Weerbericht MEDEDEELINGEN VAN I1F.T KONINKL. NED. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt voonn. 10.50 uur.) Du Bildt, 5 Dec. 1913. Hoogste barometerstand 775.1 in.M- to Corunalaagste 722.0 m.M. tc Ha- parauda. Verwachting tot den avond van 6 December Wind, meest matige tot kractitigen Zuid-Westelijken tot Westelijken wind. Gesteldheid van de lucht: zwaar bewolkt, mot tijdelijke opklaring, buiig weer. Temperatuur: geringe verandering. BAROMETERSTAND TE HAARLEM. Vorige stand tc 2 uur 750 m.M. OPGAVE VAN JOH SCHMIDT Opticien 85 ZIJLSTRAAT HAARLEM. Thermometerstand 5 December Hoonsie gisteren 2 uur F. 47 Laagstebedennacht F. 40 Hoogste heden tot 12 uur F. 4I HOOG- on LAAGWATERSTANDEM 6 December. Hoog water. IJmuiden vm. 9 11. 1 m.; am. 9u. 34<& Katwijk vm. 8 u. 86m.;nm. 9 u. 9tn Petten vm. 911. 21 ai.; na 9u. 64m Laag water. IJmuiden nin. 5 u. lm.;vm. 6 u. 31 aa Katwijk Dm. 4 a. 41m,;vm, 6 u. 14 m Feiten nm. 6 u. 31 m.;vm. 7 u. 4m Hel aansteken der lantaarns moet te 4 uur 19 m. geschieden. i Rechtszaken TAXI-AANRIJDING. Do 5de kamer der Amsierdamscho rechtbank hoeft heden bij verstek ver oordeeld tot 2- maanden hechtenis (goë'ischt was 1 maand) W. Cl. v. K., Chauffeur van de Taxi-maatschappij, wegens aanrijding, door onvoorzich tig en roekeloos rijden, van den 50- jnrigen loopknecht van een boter- en eierenhandel, toen deze op 23 Juli j.I. met zijn kar reed aan de Sarphati- etraat nabij het Oosteïnde. De inan was tot T5 October niet in'staat zijn gewone werkzaamheden te verrichten en wordt sedert door zijn patroon be ziggehouden met het loopen van qu.l- tariiies, tegen een loon van slechts f?.— 's weeks, ONTROUW SCHILDER. Voor de 5de Kamer der Amsterdam- eche rechtbank is heden door het O. M. 6 maanden gevangenisstraf ge- eischt tegen een schildcrsknecht, G. J. G., recidivist, wegens diefstal van oen gouden dasspeld met diamant, toen hij op 21 Nov. j.I, in een woning. Prins Hendrikkade 177, aan hot schil deren was. Hij nam het kleinood van don schoorsteenmantel en sloeg de .ppold in tweeën, verborg het cone gc- doolte er van in zijn verfpot, teneinde hut andere, waarin zich het diaman tje bevond, te gelde te maken. Letteren en Kunst CONCOURS. Een nationaal concours voor har monie- en fanfaregezelschappen, ge- m en ede zangvcreenïgïngen en man nenkoren is uitgeschreven door ..Het L«>onensch Fanfarecorps" ter gelegen heid van zijn l'Ü-jarig 1 mis taan te hou den op den Istoii Juni 1912 (2cn Pink sterdag te Loenen a. d. Vecht. Men meldt ons uit Amsterdam.- Do N'. V. Tooneolverceniging deelt ons mede. dal door haar ter opvoe ring, in dit seizoen is aangenomen „Antithese", tnpneelspel in 4 bedrij ven van Dr. J I., Walcb. Vervolg Stadsnieuws. 25 JAAR GY M N A3TIEK J.K ERA A P. 10 December is het 25 jaar geleden, dal de lieer A. J. Meijerink, die voor dien lijd bij de firma Martin werk zaam was, zich als lecraar in de gymnastiek en schermen vestigde. De lieer Meijerink verwierf zich op dit gebied een goeden naam. Gcruimen tijd was de heer Meije rink op de schormwedstrijden. een van de meest gevreesde mededingers. Zeer talrijk zijn dau ook de fraaie overwinningen, die hij, vooral in sa- betkampen, behaalde. Achtereenvolgens stonden de gym nastiek- en schermvereeuigingpn „Thor", „Excelsior', „Concordia,' „Kracht door Oefening", „Willen is Kunnen" en „Rust Roest" onder zijn leiding. De meeste dezer vcrecnigin- gen bereikten onder het directeur schap van don heer Meijerink hun bloeiperiode.' De heer Meijerink, geeft behalve zijn particuliere lessen, waarbij een zijner dochters en zijn zoon hem thans ter zijde staan. lessen in de gymnastiek aan de M. U. L O.-school to Haarlem, rle openbare lagere school 1.0 Rkvernendaul, de school van de Rloomendaalsche schoolvereniging en hel Instituut Oranje-Nassau. Vroeger was de heer Meijerink ook verbonden aan het Instituut-Prins en de Vocale en Dramatische school te Amsterdam. NogJubilcumszegels. Aan het hoofdpostkantoor en de bij kantoren hier ter stede zijn nog steeds Jubileurnszegels verkrijgbaar. Blijkbaar worden de zegels lüer niet zoo druk door handelaars gekocht als te Amsterdam, waar in drie uur tijds de goheele oplaag, voor f 120.000 waarde, was verkocht en waar de ze gels nu reeds met 400 pCt. winst wor den verkocht. Koloniaal Instituut. We ontvangen ter aankondiging de lijst van periodieken van de- biblio theek van hot Koloniaal Instituut, dio voorloopig gevestigd is in het gebouw aan den Dreef. OVERDRACHT VAN GROND. Hedenmorgen heeft de N. V. Maat schappij „Rolland" aan de gemeente Haarlem overgedragen de gronden Ion noorden van de Oranjestraat en ten westen van do Oranjeboomstra^t, ■die bestemd zijn voor pleinen en we gen. UITBETALING SALARIS- VERHOOGINGEN. Hedenmiddag werd aan de ge- .meente-onderwij'zera hun salarisver- hooging uitbetaald. Kerstvacantie. Daar de 4de Januari op Zondag valt. ia door B. en W. bepaald, dat Woensdag vóór Kerstmis, 24 Decem ber, op de openbare 6Cholcn nog les zal gegeven worden en de lessen Maandag 0 Januari weer aanvangen. STUKKEN VAN DEN RAAD. Verhuur vangrond. B en W. stellen voor om aan J. van 'c Hoff op zijn verzoek to verhuren een perceel wei- of hooiland ten Wes ten van de Leidsche Vaart, voor f 407 van 1 Januari 1914 tot 31 Oct. 1915. PlUMMVEE-TENTOONStTELIJINCr. De, Pluimvee- en konijnententoon- stelling welke alhier van 26—28 Dec. a,3. plaats zal hebben in do Sociëteit VereenIgïng zal zeer omvangrijk wor den. Het. vraagpi-ogram bevat 900 klassen. Onder de uitgeloofde eere-prijzen ko men medailles voor van de Koningin, Mr. W. F. van Leeuwen, Commissaris der Koningin, den Burgemeester, den wethouder Dr. H. D. Kruseman, Mr. Fock, lid der Tweede Kamer voor Haarlem, Baron van Heemstra, mevr. Visser van Hazerswoude, mevr. E. rum ge, mevr. Wickevoort Gromme- lin, Jhr. A. Bas Backer, burgemees ter van. Bloemendaal, C. .T. J. Bhissé, N. H. T. L. Wag ton donk, Jhr. Gevers, W. O, Droog en de Vereeniging Ver- fraaing van Haarlem en Omstreken, de Snelvlieger, de Luchtgids, Bloe- mendaalsch Bloei en Het Amstevd. kwartier. De eieren, gedurende do tentoon stelling dooi de hoenders gelegd, ko men ten dienste van de Lighal. St. Xicolaasf eest. Een ongewoon schouwspel boden gisterenavond de beide ineenloopen- do cantioelokalen in de infanterie- kazerne alhier. Deze lokalen waren zeer aardig met bloemen en guirlandes versierd en in plaats van met soldaten waren zij gevuld niet kindertjes van de alhier in garnizoen zijnde militairen. Op hun mooist, door de moederhand uitgedost zaten zij daar op de komst van den goeden St.. Nioclaas te wachten 011 de vreugde straalde" uit hunne kleine gezichtjes toen zij om streeks 7A den Bisschop met zijn. on- afscheideiijken knecht zagen binnen treden, Aldra verhieven zich hunne stem metjes om, begeleid door muziek, 'n welkomstlied voor den braven Sint te Deze dankte lien daarvoor en hield zich eenige oogenblikkcn aardig met de kleinen bezig, waarna hij over ging tot. liet nitdoelen van de door hem uil Spanje medegebrachte ca deautjes. Dat de kleufcere toen niet te houden waren behoeft geen betoog. Behalve deze speel voorwerpen ont vingen zo gedurende den gelieelen avond versnaperingen, te veel om op te noemen en nadat zij zich nog een poos met elkaar hadden bezig gehou den nam St.. Nicolaas weder afscheid van hen tot liet volgende jaar. Bij mende van den adjudant-onder officier-kwartiermeester Vrijdag werd nan de aanwezige officie'an een woord van dank gebracht, voor hun ne tegenwoordigheid en aan alle an dere officieren voor hurwe financieel© medewerking die zij hadden verleend lot het welslagen van dit feestje. Verder bracht hij een woord van hulde aan de commissieleden bestaan de uit de hoeren l'oozeboom, Lane en van Loon, waarna ten slotte aan dc dames Roozehoom en Slavenburg voor hunne zorgvolle hulp bij het koo- pen der cadeautjes een bouquet werd aangeboden. Trouwe dienst. Door don commandant der le Di visie is non den adjudant-onderoffi cier J. J. If. Roozcboom van het 10e Rcg. infanterie alhier, te rekenen op den 9eriDecember a.s. de zilveren gesp voor 30-jarigen trouwen dionst toegekend. INDEELING DER MILITAIREN IN 1914. Bij het 10e Reg. inf. alhier zullen in 1914 worden ingedeeld in Januari 233 miliciens uil het bataljonsdistrict Haarlem en 237 miliciens uit het dis trict Zaandam en in de maand Octo ber uit deze districten resp. 82 en 161 miliciens. Onderscheidingen. Bij ministerieel© beschikking is aan den kolonel jhr. van Spongier, commandant der Xe Infanlerie-bri- gad3 alhier machtiging verleend om tiet hem verleende onderscheidings toeken voor 30-jarigen Nederland- schen dienst als officier te verwisse len in dat van 35 en verder: aan den kapitein Ivanaar alhier om dat van 20 in 25 te verwisselen. R e y oi'derin g. Door den Burgemeester is de agent van politie 3d© klasse W. II. Velthiii- zen, volgens anciënniteit, bevorderd tot agent van politie 2de klasse, in (ie plaats van den agent van politie 2de klasse L. P. Kersten, aan v.ien pensioen is verleend. SINT NICOLAAS IN HET „BUITENHUIS". Men schrijft ons Lieflijk zond de maan haar zilveren; stralen door de hoornen, ons verma nende tot plechtige stilte, daar liet oogonblik was uuugc-broken, waarop de goede Sint zijn rondgang zou be ginnen. In LLijdü afwachf.ng zaten wij daar, doch lusschen hoop en vrees, want wie zou (Ie koek, wie de gard krijgen? Daar gaat opeens de deur van de groot© zaal open en St. Nicolaas, gekleed in vol ornaat en ge ïntroduceerd door onzen grachten president, treedt binnen. Na ons hartelijk te hebben toege sproken, den een lakende, den ander pi ijzende, schreed hij langs de rijen voort, overal blijken achterlatende vun goedgunstigheid en vrijgevigheid. Onwillekeurig dacht ik aan hot versje, dat ik op de schoolbanken ge leerd en gezongen heb St. Nicolaas, St. Nicolaas, wat zijt gij toch goed I Gij brengt ons veel lekkers, als suiker zoo zoet 't Zijn koekjes, T zijn noten,* 1 is fijne rozijn, 't Js olle3 zoo lekker, zoo keurig, zoo 1 fijn. Ja, zoo was het., dat kon men aan de blijde gezichten van groot en klein zion. en daarom wil ik uan liet boven staand 0 het volgende versje toe voegen St. Nicolaas, St. Nicolaas, door allen boniind. Door rijken en armen, door grijsaard en kind, Wij roemen en prijzen, wij danken U zeer, En vragen Kom spoedig, kom s|h>c- dig oens weer. DE BLOEMENUAALSG1IE YVEGEN LIGGER. Elders in dit nummer kan men lezen, dat in den Bloemendnalsclten Raad unclcnuaai ter sprake is geko men, dal Godep. Stalen den ligger der wegen nu reeds 5 1/2 jaar ter be handeling onder hun berusting heb ben. Ons is gebleken, dat do vertraging van afhandeling veroorzaakt is ge worden door de talrijke bezwaar schriften, die ingediend zijn. Voorna melijk golden die bezwaren de duin paden. wuarvan beweerd werd, dat deze geen openbare wegen zouden zijn. Om dit uit te maken moest men een uitgebreide archiefstudie onder riemen en moesten een groot aantal wogen opgemeten en in kaart worden gebracht. Daarover moest dan weer dikwijls langdurig© briefwisseling met de be langhebbenden gevoerd worden. Nu is de zaak weer ©enigszins ver traagd, doordat de werkzaamheden van'de desbetreffende afcleeliug van' do Provinciale griffie zijn gewijzigd en do ligger thans opnieuw door de 2(le afdeeling moet ivchandckl wor den. Evenwel hoopt men, dat de ligger nu vóór 1 Februari zal kunnen wor den vastgesteld. Binnenland Mr. TROELSTRA. Wij vernemen, dat Mr. Troolslra eenige dagen het bed moot houden. Hij is lijdende aan een crnslïgo keel ontsteking, zoodat het spreken hem beslist onmogelijk is. Reeds Woens dagmorgen, toen Mr. Troelstra zijn groote rede zou .houden, had hij, keel pijn. 1-Iij heeft door de lange en forscil uil,gesproken redevoering tc veel van zijn keel gevergd. DOLWES DEKKER, Wij vernemen, dat de hoor Douw-es Dekker gisterenavond aan liet depar tement van Koloniën een lungdnng onderhoud Jieefi geluid met den Mi nister van Kolomen. Weldra zal ook een onderhoud plaats hebben tus- scbcn den Minister van Koloniën en de drie geïnterneerden. WOONPLAATS COMMISSIE P. EN T. Men meldt ons uit Don Iiaag: De Commissie ingesteld door den directeur-generaal der P. cn T. ver gaderde 29 Nov. en 2 December jl, ie .-.-lt raven na ge, benoemde cwce sub. commissies uit haar imudcn nl. een tot onderzeok naar'de prijzen van le vensmiddelen, bestaande uit de Hoe ren Yv. A. 11 Kerkhoft, voorzitter, B. .1. van Stapel rapporteur, M. F, v. d. Berge, P. F. Fran kim ijzen, F. Linke, YV. li. Oudheusden, cu een tot forinu- Iccren van de te stciien vragen aan personeel, gemeentebesturen enz. be staande uit de hoeren F. llinko, voor zitter, R. II. YVaterherg, rapporteur, II .Freeu, J. Mennes en A. de Vos, als persooi omissie werden gekozen de hoeren C. de Lorrn. secretaris van de woonplaatscomir.issie, A. van Gemor- len cn B. J. van Stapel. DE LOONBEWEGING DER BAK KERSGEZELLEN TE AMSTERDAM. De federatie van gezellenorganisa- ties in het Bakkersbedrijf te Amster dam ontving per schrijven dat"» 2b Nov", van de .Patroonsvcrconlging „De Voorzorg" bericht dat andcrmaals eenige door do gezellenorganisalies voorgestelde wijzigingen in de loonre geling zijn aanvaard cn de duur der regeling van 3 op 2 jaren is gebracht, gelijk dc organisaties hadden voor gesteld. Aangezien thans eon 10-ial wijzigin gen of aanvullingen in de aanvanke lijk voorgestelde regeling zijn ge bracht en de loonregeling op zich zelf een vrij belangrijke verl>cterjng brengt In dc positie der bakkersarbeiders, in vergelijking met het tarief van '1911, is de aanneming er van door de gezel len vrij zeker geworden. De Christelijke en II. K. organisaties zullen Zaterdag en Zondag een beslis sing nemen, terwijl dc afdeeling van den nlgemeenen Bond in een buiten gewoon druk bezochte vergadering, jl. Zondag gehouden, met slechts 2 stemmen tegen, de loonregeling heefl aangenomen. Maandag 8 December vergadert het federatiebestuur om hare verdere hou ding tot doorvoering cttz. vast te stellen. TWEEDE-KAMER. Men seint ons; De hoer Tydeman zijn rede vervol gend, verklaarde, dat homogeniteit in 't Kabinet wel bezwaarlijk was, maar dal door Mr. Troelstin de moeilijkhe den daarvoor te breed worden uitge meten en dat ze wel overkomelijk waren en geen aanvaarding der por tefeuilles door dc socialisten behoef de» le beletten, mits de S. D. A. P. slechts het revolubtlonnair karakter wilde lalen vuren. Maar dat wilden zij niet. Daarom ook wilden zij, dat de vrijzinnigen alleen zouden optre den, opdat zij den nek zouden breken. De socialisten beloofden wel steun, muur deze was te zwiüc, juist omdat de socialisten te sterk waren. Iloe het zij, het Zwolsclie Congres wilde geen toenadering tot de burgerpar- tijen. Dit zal toe een ontwikkeling der monarchale beginselen en tot veran derde partijverhoudingen leiden. Daarna toonde spr. aan, dat de op lossing der crisis niet andere kon zijn dan liet optreden van dit Kabinet, dat, vrij van alle partijen, zijn eigen gang kan gaan, zijn taak beperkend tot het kiesrecht, waarbij ook evenredige ver tegenwoordiging, waarbij spr. be- trem-dq, dut de vrtj-lIheraJen niet i'i de Staatscommissie zijn gekend. De oplossing der schoolquaestie, buiten de grondwetsherziening, achtte spr. mogelijk en gcwensclil. En wat de so ciale wetgeving aangaat, lachten spr. de medegedeelde plannen grooton- dcels toe. Minister Treub interrumpeerde, dat do deswege gednne mexiedeelingen buiten hem om, teeen zijn wil cn zon der zijn goedkeuring door een subat- iern ambtenaar zijn gedaan. De heer Tydeman hoopte, dat (le Minister vrijwillige onderdomsvorze- keriug zou invoeren, met. staatshulp, Daarna sprak do heer Loeff, die het Kabinet geen welkom beetle, cloch waardeering had voor den mood dor aanvaarding van het bewind. Hij wenschte de Regeering vruchtbaren arbeid toe. Spreker wees op den zon derlingen naam voor liet Kabinet. Na dat de gclieele linkerzijde had gezege vierdmoest zij eigenlijk optreden doch dat kon niet om liet revolutlon- nair karakter, dat do socialisten be hielden. Het aanbod der portefeuilles, door Dr. Bos, was verklaarbaar en juist, dorh hij had moeten zeggen, dat, de nanvnarding daarom beteeke- nen zou het. loslaten van het rovolu- tionnair beginsel, en dat ging niet, men kan do beginselen* en grondsla gen der maatschappij, die men wil omvenvcrncn, niet bevorderen. De S. D. A. P. kon (lerhnlvo niet denken aan zitting nemen in een burgerlijke regeering. Moest nu de Concentratie optreden? Dit besprak spreker nader. Zijn rede duurt voort. PAARD OP IIOL. Men meldt ons uit Amsterdam Gisterenmiddag is in de Kerk straat, doordat het paard op hol ging, een koetsier van den bok gevallen. Ilij werd een eind meegesleurd, en lcréeg een der wiclon over 't lichaam. De man is naar hel Binnengasthuis vervoerd, terwijl het paard in de Lïtrcchtscheslraat tot slaan werd ge bracht. DE 97-.TARIGE OMROEPER. Men rneldt ons uit Lemmer: Den lOen dezer maand hoopt onze -oudste ingezetene, de lieer A. Rie- mersma, zijn 97en geboortedag te ge denken. De oude lieer Is nog zeer kras en heeft nog bijna, het volle gebruik van al zijn zintuigen: Hij (9 reeds 48 jaren ouzo dorpsomroeper en nog dagelijks hooren wij zijn nog vrij hel dere stem langs onze straten klinken. Als touwslager wedkt hij nog steeds sedert 8G jaar, waarvan de laatste 48 iaar als palroon, in dezelfde lijnbaan. INVALIDITEITSWET TEN PLATTE'- LANDE. Men schrijft aan dc „Limburger Koerier" uit het Land vnn Weert: Nu vete ouden van dagen gelukkig zullen worden tengevolge vart de uit voering dor Invaliditeitswet, mogelijk gemankt door dc breeclo, ruime opvat ting van minister Talma, is hot wel eigenaardig, dat velo 70-jarigen op onze dorpen, hoewel volkomen in de termen vallende, niet in aanmerking wenschen te komen, en het naderhand wel blijken zal. dat het aantal rente trekkers in dc steden naar verhouding veel groot ei zal blijken te zijn dan op hel platteland. '1 Is of de menschen zich schamen in aanmerking to komen; sommigen beschouwen de zaak als oen soort bo- deeling: de kinderen zijn allen in goe den doon, kunnen zich goed behelpen, en dus hebben dc ouders het op hun ouden dag ook goed, dat spreekt van zelf, en er wordt zelfs niet gedacht aan ouderdon srente. Hierbij moet men niot vergeteu, dal in een slad bijna niemand weel, wie rentetrekker is, terwijl op het pintle- land zulks van algemeene bekendheid is, en op zulke punten is een buiten man gewoonlijk erg teergevoelig. DIRECTEUR EN COMMIEZEN 1J1J DE POST, Het Tijdschrift voor pastorijen on telegrafie deelt mee, dat een deputa tie uit het bestuur der Y'crocniging van directeuren cn commiezen iu au diëntie door den minister van water staat en daarna door (len directeur- generaal zijn ontvangen. Zij kwam pleiten voor herziening van dc tracte- menteo. De minister wenschte deze positie-regeling niet tegelijkertijd in behandeling te nemen met de voorge nomen verbetering van'de bezoldiging van het lagere personeel. Ook wilde de minister geen vaste toezegging doen om, in afwachting van oen alge- lieele regeling, partieele verbeterin gen aan te brengen voor sommige ca tegorieën, doch iiij meende wel, dat dergelijke wijzigingen konden voor afgaan aan de algeheele herziening van de 6alaris-rogeling. De directeur-generaal deelde mee, dat het in zijn bedoeling lag, na af wikkeling van de thans aanhangige plannen betrefiende liet onderge schikte personeel, ook de tegenwoor dige en toekomstige positie van het corps directeuren en commiezen tot onderwerp van sludie te nemen. Voorstellen tot gedeeltelijke verbete ring konden ocliler niet van hem ver wacht worden eon afdoende regeling voor allen kwam hein meer wensche- lijk voor; waar naar zijn meerling de positie van directeuren 011 commiezen volkomen gelijk is te stellen met (lie van de officieren, hoopte hij eeuzetf- de tracteinentsschaal te kunnen voor stellen. BRAND. Donderdagnacht brandde do koekr en banketbakkerij van don heer L. Wessel te Soininelsdijk geheel af. Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade. STORM. Het te Harlingeu binnengoloopen Noorsche stoomschip „Foldin", rnet bestemming Amsterdam, hoeft door stormweer een gedeelte van den dek last verloren. Een tweetal visschers- vaarluigen, die averij luidden beko men aan zeilen en mast, wisten, door de haven tc Harlingen binnen te loo- pjen, erger le voorkomen. GERED. Men meldt ons uit Lemmer Tengóvolgö van het stormweer sloeg'gisterenavond de alhier van Am-, sterdam met zijn tjalkschip „Anegi- na" biunenkornende Groninger schip per F. Mudheit in 'onze haven over boord. Gelukkig werd zulks opge merkt door ccuige onzer visschers, met wier hulp hij werd gered. HET ACTIEF VAN PINHEIRO. Op last van deu curator in het fail lissement, nir. G. J. Salm is heden morgen de safe van Pinheiro in de, Ineasso-Burik geopend. Door middel van boringen werd het slot openge maakt. De safe bevatte bij onderzoek slechts zeer weinig waarde. Mr. H. J. Keyzor, de advocaat van Pinheiro, was hij de opening tegen woordig. (Ilbld.) INGEZONDEN MEDEDEELINGEN A 30 Cis per regel. HET BESTE HONGAARSCHE BITTERWATER Alleen eoht met het roode el. Van gunstige werking bij chronische obstipatie en vetzucht'' Prof. Dr. R O SE NS TE IN. Pers-Overzicht 'T OUDERDOMSPENSIOEN. In 't Katholiek Sociaal Weekblad schrijft Mr. Aalberse over de Staats- pensionneering-Troub onder meer: Principieels grondslag van dit vvels ontwerp is: Staatsarmenzorg, via de gemeentebesturen. Wij sta.au daar principieel lijnrecht tegenover. Wil de Staat dit speciale onderdeel van ar menzorg geldelijk steunen, dan zal hij dit moeten doen via de op -de eer sle plaats: kerkelijke armbesturen, en niet via de gemeenten. Wat- hier oorgosleld wordt was passend, in Denemarken, waar do ar menzorg gemeentelijk was. Voor ons land schuilt hierin strijd met een dei hoofdbeginselen van de armenwet. Dat in dit systeem bereids-bedeeJ- den worden uitgesloten is doodge woon onzinnig. Juist zij, van wie ge bleken is, dat (Ie behoefte beslist aan wezig was reeds vóór deu 70-jarigcn leeftijd, zullen dczcu staa Isa al moes moeten derven. Op welken grond? Om de kerkelijke bedeeling vóór den 70-jarigeu leeftijd tcy/en te gaan' Dit valt zóó gemakke lijk te ontduiken, dal hel doel vee! maals loeit gemist zal worden. Men zal eenvoudig niet meer den bijna 70- jarige bedoelen, maar b.v. een der kinderen, die den ouden vader of moc-i dei' onderhoud'. Ook het gekozen systeem van be deeling via de gorneontebesturon komt ons bedenkelijk voor hierom; omdat bij deze regeling de gcinecutcbosturen er geldelijk belang bij hebben, om zoo weinig mogelijk personen van het pen sioen te laten genieten. Of wil misschien de zinsrule „Door het Rijk wordl aan de gemeenten een vergoeding verstrekt van 50 gulden per hoofd" zeggen.- „per hoofd van de pensioen-gerechtigden"? Dan zou da zaak anders staan, maar worden do gemeenten de dupe, daar zij dus 54 gulden jier hoofd zullen moeten bij. passen. Alleen kan haar dan bij ko ninklijk besluit een „toelage" (vat» hoeveel?) worden toegekend. Is deze de juiste opvatting, dan zal dus het Rijk trachten ruirn de helft der koeten van de Staatspensfonneering op de gemeentelijke kassen af te wentelen. Het is een Ietwat al te gemakkelijke manier, orn op dc vraag, waarop 't Concentratie-program het zwijgen 1*. waarde: waar de niillioenen vandaan te .halen? het antwoord te geven. Een laatste bezwaar is, dat geoner. lei onderscheid gemaakt wordt tus- sehen stad, en platteland. Dit is onhih lijk, omdat daardoor cener/ijds in do sleden een veel groolcr aantal „tie- hoeftigen" zullen voorkomen, men is toch in oen stad veel eer behoeftig dan in een dorp. Het slelsel-Treuh echter scheert al len over een kam. en houdt noch met lobnstandaard, noch met welke an dere omstandigheid ook, rekening. Zeker, zoo wordt dc wettelijke rege ling heel wat eenvoudiger, doch... zij is er don ook .naar! Mnrktnieuws GRA ANMARK T 11A A RLEMMER- MIïER. Tarwe f G.50-f G.75 oer 80 K.G. Haver f 7.25>-f 7.75 per 100 K.G. Rogge f 5,25—f 5.75 per 75 K.G. Duivenboonen f 9.—f 9.75 per 85 KG. Panrdenboonen f 7.f 7.35 per 80 Kilogram. Groene erwten f 9.25f 0.50 per ILL. Kanariezaad f 15.25—f 15.75 per 75 Kilogram, Kanvi.jzaad f 14,50 inclusief. Amsterdanwhe Beurs. Openingskoers-- - an 5 December 1913. HOLLAND^rn NTiF.LSBANK. TABAKSAANDEELEN. Bindjey 101, Deli Batavia 444. Dell Mij. v.o 1/2, Medan 218—20, Senem- bah 530. Kt KKER-AANDEELEN. Amsierdom Rubber 135, Bandar 561/2 Deli Batavia 102, Nederlond- scho 87. OLEUM-A \NDEELEN. Yast. Donltsche Petrneuin 1841/2, Oec. Holl. Petr. 225, Int. Rum. Petrol, fiïiv, Kon. Ned. Petr. 624 3/4—5, Moeara Enim *Mv. "41. 229, Orion 110. M1INAANDEELEN. Guyuna Goud guw. 51, Idem pref. 79. Oost-Itorneo gcw. G41/2, Idem pref. 101 1/2—2, Redjong Lebong 17U, Great Cobar 18. Dc A.Vic.Kiiv. MARKT opende prijs houdend. Sporen: Atchisn-- Topeka 95, Denver 18 7/8, Erie 28 3/8, Kansas 24 1/2, Pref. ui. 57 5/8, Missouri 20 1/2, Ontario 27 1/2, Rock Island 15 1/4,, South Rail 22 5/8, Union Pacific 154 1/25, Cm. Wab. 4 3/8, Pref. Wabash 11 5/16. Industricele. Amalgamated 72 11/16, Am. Can. 2-7 1/8, Am. Car. en Foundry 43 7/8, Am. Hide en Leather 22 3/8, Stand Milling gew. 31 Cm. Cigar.44 1/2, Cm. Steel 58 5/16,, Cm. Marine 3 13/16, Pref. id. 14 1/4—1/2. Burgerlijke Stand U-YARI KM ONDERTROUWD 5 Dec. J. J. Klimbic en A. Gijsbcrt se. A. C. Bos cn G. II. Mulder. BEVALLEN .- 2 Dcc. A. Nugtercn—Plaisier, d. 4 Dcc. D. C. RoscnhurtSlootomaa- kcr, cl. II. B. Kort—Dufrennc, d. N. C. Wildschut—v. Meerkerk, z, J. M. Ra makersKraan, z. I., LemYVecrs, d. 5 Dec, W. Vernnuis—Sleffers, z. OVERLEDEN: 4 Dec, B. J. v. Gacton, 25 j., Har- menjanaweg. 5 Dec. G. J., 9 j., d. v. P. F. de Haan, Hasselaersplcin. G. EskesSiebcrs, 63 j Di'appenierstfi HAARLEMMERMEER. ONDERTROUWD: J. Magchielse cn N. C. Markus. GETROUWD: D. E. J. Wolslicimer en G. F. Wols- heimer. J. J. Camfferman cn K. van Geest. BEVALLEN: A. C. Granneman—Spraugers, z. J. Kuilboer—van Echdom, z. YV, Mcijei'Romers, d. N, A. Schuur man— Maarse, z. A. Tulen—Bre-xl, z. YV, Woordboek—van IJ zendoorn, z. T. van der Steltvan üragt,, z. S. Bruisma—Rijkersma, z. OVERLEDEN- W. Griekspoor, 19 mnd. M. Bak ker. 13 rl. S'conivaartberichten KON. NEDERL, STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ. liet stoomschip Atlas vertrok 4 Do cember van Syracuse rioar Catania. Hel Stoomschip Calypso arriveerla 4 Deo. van Lagos te Genua. Met stooaisihip Cuslor arriveerde 4 Dc. van Malta té Alexandria. Itel stoomschip Mercurius vertrok E Dec. van Kherson naar Rotterdam. ilet stoomschip Stella vertrok 4 De cember van Valencia naar Amster dam. ,«jt stoomschip Tellus urrivcerdo 4 Dec. van Piraeus t© Calamata. Het stoomschip Yesta vertrok 4 Dg- cetiibei' van Valencia naar l\otlor< dam. R O T T ER DAM S CIIE LLOYD. liet stoomschip Rogor arriveerde5 December van Rotterdam te Ham burg. Het stoomschip Madioen (uitreis) ia 4 Dcc. Peniche gepasseerd. DIVERSE STOOMVAART LIJNEN. Het stoomschip E,bing. van Java naar Arnsferdarn, vertrok 3 December van Penaruz.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1913 | | pagina 2