Stadsnieuws DRANKBESTRIJDING DOOR PLAATSELIJKE KEUZE. We hebben ia den laatsten tij<l veel uimieelingen gedaan over de zg. „Plaatselijke keuze", een maatregel, die bij iuvoering mogelijk maakt, dat do ingezetenen cener gemeente be slissen. dat daar ter plaatse geen al coholische dranken zullen worden verkocht of het aantal der verkoops- gelogenheden zal worden beperkt. Ter meerdere propageering dezer actie, die met een vreemd woord „Lo cal Option" wordt genoemd, belegde het Comité voor het Volkspetitionne ment inzake Plaatselijke keuze Maan dagavond een bijeenkomst in het Bron gebouw, die goed bezocht was. D 3, A. J. Montijn opende de bij eenkomst met een welkomstwoord. De heer Montijn sprak voorts over de belangrijkheid van de actie, die nu ook to Haarlem is ingezet en dankte de. sprekers, de heeron F. M. Schmidt, uit Hilversum, en D s. P. de Haas, uit Purmerend, die dezen avond als spiekers zouden optreden en liet geheelonthouders-zangkoor „Kunst Adelt", dat al dadelijk zijn modewerking aanving door het zin gen au ecu lied. Daarna was het woord aan den heer F. M Schmidt. Het drankgebruik is. d ink zij den strijd der drankbe strijders, zeer verminderd, aldus be gon spreker. Het is in ons land met 50 pCt reeds verminderdin sora- mige plaatsen zelfs is 't gedaald met 60 pCt Bij.'t begin van den drank- strijd dronk men in Nederland 10 Li ter per hoofd, thans maar 5 Liter. Toch is er nog veel ellende. Nog groot is het drankmisbruik. In Nederland zijn nog 22000 kroegen. Meer bewijzen voor de voldoening voor de drankbe strijders zijn de volksstemmingen in 15 gemeenten en 1 kiesdistrict over plaatselijke keuze. 50, GO, 70, zelfs 80 pCt. van de inwo ners stemden toen voor beperking of opheffing vait den drankverkoop. Wat nu de Volksbeweging voor Plaatselij ke Keuze betreft, deze streeft naar invoering van een betere wetgeving, in dien zin, dat de bepaling zal wor den ingevoerd dat driekwart van de mannelijke en vrouwelijke personen boven de 23 jaar zullen kunnen be slissen of al dan niet de drankverkoop zal worden beperkt of geheel verbo den. Plaatselijke keuze is niet iets nieuws in dien zin, dat het nog niet besloot. In kiem is de Plaats, keuze reeds aanwezig in ons land. Op bevel der regeering werd in Zuid-Limburg een volksstemming gehouden over het in omloop blijven van vreemde rriun- tei In onze wetgeving kent men 't be ginsel der Plaatselijke keuze. Spr. herinnert aan t geen soms geschiedt bij de oprichting van Kamers van Arbeid en merkt op. dat zelfs de Drankwet de Plaatselijke keuze kent, in dezen zin, dat de Gemeenteraden het reent hebben het aantal drankge- legeiiheden te beperken en voor een categorie (vergunningen na 1004) zelfs opgi lieven kan worden. Maar de Gemeenteraden zijn poli tieke lichamen en de beweging voor „local option" staat buiten elke poli tieke partij. Bovendien in de Raden zijn alleen de mannen vertegenwoor digd en zij zijn dus onvoldoende af spiegelingen van den volkswil, voor al met betrekking tot een dergelijke aangelegenheid, waarbij de vrouwen zooveel belang hebben. Wat liet bezwaar legen P. K. van dvvui.g ueirelt, onze Wetgeving kent reeus vetl dwingende bepalingen. Do pidclijk. bewijst^dat l'luauselijke keuzo uistekend werkt. 4-4 milnueii pruciiöcne Amerikanen leven onuor het urankverbod, door de plaatoeujue keuze, canada is er voor dc nelft door vrijgemaakt Australië heelt vole staten, waar de Plaatselij ke Keuze is ingevoerd. itov ..uteianu Vau Noorwegen kent door Plaatselijke Keuze nog niaar... zes herbergen; Zweden kent in zeke ren zin P. li. en Finland zou reeds over 't gehecle rijk PI. K. hebben, in dien niet het Franse he kapitaal zich daartegen bij de Russascho Royeering had verzet, waardoor de Czaar reeds drie malen heeft geweigerd het wets ontwerp goed te keuren. Hel. verstand zegt bovendien, dat de PI ïatselijke Keuze een nuttige inaat- regel zal zijn. Daartegenover, welk nut heeft de k'.oi-g Geen enkele. Daarom wekt spreker op te blijver» str.jdeD tot de laatste herberg is gesloten. Tot nog toa hebben de- vertegenwoor digers van den drankhandel gewei- geivl op deze vergaderingen te debai- teeren. Men schrijft oileen in een vak blad over de kwestie, echter op die wijze, dat men den verantwoordelij ken man niet kan bestrijden. Spreker noemt een bezwaar, dat o.a. genoemd is. Men zegt een bloeiende industrie zal verdwijnne en alle hotels, cafê's res taurants, tapperijen en slijt Tijen enz. zullen opgeruimd worden, waardoor velen broodeloos zouden worden. De heer Schmidt zegt daartegen d t De hotels, cafés, en restaurants zul len niet verdwijnen, integendeel, zij moeten blijven bestaan. Want ons ver keer en maatschappelijke gewoonten maken het noodzakelijk dat dergelij ke verblijf- en ontspanning'-plaatsen gelegenheid geven tot logeeren, het gebruiken van dranken (maar dan niet alcoholische) om te luistereB naar muziek, om te biljurten, om zich te verpoozen aan de leestafel enz. Maar men wil deze gelegenheden drunkvrij maken. 3600 hotei- en café houders hebben in een adres aan den Minister van Justitie meegedeeld, dat zij geen bezwaar hebben legen ophef fing van drankverkoop in hun inrich tingen Spreker gelooft, dut deze in richtingen dan drukker zuilen be zocht worden. Men kan er zijn vrouw meer geruster meenemen en zal zelf fn een drankvrij-café meer komen. Daardoor zullen deze koffiehuizen verfraaid kunnen worden. Een bewijs daarvan zijn de drank- vrije lunchrooms en vegetarische res- tauiants die hoe langer hoe mooier worden en steeds meer bezoek trek ken. De tappe- en slijterijen zuilen moe ten verdwijnen. Maar men wil hiérbij rechtvaardig heid betrachten. De Drankwet heoft reeds bepaald, dat de vergunningen, na 1904 gegeven niet van blij'venden aard zijn, maar door de Gemeente raden kunnen worden opgeheven. Die vergunningen -moeten dan ook ver dwijnen. Voor de vergunningen vóór 1904 verleend, wil men scha.de-vergoe dingen toestaan; ook voor de verlo ven; maar natuurlijk alleen m liet geval, dat deze inrichtingen werkelijk kostwinningen zijn. De alcohol industrie en de arbeiders daarin worden niet door Plaatselijke Keuze bedreigd. Alcohol is een der nuttigste dingen van de wereld: maar., niet om te drinken, doch wel voor teclmisohe doeleinden. Voor de indu strie wordt een reusachtig toenemend gebruik gemaakt van de alcohol; in Duitschland voor de azijnfabricaten alleen 16 millioen liter per jaar. Al werd geheel Nederland „droog gelegd", dan zou doze industrie niet ten gronde gaan, want het groots;e deel dor productie wordlt aan liet bui tenland geleverd. Maar al werd ook de gebeele wereld drankvrij ge maakt, clan zou ue tceneiniag van het gebruik van spiritus voor uiuustrieele uooieuiden zuo groot worden, ciaf ue aloouiol-uidustrie zou kunnen blijven bestaan. Met een geestdriftig woord wekte de heer Sclimidt ten slotte op voor het inaken van propaganda in eigen kring voor „local option'. De rede werd met veel applaus be loond. Na de pauze zong bet zangkoor fraai „U Heer, die daar Uw tenten", alsook oen aardig liefdesliedje, dat scnaiksch werd voorgedragen, en het zeker wel toepasselijke vereje „Al in de Plantage, daar is er een kroeg", waar-in een drankgebruiker door de liefde bekeerd werd. De zangnum mers het laatste vooral verwier ven veel applaus. Daarna was iiet woord aan D s. P. d o H a a s. De heer De Haas begon met het verschil uiteen te zotten tussclien do vc-rschillendo stelsels van „local op tion". in sommige staten vau Amerika heoocn ue gemeerueraoeu ue pluatse- lijke keuzo ingevoerd. Daar nebben dus de Uur gei s via uen raau de plaat selijke keuzo. Elders moet een café houder, die zich wil vcsugeii, een aumal toestemmingen van ingezete nen verzamelen. Wear op andere plaatsen kan een Koffietiuishouder zich niet vestigen, als een zeker aan tal personen zich tegen zijn vestiging verzet. Gij al uie steisels is het beginsel van P. K. echter behouden. De „local option" is met ongrond wettig, ook met onrechtvaardig Ju risten zouden het wettelijk bezwaar kunnen hebben, dat de regeering niet langer regeert, maar het bewind in handen gexrft van het volk en zelf al leen volstaan moot met toezien. Dit noemt spreker echter niet juist. Im mers er wordt een wet gomuau waardoor de Kroon dus de zaak ordi neert. /.ij onthoudt zich dus niet van regeeren. De uiankbestrijders bemoeien zich daardoor niet mot 2aken, die hen niet aangaan, fua-resa-gitur 1 zou spreker kunnen zeggen, want het geldt onzo eigen zaak. Want het betreft het be lang vau ons zelf en dat van onze kin- deren, want dikwijls moeten wij ons overleveren in vervoermiddelen aan menachen, die door misbruik van sterken drank ons leven in gevaar brengen. Men zal de individueele vrijheid en de vrijheid van de industrie lielem- meren, zegt men misschien. Tegen den dwang ziet men op, getuige liet verzot tegen de Bakkoiswot »an Mi nister Tulma, de Winkelsluiting be wijst dit verzet tegen dwang even eens. Plaatselijke keuzo zal op dub bele wijze ingrijpen in de vrijheid van d*. ingezetenen, oordeelt men. Maar eike wet grijpt m in de per soonlijke vrijheid immers zij ver biedt mts, evenals een spoorboom de vrijheid van het loopen op den weg belemmert. Zelfs de dieren staan onder een zekeren maatschappelijke» dwang. Zij hebben een soort huwelijkswetge ving ondierplichten bij de dieren be lemmert hun vrijheid, een zwerm als postduiven afgerichte raven werd door een anderen ravenzwerm ver hindert den postduivendienst te ver vullen. Uieral is dus dwang. Als men de üiuiir,bestrijders ver hindert de local option in to voeren, dan belemmert men ook hun vrijheid. Immers, al zijn er 60, 70, 8ü procent voorstanders van local option ui een gemeente, dan' dwingen uu do 40. S0 en 20 pc:, tegenstanders der PL K. de voorstanders, om hun doel to be reiken. Spreker wijst op vroegere volksbe wegingen, waardoor o.a. de slavernij is afgeschaft. Sommige poenen, dat in bepaalde gevallen: bij hitte en bij kou en op anderen alcoholgebruik ïioodig is. Prof. van Rees heeft eens een en quête ingesteld bij geneesheeren, naar de waarde van attesten van genees- '.•oeren, ov er het gebruik van biersoor ten a's stout. In zeer vele gevalle» ko men de doktoren alleen door aanhou den, om er maar af te zijn en omdat een ander ook geteekend had, er toe, om het gev raagde attest te geven. Ook spreker ontkent, dat de eco nomische bezwaren van P. lv. zoo ernstig zijn, ten minste wanneer men die vergeiijikit met de bezwaren, die aan het drankmisbruik zijn verbon den. Spreker noemt voorbeelden. In een Amerikaiinsche slaat waren in 36 „droog.; legde" districten, maar 39 ge vangenen en in twee „natte" staten 62. In Minneapolis is inaar één kroe gen wijl.. Voor dien wijk alleen zijn 147 pol:: ca-enten noodig. ?'!>r.'k. r vergelijkt tfi werk van het Blauwe Kruisen he« Roode Kruis, die beide do wonden van rampen trach ten te verminderen en wijst verder op <1ö ellende van het drankmisbruik, be toogt welk een reusachtige machtsont wikkeling noodig zal zijn, om het ge stelde doel te bereiken en eindigt met een schildering van de weldaad, die de plaatsel. keuze zal brengen en oen op wekking tot teekening van ue Jij sten van het petitionnement. (Applaus). Daar van de gelegenheid tot debat geen gebruik^vordt gemaakt, consta teert Lte. Montijn, dat dé drankhandel ook te Haarlem nalaat de Pi. Keuze beweging te komen bestrijden «ai wekt de aanwezigen op tot aanmelding bij het comité, daar honderden personen noodig zijn vóór huisbezoek.. De vak vereenigngen zullen ook wor den uitgenoodigd hun steun ïe ver kenen. JKROMMO DE VRIES. Eigeu Haard deelt mede, dat de heer Jeronimo de Vries om verschil lende redenen, in hoofdzaak wegens 'n minder gunatigen gezondheidstoe stand, zich genoodzaakt beeft gezien het redacteurschap van dat blad neder te leggen. Dc lueer De Vries leverde sedert 1875 zijn medewerking aan het weekblad. „Van hioevoten onze lezers', Verklaart de directie, die het woord tot afscheid voert, „óók van hen die hem persoon lijk nimmer hebben ontmoet, was hij toc.'i een oud en beproefd vriend ge worden; wat waren er velen onder ben, die, wat zij ook ongelezen zouden laten, een artikel van Jero. de Vries niet gaarne zouden hebben overgesla gen, wat zouden de groote platen in ons tijdschrift dikwijls .oor hen ge veest zijn zonder „bet bijschrift" van zijn hand, dat bijschrift waaruit zijn omvangrijke kennis bleek en waarin zoo menig luimig en gevoelvol woord werd neergelegd! „Hoe verscheiden zijn de onderwer pen die hij in die lange reeks van ja ren heeft behandeld en met welk een meesterhand werd zijn pen gevoerd. „Men kent de geschiedenis van ko- nng Midas, die de eigenschap bezat al de voorwerpen weke hij aanraakte in goud te doen verk&eren. echter tot zijn eigen verderf en zijn volk tot geen enkel voordeel. Wij zouden '•«ast ge neigd zijn te zeggen dat Jero. de Vries de macht bezeten heeft en nog bezit om olie onderwerpen die hij behandelt eveneens in goud om te tooveren, doch tot vreugde en ten nutte zijner land- genooten en, laat ons hopen, ook tot eigen voldoening. Want, inderdaad die artikelen van zijn hand in den loop der jaren In dit tijdschrift verschenen, zijn kostbare kunststukjes, die den toets der critiek- kunnen weerstaan en alle den stempel dragen van gedegen heid, zuiverheid, heklerhe'-I. goc' -n smaak prerieuse voortbrengselen van een rijken en luimigen geest en van een edel gemoed." JONGE VOORUITSTFEV. VRIJ ZINNIGEN'. In de dezer dagen te houden ver gadering van deze vereen iging zal Mej Dr E. Timmer een voordracht houden over het onderwerp: E*n ver gadering van de Vereen'.ving voor mannenklesrecht in het Koninkrijk dor vrouwen In het jaar 9000. J B SCHUIL Bij koninklijk besluit is, onder toe kenning vau pensioen, aan dun heer J. li. beu uit, kapitein dij üei de reg. infanterie, op aanvrage eervol ont slag verleemt, met gelijkujüige be noeming bij het reserve-personeel der lauooiacht tot reserve-kapitein in het Landweerdistrict Haaiiem. VERGADERING BARBIERS- EN KAPPERSBOND. De afdeeling Haarlem van den Ne- derlandschen Barbiers- en Kappers- bond hield Maandagavond een verga dering voor vakgenooten op de boven zaal van het gebouw De Kroon. De voorzitter, de heer H. J. Linge- mnn, opende do vergadering met een woord van welkom aan de leden, voor al aan hen. die uit Halfweg, Heem stede en Hillegom waren gekomen om tegenwoordig te zijn. Ook bracht hij een woord van hulde aan de pers voor het plaatsen van stukken, o.m. van den heer Overmeer en voor de teeke ning van Ko Doncker in Haar lem's Dagblad, waardoor het pu bliek reeds goed op de hoogte was van de actie in het barbiers- en kap- persbedrijf. Spreker zeide dat een ge deelte van het publiek probeerde de vakgenooten te bekladden, als zouden zij zich niet houden aan de afgespro ken bepalingen Maur zij behoeven zich daarvoor niet angstig te maken. Daarna deelde de voorzitter mede, dat de lieer A. L. Landu, van Rotterdam, wegens ziekte verhinderd was te spre ken over het onderwerp: „Ue Bar biers- en Kappersbeweging onzer da gen in het licht van billijkheid en recht", maar dat de heer J. Cornax, 2e-secretaris van het hoofdbestuur en Alpbons Strooband, secretaris van de afdeeling Amsterdam zoo welwil lend zouden zijn de noodzakelijkheid van tarieisverhooging te bespreken. De heer Cornax zt-ide verheugd te zijn, dat de afuceling Haarlem reeds zoo ver gc.orderd was, dat alleen het slot van deze actie nog maar noodig was. Spreker ging nog eens na, net geen de meesten, door de ingezonden stukken nu wel zuilen weten, dat het barbiers- en kappersbednjf niet schitterend is, en aour een enquête voor geheel Nederland bleek, dat 10 van de vakgenooten beneden 10 gul den per week verdienden, 45 van 1015 gld 25 van 15-20 gld; 11 van 20—25 gid. en 9 boven 25 gld., zoodat de verhooging zeer zeker ge rechtvaardigd is. De leden moeten zich niet laten ontmoedigen met het dreigement van zeif-scheren, want in plaatsen waar de verhooging reeds doorgevoerd ie, blijkt, dat dit gevaar geen groote afmeting aanneemt. Spr. eindigde met de opwekking, dat een 20-tal vakgenooten, die nog niet aan gesloten zijn, zich spoedig aU lid van den bond zullen opgeven. Daarna kwam aan het woord d« heer Strooband, die de in Amsterdam met goed succes ingevoerde tariefver- hooging besprak. Hij zei, dat wanneer de patroons meer verdienen, 't salaris van de bedienden ook met 25 ver hoogd zou worden. Spreker eindigde mei een opwekking om de organisatie goed te steunen. Op de vraag van den voorzitter of de aanwezigen nog vragen wilden stellen of van gedachten wisselen, bleek dat ecnige vakgenooten het niet eens waren met de verhooging van 25 voor de bedienden. Tenslotte werd voorgesteld het nieuwe tarief op Maandag 2 Februa ri in te voeren, hetgeen met algcrnce- ne stemmen werd aangenomen, waar na onder dankzegging voor de goede opkomst ae vergadering werd geslo ten. Rubriek voor Vragen Geabonneerden hebben het voorrecht, vragen op vorachillend gebied, mil» voor beantwoording vatbaar, in te xendcu bij de Redactie van Haarlem's Dagblad, Groote Houtstraat 68. Alle antwoorden worden geheel kosteloos gegeven en zoo spoedig mogelijk. Aan vragen, die niet volledig naam en woonplaats van den insender vormeldeu wordt geen aandacht geschonken. VRAAG: Mijn Jappen Webben lever ziekte, zoo nu en dan sterft er een. Wat is aan die ziekte te doen? Is die besmettelijk? ANTWOORD: Leverziekte is direct niet besmettelijk, maar ongeneeslijk. Doe da aangetaste dieren weg, geef aan de overige voorioopig licht ver teerbaar voedsel, zooaJs rijst in molk gekookt, vooral weinig of geen mals, daar dit de leverziekte in de hand werkt. VRAAG: Kon mijn zoon, ruim 17 jaar, een rijbewijs krijgen voor aulto- mobiel? ANTWOORD: Neen, hiervoor moet hij 18 jaar zijn. VRAAG: Ik ben getrouwd en lieb geen kinderen, nu luidt het testament: wie liet langst leeft alles. Nu heb ik nog een derde moeder, zij was destijds met mijn vader in gemeensc ap van goederen getrouwd, beeft zij nu na mijn overlijden nog recht op een erf deel? ANTWOORD. Uw 3e moeder is niet uwe werkelijke moeder en heeft geen recht op een erfdeel uit de nalaten schap van u, haar stiefkind. VRAAG: Ito bon getrouwd, nu heb ik geld te goed van den elfden stam. Op het Stad'hiuis kon men mij geen Inlichting geven. Kunt u mij ook zeg gen, tot wien ik mij moet wenden? ANTWOORD: Wij begrijpen niet wat gij bedoek tuet „den elfden stam." Verklaar u daaromtrent nader. VRAAG: Mijn vader, wiens ecnige zoon ik was, was voor do tweede maal gebrouwd met een vrouw die twee zoons heeft. Uit dat huwelijk zijn geen kinderen geboren. Nu is mijn vader overleden, hij heeft geen testament nagelaten, waar heb ik nu recht op, en 'hoe kon Ik dat krijgen? ANTWOORD: Gij hebt recht op zijn geheel e nalatenschap. Alleen als uw vader in gemeenschap van goederen is gehuwd inet zijn tweede vrouw, lean deze eenig voordeel verkrijgen. Wendt u tot een advocaat. VRAAG: Hoe loat moet een dienstbo de op 1 Februari in baar (nieuwe) be trekking gaan, natwaal\en, of na bet middagmaaL ANTWOORD: Des voormiddags. VRAAG: Heeft een kinderjuffrouw, die voor den dag in betrekking is, recht op godspenning, neuwjnarsfooi? ANTWOORD: Neen. VRAAG. Waarmee kan ik vet vlekken uit een pluchen tafelkleed verwijderen? ANTWOORD. Met benzine. Daar dit licht ontvlambaar i6, moet u zorg dragen er niet met licht bij te ko men. VR.AAG. Welke beteekenis heb ben de woorden „Hypochondrie" en „Hypoconderie"? ANTWOORD. Hypochondrie is een zenuwkwaal, waarbij de lij'der zich allerlei ziekten inbeeldt; h'i (re- raakt daardoor in een zwaarmoedige, lustelooze stemming. Het tweede woord is ons niet be kend. Het zal wel een verkeerde schrijfwijze zijn van het eerste. Uit de Omstreken HEEMSTEDE. WON1NGVEREEN. BERKENRODE. Aanbesteding op Maandag, den 12en Januari 1914, van bouwen van 32 wo ningen met bijkomende werken op een terrein nabij den Binnenweg, te genover de Lindenlaan te Heemstede. Ingeschreven zijn alsvolct: S. P. Adriaanse, Heemstede, volgens door den Raad gewijzigd bestek, f 60509, alle opgaande bu teninuren van miskleurig hardgrauw, f 60625. L. Zieren, Heemstede, resp. f 62784. P. Smit, Heemstede, resp. f 57990, en f 58570 (gegund). Th. Smit, Heemstede, resp. f 50775, en f G0375. P. Rosenliart, Heemstede, reap. I 58450, en t 58800. Wed. J. G. v. d. Putten, Heemstede, resp. f 62255, en f 62400. - YV. A. van Amstel, Heemstede, resp. f 63000, en f 63000. Metselaar cn dc Paus. Haarlem, resp. f 59734, en f 59999. YV. Saeijs, Haarlem, resp. f 59627, en f 59927. B. Groenewegen, Haarlem, resp. f 64700. en f C6000 Fe. Grotteneberg Kruithof en Sloet, Haarlem, resp. f 59995. Opzichter. Voor de betrekking van assi^ent- gemeenteopzichter alhier hebben zich 27 sollicitanten aangemeld. BENNEBROEK. N V. a. K.. die het in den laatsten lijd de Ingezetenen nog al eens lastig maakte, is Maandagochtend door den rijksveldwachter en den gemeenteveld wachter, geboc d naar Haarlem over gebracht. VELSEN. EEN RIJKS 11. R S TE VELSEN De heer FC. J Net sober, lid van den Raad, stelt voor de volgende Motie: De Raad der gemeente Velson. Overwegende, dat er in de streek tusschen Haarlem en Alkmaar geen gelegenheid bestaat om middelbaar onderwijs aan een Hoogere Burger school ie ontvangen Overwegende, 'Lat de behoefte om dit onderwijs in die streek met haar snel toenemende bevolking, te ontvan gen, met den dag grooter wordt en liet gemis daarvan een steeds grooter ongerief wordt Overwegende, dat de gemeente Vel- sen de grootste en belangrijkste ge meente in die streek is, en als zijnde een kruispunt van land- en waterwe gen, van trein-, tram- en bootverbin dingen, de aangewezen plaats is om een Hoogere Burgerschool te vesti gen besluit ziju verzoek van 22 April 1903 te herhalen, en zich tot H. M. de Koningin te wenden niet bet dringend verzoek om maatregelen te willen ne men, die tot de oprichting eenerl<»iks Hoogere liurgerocnool in de gepieente Veksen zullen leiden; besluit zich bereid, te verklaren om den voor den bouw eener dergelijke II. B. S. banoodigden grond gratis ter beschikking van het Rijk te stellen en besluit van htt indienen van dit verzoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan den Kaïner afgevaardigde voor het district Be verwijk kennis te geven. IJ MUIDEN. DE STAKING DER TRAYVLER- VISSCHERS. De Hbl<L berichtgever te IJmuiden schrijft: D ebesüssing is eindelijk gekomen. De staking in het visscherijhedrijJ, welke den 28e 11 October werd gepro clameerd, is Maandag opgeheven niet em verlies van de zijde der stakers. De afdeeling IJmuiden van den Al- gemeenen Noderlandsclien Zeemans bond eischte bij den aanvang geheel vrije voeding aan boord der trawlers en gmg er bij weigering door de ree- ders toe over de staking uit te roepen. De Zeemansver«niging „Volharding" die verhooging van de voedingjjgelden in plaats van vrije voeding vorderde, sloot zich hierbij aan. Door de reeders, die zich nauw aan eensloten, werd eerst een nieuwe loon regeling ontworpen doch later beslo ten de öude loonregelingen te Hand haven met de bcpalmg dat gedurende 6 maanden de f 5 voedingsgeld ais z_g. staangeld zou worden ngebouden en het medenemen van een zoodje visch zou worden verboden. De zaak kwam hiermede op het doo- de punt te staan totdat de Alg Neder- landsche Zeemansbond der commissie uit de reeders eene nieuwe conferentie eene vorige conferentie was name lijk op niets uitgeloopen aanvroeg, waar den reeders werd voorgesteld het staangeld tot 6 maal f 2.50 te ver lagen en het medenemen van een zoodje visch weer toe te staan. In hunne vergadering van Maan dag besloten de reeders aan dit nieu we verzoek te voldoen en werd de staking daarna onmiddellijk opgehe ven. Bij vergelijking met den vroegeren toestand hebben de zeelieden dut n et alleen niets gewonnen, doch ook moe ten toegeven dat de reederijen een staangeld inhouden. Voor onze plaats is het echter eene opluchting dat de strijd tot het verie- dêne behoort. Y'oor de bij de vissche- rij betrokkenen en de neringdoenden is deze staking een ramp geweest, die zich nog lang za! laten navoelen. Z ANDVOORT. GEMEENTERAAD. De Raad heeft Maandagavond ver gaderd. Afwezig zijn de heoren Ko ning, Snijer en Collot d'Escury. De VOORZITTER sprak een Nieuw- jaarswensch uit. De burgemeester wenschte den leden veel heil en zegen en hoopte, dat 1914 voor de gemeente een goed jaar zal zijn. Bij de ingekomen stukken is een schrijven van den heer Y'arekamp, dat hij zijn benoeming tot schoolarts aau school C aanneemt en zijn fmicUe aan school B ter beschikking stelt B. en YV. stellen voor. van deze ter-be- schikkirar stelling geen gebruik te ma ken, en aldus wordt z h.3. besloten waardoor het betreffende agenda punt vervalt. Besloten wordt, onder vergoed ng van f 1,—, met dankbetuiging te aan vaarden het aanbod van commissaris sen van don Zandvoortschen straatweg om een perceel grond over te nemen ter bestemming tot openbaren weg. Twee huizen worden onbewoonbaar verklaard en de vergoeding voor het aanplakken ton dienste der gemeente wordt van f 6 tot f 10 per jaar ver hoogd. Deze laatste belangrijkheid ont lokt den heer SLAGVELD de klacht, dat er dikwijls over de gemeentelijke aankondigingen berichten van uit voeringen, enz., dus van zaken van particulieren, worden geplakt, 't Erg ste is, dat de gemeentelijke aanplak ker dit doet. De gemeentezaken mo gen niet „overplakt" worden, zegt de heer Slagveld, en B. en YY'. beloven toezicht op de j lakkerij. Goedgekeurd wordt z. h. st. het be stek voor de uitbreiding der riolee- ringswerkeu. Aan de orde komt de benoeming van een omroeper Er x n twee sollicitan ten, t. w. de aislujjer van de visch en z'n ad interim. De zitting wordt ge schorst, omdat op den Burgerlijken Stand de ieeftijd der sollicitanten moet worden nagesnord. Dat de eene cnndl- daat 72 en de andere 28 jaar zou zijn is slechts een suppositie. Officie-M blijkt, dat de heeren reap. 73 en 33 lentes tellen. Besloten woidi tea slotte, de benoe ming uit te stülen en con oproeping voor een omroeper te doen. Besloten wordt, den heer Kemp. die 100 vlerk, meter grond van de gemou te wil lcoopen, mede te deelen, dat de prijs f 5 per vierk. meter ia. De heer BQCKMAN vindt het erg duur, maar als hem wordt medegedeeld, dat de gemeente gewoonlijk meer moet belu ien en sommige gemeenteleden ook. en dat de reyue-trant niet voor een erf pacht te vinden was, neemt hij plech tig! yk zijn woorden te.-u/g. De wijciging van een straat bij de Passage wordt op voorstel van den heer Slagveld aangehouden totdat liet mogelijke zal zijn het stratencomplcx aldaar te herzien. Rondvraag. De heer STOM vraagt verb.'tering van de Spo< r.-traat, d e in slechten loeetau f v eM-crt De VOORZITTER zegt een onder zoek loc. De lieer BüCK.MANN vraagt, hoe het staat met de verwarming van school C. Spr. komt daar viermaal per dag.... Een stem: In welke klas zit je? (Daverend gelach). De heer BuCKMANN Ik stel voor om den leverancier, die voor het on derhouden van de verwarmingstoestel len moet zorgen, maar gedaan te ge ven. {gelac 'b). Meneer de voorzitter! Het schijnt hier in den Raad een ge woonte te worden, dat als en ongeluk kig raadslidje (vreugde) iets zegt, de wethouders en de andere leden da delijk beginnen te lachen. Als de wet houder de verwarming gezien had, zou hij niet lachen maar bedroefd we zen! De VOORZITTER: De firma, die er voor moet zorgen, zal dat ten spoedig ste doen, is er al aan bez.g. De heer BüCKMANN: 't Had vóór Kerstmis al verbeterd moeten worden! U kunt wel tot April me* verbeteren wachten, en dan kun-je beter de ver warming sluiten en de tooelkamer» openzetten! (vreugde). De Y'OORZITTER vindt dat hei met den heer Bückmann nu te erg wordt. Hij gaat te ver, en de beste stuurlui staan aan waL De heer VAN DF.R PLAS vindt het een ernstige zaak, en deelt mede dat er een stoker is, of Is geweest, die een bekrompen opvatting heeft van her be- grip „verwarming". B. en W. zu'len zorgen, dat het war mer in school C wordt, en wethouder ZYVAAN spreekt verzoenende woorden tot den zeer-boozen heer Backman», hem uiteenjA-ttend, dat de Raad wel lachen moet els de heer B. zulke grappige uitvallen doet. Overigens is het niemands bedoeling, col'.ega Bfick- mann te beleedigen. Verder dankt spr. den burgemees ter voor de aan het begin der verga dering gedane heilwenschen en ge sproken woorden van waardeering en wenschit hem namens de» Raad wc- derkeerig he« beste. In comité-generaal gaat de vroed schap daarna belastingreclames en het ziekenhuis van bet Witte Kruis bespreken. Leger en Vloot „KONINGIN REGENTES". Blijkens bij het Departement van Marino ontvangen bericht is Hr. Ma. „Koningin Regentes" 10 dezer van Colombo vertrokken ter voortzetting van de reis naar Oost-Indië. Kechtszaken EEN PSEUDO-OFFICIER. De Rechtbank te 's-Gravechage ver oordeelde den 19-jarigen L. YV. H., zich noemende bouwkundig teekenaar uit ZutpLen, oic zich in de uniform stak van vaandrig en van 2e-' ?nanl der infanterie vn aldus gekleed er in slaagde eenige handelaren hier en el ders in militaire equipementen en wa penen op te lichten, tot 4 maanden ge vangenisstraf. INGEZONDEN Tm iug«»onden «takkaa, geplaatst of tilut geplaatst, wordt de kopie den iniender niet teruggegerec. Voor den iohood deter rubriek etelt de fisdsotie rich niet «antprakelljk. STOFBFSTRLIDING. Vergun mij, geachte Redactie, door middel van uw blad de aandacht der bevoegde autoriteiten te vestigen op de verschrikkelijke stoflaag thans in de YVilhelminastraaL Aanhoudend rijden trams en auto's heen en w-er, die de gehoele straat hullen in eene dichte rook ren bruine poeders tof. veel erger dan op de warm ste zomerdagen. 's Zomers wordt er gesproeid, proef nemingen gedaan, maar is in den win ter siofbestrijding r-iet mogelijk? Noo dig is het beslist, voor de bcwonersvan de Wilheiminastraat is de momenteele toestand onhoudbaar en het is zoor wenschalijk, dat spoedig daarin verbe tering wordt gebracht. In het algemeen belang, HYGIëNIST. Kerk en School ACADEMISCHE EXAMENS. Aan de Universiteit van Amsterdam is met goed gevolg afgelegd het twee de natuurkundig examen door den heer J. Berger. Gemengd Nieuws ONWEER EN OVERSTROOMING IN DUITSCHLAND. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft aan de oostkust van Pruisen ecu ontzettend noodweer, mot zwarén storm, geheeracht Rij Fun- kenhagea drong het water drie meter de duinen in. In verschillende plaat sen is de dorpstraat langs dc kust volkomen overstroomd. Een aantal plaatsen moesten door de bewoner» worden verlateu. Het dorp Datn- keroit is geheel weggespoeld. Uit Koeslin werden troepen ter hulp gezonden. Zij poogden naar Damkerort te gaan, maar daar het water zoo hoog was, en de geheel» straatweg onder water stond, waarop slechts een dunne ijskorst lag, zakten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1914 | | pagina 7