ADVERTENT1EN Weerbericht MEDEDEELINGEN VAN HET CONINKL. NEiD. MET. INSTITUUT. (Opgemaakt' voorm. 10.50 uur,) De BMdt, 28 Juni 1915. JIcogste barometerstand 761.5 m.M. c Bodolaagste 756.8 m.M to Hdl- t;r, Sybt en Dresden. Verwachting tot don avond van 9 Juni: Wind zwakke tot mafg» Zuidelij ken tot Westelijken ■winxl. Gostc'kUioidl van do 1 uohtmeest hvaar bewolitot, waarsohijirJIijk rogon- '»f onweersbuien. Temperatuur geringe venandoring. Barometerstand te haarlem CawMnetonstiainxl 'hodienmidklag te t uur 758 m.M. Achteruitgang. Vorige stand tic 2 uur 760 m.M OPGAVE VAN JOH M. SCHMIDT •Opticien QKD. O. QRAOHT 47. HAARL.KM. fhermometerstand 27 Juni Hoogste gisteren F. 65 Laagste heden nacht F. 56 Hedenmiddag 19 uur F. 70 21 J unl 'Hoogste gisteren 9 uur F. 70 LaagBtebedennacht F. 55 Hoogste heden tot 19 uur V. 6i HOOG- en CAAOWATKRSTANDEN 29 Juni. Hoog water. [Jmuldenv.m. 4u.23m.;n.m. 4u. 46 m Katwijk Y.m 8j. 68m.; v.m. 4u. 21 m Petten v.m. 4u 48m n.m. 6 u. 6m La ag w a te r. lJmuiden v.m.l2u. 23 m.;n.m.l2u 46 m Katwijk v.m. liu. 3 m.; n.m. 12u. 26 m Petten v.m lu. 6ïm., n.m. 2u.l6m JUu. aansteken der lantaarns van ïHuMiOnn automobielen en ander© voertuigen moet te 8 uur 50 minuten ges cl lieden. zoodra hij bemerkte wat geschK-i was, te water. To«n hij evenwel zag, dat zijn hulp niet meer noodzakelijk was, kroop hij kalm 't frissche nat weer uit en verdween weer op zijn rijwieL TERAARDEBESTELLING. Heden, Maandagmiddag, is 10 twaalf uur ter aarde besteld het stof felijk overschot van zuster Dollé, in leven Hoofdverpleegster aan de Van Lijndenstichting. Zeer velen waren aanwezig, om de geliefde zuster de laatste eer te be wijzen. Van de hoogachting, die hare verpleegden haar toedroegen, getuig de ook de groote massa bloemen, d e gezonden was. Het bestuur van de van LijndensUch- tiivr was tegenwoordig, ook do ge neesheer van deze inrichting, dr. Th. H. v. d. Velde. Een broeder van do overledeno sprak een kort woord van dank tot de aanwezigen. Uit de Omstreken Bloemandaal. BOND. v. VRIJE LIBERALEN _KIES- derom niet te doen doorgaan, wiWe ik het volgende opmerken: In de eerste plaats: Vaart do ge meente er wel bij, dat we in dezen duren tijd, nu er voor de gemeente toch al zooveel onvoorziene uilgaven te boeken zijn, de staangelden van de te verpachten plaatsen geheel zouden moeten derven? Ik geloof, dut die som een aardige hulp is voor do gemeente en dat dio hulp den belastingbetalen de® zeer ten goede komt. Ten tweede wordt een groot deeJ onzer neringdoenden, die zich do gevolgen van de raad^tbe- slissing van verleden jaar nog zoo goed voor den geest kunnen haien, wederom te® zeerste geschaad, indien de kermis va® det jaar weder niet doorgaat. Zij toch hebben het ge heel© jaar gehoopt, dat ten minste dit jaar de kermis door zou gaan, om dan dit jaar misschien nog iets goed te kunnen maken van de nadoelen van verleden jaar. Ook vele werkloozen, die gehoopt hadden m die week ceni- ge guldens te verdienen, door als ex tra hulp hun diensten hier en daar te verlcenon, zullen ten zeerste getrof fen worden in hun verwachtingen. In de derde plaats mogen we niet die groep belanghebbenden vergeten, DISTRICT BEVERWIJK. AID. BLOEMEND AAL. Men schrijft ons: 0. .«©o* Onder voorzitterschap van Jhr. O- f reeds het geheele jaar vlasten C. Queries van Uffol'd,vorgadero I de kennisweek, niet voor hun gonoe- Z-aterdagavonain de groote zaal van kermisvorviL cafó Rusthoek, de bond vun Vrije Li-8®n; "oen ,D' KL.' beralen ten eindo voor de a.s. Ge- J behoef slechts de kruideniers- en meer,teraads\rerkic®ing oandidaten te slagersloopknechts, de bnevenl>estel- WEER EEN BEHOOVING IN DË KERK. Een juffrouw h^eft aangifte bij de politie gedaan, dat men haai- in de 11. K. kerk aan de Jansstraat haar taaohjo, waarin een porternonnaie met f 5 1/2 en haar longniet zalen, af handig heeft gemaakt. Men ontziet zich dus blijkbaar niet, om zelfs bij herhaling een kerk lot 't terrein van roof ie maken. STRAATSCHENDERIJ. Verschillende processen-verba ai zijn opgemaakt wegens straatschenderij, o.m. tegen een i ge jongens, die uit een particulieren tuin een aantal bloe men bedden gerukt en dadelijk weg gesmeten. Mogen de verbaliseerden binnen kort voor het kantongerecht ervaren, dat baldadigheden niet straffeloos gepleegd worden. DE REDDINGSBRIGADE. Onze Reddingsbrigade voor Drerv- kelingen te Haarlem gaat door haar succesvol werken ook al naam naar builen maken. Op uituoodiglng van het Rooi© Ivruis-comite te Helmond zijn de heer A. J. Meijerink, voorzitter en Mevr. N. Meijei'iikRijk, secretaresse mot 12 leden dor Haarlomsche brigade naar Helmond gereisd, om daar een demonstratie te geven hoe de brigado werkt. 7- derdagavond hield de beer Meije rink ee« voordracht voor een publiek uit de beste klingen van Helmond cn omgeving, waarin bij de geschiedenis van de door hem opgerichte vereeni- ging, haar doe! en werkwijze uiteen zette. De voordracht, die met veel be langstelling werd gevolgd, werd door goede lichtbeelden verduidelijkt. Zondagmiddag werd in liet Ilel- mondsohe Zwemliassin een demon stratie gegeven door de 12 Haarlem mers. Do heer Meeijrüik deed verschillen de nummers uitvoeren, waardoor een lieold werd gegeven van de redding van drenkelingen, zooals die te Haar lem wordt toegepast. Er was veel belangstellend publiek. Besloten werd, dat de Roodo Kruls- transport-colonne te Helmond een on- derafdoeling zal oprichten, die een reddingsbrigade zal vormen. TE WATER. Uitgelokt door het mooie weer wil de de heer B. de N., wonende Gast huisstraat alhier oen roeitochtje ma- kon met zijn gezin. In het Spaaroe nabij de Melkbrug liemerkte men evenwol, dat het geraden was, uit liet bootje te sluppen, daar men vermoed, do dat l vaartuigje eenigszins lek was. Bij 't uilslappen echter geraak te do vrouw van den heer N. met baar kindje van 16 maanden te wa ter. Gelukkig werden zoowel moeder, als kind gauw op 't droge gebracht al geschiedde do redding van de vrouw niet zonder moeilijkheden. Men moest nl. met haken assistentie bij t reddingswerk verleenen. Nadat bei den bij den bakker Cohen van drogo kloeren waren voorzie®, werden zo per atax naar huis vervoerd Toen 't ongeluk gebeurde, kwam •en joncruensch aan f etsen en sprong stollen. Aftredende leden zijn: de heeren Dr. i. T. Bomwater, J. C. Laan, C. J. van Tieiihoven en C. D. van der Vliet. N'ndat de notulen der vorige verga dering waren voorgelezen en goedge keurd, deed de voorzitter het voorstel oin de aftredende leden weer opnieuw ca.nd.daat te stellen, lliortoe werd des te gereeder besloten daar de B - Kutholieke Kiesverceiüging haar voor n-mie® had te kennen gegeven om hetzolfdo te doen en de Vrijzinnige Kiesvereoniging eveneens de aftreden- den wil oandideeren, Hlllegom. Ongeluk. Zaterdag is de heer W. alhier door een auto overreden. De ontboden ge neesheer constateerde een breuk van den voet en va® het sleutelbeen. □•nnebroek. Zaterdag is alhier in den ouderdom an 68 jaar overleden II. v. d. Vos- son, lid van den Raad dezer gemeen te, tevens was hij lid van het College a® zetters en van de commissie tot wering vau schoolverzuim. Binnenland MR P. J. TROELSTRA. De Tolograaf meMt Na afloop van die meeting te Utrecht Zondagmiddag, waar ma'. P. J. TroeL et ra hot woord boflft gevoerd, vrerd deze plotseling ongesteld. Ondersteund door enkele zijner par- tijgenooten, koa liij met moeite het. podium vertaite®. Hij schee® een aan val van bewusteloosheid nabij. Por rijtuig is hij naar de® trein en daarmede maar Den Haag terugge keerd. De dirukt© der laatste woke® schijnt hem zwaar te bobben aangegrepen, vooral zijn pogingen oiu do interoa- tiora'.e te herstallen. Wij verniemen, dat hij voor'-oopig absoluut rust moet houden. INBRAAK. l)e NEt. Ct. meldt: ln Óen nacht van Donderdag op Vrijdtak is or ingebroken in de woning \.tu don h-gr C. G. Buik te Boskoop. De brandkast is opengemaakt, en daaruit zijn ontvreemd ruiiu f 300, waaronder f 2öö juist in ontvangst ge nomen diaconiegcld, en een.go gou den en zilveren voorworpen van groo- to waarde. Verder werd er ingebroken bij dèn hoer L. J. Enidtz aldaar, wuur de in breker op tiet hoeren van gerucht de vlucht hoeft genomen. Hij liep op kou oen. Zijn voetstappen op ee® be dauwd biuggetje zijn opgenomen. EEN NEDE1LLANDSC II SCHIP GE TORPEDEERD OF OP EEN MIJN GELOOPËN. 't AJg. Handelsblad meldt nog: Eon Wolff-telegram uit Stockholm, melding makende van dit ongeval, zegt nog: liet is slechts gelukt de scheepspa pieren to bergen: Een kwartier voor den ondergang van het as. „Cerea" zag me® een tor- podoboot van een onbekende nationa liteit, die nog zichtbaar was, loen het as. zonk. De torpedoboot deed echter geen poging, om de bennunnimg van het zinkende schip te helpen. De ka pitein van de „Ceres" meent, dat de ontploffing door een torpedo veroor zaakt is. De Ceres, die 2000 ton groot is, had goon lading aan boord. ..Aftonbladet" meldt, dat de vreem de torpedoboot, dio bij de ontploffing wcgsloomde, en do schipl>renkelingen aan hun lot overliet, een Russische boot was. Ier3, oourantenbezorgers enz. te noe men. Zij toch kunnen elk jaar van hun kermisverval ean klein opknap pertje in hun huishouden koopen, das er van hun meestal klein weekgeld ja niet op over kan schieten. iNlog oen andere groep belangheb benden is er, nL de kermisreizigers, die dikwerf geen andere inkomsten hebben dan de opbrengst, die hun ver makelijkheden enz. hun oglevereikOok deze menschen moeten toch ©enigs zins gesteund worden ln den strijd om hun bestaan, vooral in dezen tijd. Indien de gemeente bun de stand plaatsen weigert in onze veste, hun, onzen eigen Nederlandeche® mede burgers, handelt de gemeenteraad dan niet zeer inconsequent, door den buitenlanders wel standplaatsen te geven en zoodoende ons geld naar het buitenland te doen vloeien. Ik doel op 't circus, dat hier laatst ongeveer twee weken geweest is.- De toestand is heden niet van die® aard, dat leder machinaal, moedeloos en tei neergebogen zijne werkzaam heden verricht, en men om geen ver zetje geeft Neen, integendeel, in de zen tijd is een klein verzetje ten zeer ste gewenscht Velen der anders tegen de kermis stemmenden zullen moeten toegeven, dat er om genoemde redenen in de zen tijd niet over afschaffing gedacht mag worde®. Dat de kermis verleden jaar niet doorging was geheel Iets anders. Toen was ieder geheel onder den, indruk. Ik geloof, dat het grootste gedeelte van Ilaarlem's ingezetenen met deze regelen accoord zullen gaan en schroef ze dan ook, hopende dat tij er toe bij zullen dragen dat onze Haar- lemsche kermis althans in dezen tijd:" behouden blijft, niet alleen voor een verzetje, doch ook in het belang van de belasttngbetalenden, de nering doenden, de kermiswenschenden en ten slotte de kermisreizigers. mijnheer de redacteur, nog maals dankende voor de verleende plaatsruimte, toeken ik Uw abonnó, v. T. INGEZONDEN V»n lngesondea atukfcoii, geplaatst ol hiot gwplonUt, wordt do koplo don inzender niet teruggegeven. Voor don inhoud deier rubriek Btelt de Redactie zloh niet aansprakelijk. DE HAARLEMSCIIE KERMIS. Mijnheer de RedacteurI Beleefd verzoek ik eon plaatsje voor onderstaande regelen in uw veelgele zen blad. Bij voorbaat mijn dank. Naar aanleiding van het bericht, voorkomendein ,,H. D." van de®26en dezer, waarin gemeld werd dat door B. en W. een schrijven aan de® Raad onzer gemeente is gezonden, met de bedoeling de kermis van dit jaar we N.V.LOURENS COSTER HAARLEM ZOIDER BUITE1SPAARNE 12 LEVER1NO VAN: CIRCULAIRES ENVELOPPEN NOTA'S REKEN1NOEN KWITANT1ËN EFFECTENBRIEFJES POLISSEN - CONTRACTEN AANDEELEN COUPONS - RECEPISSEN PROSPECTUSSEN VOLMACHTEN BESTEKKEN REOLEMENTEN PROGRAMMA'S AANPLAKBILJETTEN ENZ. ENZ. AA A BILLIJKE PRIJZEN Sport en Wedstrijden Kerk en School Voor tie aootveefete maail ia i:n het Stadion Zondag een ejxcixioi 110nstra ti o gehouden, ditmaal ten voordoele van hoi Comité Beige, waai".oor deze dag wol niet onvoor.iedlig zal geweeet zijn, getuige het groot aantal toe schouwers. Men was vol lof over bot atb'etick- pnogrumma, waarop namen van be- kianxto spartfiguren vtoouUcwtumen. Grijsools boalüte weer oenige eucoes- sen. Hij won de 100 M. in 11 eeo. en de 400 M. In 53 1. 2 sec. In liet nummer 1609 M- IiardUxH pen. waarvoor zeer veol deelnemers waren, werd M van Rieü nummer één ln 4 m'n. 551/2 sec. Kstofeite looj.en (4 maal 100 M.) won U. D. in 46 3/5 sec. Rij 't speorwor- pen was Goorson no. 1 (42 M en bij 't ver-springen H. Ilerbera 6.21 NL W a n d e 1 t o 0 h t, 't Wan- l e -en zit in óe lucht tegen- woordig. Nu weer is door eeniga lton- derden deeineinera de afstand De® Haag—Amsterdam afgeliegd. Jammer blijft het te noomr®, dat aon.niige, vul1© deelnemers zelfs, met volkomen negatie van het beginsel ,.regoanat ighehiswedslirijd"' er een draverij vun maken, éie op oen af stand als Den Haag—Amster.üain voor weinig of niet getrainde lieden heeil wait meor na- dan voordeel en zal op leveren. Van Tongieren (Deventer) kwam als nummer 1 aan in 6 uur 57 min. 2 was Hurk in 7 uur 6 minuben. Een 82-jarig oude heer. J. v. d. Bar. leg<le met een constante 5 K NL- snel'heid den weg af. Letteren en Kunst C. P. T. BIGOT een bekend tooneelspclcr an schrijver van enkele toouee! werken, is 77 jaar oud overleden. Marktnieuws Op de heden alhier gehouden graan n zaadmarkt was geen aanvoer. Burgerlijke Stand BENNEBiROEK. OVERLEDEN J, Slot, 72 jaar. IL y. c 8 jaar. Den 11 den Juli 1915 hopen onze ge liefde Ouders-en Grootouders, de Heer P. A. VAN MOOK en Mej. A. W. HANDGRAAF den dag te lierdenken dat zij vóór 30 jaar in den Echt zijn vereenigd. iïuiiiie dankbare Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen en Verloofde Haarlem, Juni 1915. Geboren: JENNY, Doohter van C. S.MINK Jr. en J. SM INK—VAN BOCKHOVm Haarlem, 26 Juni 1915. Heden is tot onze droefheid, in zijn Heer en Holland ontsla pen onze geliefde Echtgenoot, Pleegvader, Broeder en Zwager Firdliant) AngustFidermann, in den ouderdom van 62 jaar. Haarlem, 28 Juni 1915. Gr. Houtstraat 37. Uit aller naam: Wed. M. E. FEDERMAiNN— DIN-G'LER. De ter aard ©bestelling zal D.V. plaats hebben Donderdag 1 Juli o-s. 12 uur 's middags op de Begraafplaats ao® don Schoterwog. QBVRAaUU met 1 Augustus, te Bloemendaal een net Buryermeisje als Keuken- Werk- ine'sjo, liefst van den P.G. m011.de- i/iiigo goede got. gew. Br. ond. nr. 435 bij Firma P. VAN CITTERT ZONEN, Spekstraat no. 14. Vrouw of notte flinke meid voor de koukon hl 9 per week en eon net KAMERMEISJE gevraagd met 15 Ju'i. Liefst van Zandvoort. Adre>s. Pension VALLO .Zandvoort. Met 1 Aug. biedt zich aan oen R.K. Keukenmeisje oud 36 jaar. liefst Bloemendaal of omstreken. Brieven onder no. 196 bu reau van dit bla'd. Noodhulp-Keukenmeisje Voor terstond in dienst te treden, wordt gevraagd: een flinke NOOD HULP. Zicli persoonlijk te vervoegen bij Holel Poynl, Stafionsple.n 2. Keukenmeisje In het Hotel Royal, Stationsplein 2 wordt gevraagd: een net KEUKEN MEISJE. Loon f 16 per rnaand. Z ch persoonlijk lo vervoegen, des middags tussclien 2 en 4 uur. Door bijzondere omstandigheden vraagt Mej. A. MONS, Spaarne 46, tegen half Augustus een Keuken - Werkmeisje Mei. MOSSR vraagt voor Augustus in dienst te treden: Iiekwame Keukenmoisjee. Dienstbode als Meid-alleen, en Twce- die-Medsjee, allen tegen hoog loon. Adxes of brieven: Kleine lloutslr. no. 50 rood, Teiephoon 1684. F.t® net BURQERMKISJE GEVRAAGD, half Juli, om met da vrouw des huizes alle voork.. werkz. te rerr., van 's morg. 8—6 uur. Zon dags tol 12 uur. Loon f 2 per week, met kost. Br. nr. 192 Bur. v. d. BiacL GEVRAAGD oen net Meisje, boven de 16 jaar, voor deu dag of dag en nacht, voor dade lijk. Loon f 2.50 met verval. Heeronweg 119, Heemstede. Pension Charina, Zeestraat, Zand voort. vraagt flink MEISJE pl.rn. 16 jaar. ACADEMISCHE EXAMENS. Amsterdam. Bevorderd tot arts de beer R. RwmnieUs, geboren te Zaan dam. I)e Heer en Mevrouw ROOZEN1 v. A PIJL, bedanken voor de belang stelling betoond bij de geboorte hun Zoon. Den Haag, 26 Juni 1915. Leerling-Win keijuffrouw Tegen ©enig salaris wordt gevr. in een Garen- en BnncLzaak, een be schaafd MEISJE, ongev. 16 j P. G., extern, goed kunnende rekenen. Br. fr 110. 219, bur. van dit fclaA Gevraagd per 1 Aug. een flink, zindelijk Werkmeisje, niet behoevende te koken. Loon f 120 met verhooging. Zondags na 11 uur vrij. AdresWilhelminastraat 23. Bespre king liefst na 8 uur 's avonds. BIEDT ZICH AAM voor terstond, oeii eenvoudig Meisje (oxtern), zelfst. k. k. en werken, liefst in klein gezin. Br., no. 222, bur. van dit blad. Flink Meisje BIEDT ZICH AAN, voor hulp in de huishouding. Br., no. 221, bur. van dit blad. Te Bloemendaal wordt GEVRAAGD van 8 uur tot 6 uur, een eenvoudig, beschaafd MEISJE voor lichte huishoudelijke bezighe den e® naaien. Zich te vervoegen bij Mevrouw BAKE, achter de Kerk. E«n net Burgermeisje 25 j., Ger. Godsd., z. z. g gepl. tegen Aug. of eerder in een klein burger gezin lo Haarlem, met huiselijk ver keer. Br. aan NELLY DE GROOT, Vloedijk 37, Kaïnpen. Dagdienstbode GEVRAAGD, met Aug, boven 16 P.G, van goecle getuigen voorz'en.1 Adres lUeverpark no. 66. DAQDIENSTBODE' zelfst. kunnende werken en koken. Loon f 12 p. maand. Zich te vervoe gen: Ged. Oude Gracht 5. EEN NETTE Dagdiensibode GEVRAAGD, zelfst. kunn. werken en v. e g. v., in gezin zonder kinderen. Priieesseetraat 7 (Bosch en Vaart), Door huwelijk der tegenwoordige gevr. tegen Aug. of Sept., een notte DIBM8TBOBE P. G., goed kunn. werken en koken en v. g. g. v. Loon f 150, wascbgeld 26 en verval. Aanin. 'e av. tusschen 7 en 9 uur: Parklaan 53. Tegen 15 Juli flinke Dag-Dienstbode gevraagd, P. G., niet onder 18 jaar. Koken ver- eischte. Werktijd van 7—7 uur. Loon 14 p. w., wascbgeld inbegrepen. Om de 14 dagen Zondags van 12 uur af vrij. Br., no. 218, bur. van dit blad. Terstond gevraagd een ne'te Dienstbode, van goede getui gen voorzien, voor dag en nacliL Adres Schotersingel 67a. 1 Augustus GEVRAAGD wegen» huwelijk een nette DIENSTBODE Klevenparkweg 23. Gevraagd met 1 Aug. in jong huis gezin te Amsterdam: oen net'.© DliaSTBODE goed kunnende koken. Zich aan te melden op 26, 27 of 28 Juni, tusschen 9 ©n 10 uur 's avonds in Hotel ,,Duin en Daal" te BloemendaaL Gevraagd: een flinke DIENSTBODE v, g. g. v. voor dag en riacht, of voor den dag alleen, tegen 1 Aug. of later.- Adires: Mevrouw KINGMA, Park laan no. 103. Tetnst. gevr. in kl gezin zoneter kmderen een nette DIENSTBODE voor dag en nacht. ZeUst. en netjes kuToi. werken. Loon ƒ120 on/26 wascbgeld. Brieven fr. onder nr. 185 aan het Bureau van d't Blad. DIENSTBODE g. g. v. Br. onder letter O. aan SCHIPPER's Boekh., Gr. Houtstraat, DIENSTBODE Wegens- huwelijk der tegenwoordi ge met Augustus GEVRAAGD eent nette DIENSTBODE Wi klein gezin, kuren, koken en netjes werken. Adres Bosch en Vaartstraat 3. Net Locpmeisje gevraagd voer de ochtend- en mid cla.guron. Loon f 1.50 per weck. Adres: Groot© Houtstraat 49. EEN AANKOMENDE Strijkster en LEERLING GEVRAAGD, Klein Heiligland 23. Aangeboden voer terstod in dienst te treilenals noodhulp en voor vast, bekwame Keukenmeisjes, Dienstbode als Meid- alleen, Tweede-Meisjes, Buitenmeisjes Kamermeisjes en Werkvrouwen. Adres of brieven: Mej. MOSEH, Kl, Houtstraat 50 rood, Telph. iC8i. GEVRAAGD ©en DAGMEISJE niet beneden 16 jaar. van 7 1/2 tot 4 1/i uur. Zicli aan te melden ('s avonds na half 8) Staten Bolwerk 16. Govraagd; een flinke WINKELJUFFROUW in een zaak in glas, porcelein en huis houdelijke artikelen. Tevens kan ook ee® nette Leeriing geplaatst worden. Br. ond. no. 205 bur. van dit blad. HUISHOUDSTER Nette Juffr., 32 J. met schoolgaand jongentjo van 5 j., z. z. g. geplaatst als Huishoudster, 't liefst bij eemg Heer of wcdei. met kl. gezin, v. g. g. voorzien. Brieven onder no. 208 bur. van dit blad- Met Augushis biedt zicli aan: een N«t Meisjs voor hulp in de huishouding of bij kinderen. Brieve® onder no. 203 bur. van dit b'ad. Mevrouw TEDING VAN BERKHOUT, V ij veria an 8, vraagt met 1 Augutus, wegens huwelijk der tegenwoordig©, oen bekwauin Keuken - Werkmeisje P.G v. g. g. v. Loon 140 met op slag. 1 26 waschjfokL Nel Dagmeisje gevr., voor lialve dagen. Vrijdags don goheelon dag, niet ben. d© 16 j., loon ƒ2.50. Adres Zijlstraat 88. Flink Dagmeisje GEVRAAGD, boven 18 jaar, voorzien van getuigen. Adres Groot© Houtstraat 84. BEVRAAGD Baan 25, een net, fatsoenlijk DAG MEISJE, niet beneden de 15 jaar, van 's in. 8 1/2 lot 2 1/2 uur. Spreekuur na 7 uur 's avonds. GEVRAAGD e>en net DAGMEISJE, P, G. Aanmel den na 7 uur. AdresZ. B. Spaarna No. 42. EEN NET DAGMEISJE GEVRAAGD. Fa. LOUIS LORJé, Zijlstraat 90. Wordt GEVRAAGD een Dagdienstbodo u'-ot beueden 16 jaar. v. g. g. v. Houtplein no. L G. RHEE Jr Stoomwasch- cn Strijkinrichtinig, lïleekersvaarlweg 29, ■aagt - J- i aankomende Plakster en Strijksters Plaistrijkster Wordt gevraagd een net MEISJE, om het strijken te tcenen en tevens loopwerk te ver richten Firma v. d, HAAK, Oranjcstr. 75. Fijnstrijkster STRIJKSTER en FIJNSTRIJKSTER GEVRAAGD. Vast werk. Oranjestraat no. 41. Aank. Strijksters en PLAKSTERS gevraagd. Stooinwusschei ij ..Breed", Bloe kersvaartwog 7, Heemstede. Bij J. BEELEN en ZOON. Bleekers- vaartweg 13, Heemstede, kunnen Strijksters geplaatst worden. Een jonge vrotvw vraagt nette WASSCHEN Brieven, onder nummer 223, aan bot Bureau van dit Blad. Een netle Juffrouw vraagt beleefd cenige Wasschen aan huis ook alleen strijken. Brieven onder na 197 bur. van dit blad. GEVRAAGD een flinke, aank. Naaister, niet ben, 16 jaar. Tevens een net Meisje, van 8—2 uur, voor lichte bez. en boodsctv Adres Naseaulaan 17 rood.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1915 | | pagina 3