NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. o2e Jaargang No. 9610 Verschijnt dagelijks; behalve op Zon- en Feestdagen. VRIJDAG 16 OCTOBER 1914 A HAARLEM S DAGBLAD ABONNEMENTEN ADVERTENTIÊNj PER DRIE maanden: Van 1—5 re8e,s Ctsv iedere re8el meer 16 Cls- Buiten het Arrondissement Voor Haarlem J Haarlem van 1—5 regels fl.—, elke regel meer ƒ0.20. Reclames 30 Cent per regeL Voor de dorpen In den omtrek waar een Agent gevestigd is (kom der iBij Abonnement aanzienlijk rabat. gemeente).. Advertentiën van Vraag en Aanbod, hoogstens zes regels, 25 Cts. per plaatsing! Franco per post door Nederland,1.65 ffVlXVPW 2? 50 Cts. voor 3 plaatsingen a contant. Geiuïsfreerd Zondapblad, 'voor Haarlem' 111!!!!!!!! CK37H Ub Redactie en Administratie: Groote Houtstraat 53. de omstreken en franco per post ,0.45 Intercommunaal Telefoonnummer der Redactie 600 en der Administratie 724 Uitgave der Vennootschap Lourens Cosffcr. Directeur J. C. PEEREBOOM. Drokkerij: Zuider Boitenspaarae 12. Telefoonnummer 122. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames van buiten het Arrondissement Haarlem in dit ble<3 is uitsluitend gemachtigd het Algemeen Binnen- en Buitenlandsch Advertentie-Bureau D. Y. ALTA Warmoesstraat 7678, Amsterdam. Telephoon in tere. 6220. D® Vereekerina der (per weck) geabofinoertlen wordt gawaei-borgd door „Tho Ocean" Rokin 161, Amstordam. DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN. EERSTE BLAD. AGENDA ZATERDAG 17 OCTOBER. De Kroon: Biosc. voorstelling. Blosc. Theater, Gr. Markt: Voor- Mellimg. Apollo-Theater: Blo&c. voorstelling. De Belglscbe vlucbtsilnuin Ie Uearleo. Donderdagavond zijn nog eenige kinderen onder geleide hier aangeko men en naar de Rijkskweekschool ge- bracht. Eenige bemiddelde families, die Donderdagavond uit den laatsteu trein aankwamen, zijn in hotels ge logeerd. De begrafenis van Joseph Teeuws- keii heeft Zaterdagmorgen om 10 uur j» de R.-K. he Barbara te Schoten, Arbeid. De Arbeidscommissie is druk bezig met de inrichting van de werkplaat sen voor schoenmakers, kleermakers, strijksters, waschvrouwen, naaisters, enz. Voorloopig zullen de lokaliteiten daarvoor gevonden worden in den achtervleugel van de Rijkskweek- schooL liet materiaal, voor de verschillen de vakken benoodigd, wordt aange kocht bij Haorlemsohe firma's. Voor de arbeiders, wier werk niet bin nenshuis wordt verricht, ie het niet zoo gemakkelijk bezigheid te vinden. Dc schilders w il men bezigen voor het schoonhouden en opknappen der ge houwen, waar vluchtelingen verblij- iven, en misschien is er in deze rich ting voor de bouwvakarbeiders nog nicer te doen. Terugkeer. Ovc-r den terugkeer der Belgen is nog niets beslist en blijkens de maat regelen van de Arbeidscommissie re kent men er op, de vluchtelingen nog een tijd lang hier te houden. Er is sprake van, dat eenige Com missieleden zelf naar Antwerpen en omgeving zullen gaan, om den uitge wekenen betrouwbaar advies te kun nen geven. Of dit plan echter voort gang kan hebben, ia nog niet be kend. Houtplein. De Houtplein-bewoners zijn ook aan den gang gegaan, om vluchtelingen onderdak te verschaffen. Het Wg- Btaand bovenhuis van perceel no. 5 is daarvoor ingericht. Om 2 nur begon men met de installatie van de wo ning en des avonds om 9 uur w as men al zoover, dat een familie van 9 personen dc woning kon betrekken. Er is dus wel vlug gewerkt. De Commissie, die voor het een-on- fuider zorg!, wordt gevormd door de be eren P. Kiüger en II. Korting. Onderstand vluchtelin gen uit België. De minister van binnenlandsche zaken heeft den burgemeesters, voor zoover in hun gemeenten zich vluch telingen uit België bevinden of beson- den hebben, die van gemeentewege zijn ondersteund, door tussch-n komst van de commissarissen der Ko ningin in de onderscheidene provin ciën, verzocht, aan hem opgaaf te zenden van de verstrekte ondersteu ning, op staten, volgens aangegeven model. De kosten en de in gekl verstrekte ondersteuningsbedragen zullen door kwitanties inoeton worden gestaafd: KRUISWEG—PARKLAAN— KENAUPARK EN KENAUSTRAAT. Men meldt ons» In navolging van zoovele goede voorbeelden trachten ook de bewoners van bovengenoemd stadsgedeelte iets voor de Belgische vluchtelingen te doen. Tot dn' doel werd gisterenavond een vergadering belegd in Ilotel Lion ö'Or. Door verschillende bewoners werd reeds een bijdrage toegezegd en ter vergadering werd door do aanwezi gen reeds voor vele wekelijksche bij dragen geleekend, wat aan de com missie, beslaande uit de heeren Vun der Leest, Van Nieuwenhoven en De W ij man. den moed gaf heden de po gingen voort te zetten, zoodat zij reeds heden gelegenheid zullen ma ken om aan enkele vluchtelingen namens bovengenoemde bewoner» ond.rdak te verschaffen. Huisvesting Vluchtelin- a: fi n De commissie van huisvesting (bu reau Palois Royal Stationsplein) ver zoekt druipend om opgave van perso nen die bereid zijn kleine gezinnen huiswesting te bezorgen. Adressen van gemeubileerde huizen geschikt om door Lurgergezinnen bewoond te worden, woideri dankbaar aanvaard. Meer en meer blijkt dat perronsn die tot dusver op eigen kosten hotels bewoonden ddt niet kunnen volhou den. Het zou zoo hard zijn om hen die gewoon zijn in behoorlijke woningen te huizen te moeten afwijzen. Adressen van Belgische vlDchiellngin. Ma.!. LOUISE MACAUTER, thans verblijf houdende in de RijUs- kweekschool aan de Leidsche Vaart te Haarlem m gekomen van Antwer pen, zoekt haar vader LOUIS VEUA1JEN' en zijn echtgenoole AU GUSTINE SCHRADERS, met drie dochters en 2 jongens. Verder wordt gezocht JACQ. MA CAUTER en sijn vrouw JOHANNA PAUW'ELS en 4 kinderen, oolc uit Antwerpen. ANGELINA LIELES, gekomen van Antwerpen, thans verblijfhoudcn- de in de Rijkskweekschool, Leidsclic Vaart te Haarlem, soekl haar man RE.MIG1US VEEMEIREN, 'f laatst te Anttoerpen werkzaam. PETRUS JOSEPH GOPPIETERS, thans te Zandvoorl, Hoogewcg 7», komende van Antwerpen, verzoekt bekend gemaakt te worden met de verblijfplaats van sijn vader FRAX- CISCUS DOMINIEUS COPPIETERS. MARIA COPPIETERS, thans te Zand/ oort, lloogeweg 74, verzoekt be kend gemaakt te worden met de ver blijfplaats van. haar man HIPPOLY- TUS FRAiNCISCUS TINDEMAN'S, laatst als char>e Antwerpen. OSCAR ALGOET, adres Domp- vloedslaan IS Overveen, zoekt zijn familie BEUSELINCK DE BOEKE, NalionaUestraat 40, Antwerpen. OD1LE CORTHOUTS, adres Dompvloedslaan 15, Overveen, zoekt haar zusier vrouw LEMiMENS, met drie kinderen, van Beeringen, en ook haar zusier en broeder MARIA en LOüIC CORTHOUTS. Mej. CONSTANTIA VERSTRAE- LEN, adres Mej. DE GROOT, Fort Hoofddorp, verzoekt inlichtingen om trent haur echtgenoot P1ETER DE MOOR, soldaat bij het 12e Reg., Com pagnie 3/4, \V tlliebroeck. Mej. JOH. v. HESE—NELEN, adres v. d BROEK, Colensoslraal no. 44 rood, zoekt de familie PLOUVIER, om inlichting omtrent haar man P. v. IIESE tc bekomen AUGUST I1ENDRIOKX, adres Voorhelmslraal 20 zwart, Haarlem, verzoekt bericht of adres tan de fa milies: SERON, DEROUCOURT, SMITS en BOY, uil Antwerpen. LOUIS VERLINDE en TERESIA MIN. adres Korte Bagijnestraat 26, verzoeken inlichtingen tol opsporing van hunne familieleden, o a. JEAN BAPTIST MIN. KATHARINA WIN KELMAN, TERESIA MIN', LOUIS VERLINDE, PETRUS MO F. NS, MA RIA MIN en AUGUST KUILMAN. KONINKLIJK NATIONAAL STEUN- GOMlTé. De volgende bijdragen uit Haarlem en omstreken werden door het Ko ninklijk Nationaal Steuncomité ont vangen in de week van 4 tot 11 Octo ber. Prof. Dr B-. Heemstede, (5—; Kennemer Electr. Mij. Bloemendoal f 164.10; L. graaf van R Aerdenhoul, f 1000.—; Mevr. W, (19; Afd. van de vereeniging van Commiezen bij de Rijksbelastingen. (33,42 en uit den pot van een Kegelclub (105.97, a'»en te Haarlem. Duit s ch-B el g is c he postzegels. Bi.i den heer J. R. Korsljens, Kruis weg 70 c, zijn ter bezichtiging uitge stald de zegels, die door de Duitschc posterijen voor België worden ge bruikt. Magazijn Fleischmana 18 gezinnen van Landweermannen hebt>-in heden uit 't magamijn FleiscJ:- marn klGedingstukken en levensmid delen ontvangen. (Zie vervolg pagina 2.) Stadsnieuws In padvinderskringen zal met veel deelneming worden vernomieni, dat in Frankrijk is gesneuveld de Haupt- Feldmeister van het Bonn'sche pad- vinderskorps, Von Gotlberg, die als luitenant bij het Duitsche leger dien de Luitenant Von Gottberg nam met zijn troep deel aan het Padvindera- kamp te IJmuiden en hield bfj hel be zoek aan Haarlem een geestdriftige toespraak op het Haarlemische Raad huis, om liet Gemeentebestuur cn de ingezetenen te bedanken voor de ont vangst. Het bestuur van het Padvinders- korps te Bonn heeft van het sneuve len van den Haupt-Feldme::ter ken nis gegeven aan den heer H Stinis, die, naar men zich herinnert, hoofd- kampleider te IJmuiden was. Zwervende. Zes minderjarige Amsterdamsche jon gens worden Donderdag zwervende aangetroffen op do Amsterdamsche Vaart. De politie droeg zorg. dat het zestal zoo spoedig mogelijk naar huis werd teruggezonden. SCHOUWBURG JANS\VEG. Naar men heeft vernomen, wordt Maandag a s. een voorstelling gege ven door het gezelschap van W'dlem Royaards. van Shakespeare's „Mid- zomernacht-droom", met muziek van Mendelssohn, we'ke muziek uitge voerd zul worden door de Arnhemsche Orkest vereeniging. onder leiding van den heer Peter van Anrooy. De da mes Alida Lomau en Mevr. De Flines verleenen mede hun medewerking. Wèl is 't iets bijzondere, deze eer ste voorstelling hier ter stede van „Het Tooneel" in dit seizoen. De eerste voorstelling van de Fran- sche Opera, dir. de heer L. Roosen, is met het oog op de tijdsomstandig heden bepaald op 27 November a.e. Ten s'oUe kunnen wij mededeelen, dat Zondag a.s de tweede opvoering plaats heeft van ,,De Dans-Advocaat". JUIST C1TEEREN. Een der sprekers bij de teraarde bestelling van het stoffelijk overschot van Mr. G. van Ttenhoven heeft eemge versregelen geciteerd, die hij toe schreef aan Ds. Laurillard, De spre ker heeft zich echter vergist. Het „Handelsblad" merkt naar aanleiding daarvan op, dat het versje luidt Daar moet veel strijds gestreden zijn, Veel kruis en leeds geleden zijn, Daar moeien heiige zeden zijn, Een nauwe weg betreden zijn, En veel gelietfs gebeden zijn Zoolang wij hier beneden zijn Zoo zal 't hierna in vreden zijn. En de dichter is niet Laurillard, maar Dirk Raphael Cainphuysen (1586—1627). MADAME SANS GêNE. Het meest bekende tooneel werk van Sardoj lteeft zijn aantrekkingskracht nog niet verloren, 't Loopt anders (tengevolge van de komst der Belgi sche vluchtelingen, is ons gezegd) in do laatste dagen niet druk in den Schouwburg, maar Donderdagavond waren de verschillende rangen rede lijk beizet, op het balcon na, dat gaap te als oen mond zonder tanden. Dit beeld, waarvoor excuus dient te worden gevraagd omdat het minder smakelijk is, kan niet worden toe gepast op de rol van de hoofdpersoon, Catherine de waschvrouw, bijge naamd Madame Sans Géne die heeft een mond (en een grooten) met tanden, En me\rouw Maim—Bouw meester liet ze duchtig zien, niet goedaardig als zo is aan nienschen in 't ongeluk, maar wel aan opge schroefde hoogmoedigen en vooral aan de trotsclie zusters van Napoleon, wanneer die haar trachten te bespot ten en te vernederen. Dat tooneeltje en naderhand de 6cène met Napoleon waren héél knap van mevrouw Mann en dut is voor t stuk van Sai dou ook noodig, omdat, wanneer niet een voortreffelijke actrice de hoofdrol vervult, bet stuk niet half tot zijn recht Komt Zelfs Napoleon is in dit stuk een figuur van den tweeden rang. En Bouwmeester wist ons dat niet te doen vergeten. Hij gaf de rol uitste kend, omdat hij 't eenmaal niet an ders kan en menig klein trekje (de ware tooncelspee'kunst is immers in het klein© het grootst) was treffend als van ouds; toch scheen hij minder goed gedisponeerd dan anders, wat ongesteld misschien. Het publiek ontving hem en zijn zuster bij hun optreden met een vrien delijk applaus. De rest van het personeel in dit stuk is eigenlijk van minder belang. Zelfs I.efèvre, de maarschalk, die In weer wil van wat daverende volzinnen een goede sukkel lijkt (Ko van Dijk baalde daar alles uit wat er in zit) en Neip- perg, van wien do toeschouwer den indruk krijgt, dat hij altijd in moei lijkheden zit cn ergens verstopt moet worden. Deze lijdende rol was aan den heer Glmberg opgedragen. Op 't programma was de heer Meunier de hertog van Rovigo. Dezen avond leek de heer Meunier zóó treffend op den heer Schwab, dat je aan een tweeling broer zou hebben gedacht 1 Maar hoe Ier wereld de rol van Fouché toebedeeld kon worden aan Schulze is een raadsel. Napoleons jpoliiiecbef zal wel een heel ander man geweest zijn, dan de goedige figuur, die Schulze er van rnoakt. Die goed zak, op de hoogte van alle*, nog vóór dat de betrokkenen 't zelf weten Och kom. in bijna geen stuk van het tegen woordig repertoire komen nog boven dien zóóveel plechtig met nomen en titels genoemde personen voor als ln dit. 't Programma loopt er van over en de toeschouwer zou er van duize len als 't noodig was, ruaor het hoeft niet, omdat er geen enkele reden be staat waarom hij den eenen baron van den anderen zou moeten onder scheiden als schimmen gaan ze aan ons oog voorbijde heeren Van der Hilst en Fernantzen kunnen dan ook veilig drie van deze personen achter eenvolgens (of was het tegelijk'?) voor stellen). Madame Sans Gêne zal gaan en blij ven gaan zoolang er een goede ver tolkster voor de titelrol zal zijn. En het publiek zal er door geboeid blij ven, zooals het Donderdagavond in onzen schouwburg was. TUBERCULOSEBESTRIJDING. Di het maandblad van de Vereent tot bestrijding vaït Tuberculose in Haarlem en Omstreken wordt het volgende meegedeeld ul't, het verslag over Augustus: Aantal leden, enz. der verc-eniging 1155. Aantal begunstigers van 't I-ig- halfonds 1983. Aan het Consultatie- Bureau werden onderzocht: 24 man nen, 41 vrouwen en 28 kinderen. Ingeschreven werden 25 nieuwe patiënten, waarvan er 18 in aanmer king kwamen voor huisbezoek; 11 werden gezonden door hun dokter, 14 kwamen uit zich zelf. 334 gezinnen bezocht; 684 bezoeken afgelegd. De onkosten van maatregelen tot beteugeling van de veihreidrng der ziekte bedioegen f 778.27 1/2. 14 patiënten werden afgevoerd, 1 patiënt ging naar de Maria-Stichting. In de lighal maken 12 patiënten een sanatorluinkuur. Door den oorlogstoestand moesten verschillende bezuinigingen worden ingevoerd. „DE EENDRACHT". Verschenen is het verslag over het 10e boekjaar van de Coöp. Broodbak- kerij en Yerbrulksvereeniging „De Eéndra-chi". Hidruit blijkt, dat cLo vereeniging in 8 jaren tijds van 218 leden geklom men is tot een ledental van 1780. Acht verschillende machines zijn in ge bruik, gedreveu door drie electro- motoren. In bet afgeloopen jaar bedroeg het gemiddeld verbruik pür lid f 91.44, ■een bedrag dai slechts eenmaal over troffen werd. De omzet vvas in 191314 een flink stuk grooter dan een jaar daarvoor en hep van f 137.985.56 1/2 tot f 147.043.62. Het aantal broodwijken steeg van 19 tot 22. 23 broodwagens zijn Ln ge bruik. De met'vO winst over 191314 be draagt 14.03 Het uitbetaalde loon bedroeg f 17.396.31 1/2, hetgeen gelijk staat met f 11.83 per honderd gulden omzet. De bedrijfsrekening over ^1913—14 sluit met een bedrag van f 147.939.99J en de winsv en verliesrekening 1913— 14 met f 41 570.52. De baiane beloopt f 76.691.76 1/2. In de afd. Kruideniers- en grut terswaren werd een netto-winst ge maakt mn 10.99 Van deze af deeling sluiten de be drijfsrekening 191314, verlies- en winstrekening en de balans reep. met de volgende bedragen f 72.777.06, f 9555.78 en f 21.710.34. Op Vrijdag 30 October a.8., des avonds 'ie 8 uur heeft een buitengewo ne ledenvergadering plaats in de groote zaai der Sociëteit Vereeniging. Hier zal ©en voorstel tot wijziging der statuten behandeld worden. Een half uur na het opgegeven uur van aanvang begint de gewone- jaar vergadering. Geslaagd. Voor het machinistenexamen slaag den o.a. onze etadgenootende hee ren G. W. van Dnesten, II IL Schaafsma, Stuurman en K, Tim mer, Ongeval. Twee broeders G. C. en NV. T. v. d. B. kregen gistermiddag ruzie, teen de eerste op visite was bij laatstge noemde, die ln de Rozenstraat woont. De twist Uep zoo hoog, dat, loer. op straat de ruzie werd voortgezet, de mannen luindgemeeu wmkn en \V T. do B. op den grond geworpen werd. Ongelukkig passeerde juist een tram, wa;u'legen de gevallen© werd gewor pen. Zijn linkerbeen geraakte be kneld tuesehen den baaiischuiver en de straat. Gelukkig wist de conduc teur de tram dadelijk tot staan te brongen, zoodat het ongeluk tot den geiingst mcgelifken omvang beperkt werd. Aan de knie en aan het hoofd bekwam y. d. B. löchto verwondin- gen. De man werd naar het St. Elisa beth^ Gasthuis vervoerd, waar men het beter vond, nadat hij verbonden was, beun in do 'Isolcei kamer izijn roes te laten uit-lap-n. Het ongeluk had den man nog niet ontnuchterd! Fiets gestolen. Mej. E. H. anoeet gi (©ren een boodschap doen m een winkel op de Groot Markt, en zette haar rijwiel voor den winkel neer. Zonder naar de fiets om te zien, bleef ze eenigeu tijd praten, om. toen ze terug kwam. tot de ontdekking te komen, dat heur stalen ros aan zijn eigeuai es was ont stolen. De potëtie onderzoekt dc zaak. UIT DE RECHTZAAL. Te Zaandam is in een lierberg ruzie ontstaan. Als zoovele malen kwam de twist over kinderen aan. Als 't bij wooiden was gebleven, w as t niet zoo erg (geweest, als nu 't geval bleek ge weest te zijn. Met z'n drieën hadden de mannen, die gieteo-en als beklaagden terecht stonden, op een vrouw losgeslagen. Volgens haar eigen getuigenis en die van twee der omwonenden had het drietal de vrouw op den grond ge gooid en mishandeld. Uit het requisitoir van den Subst Off. v. Justitie bleek, dat de vrouw ook we! eenige aanleiding tot den twist heeft gegeven. De eieeh luidt voor eiken beklaagde f 3 boete, eubs. 6 dogen hechtenis, D i e f e t a k Een met u/tziende Jongen kwam hierna in 't slecht befaamde bankje, beschuldigd van diefstal van twee rijksdaalders ten nadecle van een ko.^ti uishouc sie r te Wormerveer. De zaak heeft zich alsvolgt toege dragen. Befcl. was een d-'.g bij de vrouw in huis geweest en had daar gegeten. Des middags zou hij per boot naar Alkmaar vertrekken, waar zijn ouders wonen. Hij is er bij tegen woordig gew eest, dat de vromv geld heeft weggeborgen in een kistje, dat in een linnenkast weid weggezet. Toen eenige oogonblikkcn later de jongen alleen in dc- kamer was, beeft de vrouw gehooid, dat Ixij met geld rammelde. Ze docht niet aan diefstal. E\em\vel, toen de bezoeker afscheid had genomen en op weg naar de boot naar Alkn aar w as, vermiste ze plots twee rijksdaalder. Zoo gauw ze kon heeH ze toen be klaagde van de boot, die juist ver trekken zou, gehaald, en hem door de politM) laten fouilleeren Ofschoon toen los in zijn zak twee rijksdaalders werden gevonden, ontkende hij den diefstal. Ilij bleef hierbij., ook giste ren in de rechtszaal. Mr. Hoy er achtte den diefstal wet tig en overtuigend bewezen, en eiscli- te een gevangenisstraf van 1 maand. Bekt. zoido nog een», dat hij on schuldig was. (Zie vervolg Stadsnieuws op de 2de pagina). Uit de Omstreken IIOUTRAKPOLDER. Op last van dein burgemeester van llaarlemmerliedo c.a. zijn alhier de aanwezige hoeveelheden giaaa ln be slag genomen. BEVERWIJK. EEN ONDERSCHEIDING. Mej. G. J. ter Poorten te Beverwijk ontving van den koning van Grieken land de oorlogemedaille voor bewe zen verplegingsdiensten bij den Grieksch-Bulgaarschen oorlog Uier bij was gevoegd het portret van ZAL met eigenhandige onderteekening. HOOFDDORP. Donderdagmorgen had het zoontje van den schipper De Groot te Hoofd dorp het ongeluk, een brandende lomp op het lichaam te krijgen, waar door hij ernstige brandwonden be kwam. Hij is naar het O L. V. gast huis te Amsterdam vervoerd en aldaar opgenomen. (Tel VELSEN. Bij konickl. besluit Is met ingang var. 1 Nov., S. Uruinsma, thans tijd. chef van dienit bij het roompont veer over het Noonlaeokanaal te Vel sen, benoemd tot opziener bij dat veer. Binnenland D* Belgisch© vluchte lingen. (Men zie ook onder Buiten» landseh Overzicht.) In het Zuiden van ons land zijn steden nog steeds overvuld met vluch telingen. In Vhssingen zijn weer nieuwe vluchtelingen aangekomen van de Belgische kustplaatsen. Alle scholen, kerken en pakhuizen zitten daar vol. Een bewaarschool is inge richt voor tijdelijk ziekenhuis, onder, leiding van een Haagsch geneesheer, Uit Rozendaai wordt aan de „N. 11. Ct." geseind» „De Belgische voormannen heb» ben Donderdag overal propaganda gemaakt onder de vluchtelingen as* de grens om terug te keeren nat r Antwerpen. Maar hun woorden zilt tot heden nog niet ln staat gewee-l om althans bij de massa het enorms wantrouwen tegen de Duitscheis verk'einen. Dat h'eek Donderdag &»i| het elation Roosendaal. Daar \er« trokken om twaalf, om drie en om zc# uur treinen, die de stad zoo dicht mo gelijk naderden, nameiijk naar hel goederenstation Merxem. Voor de'/.* treinen vverden tezamen verkocht: 321 kaartjes 3e klasse 26 2e en 5 le klas* se. In het gehec-l vertrokken dus on# gevcer 350 menschen in deze richting, Maar daaronder waren verscheiden Duitsche en Nederlandsche handels, reizigers, afgevaardigden van ver* schillende firma's, kantoorpersoneel, enz. Het aantal vertrokken vluchte lingen is due van geen belang ge* geweest. Op verzoek van het Duitsche be* stuur in België werden hier dt kaartjes uitgegeven tot Esschert. Daar moesten de reizigers verder doorbetalen. De Duitsche kas aan het station vroeg zijn deel. De treinen bestonden geheel uit Nederlandsoh materieel. In Esschen staan twee Bel gische locomotieven onder stoom waarvoor men nog een paar stel Bel gische machinisten en stokers heeft gevonden. Uit Esschen keerden de Nederlandsche machines telkens terug naar Roosendaal. Het Belgische grensstation wordt bediend door Duitsche marinematro zen Een zit er in het loket, een stmu er met zijn tang aan het loket om d> kaartjes te knippen, twee gaan er mee op de locomotief, een zit in de bagagewagen bij wijze van couduc- teur. In de overstelpende massa vluchte lingen te Roosendaal komt geen ver mindering. Het rijk en paiticulieref blijven in de voeding voorzien." EEN BRIEF VAN DEN 11EER JHR. MR. A. F. -DE SAVURN1N LCHMAN. In de vergadei'uig der Kon. Aca demie van Wetenschappen was (naar „De Ned." meldt) van het lid der Academie, jhr. mr. A. F. de Sav©:- nin Lehman, het volgende schrijven ingekomen, gedateerd 7 September. ïu „Onze Eeuw" heeft de lsoog- ïeeraar Chantepie de la Sauseaye lo l volgende geschreven (jg. 1914 bl. 317,- „Ook in de „Christelijke pers" hot niet beter. „Standaard". „Ne derlander", door de klein© pers ge volgd, hebben in de verkiezingscam- jMtguo uitgemunt door verdachtma king, onwaarheid, perfide aantijgin gen, waarbij de zonden der liberale pers in het niet verdwijnen". Aan den hoogleeraar is bekend, dat ik hoofdredacteur ben van genoemd dagblad „De Nederlander", en dus vera nt woordrijk of aansprakelijk voor zijn inhoud. De redactie van het blad heef» tn haar nummer van 5 Juni jl. zich tot den hoogleeraar gewend met het ver zoek, de feiten te noemen, waaiv n ziju beschuldigingen steunen. 1)© hoogleerr.nr heeft op dat ver zoek aanvankelijk liet zwijgen be waard, en op onze vraag, of hij nog een antwoord zal geven, schrijft hij, hij particulier briefje aan do redac tie, dat hij niet voornemens is op de „sommatie' te antwoorden; „of schoon hij in zijn portefeuille om-: vloedig materieel Beeft om zijn oor deel te staven, acht hij het in ge^n. i deele vruchtbaar daarover een polo miok te openen". Wij, de redactie, hadden niet ge vraagd naar vruchtbare polemiek, maar naar mededeel ine der feiten. Nu is tweeërlc mogelijk. Of het door den hoogleeraar om trent d«e handelingen der redactie, waarvan ik lid bon, te laste gelegde is lippis et tonsoribus notuxn, behoeft go it nader bewijs, behoort tot hel publiek domein; öf wel acht de hoogleeraar Chan tepie de la Saussaya een man zóó hoog staande Ln de wetcnschappolij. ke wereld, dat hij tot voorzitter eercr afdeeling der Koninklijke Academit van Wetenschappen kon worden ge kozen het zedelijk geoorloofd, ine d«.-b irgers de grievendste beschuldi-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1914 | | pagina 1