NIEUWS= en ADVERTENTIEBLAD. 30e Jaargang No. 9207 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. VRIJDAG 27 JUNI 1913 A HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN V ADVERTENTIËN: PER DRIE MAANDEN: IpiffL Van 1—5 regels 50 Cts.iedere regel meer 10 Cts. Buiten het Arrondissement Voor Haarlemƒ1.20 Haarlem van 1—5 regels ƒ1.elke regel meer ƒ0.20. Reclames 30 Cent per regeL Voor de dorpen in den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der Bij Abonnement aanzienlijk rabat. gemeente)1.30 Jf Advertentiön van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing; Franco per post door Nederland1-65 (g^jST 50 Cts. voor 3 plaatsingen k contant. üeTUuslreercf ZorKtagsbla'd, 'voor Haarlem' 1 1 1 1 1 1 1 J MTH RedaC'fe Wmte,slra«« Groote Houtstraat 53. de omstreken en franco per post 0.45 Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724. Uitgave der Vennootschap Lourens Coster. Directeur J. C. PEEREBOOM. Drukkerij: Zuider Buitenspaarne 12. Telefoonnummer 122. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit blad is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA Warmoesstraat 7678, Amsterdam. Telephoon interc. 6229. DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN. EERSTE BLAD. AGENDA ZATERDAG 28 JUKT. Schouwburg: Bioscoopvoorstelling. De Kroon: Bioscoopvoorstelling. Biosc. .Theater, Gr. Markt: Voor stelling. A polio-Theater: Bioscoopvoorstel ling. Stadsnieuws INTERNATIONALE BAKKERIJ- TENTOONSTELLING. Over de onlangs reeds mét een en kel woord aangekondigde Internatio nale Bakkerij-Tentoonstelling, door liet R. K. Bakkersgii.de.St. Hubrecht georganiseerddeelt men ons nog liet volgende mede: Door I{. M. de Koningin en Z. K, H. den Pruis zijn reeds zeer mooie' medailles gezonken. Ook van den beer Mr. Dr. XV. F. van Leeuwen, Commissaris der Koningin in de Pro vincie Noord-Holland, van Z. D. II. Mgr. A. J. Gallier, Bisschop von Haar lem, een gouden medaille van de ge meente Haarlem, een verguld zilveren van den heer Jhr. Mr. XX". B. Sand- berg burgemeester van Haarlem en beschermheer van de tentoonstelling, een zilveren medaille van don heer Mr. J. N. J. E. Ilee-kens Tiiijssen, eere-voorzitter der tentoonstelling en een van de Ilaarlemscbe Banketbalt- k e rap at r oo ns ve reen igi n g enz., en ver der versi lullende groote en kleine be dragen. voor het waarborgfonds, en verder de zeer groote en belanglooze medewerking van de Ilaarlemsche Bakkerspa Iroonsvereenig in g, werd ontvangen. In de afgeloopen week zijn de pros pect! aan de binnen- en buitenland sch e firma's verzonden, en nu reeds zijn er al plaatsen besproken, het is dan ook geen wonder. De groote zaal van St. Bavo leent er zich uitstekend voor .een tentoonstelling, met haar groot kaplicht. Ve-.der be\at liet prospectus de na men van de leden van het eere-comité, het uitvoerend comité en het tcntcon- ptellingscomité, en een korte inlei ding van den volgenden inhoud: lu verband met den grootcn voor uitgang van den te-genwoordigen tijd, vooral wat de techniek betreft, voelt men meer en meer. de behoefte om ge regeld de voortbrengselen der in dustrie, en vooral de hulpmiddelen, in n kort bestek bijeen te brengen, ten einde op «leze wijze den producent in de gelegenheid te stellen zijn waren te vergelijken met die van anderen. Ook do verbruikers komen daardoor in de gelegenheid tegen geringe kos ten met dio voortbrengselen kennis te maken. Ongetwijfeld geschiedt dit door het organ.iseeri'ii van een tentoonstelling. Vooral voor de groot- en klein-in- dustrie is het houden van tentoonstel lingen den eisch des tijds, zij maakt daar kennis met de electrische be weegkracht niet alleen, maar ziet daar dikwijls dingen, waar zij steeds over heeft hooren praten, doch waar bij het dan ook bleef. Voor de industrie is let houden van tentoonstellingen dus een gebie dende eisch. Overbodig te melden, dat het ui: voer end comité op een Hinken steun en groote medewerking rekent, die zij bereids dan ook op ondubbel zinnige wijze ontvangt van de llaar- lemsche Bakkerspatroonsvereeniging om liet groote plan ten uitvoer te brengen en kans van slagen te hebben. De kans van slagen, moei zeker een groote zijn, in aanmer king genomen de goede ligging van Haarlem, welke stad door eon zeer groot aantal bloeiende dorpen is om geven nie.t alleen, doch met allo mo gelijke middelen van vervoer is to be reiken. Deze tent** asteBing, het kan niet anders, zal, behalve dcor anderen ook door een zeer groot aantal vakgcuoo- ten uit ons land en vooral ook uit het buitenland worden bezocht, en d't moet natuurlijk den exposanten ien goede komen. Ook zal electrische stroom in het gebouw aanwezig zijn, voor motoren tot 1 P.K. gelijkstrooms 220 volt, voor motoren grooter dan 1 P.K. 2-W volt, waarvan de kosten zijn 6 cts. per K. XX'.U., deze prijs is op verzoek van het Uitvoerend Comité door den directeur van de Gemeentelijke Electrische Cen trale vastgesteld. In do bijzonder© voorwaarden is verder nog bepaald, dat de tentoon stelling in verschillende groepen kan worden verdeeld. Groep I: Grondstoffen; II. Voort brengselen; III. Werktuigen en IX:. Hulpmiddelen. VEREENIGING KONIXG1NNEDAG Omdat de muziekfestivals in 1905 en 1909 zoo goed geslaagd zijn, is de Vereeniging Koninginnedag voorne mens, behalve meerdere feestelijkhe den, wederom een Festival voor Fan farecorpsen, Karmoniacorpsen, Ge mengde koren en Mannenkoren te or- ganiseeren. liet festival zal aanvangen des mor gens te 10 uur en vervolgens worden voortgezet, zoo, dat elke vereeniging dienzelfden dog 'hare woonplaats we der kam. bereiken. Als datum van de feestelijkheden zal vermoedelijk wor den bepaald Maandag 1 September a.s. De vereenigingen treden op in een muziektent op de Groote Markt od een ander feestterrein. Onder de deelnemende vereenigin gen worden verloot: één geldprijs van een honderd gulden :één id. van vijf tig gulden; één id. van vijf en twintig gulden; tén verguld zilveren medaille een zilveren medaille en drie bronzen medailles. De vereenigingen verplichten zich tot do uitv.oering van 2 of 3 nummers naar eigen keuzo. De Commissie voor muziek- en zang uitvoeringen verzoekt doelneinoixde vereenigingen dringend vóór 15 Juli bericht te zenden aan liet adres van haren secretaris: den heer Ed. A. van Bilderbeek. De diploma's zullen aan elke veree niging na haar optreden worden uit gereikt. De verloting der geldprijzen ten medailles zal dos avonds te 9 uur plaats hebben op de bovenzaal van de Kroon. De "terloting dor geldprijzen, en me dailles zal plaats hebben onder toe zicht van de afgevaardigden van drie der deelnemende vereenigingen, die 'hiertoe bij loting zullen worden o gewezen. Elko mededingende vereeniging kan. zich -voorts bij de verloting doen v tegenwoordig en door een tweetal af gevaardigden. De prijzen w orden onmiddellijk aan de winners uitgereikt. KRIJGSRAAD TE HAARLEM. Heden werden in den Krijgsraad uitgesproken de vonnissen tegen drie miliciens-verlofgangers van tiet 7e re giment infanterie, in garnizoen te Amsterdam, wegens desertie door met te voldoen aan een oproeping voor den werkelijken dienst veroordeeld: twee liuimer tot vijftien dagen en de derde tot drie weken militaire deten tie; een milicien-soldaat van datzelfde regiment, ter zake van dienstweige ring veroordeeld tot een week mili taire gevangenisstraf een milicien- korporaal van het 2-le regiment infan terie, in garnizoen te Helder-, wegen? overtreding van het Vereenvoudigd Loca al s no o r weg reglement veroo rdoel d lot f 1.50 boete, subs, een dag hechte- nis; een milicien-soldaat van dal /.elf- zelfde regiment, wegens overtreding van het motor- en rij wie'reglement veroordeeld tot f 2 boete, subs. 1 dag hechtenis. Brutale rakkers. 5 jongens van 11 en 12 jaar hebben Donderdagmiddag in het onbewoon perceel Alexanderstraat 10, hoek Wil- helminastraat, in een der kamers op de le etage onder een schoorsteen mantel een vuurtje gestookt. De politie ontdekte de brutaliteit van de rakkers en bluschte 't vuur met een emmer water. Tegen de rakkers is proces-verbaal opgemaakt. Door 't tijdige optreden der politic is niets verbrand. Benoemd. i i Benoemd is tot leeraar in 't Fransch aan de handelsdagschool te Zaandam de heer D. Inklaar, te Haarlem. Op de j 1. Donderdag gehouden re petitie der Geheelonth. zangvereeni- ging „De Korenbloem", werd de heer Biele als directeur benoemd. Door den Burgemeester is benoemd tot klerk bij de politie, de heer N. C. Repelius, uit Utrecht. F AA R DET RAM-VETER ANEN. Ontvangen door Jhr. Mr. F. W. van Styrum voor de paardentram-vetera nen van: W. A. IJ. f 5, J. D. D. f 10. Een egel. L. M-, varensgezel uit Rotterdam, is bekeurd wegens het vervoeren van een levenden egel. I-Iet dier is in de stadskweekerij in vrijheid gesteld. VERKIEZINGSBIJEENKOMST. In het gebouw „St. -Bavo" in de Smedestraat is Woensdagavond ook een bijeenkomst gehouden. Het woord werd gevoerd door Mr. Heerkens Thjjssen, die Jhr. mr. D. E. van Lennep, welke in de vergadering verscheen, toesprak. .De heer X'an Lennep hield daarna een rede, waarvan wij aan het ver slag van de „Nieuwe Haarlemsche Courant'* ontieenen: „Damc-s en heeren, zeide de heer X'an Lennep, ik ben verlegen en aan gedaan. X'eriegen en aangedaan over zooveel hulde mij hier gebracht. Toen ik hier de zaal binnentrad, ben ik ontvangen onder het zingen van het „Wilhelmus", Dat trof mij ten zeer ste en daarover was ik aangedaan. X'eriegen werd ik door de woorden van den heer Mr. Heerkens Thijssen. Ik wil enkele woorden tot u spre ken, en dan komt mij onwillekeurig de droom van Badeloch uit Gijsbrecht van Aemstel in de gedachten, toen zij zeide „Mijn haren rijzen te bergeaan elke haar klc-oft een droppel nats; ik wou wel Epreken, maar ik kan niet spreken". Ik wilde veel spreken tot u, ging de heer X'an Lennep voort, maar ik kan mei Ik had het graag anders gezien dan nu de uitslag is. Niet om mijn persoon, maar om de partij. Daar ging liet om. Deze dag is voor haar geen gunstige. En toch aldus de heer X'an Len nep met verheffing van stem en toch zou ik niet- graag hedenavond in de schoenen staan van mr. Fock. Hij stoelt nu in de Kamer met be hulp van de socialisten, en dat zou ik niet graag willen (Donderend, aanhoudend applaus.) Zijll de Jong, K. B. de Bont, E. 11. Brand ligt, A. Kanne, B. G. Kernkamp, J. E. Lieftinck, J. B. Scholte, D. Tol lenaar. Valsch geld? Een caféhouder deponeerde bij dc politie een vermoedelijk valsehen rijkedaalder, door hem ontvangen van iemand die zich uitgaf als ban deisreiziger uit Alkmaar. -REDDINGSBRIGADE VOOR DRENKELINGEN. In een druk bezochte, enthousiast- gestemde vergadering, geleid door den heer A. J. Meyerink, werd Don derdagavond besloten toi oprichting eener Reddingsbrigade, die zich 'en doel stelt, zooveel mogelijk practise he en snelle hulp te bieden aan drenke lingen. Staande de vergadering traden 3o leden toe, waaronder 6 dames. De commissaris van politie had be richt gezonden van verhindering, evenals de lieer A. A. Sprenger Br., eigenaar der zweminrichting, maar beide heeren hadden den heer Meye rink d© verzekering gezonden van hunne sympathie en volkomen mede werking. Dr. Merens verklaarde zich genegen, aan de leden van groep A, die zich bereid verklaren om eventu eel, en afhankelijk van omstandighe den. zich in het water te begeven, een cursus le geven in hulp aan drenke lingen, en onder applaus der leden nam Dr. Merens belangeloos op zich. ais medisch adviseur der vereeniging op te treden. De heer Meyerink omlijnde zeer scherp zijn gedachte, dat niemand eer leden oort verplicht zal kunnen wor den, onvoorwaardelijk zijn leven in de waagschaal to stellen. Er kunnen ziel omstandigheden voordoen, dat hei roekeloos zou zijn, lijf en leven te wagen, b.v. wanneer iemand zich per sé wil verdrinken. De leden oer brigade aanvaarden persoonlijk de gevolgen hunner daden. De heer Toekcns deelde mede, dal ongeveer 50 dames en heeren, die een cursus van hulp bij ongevallen heb ben gevolgd, zich zullen aansluiten. De heer Holzhaus zou medewerking zoeken bij de Roode Kruis-Transport- llet zal niet lang duren, of zij, die j.colonne, door de socialisten in de Kamer zijn- Bewijzen van sympathie du., te gebracht, zullen als over een boozej overt droom denken. Dat kan ik mij voor-Met luid applaus werd de mededee- stellen. Voor hen, die aldus gekozen l ,mS "van den heer Mejermk oit a zijn met beliulp der socialisten, is i g™. dat mev'-ouw^Van Hernnen, het een heel booze droom. Hoe zij het i Bloemendaal, klaar zullen spelen om hun dank te betuigen aan de socialisten voor hun verleenden steun, weet ik niet, en zij wellicht ook niet 1 Voor mijn persoon is de gebeurte nis van heden niet erg. Het is een offer geweest van mij om mij te laten candiaee-ren. Ik de natuurlijk leege kas der vereeniging een flinke som had gestort. Na eenige huishoudelijke besprekin gen, liet demonstreeren van een teer practische dreg en het aanbieden van een boekwerk door Dr. Merens, werd de vergadering gesloten. Als vooi'loopig bestuur werden be- ooi 3* O. i,t „et werk had krnrnen SS» m sKris uier moet worden, dan zal God mij j Mberichten, helpen! Dat was voor mij de aan-Hedenmorgen vertrok het "detache- moedigende gedachte. (Langduiig méU, Aai) jict pjde regiment infanterie applaus ^jider bevel van den kapitein II. J. Het zou dan ook voor mij een heer-offerhaus, om deel te nemen aan de lijhe gedachte geweest zijn om „ek-mmren bij lie: kustfoit van IJ mui- lende op den wortel des Geloofs rnc- onder leiding van den generaal- *°j£ JlTS.'taS. aindis- ÏSCX,ma,"lïat ,JCT StóÜ"S de met een woord van dank, van j detachement marcheerde van grooteu dank te brengen aan naar het oefeningsterrein en die zoo krachtig hadden medegewerktd gedeelteiijk ingekwartierd te om te trachten in Haarlem de zege ie 5rmüi,JJll cn „t..Je©!te!rk te Bever- behalen. Nog ecus wees spr. er op l meter en in contact gesteld met een electrisch belletje. Zoodra een lek in de waterbuizen is ontstaan wordt door het klinken van 't belletje gewaar schuwd. Door het aanschaffen van dit ver nuftige toestelletje waarvan de kosten niet hoog zijn, kan men dus voorko men dat bij ontstaan van een lek veel water verloren gaat. SIR PIIILIP SIDNEY. De Bngelsche gezant aan ons Hof Sir Alan Johnstone en een deputatie van de Sidney-commissie brachten hcdc-n een bezoek aan het atelier van Gustaai v. Kakken te Haarlem ter be zichtiging van het door hein vervaar digde levensgroot geciseleerd bronzen standbeeld van Sir Philip Sidney, dat a.s Woensdag te Zuty.hen plechtig onthuld zul worden, liet geharnaste ruiterbeeld komt op een monumentaal voetstuk van gebeeldhouwd hardsteen met wapenschild in gedreven brons. Jubileum. Den 8en Juli 'a.s. hoopt de heer P. van der Putten, den dag te herd en ken, waarop hij voor 25 jaar in be trekking trad bij de Naam). Venn. XVerf „Huliertami", voorheen XX'. 11. Jacobs, waar hij thans werkzaam is ln de afdeelïng ketelmakerij. (Zie vervolg Stadsnieuws onder de Laatste Berichten). Uit de Omstreken de voorstellen cn plannen van B. en XX'., die ter visie hebben celegen, eeni ge studie heeft gemaakt en dat het hem heeft getroffen dat hij een men gelmoes van maten heeft aangetrof fen. liet komt hem zeer vrec-md voor dat Ged. Staten 22 M. breede wegen voor-schrijven, terwijl hij in een der dagbladen heeft gelezen dat in de om- gering van Haarlem door dat College vergunning werd verleend tot het aanleggen van een tramlijn, mils de breedte van den weg minstens 16 Me ter is. Dientengevolge stelt hij voor de voorstellen van B. en XX'. zoo te wijzigen dat de wegen hoogstens op 20 Meter worden bepaald. Dit acht hij in den gegeven stand m aaken, nu cr toch iets vastge- oet worden, de meest billijke opto ng. dat niet zijn persoon alleen, hij trilde en kon dat niet aannemen in het spel was, maar ook en vooral de partij, maar toch wc-nncht spr. dank te brengen voor de bewijzen van sympathie, die hij ontvangen heeit. Nu hebben wij verloren, aldus ein digde spr., maar wij moeten daarom niet wankelmoedig zijn. God heeft heeft deze nederlaag gewild en Ilij heeft er Zijne bedoeling mede gehad. Wij zullen de hand in eigen boezem moeten steken, maar hoe liet zijwat God doet, is welgedaan (Applaus.) Hij had reeds te veel! Een tapper is bekeurd omdat hij aan een reeds beschonken man nog eterken drank verkocht heeft. Aangereden. Het jongentje van de wed. Dc Booy, Donderdagmiddag in de Barre- voelcslraat overreden, is aan het rechterbeen gewond.Doordat een wiel van een wagen over zijn been ging zijn de kuitspieren verwond. Per brancard is de jongen naar liet St. Elisabeth's gasthuis gebracht. Er beslaat geen levensgevaar. GESLAAGD VOOR HET EIND EXAMEN DER II. B. S. HAN DELSSCHOOL. Mej. XX'. F. Meijer, Me}. S. 11. van Dam, C. C. J. Bremer, J. Daydcy, L. Groen, F. J. ten Have, A. Karseboom. P. Kool, Th. XX'. Kreek, XX'. Lange- veld, R. XV. Rcinders, F. Ritscma, J. H. Stap, Mej. J. M. Meerberg, Mej. B. c-- A. C. Pieters, Mej. L. XX'. Ch. von i apparaat, dat wordt geplaatst op den wijk. Morgen zal het detachement na af loop van de oefeningen weder te voet naar lAt garnizoen terugkeeren. Aanstelling. De sergeanten 1ste klasse van het 10de regiment infanterie alhier, Ko ning, De Vries en Jerphanion, zijn door den korpscoinmandant aange steld tot fourier. Zwemschool. Temperatuur van het water iti de Zwemschool was: Hedenmorgen 61 gratiën. Hedenmiddag 62 graden. FAILLISSEMENT REESER Co. X'anmorgen. hebben de crediteuren van de firma Reeser Co., liet liqui- datie-accoord aanvaard. Er wordt nu 15 pCt. uitgekeerd. Als liqmdateur treedt op Mr, J. H. Thiel en als Commissie van liquidatie de heeren A. van Rossum alhier en Herman J. Koolbergen te Amsterdam. DE HUMBOLDT-ACADEMIE. Dertig leden van de llumboldt-aca- dernie te Berlijn -hebben Woensdag een bezoek asn Haarlem gebracht. Zij bezichtigden o n. bet Frans-Halsmu seum en de Groote Kerk. VERKLIKKER APPARAAT. Door den meterhersteller der ge meentelijke duinwaterleiding N. A. Sluyter, is een toeslelletje uitgevon den, door hem genoemd verklikker- BLOEM ENDAAL. De Gemeenteraad heeft gisteren :n een vergadering mot gesloten deuren de kwesties der E N. E. T. ep. N. Z. T. M. behandeld. Over 'x verhandelde werd echter geheimhouding opgelegd. Na de heropening der vergadering werd besloten grond aan te koopen van wijlen Mr. Enschedé in Aerden- hout tegen f 0.50 per M2. X'oor de kirderfeosten ter hc-id van de viering der 100-jarige on afhankelijkheid, werd f 500 subsidie toegestaan. SLOTERDTJK. Aan de waterleiding werken in 'den Haarlemmerweg, aannemer de lieer Blankevoort te Haarlem is door de beiders (grondwerkers) in ziin dienst het werk gestaakt. HAARLEM MERMEER. Bedankt Da. D. A. v. d. Bosch, predikant hij de Ned. Hei-v, Kerk te Nieuw-Vennep, heeft voor het beroep naar Mijnsliee- nonland (Z.-1I.) ]>edankt. Publieke veiling. Door Notaris O verineer te Nieuw- Vennep werd gisteren publiek geveild. 88 Aren 37 cA. bouwgrond en bouw land, gelegen te N. Vennep. De vei ling geschiedde in 5 perceelen. combineerd was de opbrengst f 341'). waarvoor het niet aan de respoctie" lijke bieders werd gegund. Daarna werd geveild: F.en woonhuis en café, gelegen te N. X'ennep. met schuur erf en tuin, groot 12.58 Aren. Gekocht door G. Datoma voor 2450. Een perceel bouwland, gelegen naasl het andere perceel, groot 14.52 Aren. Gekocht door J. Zwart xoor f 580. Deze twee perceelen werden gegund. Geverbaliseerd. Een drietal bewoners dezer gemeen te zijn door de politie gehoord en ge verbaliseerd wegens hun ergerlijk op treden op j.l. Zondagavond te Half weg. toen zii zonder eenige aanleiding buiten het dorp oen nasseerend rijtuig aanhielden en de daarop zittendan beinoeilijkic-n en lastig vielen, waar bij een der dames zelfs van het rijtuig (dogcar) viel. GEMEENTERAAD. De gemeenteraad vergaderde Don derdag. VoorzitterMr. A. Slob, burgemees ter. Afwezig met kennisgeving, wegens ziekte, de heer C. Eijken. Medegedeeld wordt o.a.: dat door Gedeputeerde Staten op het bezwaar schrift van II. v. d. Kiev, betreffen de zijn aanslag in den Hoofdelijkcn Omslag, afwijzend is beschikt; dat de Ned. llrandwaarborgmaut- schappij uitsluitend voor landbou wers, gevestigd te Gouda, 100 be schikbaar heeft gesteld voor de ge meentekas in verband met de reorga nisatie der brandbluschmiddelen dat den Raad wordt aangeboden 'n beredeneerd verslag betreffende de volkshuisvesting in de gemeente, over 1912; dat het voornemen bij den Burge meester bestaat, om aan den Com missaris der Koningin in Noordhol- land l i dagen verlof te vragen in de 2e helft van de maand Juli. Punt 2. Voorstel tot vaststelling van rooilijnen. De heer KNAAP zegt, det Lij van De heer VERKUYL nchte de zaak zooals die door B. cn XV. en de Com missie van Gemeentewerken is be zien cn voorgesteld, het meest billijk en ook in het belang der bewoners aan die wegen. De X'OORZITTER verdedigt de voorstellen van B. eri XX'. op zeer uit voerige wijze. Dat cr een mengel moes van maten wordt aangetroffen is niet de schuld van het hedendaag- sche bestuur, maar dateert al van vroeger toen er te dien opzichte geen toezie lil bestond. De breedte van gevel tot gevel is thans varïeerend van IS tot 24 Meter. B. en XV. willen dit gelijkelijk bren gen op 22 Meter, waardoor men op der. duur toch meer gelijkheid zal verkrijgen. De heer KNAAP blijft grootendeels bij zijn bezwaren. Hetgeen door deu X'oorziiter is aangehaald (om n.I. wan neer de gemeente grond van particu lieren noodig heeft om den weg te verbroeden, tot onteigening over ie gaan) lijkt hem nog het beste en bil- Jijkste toe. De heer BIESIIEUX'EL protesteert ertegen dat door de voorstellen san B. cn XV. volgens beweren van den heer Knaap een mengelmoes zou ont staan. De iieerc-n 'T HOOFT eu KISTE* MAKER verklaren ook op biilijk- heidsgronden tegen de voorstellen van B. en XX'. te zijn. als zijnde deze niet billijk, voornamelijk tegenover de kleine huiseigenaren. Dp VOORZITTER verdedigt nog in laatste instantie met alle midde len, de voorstellen van B. en XX'., waarna de verordening regelende de rooilijnen voor Hoofddorp en Nieuw- Vehnep bij stemming wordt aange nomen, De heeren Bus, 't Ilooft, Kistema» her en Knaap verklaren zich er te gen. Zonder hoofdelijke stemming wordt daarna aangenomen dat langs de overige wegen, buiten genoemde dor pen cn den ringdijk, lö Meter uit hot hart van den openbaren weg moet worden gebouwd, waarvan evenwel in bijzondere gevallen ontheffing kan worden verleend. Punt 3. X'oorstel inzake bouwver- bod. liet blijkt dat het bouwverbpd enkel op die stukjes grond zal wor den gelegd, die op het uitbreidings plan a's weg staan geprojecteerd. Dit wordt door den VOORZITTER nader toegelicht. Niemand heeft prlncipt- eele bezwaren daartegen, zoodat dit voorstel 4 weken ter visie zal liggen voor de ingezetenen om bezwaren in te brengen, waarna liet door de:t Raad ter definitieve vaststelling zal worden behandeld. Punt 4. Voorstel voor hel huren van een stuk grond voor den aanleg van een vuilnisbelt. Het voorstel van B. en XV., om voor 10 jaar tegen een bedrag van 25 een stukje grond te huren, gelegen aan het vaarwater, ongeveer 400 Meter achter het kerkhof, om dienst te doen voor berging van haardasch en vuilnis (die van gemeentewege zal worden opgehaald) wordt goedge- keurcL P u n t 5. Rondvraag. De heer SL'IDGEEST vraagt hoé het staat met de veilichtingsvoor stellen. Dit punt zal in besloten ver gadering worden besproken. De heer OVERMEF.R bepleit gun stiger bepalingen voor liet verleenen van geneeskundige hulp aan arme gezinnen door de gemeen te-genees heer en. Do VOORZITTER zegt de volgende vergadering hierop antwoord toe. Daarna gaat de Raad in besoten vergadering ter behandeling van den Hoofd. Omslag. Binnenland DE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVER- HEID IN DEN HAAG. Elk jaar op een vosten tijd, den laatst en Donderdag, Vrijdag eu Zater dag van Juni vergaden de Maatschap pij van Nijverheid. Nu 'nier, dan daar. Het is Ln de afgeloopen jaren Ntjme-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1913 | | pagina 1