Bekw. Behangei Dagdiensfbode, Binnenland Kerk en School laar-J 18, Mevr. HESSE, BerTcenrodestraat vraagt met Nov. oen flink© DE „KONINGIN EMMA". Uit Londen seint de Telegraaf-cor- respondent: De „Timea" heeft van zes geredde passagiers van do Ko ningin Emma den volgenden brief ontvangen: Voor wij Engeland verlaten reke nen wij het ons tol plicht te zeggen, hoe dankbaar wij zijn voor de liefde rijke behandeling welke wij ontvan gen hebben aan boord van Z. M.'s Lurcher en Ganges na do schipbreuk van de Koningin Emma. Wij kunnen niet met genoeg lof gewagen van het dappere reddingswerk door .de En- gelsche schepen, vooral door de Lur-1 chor, verricht bij het verleenen van hulp aan het tot den ondergang ge doemde schip, maar wij wenschen te verklaren, dat het ons niet zal ver rassen, als wij later geboekstaafd vinden de groote daad door hot klei- ne vaartuig verricht, dat In de toe komst in onze oogen steeds een groot schip zal blijven. Niet de afmetingen van het schip, maar het edele gedrag van den kapitein en de bemanning is het, dat het plaats verschaft in het groote boek der Engelsche zee- historie. Wij danken u zeer voor uwe gast- vrijheid. Dit werd onderteekend door Jan van der Heil, den heer en mevrouw A. R. Heringa,, den heer en mevrouw J. C. Han Biauw Sing en Ed van Nierop. OLIE-GESMOKKEL. De Haagsche correspondent van do Telegraaf schrijft: Naar wij vernemen, zijn (onafhan kelijk van de onlangs gemelde boeten in zake den uitvoer van oliën en vet ten) twee Rotterdamsoh© firma's voor niet minder dhn f 300.000 beboet door de N. O. T. wegens den verboden uit voer van katoen-olie. De controle commissie had een aanzienlijk hooge- re boete voorgesteld, doch het bleef „maar" bij 8 ton. Hierbij een opmerking. De firma's, die beboet worden, zijn niet altijd degenen, die de bepalin gen van de N. O. T. overtroden, maar zij zijn er in ieder geval ver antwoordelijk voor dat het betrok ken product in het land blijft. In bovenstaande zaak bv. werd het ge- smokkel met de katoen-olie ontdekt, toen deze zich reeds in de zevende hand bevond. Zij gaat eenvoudig van kooper op kooper. Het is gebeurd, dat een bepaald soort olie, voor f 45 per 100 KG. ingevoerd, ten slotte voor meer dan f 100 werd verkocht: boen was zij in de negende hand. In verband hiermede vernamen wij nog, dat de vorige week aan de Ne- derlandseh-Duitsche grens 70 wag gons lijn-olie stonden, die men ge tracht had,, onder misleidende voor- gevens, over de grens te krijgen. Hetgeen mislukte. Eu eindelijk wees men ons cp het volgend©: Lijnolie mag niet worden uitgevoerd. Wat doet men nu? Men brengt ze eenvoudig in verharden toestand en maakt er lijnolie-zeep van. Die voert men dan uit. Maar als waschmiddel zoo zei men ons —is di© uitgevoerde „zeep" totaal ongeschikt, en het kost slechts ge ringe moeite, om de zeep weer tot lijn olie te maken. Wat de koopers in h buitenland dan ook wel zullen doen. ZELFS DE WAAKHOND GESTOLEN! In een nacht van de vorige week hebben eenlge personen de peren van ren boom, staande hij het huis van. den landbouwer Hootsen aan den Dwarsweg nabij Wageningen, gesto len. Met de peren niet alleen tevre den, hebben zij den waakhond' met een maar medegenomen. Door de be moeiingen van de marechaussees is het gelukt de daders op te sporen en tevens den gestolen hond In beslag te nemen. De daders waren allen boerenknechts uit de buurtschap de IlaaT. (De Wageninger). DE STEENKOLRNQUAESTIE. De heeren prof. De Vooys en Fem- tener van Vlissimgen, onderscheiden lijk voorzitter en secrctnris van het Kolenbureau, zijn teruggekeerd van hun reis naar Berlijn. Naar 't Alg. Handelsblad verneemt, heeft hun reis nï t het gewenschte resultaat opgele verd. Men was niet geneigd af te zien van de door de Kohlen-Ausfuhrstelle West aangekondigde vermindering in de aflevering. Naar aanleiding daarvan had prof. De Vooys Maandag een conferentie met den Minister. RENTESTAND EN BALANS. Prof. dr. J. G. de Jongh heeft het hoogleeraarsambt In de bedrijfsleer en de rekeningwelenschap aan de Ne- derlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam aanvaard rnet een rede over „dan invloed van den rente stand op de balans". ACADEMISCHE EXAMENS. Delft. (Technische Hoogeschool). Gesl. vooir het prop. examen civiel in genieur de heer M. E. Rijperman; werktuigkundig Ingenieur de heer W. C. Kool. Met goed gevolg is afgelegd liet the oretisch gneeeskundig examen door de heeren U. G. Bijlsma en J. A. Noordanus; het doctoraal examen in de geneeskunde door den heer J. H. Landw©hr. Amsterdam. (Vrije Universiteit). Geslaagd voor het toelatings-exa* men de heer J. H. Kuiper. moet. Na de wisseling komt Advendo J GEVRAAGD voor 1 Nov te flink opzetten en weet de Odiaverde- lem: een bekwaam Kaukenmelal» DIENSTBODE Als de bal weer uit i«, weet mej. E. genegen huiüw. te verr. Zelf6t. kimn. Loon f 130, wasohgeld en hulp van Niessen uit een kluwen van handen en werken. werkster. no. 3 te maken. J. v. Hezel geeft nu Br nr 1660 Bureau van dit Blad. ala Advendo-aanvoorder een prach- lig voorbeeld. Schot op schot woet hij gr xioh aan GEVRAAGDvoor dadelijk een fh DIENSTBODE naar paal en mand te plaatsen. werkt hard. tegen 1 Nov. een net MEISJE, Rust gaat in met 3—1 voor Odia. els hulp in de huish., bij oonige dame voor dag of voor dag Na een kwartier rust plaatsen beide of in klein gezin, v. g. g. v. voor noodhulp of voor vast. twaalftallen zich weer over elkaar. Br. nr. 1659 Bureau van dit Blad. j vervoegen Wilhelminapark 1 Het mooie spel van voor de rust is er evenwel niet meer. Odis is aanmer- GEVRAAGD kolijk ri erker in 't begin, maar al het „„„v., gespring rondom den korf geeft geen ï^ftiid tu^cHion 16* en 17 jaar van puntje. Na oemg oponthoud plaatst v W A Jongejans heel goed no 4. ™™eiV, GEVRAAGD tegen 11 October voor de morgenuren een eenv. zindelijke VROUW niet jonger dan 40 j bij geg. families in betrekk. gew. zijnde en v. g. g. v, Aanm. 'aav. na 7 uur. Adres te vera, aan het Bureau van dit Blad. Adres Jordensstraat 41 rood. J. v. Hezels werken wordt evenwel ook btloond. Als de bal weer uitge- gooid is scoort hij dadelijk met oen N&t IvIGISJG prachlschot (het mooiste van den A wedstrijd) no' 2. Na esni» hoen cn GBVKAA&O, voor den das, loetttjd Mevr. KLATZER, Ileerenweg 197, vraagt tegen 1 Nov. een flinke DIENSTBODE v K B. v.. kunnende koken en netjes i werken. Hulp van Dagmeisje. Loon i f 140 en waschgeld Z. a. t. m. tua- j schen 7—9 uur. Koloniën INDISCHE JOURNALISTIEK. Naar in de Indische bladen gemeld wordt zal de heer M. van-Geuns eer lang zijn functie 'ais directeur-hoofd redacteur van het „Soerabajaech Handelsblad" neerleggen. weer spelen komt het einde rnet oen ^a.a,7 c Hilrtrwnl 1 Pers-OïerzicM AMSTERDAM IX. We lezen in een „Standaard"-drie- 6tar: Nu Vliegen uit gaat vallen, wordt het in Amsterdam IX weer een heete strijd. Met de Vlugt wonnen we hier pas een Raadszetel, Veel lust dus vanzelf, om nogmaals een tweede kans te wa gen. Slaagde dit dan nogmaals, 't zou heerlijk wezen. Toch zullen alleen de plaatselijke leiders hier moeten beslissen. De Vlugt is een zeer gewild en ge lukkig carididoat. Of men alg zoo danig zijn evenknie kan vinden, staat te bezien. En dan, of men ook weer de hulp der Conservatief-Iiberalen krijgen zou, is allicht eerst op het laatste oogenblik uit te wijzen. Veel schijnt er nu reeds tegen te spreken. Doch gelijk gezegd. Kan. het, waag «het dan., maar zorg dat ge niet met uw kous op den kop thuis komt. Dan toch verliest ge allicht iets van het prestige, dat ge met De Vlugt wont. GEDEELTELIJKE DEMOBILISA TIE? „De Vaderlander'' (u.-L) schrijft, dat het thans de tijd is om eens ern stig <ie vraag onder de oogen to zien, of men, hetzij door gedeeltelijke de- mobiliseering, hetzij door het ver s-trekken van verloven op groote schaal, niet tal van mannen aan ne- ring, bedrij-f en gezinsleven torug zal geven, om slechts hen in dienst te houden, van wie dat strikt noodza kelijk kan worden genoemd. Hel blad besluit zijn beschouwing aldus „Het liefst ware ons, ais er binnens kamers over deze zaak tu..«schen Re- geering en Volksvertegenwoordiging een overleg zou kunnen worden ge pleegd, dat tot resultaten leidde." 4—2 overwinning voor uais. Schieten. SCHIET VEREENIGING GENERAAL VAN MERLEN. De schietvereeniging Generaal van Merlen hield Zondag, na afloop van de zomeroefeningen haren elndwed- strijd in het echietgebouw aan de Schouw tjeslaan. Te één uur precies waren alle deel nemers present,. De voorzitter open de imct een kort woord. In de eerste klasse dongen 11 en in de tweede klasse 12 schutters me de naar de 'beschikbaar gestelde prlj Wordtg vraaccl net DIENSTMEISJE, P.O., voor Burgwal 115, hoek Anthoniestraat. j morgenuren, 81 uur. Leeftijd 12—14 j. Loon 1.30 k 1.40, Zich aan te melden bij Mevr. v. GRA.AF, Kleverparkweg no. 90. Nat Buitenmeisje zag zich met November gaarne gepl. als 2de-Meisje, liefst ln Christelijk 2 nette Meisjes v. bzoeken een netten dienst, liefstgraafsmeer. lichte betrekking, beide v. g. g. v., 20 en 22 j. oud Br. fr. J. B. SLAGBOOM, Haven 51, Hillegom. Een net Dienstmeisje z. z. d. omstandigh. met Nov gaar ne geplaatst in Haarlem. NL JONGE- NEEL, Breedeweg 32 boven. Water- Hochdeutsch Lehrer (Deutacher) erteilt gründl. u. schnellen Unterrlcht in Sprache, Grammatik, Handelskorr. u. Han- delskunde, f 6 per 3 Moiiate. Anfang 1 Okt, Aushildung Examen. Br., no. 1641, bur. v. d. blad. Ter Griffie van het Kantongerecht te Haarlem kan geplaatst worden i een HUIPSCHBIIVER OF -SCHRIJFSTER leeftijd 18 jaar of daarboven, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden. Aanmelding in persoon ter Griffie lederen werkdag tusschen 10 en 12 Gevraagd 1 Nov. in een kl. deftig gezin nette, flinke DIENSTBODE, als Meisje-Alleen, j P.G., niet ben. 22 j., zelfst. kunn. ko zen. De beschermvrouwe? die ook nu een fl. MEISJE, voor halve of heele UTHul'pVweiricvro u vf°Brnr! weder als eer^prijs een gouden hor- dagen, in een gezin van 2 personen. Boekti Gebr v BREDERODE, loge had uitgeloofd, had tevens toe- Zich aan te melden 's av. van 51/2— M gezegd, dit zelf te zullen uitreiken. 7 1/2 uur. Raamsingel 20 zwart. 1 1 Om half drie reed dan ook de be- kende equipage voor cn werd Mevr. BIEDT ZICH AAN Visser door hel bestuur ontvangen Novemt>6reen Meisje van bul- GEVRAAGD, voor terstond of tegen Expedilleknecht Gevraagd voor direct, voor inpak- eo karwerk een flink persoon. Loon f 6 per week. Br. fr. onder no. 1617 bureau van dit blad. DIENSTBODE St Elizabeths- el Groote Gasihuii. GEVRAAGD flinke Huisknecht, intern. Aanmelden bij den Huismeester. en door den voorzitter harte^k wel- t"ëm' voor Werïnneisje ofMeisje-Al- 1 November. Loon 130, plus wascli- f'leen. Liefst Heemstede of Aerdenhout. gold. Groote Houtstraat 113, boveidi. dochtertje van den voorzitter een m2 Bureau van dit Blad. bouquet was aangeboden, werd de ^Jr beschermvrouwe naar de sohietzaalj geleid, waar de wedstrijd in vollen gang was De heer J Bouwman wrist een flink MEISJE, voor heele dagen. GEVRAAGD GEVRAAGD een eenv., flinke DIENSTBODE zich meester te maken van den eere- Zondags tot 12 uur. Loon 2 25. Te als.Meid-Alleen. Zich te vervoegen, prijs niet 91 punten. De volgorde der vervoegen na 8 uur: Raam ringel no. Leidscne vaart no. bi. serie was, 19, 17, 15, 20, 20. 26 huls. Verder werden in de tweede klaaoe GEVRAAGD bekwame Bont- en Wolwsssoher N. V. Maatschappij „Garen- vreugd", v h. VAN HOOFF ZOON, Postadres Santpoort. KANTOON GEVRAAGD: een- net JONG- MENSCH, goed bekend met boekhou den en administratie. Br. nr. 1665 Bureau van dit Blad. prijswinners de heeren: A. Mos met 89, A. H. de Wilde met 87, H. A. van A'l>3 niet 85 en II. Stinis rnet 82 pun ten. In de eerste klasse waren prijswin ners de hoeren: Fr. Hekker met 93, P. H Kluft met 92, 11. J. Bouwman met 88 en L. de Raad met 88 pun- ten, terwijl de wiaselprijs voor de Haarlemmerhoutpark, !horloge-chutter8 eveneens door laan 2, »C",T1 laatstgenoemde werd veroverd met een Een net R. K. Meisje 18 j., b z. a. om met de vrouw des' Legen IS^OcC^Loon /2^50.p. huizes alle GEVRAAGD een flinke DAGDIENSTBODE bij banketbakkerij, Tweede-Meisje do zeer mooie serie van 17,'20, 20 18. J U. einde van n. K- V., tnnnende Uldd.enen, eren verneniRden allen eich weder steilten en «IHg- uuize» tiiic voork. werkz. te verr., Moj. HOEFMAN, liefst met huisel. verk. en Zondags Spaarnwouderstraat no. j OEVRAA M Mevrouw ORODIO DE CASTUO, DÏENSTIBODE, die »n bureor- I pot kan koken en netjes werken. I Zich aan te meldenGroote Hout- I straat no. 77. NET PERSOON GEVRAAGD, voor loop- en magazijn werk, wegen, merken enz. Aanmel ding tusschen 4 en 6 uur Donker' Spaarne 51. aagt tegen November Aan Ijsfabriek van de Vi9eh- liandelvereen. te IJmuiden, kan een STOKER geplaatst worden. Vast loon f 15 per week, overwerk 30 cent per uur. Met getuigachrifli-ri zich aan te melden aan de fabriek GEVRAAGD oen fl. eenigaen anen zien weuer - „„„„^„1,11. hii DAGDIE6SSTBODE ..gaderzaal, en etclde Mevr. tingen schriftelijk of persoohüjK C»Jnlel ,g j., in kl. gezin. Hoog loon. Visser eigenhandig den eereprijs voorkeur s avonds na 0 u yj0n^er g g. <,nn. z a. te melden, aan den heer Bouwman ter hond a ie1 Anthoniestraat no. Een driewerf hoera voor beiden |JAutnn&lw«Jbi klonk nu door de zaal, waarna de eerewijn werd rond gediend uitreiking dor andere prijzen zal plaats hebben a.s. Dinsdag, ook. ln het Schietgebouw. ADVERTENTIEN Sport en Wedstrijden Gemengd Nieuws JEUGDIGE MISDADIGERS. Te Luxemburg zijn tweo veertienja rige jongens gevangen genomen, die in het begin van dit jaar een alleen wonende weduwe hebben vermoord en beroofd e>n ln 1914 een 24-jarig meisje hebben vermoord, omdat zij hen geen geld kon geven. Het lijk hebben zij ln de Sauer geworpen. EEN AANVAL VAN INDIANEN OP EEN TREIN. Uit New-York wordt door Reuter geseind Een telegram uit San Diego (Cali- fornié) meldt, dat de Jageró Indianen Vrijdag nabij Torres, in de (provin cie Sonora (Mexico) een trein heb ben doen ontsporen. Zij wierpen 80 passagiers, meerendeels vrouwen en kinderen, ln een goederenwagen, ge laden met hooi, en staken dezen in brand. Slechts 20 passagiers zouden gered zijn. De overigen zijn, naar men gelooft, verbrand. Voetbal. 3e KLAS N. V. B. STORMVOGELS I-V. V. C. I. Precies twee stelt een geheel vol ledig Stormvogels-elftal zioh tegen over V. V. C. op. Dadelijk na den aftrap vallen de vogels vinnig aan, doch de V. V. C.-acliterhoede geeft niet thuis. Telkenmale keert de voor hoede van het home-team echter te rug en bij één dezer aanvallen be werkt een V. V. C.'er den bal met zijn handen, juist binnen het straf schopgebied. De rechtsbinnen van S. benut de zen kans en geeft met een keihard schot de leiding. De V. V. C.-voorhoe de blijkt niet opgewassen tegen de achterhoede van S. cn kan het niet tot scoren brengen. Even voor rust vergrooten de S. hun voorsprong door een prachtschot van den linksbin nen. Na de thee pakt V. V. C. direct ste vig aan en brengt eenlge malen het Stormvogclsdoel in gevaar. Deze pe riode duurt echter slechts kort. De thuisclub herstelt zich cn dringt de tegenpartij geheel op eigen helft te rug. Talrijke schoten worden gelósl{ doch tot doelpunten komt het niet. Ais scheidsrechter Coolen tij-d blaast heeft Stormvogels haar tweedon com petitiewedstrijd gewonnen. KORFBALCLUB ODIS VELSEN. Offic'eele medodeelingen. 00 gauw de voorzitter terug Is worden bestuurs- en leden verg a de- ringeu gehouden. Aan de orde zijn: Verkiezing secretaris, bepalingen speeltijd en opkomst der leden bij wed 'trijden, Voorloopig is de oefen tijd Woensdagmiddag van 2 1/2—5 cn Zondagmorgens. 7 Oct wordt de eerste competitie wedstrijd tegen Purmerend gespeeld. De volgende week wordt hoogst waarschijnlijk tegen één der Haar- leinsche clubs gespeelt. Ondertrouwd: A. M. THOMAS Jr. en M.ARGOT H, MEIJERINK. Genua (s.s. „Bawean"), Haarlem, GEVRAAGD, P.G.. boven de 17 j van 'smorgons 7 1/2 tot 'e midd. 8 uur. Br. nr. 16G7 Bureau van dit Blad. Terstond GEVRAAGD flink ftAGMgiSJE Mevr. JACOBSON, Jansweg 47. DIENSTBODE •■VRAABD met half Oct. een DAGMEISJE, voor heele dagen, kunn. GEVRAAGD legen 1 Nov., te Bloe- mendaal, in kl. gezin een nette DIENSTBODE als Mei 'jo-Alleon. Sa laris nader overeen te komen. Br. nr. 1658 Bureau van dit Blad. GEVRAAGD voor Amsterdam voor 1 October nette, zindelijke DIENSTBODE f. g. v Tijdelijk adres Mevrouw fN, Zeestraat 24, Zandvoort gevraagd HAARLEM'S MODELHÜIS Gedempte Oude Gracht 89. NETTE. FLINKE BROODLOGPER8 GEVRAAGD, voor de ochtenduren. Ad ros Firma S COHEN, Spaarn wouderetraat no. 5. Mevrouw SCHOLTEN. Sto'.bergstr. 18. vraagt een flink, helder DAGMEISJE De Heer en Mevrouw J. P. VAN ROSSUM—VERWEY hebben het ge- noegen kennis te geven van do ge- P. G., boven 16, jaar, reeds jneer ge-1 boorte van hunne Dochter. Door ziekte der tegenwoordige wordt gevraagd zoo spoedig moge lijk of met Nov., eene bekwame DIENSTBODE JEANNE MARIE LOUISE. Haarlem, 26 Seutmber 1915. Santpoorterstraat 14. dlend hebbende, Zondags om de 14 «lagen den geheelen I dag. Spreekuur: Zondag-, Maandag- I en Dinsdagavond van 810 uur. Brieven franco, ondtr an half 8—2 uur. rfan het bureau van dit blad- No. 1588, Flinke Rijwielhersteller GEVRAAGD, Van Marumstraat no. 24 Tot onze diepe droefheid overleed onze geliefde Behuwd dochter en Zuster Lotsla Catbarlna Blosmen geb. Zuurendonk,j in den ouderdom van 33 jaar. Amsterdam, 26 September 1915, J Uit aller naam: G. TI. BLOEMERS Sr. GEVR AAGD net DAGMEISJE Aanmelden Wijde Geldeloozepad R.K. Dagmeisje GEVRAAGD een net. R.-K. DAG MEISJE. Zich aan te melden des avonds na 7 uur. Adres: W. J. SPEL- "i LER, Prinscnbolwerk 30. ODIS- ADVENDO. 4-2. Aangezien Odis oen hoer te weinig heeft, epeolt H. v. Hezel voor Odis me-e. Vrijwel zijn beide partijen aan el kaar gewaagd. Het duurt dan ook eeii poosje alvorens een mand door boord wordt. Na ongeveer 20 min. maakt J. Smit no. 1 en niet lang daarna no. 2. Er zit gang ln het spel u. s. n., j., oor uuip m u« iuusu en er wordt flink geplaatst en gewor- Ook g-megen in een winkel behulpz. pen, alleen het doelen Is bij beide twaalftallen neg niet wat het zijn «JOftGt SAMI vloeiend Fransch sprekende, zoekt' plaatsing voor conversatie. Bill. cond. Br fr letL O. 17 J. .NL STAP, Boek handel, Groote Houtstraat 63. Een Danie gezocht (bijv, onderwijzeres), die tegen ver goeding genegen is een meisje, wo nende omtrek Wagenweg, om 12 en 4 uur uit de school in 't midden der stad te halen. Br. fr.. lett. M 17. J. M. STAP. ü:>ekh., Gr. Houtslr. 63. Nokte Weduwa met kl. boedel, 45 j. oud, P.G zag zich gaarne in de huish. gepl. bij bur gerheer of dame of in kl. gezin, Br. nr, 1657 Bureau van dit Blad. GEVRAAGD 1 Nov. een net KEUKEN-WERK- MK1SJE en een TWEEDE-MEISJE, beiden v. g. g. v. Br. nr. 1661 Bureau van dit Blad. Mevrouw VAN BARNEVELD KOOIJ, Westerhoutstraat 16, Haar lem, vraagt 1 November a-s. een Keukenmeisje goed en zelfstandig kunnende koken, genegen eenig huiswerk te verrich ten. I.oon f 150 en waschgeld. NIT MEISJE z. a., 24 j voor hulp in de huish ie te zijn. n Br. nr. 1654 Bureau van dit Blad. Gevraagd: eon netto togen hoog loon. Smedostraat 45. DAS-DIENSTBODE GEVRAAGD, wegens teleurstelling der tegenwoordige, 3 gld. per week, van 'e morgens 8 tot 7. Zondagmid dag vrij. Zijlweg no. 121. Met Nov. ge\r. in zeer kl. gezin, een netto DAGDIEF STBODE v. g. g. v. Loon f 3 per week. Velser- straat No. 1 C. GEVRAAGD: een nette Dagdiensibode Zondags na 11 uur vrij. Adres: Jansstraat 33. GSVftAA&D voor direct of 1 Nov., in een kl. geein: nette U.-K. DIENSTBODE, eenigs- Een nette, flinke DIENSTBODE gevraagd, bij VERDEL, SpekslraaL DIENSTBODE Mevr. GROOTENDORST, llasse lnerspleiu L Aangeboden en gevraagd Notts DIENSTBODEN van vorsoh. bokwaamhaden en voor föEldJES alleen goede betrekkingen open. Verhuurkantoor „RHODé" Gedempte Oude Gracht 59. Geopend eiken werkdag (ook voor de Telef. 2054) van 10 12 uur en bovendien Woensdag- en Donderdagavond van 7-9 uur. Alleeowonend Heer zoekt tegsi November a.s. een Huisknecht zoo mogelijk tevens KOK. Brieven met volledige Inlichtin gen onder No. 123, aan N1JGH VAN DiTMAR'S Alg. Adv. Bureau Haarlem, Direct GEVRAAGD een nette Loopjongen Adres Gr. Houtstraat 89. Ilooimarkt 22 kunnen nette Jongens en Meisjes GEPLAATST worden. Mej. UOUTKOOPER, Kleine Hout straat 15, vraagt een flink L<>opme:sje Terstond GEVRAAGD een net Loopmeisje Het Modehuis, no. 83. Groote Houtriraat AANKOMENDE Rekster en Plakstar gevraagd. Stoomwassclierij „Breed" Heemstede. Aankomend Naaister en gev LEERLING kunn. gepl. wor den. Maison BLEI, Ripperdastraat- Alsmede een Meisje voor boodschap pen. NAAIWERK Een net Meisje vraagt naaiwerk aan huis, alsCostumes, Blouses en Kinderkleeding. Ook gen. een dag uit naaien te gaan. Adres te vern. aan het Bureau van dit Blad. Jonge weduwe vraagt beleefd Naaiwark aan huls met alles bekend. Ook goed bekend met winkelwerk. Br. nr. 1662 Bureau van <lit Blad Een nette Jongen GEVRAAGD, niet ouder dan 16 jaar, Aanmelden FORTO F. NS, Bortel- jori «straat 44. Flinke Jongen gevr., om in het rijwielvak opgeleid te worden, bij F. J. ROUCKAERT, "roole Houtstraat 123. Nette Loopjongen GEVRAAGD, goed kunn. fietsen. Schoenenmagazijn J. VOLLAERTS, Anegang 12. Voor Banketbakkerij GEVRAAGD con nette LOOPJON GEN en een LEERLING, ter oplei ding in het vak. Tevens kan een DIENSTBODE geplaatst worden. Adres II FERD. KUIPERS, Oude Groenmarkt no. 26. GEVRAAGD aan SIPKES' Jamfabri-:-k. afd. Suca- defabriek: flinke JONGENS, leeft. 17 —20 jaar. Aanm 9—12 en 2—4 uur, Koudtnhorn no. 44. Flinke Loopjongen GEVRAAGD, bij GADERIUS VAN VEEN. Zijl- straal no. 96. TE KOOP Promenadewagen A. L. Dyscrinckstraat 117.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1915 | | pagina 3