VERDUISTERING. Mon meldt ons uit Zundert M.:t zeKeniciu Huiiiie» we thans ■nciiedeolcn. dat vijf boekjes oer Boe- j. l-^nbank vervalscht zijn. Het aan tal buitenmodelboekjos dat Buys zelf i. iy.ii vii mts goc-n leoiioaUKDoeKjes v. in li. bedraagt 10. Hel aantal liuldbexemciiissen, dat Buys heeft uigegeven moet echter zeer groot zijn. Dagelijks worden eenige slachtoffers v -.ii Buys door den rechter van in structie to Breda gehoord. Velen zijn in scanning en hopon toch nog iets, Z"i niet alk-s terug te krijgen. BEROUV'ING. Op den SchJedamscheu dijde te Rot terdam is in den nacht van Zaterdag op Zondag de aifgemonsterde zeeman \V. Anderson door drie personen aan gevallen en beroofd van f 90 aan goud geM, zoo meldt de TeL SNEL RECHT OF DE BUREAUCRA TISCHE JUSTITIE. We leven in een rare wereld, zoo schrijft een lezeres van hot „Vader land." Vóór ongeveer 18 maanden werd bij mij gestolen: een zilveren vcvrk, para- p'uic, ondergoed weet ik veeL Die dievegge (geen van de hooge heeren had iets tegen haar) werd, zelfs nadat zo erkend had (op het politiebureau Duinstraat, te 's-Gravcnliage), do din gen gestolen to hebben, de gelegenheid tot vluchten gelaten. Ze is gevlucht en word (het gaat alles soms zoo zeld- zs.'im gauw) een maand of twee gele den bij verstek (n.b. ze had bekend ge- 6talon te hebben) veroordeeld. In mijn naïveteit dacht ik nu mijn zaakjes te kunnen terugkrijgen. Ik schreef een brief aan don officier van justitie en kreeg, o, wonderlijke een voud, na 10 dagen bericht van de politie, dot, aangezien do vrouw voort vluchtig was. Ik mijn eigendom niet terug kon krijgen. Maar ze mag eerst na tien iaar terugkomen zonder gevaar gestraft te worden Jawel, mevrouw. Moet ik don zóólang wachten? Ja mevrouw, daar is niets aan te doen. Maar waarom dan? Omdat ze bij verstek veroordeeld Is en altijd nog het recht heeft opposi tie tegen hei vonnis aan te teekeoen. Jawel, goed, maar die dingen zijn van mij. Daarom is het beter, die kleine dingen niet te vervolgen dan had den wij u uw boeltje teruggegeven. Een aardige dicvcnproteciie. Laat je den diof loepen, dan k'rijg je den boel niet terug, en laat je hem niet loopen, dun krijg je het ook niet terug, dun straft je de wot met wach ten tot het den hoeren belieft. Jntusschen: daar sta ik nu toclh maar. Achttien maanden gewacht en nu nog niets. Als ik nu nog ooit mijn boeltje terug krijg, is mijn Zondugsche parapluie uit 'ie mode. mijn gordijntje vol mot, mijn biljet van f 10 verteerd. mijn. zilveren vork ja, die zou ik dan 1' rug kunnen krijgen, als er ten min ste -a dien tijd geen ander wonder lijk artikel van het strafwetboek ge maakt wordt, dat een beletsel wordt veer teruggave van dat ciberschot van nnjn rechtmatig eigendom. En de dievegge'? Die is „quitte" met 10 jaar ia Brussel to wonen, wat me, genomen de toestanden hier geen straf lijkt. HET KOLONIAAL INSTITUUT TE AMSTERDAM. In oen der bladen kwam het be- icht voor dat er van den bouw van liet Koloniaal Instituut vooreerst niets zou komen, daar "men met de eigenaars van verschillende familie graven op de Oude Oosterbegraaf- plaais met tot overeenstemming kon geraken. Naar het „Ilbld." uit de beste bron verneemt, is dit bericht uit de lucht gegrepen, De plannen voor den bouw vuil het Koloniaal Instituut worden rustig voorbereid. HET AUTO-ONGELUK TE UARNEVELD. .Nader schrijft men De auto I. 161, waarin zich bevon den de dames Wiegand en Wolff en de hoeren Wolff en Wiegand, reed in volle vaart tegen langs den weg slaande koomen. Volgens verklaring van den eigenaar der auto, den heer Wolff, u:t Baarn, die aan het stuur zat, weigerde op dat oogenbhk de gaskraan te werken. De verongelukte j.une, mevrouw Wiegand, kwazn op de straaisteoneu terecht, terwijl inej. Wolff, die naast haar zut, in het zand Mei, en dus geen leisel bekwam. Ook do heeren Wuiff en de echtgenoot© van het slachtoffer werden niet ge wond. STAATSLOTERIJ. Als gevolg van liet optreden der jus titie legen de particuliere luterij- ondernemingen, was er Maandag bij alle kantoren der collecteurs van -te Staatsloterij een sterke toeloop van liefhebbers. In verband met onlangs uitgevaardigde strenge voorschriften van de directie der Staatsloterij, mocht aan Je oanvrugen voor groote bedragen niet worden voldaan, opdat zoo min mogelijk het publiek zou worden teleurgesteld. In minder dan geen tijd \\;is bij vele collecteurs do voorraad uitverkochten kon aan de aanvragen niet moer worden vol daan. STAATSCOMMISSIE WERK- LOOSHEID. In de Zaterdag gehouden vergade ring van do Staatscommissie voor het vraagstuk der werkloosheid, in den beginne geleid door haar voor zitter, mr. Treub, Minister van Landbouw enz., later door dr. De Vis- H'.r, onder voorzitter heeft de quaestie b trcffci.de den invloed van de han delspolitiek op de werkloosheid een e..dervvcip van breedvoerige geduch- tenwlsseling uitgemaakt, welke ten 6lotte geleid heeft tot een compromis tusschen do voor- en tegenstanders eener beschermende Tariefwet. Er zal nog een vergadering van de commis sie noodlg zijii tot voortzetting van de werkzaamheden in verband met de vaststelling van haar eindverslag. DE VUILVERBRANDING TE AMSTERDAM. De voorbereiding van den bouw van een installatie voor vuilverbranding is, naar het ,.N v d. D." meldt, thans zoo ver gevorderd, dat B. en \V. den directeur van Publieke Werken en den directeur der Stadsreiniging heb ben gemachtigd tc onderhandelen, ten einde te geraken tot het sluiten van een overeenkomst voor de leve ring der complete mechanische in richting voor de op te richten instal latie voor vuilsorteering en vuilver branding in den Buiksloterhampol- der. De aannemingesom was f800 000. URNEN. Men schrijft uit Twente aan 't Hbld.: In de gemeente Losser is voor en kele dagen een mooie, gave urn ge vonden, waarin zich, behalve asch en beenderen, ook een gebakken balle tje bevond ter grootte van een knik ker en dat voorzien was van een drie tal gaatjes. Dit voorwerp een zeld zame vondst moet, naar we ver meld vonden, gestrekt hebben tot een soort „sieraad", bevestigd aan den lichaamsgordel. Iemand, blijkbaar op de hoogte van het zeldzame dezer vondst, betaalde voor 't „knikkertje" een som van 15 gulden. Men begrijpt, dat door dit alles de speu'rzucht naar urnen is opgewekt Jammer, dat de zoekenden niet het minste idéé heb ben van de wijze, waarop deze urnen moeten uitgegraven worden, want nu worden deze zeldzame voorwerpen in den regel bij t opsporen vernield. Zoo vond deze week een landbouwer te de Lutte bij Oldenzaat een urn, doch hij vernielde haar bij 't uilgraven geiieel, zoodat er van de mooie urn slechts schenen naar boven werden ge bracht. Een opsporing door deskun digen zou in deze streken zeer ge- wenscht zijn en ook succes hebben. Er zijn toch nog enkele heidevelden, waar de oude begraafplaatsen duide lijk aanwijsbaar zijn, door een ge ringe verheffing van den budeui. Uit eenige dezer heuveltjes zijn de urnen reeds opgegraven en geplaatst in de Twenlsche Oudheidkamer te Ensche de en de Oldenzaaleche Oudheidkamer Daar het blootleggen dezer begraaf plaatsen nog al kosten met zich brengt, is men er blijkbaar niet mee voortgegaan. Tocli is dit te betreuren. Want niet verre zal do tijd meer zijn, dat. de landbouwers, eigenaars dezer heidevelden, óók deze gronden gaan ontginnen en er daarbij niet op gaan letten, of er ook „oldo pötte" in den grond zitten. Te wenechen zou het zijn, dat van Rijkswege eens een on derzoek werd ingesteld. De vindplaat sen zijn gemakkelijk te ontdekken. ONGELUKKEN. De N. R. Ct. meldt: Een jong© Duitscher is hedennacht van 't brugwerk te Z.xltbommel afge vallen en verdronken. Zaterdagnacht :s een meisje dat een uitvoering in de kazerne aan de Croezenlaan tc Utrecht bijwoonde.) door den mfst in een sloot geraakt en vc dronken. Zateid'-gmiddag is te Ommen uit het Ömmerkanaal het lijk opgevischt van den runn 70-jarigen M. L., een gepensionr.eerde, te Dedemsvaart woonachtig. Men vemioedt, dat de oude man, die langs het kanaal naar huis terug keerde, door misstap te water is ge raakt. DE HEER ROODHUYZEN, lid van de Tweede-Kamer voor Briel- le, is plotseling vrij ernstig ongesteld geworden, zoodat nij gedurende de eerstvolgende dagen zijn werkzaam heden niet zal kunnen verrichten, zoo meldt de N. B. Ct. STAKING TE ENSCIlEDé. Op u© ïabrieK „lextiel Union" her vatten Maandag och tend zó georgani seerde wevers den arbeid. VAN T PLATTELAND. De afd. „Woerden en omstreken" der Holt. Mij. van Landbouw is voor nemens alhier een cursus op te rich ten voor boerenvrouwen en -meisjes. Het onderwijs zal loopen over na tuur-, schei-, plant- en dierkunde, physiologic, gezondheidsleer enz. is het wonder dat de landelijke een voud bij onze boerinnetjes larigza- mernand te loor gaat? zoo meldt het Hbld. MUSEUM TE ARNHEM. In do Maandagmiddag gehouden Raadsvergadering u; Arnhem werden de discussies over liet voorstel lan B. en W., om liet gebouw der voorma lige Buitcn-Societeil tot museum te bestemmen en daartoe 43.500 be- seinkbaur te stellen, voortgezet. Het voorstel van B. en W. werd aangenomen met 19 tegen 13 stem men. Financiêele Berichten FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK. Dezer dagen werd de algemeene vergadering van aandeelhouders ge houden. i itgcbracht wr-l hei •- rOag óver 1913. zijnde het 93ste boekjaar. De bednjfv «uhnte zeer be vredigend. Het dividend is bepaald op 16 pCt. Do re-serves bourocgen mans f 736,949,15 ln 1913 zijn 174 leerlingen gesloten tot een totaal bedrag van f 3.161,450.- Er stond op 81 December 1913 aan hy potheken uit oen gezamenlijk bedrag van f 26,170.462.50. stadsnieuws KON. OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP. Maandagavond hield do heer C. J. Gunnet, uit Haarlem, voor het „Ko ninklijk Oudheidkundig Genootschap" te Amsterdam oen kunstbeschouwing over: „een bezoek aan eenige Noord - Hollandse ho steden". Spreker liet daarbij onder de leden van het Go- nootschap een groot aantal teekenin- gen, w. o. zeldzame, en gravures cir- culeeren, stadsgezichten voorstellende van Den Helder, Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn. Haarlem, enz. GECOMBINEERDE UITVOERING Door de Geheel-onthouders tooneel- verceniging Nieuw Leven, en her Ge-1 heel-outnouders zangkoor De Konen- bloem. zal deze week eon gecombi neerde uitvoering worden gegeven in den schouwburg. Medewerking verleunen niej. N. N., soprauu, rnej- G. Bogaard, alt, mevr. Strijbos, begeleiding, don heer \V. Biele. orgel, en den heer \V. B. Knik ker, viool. Opgevoerd worden o. a. het tweede bom ijl \au T draiua van prof. van Rees, „De sluipmoordenaar" en eon operette van Vaser, „Een vrouw op schildwacht". NIEUW LEVEN. De afd. Haarlem van den Alg. Ned. Geheel-onthoudershond, „Nieuw Le ven'. zal de volgende week een feest- vergadering houden in Do Vauxhnll, ter herdenking van haar 1-jarig be staan. Medewerking verleent het gemengd koor Excelsior, dir. den heer J. Over- huls. Hoor den heer Reitsma, van Bever wijk, zal een causerie worden gehou den. Door een tooneelgezelschap zal op gevoerd worden „Feest in den Ver gulden Posthoorn". NUTS SPAARBANK TE HAARLEM. Vergelijkend overzicht over Febr. 1914-1913 Aantnl behandelde p sten 1596, v. j. 1209. Aantal inlagen 1135, v. j. 815. Aantal terugbetalingen 461. v. j. 391. Tneetezd f 54518.02. v j. f 48920.IS 1/2. Terugbetaald f 53109.591/2, v. j. 34678.61. Meer ineelegd f 1408.421/ v. j. 14241 57 1/2. Aantal nieuwe boekjes 116, v. J. 81. Aantal afbetaalde boekjes 24, v. j. 36. Gelediail 1914 41 busjes met totaal 418.32 1/2. Aantal in bewaiu^ yenomen boekjes op 28 Februari 1914115 GYMNASTIEK. Einde dezer week zal in den Schouw burg een oefeningsavowl gegeven wor den door leerlingen van de Bloemen- daalsehe gemeenteschool, hoofd de heer IJzerman, en de leden der gym- nastiek-vereoniging Kracht, cn Vriend schap. Du leiding berust bij den heer A. J. Meijerink. De uitvoering is ten bate van het Centraal genootschap voor kinderhor- stellings- en vacantiekolonies. HOVENIERS-WERKLIEDEN. De heer W. Hoogerhuis, districts leider van den Nederl. Bond van Ar beiders in het land-, tuin- en zuivel bedrijf, sprak Maandagavond voor de vereeniging van hoveniers-werklie den „Door Eendracht Verbetering Het aardige zaaltje van het café „De Postduif was geheel gevuld, toen de voorzitter, de heer Schippers, de bij eenkomst onende De heer Schippers besprak de on derhandelingen met de patroons over het reeds door ons meegedeelde collec tief contract. De patroons bieden een contract aan voor twee jaar en een arbeids loon van 22 cent Spreker meende, dat het geraden zou zijn de loon-sverhooging te aan vaarden, doch zich niet aan het con tract te binden Later, als het leden aantal grooter is geworden, zou men nieuwe pogingen tot verbetering kun nen beginnen. De heer Hoogerhuis hield hierna een pleidooi voor de toetreding tot den landeliiken bond. Spreker zetie uiteen, hoe krachtig de landeüike bond. die aangesloten is bh" het Nederl Vakverbond, de arbei ders bü striid tegen de patroons kan steunen, getuige, wat er gebeurd is bij de staking der sigarenmakers, toen door don steun van het Vakverbond 260 000 aan de stakers is uitgekeerd, waardoor dezen hun strijd konden winnen. Spreker waarschuwde er te gen, dat men zich niet bevreesd zou laten maken door de bewering dat het Nederl. Vakverbond rood zou zijn. Dit is niet waar. Toen het Vakver bond 75.000 leden telde, waren er maar 10 000 aangesloten bij de S. D. A. P. Als er nu van cike 15 menschel! maar 2 sociaal democraat zijn, kan men toch niet zeggen, dat zij alle 15 rood zijn. Spreker zette verder uiteen, met hoeveel succes de landelijke bond werkt, waardoor nu in de groote ste den do louneri zocr zijn verbeterd De bond telt thans reeds 50C0 leden. Hierna het door de patroons in Haarlem en omstreken voorgelegde contract besprekend, laakte spr. de bepaling, dat ue patroons den werk lieden het recht wil ontnemen hun in de Wet op het Arbeidscontract gege ven, dat zij recht hebben loon uit te keereu, gedurende eenigen tijd bij ziekte en in andere omstandigheden. Als de arbeiders dit contract niet teekenen houden zij recht op het loon. Daarom adviseerde spreker tot niet- teekening van het contract. Tenslotte wekte spreker de vereeniging nog eens oi), om toe te treden lol den lan delijker! bond. Doel men dit. dan kan de bond deze vereeniging, die nu door zwakte niet tegen de patroons kan optreden, om de eischen door te zet ten, krachtig steunen. Doet men dit niet, dan kan men niets dóen les en den patroon en zal. deze e.' op Jen duur in slagen de ver-j eeniehic ten gronde te richten. Bij de bespreking werd meegecW-ld, dat de patroons voornemens zomter ziijn, om bij niot-teekeriing van het eontrapt p©n uitsluiting in het leven te roenen De voorzitter meende, dat daarvoor gom vrees belooft lo bestaan. Dc patroons zijn het daarover niet niet eens Sprekers patroon is van meening, dat tcekening van het con tract niet verplicht is. Bovendien de bedreiging met uitsluiting nehtlc spr. een wasrcnncüs, want de rlrul.ke tijd breekt aan en de patroons kunnen geen arbeidskrachten missen. Laat men do - het aangeboden maxi mum van 22 cent, zonder teekening van het contract, ais een minimum aanvaarden, zei de voorz-Uer. Het vol gend jaar zal men don eon nieuwe Vh ir ng doen om een goed eoilerticf con- trort ingevoerd tc kriigen. De voorzitter dankte den beer Hoo- co-huis voor zijn uiteenzetting. In hot bestuur is men er vin over tuigd, dat aansluiting bij den lande- lijken bond gtweusclit is; maar men moet principieel? bezwaren eerbiedi gen Daarom wil het bestuur voor stellen, dat de leden zich het volgend jaar zullen aan-lu'.ten, deeis bij het Vakverbond, deels bij Patrimonium, deels bij den R K. Volksbond. Die drie doelen der veieeniging kunnen dan in een een federatie sa menwerken om to trachten te berei ken, wat de veroeniguvz zich voorstelt. ZENDING. De zendings vereeniging onder dc zinspreuk „De liefde van Christus dringt ons", hield Maandagavond in de J inskcrk haar openbare jaarverga dering. Na psalmgezang en gebed werden de vrij talrijke nanwozieon welkom geheeten door den voorzitter Ds. C. J van Pnassen, die een kort jaarover zicht gaf. Ook dit jaar heeft de vereeniging haar werk kunnen voortzetten. Het aantal contribuanten is iets gestegen, zoodat dit jaar f 640 ontvangen is. Daarvan is f 59) aan de opleidings school op Tlahiia.hetra gegeven, 't ove rige is verdee'd onder verschillende zendingsgenootschappen. Uit Halmaheira, waar de Haarlem- sche zendelingen Hueting, Fortgens en Murk arbeiden. zijn goede berich ten ontvangen. Ds. van Paosscn drong aan op krachtige» financieelen steun, te meer daar de \ereeu:ging 't grootstel deel van haar inkomsten voor Halmaheira beschikbaar stelt. De Haarlemmers moeten 't zich een eere achten den ar beid op Halmaheira, waar zuovele Haarlemmers werken te steunen Ds. Blauw, predikant te Schoten, hield een zending-rc-de naar aanlei ding van Markus 4 35—41, Jezus, overstekende naar de overzijde van het moer, om ook daar "t Evangelie te brengen, wordt op deze reis met zijn discipelen door een storm overvallen Als dc metgezellen vreezen te zuilen Yergaan, stilt Hij den storm en be straft hun klein eeloovigheid. Deze geschiedenis bracht Ds. Blauw op het tegenwoordige zendingswerk van toepassing en gaf daarbij een krachtig pleidooi voor 't werk onder de heidenen, ter uitbreiding van Gods koninkrijk. Tijdens den zang word een collecte voor do zonding gehouden. EINDEXAMENS S. 5-JARIGE CURSUS. De commissaris ilei Koningin in de provincie Noord-Holland heeft be paald, dat de eindexamens der IL B. S. met 5 jarigen cursus, zoowel als de vergaderingen der commission voor het afnemen dier examens in 1914 in Noord-Holland zullen worden gehou den te Bus-uin en te Zaandam cn wel met dien verstande, dat de commissie te Bussum ide eerste commissie ge naamd) zal hebben te exam.neeren de candjuaten afkomstig van de eeiste, tweede en tierde H. B. S. met vijfj&ri- gen cursus te Amsterdam, de H. B. S. te Hilversum cn de Gooische IL B. S. te Bussum en dat do commissie te Zaandam (de tweede commissie) zal hebben te exainlneeren de candidaten afkomstig van de H .B. S. te Alkmaar, Haarlem, den Heider, Hoorn on Zaan- dajn, zoomede van de R. K.-II. B. S te Amsterdam en van de bijzondere IL B. S to Hilversum. Tot voorzitter, tevens lid dor com missie. to Zaandam, do heer dr. C. L. van den Broek, d.recteur der H. B. S. te Zaandam; tot ondervoorzitter, te vens lid der commissie te Zaandam, de hoer G. van der Meer, directeur der II B. S. te lielder; tot leden der commissie t2 Zaandam, de heeren dr. A. C. Antussch, directeur van en F. II. Muschhaupt, N Meijer, IL G. Baints en IL L. Ziek, leeraren aan do Rijks 11. I). S. te Alkmaar; W. C. G. H. van Mourik Broekman, directeur van en 11. van den Heuvel lUjndeis, dr. N. Bakker, dr G. Notet Trenité, H. Wioringa, M. F. van Goor, en R. Zuidema, leeraren aan de Gemeente lijke H. B, S. met 5-jarigen cursus te Haarlem, C. den Boer en 11 L. Bouw man, leeraren aan de Rijks H. B. S. te lielder, dr. VV. C. L. Bronsveld, di recteur vim en II van den Berg. dr. H. A. Naber en G. M. de Jonah Scluf- fer, leeraren aan de Rijks II. S. te Hoorn: dr. P. C. E. Meerum Terwogt, L. Kievit, 11. J. Muiderhoud, J. K. de llaaf en A. Beerends leeraren aan de gemeentelijke H. B. S. te Zaandam; dr. L. Scbmeddlng, directeur van in dr. J. Stein en L. van der Biesen, leeraren aan de R. K. 11. B. S. te Am sterdam: A. Iveeeing en F. A. Bionier, leeraren aan do b.jz. U. B. S. te Hil versum en W. V. Franckeu, leer aar aan de IJ. B- S. te Alkmaar, Helder en Hoorn. ELDAD1GHEID NAAR VERMOGEN. Maar.delijkscli Overzicht van de ver eeniging W eldodigheid naar Vermo gen. Boekjaar 1 November 1913—31 October 1914. Gedurende de maand Februari werd voor belioeftigen toegestaan: Aan brood- en levensmiddelen f 206.79 1/2. Aon brandstoffen f 83.55. ln geld f 624 73. Totaal in Februari f 915.07 1/2. Van 1 November 1913 tot 28 Febru ari 1914 werd tetaa-1 toegestaan f 4045.04. RAAD VAN BEROEP TE HAARLEM. Gedurende de maand Maart zal de Raad van Beroep (Ongevallenverzeke ring) te Haarlem zijn samengesteld, behalve voorzitter en griffier, u.it de heeren dr. C. P. Cusaretto en Th. van Spall, beiden te Alkmaar, leden-werk- gers; S. Pascha te Alkmaar en D. Veldhuis, te Haarlem, leden-werkne mers. i)o Kïzernsbrand. Door sommigen woidt waarde ge hecht nun de omstandigheid, dat een korporaal gedeserteerd is. 'Jp tiet oogenhuik dat de brand uit brak in den morgen van Zondag 15 Februari zat deze korporaal in ar rest in de provoostkamer Later op den ochtend, toen zijn straftijd om was, is hij op vrije voeten gesteld en is nog dieuzt'lfden dag uil de kazerne verdwenen. Daar het ons van den beginne af aan hekend was, dat men in deze richting een spoor zoekt, heb ben we dit verhaal niot gepubliceerd, omdat natuurlijk daardoor het onder zoek bemoeilijkt zou kunnen worden en misschien de antihouding van den deserteur verhinderd. Men zal vragen, hoe het mogelijk is, dat men verband zoekt tusschen do desertie van dozen korporaal, die im mers bij hot uitbreken van den brand opgesloten zat, cn de brandstichting. Het antwoord moet dan echter lui den, dai de ui o go 1 ij k he i d ïndor- doad bestaat, dat oen arrestant uit de gesloten provoostkanier naar buiten komt en later weer or in teruggaat, doch dat hel mot heel waarschijnlijk geacht wordt, dat de bedoelde korpo raal op deze manier uit de provoost is gekomen. Dat mon uit hot gesloten vertrek kan komen, is hierdoor mogelijk, dat do hengsels, waarmee do deur aan den wand bevestigd is, i n het ver trek zijn inplaats aan de buitenzijde. Nu kan een arrestant de pennen, die de hengselstukken bijeenhouden, er uit lichten en zoo dus de deur van haar hengsels nemen, om door de opening te ontsnappen. Keert hij te rug. dan kan hij de pennen weer in de hengselstukken schuiven en de deur is weer in den ouden toestand gebracht. We schreven eohter reeds, dat men het niot voor waarschijnlijk houdt, dat de gedeserteerde korporaal op deze manier uit en weer terug in het provoostvertrek zou zijn gegaan. Im mers, hoc voorzichtig men zoo iets doet het lichten van con deur uit de hengscis kan niet zonder geraas ge schieden. En het is bijna niet aan te nemen, dat deze behandeling van de deur in de nachtelijke s'.5,te ongemerkt zou kunnen geschied zijn. En al was dit hel gevul geweest, hoe zou dan de arrestant, die toen hij in net cachot werd opgestoten gefouil leerd was, aan de sleutels der rustka- uiorö zijn gekomen cn aan lucifers en brandbure stoffen, oin den brand te stichten? Tenzij men het liestaan van een complot wil aannemen, is dat niet wel mogelijk. ZooaLs gebruikelijk is, heeft men van de desertie van den korporaal, die niet heel gunstig stond aangeschre ven, kennis gegeven aan den Commis saris vau Politie te Amsterdam, uit welke plaats de jonge man afkomstig is. Als bijzonderheid kan gelden, dat de verdwenen korporaal in de kazerne was, gedurende alle drie de branden. Sommigen brengen het verdwijnen van den korporaal in verband met de omstandigheid, dat in Don Helder een tot soldaat gedegradeerde korporaal dezer dogen ook verdwenen zou zijn. In hoeverre or echter verband hier- tussciiea zou kunnen bestaan, is niet heel duidelijk, daar de militair, die uit Haarlem naar Den Helder w erd overgeplaatst, reeds sinds lang Haar- Leui verlaten heeft cn dus in ctk geval niet schuldig kan zijn aan de laatste brandstichting. Deorgelconcerlen. Het orgelconcert in de Groote Kerk vond heden geen doorgang in ver band met het overlijden van den heer W Robert. Dc organist, de heer Louis Robert, wordt voor het concert van a.s. Donderdag door rnej. Barbas ver vangen. Kubriek voor Vragen Geabouneer'teu licbbon liet voorrecht, vragen op verschillend gebied, mits voor beantwoording vatbaar, in to renden bij de Redactie vun Hnarlem'r Dagblad, Groote Houtstraat 53. Allo antwoorden worden geheel kosteloos gegeven cn zoo spoedig mogelijk. Aan vragen, dio niet vollodig naam en woonplant» van den inzender vormeiden wordt goon aandacht geschonken. VRAAG. Kunt u mij ook -zeggen op welken datum Pinksteren in 1889 viel? ANTWOORD. Op 9 en 10 Juni VRAAG. Kunt u naij ook het doel van de vereeniging van kantoorbe dienden „Mercurius" meededen, en het adres van een der bestuursleden? ANTWOORD. Secretaris in de heer P. v. d. Weetering, Voorhelm straat 20 rood. VRAAG. Mijn broeder, die bij mijn zuster iu huis was, is in Augus tus* 1913 overleden Hij heeft geld na gelaten, moor mijn zuster wil geen verantwoording doen. Iloe moet ik nu liandelen? ANTY\ OORD. Gij kunt uw zuster aanspreken, raadpleeg een advocaat. VRAAG. Zou u mij ook kunnen zeggen, hoeveel ue onkosten van een deurwaardersexploit bedragen tot 't opzeggen van liet lidmaatschap van een kerkgenootschap? Welken weg moet ik daartoe inslaan? Is een of ander kerkgenootschap maar gemach tigd door do wet een belasting te hef fen? Van wettelijke machtiging staat niets op liet aanslagbiljet. ANTWOORD. De kosten van het deurwaardersexploit zijn f5516. Een kerkgenootschap is bevoegd om van hare loden belastingen te heffen. VRAAG. lk bewoon een week- wouing. Hot huis is verkocht, ben ik nu eenigeu lijd vrij van betalen? ANTWOORD. U tieeft eenvoudig uw huur door te betulen aan den nieu wen eigenaar. VRAAG. Kunt ti mij ook zeggen of iemand die slecht van gezicht is en steeds een bril moet dragen, in aan merking kan komen voor den militai ren dienst, hetzij vrijwillig, hetzij voor zijn nummer? ANTWOORD. - Bij hot geneeskun dig onderzoek wordt o. a. ook do go- zichtsscherpto voor ieder oog bepaald en naar gelang daarvan de ai of niet geschiktheid voor den militairen dienst vastgesteld. Het dragon van een bril kan in dienst worden toege staan en beeft op zichzelf geen Invloed op dio geschiktheid. Gij zuil u dus aan een keuring dienen ie onderwer pen om al of niet in aanmerking te komen voor den militairen dienst. VRAAG. Mag een meisje dat 12 Juli in dienst is getreden cn liaar 'oon op dien datum ontvangt nu haar dienst opzeggen oui over 6 weken te vertrekken, of moet zij 3 maanden vooruit opzeggen? ANTWOORD. Zij moet vóór 15 Maart opzeggen togen 1 Mei. VRAAG. Indien ik den inboedel van iemand, die een woning zoekt, zoolang bij mij op den zolder zet, kan ik dan gevaar loopen schade op de een of andere manier te krijsen? ANTWOORD De vraag is te on- duideliilc u'-'t-A «wfrade bedoelt, gij? VRAAG. - .non aan de bank van leening gebonden aan een bepaald procent of kunnen zij daar het. pro cent. heffen, dat zij zelf willen? Voor 2 ringen ontving ik f 3. Daarvan moest ik 6 ets. betalen, dus ontving ik f 2.94. Binnen de zes maanden heb ik dc rin gen weer ingelost en nu moest ik weer f 0.33 aan rente betalen, in het geheel dus een rente van 22 pCt. 's janrs. Is dit niet wat tc veel? ANTWOORD. Aannemende, dat bedoeld wordt de Gemeentelijke Bank van Leening kan het volgende wor den geantwoordDc interest bedraagt voor leeningen onder de f 300 een per cent per maand: in uw geval dus 18 cents voor 6 maanden. Verder betaalt u voor admin'fitra- tieloon voc.- voorschoften van f 2. f 5. 2 cents, itszoo tc zamen mot de rente twintig cent. De inbrengers mogen voor panden van f 2.—f 6 in rekening brengen 5 cents voor inbrengen eu hetzelfde voor lossen, dat is dus nog eens 10 cent. Zoo kom; men dus m Uw geval op 30 cents, ingeval u althans van de diensten van een inbreng kantoor ge bruik gemaakt heeft. Naar het bovenstaande heeft u 6 cents te veel betaald zou men zeggen. Wellicht kan doge en die uw oand heeft aangenomen u daaromtrent nog een verklaring geven. Op het nemen van meer interest of administratie loon dan de verordening toelaat, staat voor de betrokkenen schorsing of ontslag. Indien u uw pand bij een particulier pandhuis beleend heeft, gekten de bij zondere bepalingen van deu houder van dat pandhuis: deze zijn ons na tuurlijk niet bekend. VRAAG. Ais oen vereeniging een zaal huurt per week, met de monde linge bepaling om deze ook weer per week op te zeggen, bestaan hiertegen dan nog wettelijke bepalingen Do huur is mondeling aangegaan. ANTWOORD. Hieromtrent be staan geen bijzondere bepalingen. De afspraak is van kracht. VRAAG Kunt u mij ook zeggen, hoe de Fransche vlag is en welke kleur de stok heeft? ANTWOORD - De kleuren der Fransche vlag zijn blauw, wit rood. De banen loopen evenwijdig met den stok. dia niet een bepaalde kleur heeft. VRAAG. Een dienstbode voor dag en nacht is or op gehuurd, dat ze niet Januari en Februari haar loon per maand zou ontvangen. Daarna zou zij een verbintenis voor drie maanden aangaan. Nu heeft mevrouw van de moeder van het meisje de belofte ver kregen, dat het meisje nog 3 maan den zou blijven, doch den volgenden dag stonden er advertenties in do couranten Kan zij dezo handeling ais een opzegging vun den dienst bo schouwen en mag zij nu mot Mei ver trekken en den godspenning behou. den ANTWOORD. De door u bedoelde handeling is geen opzegging van den dienst. Als de moedor met goedvinden van het meisje den dienst verlengd heeft, is dit van kracht. VRAAG. Gaarne ontving ik ant woord van u op do onderstaande vraag Den lsteu Februari is een meisje bij mij in dienst gekomen. Zij wordt met de 3 maanden betaald. Nu merk ik, dat zij niet zindelijk op haar hoofd is. Toen ik er haar over sprak, zeide zij, dat ik mij maar van eeri ander meisje moest voorzien. Kan ik nu vóór of op den 15den Maart verande ren en den godspenning aftrekken? ANTWOORD. Ja, als u goed niet haar hebt afgesproken, dat ze zonder schadevergoeding weg zou gaan. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN A 30 Cts. per regel. Door tal van Doctoren wordt Kesrlendia's Bilgiaischi laghnrt aanoevoieii omdat i eon licht ei leer baar meikpraeparaat is, wat de spijs vertering bevorderd en tevens als ge neesmiddel dient voor inuag- eu inge- wands-aandoeningen, w- franco ge leverd in Bossche» van 20. 12 en 7 1/2 cent. Uitsluitend verkrijgbaar voor Haar lem en omstreken bij MELKINRICH TING VERDEL, Spekstraat 6, Tele foon 91 en Kleverparkweg 2, Telefoon ISO. Uit de Omstreken SANTPOORT. Onder leiding van incj. J. Michels vun IJmuidcn, zijn do eerste oefenin gen aangevangen van de meisjesaf- deeling der gymnastiekvereeniging S. S. S., door den bond „Santpoort Vooruit", in 't leven geroepen. 17 da mes en meisjes zijn ingeschreven. Da heeren en iongensafdceling telt reeds. 70 80 leder.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1914 | | pagina 6