ie - Ik ben verzadigd van de Vaar, Haarlem; mej. v. Oorl, Haar- politiek. Ik doe er niet meer aan lem> mei- Pieters, Haarlem; mej. mee. 'k Stem heeiemaal nietT. v. d. Hesen? Haarlem; Bakker, Zoo, goejenmorgen dan 1 zei dc>Hoorn; J. Stolker, Rotterdam; mej. huisbezoeker. q_ Baikker, Rotterdam; Mej. D. Zelijn, PURMEREND. 17 Juni. Kaas. Aanvoer 168 stapels kaas. 29.50 a 32.50 per 50 kg. Boter. Aanvoer 1750 kg., prijs 1.35 ƒ1.40', gemiddeld 1.37 1/2 per kg. 668 runderen, waaronder 364 vette i 18 stieren. 87 pasrden, 70 a 400 per stuk. 223 volte kalveren, 0 80 a L— per 14 a 28 per der kilogr. 524 nuchiere kalvt DE FRANSCHE KAMER. PARIJS, 16 Juni. (Reuter.) afgevaardigde Vaillant diende motie in, waarin werd voorgesteld, dat de Kamer niet zou overgaan tot de arlikelsgewijze behandeling van het ontwerp, voor de kiezers geraad pleegd zouden zijn over de indienst- houding van de lichting en verlen ging van den militairen diensttijd. Vaillant eischte dus ontbinding Kamer. Er ontspon zich een langdurig de- bat over de quaestic, of deze motie 343 Vetle varkens, /0.52 a /0.56 per in behandeling mocht worden ge- kilogr. bracht. De president achtte haar in 32 magere varkens, 20 a 30 per strijd met de grondwet. stuk. De motie werd ten slotte verwor- 316 biggen, ƒ10 a f 16 per stuk. pen met 412 tegen 149 stemmen. 1484 schonen en lammeren. Eieren. Kip- f 4.25 a 4.75 per 100 OP ROTSEN GF.LOOPEN. stuks. LONDEN. 16 Junj.- (Reuter.) Het Eendeneieren f 4 per 100 stuks, slagschip „Magnificent" liep na een 1 Vette koeien prijshoudend, handel schietoefening in het Kanaal op den stug, 0.75 a f 0.90 per kg. terugkeer naar de haven van Ply- Gelden koeien prijshoudend, handel mouth, tengevolge van den dikken stug. 160 a 240 per stuk. mist op rotsen op de kust van Corn- Melkkoeien prijshoudend, handel wall Er is geen onmiddellijk gevaar, 'stug, f 190 a ƒ320 per stuk. de begeleidende schepen hebben ech- Nuchtere kalveren prijshoudend. HbuMucRci. liaiKKer, HOlteraam; aiej. JJ. Z.eilJJl, «e ocgciciuunoe aunciien ucuuou ci.il- nucuwic Maar de onwillige kiezer hield hem, «|ni~rriin-k Rconi? stuks ronder ter bevel ontvangen in dc nabijheid handel matig. w even slaande. - 'k Heb hier van-1 le blijven en do kruiser „Gibraltar" Velbs varkens prijshoudend, handel nog morgen al een tegenstander van u gehad kwam-ie vertrouwelijk en die wier kwaad Nou hoor. dat heb je van mij niet te wachten I riep bezoeker nummer twee vroolijk. En hij eclip seerde, op „nieuwen buit" uit. Allerlei menschcn moesten vanmor gen van hun werk worden gehaald om ze ergens aan 't andere eind van de stad aan hun stembureau te bren- Zoo hoorden we van een stati- adres. Buitenland, .Brieven; A. Klinker, Altona; Mej. Mo'.ly Calverin, Ayrshire; P. C. F. Frowein, Bern; Hongkong. Briefkaarten: S. Elies, Berlijn; Dr. II. van Bic- ma Nijfkerk, Brussel; Mej. R. Daarns, Brussel; H. J. v. Diggelen., Chicago, Rodrigues, Köln, mej. B. Jenkin3, handel oiisbeambtc, die per auto naar het I^ndon; mevr. J. D- Haeften, Leidsche plein was gereden, en van panS; j. Uumpfer, Wiesbaden, Char- verschillende anderen die buiten ]es jjs^ Werners Tiele. Haarlem aan 't werk waren en ook vandaar per auto werden gehaald. ais altijd gingen wc om twee uurötoomvaartDericnten weer het aantal uitgebrachte stem- men aan de verschillende stembu- ,irrT vb-ncnr twn reuux noteeren. Zooals men zich her- inneren zal, waren Vrijdagmiddag Boeton ,thuiöreia) xertiok 17 Juni v. orn denzelfden tijd 7101 stemmen uit gebracht. Uitgebracht waren toen de volgen de slemmen-aantallen: Stemmen, 1. Spaarnw.str. 2. Fr. Varkensm. 3. KL Heiligl. 4. Doeien 5. Raadhuis 6. Schotórstraat 7. Leidscheplein 8 Temjreliersstr. 9 Haarl.liedestr. 619 van de 824 constitueerdgrootvizier: Said Alim pasja, Sjeik u! Islam Mehmed Essad effeudi, minister van huitenlandsche zaken Rifaat pasja, van oorlogIz- zet pasja, van binnenlandschc zaken Talaat boy, president van den Raad van State: I-Iadji Adil bey, minister van justitieIbrahim bey. van ma- p rineMahmoed pasja, van financiën: Ca,«bes „iitbeis, is 16 .Tub, Hoibt d. SSVSTSSSK <s ic Tim! ouessab, Ksss.srsisJRrs ar O&paso©eid. gratieOskan effendi. Men veronder- stelt, dat Osman Nezaml pasja de por- KON. NEDERL. STOOMBOOT-MIJ. tefeuille van openbare werken zal Ceres vertrok 16 Juni van Faro naar aannemen. Genua. blij v( moet zich gereed maken om de „Mag- vlug. nifieent" van de rotsen le sleepen. Mager© varkens en biggen prys- LONDEN. 17 Juni. (Reuter.) Het houdend, handel stug. slagschip „Magnificent", dat op de Vette schapen juijshoudend, hanaei kust van Cornwall op de rotsen ge- stug. f28 a 37 per stuk. loopen is, is zonder ernstige schade Lammeren prijshoudend, te hebben gekregen, weer vlot ge- stug, 13 a 18 per stuk. raakt. HET TURKSCHE MINISTERIE. KONSTANTINOPEL. 16 Juni. (Reu ter) Officieel wordt medegedeeld, dat liet ministerie als volgt f 920 1125 900 840 850 1250 1644 j Leda arriveerde 16 Juni 975 dam le Kopenhagen. i Amster- 1301 1539 1*242 1124 1075 Totaal 8064 10974 Hoe buitengewoon groot dit aantal is, blijkt wel als men het vergelijkt met dat der stemming voor de- Prov. Staten, op 11. Vrijdag. Toen waren Neptunus, van Smyrna naar Am sterdam, passeerde '17 Juni Dunge- ness. Vesta, van de Midd. Zee naar Am sterdam, is 16 Juni bij Dungeuess be- ioodst. Vuicanis vertrok 16 Juni van Bent- carlo naar Valencia. Zeus vertrok 15 Juni van Malta n. Alexandria. SERVTc EN BULGARIJE. WEENEN, 16 Juni. (Heuler.) Uit Belgrado wordt aan de „Südslavische Korrespondenz" geseind, dat de Ser vische gevolmachtigde in het Bul- gaarsche hoofdkwartier teruggeroe pen is. CHOLERA, SOFIA, 16 Juni. (Reuter.) Er zijn maatregelen genomen om uitbrei ding der cholera te Serres te voor komen. Er zijn aldaar lot 14 dezer reeds 16 sterfgevallen aan die ziekte ROTTERDAMSCHE LLOYD. Goeutc©r (uitreis) arriveerde 17 Juni i voorgekomen. om 2 uur 7101 van de"l0881 stemmen te Port Said. I In de andere plaatsen van hel dis- Ui i. 65 2%) uitgebracht. j Gorontalo (thuisreis) arriveerde 16 trict is het sterftecijfer aan cholera Heden werden 8064 van da 10974 Juni te Suez. minder hoog. .Neg treurende over het ver lies van onzen jongsten -t-oon ADRIANUS JACOBUS, wordt ons ouderhart wederom getroffen door het overlijden van onze jongste Dochter ALIDA REGINA in den ouderdom van 18 jaren. Haarlem, 16 Jnni 1913. K. HO O GER WERF M. E. HOOGERWERF— STEEN KIST. M. E. SC HOLTE HOOGERWERF. C. SCHOLTE en Kind. D, E, VAN DEUSIC1-IEM— HOOGERWERF. G. H. VAN BEUSICHEM. J. M. HOOGERWERF en Verloofde. N. HOOGERWERF en Verloofde. C. A. HOOGERWERF. Warmoesstraat 11. Algemeens (kennisgeving. Verzoeke van Rouwbeklag verschoond le blijven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1913 | | pagina 2