HAARLEM'S DAGBLAD VIOLET MAANDAG 19 VEI 1919 - TWEÏDE BLAD SPORT EN WEDSTRIJDEN. lat. Ieg«Iwenstrpea Haart. iLegeiuoiiü. De kegelspor- vieit hoogtij I Liefhehbers van deze sport zijn uit alle windstreken van ons iand naar Haarlem gekomen, om deel te nemen aan de nationale kegeïwedstrijden, altgeschreven door oen Haariem- ichen Kegelbond ter gelegenheid van zijn 20-jang bes.aan. De attractie van deze wedstrijden, die duren van 17 tot en met 26 Mei, is, dat zij ge houden worden onder de olficieele goedkeuring van den Ned. Kegel bond, die er de wedstrijden om net Nederlandsch club- en persoonlijk kampioenschap voor 1919 aan ver bonden heeft. Toen wij dan ook Za terdagavond de groote zaal van het Brongebouw binnenstapten, bevon den zich daar, behalve het bestuur en de regelingscommissie, vele ke- ge'.liefhebbers met hunne dames. De zaal, die voor deze gelegenheid door het wegnemen der deuren aan de achterzijde vergroot was, was prach tig versierd met groen, bloemen, vlaggen, wapens, enz.; op het po dium, dat eveneens kwistig versierd was, prijkten in glazen vitrines de vele beschikbaar gestelde medailies (o.a. een groote bronzen medaille van de Koningin-Moeder, een zilve ren van den Commissaris der Ko ningin in Noord-Holland, een gou den van de gemeente Haarlem, enz.), lauwertakken en plakken; verder stonden daar de vele kunstvoorwer pen en nuttige prijzen, als bijv. een eikenhouten buffet. Op een groot biljet zagen wij dat behalve om medailles en kunstvoor werpen, gestreden zou worden om de volgende geldprijzen: f 250, f 200, f 150, f 100 f 75, f 60, f 50, f 40, f 35 f 30 en f 25. In een der hoeken zat een flink bezet strijkje vroolijke melodieën te spelen. Om 8 uur nam het bestuur op het podium plaats, waarop de heer 13. Groenewegen. voorzitter van den Ned. en Haarl. Kegelbond, naar vo ren trad en een welkomstrede uit sprak. Het deed snreker genoegen, dit concours te moz°n openen, om dat d° feesten ter gelegenheid van bet 10-jarig bestaan in duigen waren gevallen wegens de onverwachte (maar niet moedwillige) concurrentie van den Zwolschen Kegelbond, die toen tegelijkertijd een concqurs uit geschreven had. Maar nu, ter gele genheid van het 20-jarig bestaan van den Haarlemsche Kegelbond, was er geen spaak in het wiel gestoken en konden deze kegelwedstriiden onder de auspiciën van den Ned. Kegel bond georganiseerd worden De heer Groenewegen heette dan ook alle be oefenaren van de kegesport uit het gansche land hartelïik welkom en ui'te vervolgens woorden van dank BPn hen. die tot het totstandkomen van dit concours al hun krachten hadden ingespannen, o.a. aan den heer J. W. van dar Steur, commissa ris, en den heer Joh. Jung, le-secre- taris, die zich o.m. belast had met het in ontvangst nemen van de vele inschrijvingen tot deelneming, wat natuurlijk een reusachtige correspon dentie beteekende. Ook bracht spiekei dank aan de pers voor het bekend maken van dit concours; het verheug de hem, dat de belangstelling in de kegelsport steeds groeide, waartoe de Haarlemsche Kegelbond, zei spreker, in niet geringe mate had bijgedra- gen. Nadat hij het reglement voor de wedstrijden had voorguczm, deed hit T' -xleeling van de toegekende prij zen. waarbij hij met dankbaarheid gewaagde van de Koninklijke belang- stelling: ook deelde spreker mede. dat er een wedstrijd voor introdu ces tussrhen gevoegd was. uitbui tend voor lien, die door het bestuur ritgenoodigd worden. De heer Groenewegen besloot zijn met aandacht gevoigde en met ap plaus en fanfares beloonde rede met den wenscli uit te spreken, dat liet kegelconcours naar wensch zal sla gen en dat het resultaat er van mag zijn, dat de kegelsport steeds meer waardeering mag vinden. De heer C. L. Zeilinga, uit Gronin gen, vice-president van den Ned. Kegelbond, beantwoordde de rede van den heer Groenewegen; hij uitte eenige vriendelijke, en wu&rueereude woorden tot liet bestuur en ue rege- Lngscoimmssie. Het verheugue spre ker, dal de liaarletnscue lvege.boiiU dit kegelleest georganiseerd bad, „want zei hij, „wij uu anuere streken van ons land vertoeven gaar ne in de schoone bloemenstad llaar- leni. De heer Zeninga twijfelde er dan ook niet aan, of liet concours zou zeker slagen en hij verzocht ten slotte den aanwezigep, met hem een luid ,,hoera" aan te heffen voor den voorzitter, den heer Groene we gen. j Met geestdrift werd hieraan vol- j daan. De voorzitter, hierna nog even het j woord nemende, verzocht aan den heer Zei.inga en aan Dr. H. Heslin- ga, voorzitter van den Kennemer Ke gelbond, twee van de banen te ont zegelen. waarna hij mededeelde, dat zijn dochter, mej. Wies Groenewegen, het concours met vijf worpen zou openen. Aller aandacht was nu op mej. Groenewegen gevestigd; hierdoor kreeg zij zeker last van „planken koorts". althans haar eerste drie worpen hadden even zoovele „poe dels" tengevolge: maar met den vier den worp" behaalde zij een mooi re- I suitaat, namelijk een acht; de laat- I ste worp was evenwel weer een j „poedel". I Dadelijk daarop namen de wed- strijden een aanvang. In het begin wilde het nog niet erg viotten; hei i waren meest vijven, zessen, een en- j kelen keer een zeven. Eerst tegen negen uur zagen wij de eerste negen maken, namelijk door den lieer A. j Meelis, van de kegelclub „Op de j plank", te Amsterdam. Met veel ijver en groot entliousias- me wierpen de kegelbroeders zich in den strijd. De uitslag van den Bondenwed strijd is als volgt: 1 le prijs 1 otterdam, met 580 houten; 2e prijs Breda met 578; 3e prijs Am sterdam met 550; 4e prijs Alkmaar met 548; 5e prijs Nuoid-Xederiaud met 544; 6e prijs Haarlem met 533; 7e prijs Utrecht met 515 houten. Meeste treffers: Rotterdam (93). Meeste negens: Rotterdam (17;. Meeste achten: Alkmaar, na loting met Haarlem (12). Meeste zevens: Noord-Nederland (24). Hoogste werper Baan C: G. de Rooy, Breda. Hoogste werper: Baan D: Stevens, Utrecht. Schermen. Het schermfjest ran den heer A. J. iveUerink. In de gymnastiekzaal van het Zan der-Instituut, die keurig met groen en bloemen "versierd was, boud Zon- dag de heer A. J. Meijennk, scherm-! leeruur, ter gelegenheid van zijn 40- jarig jubilé aan leerlingen en oud- leerlingen een scliermfeesi aan. Fraaie kunstvoorwerpen en medailles war. n voor deze wedstrijden beschik baar gesteld. De jury bestond uit Me vrouw A. J. J. Admiraal—Meijerink en de heeren kapitein J. C. Rijk, lui tenant Drost, J. Mi. Levert en J. W. G. L. SmiL Verschillende ouders kwa men zich van de vorderingen hunner kinde:en in de schermkunst overtui gen, zoodat de zaal aardig bezet was, toen de jubilaris te tien uur s mor gens bet wapenfeest opende met een rede, waarin hij, nu allen het welkom te hebben toegeroepen, er zijn erken telijkheid over uitsprak, dat zoovelen, niettegenstaande het fraaie lenteweer, aan zon uïtnoodiging gevolg hadden gegeven, om zich eenige uren in deze zaai op le sluiten en een bewijs van belangstelling in de schermkunst te geven. Hij dankte de jury voor iiaar welwillendheid, om bij deze wedstrij den ui'spriiak te doen. bpreker was op goede eigenschappen, die het schermen aankweekt, waarbij als de mooiste genoemd mogen worden- rid derlijkheid, eerlijkheid, moed en een van de eerste eisciien bij het scher men de gave om geen teleurstelling to loon en bij een eventueele neder laag. Spreker dankte hen, die een sioiielijk blijk van belangstelling had den gegeven en hoopte tenslotte, dat alleen een aangenamen inürug van dit sclieinifeest zouden meenemen. Dadelijk hierop opende de jubilaris de wedstrijden met een partij fleuret met mevrouw N.N., die uitmuntte door sierlijkheid en vlugheid van be wegingen. Mevrouw- N. iN. gaf deri ge- rc ulincerden schermmeesier geen oogenbtik kamp, maardeze ook haar riet! Mei veel animo bekampten daarop de leerlingen elkaar, met groole nauwlfetlendiieid door de jury gade geslagen. rijocns deze amusante wedstrijden trad Lu. Venema de zaal binnen, die even net woord verkreeg. Hij felici- tcerue den heer Meijerink met zijn jubilé en stelde in liet liclit, hue de ju bilaris op sporigebieu ec-n vtelz-juig man was en niet moede werd, met woord, geschrift en voorbeeld de ver- scinlloiiüe takken van sport te propa- georen. „bpeciaal op het gebied van het readings wezen", zei spreker, „hebt gij ij bijzonder verdienstelijk maakt het za! nfet lang meer du ren. of overal in ons land zijn red dingsbrigaden opgericht en dan kunt gij üe voldoening smaken, dat du uw werk geweest is, waarvoor het nage slacht u zal ceren." Ook tot mevrouw Meijennk richt te Dr. enema eenige woorden. Tenslotte overhandigde hij den ju bilaris een geschenk, waarvoor deze, alsook voor de waardeerende woor den, tot hem en zijn vrouw gesproken, hartelijk dankte. JJselmonde) met 24 punten den 3nent prijs. in üe afdeelmg „Schelde-jollen" werd dt- le prijs behaald door „Wild zang" (eigenaars Jan A. en Floor F. M. llin: met 32 punten de 2e prijs door „Santa 1" (eigen. v. Niftrik, rteodelijke Haarlem,, met 23 punten; en de 3e prijs door „Me Voila" (eig. H. Riet- veld, Haarlem) met 22 punten. In de afdeeling 12 voets-jollen was „Fuut" (eig. ,1. F. Bierman, Haarlem) overwinnaar' met 37 punten en ver wierf daarmee ook den exira-pnjs, Na dit korte oponthoud werden de bestaande uit een zilveren wisselbe- verscllillende wedstrijden voorlgezet. Iter, uitgeloofd door een lid der Jlaar- Da uitslagen waren als volgt lcmsc.,e Jacniclub. tDeze beker werdt hone stok, groep B le prijs L\ L. in eigendom toegekend aan üe jol, die Swaalf 2e prijs J. ter Gast. liet eerst tweemaal winnaar wordt in Korte stok, "groep A - le prijs P. deze aldeeling.; Den 2en prijs ver- Levert 2e prijs H. Rossen. wierf Nelly" (eig. M. van Breemen) Floret, groep A le prijs A. E. de mol 33 punten en den 3den prijs Bavotnin Lobman 2e prijs A. F. de „Ducky I\ eigen. P. A. Wernink en Favomin Lohman. Aan J. de Jonge M. VN. de Voogt, Heemslede), weid geen prijs toegekend, maar hij In de Vrijbuiter-klasse smaakte ontving toch een woord van lot voor „Lange Pier" (syndicaat Lange Pier, zijn goede schermen. Floiet, groep A: le prijs A. A. Ja- cobson. Fabel, groep A le prijs L. de Stop- peiaar 2e prijs G. Broekhuyzen. Groep B: le prijs H. Westermann; 2e prijs J. de Jonge. Groep L: le prijs J. van Lennep; 2e prijs W. Bierman. "1e vier uur reikte kapitein Rijk met een toepasselijk woord de prijzen aan ce gelukkige winners uit. We twijfelen niet, of ook de orga nisator van dit wapenfeest zelf zal een prettige herinnering aan dezen dag bewaren. j SCHERMWEDSTRIJDEN TE ZANDVOORT. Men schrijft' ons De .-chermwedstrijden, te Zandvoort in het Kuriiaus te organiseeren door de scherinzaal Giandomenici en He Revue der Sporten, o.m. om den zilve- r"ii wisselbeker van laatstgenoemd tijdschrift, zullen dit jaar Zondag 20 Juli gehouden worden. Zwemmen. STEEDS MEER REDDINGS BRIGADEN! Zooals we reeds in ons Sportpraatje van Zaterdag meedeelden, heeft de heer A. J. Meijerink te Koog aan de Zaan en Wormerveer lezingen ge houden met het gevolg, dat in deze twee gemeenten een reddingsbrigade opgericht werd, met een totaal aan Lawn-Tennis Uitslagen, le klasse. West A: Rotterdam: Anglo Dutch—Dordrecht 6—1 B. Bussum. Bussum—Fes- tina 2o Oost: Enschedé—Zutfen 5—2 2e klasse. Schiedam: Ready—Groen-Wit 61 i Rotterdam: Fides—Rarnniz 7—0 Ahsit InvideaT. O. G. O. II 4-3 Raakt'em II- Baan 8 2—5 T. U. R. F.—Swift 7—0 Bussum: AuroraD. D. V. II 3—4 Deventer. Deventer—Daisy II 43 3e klasse. Amsterdam: Smash II—Never Mind 0 D. D. V. III—Lusus II (Amersf.). Rotterdam: O. D. S. T.—Be Quick 4-3 Tulp IISchiedam II Voetbal Nederlandscbe Voetbalbond. Overzicht. Het is niet de tal leden van ruim honderd. Verder wedstrijden om het kampioenschap ontving de heer Meherink ook een van .\'e,ïerland precies gegaan, zoonis uïtnoodiging. om binnenkort met het- vve ,n ons Sportpraatje van Zaterdag zelfde doel in Zaandam een lezing te voorspeld hebben Ajax heeft bet te- liouden en a.s. Donderdagavond uoet gen i>o ahead weer niet venier dan hij hetzelfde in Amersfoort. tot een gelijk spel kunnen brengen en We gaan le dien opzichte dus wel a. F. I'. heelt in Breda aan A. C. nederlaag toegebracht. Door deze uitslagen is de stand van iet runglijstje als volgt Ajax A. F. Go ahead 0 12-6 den goeden kant op! Cricket V. V. y. 11—HAARLEM IL Haarlem 11 begon baar seizoen goed door van V. V. V. lx met in nings en 71 runs ic winnen. 'ju uiuruu V. V. bai eerst en maakt op ^luic(. den goeden Haarlem-aanval slechts a. L. 30 runs (Wessels 15). Biakel 616, Wijs 16, Ter Haar 2 1. Ajax heeft nu nog maar eén punt Haarlem antwoordt met 166 runs vrir^prong op No. 2 en kan dus niet (Wijs 25. A. Pauien 14. Tei Haar 23, voel capriolen meer uithalen, lirak.l 56. Bijltveid 12. Limine. 16). W kemp,oer,scl.np vr.n de t, 7t - ca Westelijke reserve eerste Klasse speel- 's f- U. II in Dordl Icacn Ajax II Voor den tweeden keer ingaande e„ mocst van de Amsterdammers een brengt V. V. V. het niet verder dan j. nederlaag slikken. 65 (Gemraeken 12, Ouwehond 13). i Dc stand luidt hier Brakel 3—2, Pauien 3—25, Tekelen-j 1.50 1.33 2 1 6—5 u 1.20 1 3 6—14 3 O.WJ 0 o 8—10 2 0.33 burg 17, Houtkooper 13, Ter I Haar 1—3. Haarlem II wint met innings t 71 runs. V. R. A.V. V V. V. V .V. brengt het tot 101 runs waarop V. R. A. niet 166 ant woordt. Om bij vieren wordt V. V. V. nogmaals ingezonden, doch wan neer voor het verlies van 6 wickets 75 runs bijeen zijn, wordt de strijd opgegeven. Ze+ten Ajax !I tc a 2 2 0 0 1 2 0 0 2 Ook na de rust zagen beide voor hoeden geen kans, een geldig doel punt te maken, zóodat het einde met blanken 6tand aanbrak. De doelver- dediger van Go ahead. De Weerd, heelt in dezen wedstrijd kranig werk verricht. N. A. C.—A. F. C. (0-1). Een spannende, maar niet fraaie wedstrijd, waarbij A. F. C.'s doel man, Börnemanri, zich bijzonder heeft onderscheiden. Vóór de rust geeft Asscherman Sr. aan A. F. C. de leiding. Na de hervatting is N. A. C. overwegend sterker, maar de Ain- tderdamsche verdediging laat niets door. zoodat A. F. C'. met een ge lukkig behaalde 0—1-overwinning naar Amsterdam terug reist. Na afloop van dezen wedstrijd deed rich een incident voor, dat door het „Maandagochtendblad" aldus omschreven wordt. Een minder welwillend gedeelte van het publiek kon zich met de ne derlaag van N. A. C. niet vereeni- gen en koos daarom den scheidsrech ter den heer Boas, die den wedstrijd schitterend ge'eid had. alt» zondebok. Men demonstreerde voor de k'.eed- ?<amer, brulde om een strafschop en ■wond zich daarbij steeds meer en meer op. zoodat de positie eenigsrins critiek scheep te zul'en worden. Het bestuur van N. A. C. deed al het mogelijke om de zaak goed te doen afloopen, maar het rijtuig, waarin de scheidsrechter gezeten was, had op den rit na-ir het station toch noir een bekocreling te door staan Gelukkig liep het tenslotte zonder oage.ukien af. net btótuur van N. A. C. heeft in deze a» het mogelijke gedaan, maar tegen onnebbehjkheid van on sportieve, onupgesueue toeschouwers (buiten het spee.teriein kan men mueiiijk maatregelen nemen. Wij vernemen, dat üe scueidsrech- •ter er vau afgezien heelt een klacht bij het Bondsbesluui in te dienen, daar bet N. A. U.-bestuur feitelijk aan liet gebeurde onschuldig is, zoo dat de vereeniging missciüen door het optreden van enkele kwaadwil lige heethoofden zou worden gedu peerd. Voetbalnieuws Bet Zwa.uwsn-eifial. Het Zwaiuwen elftal, dat op He melvaartsdag tegen het Nederlandsch elftal spelen zal, is volgens het j „Maandagochtendblad" als volgt samengesteld: Doel: Bornemann (A. F. C.) Achter: Boerdam (V. O. C.), en Van den Berg van Heemstede (Ve'.o- citat., Breda), Midden. Versluys (Willem II), Tekelenburg (Haarlem) en Sleeman (Spana). Vóór: Boelie Kes6ler (H V. V.), M. Houtkooper (Haarlem), Buiten weg (U. V. V.), Félix (M. V. V., Maastricht) en Beijers (V. O. C.) Tot ons genoegen is dus aan Teke- lenburR en M Houtkooper, die met het meeste recht in het Nederland- sche Elftal hadden mogen uitkomen, in dit Zwaluw-enelftal een plaatsje gegeven. Sllnqerbal NATIONALE SERIE-ZEILWED STRIJDEN HAARLEMSCHE JACHT CLUB. Onder begunstiging van uiterst fraai en voor dezen taK van sport zeldzaam geschikt weer, hadden Zaterdag en Zondag op liet Noorder- Bniten Spaarne alhier, de Na»ionale Serie-Zeilwedstrijden plaats voor Re genbocgjnchten, Schelde-jollen. 12 voets-jollen en Vrijbuiterjachlen. Beide dagen was de wind G.Z.O., Zal er dag woei er een lichte. Zondag daarentegen een heel frissche bries. Up lien Spaarndaminerweg was bei de dagen maar heel matige belang stelling. Zondag was het den meesten er zeKer te winderig. De wedstrijden hadden het volgen de resultaat. In de Regenboogklasse behaalde „Lies" (eigen.'L. Huybrechts, Ant- werpen) uen lsten prijs met 33 pun ten „Greta" (eig. I. Broer, Zaan dam), den 2den prijs, met 2b punten, jen „Kwikstaart" (eig. D. Huismga, UITSLAGEN. Westelij se afdeeling. Tweed klasse A: A. S. C.—Kampong 0—1 sse C 1-5 Noordel ij k e afdeeling. Eerste klasse. Velccitas—Alcides 3—1 OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. N. A. C.—A. F. C. 0—1 Ajax-Go ahead 0 WEDSTRIJDEN. W e s t e 1 ij k e afdeeling. Reserve le klasse. D. F. C. 11—Ajax 11 1—6 Om het kampioenschap van Naderlanu. AJAX—GO AHEAD (0-0). Go ahead aldus xtszen we m het Maandagochtendblad, neemt het ini tiatief lot den aanval, maar de pracht-voorzet van haar rechtervleu gel wordt na eenig lieen-en-weer- geglij door J. Pe.ser weggewerkt. In dc eerste helt was het een wunlio- pige strijd om de leiding, maar beide verdedigingen hielden stand. Wel maakten beide elftallen e.k een bui- tenspelifcoal. die niet toegekend werd. Zondagmiddag werd op het terrein der H. K. C. „Haarlem" te Heemstede een slmgerbal wedstrijd gehouden tusschen den Kennemer en den Alk maurschen Turnbond. De kamp ein digde met 3 1 in het voordeel van den Kennemer Turnbond, wetKe uit kwam met t> spelers uit de Haarlem-' sche turnvereenlgingen „Concordia" en „Rato". Op zeker oogenblik van den wed strijd deed zich het zeldzaam geval voor, dat het regiement niet voorzag :n een bepaalde situatie. Ook al zou echter de beslissing in deze in het na deel van den K. T. B. uitvallen, toch zou cleoe Bond winnaar blijven. Door het winnen van dezen wed strijd komt de K. T. B. in de demi fi nale voor dc kampioenswedstrijden, welke ter gelegenheid van het gouden feest van het Ned. Gymn. Verbond zullen worden gehouden. Korfbal OVERZICHT. Advendo heelt zich goed geweerd. D. D V., nog on geslagen, moest tegen de zvvartwu- ten haar eerste nederlaag s-ikken en wel met 43. Haar.em II is in de KampiobCo wedstrijden niet gelukkig. Met een envolledig twaalftal verloor ze van Hercules met 5—2. Misschien is het gelukkiger in de seriewedstrijdèh, die 25 Mei op het Haar!em-veld ga houden worden. ADVENDO—D. D. V. (4—3). Het onderstaande Advendo-twaa't- tal bracht in een goedgespeeldei wedstrijd. D.D.V. haar eerste neder laag toe. Aanval: dames BleyDo'iekamp, heeren: Wiegant, J. v. Hezel. .Midden: dames van Hezelde Ram. heeren Prins, Tensen. Verdediging: dames Bakker Schl-per, heeren: Looijen, H. van Hezel. Advendo Is dadelijk eenigszins in de meerderheid, doch de verdediging is wat onzeker. Vrij onverwachts neemt D. D. V. door een misverstand de leiding. De Haarlemmers blijven echter kalm doorspe'.en. We krijgen een be rekend spel le rien. De aanval speelt keurig samen. Na een mooien aanval maakt Wie gant gelijk. Na de verwisseling is Advendo overwegend sterker. Na een snellen aanval maakt Prins met een goed schot 2—1. Even hierna is het rusten. Na de hervatting speelt het Ad- vendo-midden een schitterend spel. D. D. V. echter weet met snel le doorbraken het spel te verplaatsen en weet dan ook wederom gelijk te maken. Hard wordt nu om het leidende puntje gewerkt; de uiterst snelle Ven weet met een vliegend scnot 2—3 te maken. Advendo geelt niet op. Looyen plaatst uandig uaur mej. Bakker, die met een goed schot ge lijk maait 33. De Haarlemmers 2ijn steeds in de meerderheid, dank z.j liet goede spel van het middenvas, terwij» Luoijen herLaaiae.ijk in de vjp-uediging onderbreekt. De Aavendo-aanval raakt ver moeide doch 3. van Hezel weet met een keurig schot 43 te maken. In de nog restende 12 minuten we ten beide verdedigingen stand te hou den, zoodat deze mooie wedstrijd, welke door pl.m. 250 toeschouwera ■werd bijgewoond, in een overwin ning voor Advendo eindigde. Het geheele twaalftal verdient esn pluim. HERCULES I—HAARLEM II (5-2). Met een zeer onvolledig 12-tal toog j Haarlem II naar Amsterdam voor haar 2en kampioenswedstrijd. De invallers hebben echter uitstekend j gewerkt en tot de laatste minuut vol gehouden. Over het algemeen wordt er weinig mooi spel gegeven. Beide partijen beginnen zenuwachtig. Door een fout in de verdediging neemt Hercules de leiding. Eenige malen komt de bai in den Haarlem-aanval doch doe'en bü.ift uit. Een Hercules»- 1 dame vergroot de score. (2—0). Na de wisseling weet Boncer«. den ach terstand te verkleinen. Voor de rust wordt «Jc stanu 3 -1 Er is reeds een tijdje weer gespeeld, voordat Kan er 4—2 van maakt. Dan tracht Ilercu- i les te doelen met verre schoten. Uit gedokten stand wordt 5—2 gemaakt, waarmee de wedstrijd eindigt. Athletie* VELDLOOP TE ZANDVOORT. Veldloop. De veldloop, jaar lijks door De Revue der Sporten te Zandvoort te organiseeren, wordt dit j iar zU Juni aldaar gehouden De N. A. L'. heeft bereids hare toestemming vcor dezen cross country verleend, en uun den Revue-veldloop hei Kam pioenschap van Nederland verbonden. Yliegen. DE OCEAAN VLUCHT. Dt' „Tel." bevat de volgende Reu- tct-tclegrammen DRIE AMERIKAANSCHE HYDRO PLANES GESTART. THEPASSEY, 16 Mei. Drie Amert- n&ansrhe watervliegtuigen zijn opge stegen en hebben den tocht naar de rtzuieii aanvaard. LONDEN, 16 Mei. Blijkens een bericht uit St Johns is de torpedoja ger Edwards met het luchtschip te ruggekeerd. DE N. i_.'s VERTROKKEN. ST. JOHNS, 17 Mei. Na een proef tocht van vier uur zijn de drie Ame- rikaan.-che watervliegtuigen in de ric.lhng van de Azuren vertrokken. Zij viogen ui driehoek-foruiaiie, met de N o. 3 aim hel hoofd, tri Oost- wuansche richting, met een snelheid van 'ju mijl per uur en passeerden 8 uur Kaap Race. vVASHi.nGTON, 17 Mei. - vol gens officieel bericht zijn de water vliegtuigen te Trepassy gestart. De N. c. 3 vertrok 6 uur 6 min., de N. feuilleton GL'Y thorne. 44) Alles wat we te doen hebben, wan neer het afgeloopen is, is onze pro viand op te nemen en zoo gauw mo gelijk over de bergen weg te kamen, totdat wij in Bangor uitkomen, als onbekeiiue heeren op een waiidullo jht. Het is allemaal prachtig voor ons uitgedacht. W ij kunnen de Hoiynead- boot naar Ierland pauken en aan »n Queensland aan boord gaan van do Amenkaaiische mailboot. N oor ons leven bezorgd, kerel, voor ons leven bezorgd! De andere man schonk zichzelf een hartversterking in en Gerald zag. hoe rijn hand trilde. Ik drink op een goeden afloop, zeide hij met dikke slem. Maar Let is afschuwelijk wat we gaan doen. De ruwe kerel vloekte weer. Denk je, dat ik me er toe leenen zou, wanneer het niet was om dat zaakje in Aldershot, nu zoowat een half jaar geleden? Het karweitje van den ouwen gek kwam prachtig op tijd. Je weet, '•vaar we nu zouden zitten, wanneer we dat fijne heerschap Conway Flint, niet tegen t iijl waren geloopen. Dun zouden wij nu al onder dun grond liggen na een „drocvo- plechtigheid" om acht uur s morgens. Weer huiverde Ue andere man en strekte zijn hand naar de flesch whisky uit. Houd op, Blinker, je hebt nu genoeg geliau. Bedenk, dat wij over een half uur in de schuur moeten zijn. O ja, waarvoor? Er kwam een boodschap van den ouden baas, en de vent, die haar mij braciit, vertelde mej dat hij een meis je meeneemt en luj wil haar liet ge vaarte laten zien. 'k heb nog nooit eerder een meisje in deze eliendig-afgelegen pluals gezien. Pas maar op, je zult er van avond nog twee zien als je niet wat voorzichtiger bent, Blinker. Jk vtr moed. dat een vriendinnetje van uen Graaf overgekomen is, om het vuur werk morgenochtend te zien. Over twintig minuten zullen wij naar bo ven gaan en de lichten aansteken. Jij hebt den sleutel van de zijdeur toch, is 't niet? Neen, dien heb ik niet, de deur is open en ik liet den sleutel in liet slot steken. Dat is tegen de strikste bevelen. Blinker, maar niet dal het nu meer iets hindöTU Vouw dat pak mooie heerenkleereu eens open en laten wij er nog eens naar kijken. Geruid bokte zich en liep onder de streep hela door üe duisternis weer in. Een zwak knippen met zijn vin gers beduidde VVimerboiham nem ie voigen. toen hij twee meter verder gesiupen was. richtte hij zich weer op en leunde tegen den steeiien muur. Lr klonk een ruischen en suizen in zijn ooren als van een grooten wa terval, en zijn hart bonsde met luide slagen, llij strekte zijn hand uit en bepioefde zich aan de ruwe steenen va-st te grijpen, terwijl de steenen on der zijn voeten wiebelden, op en neer gingen en liet gevoel van nuuvast aan ue aarde van iiem scheen weg te zin ken. Een ontzettend, een afschuwelijk drama, zooals hij zich in zijn meest ongeloofulijke diuomen met had kun nen indenken, scheen zich voor hem' le ontvouwen. Zelfs nu besefte bij het nog niet geheel en al maai- een on derbewustzijn van wat komen ging, doortrilde hem van het hoofd lot de voeten. Er klonk een heesche fluisterstem naast hem. U heeft zeker iets ge hoord, mijnheer. Hierhij voelde de opening van een flesch aan zijn mond. Hij dronk en de brandewijn deed zijn kracht herleven. Door een buitengewone inspanning wist hij zijn kalmte te herwinnen. Dank je, mompelde hij. Volg mij het is erger dan ik verwachtte. Zoo geluidloos mogelijk vervolgden zij hun weg door den Dauwen weg. Het leek veel op het wandelen op den bodem van een put, totdat zij plotse ling op een reusachtige sombere open ruimte uitkwamen en de koele avond lucht hen met nieuw leven bezielde. Zij stonden op het binnenplein van het Kasteel. Aan alle kanten verhieven de groo te gebouwen zich hoog in de lucht Hier en daar waren lichten op aan zienlijke afstanden. In een tegenover- liggendcn hoek stond een deur open en eenige schaduwen bewogen zich er langs. Aan den linkerkant stond de groote middentoren en zij zagen nu, dat door verscheidene ramen op iede re verdieping heldere lichtstralen naar buiten vielen, maar waar zij stonden heerschte diepe duisternis en er was geen levende ziel te bekennen. Een woord klonk steeds in Gerald's brein „De schuur". Waar wus die, wat was dat? Hij zou het spoedig weten. Het was hier lichter dan het op de heide ge weest was, of in de nauwe gang wan 'oor zij zooeven gekomen waren. Langzamerhand, toen zijn oogen scherper zagen, ontdekte hij, geen twintig meter van hen af, een lang, laag gebouw, dat blijkbaar precies rn het midden van het binnenplein stond, llij haalde zich Fanshawe's plattegrond voor den geest, waarop een langwerpig voorwerp was geteo- kend, dat niet verder genoemd was. Toen hem naar de bedoeling ervan was gevraagd, wilde de man niets zeggen, en nu hij weer keek, ontdekt,- Gerald nog meer. Ten eerste hoorde het gebouw blijkbaar niet bij de om geving wat architectuur beir. ft en ten tweede was het nog nieuw. In afme ting leek het op een loods een we verij of iets van dien aard en juisi toen die gedachte in hem opkwam, zag hij dut het dak van glas was. Hij tikte Winterbotham op den arm en sloop toen zoo snel mogelijk over het grint naar het midden van het plein. Toen hij bij het gebouw kwam, raakte hij het aan: het was een tijdelijk opgetrokken loods van gegolfd ijzer, hoog, lang en smal. Z stonden aan één uer z ikanten ervan. Zoo voorzichtig mogelijk liepen z naar een andere zijde en ontdekten, dat deze bestond uit groote, houten deuren als de deuren van een stal. Dezo waren gesloten. De ingang, waarnaar ik eigen lijk zoek, moet aan den anderen kant zijn Krak! Gerald was met zijn eencn voet blijven haken in iets, dat over den grond lag. Hij hield nog bijtijds een kreet van schrik in eai Winter- botliam liicld hem oogenblikkelijk overeind. - net is een rail van zwaar staal, fluisterde hij. Yooir..v.,itig, hier is er nog een, Winterbotnam. zij kunnen een of an der reusachtig voorwerp uit deze scauur laten rijden. Vlug! llij was doodsbang, dat men het geluid van zijn val gehoord kon heb ben en de twee mannen slopen LaasUg naar de andere zijde van het gebouw, hun ooren inspannend om het minste erdaebte gerucht te kunnen verne men. Maar er klonk geen enkel geluid. Halverwege aan den anderen kant voelden zij een houten deur, Geruid tastte naar den deurknop en draaide dien om. De deur ging gema-:krl k open zooals hij verwachtte. Dit was de deur waarvan een der ex-soldaten want hij had ze herkend voor wat ze waren gesproken had. i kropen de groote schuur bin nen. Het was stikdonker waar zij ston den, maar boven hen vielen de eer ste zwakke stralen van de opkomende maan door het glazen dak op iets sterks, geweldigs en van onge- loofclijke afmetingen. In een po-ir korte zinnen verteld Gerald Winterbotham alles wat hij in dc gang gehoord had. (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1919 | | pagina 5